Skip to main content

Full text of "Homeri Ilias [microform]"

See other formats


/;■■;.' C/^i^jO C) 0.\ / ^oo/tJ\.Ti^.QX 

University of Chicag-o Library 

BERLIN COLLECTION GIVEN BY Martin A. Ryerson 
H. H. KoHLSAAT Byron L. Smith 

Chas. L. Hutchinson C. R. Crane H. A. RusT 


Cyrus H. McCormick 


A. A. Sprague 


C. J. SlNGER 


[4 'fO -frz 


l 


CARD3 MADfr 


fOU. 


L ^ \ 


Is^&l&lo^ PKJIFATIO. HoMBRi Ilias et Odyssea postquam in manus grammatico- 
rum Alexandrinorum pervenissent, primus qui post imme- 
morabiles aliorum conatus artem criticam his carminibus 
adhiberet Zenodotus Ephesius fuit, quem tertio ante seram 
nostram seculo vixisse constat. Is quum a Ptolemseo se- 
cundo bibliothecse Alexandrinse prsefectus esset ejusdemque 
regis jussu veterum epicorum lyricorumque carraina colli- 
gere et commodum in ordinem redigere suscepisset, prse- 
cipuam in Homero operam posuit, cujus Iliadem et Odys- 
seam in duodequinquaginta rhapsodias divisit codieumque 
undique coUectorum et valde, ut videtur, inter se dissi- 
milium copiam habuit. His inter se coUatis, quanquam 
non constat quo judicio delectis et adhibitis, IHadis et 
Odyssese primam quse hoc nomine digna esset recensionem 
facere instituit, qua tanquam fundamento usi sunt qui post 
Zenodotum eodem in studio versati sunt grammatici, Hcet 
opera ejus adeo nuUa ex parte satisfaceret ut Aristarcho 
aHisque grammaticis plus laboris in refutandis Zenodoti 
opinionibus consumendum fuerit quam ipse impendisse vi- 
detur excogitandis : de quo ne hodie quidem judicare diffi- 
cile est. Nam etsi Zenodoti recensionis quam nunc ha- 
bemus notitia, per Aristarchum potissimum ejusque secta- 
tores ad nos propagata, ssepe parum accurata est plurimo- 
rumque locorum lectio Zenodotea nos latet, partim gram- 
maticorum illorum partim posteriorum schoHastarura H- 
brariorumque culpa, tot tamen omnis generis errorum docu- 
menta manifesta ex Zenodoti recensione prolata videmus 
ut vix dubitari possit quin opera ejus his carminibus magna 
ex parte plus nocuerit quam profuerit. Ac primo quidem 
quum versus plurimos ab interpolatoribus illatos esse col- 
latis inter se exemplaribus manuscriptis aHisve indiciis usus 

a 2 iv PR^FATIO. 

recte intellexisset, longius quam debebat progressus alios 
plurimos temere suspectos habuit locosque non paucos sub- 
latis poetae verbis quam maxime genuinis et ad sententise 
integritatem ssepe necessariis mirum in modum contortos 
exhibuit. Non minore licentia in scriptura constituenda 
versatus est, quam ssepissime ita interpolavit ut parura sub- 
tili sermonis Homerici cognitione imbutum eum fuisse pa- 
teat. Licet igitur multa in Zenodoto reprehendenda sint, 
nemo tamen tam iniquus erit qui vitio ei omnia vertat, 
quse raagna ex parte artis criticse et grammaticse quse tum 
erat infantite imputanda sunt. 

Proximus post Zenodotum novse recensionis auctor ex- 
stitit Aristophanes Byzantius, qui Zenodoti institutione 
usus mature in carminibus Homericis et emendandis et 
exphcandis elaborasse videtur. Is ab Zenodoti quidem ex- 
emplo profectus, sed multo quam ille sobriore judieio usus 
doctrinasque copiis longe amphoribus instructus de rebus 
plurimis rectius quam Zenodotus judicavit, viamque ad eam 
horum carminum tractationem prajparavit quam postmo- 
dum Aristarchus Samothracius ad perfectionem multo raa- 
jorem adduxit. Quo factum est ut Zenodoti et Aristopha- 
nis grammaticorumque qui horum auctoritatem secuti es- 
sent memoria magis magisque obscuraretur, nec Crates 
Pergamenus, acerrimus Aristarchi adversarius et ipse quo- 
que nov8e recensionis auctor, audiretur, sed Aristarchi re- 
censio plurimarum aliarum editionum fundamentum fieret, 
quarum auctores quum partim Aristarchi partim aliorum 
vel suum ipsorum judicium sequerentur, ingens orta est 
variarum lectionum copia, quam ne integram quidem, sed 
plurimis partibus defectam ex schohastarum aliorumque 
grammaticorura notationibus cognitara habemus. De qui- 
bus quum in schohorura editione potius quam hoc loco 
dicendum sit, non inutile taraen fore putavi huic editioni 
brevem subjicere lectionum illarura conspectura, ex quo 
comraodius quam ex amphs vel veterura graramaticorum 
vel recentioi-um editorum commentariis perspicietur quid 
veteres critici aut praestiterint aut non praestiterint, et 
quantopere Ai-istarchus judicio, doctrina et subtiH sermonis PE,.EFATIO. V 

Homerici scientia ceteris grammaticis omnibus siiperior 
fiierit. 

Diversa ab his grammaticormn vetermii recensionibus 
codicum qui hodie supersunt ratio est, qui licet multa ad- 
sciverint qu^e Aristarcho ahisve antiquiorum recensionum 
auctoribus probata fuisse ex scholiastarum annotationibus 
cognoscimus, tamen nullus eorum integram aut Aristarchi 
aut uUius alius veteris gramraatici recensionem exhibet, 
sed omnes, quantumvis ssepe inter se discrepantes, in uni- 
versum veterem quendam incertse et originis et auctoi-itatis 
textum exhibent, quam liapahoo-iv appellare solent gram- 
matici, nos hodie non minus incertse notionis vocabulo 
Vulgatam vocamus. Cujusmodi editionibus jam veteres 
Grceci ante Alexandrinorum grammaticorum tempora usi 
sunt, alii emendatioribus, ahi deterioribus : de quibus tan- 
tum scimus quantum locorum Homericorum quos scriptores 
veteres citant plurimos cum schoJiastarum codicumque no- 
strorum lectionibus comparatio docet, ssepe illa incerta, 
quum versus Homerici a multis memoriter minusque ac- 
curate citati sint, interdum etiam a posteriorum temporum 
correctoribus ad recentiora exempla reficti esse possint. 
Non raro tamen lectiones servatas esse videmus iis quee 
nunc in codicibus reperiuntur multo et exquisitiores et 
probabiUores, quarum alias Aristarcho quoque, qui primus 
in codicum auctoritatem peritius inquisivisse videtur, cog- 
nitas probatasque fuisse scimus, alias, etsi in scholiorum 
excerptis nulla earum mentio fit, cognitas fuisse conjicere 
licet. Sic, ut hoc exeraplo utar, in versibus Odyssese i, 

TT]v yap aoLbip fxaWov eTrtKAetoucr' avdpanroi, 
iJTLS cLKOvovTeacrL veoiTaTt] aix<^L~i\i-]Tat^ 

Sextus Erapiricus, p. 259. aliique recentiores cum vulgata 
nunc scriptura consentiunt, Plato vero Rep. p, 424 B. hos 
versus sic scriptos profert : 

TT^v yap aoLb7]V jxaWov i7tL(f)poviova-' avdpoiTjoL 
i]TLs aeLbovTecraL yecorarrj aiKJyLTrikrjTaL, 

qua lectione ineptum illud eiTiKKeiova-L, in quo explicando vi PR^FATIO. 

frustra laborant interpretes, tollitur aptissiraumque ver- 
bum €7n(})poviov(n restituitur, quod mentem advertere signi- 
ficat, annotatum ab Hesychio kin^poviovcnv (nam sic codi- 
cis scripturara eTncfypovevova-Lv correxit Jensius) per iiiaKOv- 
ova-iv interpretato : quse glossa si ad hunc locum est refe- 
renda, indicio est etiam inter codices Alexandrinos Homeri 
fuisse qui sic scriptum haberent. Verbo autem kitK^pov^lv 
Horaerus usus est etiara Od. 19, 385. alia significatione 

ws (Tu Trep avTT] iTn<l>pcviova ayopeveis, 

ubi per -nepC^piav, prudens, explicatur ab Eustathio. Altera 
apud Platonem scripturse diversitas aeLhovrecrai pro clkovov- 
Teaa-L, inepta quidem per se est, quum sic qui canentibus 
aurem prsebere debeant ipsi canere dicantur, sed verse lec- 
tionis vestigium continet ab L. Dindorfio restitutse aeLov- 
Teaa-L, id est dtoyreTo-i, producta syllaba secunda. Quae 
mensura etiam apud Hesiodum Op. 211, fraudi fuit veteri 
correctori, qui pariter verbum aKoveiv substituit quod nunc 
in libris omnibus legitur, 

cu Ylipari, av 6' aKove ^i/ctj?, 

sed veram scripturam servavit Etym. M. p. 43, 5. dto) : 

'HaLobos " cri; 8' aie Siktjs"" avrl tov 6.Kove. Eadem mensura 

usus est ^schyhis in metro choriambico — ^^ — , ^ — — , Eu- 

men. 845. 

dvfxov, ate, /xdrep, 

quse sola illic apta mensura est, non quse ab aliis versui illi 
adhibetur dactylica —^,—^^,—^. Non minus memora- 
biles alise sunt apud Platonem scripturae diversitates, ad 
quas jam veteres grammaticos attendisse indicio est Am- 
monii Aristarchei de hoc argumento liber memoratus ab 
schol. Iliadis 9, 540. epbeaKev : 'A/x/xwyios ev T<Sjrepl tQvvtto 
UXaTcavos [j,eTevr}veyp,iv(av e£ 'OpLTqpov 8td rov C Trpo^epeTaL 
epeCev. et qui simiHs ei fuisse videtur Tryphonis liber Trepl 
Tr]s apxaias avayv(aaecos memoratus in scholiis Iliad. 3, 12,3. 
5, 299. in quo non soHus Platonis, sed omnium fere anti- 
quiorum scriptorum Grsecorum Homericos locos excussos 
scripturasque eorum conjunctas propositas fuisse non im- PRjEFATIO. vii 

probabiliter conjecit Sengebuschius in dissertatione Ho- 
merica priore p. 1 24. Qui hodie supersunt librorum om- 
nium, si a vetustiorum quorundam codicum fragmentis 
discesserisj et antiquissimus et prsestantissimus est Vene- 
tus Marcianus 454. scriptus in membranis seeulo decimo, 
textum Iliadis exhibens cum signis criticis Aristarchi et 
amplam scholiorum veterum collectionem, quorum pars non 
exigua in hoc uno libro servata est, compositam ex Ari- 
stonici libro Trepl crqiieiuiv 'IA.id8os, quo Aristarchi signorum 
criticorum significatio explicata fuit, Nicanoris libro itepl 
(TTLyixris, Herodiani Trpoorw^ra 'IA.taK^, Didymi in textura Ari- 
starchi comraentariis, aliisque veterum grammaticorum 
scriptis. Hujus codicis textum cum signis criticis et scho- 
liis primus edidit Villoisonus Venetiis a. 1788., signa critica 
non sine multis erroribus et schoha, ut nunc constat, parura 
diligenter, longe accuratius textum, quanquam in hoc quo- 
que interdum ab codicis scriptura aberravit accentusque 
omisit, quo nihil fieri poterat perversius, quum de accenti- 
bus ponendis pkirima in schohastarum annotationibus dis- 
putentur. Porro quum annotationes nullas adderet, cor- 
rectiones oranes textui superscriptas neglexit, quibus non 
raro librarii errores vel ab ipso vel ab alio emendantur. 
Itaque non inutile erit codicis ab C. G. Cobeto eximia dili- 
gentia denuo collati scripturam accuratius cognovisse, quam 
ita proponam ut dissensum tantum ab Villoisoni editione 
notem, accentus non memorera nisi ubi non sponte intelli- 
gatur quales esse debeant, de rebus autem ceteris quse ad 
orthographiam pertinent tantum ex aliquot rhapsodiis affe- 
ram quantum sufficiat codicis, qui in hoc genere ssepe parum 
sibi constat, consuetudinem cognoscere cupientibus, quse in 
plerisque cum veterum technicorum prasceptis convenit, ut 
codex Laurentianus Apollonii Rhodii, cujus de orthogra- 
phia accuratissime dixit Merkelius. 

A. 8. $vv eTjKe Villoisonus] ^vverjKe codex, spiritu in me- 
dio vocabulo posito hic ut ahbi non raro, quo Villoisonus 
deceptus duo plerumque vocabula ex uno fecit. Rarior spi- 
ritus lenis, velut iaepx^Tai P, 157. ubi Villois. h epxerai. 
9. 6 yap codex hic : sed 12.0 yap et sic alibi non raro cum viii PR^FATIO. 

accentu. 13. cpepcov r] (jiipovr hic et v. 371. ubi haec 

verba repetuntur. i^. ava (TKq-nTp(f\ ayaorK^Trrpcot 16. 
Interpunctio quam Villoisonus male ante b-6(a posuit nulla 

est in codice, 26. Koikrjaiv^ Koikqcnv 46. 8' dp] b^ hp 

et sic fere constanter ap, non .ap\ ut nunc scribimus, etiam 
ante vocales. 54. ayoprjv 8e] ayopr}v be, quod nihil ahud 

est quam ayopqvbe, ut ovkvix-nov 8e, a\a 8e et alia omnia hu- 
jusmodi divisim scribuntur in codice. ^6. QvqcTKovTas] 

OvqKTKcvTas. Et sic constanter cum iota adscripto, de quo 
semel monemus. 6^. etrap] et Tap 68. kut ap~\ KaTap 

89. eTToicrt] eTTOtcret 93. ourap] ou rap (sic) 105. KaK 

6a-crop.€vos] KaKocra-6p.€Vos, a m. sec. k6.k^ 6(Tcr6[X€vos 116. 

y ov 

&)?] (09 123. yap] T<xp, y a m. sec. 124. ttcd] ttco 

129. 6coo-t] 8c3to-t 133. ?}] ^ 147- VH'''^ effaepyoj»] rjp.iv 

eKcxepyov 149, 414. co pLOi] &i juoi hic et alibi prope con- 

stanter. 156. eTretr;] eTiet^ 158. akka o-ot] 6.kka av 

163. /Ltey ctol] p.ev aoi 168. eTrqv KeKap.caj iTrrjv Ke, Kcifjio) 

187. <;^da-^at] ^dtr^at hic et ahbi, vehit Z, 100. 193. 

ecoy 6] eo)? '^'^3- ''^Jl] '■^V'- 214. ^/:>tty] 

jjpiv 226. oi»re ttot'] ovre' Tror et sic constanter ac- 

centu etiam in vocabula dissyllaba rejecto. 235. cjyva-i] 

(pva^eL 236. Ttepi] Ttepl 258. Trept pev ^ovkqv] Trepl p.ev 7)t ^ovkrjv 268. /Ae^' 6p.tkeov] pieO^ 6p.ikeov 274. vp.p.es\ 

vp.pi.es 277. riTjAetS' rjOek^] TrqkeibrjOek' 301. av tl (pe- 

poLS av ekcov aeKOVTos] av tl, ^epoLS^ av, ek(av aeKOVTOs 3^5' 

epSoz;] epSoz' 33S- WV'^^] vppes 33^- cr^cot] 0, a<pG>i, 

V a m. sec. 33^- '^^^ (T^oiiiv] KaC cr<pci)iv 35'^- ^^^'] 

dlv quo accentu indicatur dativum esse ^tyt, non accusati- 

vum ^tya. 3^*^' baKpvx^ovros] baKpv x^ovtos 31^- 

ff 
avff] av & a m. sec. 388. 6 br\ TeTeke<yp.evos] o, hr\, reTe- 

kecrpevos. 39^- ^^^ p.eyapoiaLv] evLp.eyapoL(TL et paullo ante 

avvvrjt et alia hujusmodi ahbi. 402. o)x] cok' x a m. sec, 

407. Trap' eCeo] TrapeCeo, ut 421. 488. Ttapi\p.evos. ^S'^- 

Kara 8e] KaraSe 459- avepvcrav] avepvcrav, quod signum 

{v<pev) codex ssepissime addit compositis. 465. rdWa] PRiEFATIO. ix 

r aXXa 496. ai^ebvcraTo] avebvaaro 513. ojs] ws 

515- fTTei 8eos] e^ei, 8e'os 5^6. /xera Trao-ti'] fjL^TaTTaarw 

529. eTreppcoo-azTo] eTreppdcxravTo, et sic ubiqiie pp, iit solent 
codices veteres, nusquam ^p. 557. 77ap' etero] TrapeCero 

572. eTTir/pa] eiTLrjipa, sed 578. eTrl^Tjpa 579. i^jLity] i^juiz/ 

581. 6 yap] o yap 583, ^jitty] T/jLiti' 584. ms ap'] m ap 

585. 7rpoo-e'ei7re] Trpoai^LTrev 602. oiiS' ert] oijSeVt 61 1. 

Ka^euS'] Ka9€vb\ 

et 

B. 4. TLixrja-r}'] TLpi]iTr]L II. 28. 51, 65. Kapr}KOjJiOcovTas] 

Kaprj Kop.6(avTas. Et sic ubique divisim. 12. eAot TroAtz^] 

eAot a-TTokiv 19, Trept 8'] TieptS' ut TreptSe 43. Et sic ssepe 

in similibus. 27. 64. 6s o-eu] 0? o-ei? 28. 6oipr]$aL a 

exeAeve] Ocoprj^aL ae Kikeve, a m, sec. in Oiapri^ai a iKe\€V€ niu- 
tatum. 32, 69. e^' ^Tirat] e^r^irrat 53. t^e] t^e (non 

t^e) yi. avrjKev] avrJKev 73. 77] ^ 7^* '^»''"' «p] 

KaTap 93. eiAaSoi'] etAaSo/' 113. eKTrepo-afr'] eKTre^pcaz^r' 

1 15. 8yo-/cAea] bvaKkea ut seepe vocalibus ancipitibus — vel 
w superscriptum mensurse indicandse caussa. 150. eTr'] 

eTx ^54- olKa he lepievoiv] otKaSe 'iepev(3>v ^S^- T^pos 

PlvOgv] TTpoap.vOov 158. oIkov be] oTKovbe 198. ecpevpoi 

i(f)evpoL 208. aTio] (i-o 229. 7/ ert] ijeVt 235. ovk 

er j on/cer 230. tj paj rjpa ^53- V ^''■'' V^J V ^^ V^ ^57' 

To6e] To be -^5- ^^ ^p] ^o-ap 276. dyijo-et] avijaeL 

2,83. iv(j}pove(ov] eij (ppove(ov hic et alibi passim. 3C0. 

el 

■i] eT€ov] rj eTebv 303. Trpwtf'] TrpcaiC quo rectus accentus 
Trpcotta indicatur, non Trpwt^' ut male vulgo scribitur. 306. 
epboixev] epbop^ev, sine spiritu ut ssepe, prjesertim in voca- 
bulis quse dubium videbatur utrum leni an aspero notanda 

S' 

essent. 309. rov p'] tov p' ^ows 8e] (pocoabe 316. 
Trrepuyos] Trrepuyos, lioc accentu cum Aristarcho. 324. 

e 

rjp.LV pff]v] rjpXv prjv 325« oov] 000 339- W^v] r]p.LV 

342. avTUis] avTUis sine spiritu. 346. Tovabe] Tovabe et 

sic passim, ^8e quoque et otSe pro r]be et otSe. 353. f^i- 

6e^t'] eTrtSe^r ?>^S- 'PP'^'^PV^''^~\ </)P^Fp7/^i (sic) 3^8. X PR^FATIO. 

e 

17] TJ 387. 8iaKpiV€€i] bcaKpCvcL 403. o]o, 430. i/3a] 
ipa sine spiritu. 435. brjd''] br]d'^'' pirjde tl] ixrjbdri 

439. aOpooL ex correctione pro adpooi. 448. "qepedovTai] ijepe- 

o 

6ovTai 480. ayeA7/0t] ayikr]^L et alia hujusmodi, etsi 

non constanter, sine iota adscripto. 498. ©eo-Trtay] ^eV- 
Ttiav, in marg. et 504- TXi(Tav t'] yXio-avT' 516. Tcoy] 

OIS 

™^ 535. yaiouo-i] yeouo-t 553 • ^^^^S"] owTrca d/:itotos] 
opiolos et hoc accentu constanter, ut ipfjfios, non eprjixos. 
^6l.TpoLCriv]TpoiCrjV^ 600. d(f)€kovTo]d<pe\ovTo 604. 

AiTTUTtoy] Superscr. tou a^yuTiTtou 616. oaaov ecf) — eepyet] I III 

1 r' 1 r oaaov e^' eepyet Lineolis indicatur constructio e<^' ocraov — 
iipyei 630. Tea-a-apaKovTa^ TeaaepaKovTa hic ut semel 

supra. 661. euTDjKTO)] euTTJjKTcot 672. KapoTroto] xap6~ 

TToio 684. KaAeuTo] KaAevTo (sic) 716. Mj/^wyT^y] fxr]- TrpoTi 6(ap.r]V 801. Tiept] '^•ept. 

r. 13. aeA\7js] aeAA^s 35. wxpos — Tiapeta] cJxpo's — ira- 

peta 48. jutx^ets] pXxOds 63. ms o-oi] cSs o-ot 69. 

ejLt'] e/x '^ ut mox 88 /caA"", 192. ew', 259. 8"" et similia plu- 

a 

rima. 98. TreTroo-^e] TreVoo-^e 119. eTrt] em 154, 

eiSov^''] etSoi;^', correctum in etSoy^'' 157. ws] oSs 160. 
cip] cip' (sic) 189. oTe ^A^oy] oVe t' rjXdov 198. 610)/;] 

oi<Sy 230. T aiiTCOs] T aiVcos 235. iv — Kat Tovvoij.a] 

€v — Kat T ovvop.a (sic) 239. 240. 77 oux — V bevpui] x] oux 

V a 

— rj bevpca 259. eTatpois] eTepots 262. ^?jo-eTo] ^-qaero 

o 

270. exeuai'] ex^evav 281. et] et 295' a^vo-crajuevot] 

o 

d(pvaadpLevoi 326. t/xO ^'X^' ^^^ ^^ alibi, non ^x'- 

362. avT(o] avT&t 37^- P^V'''] P^^^ 383. Ka88' eio-' eyj 

Ka86' elaev, sed correctum eto-'' ev. 400. 97 77??] ^ 7r?;t 

426. Ka^tC'] KddiC 440- Tiapa] Trdpa ■^fxiv] rfpXv 

446. a)s o-eo] ws o-eo 450- i^ d6pr]aeiev] eaddpiqaeiev. 

A, 2. ixeTa 6e a^to-t] ]ieTabea^iai 17. auTcos] 

ayro)? (sine spiritu) 46. Trept K7;pt] Tiept K^pt ^6. eTret?;] PR^FATIO. xi 

iit€ir] de quo in posterum non monebo. 64. eTriTeiXat] eirt- 

a 

retAai 86. KaTabvore&'] KaTabvaeB' 9 1 . Trap'] Trap" 

153. ^tXe] ^6Ae 167. •Traa-i] Tiaa-tv 195. 'Arpeos utoy] 

yp. (i. e. ypaTTTiov: v. 205.) apxov axai&v 222. e6uz/] eSuz/ 

228. Eupi;/Lie'8coy] evpviiebcav, A a m. sec. Sic iterura 0, i [4, 
A, 620. 234. /ie^tere] /xe^etere 235. ■v/revSeo-ort] \lrev- 

biaac 245. yiyveTai] ye/yerai 257. Trepi] Trept 258. 

6' 

77 /Liez;] 17/xey 259. 8aiTi] 8atrt 260. Kepcovrat] Kip<avTai 

o 

264. euxeat] euxeat 301- M^^] yap a d- sec. 322. ws] 

sic, sine aecentu. ZS^- ^V^ — /ze^te/iez'] ^j/ts — }j.eduiixev 

369. Kat /Atx/ — ] Hunc versum in marg. habet a m. recen- 
tiore. 41 2. TiTTa in codice sic scriptum ut reVya esse 

videri possit, quod fraudi fuit Villoisono, qui re'rya posuit. 
419. x«MC[ff] X^M^C^ 434« eo-rijKao-ti;] karriKaicnv, primo 

scriptum eoTTjKao-ti; 437- ou yap] ov yap bt] 306, p.ey'' av iaxov] jJLiyXaxov 511. ra /jteo-txpoa] ra/^eo-txpoa 542- 

avTap] drap, f a m. sec. 

E, 4. aKaixarov] aKajJLavTov 12. opixrjdrjT-qv'] oipfxriOiqTrjv 

39. '^ AXiC(i>v(s)v'\ aXiCovdiV 96. d/x,7re8toi'] avirebiov 109. 

6pcreo~\ 6p<jo 117. ^tAat] ^lKai 126. o-axeo-TraAos] 

o-aKeo-TrdXos (hoc accentu) ^33' V f^^^ ^P ^*^^ etTroCo-', su- 

perscripto as apa (poivria-aa 146. ^t^et] £f^et 162. 

Kara] Kara 178. en-t] eTri 203. 088771;] a88rjy 2ic. 

ore] ore r 264, e^eXao-at] Superscr. k8 i. e. eK 8' iXdaai 

V V 

661. /3e/3ATjKet 672. 673. 97 — ^7] 7} — tj 697. api-nvvQr) (v a 
m. sec. et in marg. a m, rec. yp. aixnvvvQr]). 701. avT e^e- 
povTo~\ avT i(j)ipovTO yo6. Tprjxov r'] Tprjxov tov t' 7-^7* 

a- o 

bicppos] Sr^pos 'J^^S. dvaavoicraav 739. eoTe^dfwrat 744. 

6 

TioKidiV 763- f£l ^^ 782. etAo/xeyot] elXovfxevot 797- Tet- 
pero] TeCpeTo, i. e. TeipeTo et Tpi^eTO. 832. ■jrpcorji;] irpcotTji; xii PRiEFATIO. 836. airopovcrel aTiopovcrev ^5^- i^Trep C^^yoi;] virepCvybv 

894. dico] oto) 899. drwyet] avd>yeiv 900. 7rao-ora)2/] Trdo-o- 
cum compendio quod ey significat. Sed voluit fortasse 
Trdo-o-as, ut conjicit Oobetus. 

Z, 51. eTTet^ey] Superscriptum opivev 55. rtTj] t^ 7) 

59 ^epot] Superscr. qbepet y'^- Te^/^Tjwras] T^BvqL&Tas 

77. T5/>i/At] {//x/jit 145 rt?j — epeetyei?] tC rj — ipeeCvqs 153- 0] 6 

aros 

158, (pepTeposl (fiepTepos 160. eT^e/x^j^aro] e7T€[jii]vaTo, sine 

iota, pariterque in aliis hujusmodi aoristis, quibus iota sub- 
scripsit Villoisonus, velut TeKixripavTo v. 349, KaTeKrje 418. 
Sed avrjivaa-Oai et a-TTTjvrjtvavTo est H, 93. 185. ubi margo a 
m. rec. avqvaaQai et aTTj^yijmyro. T70. ?7i'coyeiy] T^i^coyeti;» 

i. e. T/ycriyet 226. eyxea] eyx^a '^37- '<ctt Trupyoy] 

Superscr. Kat (f^rjybv 245. TrAT/o-toy] TTkr^crCov 279. cn; 

yej crv /xez; 285. drepTioi»] aTepirov, m. rec. in marg. aTep 

TTOv 287. doAAtcraz;] aokkLacrav 288. Kare/3?70-ero] 

KaTejSrjcreTO 3^1 . e/zoi^ra] eTTOvra (sic) 37^' euTTeTrAo)] 

evTTeTikcat et evireTTkoov 378., sed evTTkoKapiot 380. 385. Non 
constat sibi in talibus codex. 376. S/Acoat] 5/icotat 

380. 385. Tpcoat] Tpcotat 442. Tpooa8a?] Tpcatdbas 464. 

re^yetcora] Te6vetS>Ta 477* dptTrpeTrea] dptiTpeiTea 479- 

etTTj/o-t] eCirrjtcrt Et etTTot in scholio et leramate scholii. 494. 

eyyeyaacrti'] eyyeyaao^ti' 

H, 12. ei/xaXKOv] evxd.kKov 31. ws] ^s 63. CTTt] eTrt 

90. 6v TTOT dptcrTevovToi\ yp. ovTtv aptarov Hoc qui scripse- 
runt eovTa addere debuerunt. T09. oii8e rt] ovbeTt 144. 

ea 

vTTocp6as~\ yp. Kal dvaoTds 207. revxr}] Tevxv 234' 

Atay — ] Hunc versum habet in marg. a m. rec. 243. 

kaQprj oTrtTrrevo-a?] kd6pr]t oTTtTTevcras 250. TTavTocre to-rjy] 

TTavTOcretcrriv "^^^. wj] Sts 294' o"^ ''"'] '^'^' 3^^' ^^^" 

X^vov^ btex^vov 3^6. evcj^povecavl ev (ppovecav et sic saepe. PRJEFATIO. xiii 

327. 'ATpeLbrj] arpdhy) 352. r)p.iv\T\ixiv 385. 'ATpei8rj— ] 
Huno V. in marg. hal»et a m. rec. 387. iJjuptt] vp.p.i 

389. oa'] oacr' 4.17. ot)irXt.CovTo] SttXiCovto, sed correctum 

o 

oiTrXiCovTo 451.438. 6 0-/;^/] oorrjy 465. 6uo-ero r'] 

6' 

Svcrero t 

a 

0,44. e77e/3?jfrero] iiTe(37]a-€To 50. fcara] Superscr. Trept 

70. ey 8' ert^ei] kvh^Tid^t 109. Ko/xetrwy] KOiieCToiv ili. 

»}] ^ 114. Vid. ad A, 228. 137. (pvyov] ^vyov 

138. TrpooreetTre] irpocriwnev 157. cfivyab' erpaTre] (pvyah^- 

rpaTre 233. avO"] avd'' 140. eKijoj;] eKrjoi/ 245. oAo- 

(pvp^To] d\o<pvp€TO 252. pLvrjardVTO be] jjiVrjcravTo 8e (sic) 

e 

257. (pvyah' hpanev] ^vyah'' 'hpa-ev 304. oTn/Ojwez^r;] 

6Trvio{j.ivri 309- taA.Aef] taAei' S^S- tffAei^oi'] 'U\xevov 

sine spiritu. 322. aycoyet] aywyet, i. e. avdiyeiv 454- 

Kai 

Tohe] Tohe S^2>' '^^^o-rj] TricrariL 519- TrpoTL aaTv] addit 

a 

yp. (i. e. ypaTXTeov) Trept aaTv 535. etV] et/c\ i. e. ai k 

538. es a^yptoz;] eaavptov 

1, 33. 134. 276. 7] 64iJ.L9] Sic codex, non rJL diixLs '^^. 

ov 

cr/cjyTrrpca] aK-qnTpbiL 53. ey Kaprepos] tv, KapTepos II2. 

o u> 

ap€aadpt.evoL "neTTLOoiiiev ~^SS' veaTaL] yp. Kal merat I77* 
o-7ret(rayr'] cnreto-tJy r' 185. tKeV^Tji;] yp. lkovto (a m. rec.) 

200. KkLafxoLaL raTrr/crt] KAeto-jUoto-t TaTrrjaL 2.25. eTrtSevrjs] 

T 

eTTtSeii^y, yp. ets, i. e. CTrtSevets 276. rjr' — rjhe] rJT' — rj he 

01 
318. lo-rj jxoLpa] Laj]L poLpaL TroAe-t^rj] TToXep.iQqL 

339* ^?] ^ 34*^" ^?] ^ 3^1' ""Ortyto-o-erat] TTOTLvCaeTaL 

382. ey] 'ei; 383. av] av 424. o-ow] o-o5 440- "^o- 

A.ep,oto] TTTokepoLo qua scriptura opus est si o^olCoo scribatur 

pro dfj.oL(ov, quod nuper est propositum. 444. ws] <5)s 

a 

431. Ato-0-eo-Kero] kLaaeaKeTo 456. eTr' apa?] eTTapas xiv PRiEFATIO. 

/^^y. TT€p(r€<pov€ialTT€p(r€<f)pi/€iapa,Titerque ^6g. 480. avaKva^ 
avaKTa 493- €^^t€\€lov S^^S' ocpOaXixav^ 6<p6a\ix(av 

a 
596. €bv(r€T0 619. ri€ p,€V(jip.€V~\ TJ^e fJL€V(j)lX€V ^33- ^o- 

oto »J 

v^os 633- Te^yeiWTos 654. ttj ^pltjl 

eiij e 

K, 25. awTfa)] av, TOJi 41. ecr^at 79. €Tt€TpaTT€ 

93. Tj-ept 8ei8ta I05- eeATreTat 106. }xoyQri(T(r€iv^ sed 

m. rec. in marg. p.ox6i(r(T€iv 121. /Ae^tet] jute^tet 211. 

K a i 

211. Te] TC 221. kovTOiV 223. ecTTat 252. TrAewy] 

irap' ev 

TrAect) 273. Kar' avTO0t] KaT avro^iv 278. p.01 

280. 0tA.at] (piKai 3^2. 17 /xey] 77/Liey 33'- aAA« o"e 

^T/fit] dXAa ce (^7/ju,i 342. 77 345- ^Koifx^v 37 ^- ^t^o 

372. a(prJK€v 418. ftey 4^9- ol 8'] ot8' 421. Tpo)- 

vvv 

(rt] Tpojoiv 424. 8^ 428. riatoyes] 7!ai6v€s eo- 

demque accentu versu 431. /jiTjtoVej 432. TLrf] tlt} hic 

et alibi. 443- V ^F^] Mi /^^ 45 1- TroA.e/x^^wy] ■jtto- 

Ae/i^^G)y 466. eTTt (rqixa t'] eTTtoT^/iaT' Accepit librarius 

pro eTTi o-TjfjiaTt 478. m^auo-ice] TTLi})pav(rK€ 5 15. dAao 

01 
o-/co7rt^y a pr. m., aXabs aKOTTi-qv ab sec. m. 544. /x'] /i' 

o 

557. eTret^ (sic) 572. aircvi^ovTo 

<r e 

A, 27. tpKTLv 45. ey8ov7r»jo-ay 6^. rore] tot^ 

a 

73" °-P\ ^P 7^' o'0oto-ty] yp. olcTLV I16. cr<^ty] o-<^i~ 

S' i 

146. dTTC) T 159. TrtTTre] TTiTrTe 184. crT€poTTrjV 

V i S' 

219. 231. aVTLOS 230. ecoy 254. t' &p 288. 'wpt- 

II I 

oTos 305. v€(j)€a C^(l)vpos Lineolse 11 et i indicant trans- 

ponendum esse ^^(pvpos v€(p€a, quod est etiam in lemmate 

ei 

scholii. 306. apy^cTTao] apy€(rTdo 333- bovpl kXvtos 

7) t' <0t 

380. /3e/8Aeat 394. -Trat^es^' 473. auToy 503. x^ecay] PRiEFATI.O. XV 

vi&v ^o^. ii€TaKXiv6ivT0s 532. Aiy/)?/] Xvyp^t 53^- "^^ 
608. ro) V<?] Tto/xw 609. otco] otco et alibi ssepe ubi Vil- 

loison. 010) 720. ws] c5s 721. cos] As 728. Ilocret- 

8aa)yi] ■Troo-iSawyi : sed N, 2c6. TToaetScicoy, non quod Vill. 
posuit TTocrtScicoi'. K-ursus iToa-i.bcKov codex 554. H, 357. 

384. 390. 0, 8. 41. et sic prope constanter. 733. 8^ 

&<TTv 747. kitopovda 803. fcfK/XTyoray] K€K[xr]&Tas 

M, 33. t?/] i?7 (sine spiritu) 35. SeSrjetJ bcbrjei 

01 

61. iTriKOvpcav 75. eycoy] eyo) 151. Ko/xTrei] KopLTtei 

160. KopvOos 161. paKXojxivai 176. ayopevaai 

197. ot -n-AetoTot — ] Hunc versum in marg. habet a m. sec. 
223. 0)9, non &s 286. etAurai] etAurat 350. d/t' 

a 

eo-Treo-^o)] a/i' kcmiadai, quo altera scripta indicatur a/ia 
a-7T€(r6(i) 311 ' kvavTlov 3^3. X^'P^ 7^ ''^' kTiprjt 

ov 

^ipoi in textu, x^^P^^' apLcpoTiprjis exoi in margine. 404. r) 

s 
8e 407* ee'A7rero 

N, 4. Aca^' 6p&)/iews] KaOopcaixevos 10. oAao a-Koinriv a 

a 

m. pr., aXaoa-aKO-niriv a m. sec. 17. KaTe^rja-eTo 28. ^- 

a 6' KEV 7)1 

yvoir](Tev ^^. oy 58. Ka^ — kyetpei 78. yep^e Tr(>- 

8eo-orti/, sed superscr. vipde 6e ti oo-o-iy 103. iropbaXCcav in 

textu, TrapS'' in marg. a m. rec. 154. '&ptaTos hic et alibi 
157. 160. irdvToa-e, 'iarjv ut solet, idque diastole interposita, 
non itavToa^ eia-riv, quod posuit Vill. pariterque v. 405. 

tr 

194. i^eCpvaav 223. TrroAe/At^etz;, non ■jroAe/ittetz' ut Vill. 

279« TpeiTeTe'^ TpineTai 447* avTvnefpaadai hic et alibi. 

523. dAA' dy' dp] dAA''' 6 ydp 54^- Aiyetas] ati^eas 

^64. TTuptKavoTos] TTvpiKavTos 594- ^] ^' ^o^. eo-xe^e] 

T e 

ypanTiov lo-xe 627. (f)i\eeade Trap"'] ^iKieadi irap'' (e a pr. iji manu) 657. re^retcoTos 667. (p6iadai 705. dye- 

KTjK^et 731. dAAo) — et 749. avriKa — ] Hos v. habet 

in marg. a m. sec. 810. rt??] Tiri, superscripto rt 8^ xvi PR^FATIO. 

H, 31 Olv'^ div\ i. e. div\ 71. ^8ea — ] Hunc v. in 

marg. habet ab eo qui scholia in margine interiore adjecit. 
95. de aev] 8e o-eu loi. dAA.' (sic, non dAAa) airoTrraveov- 

cTLv 1 10. oS 8j]0d fxavTevcroiJLev in textu, ov 8?j0d juarev- 

(Toixev a m. rec. in marg. 135. aXaocro-KOTrLrjv, non dAaos 

crKOTTLr]v 181. apapvlav 264. titj] rt'^ 286. ejxeLve 

303. ot fie o-^oio-t] yp. ot ju,' ey a-cf^ola-L 307. TroAinrtSd/cou] 

T 

TToKvnChaKos m. rec. in marg. 373. -yepiXLv 8e (t a m. pr.) 
411. ei»] ey' 420. Kal Kopvs — ] Versum a m, sec. in 

marg. habet. 449, eyxeo-TrdAos hic et alibi, non eyxe- 

o-77aAos 484. KaC xe tls 499- ^Pv] ^V 5^2. o^par}] 

opa-TjL 

aS 

O, 104. acppoviovTes, i. e. acjipabeovTes, quod in textu legit 
qui in marg. annotavit /car' evLa t&v vTToixvrjixaTuiv acPpoviovTa 

(corr. a^poviovTes cum Cobeto). ti6. TLaacrOaL 120. ^- 

e CK e 

8j>craro 126.0770 179. TroAe/i^it^coy] TToAe/xt^coi' 22^. vep- 
repot, litera e a m. sec. 235. &s fce 236. TTdpocriiep 

e 

272. dypetcorat] dypot(3rat 30T^- atayra 320. fca- 

Tev&ira 326. a>9, non ws et sic fere semper ws pro &s, 

etiam in formula m ecpaTo, etsi non constanter. 351. kv- 

„ Tjcrai/ 

z/es] /cai es 3^6. ^vCav 384. e^aLvov ^^^. ovk] ovx 
56y. eyxet] epKeC margo a m. rec. ^86. 6y ap] o yap 

£11/ 

602. ope^aL ^39' avaKTos] In marg. dedkav 6/\.^. TraX- 

e 

To, sed correctum TrdAro 666. Tpa>7Td(r6aL 719 i^juti'] 

e 

rjfxLv in textu et in lemmate scholii. 738. diTaixvvatixeaff 

745. roy8'] Tov 6' 

n, 12. Tje — ?} — ?7e] rie — ^ — ^e 16. Te^yetcdrcoi' 17. ^e 
21. IlTjAeos] 7rr/Ae'a)s 30. /xt) e/xe' y' oSy 95. Tpo- 

TTaacrOaL in textu, TpidTTaaOai in marg. a m. rec. 96. rous 

8^ r in textu, Tovcrhe 8' in marg. a m. rec. 100. Avco/xey PE^FATIO. xvii 

in textu, Kijonx€v in marg. a m. rec. 128. (fyvKra] ^v- 

XaKTa, sed ^i//cra in lemmate scholii. 288, a^iov, non 

a^LOv 436. 438. ?7 — ri\ tj — ^77 450. d\\' jjroi ^ikov 

karX in textu, d\\' d tol ^iXos eart in marg. a m. rec. 

467. bevTcpos 488. ey 497. iTepl duplici accentu. 

526. KaTaTedvq&TL ~ 53"^' o,iJi,(pL[xdx€adaL conjunctim. 

Te S* o 

587. TevovTas 670. yj}lcrov t 7^-'-* o.k€vd[xevos 

e 

773. SowyoaTre^^TTyyet 

P, 40. (ppovTihi (hoc accentu) 161. Tedvrjtais 177. d- 

eitri 

(peikaTO in textu, acpeikeTO in marg. a m. rec. 202. eo-ri 1' 227* TeOveL&Ta 231. rfiy ^03. ekireTo, non :^\7r€ro 

ut Vill. 653. /i/eya^ujLioy] iieyaOvyiov 724. aXpavTas 

in textu, at/aoyra? a m. rec. in marg. 

eu 

2, 42. ayavri (hoc accentu). 100. dpy]s 1 24. dSt- 

vov 153. \cioVre (i. e. \aot re) ly^. TrepLTeOveLaros 

a 

174. ot 8e ipva-a-ea-dat 227. ro Se Sate in textu, ro 8' 

eSate m. rec. in marg. 233. dp.(})ea-Tav] dpL^eaTacrav 

242. opLoitov TTTokepLOLo (uou "TTokepioio) Sic iterum <I>, 294. 

247. ej(e 299. eKacTTos S^^S' M^Tec^wyet cum yp. 

fjLeTe(p(&vee 381. Versum in textu omissum supplevit m. 

secunda in marg. ev aWcot Kal ovros, T6(j)pa ol eyyvQev etc. 

& tr o 

398. ^erts ^ 476. ev 477. Kpareprjv 500. irL^pav- tt GKGiv] TTL^ppavcrK^av, ut supra K, 478. 512. eipyev 

531. elpd(DV in textu, tpdcoz; m. rec. in marg. 539. cb/zt- 

\eoy, sed corr. apiikevv 540. /carare^yetcSras 550. /3a- 
o-t\77toy, cum yp. fiaOvkriiov, pro quo m. rec. in marg. ^aSv- 
kriiov 560. TTokka irdkvvov, sed in marg.- a m. rec. TTokk^ 

eTTokvvov Sl^' dp.apTr\L, sed bp.apTr\L in marg. a m. 

rec. 

OIS 

T, 17. v7Tol3ke(f)dp(av (A pr. m. scriptum erat . . . (f^apo . . 
et erasis literis postremis correctum cov) 117. rj 8e Kvet 

b xviii PR^FATIO. 

— eo-r^Ket in textu, 37 S' eKvei, — daTT]Kei in marg. a m. rec. 
363. opvvTo (sic), non <apvvTO 376. to 8e] ro5e 391. 

CK Kopvcl)i]s (i. e. ez/ Kopv(j)^s) 401. T^z^ioj^^aJ ^^yiox^ay m. 

rec. in marg. 402. TeOvei&Ta 415. 6eoifxev 

T, 30. vTi€pix6pov, qui accentus indicat ^uep juopoz/ ^y. 

o t 

dpaiat] apaiai 54* oTpvvavTes 60. TvoXets 85. 7roAe//ifeiz;] 
7rroAe/Ai£ety 138. apx^^tfi (cum iota adscripto) 178. 

iTTekdwv 201. beibl^ecrdai 315. aS i. e. aS et a/j 

228. ore /xei/ 247. kKaTo^vyos, sed marg, a m. rec. kKa- 

TovCvyos 255. TToAXci, to, re, sed margo a m. rec. ttoAA.' 

ered 287. oTot — ] Versum a m. rec. habet in marg. 

308. Kal TTaCbav iTaXbes, ubi Imeolse indicant transponendum 
esse Kat TratSes TTaCbonVi ut est in lemmate scholii. 3 1 7. 

K K 

baiopLivT] baC(si(n 335' (^p-^^weai in textu, ^vfx^X-qaeat 

margo a m. rec. [Soloecum est avix^X-qa-eaL, quod avfjijSX-qeat 
scribi debebat, ut correxit L. Dindorfius in Thesauro vol. 
2. p. 90.] 342. e£t8ey, sed m. rec. in marg. i^Cbev 

346. rSt 6' i<pir]Ka, sed m. rec. in marg. rdit i^ir]Ka a o 355' ^^^' 3^3' ^^^'H'- 3^2. TTpQtTov 447* ^^^' o'^^ 

8^ — ] Huic versui prsefixum signum (ab Villoisono pro 
bnrXris signo acceptum), cui idem respondet in margine po- 
situm cum hac recentioris manus annotatione, quam Villoi- 
sonus ad v. 451. rettulit, iv aXkois 6 (ttCxos ovtos ov Kei- 
rat. 450« epvaaaTo et in marg. a m, rec. ipvaaTo. 

p 
46S. yeLpeaC] '^(eCpeaaL ^.y i . eviT:\r]aev ^Sj . aprfiOoov] 

apr]i9eov 

^, 4. rjnTep dxatot in textu, sed in marg. ab eadem manu 

yp. (i. e. ypaTTTeov) rJLirep ol dAAot 25. Styoto, sed 8etyoro 

in marg. a m. rec. 74. at8e'o, sed m. rec, in marg. atSeo 

^33- ^?] ^^ ^50. clvtCos '^55' TTaLovas, ut solet, non 

TiaCovas eyjjiv in textu, ayatv marg. rec. 160. yeC- 

veaOat in textu, yeCvaadat marg. rec. 180, /xty] \{rLv (sic) 

tov T e 

182. opovaas 195. oii8e 234. a-naL^as 247. Tre- PR^FATIO. xix 

hloio\ yp. Tie.hiov 8e 293. toi 308. ^tXe] ^iAe 

334. apy€(Trao^ apyea-Tao 402. {xiv A-^^S' TrToAejut^a)] 

7rroAeju^£c() 4^7* ''rauw/xeo'0a in textu, 'navcrap.^crda m. 

rec. in marg. 477« ■JroAejWiteiZ'] tttoX^ixC^slv 484. 

KaraKrajney'] KaTaKraii^v 49^' apyaXiov yap] yp. apya- 

Xeov bi 554' KAoye'oyrat] yp. ^o^iovTai 5^S' ^^ct" 

a 

€tp6fxevov 5^7' t^OLTevavTiov in cod. KaTsvavTi^ scriptum 

cum lineola post ( literas ov indicante, unde ap. Villoiso- 
num excusum Kareyayn 573. TropbaXis, superscripto Trdp- 

6aAlS 604. VTT€KTTpod€OVTa 

V 

X, Q,. a7T€\f/ijxovTo 40. e7ret?7 duplici accentu. ^y. 

V VI, , 

Tp&as Kol TpcaLas 93. opsarepos I15. iTTivrpja-l 

et (Tcrav tj 

144« Tetxos 145. ■^vefxoevTa 164. KaTaT^Bvei&Tos 

230. Trd^ot (voluit TTdOrji) 247. Kepboavvrji (i. e. K^pboav- 

S ottr X« 

vr/s) 265. oi/re 281. pjvdav 3,3'^- ^T^ev^aro 

■n d s 

364. re^yetwra 374- ivcTTprjo-eV 420. rwiye 432 

aTTOT^Ovrj&TOS 444 eKVoaTT^aavTL ixd)(r]s (1. e. iJ.a)(7}s €KV0- 

orria-avTi) 47 1 . Kopv6at.6Xos, et hoc accentu etiam alibi 

Ttt St) 7)1» 

interdum. 5°'-'- yovyacrt 505* ^' ^^ 5°9' ^^^^' '^^ 

e S- 

^, 61. KAvtfo"'foi' adscripto 8tx<S? 130. 0' 144. aTrepxet' 

T) O 

192. TeOvemros 220. afpva-adp.evos 230. Kara] Superscr. 

T T 

/uera 251. PaOeid 8e 255. 8e 257. xevaySes] Sic, 

ut Vill. edidit. revera scriptum in cod. pro )(€vavT€s 312. 

ta-aacnv duplici a SS^- Karare^x'etc5roy 374- ^^' 

mi i]C (o 

379. bCffypov 4^3- ouTTO) 475- S'f^7-at et in lem- 

mate scholii Stwi^rat 519. dTrta-o-wrpou, sed in marg. 

a m. rec. €7naa-(6Tpov 54-9 • ''^oXvs non post xp^<^^^} sed 

ante xaAKos habet. 581. rj 6eiJ,i.s] Sic, non rji 6€fxt,s. 

b2 XX PR^FATIO. 

600. (TOi 693.661; 693. f/,eya 8e] yp. jueAav re 70T. 

Sayaorb-i, superscripto Xaoiat 728. drjevvTo] dr}€VTo 

751. XoLo-dfjfC' 792. kpihricxacTdai, et in marg. a. m. rec. 

tov 

€pihhria-a<Tdai 804. dW^Xous Hunc versum in marg. ha- 
bet a prima manu. 806. xjrava-ei in textu, sed y}/avarr)t 

Sr, 

in duobus schol. lemmatis 844. pikv 852. Kvavo- 

TTpa>LpoLo cum iota adscripto, sed v. 878. sine iota. 875. 

7TT€pvyos (hoc accentu ut B, 316.) 

12. in inscr. non TipLafxos — 'AxiA.A.et ut Vill., sed 'irpiap.cai — 

ayjXKevs. 20. TeOveioTa ^^. ot 57/aeis] ol Ka\ripL€LS 

010 
78. (rd[j.ov 165. KaT€fx,7j(raTo superscripto Karexearo a m. 

£ 

sec. 17^, Xvo-aaOaC ae KeXeuey (in marg. a m. rec. eKe- 

Aeuo-ey) 179. ^ 6e 201. Trep 202. eKXe' 219. 

KaKos 241. eScoKe 244. re^yeiwros 274. eKafxyjrav Teov 381. C^vyvoLadrjv (non C^vyvvaOrjv) 292. Tayyv 300. 

To'8' 329. 7ro'\eos et in marg. a m. rec. ttoKlos 352. ecppdaaTO 359* ^"^^ 3^9* ^'^o-P-vvaaQai 370' '^ciKa 

cum yp. KaKov, et Ka^ 8e' Key cum yp. et 8e Key. 377« 3^7. 
i^eaac conjunctim, non e^ eaai, sed 397. ef ei/zt, 382. Ktt- 

raAetTrere 390. hjxoXo, non e/iieto 398. 08' 403« ot8e 

566. ovSe r 581. hoiir} 59°. ^v^iarrjv CTr'' aTrrjvr^v 

V ... 'J 

601. auros 613. 8aKpu yiovaa divisim. 616. ax^XcoCov 

TopjT 

636. 'nava(hp.€6a 64.6. edadaL cum compendio literarum 

ao- super o- scripto. Voluit igitur librarius kdaaaOai (male 

pro eaaadai), non eao-^at quod Vill. posuit. 670. Toaa-ov 

/ /// 

TToX.ep.ov \p6vov. Voluit librarius TTokepLov Toaaov yjpovov 

688. yvotrj 7 1 7. daaaOe 7^4* w^eAA' aTroAeo-^at marg. PR^FATIO. xxi 

a m. rec. 770. aUl cum yp. eiey (sic) 776. 6e (tt€V€, 

a 

sed marg. a m. rec. ia-Teve 802. crvvayeipoiievoi 

Sufficient haec ut optimi etiam libri exemplo intelligatur 
auctoritatem codicum qui nunc supersunt nuUa ex parte 
sufficere ad instaurandum veterem horum carminum for- 
mam, sed multo plus tribuendam esse antiquiorum quos 
supra dicebam fontium pervestigationi, plurimum autem 
quae potior codicibus est rationi, qua non solum contra 
librarios, sed etiam contra grammaticos veteres non raro 
utendum est quum in lectionibus judieandis tum praeser- 
tim in iis rebus quae ad dialectum et orthographiam per- 
tinent, in quo genere multa etiamnum feruntur vel ab anti- 
quorum temporum librariis illata vel a grammaticis parum 
prudenter excogitata, quod exemplis aliquot ostendere 
placet. 

I. 

II. I, 147« o^p' y}p.iv kK&epyov tAacro-eat] i]}iiv in codice 
Veneto scriptum esse supra dicebara, qui etiam alibi inter- 
dum i][xiv vp.iv vel r\p.iv vp.iv praebet ex prsecepto grammati- 
corum quod ab scholiasta ad hunc locum aliisque giamma- 
ticis expositura est. Duas enim distinxerunt formas, alte- 
ram 6p6oTovovpAvr}v rjpiv vp.hf, alteram encliticam tjpllv vptv, 
vel ubi trochsei mensura locum haberet r}pi.v vpnv, eandem- 
que rationem genitivo et accusativo adhibuerunt, modo 
7}pL4(i)v vp.io)V, r]p.4as vp.ias, modo ■^p.euiv vp.e(av, -fjpas vp.as vel 
r}p.as vp.as scribendis, ego vero rejecta inani subtilitate ubi- 
que formas dp9oTovovp.ivas, et in dativo quidem r^piv vp.iv vel 
ubi trochseo opus esset r}piv vplv, restitui : de quo quum 
nuper alio loco explicatius dixerim, hic satis erit breviter 
repetivisse quibus horum pronominum formis quaque men- 
sura poetse epici veteres usi sint. 

I. Norainativus constanter est r}p.ei:s vpels, non ^p,ees 
vp.i€s, quod ab neraine prseter Parthenium (in carraine ut 
videtur quod ex puris dactylis, excluso spondeo, composi- 
tum fuit) dictum esse annotavit Apollonius Dyscolus in 
libro de pronoraine p. 378., librarii vero ssepe intulerunt 
Herodoto, de quo dixi in commentatione de dialecto hujus xxii PR^FATIO. 

scriptoris p. xx. Formis iEolicis aju/xes v/i/xes non iititur 
Homeriis nisi ubi trochaei mensura opus est, ut II. 31,431. 
1,274. 

Tw K€v bri TToXai a/ijues iTravcrdixeOa TXToXeixoLO, 
d\ka TTLdea-de kol v/xjixes, iirel TTetOecrOaL afxeLVov. 
Quod quum non perspexissent librarii, interdum formas 
illas intulerunt ubi ratione carent, velut in fine versuum II. 
14,481. 24, 242. 

2. Genitivus est rjfxetav vfxicav, duabus syllabis pronun- 
tiandus. Ubi metrum tres syllabas longas postulat, ruxeLcov 
et vixeLwv dicitur. 

3. Dativus est -^fuv vixlv, syllabae alterius, ubi metrum 
brevem postulat, accentu mutato ante vocales rjfxCv vfxtv^ 
ante consonantes vero adscita ^EoIica forma a/x/it vfxfXL: 
quod induxit librarios ut ssepe etiam dixfxLv vixfXLV inferrent, 
quibus formis cur epici uterentur nihil plane caussse erat, 
quum formse rjiJAV vixlv, rnxiv vixtv, aixfxL vfxixL cuivis metri 
necessitati sufficerent. 

4. Accusativus est ^/xea? vfxias, qui pronuntiatione in 
duas syllabas longas contrahi solet. ^olicis formis (afxfxe 
et vjxfxe) hoc quoque in casu non utitur Homerus nisi ubi 
metrum postulat. Enclitici quod grammatici finxerunt unum 
in tota Grsecorum poesi exemplum hodie reperitur, agnitum 
ab Apollonio in libro de pronomine ^.387, Odyss. 16, 372. 

T7j\e//.dxft>, fxr]b^ ^ixas vTT€K(pvyoL' ov yap dtco — . 
quse vereor ne veteris sit correctoris interpolatio hiatum 
removere studentis quem admiserat poeta, 

TrfXefxdx}^, fxrjb'' dfxfxe vTT€K<pijyoL — . 
similem II. 24,637. ov ydp tto) fx-ua-av oaae vtto ^\€(pdpoLaLV 
efxoXaLv. 

II. 

1, 156. cTrei^ fxaka TioXXd fxera^v] Quod hic et alibi in 
codice Veneto scriptum est eTrei^ vel duplici accentu eTret^, 
iterum ex veterum grammaticorum sententia factum est, 
qui cTTet rf divisim scribi voluerunt, ut rf conjunctio sit 8ta- 
^e^aLonTLKri. Quod qui primus excogitavit duobus modis 
erravit. Nam neque ^, quod in principio sententise gra- PRiEFATIO. xxiii 

viter affirmantis poni solet locum habet in sententia ex 
particula qualis iireC est pendente, et ut habere possit, 
tamen plus uno in loco itddos orationi adderet ineptum, 
velut in locutione CTet r} ttoXv (f^iprepov iaTtv similibusque, 
quse etiam sine illo ?/ dicta reperiuntur, velut eirel tioXv 
(})ipTepov ^€v II. 6, 158, 7, 105. Itaque eiret ^ iUud, quod 
recentioribus et Homeri et aliorum poetarum epicorum 
editionibus ssepe illatum est, ego rursus expuli, restituto 
iiTei-r], in quo rj nihil aliud est quam litera paragogica, quse 
jam Tryphonis sententia fuit. Tribus enim poetse epici 
particulse formis usi sunt, prout quoque in loco commodum 
metro esset, iambica eTret, bacchiaca eTretS^ anapsestica 
cTrei^ : nam media hujus formse syllaba nusquam non cor- 
ripitur. 

III. 

I, 193. eios 6 TavO^ a)p[xaive] Scribebatur ews o Tav9^ — hic 
et ahbi in iisdem verbis (infra 93. 10, 507. 11,411, 17, 106. 
18, 15. Odyss. 4, 120. 5,365.424.) et in versibus ab ews 6 
T^ TToXiiJLi^e — (11. 155539-)? ^'^s 6 Tov TiebiOLo — (II. 21, 602.), 
ecos eycb — (Odyss. 4, 90.), em eff rjjSrjv — (Uiad. fragm. 5.) 
incipientibus, vel in verba 'ias 'U-qTaL, ews iTTrjkOov, ews 
tKovTo, ews '^Koto exeuntibus (II. 13,141. Odyss. 7,280. 
15. 109. 19,367.), et in niedio versu Odyss. 9,233. ijfxevot, 
eas eTT^A^e vip.(itv — . Cujusmodi in locis omnibus editores 
e'<Ms monosyllabum pronunciari (ut est II. j 7, 727 . eco? p.ev ydp 
T€ Oiovcrt hiappaX(Tat jxepaaTes), proximam autem syllabam 
brevem nescio quo artificio produci voluerunt : unde absur- 
dior prodit pedis compositio quam quse uUi poetse Graeco 
imputari posse videatur. Quos quis tanta fuisse credat 
hebetudine ut quum duse exstarent hujus particulse formse, 
ews et e?o)s, ad istiusmodi ineptias confugere maluerint 
quam altera illa forma uti, w longo in breve mutato, eios, 
quemadmodum in aliis vocabulis non paucis iambica dua- 
rum syllabarum mensura in trochaicam vel vice versa 
abiit? Non fugerat hoc Hermannum Elem. doetr. metr. 
p. ^g., quocum ego nunc tandem eXos locis Homericis illis 
omnibus restitui. Quibus dubitari potest an duo alii ac- 
cedere debeant, Odyss. 13,315. et 15, 153. xxiv PE.^FATIO. 

€10)5 €v TpoCri TToXeixiCoixev vXcs 'AxaiStv. 

ubi quum libri quidam kvi praebeant pro kv, scribendum 
\dderi potest 

elos ev\ Tpoir} — 

ut avTov evl KXivTrjpL — , avTov ivl Tpoirj — ^fiaL evl Tpoirj — , 
KTjrat evl K\Lairi(nv — legitur 18,190.266. 24^542.554., quan- 
quam horum exemplorum, in quibus hiatum vitare quam 
admittere prsestabat, ratio pauUo alia est. Ceterum non 
minus certa est conjectura Hermanni eandem correptionem 
particulae Tciois pro reo)? dictae adhibitam esse a poeta 
Iliad. 19, 189. 

jXLixveTO) avTodL TCLOS, eTT€Ly6ixev6s irep "Aprjos. 

ubi libri vitio manifesto 

IxLixveTO) avdL recas eneLyoixevos . 

quod jam veteres correctores, ut ex scholiis apparet, alii 
aliter corrigere studuerunt. Qui si inter eos fuerunt qui 
ecos eyo) in versu qualis est Od. 4, 90. ferendum judicarunt, 

ecos eyoi Trepl Kelva iroKvv ^ioTov ovvayeipcav — 

aut eas eO" in versu a quibusdam inserto post II. 13, 434. 
(v. schol.) 

ecos e& -^lSrjv etx^ev, oipeXke be KOvpLOV avOos. 

mireris eorum iiiconstantiam. Nam si his duobus in ver- 
sibus prima vocabulorum eyco et ert syllaba pro longa poni 
potuit, quidnl idem licuerit in syllaba prima verbi eTretyo- 
ixevos ? Non minus manifesta fraus est in alio quem Her- 
mannus neglexit versu II. 20, 42. ubi quum in libris scrip- 
tum sit, 

etws ixev p airdvevOe Oeol dvr]T&v ecrav avbp&v, 
Tecos ^AxaLol fxev ixeya Kvbavov etc, 

excepto palimpsesto Curetoni p. 59,, in quo est TElilS 
AXAIOI, reto9 'A)(atot scribendum foret, nisi hoc quidem in 
loco probabilius esset quod ab veteribus quibusdam correc- 
toribus positum memorat scholiasl:a, To^ppa 8' 'Axatot, ut 
aliis in locis (velut II. 10, 107. 11,411. 15,390.539. 17, PR^FATIO. XXV 

107.) ews vel ea)s ix^v respondentes sibi habet particulas 
To^pa 8e. 

IV. 

2,325. oov Kkios ovTroT' oAetrat] Eadem pronominis fonna 
duobus aliis in locis reperitur^ Od. i, 70. oov KpaTos eo-Ke 
fxiyL<7Tov, et in Homerico hymno in Apollinem 156. ubi 
eadem quse in Iliadis versu verba oov Kkios ovttot oAetrat. 
Eam fcara irXsovaaixov tov o pro oS dictam esse non solum 
Eustathii, quem v. p. 230, 6. 1279, 52., sed Herodiani adeo 
opinio fuit, si sententiam ejus recte rettulit Etym. M. p. 
614,36., absurde comparantis &paKa et k(opaKa, quod recen- 
tioris linguse vitium est : nam veteres una constanter forma 
usi sunt hopaKa, ab lonibus in &paKa contracta. Neque 
hoc aperuerunt grammatici, unde compertum habuerint 
quod antiquitus scriptum erat 00, oou potius significare 
quam 00. Nam ut h^terse 00 in multis vocabulis in ov di- 
phthongum contrahuntur, ita diphthongus ov vice versa in 00 
solvenda erat, quo etiam genitivi secundse dechnationis a 
poetis in 010 terminati ducebant, qui nihil ahud sunt quam 
formse in 00 solutse, sed metri caussa iota inserto productse, 
velut vm:ov Xtitioo vn-noio : quse productio etiam vocalibus 
€0 ex ov solutis adhibetur a poetis, vehit ejwoS ejueo ejueto. 
Bene hsec omnia perspexit Buttmannus Gramm. vol. i. 
p. 305., etsi non vidit, quod postmodum observavit H. L. 
Ahrensius in Ritschehi Museo Rhenano vol. 2. (a. 1843.) 
p. \6y seqq., genitivi illam terminationem in 00 solutam 
etiam aliis in nominibus et substantivis et adjectivis obli- 
teratam in carminibus Homericis esse, velut in nominibus 
Ato'Aoy, *'Ao-/cA7?77toS, 'lAtov, "'If^LTov, aypiov, ave^jnov in versibus 
quales sunt Od. 10, ^6. b&pa irap' AioAou p.^ydkrjTopos — . 
II, 2, 731. tG>v avff' rjyeicrdriv ''AaKX-qTTLov bvo 7rat8e. II. 15, 66, 
'lAtov TTpoTidpoide — . II. 2, 518. vUes '[(piTov p.eya6vpov — . 
II. 22, 3I3. aypLov, irpocrdev 8e o-cikos etc. II. 15, 554« i^- 
TpiireTat <pikov rJTop ave\{rt.ov KTap.ivoio. Quibus in genitivis 
syllaba penultima producta esse vulgo creditur, quia metro 
aliter adaptari non potuerint, opinione vel propterea parum 
probabili quod nulla istiusmodi productionum exempla aliis xxvi PR^FATIO. 

in casibus quorum ratio eadem est reperiuntur, velut da- 
tivis Aio\w 'lA.tw 'I0frw aypi(^ ave-fiS, aut genitivis numeri 
pluralis aypicov avexf/L&v et aliis quibusvis. Ex quo recte 
colligitur communem loeis illis omnibus olim fuisse termi- 
nationem in 60 solutam, AloXoo, 'l^iroo, av€\ln6o et reliquis, 
quae formse quum pridem ex codicibus evanuissent, non 
mirandum est Quintum Smyrnaeum Homerico illo aveyj/Lov 
inductum, cujus syllaba penultima produci videretur, dve- 
yJTLoXo syllaba antepenultima producta dixisse 3, 2,g^. 

a\vvp,evos Kiap evhov ave^fnoTo baixivTos, 

quod in codice Vindobonensi ave^cLoXo scriptum est. Minus 
certa hsec terminatio tribus aliis in genitivis esse videtur 
quos Ahrensius huc rettulit, d8eA.0eiou, aXaov et 6p.oLtov, 
quorum primus quater legitur apud Homerura in verbis 
abeXcf^eLov Krap,ivoLo II, ^, 21., abek(f>eLov (^pivas rjpcos 6, 61. 
7,120. 13,788., secundus duobus in versibus Odyssese 10, 
493. et 12, 267. 

fjtdyrtos dXaoS, ToSre ^pives ip/nehoi dcriv. 
IxdvTios aXaov, &r]^aiov TeLpecriao. 

tertius denique in verbis 6p.odov 'nokiyLoio, quibus sex versus 

Iliadis duoque Odyssese terminantur. Verum forma 

d8eA^eto's, qua aliis etiam in casibus ApoUonius Rhodius 

ahique poetse recentiores usi sunt, nihil caussse est cur ab 

Homero aliena esse" judicetur et abeX<pe6o pro abeX(fi€Lov 

scribatur. Nihilo probabilius est pidvTLos oXa6o, producto 

altero o non in arsi dactyli ut in "^ k<TKkriiii6o bvo 7raT8e, 

sed quod multo durius est in arsi spondei, licet hoc quor 

que uno alteroque exemplo defendi possit, velut II. 15, 

271. 

ot 6' &aT rj e\a(f)Ov Kepabv 77 dypLov alya. 

Itaque prsstuli ixdvTrios dXaov, quod Hermannus proposuit 
in Elera. doctr. metr. p. 347., quemadmodum Homerus 
non solum tt6'\los, sed etiam Tr^Xqos dixit. Tertium denique 
illud ofioLiov 'uoXip.oLo etsi non negem ofxoLioo irToXip.oLo 
scribi potuisse, tamen quum ad pronunciationem minus 
commodum sit, fieri potest ut poeta 6ixollov TrokiixoLo praetu- PEiEFATIO. xxvii 

lerit, producto l, ut fit in nominibus polysyllabis in irj, velut 
vTTobeiCrj, oLKonKTTir], aliis. Neque enim epicos veteres so- 
lutse illi genitivi terminationi ita addictos fuisse ut alias 
quibus metro consuli posset rationes excluderent, frequens 
genitivorum in 0i terminatorum usus docet, ut 'lAio^t 
kKvtcl Tevyea, airb oTpaTocpL TTpoTieLXeiv, e/c deocpiv yevos rjev et 
qu£e sunt alia hujusmodi, quse Ahrensius p. 164. recentio- 
ribus rhapsodis tribuit conjectura parum probabili. In 
exitu versus spondiaco Od. 14, 239. rjev avqvacrOai, xa^eTr?) 8' 
ex€ b-qfxov (prjnis dubitari potest utrum contracta forma an 
soluta 8-^fxoo usus sit poeta. Solutam qui probant, etiam 
alios hujusmodi spondeos, ArjTovs, ^H5, Ibpc^, albo^i, ex quinto 
pede hexametri removere debebunt restituendis formis so- 
lutis ArjToos, 'Hoa, Ibpoa, alboC, quod voluit Gerhardus Lect. 
ApoIIon. p. 145. probante Buttmanno Gramm. Gr. vol. i. 
p. 1 86. qui in versu Odyssese brjij.00 <prjij.is proposuit, quum 
Gerhardus locum hunc verbis transpositis correxisset x"^- 
XeTTT) S^jMou 8' exe 07}/xty, minus probabiliter. Et fatendum 
sane spondeos illos duriores esse quam ocpp ev Traaai, ocpp 
eS db^s, aX}C €v eiows in exitu quatuor aliorum versuum, in 
quibus eS cum dbios vel dbrjs conjunctum unius instar verbi 
est. His omnibus remotis unus hujusmodi versus remanet 
II. 10, 399. 

ouSe pL€v ovbe Tp&as ayqvopas daa "EKTcop, 

ut nunc ex uno nuUius fidei libro Vratislaviensi legitur pro 
etaaev, quod si correpta syllaba penultima dicere placuit 
poetae, non magis mirandum quam quod keXoyxaa-i. cor- 
repta syllaba penultima dixit Od. 11, 303. 

Tedvaa-LV TLpjjv be Xe\6yxp.(TLV ta-a OeoHaLV, 

quod fuisse qui AeAo'yxao-' scribere mallent ex Eustathii 
annotatione cognoscitur : quo non multum proficitur, quum 
alia qusedam correptionis hujus exempla apud alios poetas 
reperta sint quibus correctio illa adhiberi nequit, velut 
Xenophanis 

e^ apxrjs Ka& "Ofxrjpov, e77et p.eyiadriKaG-L TrdvTes, 
quo versu Herodianus utitur in libro irepl bixpovtav p. 296. xxviii PE^FATIO. 

ed. Cramer. ubi de mensura hujus terminationis plura 
dixit. 

V. 

1, 468. yiyverai\ Dubitatur apud Homerum eeterosque 
poetas epicos utrum yivea-Oai et yLvdxTKeiv an yiyve<Tdai 
et yiyv<a(XKiiv scribi oporteat. Codicum etsi incerta hujus- 
modi in qusestionibus fides est, tamen dignum observatione 
est formas altero gamma earentes ab libris veteribus multo 
plus auctoritatis habere quam yiyveaOai et yLyvdxrKeiv, 
quibus formis veteres Atticos usos esse constat, eandemque 
Herodoti codicum rationem esse, de quibus dixi in com- 
mentatione de dialecto Herodoti p. xxxiv. Itaque yiv^^rBai 
et yivdKTKeiv non solum poetis epicis, sed etiam ceteris dia- 
lecti lonicae scriptoribus constanter vel relinquenda vel, ubi 
alteram formam intulerunt librarii, restituenda videntur. 
Quae jam Eustathii opinio fiiit p. 1064, 2. to 8e yivcoa-Ke Kal 
airkQs To ytvacrKei.v ol //.ey ^aTepov ''AttikoI fxeTa koI bevTipov 
ydixpLa ytyvdxTKeiv ^acrty, w? koI 6 k(o}ukos hrfKol, KaOa Kot to 
yiveaOaL yiyvecrOai. "Oixrjpos piivToi. apyaiK^aTepov ayvou KciX 
iv afJLCpOLV To devTepov yapLixa' ecxTL §e o{X(i>s aKpLJSecrTepov to 
T&v v(rT€pov, el kol ev^poiVOTepov To Tov 'Op/qpov. Eandem 
sententiam prudenter defendit Bernhardyus ad Dionys. 
Perieg. p. 622. 62^. TiveaOaL autem et yLV(a<xK€Lv quum 
scribimus, recentiorum temporum scribendi rationem se- 
quimur: nam antiquissimis temporibus iota longum non 
raro per et diphthongum exprimebatur. Quse scriptura his 
quoque in verbis passim servata in libris vetustioribus, 
velut yeivcTaL in codice Marciano II. 4, 245. et yeLvdocTKU) in 
codice ^Egyptiaco II. 24, 563. a quibus nihil differunt quse 
ahquot in locis Homeri per omnes prope codices propagata 
sunt, yeLv6p.e6a II. 22, 477. yeLvopLevoLo-L 10, 'ji. yeLVop.ev(o 
20, T28. 24, 210. Od. 4, 208. 7, 198., et passim alibi, ut 
yeLvop.evrj(TL in Hymno Homerico in Venerem v. 245-? yeLvo- 
lj.ev(^ in Orphei Lithicis 306., in quibus diphthongura ex 
scriptura vetere servarunt librarii sola aoristi yeiva^rdaL si- 
militudine inducti, recentiores vero grammatici significa- 
tionis quoddam discrimen inter yiveaOai (vel yiyveadaL) et PRiEFATIO. xxix 

yeivea-Oai. commenti sunt, quod nullum unquam fuit. Recte 
igitur Bekkerus diphthongum locis illis omnibus exiraen- 
dam esse judicavit, nisi quod yiveaOai potius scribendum 
erat quam quod Bekkerus posuit yCyvea-Qat. Nam yiveaOat 
et yivcaa-K^tv tam constans est vetustorum librorum scrip- 
tura, ut in plerisque eorum altera scriptura ne semel qui- 
dem appareat, velut palimpsesto Ouretoni et Marciano 
A. Iliadis, Mediceo Apollonii Rhodii, Mutinensi (nunc 
Parisino) Theognidis. 

VL 

3, 32. [xaKpa ^LpdvTa'] Sic recte Bekkerus pro vulgato 
[laKpa fii^G>vra. Nominativus apud Homerum est ^i^ds, 
II, 7, 213. L^, 307. Od. 9, 450. Hymn. in Apoll. 202., ut 
ineptum sit hoc uno in loco jStjS&VTa scribi, quum prseser- 
tim recta forma ^iPavra servata in libris sit II. 13, 371. 
Bt/3as autem et ^t^avra si scribitur, non minus necessarium 
est ut j3t^&aa, quod nunc est in libris omnibus Odyss. 11, 
538, in ^tfiaaa mutetur, ut fecit Bekkerus, et haud dubie 
legerat Aristarchus, quem recte de hac qusestione judicasse 
tres ostendunt scholiastarum annotationes, etsi partim de- 
fectse partim perverse scriptse. Nam in scholio ad II. 7, 
313. ad j8i/3as annotatum ovtohs ^ kpiarap\os, ^tjbds, omisso 
quid alii legerint, quod non dubium est fii^oiv fuisse, quem- 
admodum jStjS&vra pro IStfidvTa in exemplaribus quibusdam 
lectum fuisse ex scholio ad II. 13, 371. colligi potest, 
^ ApiaTapxps /Si^dvra, a>s baptivTa, dir evdelas rijs fJtaKpa /3t0ds. 
Kal ovT(as exet rj vytrjs dvdyv(oats. Oorrupte apud Hesychium 
^t^ovvra' btaXafJLpdvovra, pro ^t^&vTa' hta^aivovra, quod 
critici restituerunt. Tertio in loco, 11. 15, 307. ad /3t/3ds in 
scholiis adscriptum 'Apiarapxos ^t^av, quod Aristarcho 
non potuit in mentem venire. Itaque haec sic sunt inver- 
tenda ut lemmati ^t^&v adscribatur ^Apiarapxos I3tj3ds. 
Nam I3tj3&v in multis exemplaribus scriptum fuisse aha co- 
dicis Veneti annotatione docemurj fitjSSv al Trda-ai etxov. 
Z7]v6hoTos ^o&v. Btj3ds igitur et ^tj3dvTa si antiqua apud 
Homerum scriptura fuit, non est verisimile Pindarum 
Olymp. 14, 24. Kov(}}a fttjS&vTa scripsisse, quod ipsurn quo- XXX PRiSFATIO. 

que pro ^L^dvra ab librariis illatum. Prsesentis et imper- 
fecti /3t/3a et i^i^aa-Ke, quorum neutrum in Iliade et 
Odyssea legitur, exempla sunt in Hymnis Homericis in 
Mercur. ^25. et in Apoll. 133. Tertise personse prsesentis 
^CfBavTL exemplum est in versu Laconico apud Pollucem 4, 
102. xt^t' & T^oKa pi^avTi, quacum similes quasdam formas 
comparavit Ahrens. de dial. Dor. p- 312. Sed probabilius 
est l3Cf3aTLf quod Meinekius restituit. Male hoc verbum 
^Eschylo intulit Stephanus Eum. 79. scripto ^LJS&vTa, pro 
^e/S&VTa quod est in codice, corruptum ex jSejB&Ta, ut ani- 
madverterunt alii. Eadem compositi irpo^i^ds vel irpo^L^&v 
ratio est : cujus dativus 7rpo/3t/35yTt apud Ohristodorum in 
Ecphrasi v. 5. minus dubius est quam irpo^t^&v in Hymno 
Homerico in Mercur. 149. r^Ka TToalv Tipo^L^&v. Apud Ho- 
merura vero, ubi vulgo TTpo^Lfi&vTos ttpojSl^&vtl Trpo^L^QvTa 
in II. 13, 807. 16, 609. Od. 15, 554., non dubium est quin 
Tipo^L^dvTos irpo^L^dvTL TTpo^L^dvTa recte scripserit Bek- 
kerus, quum nominativum iTpo^L^ds intactum reliquerint 
librarii II. 13, 18. 158. Od. 17, 27. 

VII. 

3, 240. r) bevpco piev eiTovTo — ^ Scribebatur bevpo, quod 
jam in editione prima correxi ex Herodiano TTepl [xovqpovs 
ke^em p. 26, ^^. ubi sic scribit, Ovbev ds o Xrjy^L iirCppijixa 
VTT€p [iCav ovXXa^rjv, dWa p,6vov to bevpo, oiTep etpriTaL iTapa 
rw TTOLTjTfj aira^ KaT' €TT€KTaa-iv els <S ev 7(5 " rj bevpco fxev e- 
TTovTo" TTapaLTovp.aL yap Trjv bLd(f)opov dvdyvoaaLV. Ex uno 
faoc loco Homeri non solum glossa Hesychii, qua bevpa per 
bevpo explicatur, sed etiam quattuor aliorum grammatico- 
rum notationes sumtse sunt, Epimerism. Hom. in Crameri 
Anecd. Oxon. vol. 1. p. 118, 15., Etyra. M. 258 extr., scho- 
liastse Dionysii Thracis p. 943, 3, qui to bevpa eiTeKTaa-LV 
7T0LT]TLKriv essc dicit, et Theognosti Can. p. ii6, 4. post ea 
quse de formis bevpo et bevpC dixit, TToXXdKis be kol 8ta p.eTpL- 
Krjv xP^Cav KOL Sta tov w. Qui quod scepe hoc factura esse 
dicit, ipse finxit. Quura vocaHs brevis ante liquidara pro- 
duci possit, ut fit in ttgXv neCoiv, evl }ieydpoL<ri aliisque voca- 
bulis apud Horaerura, nulla satis gravis caussa erat cur PR^FATIO. xxxi 

grammatici scripturam antiquam E AETPO MEN pro ^ 
bevpa ixiv potius acciperent quam pro 17 hevpo [xiv. Tribui 
tamen hoc Herodiani auctoritati ut non repudiarem bevpa 
in antiquioribus codicibus inventum, quemadraodum etiam- 
num exstat in codice Marciano A, ex quo tacite id posuit 
Villoisonus, agnoscitque scholiasta. 

VIII. 

3, 447. ^ pa Koi ■^px^ Kixocrbe Ki(av] Sic Heynius. Libri 
omnes &px^- Leve hoc si quid aliud, sed tamen insigni do- 
cumento est quam absonum sit fallacem in his rebus hbro- 
rum auctoritatem ratione potiorem habere : nisi quis arca- 
nam quandam rationem excogitare velit cur hoc uno in 
loco apx^ sine augmento scribendum sit, licet plus quam 
centum aliis in versibus Homeri plurimisque aliorum poe- 

tarum locis rjpxe rjpxov e^ripx^ ^NpX^^^ ^^ ^^^^ ^^^'^ aug- 
mento scribantur. Multo major in aliis verbis plurimis li- 
brorum inconstantia est, ita ut faciie appareat librarios 
nihil usquam certi consilii in augmento et temporali et 
syllabico vel addendo vel omittendo secutos esse, sed temere 
modo hoo modo illud arripuisse, nisi ubi aut metrum alteru- 
tram formam excludens aut vetus consuetudo qusedam ab 
errore retineret, cujusmodi est quod constanter r\kdov scrip- 
serunt, nusquam e\6ov, non alia, ut opinor, de caussa quam 
quod indicativus ^kdov ab ceteris hujus aoristi modis e 
breve servantibus, iX6i eXdoipLc e\6(a i\6(av, ita erat quoti- 
diano Grsecorum omnium usu distinctus ut inauditum 
istud i\6ov pro ■^kdov nemini facile aut in mentem aut in 
calamum venire posset. Similis fere ratio imperfecti -^pxov 
est : unde hoe quoque, uno de quo nunc agimus loco ex- 
cepto, intactum Homero reliquerunt. Tanto frequentior 
variatio in aliis quibusvis verbis, inter quse illa quoque sunt 
quorum scriptura jam antiquitus ambigua fuerat propter 
literas E et O, quibus ante lonicarum literarum usum non 
solum duse breves vocales e et 0, sed etiam longse 77 et w 
exprimi solebant. Legimus nunc apud Homerum, ut his 
exemplis utar, ayx'^, aTrrero, a\}faTO, Ka6d-nT€To, apTvvdr], a^peov, 
£\k€ av€\K€ i(pi\K€To v^€\k€, i\T;€TO i\irovTO, otp.rjaev, otfiw^ey, xxxii PR^FATIO. 

olvoxpet, oTTTrja-av, otiKICovto, SpiMqdrjcraVf licet eadem vel si- 
milia verba alibi non raro cum augmento vel omnibus vel 
plerisque in codicibus scripta sint, velut eiAKe aveikKe, 
Tjkcfiov, r]VT€TO, rj-nTeTo, fip^ov fipei ■^pciTO, i]pK€L rjpKcae^ rjpruev 
ripTVV€T0 ripTvvavTO, riTLoavTO, (aKridev, aynXiCovTO coTrXia-a-aTO, cStt- 
Tria-av wtttwz;, apixaTo apixavTo atpnridr]. Quibus infinita ac- 
cedit verborum ab augmento syllabico incipientium mul- 
titudo, in quo codicibus non plus fidei est quam in tempo- 
rali. Auxerunt perturbationem veteres grammatici, quo- 
rum alii, ut Zenodotus Ephesius, augmentum addi quam 
omitti maluerunt, alii, quorum princeps Aristarchus est, 
ubi metri leges non obstarent, plerumque expelli voluerunt, 
etiam contra antiquiorum quibus uterentur hbrorum fidem, 
quum sibi persuasissent omissionem augmenti ab dialecto 
lonica qua Homerus usus sit postulari : unde toties repe- 
titum illud in scholiis "'Apiarapyos 'laKws, quod ssepius etiam 
legeremus, si scholia integriora servata essent. Sic ad II. 
I, 464. et ubi haec verba recurrunt, 2, 427. p.rip'' hdr] Kal 
a-Trkdyxy eirdaavTO, scholiasta, "'ApiarTapxps 'laK&s Tida-avTo, 
quem plenius dicere debuisse ''Apia-Tapxps 'laK&s ixrjpa Kdr] 
Kal (mXdyyva TidaavTo ex alia annotatione apparet, in qua 
Ptolemsei commentum yJ^pe Kdr] scribentis exponitur. Idem 
igitur in Odyss. 3, 9., ubi verba a-TrKdyxy eixdcravTo, et ib. 
461. 12, 394., ubi totus versus ille repetitur, placere debuit 
Aristarcho, etsi non est annotatum in scholiis quse super- 
sunt. Porro II. 2, 682. Tprixjiv kviixovro, schol. : 'laK&s to 
TprixJLva veixovTo ' ApiaTapyps. ib. 75^- ^97 ^vifxovTo, schol. 
'Ia/cd)y To vipLovTO ' Apia-rapxps. 4, 2 13. avriKa S' €k C^arrjpos 
dpripoTos €lKk€V olo-tov, schol. ' ApiaTapxps 'laKcSs ekKev Kal al 
TTXdovs. et quse sunt reliqua hujusmodi, a Bekkero collecta 
in Indice scholiorum p. 818. et nuper explorata ab Merke- 
lio in Prolegomenis in Apollonium Rhodium inde a p. cvn. , 
inter quse eoTTyKet quoque est, quod ut lonicum alteri scrip- 
turae etoTT/Ket Aristarchum prsetulisse plus semel in scholiis 
annotatum est, velut ad 11.4,329.367. Verum id ipsum 
quod de dialecto lonica dixit Aristarchus, si opinionem 
ejus recte reddiderunt scholiastse, manifesto falsum est 
meritoque jam ab Wolfio in dubitationem vocatum in Prse- PR^FATIO. xxxiii 

fat. p. Ixvi. Nam omissioneni aiigmenti ex prosEe orationis 
monumentis quse supersunt liquido compertum habemus 
neque lonicse neque uilius alius dialecti propriam, sed poe- 
tis soliSj quacunque dialecto uterentur, concessam fuisse, 
qui hac hbertate propter metricas rationes ssepissime opus 
haberent. Ex quo sequitur augmentum et syllabicum et 
temporale, ut constans ejus est in prosa oratione usus, ita 
ne in poetarum quidem scriptis usquam esse omittendum, 
nisi ubi omittendi ratio idonea reddi possit. Eationes 
autem omittendi poetis epicis ceterisque qui metro he- 
roico et elegiaco usi sunt poetis tres potissiraum fuerunt. 
Earum prima in metri necessitate cernitur, velut quum 
Homerus ^rj, ^dWe, KaCovTo, KrjbeTo dixit ubi metrum e/^rj, 
l/3aAAe, iKaCovTo, isTJbeTo non ferret, 

^rj 6' d/cewy Trapa Qiva TTokvcfyXoicr^oto 6a\d(rar]s. 
^aW'" alel 8e Trvpal veKvatv KaiovTO OaixuaL 
KTjiheTo yap Aavaav, otl pa dvrja-KOVTas opaTo. 
Secunda ratio in elegantia metri posita est, velut quum 
augmentum syllabicum aut csesurae caussa omittitur, aut ut 
dactylorum volubilitas spondeis interpositis temperetur, aut 
euphonise caussa, cui plurimum tribuendum in carminibus 
ad recitationem compositis^ : de quo genere multee exstant 
et veterum et recentiorum observationes partim certse par- 
tim dubitationibus obnoxise, quum saepe vix ad liquidum 
perduci possit quousque poetis in augmento propter hujus- 
modi caussas omittendo procedere placuerit. Tertia deni- 
que ratio ad certa quaedam verba pertinet ab antiquissimis 
poetis accepta, quorum nec forraas mutare nec terapora 
vel modos non usitatos fingere voluenmt posteriores poetse. 
Ex quo genere verbum o-reujuat est, cujus duse tantum 
formse exstant, tertia persona prsesentis nuraero singulari 
(rT€vrai et imperfecti a-TevTo^, non ecrreSro ; unde factura ut 

^ Sic II. 14,347. recte scriptum tolo-i 5' {nro x^wi/ dia (f)vev veodrjXea 
TToirjv, non 81' e(j)vev, non solum propter caesuram /cara rpirov rpo^^aiov, 
sed etiam quia adjectivum Sm plenum audiri quam alteram syllabam 
augmento absorberi prsestabat. Quod non cadit in voculam qualis est 
Se, velut II. 22, 294. ubi libri recte A-i]t(f)o^ov 8' eKd\et, non 8e /cdXet. 

^ Praesentis persona prima crreO/xat, quse nunc legitur in Orphei Li- 
thicis V. 82. ab Hei'manno ficta est. xxxiv PR^FATIO. 

-^schylus quoque, quum plurali numero opus haberet in 
Persis v. 49. arcvTat 8' Upov T/xcoAoi; TTekdrai dicere quam 
formam inusitatam orreuyrat fingere maluerit : de quo dixi 
in Prsefatione ad -^schylum p. xvii. ed. Oxon. secundse^. 
Aliis quibusdam verbis in nulla unquam dialecto augmen- 
tum adhibitum esse videtur. Ejusmodi est verbi epbco im- 
perfectum €p8ov, cujus forma augmento instructa ^pbov 
Graecis auribus non minus insolita accidisset quam si quis 
contrario, de quo supra dicebam, vitio ekOov pro rjAOov 
pronunciare voluisset. Hinc exphcari potest quod Hero- 
dotus, qui augmentum et syllabicum et temporale non ma- 
gis quam quisquam alius prosse orationis scriptor omittit, 
tamen et imperfectum illud verbi epSety et alia qusedam 
verba verborumve formas ab communi regula exemtas esse 
voluit, de quo dixi in commentatione de dialecto Herodoti 
p. XXI. XXII. : quanquam in his nonnulla sunt in quibus ve- 
reor ne librariorum nos ludificetur imprudentia, velut im- 
perfectum ayiveov, quod si cum augmento dici potuit ab 
Homero II. 18, 493. 

riyiViov ava acrTV, ttoXvs 8' vpiivaLOs opapcL, 
etiam ab Herodoto dici potuit, cujus in libris nunc ayCveov 
scriptum videmus. 

Has igitur quas supra exposui normas si in Homeri ce- 
terorumque epicorum carminibus sequimur, passim detra- 
here augmentum ubi additum est, multo ssepius omissum 
ab librariis supplere debebimus. Oodicum etsi, ut supra 
dicebam, exigua in hac re fides est, tamen si quis univer- 
sam scripturse diversitatem Ubrorum et antiquissimorum 
et optimorum, perlustrare volet, plurima verae rationis 
vestigia deprehendet. 

^ In fragmento Pindari de quo ibi dixi, kXv&' 'AXaXa, IloXe/iou 
dvyarep, | a dverai avSpes vnep ttoXios (nam verba virep ttoXios ex He- 
rodiano Trepl a-xqpaToav p. 60, 13, recte inseruit Hauptius) t6v IpodvTov 
ddvaTov, et me et alios fugit post BavaTov excidisse TXavTes, quod in 
initio tertii versus positum fuit. F. A. WOLFI 

S U M M A R I A. RoGATUK ab initio Musa ut cantum prsecipiat de cladibus ad 
Ilium Achillis iram consequutis (i — 7.) Venit in concionem 
Achivorum Chryses, sacerdos Apollinis, filiam suam redempturus 
bello nuper captam et honoris caussa datam Agaraemnoni (8 — 
21). Ulo cum ignominia repulso funestam luem Apollo per ex- 
ercitum spargit (22 — 52). Habet concionem Achilles ob placan- 
dum deum, in qua Calchas vates calamitate eos levatum iri redu- 
cenda Chryseide censet, auctore imprimis Achille (53 — 129). Ita 
irritatus Agamemno atrocia jurgia nectit cum Achille, et Chrysse 
quidem fiham reddere non recusat, sed illi, quod prasmium vir- 
tutis retulerat, Briseidem eripit^ quamvis obnitente Nestore (130 
— 311 et 318 — 347). Hac incensus injuria statuit acer juvenis 
se cum Myrraidonibus a belli societate sejungere : quod proposi- 
tum a matre ejus Thetide confirmatur, quse et supplicanti ultio- 
nem promittit (348 — 427). Interea publice lustratur exercitus 
et sacra fiunt ApoUini (3 i 2 — 317) : tum Chryseis domum redu- 
citur una cura hostiis piacularibus, quibus mactatis scelus expia- 
tur (428 — 487). Thetidi jam Olympum adeunti Juppiter occulte 
annuit, victores in proeliis fore Trojanos, donec Achilli ab Achivis 
satisfactum fuerit (488 — 533). Junonem, infestam Trojanis, pun- 
gunt hsec clandestina consilia ; inde rixatur cum Jove super ccb- 
nam (534 — 567). Ea re contristatur omnis consessus deorum, 
quos tandem ad hilaritatem revocat Vulcanus (^68 — 611). 

II. 

Juppiter, illatam AchilU injuriam xilturus, speciem nocturnam 
mittit ad Agamemnonem, quse eum ad committendum prcelium 
spe victorise incitet (t — 40). Sub lucem Agamemno rem et im- 

c 2 xxxvi F.A. WOLFI 

petum suum aperit primoribus Achivorum ; mox concionem ha- 
bet universorum (41 — 100). Placuerat ei, ad tentandam populi 
fidem, cui diffidebat, consihum repetendse patriae simulare : eo 
audito, statim multitudo bello fessa tumultuari et navigationem 
parare ccepit (loi — 154). Seditionem de compacto et Minervse 
monitu comprimit Ulysses, ad singulos precibus, rainis, opprobriis 
usus ita ut concionem restituat (155 — 210). Thersiten, turpem 
et maledicum hominem, qui discessum urgere non desinit, gra- 
vius castigat ad terrorem ceterorum (211 — 277). Sic cohibitum 
vulgus flectitur tandem compositis ad persuadendum orationibus 
Ulyssis ac Nestoris, qui et vetera promissa expetunt, et ostentis 
utuntiu- ad spem IHi cito expugnandi : Agamemno autem indicit 
proelium, et ardore pugnandi omnium animos implet (278 — 393)- 
Jam armatur exercitus ; primores apud Agamemnouem, mactata 
majore hostia, epulantur ; ceteri passim per tentoria cibum su- 
munt sacraque faciunt, et a suis quseque natio ducibus instnicta 
in aciem prodeunt (394 — 484). Inseritur hoc loco accurata enu- 
meratio navium, populorum, ducum, qui Agaraemnonem ad bel- 
lum Trojanum sequuti erant (485 — 785). Item Trojani, com- 
perto quid minentur Achivi, duce Hectore in campum egrediun- 
tur et ipsi et socii, quorum brevior recensus adjicitur (786 — 877). 

IIL 

Primo concursu proehi Paris seu Alexander fortissimum quera- 
que Achivorum ad pugnam provocat ; sed ut Menelaum con- 
spexit de curru suo desihentem, abjecto animo refugit (1 — 37). 
Paullo post idem, Hectoris voce correptus, offert se certamini 
singulari cum Menelao de summa belH ineundo ; qua conditione 
accepta poscit Menelaus ut sponsio interponatur, prsesente Priamo 
sancienda (38 — iio). Igitur arma deponunt exercitus ; sacrificia 
ab utraque parte parantur: interim Helena ex turri Priamo et 
senioribus Trojanis demonstrat duces Achivorum in campo sub- 
jacente (11 1 — 244). Vocatus supervenit Priamus, comite Ante- 
nore, foedusque ictum antiquo ritu hisce legibus, ut, uter alterum 
vicisset, Helenam ejusque opes haberet, Trojani autem inferiores 
Achivis gravem multam penderent (245 — 301.) Post Priami 
discessum arma capiunt Menelaus et Paris, et in spatium certa- 
mini dimensum procedunt : at superatum Paridem clam sm-ripit 
Venus et incolumem in ipsius cubiculum asportat (302 — 382). 
In eundem locum adducit iUa Helenam, quse primum reluctans S U M M A R I A. xxxvii 

novo marito ignaviam exprobrat, raox tamen eum in gratiam re- 
cipit (383 — 448). Ita praemiis dese fruentem adversarium frustra 
quaerit Menelaus, dum Agamemno publice repetit pactura pre- 
tium victorise (449 — 461). 

IV. 

Quum ex foedere Helena Acbivis reddenda infestseque acies 
dirimendse essent superato Paride, Juno in coucilio deorum in- 
dignabunda ita non expleri odium suum in Trojanos, Jovi extor- 
quet ut ipsi concedat Ilii excidium (t — 49). Minerva, ipsa quo- 
que Trojanis inimica, Junonis bortatu ad terram missa, persuadet 
Pandaro Lycio ut jacta in Menelaum sagitta pactionem conturbet 
ac novam bellandi caussam serat (50 — 104) : at non letali vul- 
nere percussum Menelaum arcessitus medicus curat Machao (105 
— 219). Interea rursus armati ad pugnandum se referunt Tro- 
jani, dum Agamemno catervas Achivorum obit, nonnullorum, ut 
Idomenei, Ajacum, Nestoris, qni jam in procinctu stabant, alacri- 
tatem laudans, aliorum, ut Menesthei, Ulyssis, Dioraedis, qui re- 
centem impetum nondum senserant, cunctationem reprehendens 
(220 — 421). Quo facto proelium instauratur, iu quo Trojanis 
Mars et Apollo, Achivis prseter aha numina Minerva animos ad- 
dit; ceedesque fiunt mutuse (422 — 544)- 

V. 

Stragem Trojanorum continuant Achivi ; ante omnes insignis 
Diomedes, Minervae, Martem ab acie seducentis, prsesidio ferocis- 
simus (i — 94). Sed ipse a Pandaro vulneratus etiam vehemen- 
tius SEevit in hostes (95 — 166) : Pandarum, antea peditem, nunc 
ex ^nese curru pugnantem, interficit (167 — 296) ; ^neam, 
araici corpus tegentem, saxo sauciat (297 — 310); Veneri, fiUum 
ex pugna efierenti, plagam in manu infligit (3 1 1 — 351). Venus 
ab Iride educta curru Martis revehitur ad Olympum, ubi eam 
raater Dione sinu fovet, alii dii leniter irrident (352 — 431). M- 
neam, a Venere destitutum, Diomedis furori eripit Apollo et in 
arce Trojana recreandum curat, simul Martem in aciem revocat 
(432 — 460). Mars ad rem fortiter gerendam hortatur Trojanos, 
quibus statim ^neas integer subvenit (461 — 518). Nec segnius 
pugnant Achivi, csedunturque ex utrisque multi, in his Tlepole- 
mus ab Sarpedone ; tandem pelluntur paullatim Achivi (5 1 9 — 
710). His ita laborantibus ex Olympo opitulatum veniunt Juno xxxviii F. A. W O L F I 

et Minerva (71 1 — yyy) : ac voce Junonis denuo incenditur turba, 
Minervse autem monitu et ductu Diomedes ipsum Martem vulne- 
rat (778 — 863), qui ex campo repente ad Olympum redit, ibique 
sanatar, sequentibus etiam deabus (864 — 909). 

VI. 

Trojanorum acie in fugam inclinante Helenus vates Hectorem 
hortatur ut publicam obsecrationem Minervse in arce habendam 
indicat (i — loi). Ergo is, celeriter restituto proslio, pergit in 
urbem : in eo proelio Diomedes et Glaucus, dux Lyciorura, ad 
certamen progressi, priusquam manus consererent, paterna inter 
se hospitia recordati, facta armorum permutatione, dextras jun- 
gunt (102 — 236). Hecuba et ceterae matronse, de Hectoris et 
procerum Trojanorum consilio, peplum in aedem Minervse infe- 
runt, votaque pro salute patriae nuncupant (237 — 311)- Interim 
Hector domi desidentem Faridem objurgando in aciem reducit 
(312 — 368) : uxorem Andromachen, in sedibus suis frustra quse- 
sitam, tandem urbe egrediens ad portam Scseam una cum puero 
Astyanacte obviam habet atque ultimum alloquitur (369 — 5°^)- 
Mox fratrem in via armatus consequitur Paris (503 — 529). 

VII. 

Achivos, sequis adhuc seu prosperis armis certantes, urgent 
Hector et Paris in proehum reversi (i — 16): quod ut tandem di- 
rimatur, de Minervse et ApoUinis consilio, Helenique suasu, for- 
tissimus quisque ab Hectore ad pugnam singularem provocatur 
(17 — 91). Menelaum, qui se alacrem ostendit, ceteris cunctan- 
tibus, deterret Agamemno (92 — 122); mox, a Nestore instigati, 
surgunt ad dimicandum novem heroes, ex quibus sortis eventus 
designat Ajacem Telamonium ( 1 23 — 205). Congrediuntur Hector 
et Ajax, acriterque depugnant, donec sub noctem, viribus pares, 
datis invicem muneribus, discedunt (206 — 3 1 2). In epulis publi- 
cis Nestor censet corpora csesorum sepehenda et castra munienda : 
in Trojanorum concione Antenori, pacis et Helense cum opibus 
restituendse auctori, i-espondet Paris, nihil se praeter opes, sed eas 
propriis adjectis, redditurum (313 — 364). Illud responsum altero 
die Priamus ad Achivos perferri, atque, ut Trojanorum quoque 
corpora crementur, inducias iniri jubet (365 — 420). Post hsec 
sepulturam curant utrique suorum, simul Achivi navalia sua muro 
fossaque cingunt ; quje opera Neptunus inter deos non sine in- S U M M A R I A. xxxix 

dignatione miratur (421 — 464). Ccenam nox sequitur ininax 
tonitribus (465 — 482). 

VIII. 
Deos ad concilium vocatos vetat Juppiter neutri populo in acie 
adesse, curruque vehitur ad Idam (i — 52), Inde prospicit mane 
dubia victoria pugnantes exercitus, deinde fortunis eorum fatali 
lance pensitatis, dejectisque fulminibus, exitia Acbivis portendit 
(53 — 77). lis usque ad munimenta compulsis adjutorem Nep- 
tunum Juno frustra expetit; mox inclamando animos reddit 
Agamemno, et propitium Jovem ostentum significat (78 — 250). 
Jam Achivi, aliquamdiu superiores, novo impetu repeUunt Troja- 
nos, quorum multos sagittis configit Teucer, vicissim ab Hectore 
vulneratus (251 — 334). Rursus in fugam vertuntur Achivi, quum 
Juno et Minerva auxihi ferendi caussa Trojam proficisci parant ; 
sed conspectas statim ex monte Juppiter per Irin rejicit (335 — 
437). Ipse ad Olympum reversus contuniaces deas acri objurga- 
tione incessit, Achivis etiam majores clades in crastinum diem 
minatur (438 — 484). Finita ob noctem dimicatione habitaque 
concione Trojani victores in ipso proelii loco excubias obsidionis 
instituunt, atque, ut insidias hostibus aut navigationem preeclu- 
dant, crebros per urbem campumque ignes accendunt (485 — 

^65). 

IX. 
Apud Achivos et preeterito discrimine perculsos et instante 
conterritos clam ab Agamemnone proceres convocantur, quibus 
rex consilium fugse et properandse per noctem navigationis in- 
dicit (i — 28). A turpi incepto dehortantur eum Diomedes ac 
Nestor (29 — 78). Excubise locantur pro munimentis castrorum, 
in Agamemnonis tentorio coena paratur proceribus, post coenam 
sollicite agitur de Achille placando et ad exercitum reducendo 
(79 — 113). Ipse Agamemno ilH, si iracundiam suam publicse 
necessitati remiserit, et intactam Briseidem et eximia dona pro- 
mittit (114 — 161). His cum conditionibus mittuntur viri a Ne- 
store delecti, Phoenix, quem AchiUi pater rectorem juventse ad- 
diderat, Ajax major, Ulysses, duo caduceatores (162 — 184). Le- 
gatos amice excipit AchiUes, sed eorum quamvis accuratas, gra- 
ves, blandas orationes et omnia Agamemnonis promissa adsper- 
natur : preeterea Phoenicem apud se retinet, cum eoque in patriam 
propediem se rediturum minatur (185 — 668). Ita postquam irri- 
tam legationem renunciarunt Ajax et Ulysses, graviter afflictos xl F. A. W O L F I 

principes confirmat Diomedes, et ad pertinaciam pugnandi horta- 
tur (669—7x3). 

X. 

Agamemno insomnis cum fratre Menelao lectis evocant Ne- 
storem et alios principum, cum iisque excubias ad fossam obeunt 
(i — 193). Consilio ibi ut in trepidis rebus habito mittunt. spe- 
culatores in castra Trojana Diomedem. atque Ulyssem (194 — 
271). His aliquantum progressis preepes avis prospenim augu- 
rium afiiert (272 — 298). Eodem tempore Achivorum consiUa 
exploratum prodierat Trojanus quidam, Dolo, Hectoris promissis 
incitatus, quem ad navaHa quum maxime tendentera illi compre- 
hendunt (299 — 381). Hic quum vitam sibi deprecatus omnem 
situm castrorum et ubi Rhesus, rex Thracum, tenderet indicavit, 
proditor a Diomede occiditur (382 — 464). Jam pergunt ad cu- 
biha Rhesi, quem modo subvenisse cum insignibus equis audi- 
erant, et ipsum quidem cum duodecim sociis obtruncat Diomedes, 
equos avertit Ulysses (465 — 503). Heroes a Minerva moniti ne 
spe plura praedandi diutius morentur, dum Apollo Thraces et 
Trojanos excitat, salvi ad suos revertuntur (504 — 579). 

XI. 

Instructus splendidis armis Agamerano raane copias suas in 
aciem educit, simul Hector et aUi principes Trojanorum (i — 66). 
Insolita virtute Agamemnonis, quee et incognitam turbam infiam- 
mat, Trojani commoventur, magna clade accepta (67 — 162). He- 
ctor ipse ad urbis usque moenia repulsus Jovis jussu impetum 
furentis adversarii declinat, donec ille saucius prcelio egreditur 
(163 — 283). Quo facto Hector ad pugnandum redit et novum 
ardorem injicit suis (284 — 309). Aciem inchnatam restituunt 
Diomedes, Ulysses, Ajax : sed Diomedes a Paride vulneratus cito 
ad naves revehitur (310 — 400) ; item Ulysses vulneratus a Soco, 
atque eo transfixo a Trojanis circumventus, ope Menelai et Aja- 
cis diraicationi eripitur (401 — ^488); mox Paridis sagittis vulne- 
rantur Machao et Eurypylus (489. — 596). Machaonem Nestoris 
curru prsetervehentem conspicatus Achilles Patroclum mittit prse- 
sentia cogniturum (597 — 617). Is ubi Machaonem agnovit, a 
Nestore miserrimam fortunam proelii edocetur rogaturque. ut vel 
AchiUem ad auxUium Achivis ferendum imploret, vel ipse Achil- 
]is arma indutus hostes terreat (618 — 803). In reditu Patroclus S U M M A R I A. xli 

Eurypylum ex vulnere Eegrum oflfendit eique in tentorium delato 
medetur (804 — 848). 

XII. 

Achivi intra murum compulsi (invisum diis opus, ab iisque 
statim post ipsam urbem deletum) Trojanos jam navibus immi- 
nentes vident, jam fossam transgressuros (1 — 59). Rei difficul- 
tate primum attoniti mox Polydamantis monitu de curribus de- 
scendunt et in quinque catervas divisi incurrunt (60 — 107.) 
Asius unam portarum ex curru aggredi ausus a duobus Lapitbis 
cum magna clade suorum rejicitur (108 — 194.) Infausti augurii 
interpretatio a Polydamante facta Hectorem non deterret a perse- 
quendis hostibus (195 — 250). Hi etsi procelloso vento impediti 
munimenta sua acriter defendunt, imprimis duo Ajaces (251 — 
289). Alia parte Sarpedon et Glaucus irruunt, quibus se opponit 
Menestheus ab eoque arcessiti Ajax major et Teucer (290 — 377). 
Sarpedonis socius Epicles ab Ajace, Glaucus a Teucro sauciatur ; 
tandem a Sarpedone pinna muri revellitur (378 — 399). Lycios 
murum perrupturos etiam nunc fortiter arcent Achivi ; Hector 
autem portam ingesto saxo discutit suisque viam ad naves aperit 
(400—471). 

XHI. 

Trojani passim superato muro csedunt Achivos, quum Neptu- 
nus miseratione commotus clam Jove tuendis navibus auxiliator 
accedit (1 — 42): qui primum duos Ajaces, tum ceteros principes, 
humana specie indutus ad obsistendi pertinaciam cohortatur (43 
— 1 24). Igitur Ajaces et alii Hectorem in media acie ab excidio 
navium arcent (125 — 205) ; mox Idomeneus a Neptuno in arma 
instigatus, assumpto Merione, ad sinistram afflictis succurrit (206 
— 329). Exinde atrox proelium conseritur, in quo Trojanis Jup- 
piter, Achivis Neptunus favet, inter Achivos Idomenei imprimis 
virtus spectatur (330 — 362). Is Othryoneum, Asium, Alcathoum 
interficit ; idemque cum Merione, Antilocho, Menelao. adversus 
^neam, Deiphobum, Helenum, Paridem prospere dimicat (363 — 
672). Etiam Hectorem medio quem dudum tenuit loco sic ur- 
gent Ajaces et ahae catervEe, ut gradum jam referant Trojani : 
sed Polydamantis consiho firmatus Hector repente collectos in 
hostem ducit (673 — 808). Novam pugnam ciet Ajax et ingenti 
utrimque clamore certatur (809 — 837). xlii A. F. WOLFI 

XIV. 

Clamoribus pugnse exterritus Nestor egreditur tabernaculo suo, 
in quo adhuc Machaonem recreabat, ut quo res loco sit exploret 
(i — 26). Obviam ei veniunt ex vulneribus aegri Agamemno 
Ulysses et Diomedes, eadem de caussa progressi; quorum pri- 
mus de belU exitu pridem anxius nunc vallum prorutum videns 
rursus fugam meditatur (27 — 81). Hoc consilium improbat Ulys- 
ses, Diomedes autem persuadet omnibus ut in proehum redeant 
suosque praesentia certe atque hortatu adjuvent : simul euntem 
Agamemnonem solatur et exercitum confirmat Neptunus (82 — 
152). Interea Juno, ut Achivorum laborem sublevet, ornat pa- 
ratque se ad Jovem in Ida uxoriis illecebris deleniendum ; quam 
ob rem a Venere cestum mutuatur, et ex Lemno arcessit Som- 
num, qui deum in soporem committat (153 — 351). Huic tem- 
pori insidiatus Somno auctore Neptunus fortunam Achivorum 
promptius auxiliando restituit (352 — 401). Hector ab Ajace 
ictu lapidis percussus deficit animo atque a sociis suis asportatur 
curaturque (402 — 439). Jam renovatis animis pugnantes Achivi 
Trojanos a navibus avertunt Ajace imprimis minore fugatos per- 
sequente (440 — 522). 

XV. 

Juppiter experrectus pelli videt Trojanos Achivis opem ferente 
Neptuno (i — 11). Itaque aspere increpitae Junoni imperat ut ex 
Olympo advocet Irim et ApoUinem ; his se ministris usurum ad 
Trojanas vires restituendas, simul omnem fatorum seriem usque 
ad excidium urbis praedicit (12 — 77). Ex Junone in deorum se- 
dem reversa Mars audit de csede filii sui Ascalaphi et statim ad 
ultionem exardescit; furorem ejus reprimit Minerva (78 — 142). 
ApoUo et Iris deveniunt ad Jovem, cujus missu heec Neptunum 
minaciter conterritum quamvis reluctantera cogit ut beUo desistat 
(143 — 219); ApoUo sanatum Hectorem erigit eoque in pugnam 
reducto fortunam Trojanorum instaurat (220 — 280). Hector foi'- 
tissimos Achivorum adortus, imbeUibus ad naves degressis, par- 
tim trucidat, partim in fugam vertit, prseeunte deo, qui commota 
segide Achivis pavorem incutit, Trojanis autem deleto muro viam 
munit ad classem exscindendam (281 — 389). Ea re animadversa 
Patroclus ab Eurypylo redit ad AchiUem, ut eum extremo dis- 
crimini auxiUatorem exoret (390 — 404). Interim acerrime pro 
navibus propugnant Achivi, pluribus ab utraque parte cadentibus SUMMARIA. xliii 

(405 — ^Qo) : tandem illi nec dispersi recedunt intra ordines na- 
vium, a quibus Ajax Telamonius conto armatus ignem defendit, 
quo jam Hector navem Protesilai se exusturum minatur (591 — 
746). 

XVI. 

Patroclo deprecanti permittit Achilles suis et armis et copiis ad 
pugnam exire ea lege ut Trojanos a navibus depulisse contentus 
majori ne se periculo objiciat (1 — 100). Jam ipse debilitatus 
Ajax obstare non valuit quin ignis inferretur navi (loi — 123.) 
Quo viso Achilles ultro amicum in arma vocat, ordines suorum 
instruit, alloquitur, libatione et precibus fusis dimittit (124 — 
256). Repente conspectus Myrmidonum ductor consternatos ho- 
stes Achillis specie falHt, navera oppugnatione liberat, incendium 
restinguit (257 — 305); prcehum primo committit, apud naves 
mox caeco pavore fugientes supra vallum et usque ad campi 
aperta compellit (306 — 418); deinde congressus Sarpedonem, 
Jovis filium, perirait, ultore caedis rehcto Glauco (419 — 507). Is 
cum Hectore et aUis Trojanorum gravi certamine Achivis spolia 
detrahentibus corpus Sarpedonis eripiunt; quod jussu Jovis lo- 
tum unctumque ApoUo tuetur ab amicis in Lyciam deportandum 
(508 — 683). lUo rerum successu ferox Patroclus Trojanos ad 
urbem persequitur, murumque ejus scandit, sed ab eodem deo 
detruditur (684 — 7 11); tamen Hectori rursus irruenti fortiter 
obsistit, aurigam ejus Cebrionem necat, spoUatum cadaver abs- 
trahit (712 — 782) ; denique complures ex turba interficit, donec 
ipsum vi ApoUinis attonitum et armis exutum Euphorbus sauciat, 
Hector prosternit, qui et Automedonti instat AchiUis currum pro- 
pere ad naves agenti (783 — 867). 

XVII. 

Occiso Patroclo arma detrahentem Euphorbum interficit Me- 
nelaus (2 — 60) : Hector autem ApoUinis monitu ab insequendo 
Automedonte reversus exuvias aufert, dum Menelaus Ajacem ma- 
jorem ad cadaver tuendum arcessit ; quin iUud quoque mutilatum 
abstuUsset, nisi Ajax accurrisset (61 — 139). Ajaci cedit Hector; 
sed Glauci objurgatione stimulatus mox AchiUis armis superbiens 
redit ad corpus eripiendum, ac fortissimum quemque suorum in 
eandem pugnam accendit; simul a Menelao convocati advolant 
strenuissimi Archivorum (140 — 261). Sic uno in loco acerrima 
dimicatione orta Menelaus et Hector cum catervis uterque suis xliv A. F. WOLFI 

ancipiti fortuna in diversa contendunt : illi ut Patrocli corpus de- 
fendant, hi ut ad ludibrium trahant (262 — 425). Achillis equis 
casum Patrocli dolentibus vigorem reddit Juppiter, eosque in prce- 
lium reducit Automedon socio assumpto Alcimedonte (426 — 483). 
Statim adoriuntur currum Hector, j^Eneas, alii, ut nobiles equos 
capiaut ; at impetum eorum fortiter sustinent Achivi, qui etiam 
cadaver propugnant, quum Menelaum novis viribus implet Mi- 
nerva, Hectorem hortatur Apollo, annuente Jove (484 — 596). 
Tandem inchnat Achiva acies, ipse etiam Ajax Telamonius tre- 
pidat: cujus jussu Menelaus Antilochum csesi PatrocH et acceptse 
cladis nuntium ad Achillem mittit (597 — 701) ; idemque Mene- 
laus cum Merione cadaver ad naves deportare audet, comitatu 
fretus Ajacum, ingruentes hostes arcentium (702 — 761). 

XVIH. 

Accepto nuntio de nece Patrocli Achilles planctui et lamentis 
indulget (i — 34). His lamentis ex mari excita Thetis cum co- 
horte NereVdum ad filium consolandum venit ; quem quum ulcis- 
cendi Hectoris cupidissimum videt, quaravis id statira ipsi fatale 
faturum sit, cupidinem ejus in posterum diem difiTert, quo ei nova 
a Vulcano fabricanda arma perlaturam se promittit (35 — 137). 
Nereidibus domum remissis Thetis ad Olympum festinat, dum 
proelium renovatur super Patrocli corpore ; quo tandem potiturus 
erat Hector, nisi Achilles monitu Junonis ex fossa Trojanos truci 
adspectu voceque terruisset, et funestam ad mcenia fugam fecisset 
(13 8 — 23 1 ) . Interim Achivi corpus ereptum tabernaculo Achillis 
inferunt instante nocte (232 — 242). Tumultuariam concionem ha- 
bent Trojani, quibus Polydamas suadet ut salutem intra moenia 
quserant, neu se Achilli in acie objiciant trucidandos ; sed pru- 
dens consilium displicet Hectori et populo (248 — 314). Noctem 
in armis pervigilant Trojani : Achivi preeeunte Achille Patrocli 
casum deflent, cadaver curant lectoque componunt (315 — 355). 
Ad Olympum, ubi Juppiter modo conjugera objurgabat, quod 
Achillem concitasset, eadem nocte pervenit Thetis inque -domo 
Vulcani amice excipitur (356 — 427); qui ei facile exoratus cli- 
peum eximia arte et reliqua arma fabricatur (428 — 617). 

XIX. 

Orta luce Thetis Achilli arma Vulcania affert, eumque rursus 
ad belli societatem impellit ; Patrocli autem corpus divinis perfun- S U M M A R I A. xlv 

dit odoribus, ut ad sepulturam integi*um duret (i — 39). Achilles 
advocata concione iracundiam suam abolitione deponit atque e 
vestigio proelium postulat (40 — 73). Agaraerano vicissim confi- 
tetur errorem suum, simul reconciliato dona oiFert per Ulyssem 
legatum promissa : sed eorum ille negligens, quippe ultioni in- 
tentus, proelium poscere instat (74 — 153). Tandem denique ce- 
dit Ulyssi, exspectandum esse monenti dum copise pranderint, 
recipitque coram concione dona et ipsam Briseidem, contentionis 
causam, quam intactam reddere se Agamemno per sacrificium 
adjurat (154 — 275). Dona ex publico loco in tabernaculum 
Achillis transferuntur, ubi muheres Patroclum gemunt, et ipse 
denuo lamentatur heros ; qui exercitu cibum capiente pertinaciter 
abstinet (276 — 339). Is igitur a Minerva coelo demissa recreatur, 
mox novis armis accingitur, currum conscendit cum Automedonte, 
atque auditis ex altero equorum fatis suis prodigus vitse in aciem 
educit (340 — 424). 

XX. 

Utroque exercitu instructo Juppiter diis ad concilium vocatis 
permittit ut quisque utri velit succurrat, ne excidium Trojanis 
Achillis ssevitia maturetur (i — 30). Ita ad bellum proficiscuntur 
Juno, Minerva, Neptunus, Mercurius, Vulcanus, Achivis opem 
laturi, Trojanis Mars, ApoUoj Diana, Latona, Xanthus, Venus: 
eorum ingressum ccelestis fragor ac tremor terrse concelebrat (3 i 
— 74). Ante initum proelium ApoUo ^neam concitat contra 
Achillem Hectori instantem ; interim dii suasu Neptuni seorsum 
ab acie considunt (75 — iSS)- Varias provocationes sequitur cer- 
tamen Achillis cum JEnea, quem regno inter Trojanos fatis desti- 
natum Neptunus per nebulam periculo eripit (156 — 352.) Hec- 
tor Achillem aggressurus revocatur ab Apolhne ; Achilles quum 
alios Trojanorum tum etiam Polydorum, Priami filium, interficit 
(353 — 418). Jam fi-aternam necem ulturus cum Achille congre- 
ditur Hector, quem ipsum quoque nube circumdatum ApoUo sub- 
ducit (419 — 454). Ceteros Trojanos dolore percitus Achilles 
adoritur. campumque fceda strage caesorum atque armorum com- 
Plet (455—503)- 

XXI. 

Trojanos partim ad urbem, partim in Xanthum (Scamandrum) 
agit AchiUes, et multis in flumine trucidatis, duodecim juvenes 
vinctos inferiis Patrocli servat (i — 33). Ibidem Lycaonem, Pria- xvi F. A. WOLFI 

mi filium, quamvis supplicem (34— 135), mox et Asteropseum, 
ducem Pseonum, cum aliis hujus gentis interficit, Fluvio irriso 
ut impari (136 — 210): csedemque continuabat, nisi Xanthus vi 
cadaverum obstrui se dolens alveo eum excedere jussisset, Vix 
excesserat, quum rursus insilit; at Fluvius eum suis fluctibus 
mergere furit et egressum insequitur (21 !■ — 271 ). Jam in undis 
luctanti vires addunt Neptunus et Minerva : Xantho autem, qui 
irritatior etiam Simoentis opem invocat, a Junone objicitur Vul- 
canus, qui campum et Fluvium exurit nec flammas cohibet nisi 
eadem dea auctore (272 — 384). Oriuntur deinde singulares con- 
tentiones ceterorum deorum, Martis, Minervse, Veneris ; Apollinis, 
Neptunij Junonis, Dianse ; Mercurii, Latonse (385 — 513). Post 
haec in Olympum revertuntur dii praeter Apollinem, qui Trojam 
versus pergit, dum Achilles ferro ssevit per campum, alios com- 
pellit in urbem ; quibus portam recludi jubet Priamus (514 — 
543). Illi ne in fuga opprimantur, Apollo Achillem primum im- 
misso Agenore distinet, mox ipse Agenoris specie indutus fallit 
fugiendo et ab urbe abstrahit (544 — 611). 

XXII. 

Uterque exercitus se ex campo in tutum receperat, quum 
AchiUem persequendo ApoUine redeuntem solus manet Hector, 
parentibus ex muro flebiliter revocantibus (i — 89). Frustra : 
hinc enim pudor, hinc ahi afifectus iUum loco cedere prohibent; 
adspectu tamen viri exterritus fugit, insequente eum AchiUe ac 
ter circum mcenia agente (90 — 166). Inter haec Juppiter vicem 
Hectoris miseratus tentatis fatorum lancibus iUi necem appendit, 
quem ab ApoUine statim desertum Minerva specie fratris Dei- 
phobi ad dimicandum hortatur (167 — 247). Ita heroes congre- 
diuntur singulari certamine, in quo Minerva AchiUem prsesens 
adjuvat, Hectorem atroci dolo deludit (248 — 305). Tandem hunc 
maxima contentione pugnantem AchiUes hasta transfigit, armis 
spoHat, insultandum foedandumque prsebet suis, et reUgatum cur- 
ru ad stationem navium raptat (306 — 404). Hectoris sui interi- 
tum plorat omnis civitas, lamentantur ex muro spectantes parentes 
et domo excita Andromache (405 — 5 15). 

XXHI. 

Myrmidones circa PatrocU lectum in armis decurrunt prae- 
eunte AchUle, qui iisdem mox epulum funebre prfebet, ipse apud SUMMARIA. xvii 

Agamemnonera coenat, et in alterum diem exsequias indicat ( i — 
58). Insequente nocte per quietem offertur et imago Patrocli 
justa funebria poscentis (59 — 107). Agamemnonis jussu mane 
convehuntur ligna, affertur corpus, comis conspersum Achillis et 
aliorum, exstruitur rogus, et mactatis ad eum multis victimis et 
duodecim juvenibus Trojanis, accenditur, ardetque flatu Borese et 
Zephyri, dum Hectoris corpus a Venere et ApoUine curatur (loS 
— 225). Proxima die leguntur et in urnam conduntur Patrocli 
ossa^ ex ipsius voto olim cura Achillis reliquiis socianda; exci- 
tatur etiam tumulus subitarius {226 — 256). His in defuncti ho- 
norera adjicit Achilles certamina de vario genere, in quibus prae- 
mia et munera mei'ent principes Achivorura : equis Diomedes, 
Antilochus, Menelaus, Meriones, Euraelus, Nestor (257 — 650), 
pugilatu Epeus et Emyalus (651 — 699); luctando Ajax Tela- 
monius et Ulysses (700 — 739) ; cursu Ulysses, Ajax minor; An- 
tilochus (740 — 797); decertando armis Diomedes et Ajax Tela- 
monius (798 — 825); disco Polypoetes (826 — 849); sagittando 
Meriones et Teucer (850 — 883) ; jaculando Agamemno et Me- 
riones (884 — 897), 

XXIV. 

Ludis peractis coense somnoque se dant Achivi ; Achilles no- 
ctem insomnem ducit maneque Hectorera curru religatura circa 
tumulura PatrocU raptat (i — 18). Eara contumehara plures per 
dies repetitam inter deos, partim dolentes, partim Isetantes, mi- 
seratus Apollo, qui corpus adhuc integrum servabat, graviter con- 
queritur (19 — 54). Itaque Juppiter per Thetidem, ab Iride ar- 
cessitara, imperat Achilli ut ab ssevitia desistat et corpus redi- 
raentibus tradere ne recuset; simul ejusdera raandatu Iris cohor- 
tatur Priamum ut oblato rederaptionis pretio filiura recipiat (55 — 
186). Geruntur heec duodecirao post mortera Hectoris die^ quo 
Priaraus sub noctem, Hecuba et ceteris oranibus reraotis, qui 
iter morarentur, pretiosa dona colhgit, hisque currum onerari, ab 
Idseo prsecone ducendum, sibi ahum parari jubet (187 — 282): 
tum hbatione facta et dextro omine accepto iter ingreditur (283 
— 330). Ei Jovis raissu occurrit Mercurius, a quo per sopitos 
vigiles ad tabernaculura herois deducitur (331 — 467). Achilles, 
a rege supplice facile exoratus, pretium redemptionis accipit, cor- 
pus ei lotum et vestibus involutura restituit, undecira dies indu- 
ciarura ad sepulturara concedit, coenseque adhibitum honestissirae xlviii F. A. WOLFI SUMMARIA. 

dormitum dimittit (468 — 676). Prima luce postridie, Mercurio 
duce, Priamus ad urbem refert corpus, cujus visendi caussa ob- 
viam effusi Ti-ojani lamentantur ; mox in aula positum, prseter 
conductos cantores, plorant Andromache, Hecuba, Helena (677 — 
776). Exstructo deinde rogo celebratur funus cum epulo (777 
—804). IAIAA02 A. Aot/x.oy. M^i/iy. 

Mhnin aet^e, Bea, TlriXriid^eco 'A;(;/A^of, 

QvXofjt.€vy]V, ^ fxvpi^ A^^aioTg aKye eQyjKev, 

TToXXag ^' l(l>Qi^ovg "^vyag Ai'^; Trpoia^pev 

yjpooav, avrovg ^e eXccpia reSp^e Kvveacnv 

oimotci re Traai — Aiog ^' ereXeiero (SovXyj — 5 

e^ ov Vifj ra Trpcora ^iaarryjry^v epiaavre 

Arpei^Yjg re, ava^ av^^pm, Kai ^7og Aj^iAAevf. 

T/f T ap a(f)coe 6eS)v epih ^vveviKe fJM.')(e<j6ai ; 
Avjrovg Kai Aiog vlog. jap ^aa-iXyji '^oXcoQeig 
vovdov ava (xrparov oopae KUKyjv, oXeKovro ^e Xaoi, 10 

ovveKa rov ^pvayjv yjrifxvja apyjr^pa 
'Arpei^Tjg. yap vjXde Boag eTvi vYjag A^^aicov 
XvcrofJt.evog re Qvyarpa (f)epoov r airepeiai airoiva, 
ar€[Ji.fJLaT ej^wv ev yep<Jiv eKYj^oXov ^ AiroXXoovog 
•ypvcreca ava aK^^irrpx, Kat eXi<7crero Trdvrag A^^aiovg, 15 

Arpeita ^e fj.dXi<jra dvu), KO(7ff.rjrope XaaV 
" 'Arpei^ai re Kai dXXoi eiJKV^fj.i^eg Ayaioi, 
vfj.h fjXv Beoi 'boiev ^OXvfj.Ttia '^oofj.ar e-^^ovreg 

LECTIONES EK SCHOLIIS EXCERPT^. 

I . M^wv] iA.-t]v)v Glauco Tar- 5. iraa-t'] ^u7ra Zenodotus, 
sensis. ^ovXvj — e^] ^avlvj, i^ Aristar- 

3. i/'^xa?] Ke^paKai; a quibus- chus, sublata parenthesis nota. 
dam [AtTaypd<pe<T6a.i annotavit A- 8. o-^&je] a-^pui Zenodotus. 
ristonicus. QuEe scriptura Apol- 15. X/o-o-eTo] Vid. ad 374. 
lonio Rhodio tribuitur in alio 16. 'AToe/8a] Schol. : (SntKvj 
scholio, sumta ex A, 55. wep(e<rT<7fAe'j/ij) ozi livU (Zenodo- 

4. 5. aSeTei' Zenodotus. tus, ut videtur) Wrpelda^. 2 lATAAOS A. ILIAD. 

eKTrepa-ai TlpioifMio tvoXiv, ev ^' o/W^' iK€cr6at' 

TraiOa o' e[j.oi Xvo-ai re (f)iky}V to, t airoiva ^^'^(ecrOat, 20 

a^ofxevoi Aiog vtov eKyj^oXov ATroXXcova. 

Kv6 aXkot fxev Travreg eTrevcf^yjix.yjaav h^ioi 
ai^^eTadat 6 lep^a Kat ayXaa "be^/Gai a-notva' 
aAX' ovK "'Arpet^hYj Ayafji,efj.vovt Yjv^^ave Bvfxx, 
aXXa KaKoig a<j)tet, Kparepov ^' eirt fuiBov ereXkev 25 

"^■jy cre, yepov, Koiky]aiv eyia Trapa vvjva-i Kf^^eico 
rj vvv OYj&vvovr vj vcrrepov avrtg tovra, 
fx.v) vv rot ov yr^pata-fLYi aKyJTrrpov Kat crrefXfKa 6eoTo. 
TYjV V eyh ov Kvact)' irpiv fi.tv Kal yyjpag eiveta-tv 
v)ft.erep(X) evt otKx, ev Apyei, rvjkodt TrarpYjg, 30 

la-rov eiToty^ofi.evi^v Kat efnov key(og avrtocoaav. 
aAA ifjt, f/.Y] fh epeut^e, aaoorepog cag Ke veY)at. 

''OLg e(par, e^^^eiaev ^ yepoov Kat eiretdero fi.v6w. 
/3yj ^' aKecov Trapa 6iva TroXvcfyXoiaPoto daXaa-ai^g^ 
TToAAa fTre^T a7rdvev6e Kiav yjpa,6 yepaiog '^^^ 

'AttoAAcov; dvaKrt, rov YjvKOff.og reKe Ayjrco' 
" Kkv6t f/.ev, apyvporo^ , bf 'Kpvayjv dft,(f)tl3el3v]Kag 
l^ikkav re ^a6eYjv Teve^oto re i<pt dvdaaetg, 
'£fi.tv6ev, et Ttore rot yaptevr hit vyjov epe^a, 
7) ei ^^ TTore rot Kard Trtova fXYjpi^ eKYja 40 

ravpm yjV alywv, ro^e fiot KpyjYjvov eekocop' 
riaeiav Aavaoi €f>.d ^aKpva aola-t ^eXea^criv. ' 

"^Of e(f)ar eii^^ft.evog, rov '^ €kXv€ ^oi/3og ^AttoXXcov, 
(oYj ^e Kar OvXvfmoto Kapyjvcav '^(coofji.evQg KYjp, 
ro^ cafxotcrtv e^/oov df(.(f)i^pe(f>ea re (f>aperpi^v. 45 

eKXay^av ap oiarot eit caft.cov y^caofx.evoto, 
avrov KtVYj6evrog' o' Yjie vvKrt eotKcog. 
e^er eTretr anavevbe vecov, ff.era b tov evjKev 

24. 'ATf)6% ' Ay au.€fAvovi'] 'A- 41. to Se Aristarchus. roSe 

TfdUa ' kycx.t/.iyi.vovoc, Zenodotus. Herodianus. 

29 — 3 I. aOeTOvvrat. 42. Tta-eiav'] ria-aiev Zenodotus. 

34. aKeaiv'] ayjuv Zenodo- 46. 47. a6ere7 ZenodotUS. 

tus. 47. eoiK-a?] eXvo-^e/? Zenodotus. I- lAIAAOS A. 3 

oeiVY] 0€ KXayyvj yever apyvpeoio (3ioh. 

ovpyjag fJLev TrpooTov fTrcop^eTO Kai Kvva$ apyovq 50 

avrap eTreiT avToTai (3e\og eyeTrevKeg ecj)ieig 

/5aAX • alei ^e nvpai veKvcov KatovTO dafxeiai. 

Evv^fxap fjLev ava aTpaTOv coj^ero /f^Aa 6eoTo, 
T^ '^eKo.Tyj ^' ayopyjv^^e KaKecraaTO Xaov ^hy^iKkevg' 
tS) yap €711 <ppe<7i BYjKe 6ea KevKcoKevog^Hpvj' 55 

Kyj^eTO yap AavaZv, oti pa QvricxKovTag opaTO. 
01 Q eiTet ovv yjyepaev o{/.y}yepeeg t eyevovTo, 
ToTcri &' avicrTaiJ.evog fxeTecpYj Tro^ag aKvg ^A^^iXKevg 
*' 'AT/36/^oy, vvv a[Xfj.e 'iraXtfmXayyBevTag oico 
axp a7rovoc7Ty]cxeiv, et Kev QavaTov ye cpuyoifJiev, 60 

€1 ^y^ Of/Lov 7roXeff.og Te ^afx,a Kat Xotf>.og "^ hr^aiovg. 
aAA' aye ty] Ttva fAavTtv epetoff.ev, Vj lepyja, 
7] Kai ovetpoTvoXov — Kai yap t ovap Ik A/Of ecrTiv — 
og K etirot t; Toa-aov eyjocxaTO ^oT(3og AttoXXcov, 
etT ap oy ev^coX-^g e7ftfii.ef^cpeTai eta eKaT0fi.py}c, 05 

at Kev TTCog apvcov Kvtayjg atyav Te TeXetcov 
(SovXeTai avTiacrag yjfJiTv aTio Xotyov afj.vvat. 

tiToi oy cog etTrcov KaT ap e^eTO, Toicri avecxTyj 
KaA^af SeaToptdi^g, oicovo7roXcov cp^' apiaTog, 

t\ vs /■>•)/ /■)■>/ /■>■>/ 

og YjOy] Ta t eovTa Ta t eaaofj.eva itpo t eovTa, 7^ 

Kai vyjeaa' yjyyjaaT A^^aicov ' IXiov eiaco, 

^v '^ia ff.avToavvy]v, tyjv 01 ^rope ^oTjSog ^AttoXXcov' 

acfjtv evcftpovecov ayopy]aaTO Kat fj.eTeet7iev 

" ctf 'Aj^/Aey, KeXeai fj.e, ^ticptXe, fi.v6-^aaaQat 

fxyjvtv A^roXXcovog, eKaTy](3eXeTao avaKTog. 75 54. ayoffjvti Ku\taaaTO~\ Scyoprjv Kvtcrrj;. 
eKaXea-aaTO Zenodotus, ut vide- 68. k«t" ap' l^6T<i] iKaOii^ero 

tur. Zenodotus. 

56. opaTo'] opviro Zenodotus. 69. KaA%a?] jwai-Ti? Zenodotus. 

Conf. ad 198. 73. aclitv iv(j>pov4uv ayopT,erccTO 

6Ci. ci Kev'] o'l KVJ Zenodotus. KoiX /A6Teei7reJ'] o? \/.\,v dy.ei^of^evoq 

63. aSeTe? ZenodotUS. eirea •nrepoevra npoa-vjvda Zenodo- 

66. Kvlariq Aristarchus. Alii tus. 

B 2 4 lAIAAOS A. ILIAD. 

TOiyap eyhv epeco' av ^e avvBeo Kai jxoi ofxoaa-ov 
ri fLev [xoi TTpotppcov eTrecnv Kai "Yepaiv apyj^eiv. 
rj yap oiofxai avopa '^(okaaefj.ev, og fxeya iravrav 
Apyeaov Kpareei Kai ol TreiBovrai ^Ay^aioL. 
Kpeiaacov yap (3aaiXevg, hre yaaerai av^^pi %epyii' 80 

emep yap re '^oKov ye Kai avr^[j.ap Karaneipyj, 
aXKa re Kai {xeroTriaSev eyei Korov, ocppa reXeaay], 
€v arrjBeaaiv eoiai. av de (f^paaai e'i //,e aacoaeig! 

Tov ^' d7ra[j.ei^oiJ.evog irpoaecf^Yi Trohaf aKvg ^AyiXXevg 
" Qaparjaag jOaAa enre BeoTcpoinov ri otaQa. 85 

ov ixa yap 'ATroAAwva ^u<j)Xov, wre av, KaAp^av, 
ev^^pjjievog Aavaoiai BeoTtpoiriag dva^alveig, 
ovrig e[j.ev ^mrog Kai e-iti yPovi tepKO[j.evoio 
aoi KoiXyig Tiapa vrjvai Papeiag yeipag eTtolaei 
avft.Tra.vrav Aavaav, oy^ tjv Aya[j.e[J.vova eiTrvjg, 90 

og vvv TToXXov apiarog Ayaiihv evyerat elvai. 

Ka; rore S»? Sdparjae Kai yjv^a fj.dvrig dfj.vfj.cov 
ovr ap oy evycoXyjg eTrif^efLcperai ovfJ €KarofJ.f3y]g, 
dXX' evtK dpyjryjpog, ov y]rif^y]a ^ Ayafj,ef>.vcov 
ov^^ dneXvae Qvyarpa Kai ovk dTre^e^ar amiva' 95 

rovveK ap aXye eOcoKev eKy]poXog yjO eri Ocoaei 
ov^ oye Trpiv Aavaoiaiv deiKea Xoiyov dircoaei, 
TTpiv y diib iiarpi (f)iX'jo ^ofj.evai eXiKCoivi^a Kovpvjv 
d7rpidry]v dvd-nomv, dyeiv 6 lepyfv €KarofJ.,8y]v 
eg X.pvay]v' rore Kev fj.LV iXaaad[f.evoL 7re7ri6oi[X€v.' loo 

tiroi oy cog eiTicov Kar ap ei^ero, roiai aveary] 
yjpcag ^Arpeidyjg evpvKpeicov Ayafj.efi.vm 

80. Kpeiaaccv] Kpucau Zenodo- 93. ovt a.p' — o^S'] yp. ol lap — 

tus. oyS . 

83. (ppdaai] <jipa<jOV ZenodO' 96. dOeTiTTai. 

tus, 97 . Aavao*cr«v deiKea yMjov di:u- 

86. KaXp^ay] KdTiya Zenodo- aei Aristarchus et editiones Mas- 

tus. siliensis et Rhiani. >.oi//,o7o ,8«- 

91. 'A%ajSv Zenodotus, Ari- jje/a? x^^ipai dcpi^ei Zenodotus, 
stophanes, Aristarchus, Sosige- j 00. rUe k€v />wi'] a'i Kev fAtv 

nes. Alii ev) arpaTS. Zenodotus. I. lAIAAOS A. 5 

ayyvix.&iog' fxeveog ^e fjieya (f^peveg aiMcpi/xeXaivai 
TrijXTrXavT i ocro-e ^e ol iTvpi XaiXTreToccvTi eiKTyjv. 
KaX^avra TrpcoTicrTa kuk ocrcrofJievog Trpoaeenrev .T05 

" fjt.avTt KaKcav, ov ircciroTe fxoi to Kpriyvov etitag. 
aiei Tot Ta KaK ecTTt <f)iXa (ppecrt (xavTeveo-Qai, 
ecr6Xov S' ovTe ti ttco eiTrag eTrog ovt eTeKeacrag' 
Kat vvv ev b^avao^icrt Beoirpoirem ayopevetg 
cog ^)] TOii^ eveKa (rcf)iv eKYjfSoXog akyea Tevyet, iio 

ovveK eya Kovpyjg 'K.pvcrrfihog ayXa aicotva 
ovK e6eXov M^aaBat, eirei ttoXv PovXofnat avTVjv 
otKot eyetv, Kat yap pa KXvTatfj^.v^cjTpvjg irpolSePovXa, 
Kovpi^^trjg dXoyov, CTre/ ov eQev ecxTi yepeicov, 
ov oefxag ov^e (f}VY]V, ovt ap <f)pevag ovTe Tt epya. ii^ 

aXXa Kat oog eQeXca ^ojxevai irdXtv, ei Toy dfKetvov' 
^ovXofK eyh Xaov croov efxixevoet yj dTroXeaGai. 
avTap efKot yepag avTty eTOift.daaT, ocfipa fLTj otog 
Apyeicov ayepacTTog eco, eirei ovoe eoiKev. 
XevcxcreTe yap Toye TrdvTeg, fxot yepag 'epyeTat aXXrj. I30 

Tov V rjfxet^eT e^ireiTa Tro^dpKrjg '^Tog ^AyiXXevg 
*' 'ATpet^f] Kv^tcTTe, cf)tXoKTeavooTaTe TrdvToov, 
iroog ydp TOt ococrovcrt yepag ft.eyd6vff.ot ^Ayaiot ; 
cii^e Ti TTOV t^fjiev ^vvyjta xeif/,eva TroXXd' 

aXXa Ta fxev TroXtoov e^eirpd^ofj.ev, toc ^e^aaTat, 125 

Xaovg V ovK eTteotKe TvaXiXXoya tovt eTtayeipeiv. 
aXXa C7V fj.ev JJyv royvoe 6ew irpoeg' avTap ^ Ayatot 
TptTvXy] TeTpaTrXyj t aTroTtcxofJ.ev, a\ K€ iroQt Xevg 
^iScri TToXiv Tpoty]v evTeiyeov e|aAa7rafa;." 

Tov S' dirafj.et^ofxevog 7rpoae(f>y] Kpetcov ^Ayafj(.eff.vcov 130 

108. ouT£ — ovt'] ovSe — 0^8' Ari- datn Xevffere, 
stophaiies et Aristarchus. 1 24. i:ov] yp. itcc. 

f*7ra5 AristarchuS. «ireij alii. \22. <pi>.QKveavanaT€~\(lnXoKTea~ 

110. dBeTeiTai. vea-Tare Aristophanes. 

T 1 7. a0£T6l' Zenodotus. 129. T^johjv Zenodotus. Tpoirjv 

a-Sv Aristarchus. <7oov ahi. Aristarchus. 

1 20. Xst^Vo-fTt.Aristarch. Qui- 6 lAIAAOS A. ILIAD. " [xrj ^ ovTCog, dyaSog nep eav, 6eo€iKe\' 'A^^iAAev, 

KXeirre vo^, errei ov TrapeXevaeai ov^^e /Jie Tieiaeig. 

i) eaeAei^, o<pp avrog eyv]^ yepag, avrap ejx avrcog 

yjadai oevofLevov, KeXeai te fi>e r^vV dm^ovvai ; 

«AA et ^ev o<a<TOVG-t yepag ix.eydBv^oi ^ kyaio), i"^^ 

apaavreg Kara Bv^ov, OTtag dvrd^iov earai' 

'5;./ ^S!''' 5\^./ >\f/^ 

et Oe K€ fXT} Oacccriv, eyco Oe Kev avrog eA(t)fj.at 

7j reov 7] Aiavrog lav yepag, y\ UovaTJog 

a^co eXcov' o Se Kev Ke^^^oXi^aerai ov Kev tKco^at. 

aXK Tirot fJLev ravra [j.eTa<f)pa(70f/.ea-9a Kai avrtg, 140 

vvv V dye vrja fjieXaivav epv(T(joiJ.ev eig dXa ^iav, 

eg S' eperag eTrtryj^^eg dyetpofxev, eg ^' eKarofJ.^viv 

deiofxev, av avryjv ^pvai^Vba KaXXtTrdpyfov 

l3y]aofj,ev' eig de Tig ap%o? dvyjp ^ovXyjcpdpog earco, 

^ Aiag, y] Ibofxevevg, yj d7og O^^vaaevg, 145 

^e av, LiyjXetOy], TravroiV eK^TrayXorar avOpav, 

ocpp y][J.iv eKaepyov tXaaaeai tepa pegag. 

Tov S ap' virotpa ihav Ttpoaecf^y] Tiohag wKvg ^Ay^tXXevg 
" cofLotf dvat^etYjV eTrtetfj.eve, Kep^aXedcppov, 

Ttag rtg roi Trpocppcov eireatv TieiQyfrat 'A^a;»v 1^0 

^ o^ov eX9€fJ.evat, y] dvdpdatv i(f)i fj.dyeaBai ; 
ov yap eyco i.pcocov eveK y^Xvoov ai^^y^racov 
'^evpo fj.ayrfaoft.evog, eiiei ovri f/LOt atriot elaiV 
(iv ydp TTCOTEor €fi.ag /5ovg y]Xaaav, ovoe fJ.€V iitirovgy 
o\^e TTor ev ^Oir} ept^coXaKi ^coriavetpr] 155 

Kapitov e^y]Xyjaavr , eTtetr] fuxXa iroXXa f^era^u 
ovped re aKioevra QdXaaad re Yj-^yjeaaa' 
aXXa aoi, co fi.ey avatoeg, ojj. eaTrofJ.eu , o<ppa av yaipy]g, 
rtf>.y}V dpvvfJ,evoi MeveAaa) aoi re, Kvvcoira, 

133. 134. 139. «SeToSvTa». 154. yap TrwiroT' Aristarchus. 

136. apcravTei Herodianus. ydp -ni) iTor alii. 
ap(TxVT€<; Aristarchus. 157* aKiUvrci] (TKtouVTa Ari- 

142. et 309. ii d' epeTai;'] ev S' starchus. 

e/3fc-Ta? Aristarchus. 159. dpvviA.evoi\ dpvii^evo(;ZiQXi(y- 

143. aSeTerZenodotus. dotus- I. lAIAAOS A. 7 

Trpog Tpam' twv ovri fxerarpin'/} oii^ aXe.yi^ei.g' i6o 

Kai 'hfi [xoi yepag avrog acf^aip-^crea-Gai a^n^ei^^eig, f 

c& €7ri TToAA efj.oyyj(ra, ^ocrav &e [xoi vleg A^a^wy. 
ov fxev aoi irore laov ej^w yepag, oTnror 'A-^^aioi 
Tpcoav eKTrepcrcoa evvaiofxevov TrroXieSpov' 

aKka ro fjiev itKehv itokvaiKog 7roke[j.oio 165 

'X/ipeg efKai ^ieTrovcr'' arap vjv Trore '^acr[xog iKfjrai, 
(TOi ro yepag ttoXv [/.ei^ov, eyo) ^ hXiyov re (f>iXov re 
epypfx e^/av eni vr^ag, hnei Ke Ka[kOi 7roKe[t.i^cov. 
vvv 0' ei[f.i ^diyjv^^, eTreiyj ttoAv cf^eprepov ecrriv 
oiKao i[/.€V avv vy]v<ri Kopcovicnv, ovoe cr oio) 170 

evaaO ari[i.og ewv acpevog Kai irAovrov acpvqeiv. 
Tov V y][/.ei(3eT eirena ava^ avdpiov 'Aya[t.e[LVcov 

ti I ~ /,' V /) \ ' / 5^,/ ' V 

(pevye fJLaA , ei roi av[/.og eireacxvrai, ovOe cr eycoye 
Xi(xao[x.ai eiveK €[ji.eio [/LevetV Trap epLOtye Kai dXXoi 
01 K€ [J.e Ti[J.yi<xovcn, [ji.dXiara de [xyjriera Zevg. 175 

e^^diarog &e [/.oi eaai ^torpecjiecov /Saaik-^cov' 
aiei ydp rot epig re cpiXyj 7roXe[j.oi re fJf-d^xat re. 
€1 [f.dXa Kaprepog eaai, Beog 7iov aot roy edcoKev. 
oiKO^ icbv avv vyjvai re ayjg Kai aoig erdpoiatv 
M.vp[/t.t^ov€aaiv avaaae, aeOev V eyco ovk dXeyi^co, 180 

ouS' odo[/.at Koreovrog' d^tetXyjaco ^e rot a^e' 
u>g efC dcpaipeirat ILpvayjiha ^oi/Sog "A^roXXcov, 
ry]V fn,ev eycb avv vyji r efhvj Kai eff.oig erapotatv 
•jref/.\l/co, eyca &e k dyci) Bptayj'i^a KaXXt^rdpyjov 
avrog icov KXtatyjvOe, ro aov yepag^ ocpp ev eiOyjg 105 

oaaov (f)epr€pog elfj.t aeOev, arvyeyi Ve Kat dXXog 
iaov €fJ.ot <paa6ai Kai ofjt.otcodyjfii.evat avryjvi' 

'^Q^g (pdro' JJi^Xeiiovt §' d^^^pg yever, ev ^e ot yjrop 160. a^eTerZenodotus. 168. eVe//;e /fa/xw Aristarchus 

162. tiqKa.' ifAoyrjaa] woAXa «0- et Herodianus, i-nvjv KeKufJLco alii. 
yvitra Aristarchus. 169. ^Qjtji/S' Arislarchus. $6/ijv 

163. owTCoV 'Axa-tot] ouS' oV ZenodotuSj ut videtur. 
'Axatoi Zenodotus. 8 lAIAAOE A. ILIAD. 

aTrjOecraiv Xaa-ioia-t '^iav^iya fJLepfJi^^pi^ev, 

Yj oye (paa-yavov o^u epvaa-ajxevof Trapa fji/^pov J90 

TQvg fx.ev avaa-TYjaeiev, ^ 'Arpe/^^yv evapi^oi, 

yje ypkov iravaeiev epYjTvaeie Te dvf/iov. 

eiog Tav6 ccpfjiaive /caTa (f>peva Kai KaTa dvfJLOV, 

e^KeTO S' eK KoXeoto fneya ^((poi, rjXQe §' ^AG-^vvj 

ovpave^ev irpo yap i]Ke Sea kevKcoXevo^ "Hpyj, T95 

afjxfxo ofJMg 6vfi,'X (piXeovad re Kvj^Oft^evvj t6. 

CTT^ ^ OTTiOev, ^avBvjg ^e K0fji,7]g eXe YlrjXeicova, 

010) (paivofjf^evrj' Tav ^' aXk(ov ovTtg opaTO. 

6df/.^Y}aev V 'Aj^/Aeyf, f/.eTa ^' eTpaTreT, avTiKa &' eyvoi 

TlaXkd^ AOvjvaivjv' ^eivco M 01 ocrae (paavdev. 200 

Kai fJi.iv (pcovv]aag eirea TTTepoevTa TrpoaYivha 

" TiTtT avT, aiyio-ypto Atog TeKog, elX^^KovSag ; 

Yi iva v/3piv 1^7} ^ Ayafj.efJ.vovog ^ATpeidao ; 

oAA eK TOi epeco, to Oe Kat TeXeeadat oico' 

Yjg vTrepcirXiYjai Tay^ av iioTe Bvfj.ov oXeaaYi. 205 

Tov &' avTe irpoaeeiTce 9ea yXavKcawtg ^AQyjvyj 
" YiXBov eycb Travaovaa to aov ft.evog, at Ke TriSvjai, 
ovpavoQeV Ttpo ^e f/.' vjkc 6ea XevKcoXevog ' Hpvj, 
afjj(f)Co ofJicog OvfJiS (piXeovad t€ KYj^Qfj.evYj Te. 
«AA' dye, Xvjy epi^og, fJ.Yj^e ^i(f)og eXKeo %e;p/* 210 

«AA ^TOt eneatv fi.ev ovetotaov cog eaeTai Ttep. 
cy^e yap e^epeco, to ^e Kat TeTeXeafJievov eaTai' 
Kat TtoTe TOt Tpig Toaaa Tcapeaaerat ayXaa ocopa 
vppiog eiveKa Tvjabe av b la^^eo, itetmo Yjfj.iv. 

Ty/v &' d-nafj.ei^ofJ.evog 7rpoae(f)Yj Tro^ag ooKvg 'A^/AAeys* 21^ 
" YP>? /xev a(f)coiTepov ye, 6ed, eTrog eipvaaaaSat, 

193. adeTeTTat. starchus. %? Zenodotus. 

197. favfi^? Se /co/x.'^<; eXe IItj- 204. TeXeeo-flai oiw Aristarchus. 

Xei&jya] yp. ^avB^v 8e kou-^v eXe TtTiheff (J.evov ea-Tai Zenodotus. 
nTjXe/aj/o;. 2r8. 209. a^ere? Zenodotus. 

J98. opaTo'] ofiTO Zenodotus, 212. TeTeXeo-^aevoy eo-Taj] tctc- 

Ut V. 56. Aeadai (imo TeXe'ecrOat) ofw Zeno- 

203. % Aristophanes, Ari- dotus. I. lAIAAOS A. 9 

Kat fjLaXa, irep Bv(xS) Key^oXafAevQV' cio^; yap afnemv. 
og Ke Qeotg eTriTreidv^Tai, ^dXa r eKkvov avrovr 

'H Kai eir apyvpey KcoTry] (x^/eBe 'x/ipot. PapeTav, 
axp eg KovXeov dae fxeya ^i(f)og, oy§' aTriBvjarev 220 

fxv6(p ASyjvaiyjg' yj V OvXvfx.%6v^e j3e,6yJKet 
^oofJMT €f aiytoyoio Atog fxeTa 'taifxovag aXkovg. 

YlyiXei^Yig S' e^avrtg drapryjpotg eireea-atv 
ATpet^y}v irpoaeetTte, Kat ovttw Xyjye ypKoto' 
" oivo(3apeg, Kvvog ofLfxar ep^cov, Kpa^iy}V ^' eXd(f>oto, 22^ 

ovre ttot' eg itoKefx.ov afKa Aaco QiopyiyByjvat 
ovre Acjj^ov^' levat <jvv dpiaTyjecraiv ^Ayatm 
rerXyjKag dvfjico' ro de rot Kvjp e^t^erat eivat. 
yj TToXv Xcoiov eart Kara arparov evpvv A^/atm 
^up dTtoatpeTaQat, oa-rtg <7eSev dvrtov etTryj. 230 

^vjf/LojSopog PacrtXevg, eTrei ovribavotcnv dvdcrcretg' 
ij ydp av, ^Arpeidyj, vvv varara Xco^yjcrato. 
«AA' eK rot epeco Kat eirt ^eyav opKov ofi.ovfji.at' 
vai f/.a ro^e aK^Trrpov, ro /xev ovTTore ^vXXa Kai o^ovg 
(pvaet, eiretoyi Trpoora rofi,yjV ev opecrcrt XeXotirev, 235 

oy^' dvaBy)Xy)(Tet' Trepi ydp pd e yaXKog 'eXe^^ev 
(pvXXa re Kai (f)Xotov' vvv avre fJLiv vieg Ayaim 
ev iraXdfUfig (popeovcrt '^tKucnroXot, otre 6efj.icrrag 
TTpog Atog eipvarat' 6 de rot fKeyag ecrcrerat opKog' 
yj TTOr ^ Ay^tXXyfog TFodyj i^erat viag ^Ayatcov 240 

c7Vfx.TtavTag' rore ^' ovrt ^vvyjcreat d'^vfj.ev6g nep 
y^ata fj.eh, evr dv ttoXXoi vcf) ' EKropog dv^pocpovoto 
BvyjaKOVTeg TriTrrcocrt' crv S' ev^^oQt 6vfL0V dfj.v^etg 
y(coofJt.evog, or apiarov Ayato>v ovbev ertaag. 

'^Q.g (f)dro TlyiXei^i^g, Trort ^e aKrjirrpov /3aAe yaivi 245 

'^(^vaeioig yjXotai ireirapfKevov, e^ero S' avrog' 

219. 220. Unum ex duobus 225. — 233. aOeru Zenodo- 
versum fecit Zenodotus, w? ehuiv tus. 

vakiv ua-e {Aeya qicpot;, oiih' ocniOyia-e. 241. -Tore AristarchuS. to~5 

2 2 2. a.Qer^trai. alli. 10 lAIAAOS A. ILIAD ^ATpei^rig § eTepcoQev efxrjVie. roiai de Neo-Twp 

yj^veTTTjg avopovae, Xiyvg YlvXloiv ayopYjTYig, 

Tov Kai aiTO yXaaavjg jxeXiTog ykvKim peev av^^vj — 

Tc5 vpfj ^vo [j.€v yeveai iJ.epo7rcov avOpcoTrcov 2^0 

e<pGia&', 01 01 Trpocrdev aixa Tpacpev ^^' eyevovTO 

ev TlvX.p YjyaQer}, f^eTa ^e TpiTaTOiaiv avacraev — 

crcpiv ev(j)povecov ayopyjuaTO Kai fjLeTeenrev 

" co Tiotroi, •/) fxeya TtevBog ^Ayaii^a yalav iKavei. 

v] K€v yyjQ^i^a-ai Tlpia[j.og Tlpia[j.oio t€ Tratdeg, 255 

aXXot re Tpaeg fj.eya Kev Ke^^apoiaTO Svfj,Si, 

el acpaiv TaOe TravTa nvQoiaTO fj.apvafj.€Vouv, 

01 yrepi fi.€V /3ov atjv Aavaav, Ttepi & ecTTe fi.ocyecrQai. 
akXa iriQea-Q ' afj,(f>u) &e vecoTepca eaTOv efj.eto. 

Yj^rj ydp TTOT eyh Kai dpeioaiv rieTrep vfJ.Tv 360 

avbpaaiv cof).iKrjaa, Kai oviroTe fn oiy abepiyov. 

ov yap TTCo TOiovg loov avepag ovoe iocof/.ai, 

olov Ti.€tpi6oov T€ ApvavTa Te, TrotfLeva Xaav, 

Tiatvea t 'Efa^/oi^ Te Kat dvTtdeov Tlokvcf^rjft.ov 

[Svjaea t Alyei^rjv, einetKeXov d9avdT0iaiv~\ ' 2,6^ 

KapTtaTOt drj KeTvoi eTtf^^Qovtcov Tpdcf)€V dv^pcoV 

KapTtaTOi fj.€V eaav Kai KapTtaTotg efj.d^^^ovTO, 

<f)Yjpaiv opeaKcooiat, Kat eKTrdykcog airoXeaaav. 

Kat f/.ev ToTatv eya ft,e6ofi.tXeov eK TIvXov eXOav, 

TYjXoQev e^ dirirjg yatr^g' KaXeaavTO yap avTot' 270 

Kai fj.ayofj.r{v KaT 'efC avTOV eyco' Ketvotat ^ dv ovTtg 

tcSv 6t vvv ^poTot elatv eirtyPoviot fj,ayeoiTo. 

Ka) fj.€v fLev /SovXecov ^vviev TteidovTO Te fj.v6cp, 

dXXd TiiOeaQe Koi vfLfxeg, eTtei TteiOeaQat dfxetvov. 

fKrjTe av tov'^^ dyadog Ttep ecav, ditoatpeo Kovprp, 275 

249. yXvKiW] jAVKii) Zenodo- 269. iA,e6oiJt.iKeov^ /At6' ofAiXeov 

tus. Aristarchus. 

2^1. ol oi\ ui oi Zenodotus. 271. 6//' odiTov'] if^avTov Zeno- 

258.^(!vX'V Aristarchus. /3oi;?.5j dotus. 
alii. 273. ^vviev Aristarchus. ivvm 

260. vf/.Tv] YjjMv Zenodotus. alii. lAlAAOS A. 11 

«AA €«, &)$• c/ TrpcoTO. oocrav yepag vie.g Ayaicav' 
(xrfire av, YlyjXei^r}, GeX^ epi^eixevai ^acrtKrfi 
avTi(3i7]v, eiiei ovttoS oixoivjg efjt.fji.ope Tt[x,rjg 
(TKV}7iTovypg ^acriXevg, are Zevg Kv^^og e^coKev. 
el ^e crv Kaprepog ecrcri, Bea te ae yeivaro (Jf.^^TVjp, 380 

aAA oye (pepTepog eariv, eirei TTKeoveaaiv avdaaei. 
Arpeiorj, av be Trave Teov fJi.evog avTap eycaye 
Xicra-ofXr 'Aj^/AA^i' fxe6efj^,ev ')(pXov, og fi.eya iraaiv 
epKog K^^aiolatv TtekeTai TroXefJLOio KaKohT 

Tov a7rafi.ei^ofxevog TrpoaecpT} Kpeicov ^ hyafKefjJvm Q,^^ 
" vai w} ravTa ye iidvTa, yepov, KaTa fj.otpav eeiiteg. 
«AA oO avyjp eaeXei irepi TravTcav eft.fJ.evai aXXcav, 
%avTcov fj.ev Kpareerj eBeXei, TvdvTeaat V dvdaaeiv, 
Tiaai oe arjf/.atveiv, a tiv ov Tveiaeadat oico. 
ei ^e fxtv al^(jxy)Ty]v edeaav 6eot aiev eovTeg, 290 

TOVveKd 01 TTpoSeovatv ovei^^ea f>.v6y}aaa6aL ; 

Tov 0' ap v7ro^X'^^y}V y}fi.ei(3eT0 "^iog 'A^zAAei^f 
"y} ydp K€V ^eiXog re Ka) ovTt^avog KaXeoifi.Y}V, 
el ^Y} aot TTccv epyov V7rei^0fj.at, ott; Kev emy^g' 
aXXotatv ^^ TavT eTitTeXXeo, fj.y} yap efJ.oiye 395 

[^ay}f>.atv' ov yap eycoy eTt aot TreiaeaOat oicp]. 
aXXo Qe Tot epeco, ay ^' evt <f)peat (3dXXeo ayjatv' 
Xepat fjiev ovtoi eycoye fj.a^yjaofj.at eiveKa Kovpy}g 
ovTe aoi oiiTe tco aXXco, evre/ fj. dcpeXeade ye ^ovTeg' 
Toov B' aXXcov a fi.01 eaTi 6oy} iiapa vyj^i fj.eXaivy}^ 300 

Toov ovK av Ti (pepotg aveXhv deKovrog eft.eh. 
ei &' aye fj.y}v, 7retpy}aai, tva yvcocoat Kai ot^e' 
aiipd Tot alfxa KeXatvov epcoYfaet Ttept ^ovpi." 

""Of Tcoy' avTt(3totat f>.ayy}aaf>.evca e^teeaatv 
avaTV}Ty}v, Xvaav S' dyopy}V itapa vy^vatv 'Kyatm. 305 

277. IIi]A€(bri, QeX''] I]-/iXet^OeX' 299, eVe/ />t' a<j)eA.eo-de ye^ivreq'] 

(i. e. I\'/]\elbv] eOeX') Aristarclius. iitet p' i6iAei<; d<peAea6ai Zenodo- 

296. a6ere7ra.t. tus. 

298. ,uttj^iij(ro//cat Aristarchus. 304- jwaxvjo-apiei^iij Aristarchus. 

f/.a.xe<r(Toi/.a,i alii. uay;;e<r<raj^epq.' ahi. 12 lAIAAOS A. ILIAD 

UvjXei^yjg jtcev eTri KXiaiag Kai v-rjag eia-ag 
v]'ie avv re M.evoiTid^y] Kai olg eTapoicnv' 
ATpei^vjg S* apa vvja Ooyjv aXa^e Trpoepvcrcrev, 
eg epeTag eKpivev eeiKoaiv, eg eKaTO[MpvjV 
/3^ae BeS), dva ^e 'Kpvarfi^a KaXXiTrdprjOv 310 

elaev ayccV ev ^ dp-y^og eprj 7rokv[x.y]Tig 'O^ucrcreuf. 
O/ fjiev eireiT ava/SdvTeg eireTrkeov vypa KeXevBa, 
Xaovg S ATpei^vjg aTroXvfxaiveadai avcoyev. 
ol & dweXvfA.aivovTO Kai eig dXa Xv[KaT e^aXXov, 
ep^ov & ^AttoXKcovi TeXyjecrcrag €KaT0fJi(3ag 315 

ravpcav v^^ aiyav Trapa 6iv dXog aTpvyeToio' 
KVicryj ^' ovpavov iKev eXia-crofxevv} Ttepi KaTivch. 

^^lg 01 fMev Ta irevovTO Kara aTparov' oii^ ^ Ayaff.e[J(,vcov 
Xy/ epi^og, T>?v TtpooTOV eirvpreiXria ^A^^iXyfi, 
dXX^ oye TaXOv/Siov re Kai Kvpvj3dTy]v Trpoaeemev, 320 

TW 01 eaav KrjpvKe Kai OTpv]pcb QepaTrovTe' 
" epyeaQov KXiaiv]v Yir]Xriid^eoci ^ Ay^iX-qog' 
'/eipog eXovT dyeff.ev Bpiav]'i^a KaXXnrdpr]ov' 

J^/ ^^' 5\5./ >Vr/. 

ei Oe Ke ff.v] Ocov]aiv, eyoo Oe Kev avTog eXcof^ai 

eX6av avv TrXeovea-ai' to 01 Kai piyiov eaTai. 325 

'^Q^g eiTToov Trpoiei, Kparepov V ein fLvSov eTeXXev. 
TW ^' deKOvre ^drr^v itapa 6iv dXog drpvyeTOio, 
M.vpfLidovoov S eTTi re KXiaiag Kai vvjag iKeadv]V. 
rov §■' evpov iiapd re KXiair] Kai vv]i ft^eXaivvj 
r]fj.evov' ovb dpa rooye i^oov y^Svjaev Ayj.XXevg. 330 

TW /Aev rap^rjaavre Kai ai'^of>.evco (SaaiXrja 
a-T^rr]v, ov^e ri fj.iv Trpoaecftooveov ovd^ epeovro' 
avTocp 6 eyvoo vjaiv evi cppeai, (f)Covv]aev re 
" '^aipeTe, KVjpvKeg, Aiog dyyeXoi ^^e Kai dv^poov, 
daaov ir ' ovri fj.01 vfj.fj.eg eTrairioi, dXX ^Ayaf/.€fj.voov, ^^^ 
acpai ■npoiei Bpiav]'i^og eiveKa Kovpvjg. 

309. V. ad 142. 336. Aristarchus. oq alii. 

332. avh' rt Aristarchus et <r</)ifi'] ir^SiV Zenodotus. 
editio Cypria. ovU t6 alii. I. IAIAA02 A. 13 

aAA' a-ye, ^/oyevef YluTpoKXeif, efaye KovprjV 

KOLi acpcoiv oog ayeiv. tw ayTO) ^dpTvpoi eaTcov 

Trpo^ Te 5ea5y fJLaKapcov Trpog Te 5v>yT(5v avSpooTrcov 

Kai Trpog Tov ^acrtK-i^og aTrYjviog, e/ TroTe §' avTe 340 

5^e;w e|aero yevfjTai aeiKea Xoiyov afxvvai 

TO/f aAAoig. 7J -yap oy oAoirjcn cppecri dvei, 

ov^l Ti oJoe vo^aai afxa irpocraco Kai OTTiacno, 

OTTTrcog ol Trapa vvjvcn aooi fi.ayeoiVTO ^ hyaiOi^ 

"■Qf ^«To, TlaTpoKXog de cf)iK(X) eiceiveiQeS^ eTaipco, 345 

eK V ayaye KXiaiVjg ^picrrjiha KaXXiTrapyjov, 
OcoKe ayeiv. tw avTig iTrjv Trapa VYjag Ayaicov 
07 aeKOVCT afxa TOicri yvvyj Kiev. avTap A-^iXXevg 
^aKpvaag eTapcov acpap e^eTO voacpi XiaaSeig, 
Slv ecp aXog TroXiTJg, opocov ei: aireipova ttovtoV 350 

noXXa ^e fA,yjTpi cpiXvj yjpvjaaTO X^ipocg opeyvvg 
" fAyJTep, €7rei fx eTeKeg ye fj.ivvv6d^iov Trep eovTa, 
Tifj.y}v Tiep fJ.oi ocpeXXev ^OXvfK.7nog eyyvaXi^ai, 
Zevg v\l/i^pefj.€Ty]g' vvv & oy^e ^ae tvtSov eTiaev. 
yj ydp fC ^ATpeiQyjg evpvKpeicov Ayafj.efK.v(ov 355 

y]TifJ.y]a€V' eXcov yap ep^e/ yepag, avTog diiovpagV 

"^Of cpdTO '^aKpvyecov, tov &' eKXve iroTVia ft-yjTyjp 
rjfKevy} ev ^evQeaaiv dXog icapa itaTpi yepovTi. 
KapiraXifj.cog & dve^v iroXiyjg dXog yfvT Off.i')(XYj, 
Kai pa TrdpoiS' avToh KaSe^eTO ^aKpv^^eovTog, 360 

X€ipi T€ fJ.iv KaTepe^ev, eTrog t €<paT €k t ovofj.al^ev 
" TeKvov, t/ KXaieig ; ti de ae cf)pevag iKeTo TievSog ; 
egavda, fx^ Kevae vox, iva eibofj.€v afj.cpco. 

'^Vyjv ^e j3apv aTevd^yoiv TTpoaecjjyj Trodag coKvg 'Ap^;AAei:/$" 
" oiaSa' Tirj TOi TavTa i^viyj irdvT dyopevo} ; 365 

a>')(Oft.e&' eg Qyj(By]v, lepYjv itoXiv ^^eTicovog, 

\ 5,v 5. //) / ^ V ■" /1 /5" * 

TTjv Oe OieTtpaoofj.€v Te Kai y]yofj.€v evaaOe TravTa. 

340. (ZTrryveo?] «vatSeo? Seleu- evr* oivoiTa alii. 
CUS ev T^ TroXug-Tjj^iM. 35^' ojjeyvvi;] avairTaj Zeno- 

350. eV autipoycc Aristavchus. dotus. 14 lAIAAOS A. ILIAD Ka,i ra [xev ev "hdaaavro fxera <7(pi(Tiv vleg ^ kyaim, 

eK ^ eXoT^ATpei^yj X.pvo-7]i^a KaXXnrdpvjov. 

"Kpvcry^t; & av6\ lepevg eKaTfjlSoXov 'ATroAAwvof, 370 

r}\6e 6oag eiii vyjag ^Kyaiuiv ^aXKoyjravm 

XvjoiKevog re 6vyaTpa (pepcov r a7repei(7t aTroiva, 

aTefJi[ji.ar eyav ev '/epmv eKfiJBoXov KTroXXoovog 

"^vaex ava aKTjTrrpx, Kai ekiaa-ero Trdvrag h.yaiovg, 

'Arpel^a ^e [xdXiara ^yw, Koa[x,y]rope Xa^v. 375 

ev6^ aXXoi [xev Trdvreg eTrevtpyjfx.Yjaav Ayaioi 

aioetauai a lepyja Kai ayXaa Oeyjiai aitoiva 

dXX^ ovK 'Arpeidyj ^ AyaiJ.e[i,vovi, Yjv^ave 6v[i.Si, 

dXXa KaKoog d<f)iei, Kparepov ^' eTri [w6ov ereXXev. 

yu)0[Kevoc &' yepm TcdXiv vnjero' rolo ^' ^ AivoXXm 380 

€v^a[Ji,evov yjKovaev, eTrei [x.dXa 01 (piXog yjev, 

yjKe V lir' ^Apyeioiai KaKOv (3eXog' ol ^e vv Xaoi 

6vriaKov eTTaaavrepoi, rd ^' eTraoyero KyjXa 6eo7o 

'TrdvTyj ava arparov evpvv ^AyrjxLm. d[J.[J.i ^e [x,dvrig 

ev ei^iog dyopeve 6eo7rpo7riag eKdroio. 385 

avriK eyw Trparog KeXo^xyjv 6eov lXdaKea6ai' 

'Arpeiava S' eTreira "y^pXog Xd(3ev, al-^a &' dvaardg 

yjTreiXyjaev [f.v6ov, ^vj TereXea[j.evog eariv. 

ryjv [jiev yap avv vyji 6oy] eXiKcoTreg ^ Ay^aioi 

eg X.pvay]v 7reiJ.7rovaiv, dyovai ^e '^apa dvaKri' 390 

ryjv ^e veov KXiaiy]6ev e^av KyjpvKeg dyovreg 

Kovpyjv ^pia^og, ryjy [j.01 ^oaav vleg ^A^^aiav. 

dXXd av, el ^vvaaai ye, Trepia^^eo Trai^og evjog' 

eX6ova OvXv[i.7rov^e Aia Xiaai, ei Trore O07 ri 

7] e7rei covyjaag KpaOiyjv i\iog y]e Kai epyai. 395 

TroXXaKi ydp aeo Trarpog evi [(.eyapoiaiv aKOvaa 

evyo[xevy]g, or e(f>y]a6a KeXaive(f}ei K.pQVicovi 

374. iKia-<r€To] Kia-a-ero Aristar- Seleucus, et apud Theagenem. 
chus hic et haud dubie v. 15. 393. iyjoq] eoTo Zenodotus. 

381. ere» iMxKa ol (piKoi ^ev] 396. yap o-eo Aristarchus. yap 

eTre/ pa vv 01 cpiAoi; '/jev SCnptum ev aeo ahi. 
T^ Kvirpi^ Kou Y.p-r^-nH.%, ut refert 396 — 406. a^eTu Zenodotus. I. lAIAAOS A. 15 

oifj ev oiOavaTOiaiv aeiKea. Xoiyov aixiivat, 
OTnrore {xtv ^vv^^^a-at OXvfjJTrtoi vjBeXov aXXoi, 
Hpi^ T ^&e Yloa-ei^acov kcu naXAaf ^AByjvy}. 400 

aXXa (Jv Tovy eKQovaa, 6ea, vireXvaao Oea-[X(av, 
^y^ eKaToy/etpov KaXeaaQ eg ixaKpov OXvfXTrov, 
ov Bpidpewv KaXeovai Qeot, dv^^peg ^e re %dvTeg 
Aiyaicov — yap avTe /3;>jv ov iraTpog aiJ.eivav — 
og pa irapa Kpoviccvt KaGe^eTO Kv^e'i yaicov' 405 

Tov Kat vTteobetaav fxuKapeg uect ovoe r eoYjo-av. 
Tcov vvv [xtv [xvyjo-aaa Trape^eo Kat Aa/5e yovvcov, 
at Kev TTCog eaeAyja-iv eTvi ipcoea-a-tv apyiqai, 
Tovg oe KaTa Trpvfxvag re Kat dfx.cf)' aka eXa-ai ^ Ayatovg 
KTetvof^evovg, tva TrdvTeg eTravpcovTai (3aa-iX7jog, 410 

yvS) oe Kat ^ATpei^rjg evpvKpeicov ^ AyafxefiMcov 
YjV aTTjv, oT apia-Tov Aj^atcov ovoev eTiaev. 

Tov ^' vjfi.ei^eT eitetTa OeTig KaTo, ^aKpv yeova-a 
" cofJiot, TeKVov efKov, ti vv a eTpecpov aiva TeKovaa ; 
a't6 0(f)eXeg Trapa vriva-iv o^aKpvTog Kat aTr-^f/.cov 415 

TjaQai, enei vv toi aiaa fi.ivvvSd irep, ovTt f/idXa Ooyv' 
vvv S' dfi.a T WKvf/iopog Kat oi^vpog Trept itdvTcov 
eirXeo' tS) ae KaKYj aiaYj tckov ev fLeydpoiatv. 
TOVTO Oe Tot epeovaa eTrog ^it TepiriKepavvx 
eifx avTV} ntpog OXvfKTrov dydvvt(f)0V, at Ke TctBrfcat. 420 

aAA« av fCev vvv VYjvai irapyjfxevog ^KVTiopotatv 
fXYjvi^ ''AyatoXatv, TioXefi.ov V aitoitaveo itdfkTtav' 
Zevg ydp eg ^Q.Keavov fxeT dfxvfxovag AtBioTT^i^ag 
X^i^og e^fj KaTa ^aXTa, 6eoi afx.a irdvTeg CTrovTO' 
^co^eKdTYj ^e Tot avTtg eXevaeTai OvXvfXTrov^e, 425 400. Ua.Xy.uq 'Afivjvi;] i^o7^oq t-n-o Tdprapou ivpaievTa Zenodotus. 

'AttoX/.wv Zenodotus. ^fqv Aristarchus. ^/tj Zeno- 

404. yap aiiTe jS/vjv ov naTpoq dotus. 
aiA.eivav] •yh.p aire ^/tj ttoai) ^ip- 424. Kara AristarchuS. fC€T(i 

raroq dirdvrciiv bimocTOi (^(f)epra,roi alll. 
aKXuiv rSv cmoaoi Cobetus) vatovc'' eitovro'] yp. e-Kovrai. 16 lAIAAOS A. ILIAD. 

Kai TOT eiteLTa. toi eZ/A/ Aio^ ttot; yaXKO^aTeg ^w, 
Kai [XIV yovvaaofxai, Kai [j.iv Treia-ea-Qai oict)" 

"■Of apa (pavi^aaa- a7re/3^c7€T0, tov S' eXnr' avTov 
"Xcoofxevov KaTa 6vfxov ev^oovoio yvvaiKogi 

Trjv pa ISivj aeKovTog aTrvjvpm. avTap ^Odvaa-evg 430 

eg 'Kpvavjv iKavev aym iepv]v €KaTOfj.pYjv. 
ol ^ OTe 'hrj Xifxevos TroXv^evQeog evTog ikovto, 
laTia [MV aTetkavTO, 6eaav §' ev vyji [xeKaivq, 
laTov V laTO^OKVj iveXaaav TrpoTOvoiaiv vcpevTeg 
KapTrakifJicog, tyjv ^ elg opfxov Trpoepeaaav epeTft.olg. 435 

eK evvag e^akov, KaTa Oe TrpvfiMYj^i e^y]aav' 
€K &e Kai avTOi jSaTvov eTri pyiyfjAVi 6cxXaaav}g, 
€K &' eKaTOfxjSTjv (Bvjaav eKyj/SoXco AttoXXcovi' 
€K de ILpvaTjig VTjog ^rj itovTOiropoio. 

T^v fiiev €7reiT eiii ^ccfxov aycov TtokvfvrjTig ^O^^vaaevg 440 

TraTpi (f)iXw ev y^p<yi Tidei, Kai fj.iv irpoaeentev 
" u 'Kpvayf, Trpo fJ^ e7r€^i|/ev ava^ av^pcov ^ Ayafj.efJ.vcov 
Tta^^d Te aoi dy€fj.ev, ^oi{3cp ff lepyjv €KaT0fj.l3y]v 
pe^ai vTtep Aavaav, o(f)p' iXaaofneaSa avaKTa, 
og vvv ^Apyeloiai •noXvaTOva Kr^e e(f>^Kevr 44^ 

*"Of e/Trwv ev xepai Ti6ei, 6 §' ede^aTO yaipoov 
Ttat^^a <f)iky]v' to) &' ooKa deco KKeiTYjv eKocTOfxjSyjv 
e^eiyjg eaTyjaav evdfj.yjTOV 'Ttepi /3coft.cv, 
')(€pvi\pavTO ^' eneiTa Kat ovKoyvTag dveXovTO. 
Tolaiv ^e Hpvay]g fj.eydX* eii-^^eTO yeipag dvaaycav' 450 

" k}<v6i fj.ev, dpyvpoTo^\ og Kpvayjv dfK^i^e^rjKag 
KiXXav Te ^a6eriv Teve^oio Te i(f)i dvdaaeig' 
v]fuv &^ TTOT efxev itdpog eKXveg ev^afj.(voio, 
Tifj.rjaag fj.€v efj.€, fj.eya S' 'tt^ao Xaov ^Ayaim' 

432. lvTo{\ £771/; Aristarchus. 444. afeTen-aj. 

434. v^evtei; Zenodotus. a- 446. 447. Unum ex duobus 

(pevTeq (vel i(pevTei;) Aristarchus. versum fecit Zenodotus, wt; dmv, 

ed)€VT6? alii. T0« S' t*/fa 6iS UfT,v iKaToi/.^^v. 

435« itpoepeaa-av^ yp. nipofpva- 447* '<'^f'''"^^] 'ff"?" AriStar- 

aav. chus. I. lAIAAOS A. 17 

vj^^ ex; KOi vvv [xci to^' eTriKp-^yjvov eeX^wp' 4^^ 

vj^Yj vvv Aavaoia-iv aeiKea Xoiyov afxvvov. 

'Of €(f)aT ev^^pfJievog, tov ^' €kXv€ ^o7j5of AttoXXcov. 
avTap €7rei p ev^avTO Kat ovKoyvTag irpolSdkovTO, 
avepvcrav fiev TrpooTa Kai €<r(f)a^av Kai e^eioaVf 
fJ-yjpovg T e^era/xov KaTa re KVKjyi eKaXvxpav 460 

^iTTTv^^a %oiy}(7avTeg^ eit avTciv ^' u>fjio6eTrj(Tav. 
Kaie eTTt (^X^^V^ ^ yepcav, eirt atooiva otvov 
Xet^e' veoi Oe Trap avTOv 'eyov itefma^oXa '^epntv. 
avTap eitet KaTa fjJHjp' eKay] Kat (nrXcx.y^v eTrtxa-avTO, 
fj.i(7TvXXov T apa TaXXa KUt dfL(p ofSeXoi^rtv eTreipav, 465 

coTtTyj^rdv xe 7r€pt(f)po^e(og, epvaavTO re TrdvTa. 
avTap htet itavuavTO itovov TeTVKOVTo re ^a^TO, 

5V, / ' 55./ /1 ^ '5' / 5- ^ »./. 

oatvvvT , ovoe ti avfxog eOeveTO OatTog etcryjg. 

avTap eTret 7ro(riog Kai ebyiTvog eq epov evTO, 

Kovpot f/.ev KpyjTvipag eTiecxTexpavTO ttotoTo, 470 

voofk,y](jav ^ dpa Traatv €Ttap^dfx.€vot teirdeaatv, 

ot de Travyjfx,€ptot fxoXTr^ Geov iXdaKovTO, 

KaXov deihovTeg Ttat-^ova, Kovpoi ^Ayatciov, 

fneXTrovTeg eKdepyoV 6 ^e (ppeva TepTveT dKovav. 

^HfJiog ^ yjeXiog KaTe^v Kat eTvi Kve(f)ag ^XQev, 475 

Virj TOT€ KotfjJjaavTO Tcapa 7rpvfi.vy}ata vyjog. 
vjfi.og &' Tjptyeveta (pdv/) po^^o^dKTvXog 'Hwf, 
Kat TOT €7retT avayovTO ff.eTa aTpuTOV evpvv ^Ayaicov' 
TOiatv ^ iKfj.evov ovpov let eKaepyog "'AttoXXcov. 
01 ^' loTOV aTVjaavT avd B laTta XevKa TteTaaaav' 480 

ev V dvefKog Ttpyjaev fj^kaov laTiov, dfj.(f)t Ve Kvfj.a 
aTetpvj 7rop(f>vpeov ff.eyaX^ taye vyjog tovayjg' 
yj ^' e^eev KaTa Kvft.a '^ta^rpyjaaovaa KeXevQov. 464. (/.rip iKav] Ka) airAayxv 427. et haud dubie Od. M, 364., 

€iid<ravro^ IMipa, ko.-^ kcx,) (nAccy^va non [Ayjpe Kari, quod Ptolemsei 

TtdaavrQ Aristarchus hic et alibi commentum fuit. 
ubi hsec vei-ba recurrunt, B, 474- dBeiiirai. 18 lAIAAOE A. ILIAD. 

avrap eTrei p ikovto Kara arpaTOV evpvv A^^aiav, 

v^a fJiev oiye y.eXaivav ctt' i^Treipoio epvaaav 485 

vi^ov €711 xl^afJidSoif, VTTO ^ epfJLUTa fJ.aKpa Tavva-craV 

avToi b^' eaKi^vavTO KaTa KXicrias re veag re. 

AvTap 6 fi.vjvie vv]v<ri •jrapYjfLevog (t)KVTiopoicriv, 
^iojevyjg IlTyAeof vlog, Tro^ag aKvg ^Ay^iXkevg' 
ovTe ivoT eig ayopvjv TTCoXecrKeTO Kv^idvetpav 490 

ovTe TTOT eg 'noXefj.ov, aXXa (jiSivvSecrKe (fyiXov KVjp 
av6t fLevcov, TroOeecrKe ^ dvTYjv re 7iToXefJ.ov re. 

AAa OTe oyj p e/c toio ovccbeKaTVj yeveT v}oi)g, 
Kai TOTe 07] irpog UAvft.Trov icrav ueoi aiev eovTeg 
TrdvTeg dfj(,a, Zeiig &' vjpx^' &€Tig &' ov Aoyfler' ecpeTfi^ecov 495 
irai^og eov, dXX^ ^y' dvedvcreTO Kvfj.a OaXdaa-yjg, 
Tjepir] §' dve/3y] fj.eyav ovpavov OvKvfj.Trov re. 
evpev ^' evpvoita Kpovi^vjv aTep r]fj.evov dkXcov 
dKpoTdTf] KopvcfjY] TToXvOeipdoog OvXvft.TTOlO. 
Kai pa 7rdpoi6 avToio Kade^eTO, Kai Xd/Se yovvcav 500 

~^}r ~^>>V5f55/l ~ f^~ 

CTKaiv], oeqiTepv] ap vtt avaepecivog eAovcra 

Xicrcroft.evv] Trpoareei^re Aia Kpovicova dvaKTa 

" Zev 7rdTep, e'i TroTe %v] cre f/.eT dOavdTOiaiv ovv]<ra 

V] eTiei vj ^py^i ToOe fj.01 KpvjY]vov eeXocap 

Tifj.v]crov fj.01 vlov, og ci)KVft.opcoTaTog dXXcov ^O^ 

€7rXeT' d^dp ft.iv vvv ye dva^ dvbpm ^ Ayafj.efJ.voov 

v]Tift,v]aev' eXcav yap ej^e; yepag, avTOg aTrovpag. 

aXXa crv Trep ft.iv Ticrov, 0XvfJ.7rie fj.v]TieTa Zey' 

Tocppa ^' eTTt Tpaeacri TiQei KpdTog, o<pp dv ^A^^aioi 

vlov efJ.ov Tiacocriv, ocpeXXcaaiv re e Tifi.vj" 5^*^ 

''Q,g (poTO' TV]v 'h ovTi Ttpoaecpv] vecpeXv^yepeTa Zevg, 
aAA' dKecov ^v]v vjaTO. QeTig ^' cog v^xpaTO yovvcov, 
ug eyeT efLTrecpvvTa, Kai eipeTo ^evTepov avTig 484. Karcc Aristarchus. [A€Ta versu 491. ne scripto quidem. 
alii, 493. 0T6 8-^] he^ Aristarchus. 

488 — 492. 016 sr { t Zenodotus, I. lAIAAOS A. 19 

" vt^fxepTe^ fjLev ^^ ^<j; vTroa^^eo Kai KccTavevaoVj 

^ aTToetTT, eTrei ov toi eTti oeog, otpp ev eioa 515 

oaaov eyw fj.eTa Traa-iv aTifj.0TaTYi 6eog ei[i.u' 

Tvjv ^e fj.ey' oyP^qcag Trpoaecf)'^ ve(f)eXvjyepeTa Zevg 
rj 07} Koiyia epy , oTe /a eylioooii-riaai eqyyjcreig 
tipy}, OT av [X epeavjcriv oveibeioig eiTeeddiv, 
^ oe Kai avTcog ^' aiev ev aMavoLTOidi 6eoi<Jiv 520 

veiKet, Kat r€ fji^e ^vja-t fJ.ayyj Tpaea-a-tv apyjyeiv. 
aXXa av fj.ev vvv avTtg airoaTi^^e, [j.yi ti voi^a-^ 
HpYj' efxot ^e Ke TavTa [xek^aeTai, ocf)pa Tekea-a<o. 
€1 ^' aye toi KecpaXyj KaTayevaofj.ai, ocppa TreTTOtdyjg' 
rovTO yap e^ €fj.edev ye fLer aQavdrotai fj.eyiarov 525 

TeKff.ti>p' ov yap efj.ov 'naXivdyperov ovS dirarrikQv 
ovQ dreXevryjTov, n Kev KecfyaXyj Karavevaco. 

'H Kat Kvaveyjatv eii ocftpvat vevae Kpovtav' 
dfj.l3poaiai ^ dpa yaitai liieppaaavTO dvaKTog 
Kparog dir aQavdTOto' fkkyav V ekekt^ev OAu^ttov. 530 

Tcoy ug /3ovXevaavre '^terfi.ayev' yj fi.ev eTretra 
eig d\a dkro fSaSeiav dit alyXyjevrog ^OXvfj.Trov, 
^evg Oe eov irpog Ocofj.a. aeot afj.a iravreg avearav 
e^ e^ecov, a<pov Trarpog evavriov' ov^e rtg erXy} 
fj.eivai eirepypfKevov, «AA avrtot earav airavreg. ^^^ 

cog fj.ev evBa KaOe^er eirt 9povov' ovOe fiiv'hlpy] 
yjyvotvjaev t^ova ori 01 avfi.cf>pdaaaro (3ovkag 
dpyvpoTre^a Sertg, 6vydryjp dXioto yepovrog. 
avTiKa Keprofj.ioiat Aia Kpovicova Trpoayjvda 
*' Tig S' av rot, ^oXofnyjra, 6ea>v avfncppdaaaro ^ovXag ', 540 
alet roi cfiiXov eartv, efj,ev dirovoacf^tv eovra, 
KpvTrrd^ta cfjpoveovra ^tKal^ef/.ev' ovde n ttco f>.oi 
•jrpo<ppcov rerXyiKag etirelv eyrog orn voyjayjg. 

ly]v yjff.eipeT eTreira Traryjp avOpcav re bewv re 

519, "VifXi, ot'] "Hjjoj oT Ari- plerique. jwvj o-e alii. 
starchus. 53°. K;:aTs;] /cp^To^- Zenodo- 

522, (Afi Tj cum Az'istarcho tus. 

C 2 20 lAIAAOE A. ILIAD. 

" Hpv], fjJyj ^T/ Ttavrag ef^ovg eTneXiieo fJi.v6ovg ^45 

ei^o^(76/V '^aXeTTOi rot €(tovt aXo'^^ Trep eova-rj. 

akk bv jotev k eTtieiKeg aKovefji^ev, ovrig eiteira 

ovre 6eav Trporepog rovy eicrerai ovr avdpcoTTcov' 

ov oe K eycDv aTravevde aeav e(jeKo)}j.i voyjo-ai, 

jot,^ ri av ravra eKaara '^ieipeo [j.y}^e [j.erdkKa. ^^o 

Tov &' vjfx,ei^er eiteira ^oaTiig irorvia Hpoy 
" alvorare Kpovi^y), nolov rov fxvdov eenreg. 
Kai kiTjv <je irdpog <y ovr eipofJiai ovre fJ.eraXX<a, 
aKka fj.ak evKVjkog ra (f>pa^eai acro- eGekyjcrBa. 
vvv S' aivS>g ^ei^oiKa Kara (ppeva fx.'^ ae TrapeiTry] ^^^ 

dpyvpoTie^a Qeng^ Bvydryjp dkioio yepovrog' 
yjepiyj yap aoi ye iiape^ero Kai kdjSe yovvooV 
rr, a oico Karavevcrai eryjrvft,ov cog ^^■^(^ik^a 
rifJ.y](7Yig, okecryjg ^e Trokeag e7n vyjvaiv 'A^a/wv." 

T^v S a7raff.€i(3oft.evog Trpocrecpyi vecpekyjyepera Ztevg ^6o 
" ^atfj.oviy}, atet ft.ev oieat, ov^e cre kyjSco' 

'.}- ^■>V V ^/ '^-1''^/) ~ 

irpYjqat efj.7ry}g ovrt Ovvvjcreat, akk aivo ovfi.ov 

ft.akkov efi.ot ecreai' ro ^e rot Kai piytov ecrrai. 

e; ovrca rovr ecrrtv, efnot fxekket cptkov etvat. 

dkX! aKeovcra KdSyjcro, efj(.a ^' eTititeiBeo fi.v$x, ^6^ 

fj."^ vv roi ov ')(jpatafJ.coatv oaot 6eot eicr ev ^Okvfj.7rx 

dcrcTov tovQ , ore Kev rot dd^rrovg '/elpag ecpeica. 

''Q.g e(f)ar, eoOetcrev oe jSoZ^rtg Trorvta^lipy], 
Kat p aKeovcra KaOyjaro, e7rtyvdf/.rpacra (fttkov Kvip' 
cayByiaav t dva ^oofi.a Atog Qeol Ovpavtcoveg. 57° 

rolcrtv V H(f)atarog Kkvrore^^Qiyjg yjp"^ ayopevetv, 
ft.yjrpt (fitky} eyrtyjpa (f>epcov, kevKcokevcp Hpy]' 

yj Or] kotyta epya raO eaaerat ovO er avcKra, 

553' "'''^' eipouai 6i/T6 f/.eraAKSi'] tus, hic et B, 4. 
oih' e'ipofA.at ovbe [AeTaXKS AristO- 5^7 • ">6'] Pro louTe accepit 

phanis et Rhiani editiones et Ari- Zenodotus. 
starchus, ut iidem V. 108. ozJSe — Mwtov^; Zenodotus et Ari- 

o^S"pro o'vTe — ovr'. starchus. aiTtTovq Aristophanes. 

559. TToXea?] iioh.vq Zenodo- Conf. ad N, 318. 1. lAIAAOS A. 21 

ei ^7] (T<f)a €V€Ka, GvyjTcov epi^aiverov di^€, 

€v ^e deoicri KoXmv eXavveToV ov^i ti "^anog ^75 

lcrBX^^g €(Ta€Tai y^og^ €Tr€i ra '^epeiova viKa. 

fx,y]Tpi h . eyo) 7rapd<pv][xi, Kai avT^ irep voeovavjf 

TraTpi (f)ikca €7rir]pa (pepeiv Aii, o(f>pa jxy} avre 

V€iK€iyia-i TtaTyjp, avv ^ yi^7v ^ana Tapd^yj. 

eiirep jap k eQeXrjcriv OXvfHTrioi a(XT€po7[y)Tyi<; 580 

€^ €0€(i)V aTV(f)€Ki^ai.' yap ttoXv (pepTaTog ecrTiv. 

dXka (Tv Tovy €Tre€(rat Kadd^^Tecrdat [j.a\aKOia-iv' 

avTiK €Tt€td tXaog UAvfJiTriog eacreTat yjfxiv. 

"■Q? ap €(f)y]j Kai avdi^ag heTrag a[x.(f)tKV7r€XXov 
[xyjTpt (f)t\y] €v %€tpt Tidetf Kai [xiv Tvpoaeemev 585 

*' T€TXa6t, [i.y]Tep €[xy], Kat dvdcryeo, Ky]do[i.€VY] Trep, 
[x^ (re, (f)iXy]v irep eovaav, ev o(f)6aX[J.oiatv 'idco[t.at 
6€tvo[X€vy]v, TOTe & ovTt 'hvvy]ao[xai, dyyv[X€vog itep, 
"^ata^AeTv' dpyaXeog yap ^OXv[Mnog dvTt(f)epea6at. 
y]^y] ydp [xe Kai dXXoT dXe^efxevat [Jie[Ji.acoTa ^90 

ptxpe, TTO^og TeTaycav, diro ^ijXov OeaTreaioto. 
Ttav y][kap (pepo[Ky]v^ a[xa y^eXica KaTadvvTi 
KdTcneaav ev Ky][i.vt£i' oXtyog V eTt 6v[f.og evyjeV 
€v9a [A,e ^ivTieg dv^peg d<pap K0[t.iaavT0 ireaovTa. 

*^D,g (f)dTO, [xei^y^aev ^e 6ea XevKcaXevog' Hpy], 595 

[xet^-^aaaa &e irat^og e^e^aTo "/etpt KvireXXov. 
avTap 6 Totg dXXotat 6eoig evM^ta iraatv 
cavo^^^oet, yXvKv veKTap diro KpyjT^pog a(f)vaacov, 
da/3eaTog d dp evcapTO yeXcog [xaKdpeaat deoiatv, 
ag t^ov }i(f)ataTov ^ta ^ca[i.aTa TrotTrvvovTa. 600 

""Og- TOT6 [xev Trpoirav y][f.ap eg y]eXtov KaTaOvvTa 
oatvvvT , Qvoe ti dv[t,og eOeveTO oaiTOg eiay]g, 
ov [t.ev (pop[j.tyyog TrepiKaXXeog, y]v ep^ A.TroXXcaVy 
Movadcov &*, at det^ov (X[j.€t(3o[(.€vat oirt KaXyj. 

585. xeipt Aristophanes et tatum. 
Aristarchus. x^P""* ^l"- 598- pvo%oe<] ohoxoei Aristar- 

593. iv A^fAv^ Aristarchus. chus cum Zenodoto et Aristo- 

Aquibusdam in e? Ayj[/.vov mu- phane. 22 lAIAAOS B. ILIAD. 

Avrap eTrei KareOv Aa^Troov ^aog ^eXioio, 605 

01 [xev KaKKeiovreg e/3av oiKov^e eKatjrog^ 
yjy^i eKacrrx ^cafna TtepiKXvrog aixcpiyv^eig 
ll(f)aia-rog Ttoifjcxey idvirjo-i TtpairL^eaaiv. 
Zt€vg de TTpog ov Xey^og riC ^OXvfj.Tnog aarepoTrvjr-i^g, 
evBa irapog Koifxaff', ore [xiv yXvKvg vTrvog iKoivou 610 

€v6a Ka9ev^ avaj3ag, Trapa ^e yjtvaoBpovog' Hov^. B. 

'Opecpo9^ BoLcoTLa rj KaTaXoyo^ tcov veai/, 

AXXoi fj.ev pa Qeoi re Kai avepeg nnroKopvarai 

evoov Travvv^^ioi, iXia ovk ej^e vyjOvfJiog vTvvogy 

aAA' oye f/.epfji.^^pi^e Kara (ppeva ccg ^A^^iXyja 

Tifx.ria^ei , oXeaai ^e iroXeag eitL vvjvcriv ^ Ayaicov. 

y^e M ot Kara &vfxov apiartf (paivero l3ovXyi, ^ 

■TrefMpai ctt ^Arpet^yj Ayafj.efJ.vovt. ovXov OveipoV 

Kal fi.iv (pmyjaag eirea irrepoevra Trpocryjvha 

" PdaK 161, ovXe Oveipe, 6oag eTti vyjag 'Aj^a/wV 

eXBav eg KXiaiyjv ^ Ayaft.efi.vovog ^Arpeitao 

iravra fi,dX^ arpeKecog ayopevefJ.ev cog emTeXXio. lo 

dcopyj^ai e KeXeve KapyjKOfi.oa)VTag Ayaiovg 

'navav^i'^' vvv ydp Kev eXoi ttoXiv evpvdyviav 

pcocov ov yap er aft.(pig UXvft.7ria Occft.aT eyovreg 
dBdvaToi (f^pd^^ovrar eireyvafxypev yap a^ravrag 
' Hp>7 Xi.aa-ofi.evy], Tpcoecra-i ^e /^oj^e' e(f)yj7rrai.^ 15 

Llg (paro, prj ap Uveipog, eirei tov fxvaov aKovaev. 
Kap7raXift.cog §' iKave 6oag eiri vyjag 'Ayaiav, 

607. '?%* Aristarclius hic et Zenodotus. 
alibi. '^x» alii. i . "AXXo»} w/.Xoi Zenodotus. 

609. %v A€%oc] (vel, quod 4. t:o7'.€oc<;'] 'noXv^ Zenodotus. 
probabilius, ol) "hexoc Zenodo- 12. Ti-aytniSnj Aristarch. iracr- 

tus. c-v^trj ahi. 

611. tpOa. KaOfvh^l evB' iKa6evl' eAot Zenodotus. eAo/? alii. II. lAIAAOE B. 23 

(Syj &' ap^ e7t ^Arpei^yjv ^ AyafJiefjivova' tov V eKf^^avev 

evbovT ev KAia-iyj, Tvepi afjippoaio^ Ke^xvu vitvog. 

(TTyj ap VTrep Ke<f>aXrjg Nv]\y}'ix vh eoiKcog, 20 

NecTopt, Tov pa fj.dXiaTa yepovTcov Tf AyafJiefJiVccv. 

tS) fniv eei(rafi.evog irpoaecfyavee 9eiog Oveipog 

*' ev^eig, ATpeog vie ^dicppovog iTnro^df/iOio' 

ov yjpYj Travvvy^iov ev^eiv j3ov\y]cf)6pov dv^pa, 

Q) Xaoi T eTrneTpd^aTai Kai Tccrca fj.efJ.y}Xev. 25 

vvv ^' efxeOev ^vveg coKa' Aiog de toi dyyeXog elft.t, 

A ~ V /) 5v / /5. 'S>' '^ ^" 

og aev avevaev ecov fLeya KyjoeTat yjO eAeaipei. 
6ci)p^^ai cre KeXevcre KapvjKOfJ.ocovTag 'Ap^aroy^ 
Travav^^iy}' vvv ydp Kev eXoig yrokiv evpvdyvtav 

pojccv ov yap er afLcpig UAvfJ.Trta Qct3f(,aT eyovTeg 30 

dBdvaTOt cppd^ovTat' eTreyvafi.xpev yap eniavTag 
' Hp^ KKTcrofnew], 'Tpcoeaai oe KYj^e ecpyinTat 
eK Atog. dX\d crv ayjcriv ep^e cppeai, fi.yj^e ae XyjQYj 
aipetTcc, eiiT av ae fi.eXt<ppcov viivog dvYjYj. 

\lg apa cpoovYjaag aTrepyjaero, tov eAnr avTOv '^^ 

Ta (ppoveovT dva 6vfJt.ov d p ov TeXee^jQai efJieXXov. 
<j>v] yap oy atpy^aeiv Tiptafiov TtoXtv Y]fj.aTi Keivw, 
vyjTTiogf ovoe Ta y]0Y] a pa luevg fj.Y]oeTO epya 
Srjaetv yap er' efJ-eXXev eir aXyed re aTOvayug re 
Tpcoat Te Kat Aavaoiat dia KpaTepag vafj.ivag. 40 

eypeTO V e^ vttvov, 6ety] M fj.iv dfxcpeyvT ofj.cf)'^. 
e^ero ^' op9cc6etg, fj,aXaKOV ^' ev^yve ytTU^voc, 
KaXov vy]ydTeov, Trepi ^e f/.eya j3dXXeT0 cf>dpog' 
woaat vito Xnrapoiatv eov]aaTo KoXa •neOtXa, 
dfncfjt dp coff.oiatv fSdXeTO ^icftog dpyvpoy]Xov. 45 

etXeTO ^e aKY]7tTpov TtaTpcoiov, dcjjBiTov alei' 
avv tS) e^Y] KaTa vvjag 'Ayaiav yaXKoyiTcovccv. 
^Hag fj.ev pa 6ea Ttpoae^yfaeTO fxaKpov OXvfj,7tov, 

35- am^^^o-eTO Zenodotus. «- 36. e^acXXov] efteJiXey Zenodo- 

■7t€^^<ra.ro alii. tus. 

S' eXjir'] Se A*V Aristarchus. 24i lAIAAOS B. ILIAD. Zy]vi (pooo^ epeovaa Kai akXoig aSavaToiaiv' 

avrap o KvjpvKeaai XLyvcf^BoyyoKJi KeXevaev ^o 

KYjpvaaeiv ayop-^v^^e KapvjKOfJLocovTas ^Ayaiovg. 

01 fx,ev eKyjpva-aov, toi S vjyetpovTO fxa)^ ^Ka. 

B&uAy/v &e TrpatTOV ^.eyaBv^m i^e yepovTcov 
NeaTopevj %apa vf\i X\.v\oiyevk.o<; ^aaiXvjog' 
Tovg oye avyKaXeaag TrvKivyjV tjpTvveTO ^ovXrjv ^^ 

"/fAvre, <piXoi' Qehg {xoi evvTrviov -^Xdev^Oveipog 
aix^poaiYjV oia vvKTa' [xoiXiaTa ^e Neoropf ^/co 
ei^og T€ [xeyeBog re (pvrjv t kyyj,aTa ewKei. 
aTTJ S' ap vTrep Ke^paXrig Kal jote 'npog fjJvQov eenrev 
' ev^eig, 'At/jco? vie ^aicppovog linro^afj.oio' 60 

ov y^fi Travvvyj.ov evheiv /SovXtjcpopov avdpa, 
c5 Xaoi t' einTeTpaxpaTai Kai Toaaa fxefx-i^Xev. 
vvv ^ efJieBev ^vveg a)Ka' Aiog ^e toi ayyeXog eifj.i, 
og aev avevaev em fKeya KrfieTai v}o eXeaipei. 
dcopYj^ai ae KeXevae KapvjKOff.oiovTag ^K-yaiovg 6^ 

Tiavav^iyi' ''^^ y^P ^^^ eXoig TvoXiV evpvayviav 
ipcocov ov yap eT afucpig UXvfHTria QCOfKar eyovreg 
aOavaTOi cppd^ovTai' e7reyvafji.xpev yap aitavTag 
"Hpvj XiaaofJ.eyy}, Tpcoeaai de KYj^e ecpYfTiTai 

'a/ 'i-v^ \" V , /5<.\f\ J\ ^ 

eK i\iog. aXXa av ayjaiv e^e cppeatv. cog fi.ev eiTTcov 70 

^X'^'^^ «TroTTTaiaevof, efie ^e yXvKvg vTivog avyJKev. 
aXX' ayeT, ai Kev Trcag BcopYj^OfLev viag AyaiViv. 
'^pcoTa eycov eTieaiv 7reipv}aofi.ai, ^ 6efj.ig earh, 
Kai cpevyeiv avv vyjvat itoXvKXfiiat KeXevaco' 
Vfj.e7g V aXXoSev aXXog epYjTveiv eTteeaaiv." 75 

riTOi oy cog eiircav Kar ap e^eTO, TOiai d aveaTYj 

53. ^&vXryj' Zenodotus et al koi- 56. 5e7o?] 9e7ov Zenodotus. 
val. jSou?».*) Aristophanes et Ari- 60 — jo. tvieiq — 6«Va^] Haec 

starchus. in duos versus contraxit Zeno- 

5^. Duos pro uno versus po- dotus, vivSyei ae •narvjp i^pii^vyoq 

suit Zenodotus, a,VTa.p i-nei p '/j- atOepi valuv Tpcca-) [A,a^-^a-a(j6ai ttpo- 

yfpOev ofAi/jyepefi t' iyevoiTO, ToHtri B' ti Iawv. Loq o u,ev elicav — . 
aviaTd{Aevoc [Aere^p-q Kpeio^v 'A^a/ne- JO — 83. aOtTovvrai. 

y.V!oy. II. lAIAAOS B. 25 

Nea-rap, o^ pa TlvXoio am^ vjv y^^aSoevTog' 

<7<piv evcppoveav ayop^^aaro Kai f/,eTeei7rev 
"a cpiXoi, Apyeicov riyfiTopeg ^&e ^e^ovTec, 

ei ix,ev Tig tov oveipov Ayfaim aXkog eviaTrev, 80 

ipev^og Kev (f)a7^ev Kai vocr(f}i^oi[j.e8a fxakkoV 
vvv idev og fj.ey apicTTog A^aiwv evyeTai eivai. 
aAX' ayeT , ai Kev itwg Qcapvj^ofxev vlag 'A^^^aicov." 
"^Of apa (pccv^arag (3ovkYjg ef ^ipxe veea9ai, 

01 eTraveaTvjcrav TreiSovTO re Troifxevi Xam, 85 
cTKrptTovxpi ^acriKrjeg' eitecrcrevovTO ^e Xaol. 

iqvTe edvea elai fJLekiaaoicov a^ivdcov, 
TreTpyjg eK yKacpvpyjg alei veov epxofJ.evdcoV 
/5oTpv^ov ^e TreTOVTai e7r' dv&eaiv eiapivoTaiv' 
ai fxev T evaa aXig ireiroTYjaTai, ai de re ev9a' 90 

hg tZv edvea TroXXa veav a%o Kai Kkiaidcov 
rfiovog TrpoTrdpoiOe (3aSeii^g eaTiy^oavTO 
iXa^ov elg dyopy]v' jaera Se a*piaiv Oaaa ^e^v^ef 
OTpvvova levai, A.iog ayyekog' 01 dyepovTO. 
TeTpyjyei S' dyopy), vtto ^e aTeva^i^eTo ya7a 9^ 

Xacov i^ovTCOv, ofxa^og vjv' evvea ^e acpeag 
K^^pvKeg jSoocovTeg eprjTvov, ei tcot aiJT^g 
axpiaT, dKovaeiav Se tiOTpecpecov /3aaiXv]cov. 
aTTOv^yj y e^eTO Xaog, epyjTvBev ^e Ka6 e^pag 
TravadfJievoi KXayyyjg' dvd de Kpeicov ' Aya(ji.efJ.vcov lOO 

eaTYj aKyJTTTpov eyoov, to fj.ev' HcpaiaTog Kafxe Tevycov. 
"HcpaiaTog fuv ^coKe Aii Kpovicovi avaKTi, 
avTocp apa Zevg ^coKe oiaKTopa dpyetcfyovTVj' 
'Epfxeiag ^e ava^ ^coKev YleXoTTi 7tXyi^i7nr(p, 
avTap avT€ TleXoxp '^cok 'Arpei', 7toiff.evi Xacov' 105 

'ATpevg ^e SvyjaKcov eXnrev mXvapvi QveaTy}, 
avTap avTe SveaT 'Ayafj.efj.vovi, XeiTre (f)opyjvai, 
TtoXXr^aiv v^aoiai Kai Apyei TiavTi dvdaaeiv. 
tS) oy epeiadfxevog eW 'Apyeioiai fJieTvjv^a 
co (f)iXoi vjpcoeg Aavaoi, BepdirovTeg Apviog, 110 II .\ 26 lAIAAOE B. ILIAD. 

Zeuf //,€ jaeya Kpovi^^vj^ arvj eve^vjcre ^apeiyj^ 

(T^erXiogi bf Tipiv ^aev jao; virecryero Kai Kareveva-ev 

IXiov eKirepa-avr evrei^^^eov a7roveea6ai, 

vvv ^e KaKrjv aTraryjv jSovXeva-aro, Kai /xe KeXevei 

Ov(TKXea Apyog tKea-dat, eTreJ 'iroXvv coXecra Xaov. 115 

Qvrco TTOv Aii fxeXXei V7rep[j.evei cf)iXov elvai, 

bf "^Yj TToXXdcov TToXiccv KareXvcre Kapyjva 

y]0 eri Kat Xvaef rov yap Kpdro^ ear) ixeyiarov. 

aicTy^ov yap rooe y eari Kai eaaofxevoiai 7rv6ea6ai, 

fxarp ovrci) roiov^e rocrov^te re Xaov 'Ap^a^wv 1 20 

airpyfKrov TroXefxov iroXefxitetv ^^e fxd^^^ea-Qai 

avopda-t Travporepota-i, reXog V ovirca rt 7recf)avrai. 

etTiep ydp k eBeXotfxev ^Ayatot re Tpooeg re, 

hpKia irtara rafxovreg, dptQfxrjBrjfxevat afxcpco, 

Tpaag fuv Xe^aaBai ecftea-rtoi Odcroi eacr/v, 125 

y^txeHg ^ e^ "teKo^ag ^taKoa-fxyj6e7ft.ev Ayatoi, 

i.pccci}v avopa eKaarov eXotfxeua otvoyoevetv, 

TToXXat Kev ^e^d^eg devotaro oivoypoto. 

roaaov eyca cpvjfxi irXeag efXfxevat viag Ayatm 

Tpoocov, ot vatovai Kara irroXtv. aXX eirtKovpot 130 

TToXXeccv €K TToXicov eyyeaTTaXot av^peg eaaiv, 

01 fxe fxiya TtXa^ova-t Kat ovk etaa iBeXovra 

\Xiov eKTrepa^at evvaioft,evov TrroXteSpov. 

evvea ^yf ^e^dacrt Atog fxeydXov evtavrot, 

Kat Vrj ^ovpa aeayjire veoov Kai aTrdpra XeXvvrat' 135 

ai ^e "TTOv Tjfxerepat r aXoyot Kai VYjTtta reKva 

eiar ev) fxeydpotg Trort^^eyfxevat' afxfxt ^e epyov 

avrcag aKpdavrov, ov eiveKa ^evp iKOfxeaBa. 

aXA' aye6% cag av eyhv etTroo, 7ret6(0fxe6a Trdvreg' III — 118. a^eTfrZenodotus. 127. eifao-Toi/] eKaaTOi Deilie- 

7 11. [A.iya] u.eya,i Aristarch. ti-ius Ixion. 

119. alffxpoi''] \uQ-q Zenodo- 130 133. «^«ToSyTa;. 

tus. 131, 'ia<Tiv] htKTiv Aristarchi 

1 24. Me-zettoci. editio altera et Callistratus. 

125. Tfxac] jf. Tp'2£(;. 133, 'IX/ov] "IXiov Aristarch. II. lAIAAOS B. 27 

cfjevyctifji.€V avv vvjvai (piXvjv ef Trarpiha yaiav'' 140 

ov yap €Ti ^Tpoiriv aipYjcro^ev evpvayviav.^^ 

""Of (f)aT0, To7(xi te Svfxov evt (TTy}6ea-(nv optvev 
7ra(7i fxeTa ttXi^Qvv, ocrot ov ^ovKyjg eiraKovaav. 
Kiv^dvj & ayopy^ (f)V] Kvy.aTa fJiaKpa 6aXdcr(rrig, 
TTOVTOV iKapioio, Ta fJiev t E,vpo$ re Notos" t€ 145 

copop^ eTrai^ag iraTpog Aiog eK ve(f)eXd(ov. 
ag V 0T€ KivvjcrYi 7te(f)vpog jSadv A^iov eXBav, 
Xa^pog eiraiyi^cov, eiii t rjfi.vei acpTayyecrcFiv, 
ftjf Tfhv Ttacr ayopr} KivrjQri. toi S' dXaXrjT^ 
vyjas' W eacrevovTO, Trodav d vTtevepBe Kovirj 150 

icTTaT deipofJLevrj. toi ^ dWrjXoKxi KeXevov 

aTTTecraai vrjcov rjO eAKCfJiev eig aXa biav, 

' / ' 'e //1 , 5.. N w » \ r 
ovpovg T eqeKaoaipov avTrj ovpavov iKev 

V ^ f ' , t \ <\i tr tf 

oiKaOe lefnevcov viro rjpeov epf>.aTa vrjcov. 

Kvda Kev 'Apyemcriv v7iepft.opa voaTog eTV^Srj, 15^ 

€/ fK,r] ABrjvatrjv }ipv] irpog fnvBov eetirev 
" 00 TTOTTot, atyto^^^pto Aiog TeKog, ATpvTcovrj, 
ovTco or} oiKovbe, (})iArjv eg TiaTpiba yatav, 
^ApyeToi (pev^ovrai e^r' evpea vcora BaXdcrcrrjg, 
Ka^ ^e K€V ev^fcoXrjv YIpidfi.cp Kai Tpcocri Xnrotev 160 

^Apyeirjv FtXevrjV, rjg eiveKa iroXXot ^A^/atcov 
ev TpotY} aTToXovTO, cf^tXrjg aTro iraTpi^og a'ir}g. 
dXX^ t6t vvv KaTa Xaov Ayaicov yaXKo^y^tTCOvcov' 
aoTg dyavo7g eireecjatv eprjTve (f)C0Ta eKaarov, 
fi.r}^€ ea v^ag aXa^ eXKefx,ev df/.(f)teXiaaag.^' 165 

""Of €(f)aT, ov'^^ dinQr^ae 6ed yXavKcoTrtg ^ASi^vy}. 
^r} oe Kar OvXvfHTroto Kapr}vcov ai^aaa, 

143. a6ere7rai. l6o — 162. aOerovvrai. 

144. ^v} Zenodotus. &? alii. 161. 'Apyeivjv'] 'A/jyejV ^' Ze- 
Conf, ad S, 499. nodotus. 

156. 6* — teiirev] el [Arj ' Ad-^vai/j 164. aGereTrai. 

Xaaaaooi; tjW cm 'OXv/attov Zeno- (TOii; a/yavdi^ Aristophanes et 

dotus, ejectis versibus proximis al 'xja.fieararau o-oj'? S' «"/avoT? alii. 
duodecim r^y — 168. 218 lAIAAOS B. ILIAD. 

KapTraXiixwg V iKove Boag lin vviag 'A^^^aim. 

evpev eTre/r' 'O^ya^a, Aii luririv amXavTOV, 

ecraoT' oi/&' oye vyjog €v<7(J€Xfj.oio y.eXaivif]g 170 

aTrreT , eTtei fxiv of^^og Kpa^ivjv Kai 6v[xov iKavev. 

a>yyov S i(jraiKen\ Trpoae^pyj jXavKcoTrig KQtjvyj 

" "bioyeveg Aaeprid^v], ■noXvfxri-y^av 'O^ucrcrey, 

Qvra 07] oiKovOe, (piAyjv eg irarpioa yaiav, 

<f}ev^e<7&' ev vyjecrai TtoKvKXvjiai Treaovreg, 175 

Kc^ §€ Kev evj^aXyjv TJpid[ji,oo Kai Tpaai Xnroire 

Apyeiiqv EAevoyv, yjg eiveKa ttoXXoi ^Ayaim 

ev ipoiyj aTTOAovro, (piAyjg oTto itarptoog aiyjg. 

aKK loi vvv Kara Xaov Ayaioov, fxyjoe r epaei, 

croTg ^' dyavoig eTreecrcnv ep-^rve cfjoora eKaarov, 180 

fj,y]0€ ea v-^ag aXaO eXKefxev afxcpieXiaaag. 

""Of cf>dS , 6 Se ^vveyjKe 6eag OTta (poovYjadcTYig, 
/3^ &e Beeiv, dito ^e '^Xalvav /3aAe" tt^v V eKOfxicraev 
KVjpv^ KvpvjSdryjg ISaKi^aiog, og 01 OTtrj^ei. 
avrog V ^Arpei^ea ^ Ayafxefkvovog dvriog eXBchv 185 

^e^aro 01 ctKyjirrpov Tiarpmov, dcf)6irov aiei' 
avv rS) e^yj Kara vrjag ^ Ayai^^v yaXKoyircovoov. 

"Ovriva fiev ^aaiX^a Kai e^oyov dv^pa Kiyeiyj, 
rov S' dyavoTg eTteeaaiv epyjrvaaaKe Ttapaardg 
"daifxovi, ov ae eoiKe KaKov wg '^ei^iaaeaSai, 190 

aXA' avrog re Kddvjao Kai dXXovg t^pve Xaovg. 
ov yap TTCo aacpa oiad olog voog Arpeicovog' 
vvv fjiev Tieiparai, rdya S 'iiperai vlag ^Ayaicov. 
ev (SovXyj S ov itdvreg dKovaafxev oiov eenrev. 
fjjij ri ypXooadfA.evog pe^r} KaKov vlag ^Ayaim. 19^ 

6vfj.og ^e fJ-eyag eart "^torpecfjeog fSaaiX^og' 
Tifj.y] eK iltog eari, cfjiXei oe e fKVjriera ijevg. 

187. e/Svj] /Sa? Zenodotus. 193 — 197. «SeTOWTa/. 

192. 'Arpetuvo? Aristophanes, 196. dioTpeipeQi; ^a.a-iK^oq Ari- 

Aristarclius, Dionysius Sido- starchus aliique. ^ioTpt(pea>v ^cc 

nius et Demetrius Ixion. 'a- a-iX-^uv Zenodotus. 
tpellao alii. II. lATAAOS B. 29 

yJv av OvjfJiov r avopa tbot pooavTa r ecpevpot, 
rov (TKi^TrTpca eXdaacrKev oixoKX.'^a-a<TK€ re ^vBx 
" ^aifj.ovi', arpefxag ^ao kou aXXm fjuiQov aKove, 300 

ot aeo (peprepot etat, crv ^ aTiTokefJ.og kou avaKKtg, 
ovre Tvor ev itoXefK^j^ evaptBfKtog ovr evt /3ovXyj. 
Qv fx^ev TTOJf iravreg ^ao-iXevaofxev evQd^' A^^aioi. 
QVK ayaQov TroXvKOtpavirj' eig KOipavog ea-rcc, 
eig /Saa-tXevg, co e^aKe Kpovov italg ayKvXofi,y}Tea 305 

[aKy}Trrpov r ^oe 6efJ.tarag, iva a(J)ta-t (Saa-tXevy]]" 

i.\/-v <•/ '5-'' '■.'■5>'' ■'5' 

ilg oye Koipaveoov OieTre arparov 01 b ayopvjvbe 
avrtg eTrea-aeuovro vecav aito Kat KXtcrta^av 
yjyjf}, oog ore KVfLa TroXvipXotajSoto daXaaarjg 
alytaX^ fxeydX(p (3pefj.eTat, afj.apayel M re Trovrog. 310 

AXXot fx,ev p e^ovro, epy)rv6ev ^e Ka6 e^pag' 
^epa-tTyjg V ert fj.ovvog dfi.erpoeiri^g eKoXiJoa, 
og p eirea cppea-tv ija-tv aKOcrfLa re TroXXa re vjby), 
ftMip, arap ov Kara Koa^fJ.ov^ epi<^efA.evat jSaa-iXeva^tv, 
dXX^ rt 01 eiaairo yeXoihv 'Apyeiotatv 315 

€fxfj,evat. atcxytcrrog t\ dvyjp vtto' IXtov yjXSeV 
(poXKog eyjv, 'yooXog V erepov Tro^a' tw ^e ol a)fi.a 
Kvprw, eTTt ar^Qog avvc^^oDKore' avrap vnepBev 
(po^og ey}V Kecj^aX^v, xpe^vvj l' eirevyfvoBe Xdyyy}. 
^eyPtcxrog ^' 'Ap^/A^i' fj.dXt(TT yjv ^^' ^O^vayji' 330 

Tco yap vetKeieaKe' ror avr " Ayafj.efJ.vovt ^tcp 

J{-/ ^ V ^ / ' ' ''S> ~ S!>' ^^' ' ' A ^ 

ogea KeKXyjyojg Xey ovetbea. tcd ap Ay(atoi 

eKirdyXag Koreovro vefj.ea-ai^6ev r evt Bvfj,(p. 

avrap fj.aKpa ^ocov ^Ayafj.efJ.vova vetKee ft.v9a 

" ^Arpei^i^, reo V avr eTitfj.efJ.cf)eat ^^e yart^etg ; 335 

TfXetai rot yaXKov KXicrtat, ivoXXat Se yvvatKeg 

eia-tv evt KXtaiy}g e^atperot, ag roi A^^^atot 

20^5. Si thme] u lcoKe Aristar- avT vel Itjvt Zenodotus. 
chus. 226. 'jioWat 8e yviiutnei} irXeTai 

220 — 224. a&eTer Zenodotus. 8« ywaiKSiv Zenodotus, deletis 

221. T^ Aristarchus, Taalii. versibus proximis duobus. 
225. 8" avr' Aristarchus. 8-^ 30 JAIAAOE B. ILIAD. TrpcoTiaTOi ^t'^o[j.ev, evT av TTToXUOpov eXcofiev. 

7] €Ti Kai yjivaov €7rio€veai, ov Ke Tig oicrei 

lipicoov iTnro^a^m 6^'IA/oi; vlog amoiva^ 230 

<3v Kev eya ^'^cras dydyco ^ aXkog 'Ap^a/wv, 

re yvvalKa veyjv, iva fJiicryeai ev (f)i\oTrjTi, 

yjVT avTog a7rovo(7(f)i KaTiayeai ; ov jxkv eoiKev 

apyov eovTa KaKm eTri^aarKe^ev vtag 'A^afoiv. 

w TieTiove?, KaK eXey)(€\ ^A^^^au^eg, ovKeT 'A-^^aio), 235 

oiKaOe Ttep avv v^^vcri vecoiJ.eaa, Tovoe Q ecofj.€v 

avTov evi Tpotv] yepa 7reaa-e[j.ev, ocppa i^vjTai 

7] pa Tt ot 5^ i^{J.etg Trpoa-afj.vvofj.ev, yje Kai ovki' 

og Kat vvv ^ AyjXyja, eo [xey dfj.etvova (f)iOTa, 

yjTtfJ.ficrev' eXav yap ej^je; yepag, avTOg dnovpag. 240 

aXka fJ.aX ovk Ap^/A^i' ypXog cf^peatv, dXka fj.e^rjft.m' 

7] yap av, 'ATpei^i^, vvv vcrTaTa Xcof3yj<jato." 

''Q^g (f>aTo vetKeiav Ayafj.ef>.vova, Trotf>.eva Xaoov, 
SepaiTYjg' tS &' cuKa TrapiaTaTO ^7og 'O^va-aevg, 
Kai fj.tv vTTO^^pa lOav yaXeTrS) vjvtTraTre fj.v6'x 245 

" SepaiT aKptTQft.vQ€, Xiyvg Trep em ayopyjTrig, 
^tay^eo, fj.y}V eQeX oiog ept^eft-evat ^acrtXevatv. 
ov ydp eya) aeo (fii^fJ.t ')(€p€tOTepov /SpoTOv aXXov 
€fJ.fJ.€vat, oaaot afC 'ATpei^rjg VTto IXtov yjXSov. * 

T'2 ovK av jSaaiXyjag ava aTOfj. e^^cov dyopevotg, 250 

Kai a(f)tv ovet^ed re Tvpo^fjepotg, voaTov re (f>vXdaaotg. 
ovoe Ti Trw aacpa iOff.€V oirag eaTat Tabe epya, 
^ €v ^e KaKag voaT^^aofxev vteg 'Ayatm. 
[to) vvv 'Arpef Svj 'Ayafj.eft.vovt, Trotfxevt Xaav, 
vjaat ovetbi^cov, OTt 01 fi.dXa iroXXa 't^ovatv 2^^ 

ripcoeg Aavaoi' aii &e KepTOft.ecov dyopevetg.^ 
dXX^ €K Tot epeco, to ^e Kai TeT€Xeafj.evov eaTat' 
et K 'eTt a d(f>paivovTa KtyrjaofKat cog vv Trep aoe, 

23 I — 234. aeeTet" Zenodotus. Se' Tt Aristarchus. 

239. eo] eou ZenodotUS. /cjpjj';ja-&//-a<]«j%e;Va'PtolemasUS. 

2^52 256. dSeToSvTat. &>? vv itep wSe] un; to Tca,po(; ite 

258. €<' K cTi Zenodotus. d Sinopensis. vs-repov avrtq Mas- II. lAIAAOS B. 31 Odt — [JiYjK€T €-7r€iT UOvaTji Kapv} ct}[Ji.oi<Jiv eTre/T^, 

[xvjd^ €Ti Tif]X€[j.d')(pio iraTYjp K€KX.yjfJi.€vo$ €ir]V, 260 

€1 [xyj €y(o cre Xa^oov aiih [jXv (f)iXa €ifJ.aTa ^vcrco, 

'^aivav t ^^e p^^rwva, tolt al^S> a[jt.(f)iKa\v7rT€i, 

avTOV Se KXaiovTa Boag ^iti vrjag a^p^^a-cu 

TT^TrXvjyag ayooyfi^v aciK^acri TrATjyijcriv." 

i\/-k V 1 V I / 5\\ /1 5 5,\ \ V ^ 

\lg ap €(pyii a-KyjTTTpca de [i.€Tacpp€Vov oyde /ca; aj|aw 265 

TrA^^eV '^^ I^vcoSyj, 6aX€pov ^e 0/ e/czrec-e daKpv. 
a[Jt.co^i^ ^ ai[xaTO€(raa [ji€Ta(pp€vov e^vTravecTTy] 
(TKyjTiTpov VTTO y^vcxkov' ^' «p' €^€TQ Tap^yjcrev T€, 
aKyy\(saq 6 , ay£€iov lom, aito^KopqaTO OaKpv. 
01 ^e, Kai ayyv[j.€voi Trep, eir avTco yj^v yeXacrcrav. 370 

coOe Oe Tig emecTKev locov eg TtAyjaiov aAAov 

co TroTTOi, y] Oy] [i.vpi KJQvcxaevg eaoAa eopyev 
/SovXocf T e^apyoov ayaOag TioKef/.ov re KopvaacoV 
vvv he TO^e [J.€y apiaTov ev^ ApyeioiaiV epe^ev, 
og Tov kcojSyjT^pa eTtea^okov eay^ ayopacov. 275 

01) S-^v [Xiv TvaKiv avng av^aei 6v[>.og ay^vcop 
veiKeieiv ^aaiXy^ag ovei^eioig eiteeaaivT 

""Of (poiaav y] 7rXy]6vg' ava ^e TtToXiTiopSog ^O^vaaevf 
ecTTT; aKy]TtTpov '("ycov — Ttapa ^e yXavKcoTtig ^A6yjvy], 
el^ofxevyj Ky]pvKi, aicoTtav Xaov avcoyet, 280 

Wf a[t.a 5' Oi TtpcoTOi re Kai vaTaTOi vleg ^Ayaicov 
[f.v6ov aKOvaeiav Kai €7ti(j)paaaaiaT0 (3ovXy]v — 
a(f)iv ev(l)pov€cov ayopyjaaTO Kai [J.€Te€iTt€V 
" 'ATpei^yj, vvv ^oy ae, ava^, eOeXovaiv ^Ayaioi 
Ttaaiv eXeyyjaTov 6e[/.evai [nepoiteaai /3pQTo7aiv, 285 

ov^^e Toi eKTeXeovaiv vitoa^^eaiv yjvTtep viteaTav 

siliensis. eV i^avaQ7ariv Philerao- Ibaiv, cci:o/A,op^(zro2 <SSv {oculo- 

nis Cretensis editio. rum) uiioyJp^aTo Philetas. 

262. albu Aristarchus. al^u 278. ava Se] ava 8' o Aristar- 

Dionysius Sidonius. chus. 

266. 6KTr€<7e] eKijivye Aristarch. icToT^hopQoq Aristarchus. ttto- 

269. axpeTov'] ay^pnov Diony- 'AempQog alii. 

sius et Tyrannio, 284. ^^ yp. ydp. 32 lAIAAOE B. ILIAD. 

evfia^' €Ti a-TeiyovTeg oiit "Apyeog iTTTro/SoToio, 
IXiov eKTrepaavT evTei-^^eov airoveeaBai. 
co(7T6 <yap Tj Tral^oeg veapoi yvjpai re yvva^Keg 
aXXvjKoiaiv oovpovTai oiKov^e veeaBai. 300 

•/} fj.-j^v Kai TTOvog eaTiv aviYjSevTa veea-Bai. 
Kai jap Tig & eva fjJ/jva fxevcov «tto yjg akoyoio 
aay^aKaa, avv W]'i TtoXv^vya, ovTrep aeXKat 
'/eiix.epiai eikecoaiv opivoixewj re BaXaaaa' 
vifiAV 0' eivaTog eaTi irepiTpoTrem eviavjog 295 

evSa^e fxi[j.vovTeaai. tw ov veixeai^ofj.^ ^A^xaiovg 
aa^^aXdav irapa viqvai KopcoviaiV dkXa Kai efXTrvjg 
aiay^pov toi ^rjpov Te fxeveiv Keveov Te veeaOai. 
Tk^Te, (fyiXoi, Kai fxeivaT eTti yr^tvov, o(f)pa da^fji.ev 
V} eTeov ^dXyag fx,avTeveTai, vje Kai ovki. 300 

ev yap bvj ToOe iOfJ.ev evi (ppeaiv, eaTe be navTeg 
fj.dpTvpoi, ovg fj)q KVjpeg e{3av GavdTOio tpepovaai' 
yPi^Cd Te Koi 7rpcci^\ ot eg AvXi^^a v^eg ^Ayratm 
vjyepeBovTo KaKo. ]lpidf/i.cp Kai Tpcoai cpepovaat' 
, v]ft.eTg ^' dfi.(f)i Ttepi Kpvjvviv lepovg KaTa l3iOfi.ovg 305 

ep^^ofj.ev dOavdTOiai TeXvjeaaag eKaT0f/i.(3ag, 
KaXvj VTTO TrkaTaviaTcp, c6ev peev dyXacv v^cop' 
evff €(pdvYi fj.eya avjft.a' OpdKcov eiri vcoTa dacpoivog, 
afj.ep^^aXeog, tov p^ avTog ^OXvfmiog vjKe (pocoade, 
/3cofj,ov viTa'i%ag Ttpog pa itXaTdviaTov opovaev. 310 

evBa V eaav aTpovQoio veoaaot, vvjitta TeKva, 
o^cp CTt aKpoTdTcp, TteTdkotg vjtoTteitTvicaTeg, 
OKTU), aTap fi-^TVjp evdTVj v]v, vf TeKe TeKva. 
ev0' oye Tovg eXeetva KaTVjaSte TeTptycoTag' 

293. aa%a\dav [/.i[ji.vovTea(7i Ze- ^99. eir*] eri ZenodotuS. 

nodotus, Ta •TcMjBvvTiKa hviKui; 300. '/j Aristarchus. Alii igi- 

iKc}>€paiv. Unde fuerunt qui Ze- tur f*. 

nodotum scripsisse conjicerentj 302. fAdprvpoi] lAapTvpeq Zeno- 

da-^^jakdav [/il[A.vovT' iic) vqea-a' dK- dotUS. 

'Aic Kot e^A.Tcqi . Quod si SCri- 307- o&ev'] yp. uQt. 

psit Zenodotus, pessime scri- 314. TeTpj^Sra?] TjTi^oi/ra^Ze- 
psit. nodotus. II, lAIAAOE B. 33 

^yjTVjp ^' a(x,(f>e7iOTa,TO o^vpofjUvTj ^iXa TeKva' 315 

T/jV W €\eXt^df/.€vo$ TtTepvyog XdfSev dix^fyiw^vTav. 

avTap eirei KaTa t€kv ecpaye crTpQv9o7o Kai avTvjv, 

Tov f/.€v api^vjXov BvjKev Beog, oa-irep e(f>v]vev' 

kaav yap [xiv edvjKe Kpovov •^aig dyKvXoiJ.'^T€co' 

^fxeif §' €<7TaoTeg Gavfxd^ofuv olov eTvyB^^q. 320 

<og ovv Oeiva 7veK(apa 6eaiv ela^kff €KaT0fJi,(3ag, 

KaAj^af S' avTiK eneiTa BeoTrpoTrecav dyopevev 

* TiTtT avew eyeveaBe, KapvjKOfxocovTeg K^^ioi', 

^lKiv fMV Too e^Yive T€pag fxeya fKrfjTieTa Zeiig, 

G\pifxov, o^iTeXea-TOV, oov Kkeog ovtiot oXehat. ^Q,^ 

cog ovTog KaTa t€kv e^paye (XTpovBoio Kai avTVjv, 

OKTCO, aTap fJ.yjTVjp evdTVj VjV, V) T€K€ T€KVa. 

wg vjfJ.etg Toa-aavT erea TrToXef/.i^of/.ev avBi, 

TCp ^eKaTcp ^e Trokiv alp-^a-ofj.ev evpvdyviav^ 

K€ivog Tcog dyopeve' ra §77 vvv TrdvTa TeKelTai. 330 

«AA dye, fJi.ifJi.veTe TrdvTeg, evKVVjfj.iteg ^'^(aioi, 

avTov, eiaoKev dcjTV fxeya Ylpidfxoio eAw^aev." 

\lg ecpaT , Apyetot oe fi.€y tayov — afi.(f>i oe v^eg 
aiJ.ep^^aXeov KovdjSvjaav diJa-dvTcov vtt 'A^a;wy — 
(j.vBov eTTaivvja-avTeg ^O^^vacrvjog Beioto. 335 

ToHai ^e Kat fj.€T€€iTre Tepvjvtog iitTiOTa NeaTCop 
*' co TTOTTOt, V} ^v} Ttaiu^iv €OiKOT€g dyopdaaBe 
Vfftidyoig, oig oirrt fj.€\€t TroX€fJ.vjia epya. 
Trfj Vrj avvBeaiat re Kat opKta (SvjaeTai vjfuv ; 
€v TTvpt ^7] /SovXai re yevoiaTO ^oy^ea t dv^^pcov, 340 

(jTtov^^at T aKpi^TOt Kat "^e^tal, vjg en€7ttBfj.ev' 
avTcog ydp p eTteecKT €pi^aivofj,ev, ouSe Tt fJ^vjyog 
evpefxevai ^vvdfneaBa, ttoavv ypovov evBd^ eovTeg. 
ATpei^vj, av ^' e^' a>g Trph eycov daT€fJ.(f)€a /3ovKv]v 
dpyev ^Apyeioiat KaTo. KpaTepdg vafxtvag, 345 

318. ap/^ijXov] ap/SvjXov Zeno- 319. aOeTelTa», 

dotus. dtiC,-qXov Aristarchus, ut 330. KtTvoq tcb? Aristarchus. 
videtur. Kitvoi 6' w; Herodianus. P 34 lAIAAOS B. ILIAD. 

Toi/o-^e S ea (pBivvdetv, eva Kai ^iJo, roi Kev ^Ayaim 

vo(T(f)iv jSovXevaa — avva-ig % ovk e^xaerai avrcov — 

TTpiv Apyoa^^ Uvai, irpiv Kai Aios cu^yioyoio 

yva^evai tjtc \pev^o$ VTiocjye^Jt^, ^e Kai ovki. 

cf)y]fAi yap ovv Karaveoaai vi:ep\Levea K.povi<cva 350 

ifl{Mx.ri rS ore viqvcnv eir (aKVTtopoiaiv e^aivov 

^hpyeHoi Tpcoe(rai (jiovov Kai Kvjpa (f)epovre(!, 

aarpaTrrav eTTi^e^i, evaiaifxa a-^fxara (patvav. 

rS) [jJj rig irpiv eTreiyeaQca oiKovde veeaQai, 

Ttpiv Tiva irap Tpocxav «Aop^aj KaraKotiirffirivai, ^^^ 

riaaaSai EXevyjg opiJ/^/xar<x re arova^^^xg re. 

el ^e rig eKTrayXcog edeXet oiKov^^e veeaSai, 

dirreadco vjg vvjog evaaeXf/.oio [xeXaivYjg, 

oippa TrpoaO aXkcav Qavarov Kai TTorfXov eTriaTry}. 

aXXa, ava^, avrog r ev [x-^^eo iteiQeo r aXXca' 360 

ovroi aTTO^Xrirov eirog eaaerai, orri Kev enrco' 

Kplv av^pag Kara (jtvXa, Kara (f^p^^rpag, ^ Ayix[j.e[/.vov, 

wg (f)pyjrp7] (f^p^^rpi^^piv aprjy/i, (ftvXa ^e (f>vXoig. 

el ^e Kev cog ep^rig Kai rot TretQcovrat Ayatoi, 

yvcoari eTretO^ og & r^yefKovcnv Kamg og re vv Xaav 365 

yjd' og K eaOXog erjai' Kara a(f>eag yap fmyrkovrat' 

yvaaeai V ei Kai QeaTreatvj TtoXtv ovk aXaTraJ^etg, 

rj av^pcav KaKorrjrt Kai a(ppa^ty] 7roXefJ.oto.^ 

Tcv S' a7ra[j.ei(3o(j.evog 7rpoae(f>y] Kpetcov Ayafj.efj.vcov 
" '}} fj.av avT ayopyj vtKag, yepov, viag Aj^a/wv. ^JO 

at yap, Zev re itdrep Kat ^ASyjvairj Kat AttoXXov, 
rotovrot ^eKa fuot avfJ.(f>pd^fJ.oveg etev 'Ay^aim' 
rS) Ke rd'^ r]fj.vaete TroXtg Tlpidff.oto avaKrog 
yepaiv v(f) rjfxerepyatv dXovad re TrepQofj.evri re. 
dXXd fxot aiyioy^og Kpovi^y]g Zevg dXye etcoKev, 375 

og fj.e fj.er aTtpyjKTOvg ept^ag Kat veiKea ^dXXet. 

347. ^ovKivua-' Aristarchus. ^ovXtvaruT alii, ut videtur. 
355. Tiap] Trep Aristarohus. lAIAAOS B. 35 

avri^ioig eireeatriv, eyo) S' "fjpxov yaXeTiaiwiiv' 

€1 ^e TTOT e$ ye [xtav j^ovKevaoixev, ovKer eir^ira 

Tpaaiv avd^kyjcrig KaKov etjaerai, ovV vj^aiov. 380 

vvv epxea^fj eTTi oenrvov, iva i;vvaya>fxey Ap^a. 

ei) [xev rig ^opv 6v)^d^6(i>, ev S' daTri^a deaSco, 

€v ^e rig vmtoKTiv ^eHiivov ^orca itKVTro^ecra-iv, 

ev Se ri$ apfJMrog dfjL(f>ig /^wv "TrokefMio fxe^ea-Oa, 

cog Ke Travrjfxepioi arvyep^ KpivinfxeS' Apy]t. ^^S 

cv yap Trava-cak^ ye fn^ereaa-erat, ov^ vj^atov, 

€1 fuf} vv^ eXQovaa ttaKptveei fxevog dv^^pStv, 

(^paaet fUv rev reXa fiMV dfi.<j)t aryjQeaaiv 

daiit^og d[x.<f>t^pory]g, irept S' eyx^t %etpa Kafxenat' 

l^pooaet &€ rev tinrog eii^oov apfxa rtratva>v. 390 

bv &€ K eyav dTtdvevBe fxdy^g eOeXovra voyjaa 

f/.ifxva^eiy Trapa vy}v<yi Kopmia^tv, ov ot eitetra 

■apKtov e^Kxetrai (pvyeetv Kvvag r^S' olmovgr 

Llg e<par , Apyetot be fxey tayov, ag ore Kvfxa 
aKryj €<f> vxpyjXrfj, ore Ktv^ay] Noto? eKBm, 395 

•TrpofSk-iirt cr/coTreAco* t6v S ou7roT€ Kvfxara KetTFei 

/ > / <•/ < •A V /!> 5\ V /1 / 

'Jtavrotm avefJMV, or av evti yj evaa yevmrat. 

dvardvreg §' opeovro K^aaQevxeg Kara v^ag, 

KdTrvtaadv re Kara KXt^riag, Kat ^eTiivov eAovro. 

aX\og S ocAAm ep€<^e Qem aietyeverdm, 400 

evxofxevog Bdvarov re <j>vyeTv Kai jawAov Apyjog. 

avrap {3ovv lepevcrev dva^ dv^pm ^ Ayaft.efi.vm 

^tova Ttevraeryipov VTtepfxevet Kpovixvt, 

KtKkyiaKev ^e yepovrag apiar^ag Tlavaxatm, 

Nearopa fxev itpariara Kai ^]^ofj.eyyia dvaKjd, 405 

avrap eiteir Atavre hvca Kai Ivheog viov, 

tr w ~ ' j/-vS> ~ A ^ ~ ' /-v 

€Krov avr Udyaoya, /\it ff.y}rtv araKavrov. 

avrofJMrog M 01 y]XBe j3oy]V dyaQog Mevekaog' 

2yy. [Aaxw^l^^6' Aristarchus. ^Q^.yeWTa/Aristarchus. -ye- 
(*axe<ra-diA£9' alii. >7jTa» quidam correxerunt. 

D 2 36 lAIAAOE B. ILIAD. 

yj^ee yap Karct. QvfMv a^€\(f)eov cog iTroveiTO. 

/3ouv 06 '7TepiaTif}<Toiv T6 Kai ovKoyvTa^ avekovTO. 410 

TOio-iv €V')(0[j.evo$ iJ.eT€(f>v} Kpeicov ^ Ayafj.efj.vav 

" Zeu Kv^iaTe fi.eyL(JT€, KeKamcfe^, alOepi valav^ 

ft.y] irpiv €7r v^eAiov ovvai Kai eiti Kvecpag eAaeiv, 

irpiv fj.e KaTa Trpyjveg ^akeeiv Ylpiafj.010 fj.€XaBpov 

aiBaXoev, Trpyjaai ^e Ttvpog ^yjVoio dvpeTpa, 415 

KKTOpeov de '^(iToova Trepi a-TriQeaa-i ^ai^ai 

•)(aXKw pcoyaXeoV iroXeeg V aff.(j) avTOV eraipoi 

Trpvjveeg ev Kovii^aiv o^a^ Xa^oiaTo yaiav." 

*0 V / 5 JW V / f J / T7- / 

iZf e<paT , ovO apa ttco 01 eireKpaiaive c^poviioy, 
aX\ oye ^€kto ff.ev ipa, ttovov ^' afi.€yapTOV ocj^eXXev. 430 

avxap eTrei p' el^avTO Kai ovXoyvTag irpQfSaXovTOf 
avepvaav fiev irpooTa Kai €a(f)a^av Kai e^eipav, 
fJ.y]povg T e^€Taff.ov KaTa re Kvia^i eKaXvipav 
OiTTTvyra TTOiyjaavTegt eir avroov V cofnoOeTVjaav. 
Kai Ta fj.€V ap ayi^^viaiv a(f)vXXoiaiv. KareKaiov, 425 

airXdy^Qia V ap afLTreipavreg VTielpey^ov 'H(f)aiaToto. 
avrap eirei Kara fjJfjp eKaYj Kai aTtXdyyy eivaaavro^ 
fj.iaTvXXov T apa raXXa Kai dfj.(f> o^eXo7aiv eireipav, 
coTTTi^adv T€ 7repi(f)pa^€cog, epvaavro re Trdvra. 
avrap eirei itavaavro ttovov rervKOvro re oana, 430 

5. / 5 »5,/ /1 ^ '^ ' 5- V 5./'. 

baivvvr , ovoe ri ovfi.og eoevero oairog eiavjg, 

avrap eitei Ttoaiog Kai eOvjrvog eg epov evro, 

TOig apa fj.v6(av v^pye Vepvjviog nntora ^earcop 

" Arpei^vj Kvhare, ava^ dv^^pcov Aydfj.efxvov, 

fj.v]K€Ti vvv '^'^6 avdi X€ycofi.€6a, fj.Yj^ en dvjpov 435 

dft.(3aXXa)fj,€6a epyov, ^vj deog eyyvaXi^ei. 

aAA' aye, KVjpvKeg fiev ^A^^aicav y^aXKoy^irmcav 

412. 7/3. Ztv •ira.Tep "l^Oev jMe- 435. vvv h-qO" avOt Aristarchus. 

^euv, non addito quomodo pars vvv S); ravrx Zenodot. S^ vvv aZOt 

versus reliqua scripta fuerit. Callistratus. 

415. wpyjcrat'] iry.^crai Aristar- 436. iyYvaki^ei Aristophanes, 

chus et editiones plerjeque. Aristarchus, Apollonius Rho- 

423. Kviari] /fwt7^ Aristarch. dius. iyyvaXi^ei alii. lAIAAOS B. 37 

Aaov /cif]pvaaovT€f ayetpovrav KaTcc vrjag, 

•^fJL^ig b aupooi me KaTa aTpaTOV evpvv Ayaim 

lOfXev, o(f>pa Ke Oaaaov €y€ipofji.ev o^iiv A^^a." 440 

"■Of €(f)aT, ovV aTTidvjaev ava^ av^pav ^ Ayaix,€fMim. 

avTiKa KfjpvKeaai XiyvcpBoyyoiat KeXevaev 

Kfjpvaaeiv TroAe/Aov^e KapvjKOfxoavTag ^Ayaiovg. 

01 fiiev eK^^pvaaov, toi ^' rjyetpovro [J,a^ coKa. 

01 ^ a[MJ> ^ATpeicova ^i0Tp€(f)eeg ^aaiXyjeg 445 

Ovvov KpivovTeg, [/.eTa ^e ykavKaitig ^AOyivtj, 

aiyiV eyova epnifj^ov ayripm a6av(x,TV)v re, 

Tyjg €KaTOV Bvaavoi Trayyjpvaeoi v}epe$ovTai, 

TravTeg evitXeKeeg, €KaTO[j(.j3otog ^e eKaaTog. 

avv Tr\ Trat^txaaovaa ^teaavTO Xaov ^Ayatthv 4^0 

OTpvvova^ levat' h ^e aOevog apaev eKaaTcp 
KapYtf} akh^KTOV TroXefJ.i^etv vj^e [t.dyeaBati. 
Totat d a(f}ap m\€fJ.og yXvKiwv yeveT ^e veeaQai 
evvvjvat y?M(f}vp^at (fjiXvjv eg TraTpi^a yaiav. 

'Hiire TTvp aWi^Xov eirttpXeyet aaireTov vXvjv 4^^ 

ovpeog ev Kopv(f}yjg, eKadev ^e re (fjatveTat avyyj, 
wg Tav €pyo[j.eva)v oltco yaXKOv QeaTreaioio 
aiyXfi 7ca[Jxf)avoaaa ^i alBepog ovpavov ik€v. 

T«v &', waT opviSav TreTeTiVcov eSvea iroXXa, 
yvjvcav ^ yepdvcov yj kvkvcov ^ovXtyo^etpcov, 460 

Aatcp ev X€t[/,covt, KavaTptov d[j.(f)t peeOpa, 
evda Kat evQa TroTcovTai ayaXXo[J.€va TTTepvyeaatv, 
KXayyvj^ov TrpoKaSt^ovTCOv, a^j.apayel ^e re Xet[j.(bv, 
cbg Twv eSvea TroXXa veav airo Kai KXtatacav 
eg ire^iov itpoyeovTO YiKa^kdvtptov' avTap vtto yScbv /{6^ 

a[j.ep^aX€ov Kovd(3t^e Tro^av avTcav re Kat ititfcov. 
eaTav S' ev X€t[j.covt ^Ka[(.av^picp dvQefKoevTt 

447. ay^puv Aristophanes et 462. ar^aKka^^va Aristarchus. 

Aristarchus. aytipaav alii. ayaAKo/xeva* alii. 

448.^e/)efiovTat] vjepedovTO Ze- 463. Xeip.wj'] yaTcc Aristar- 

nodotus. chus (?). 

461. 'Aa-1^2 yP''A.<Tlct;. 38 lAlAAOS B. ILIAD. 

[^vpiQif 0(7(70, T6 (pvXXa Ka,i av&ea yiyverai wp^. 

Hyre [Ji,vi(x.a>v a^ivacov edvea ttoAXoc, 
atre Kara (7Ta9fJiov Troifj^v^iov Yjka<7Kov<7tv 470 

copyj ev eiapivyjy ore re yXAyoq ayyea ^evei, 
TO(7(7oi eTTi Tp(i)e(7(7i KapvjKOfJLocovTef 'Aj^a/o/ 
€V Tre^/co i(7TavT0, "tiappalcrai fj!.€fma)Te^, 

1 ovg , co(7T antOAta TTAare aiyoiv ainoAoi avbpeg 
peia ^iaKpivco(7iv, eTrei k€ vofx,(io fj,tyeco(7iv, 475 

cof Toyg" i^yefj^veg QieKo<7fJ^ov evaa Kai evda 
vtxfj.ivvjv^^ levai, fj.eTa ^ Kpeicov ^ Ayafj.eft.Viov, 
ofj.fJM.Ta Kai KecpaX^v tKeXog Att TepTrtKepavvcOy 
Apei de ^covrjv, (7Tepvov ^e Uoc7et^<xcovt. 

TjVTe Povg ayeXrjcfjt fhey 'e^oyog eitXeTO itavTC/iV 480- 

Tavpog' ydp Te ^oe(7(7t ft.eTaTrpeTret <xypofi.evYj(7tv' 
TOiov ap ATpetOYiv OYfKe Levg ijfJMTi Ketvco, 
eKTtpene ev TroXXo^cri Kat e^o^^^ov y]pco€(7(7tv, 

EcTTreTe vvv /xoi, M.ovcrat QXxjfx.Ttta '^ooff.ar eyov(7ai — 
vfx.e7g yap Oeat ecTTe, TrctpecrTe Te, ^crTe Te TtdvTa, 485 

Xfj.etg oe KAeog otov ajcovofj.ev ovoe ti iOfj.ev — 
otTtveg rjyefJ.oveg Aavacov Kai Koipavot 7j(7av. 
7rAV]Bvv ovK av eyco fi.wyj(70fi.at ovo ovofj.yjV(a, 
01/6 et fj.ot OeKa fj.ev yAM<7(7at,. de/ca Oe (7T0fux,T eieVj 
^cow} §' appyjKTog, •yakKeov ^e fj.01. ijrop eveiyj, 49^ 

et fj.7} ^OXvfmi(^eg MoufTa;, Atog ouytoypttt 
Bvyarepeg, fj.vyj(7ataB o<70t vtco iXtov ijXOov. 
apyovg av vyjcov epeco wjcxg re iipoTtdcxag. 

BowTcov fjkv WfiveXecng Kat Ayjirog yjpxov 
^ ApKecyiXaog re YlpoOo-^vcop re KXovtog re, 495 

oH & 'TpiyjV evefJ.0VT0 Kat AvXi^a Trerpyie^xcrav 
Yi^^^p^vov re 'EkcoXov re 'sroXvKvyjfj.ov r ^^recovov, 
Qe(77ieiav TpaTdv re Kat evpvyppov 'MvKaXy]a(7Qv, 
ot r dfj.(j)" Apfj. evefMVTO Kat KtXecrtov Kai Kpvdpag, 

'OXwmaSe? jSafiJKoXTTOi Zenodotus. 496. ci't 9' 'T/JMji/] yp. ot®vpivjv. lAIAAOS B. 39 

01 T 'EA.ec5v dyov y^ TXvjv Kai JJeTecovoc, 500 

^Q,KaKeyjv Me^ewva t, evKTifJievov TTToXieBpov, 

KwTra? EiVTpi^a-iv re TToXvTpyjpava re ©la-jSvjv, 

01 T€ Kop(ov€iav Kai 7roiyj€V&' AXiapTOV, 

0/ re ViKaTaiav eypv ijo 01 1 Aia-avT evefxovTO, 

ci 9 T^Trodifj^af ^^X^^v, evKTifJievov TTToXieSpov, ^05 

Oy^fVjaTOV 6 lepov, Yloai^rfiov ayXaov aX(7og, 
01 T€ •7roXva-Td(f)vXov Apv^v ej^jov, ot re Mi^eiav 
N/crav re ^aSeyjv Avdvj^ova t ecr^^^aToaa-av' 
Tcov fj.ev TrevTrjKovTa vee<; kiov, ev ^e eKaaT'/] 
Kovpoi Bo/WTWV €KaTOV Kai eiKoa-i (3a7vov. ^io 

Oi ^' ^AaTrXvj^ova vaTcv /&' ^Op^^^ofxevov yiivveiov, 
Tcov yipy^ ^AaKaXa^og Kai IdXfxevog, vieg Apvjog, 
cvg TeKev ^AcTvoyyi '^o/xq} AKTopog 'A^e/^ao, 
'napBevog al^oiyj, virepcoiov elaava(Baaa, 

Apyji KpaTepS)' ^e 0/ irapeXe^aTO XdSpyj' 5^5 

Toig ^e Tpiy}K0VTa yXacpvpai veeg ea-TL^^ocavTO. 

AvTocp ^ooKyjcov E^^^e^fOf Kai ^KTria-Tpocfiog "^pxov, 
vieeg JcpiTOV fj.eyaBvfx.ov Nav^oXi^ao, 
o\ KvTrdpia-aov ej^ov TIvQcovd re ireTpyjecraav 
Kpia-dv T€ ^a6ey]v Kat AavXt^a kou TlavoTr^a, 520 

01 T ^AvefJicopetav Kat Ta/x,7roA/v d[ji.<f>evefJiovTO, 
01 T apa Trap TroTafj.cv Ky}(f)ia-ov ^iov evatov, 
ot re AtXaiav ep^ov 7:y\<yy\g eirt Kyj^f^taoio' 
Toig S' «1«,« TearaapdKOVTa fj.eXatvat vyjeg eTtovTO, 
ct fnev ^caKyjoov (XTtyag t(7Taaav dfn^fyteirovTeg, 525 

502. 0/o-j3ijv] Mia-crvjv Zeno- 517« ^'WK^WJ' et ^i?Kf /&'V ev Ta?? 

dotUS. 'Apicrrdpxov. 

^oy.^Apvrjv] yp.Tdpv/jv. "A(rKp-qv 520. Koi TTavoTrvja] Kcii Yiav- 

Zenodotus. o-rtTeuv vel Koi Uavoneav (?) Ze- 

508. Nro-av] ~I<Tov vel. Kpeva-av nodotus, metro violato, cujus 

vel NSo-av vel f^ijpa? t€ tp.^ia.^ jp. culpa non cadit in Zenodotum, 

ap. Eustath. sed in librarios qui scripturam 

£<r%aTo&.'(7af] yp. lay/>i.tU<7(Tav. ejus corruperunt- 

516. To<V Aristarchus. rm alii. 40 lAIAAOS B. ILIAD. 

BoiWTWv S' efMrXviv Itt aptaTepa, dap^^a-a-ovTO. 

AoKpwv ^ rjyef^ovevev 'OtX^o^ Tap^y^ A;a$-, 
(xeicov, ovTi TO(Tog ye oaog TeXafjLccvio^ A'ioc$, 
aXXa TioXv fL€i(ov' oXiyog fxev evjVf Xmdcopy]^, 
^TX^^^V " ^KeKaaTQ XlaveXXyjvag Koi ^Ayaiovg' ^yj 

01 Ki/vov T* evefxovT OitoevTa Te K.aXXiapov Te 
^yjacrav t6 ^Kapcp-yjv Te Kai Avyeiag epaTeiva^ 
Tap(f)i/]v T€ Qpmov Te Boaypiov afxxpi peeQpa' 
Tw ^' afA,a Teaa-apaKOVTa f^eXaivat v^eg eTTOvro 
AoKpav, o\ vaiovai '^epyjv lep^g Ev/Soiyjg^ 535 

0'i S Ev/Soiav ^'^(ov fjLevea itvetovTeg AfSavTeg, 
'KaXjci^a t EiIpeTpcdv t€ TroXvaToujivXov & 'laTiatav 
l^rjpivQov T €(paXov Atov t aiTrv TTToXiedpov, 
ot Te IS^dpvaTOV eypv vp ot YiTvpa vaieTaaaKov, 
Tcov av& viyefi.ovev ^KXe<f)if]V<op, o^og Apvjog, 54° 

ILaXKa^QVTtd^vjg, fx,€ya6vft.<av dp^^^pg 'AfSdvTcov. 
Tw S' afi, Aj3avTeg enovTO Booi, OTttSev KOfM(ovTeg, 
ai^QJLyjTai, fUft,aaTeg opeKTJia-iv fAeXiyjatv 
dapvjKag p-fj^etv '^ritm dfx><pt aTyjQeaaiv' 
Tco V afj.a TeaaapaKOVTa fkeXatvat v^eg eTiovTQ. 545 

O; V dp ^ASyjvojg ei)(ov, evKTifj.evov TiToXieQpov, 
^y^fjiov ^Epe^^^S^og fj.eyaXrjTop(Tg, ov tjtot' ^AQ-^vyj 
6p€\pe Atog SvydTyjp — tckc ^e ^ei^copog dpovpa — 
Ko,^ -^' ev 'AB-^vyjg elaev, eco evt Trtovt wj^' 

evBa M fuv Tavpotat Kat dpvetotg iXdovTai ^^0 

Kovpot ^ASyjvaicov 7ref>tTeXXofA,evcov evtavTcov' 
Twv aW yiyefkovev vtog rieTewo Meveo-fiei;^-. 
Tco &' ovTfco Ttg ofi.olog eTCtyBovtog yeveT avrjp 
KoafLyja-at mTTOvg Te Kai dvepag aamdtcoTag — 
NeaTO^p oiog ept^eV yap TtpoyeveaTepog yjev — ^^^ 

527. 'OiMJoq^ 'Ia^o; TiVff Twv S3'^' B?o-(7af] B^cyav Zenodot. 

vecoTepciiv. Conf. ad N, 694. 537- Xct'A/</8« t' Elphpidv re] 

^a8. aOeTtT Zenodotus. yp. XocKki^ 'EpeTpeid,v t€. 

529. 530. dGeTOvvTat. 553 — 555, a&eTer ZcTlodotus. lAIAAOS B. 41 

TcS S' a/i,a TrevTi^KOVTa fxeXaivai vyje$ eTrovto. 

A]a$ & eK YiaXa^hog ajev ^voKai^eKa vyja$. 
[<7T^(7e B' ayav iv AdTjvaicov kxtovto <f)d\ayyeg.l^ 

0\ S' Apyog t ei-^^ov Tipvv6d Te TeiyioecTdav, 
'EpfAiovTjv ^Aaivrjv Te, ^aSvv KaToc kqKtiov eyovcragj 560 

Tpoi^v 'Hiova? t€ /fa< dime\oevT 'ETri^avpoy, 
01 T ep^ov Aiyivav Mdaif)Ta t€ /foy^of 'Ap^aiwv, 
Twv aw yjyeixoveve ^ovjv dyaSog Aiofx^^^^vjg 
Kai HQeveko^, Ka^jrawyo? dyaKXeitov (piXog vldg' 
Tot<7i ^' a^' EypyaAo^- TpnaTog Kiev, la-dOeog. cpag, 565 

yivjKKJTeog vlog TaXaiovi^ao dvaKTog. 
avff,'7rdvTa}V ^' oyyelro /3o»/v dya6og Aiofxyj^fjg' 
Tolcn §' ayot oy^QjKovTa fxeXaivai vrjeg emvTO. 

0\ §€ MuKTjvas' el^oVf evKTifxevov TiToXieOpov, 
dcfyveiov Te Kdpivdov evKTifxevag Te KXewvdg, ^Jo 

'Opveidg T evefxovTO ^ ApaiBvpefjV t epaTeiv^v 
Kai liiKVCov , ou ap Aopyjo-Tog Trpayr efxpacriAevev, 
oi 6 T7repy]a-iy]v Te Kai aiTreivyjv Tovoeacrav 
TleXXf^vrjv t eiyov, •^S A'iyiov dft,(f)evefi.ovTO 
AiyiaXov t ava TiavTa Kai afji.<p EkiKyjV evpeiav, 575 

tm eKaTov vyjcov ^/?%e Kpeiav ^ Ayaf/i.efxvcov 
ATpei^yjg. dfxa ToSye ttoXv '/rXeTa-Toi Kai dpiaTOi 
Aao; eTTovT ev avTog eovaeTo vcopoTra '^ahKOV 
KV^iom, Trdaiv ^e fj.eteTTpeiiev yjpcoecrcnv, 
ovveK dpiatog eyjv, ttoXv ^e irXeiatovg dye Xaovg. 580 

O/ ^' ei^^ov KOiXyjv AaK^aifxova Kyjtma-a-av, 
^dpiv Te "ETrdpTrjv t€ TToXvTpyjpcovd re Meco-Tyv, 
Hpvaeidg t evefj.ovTO Kai Avyeiag epaTeivdg, 
01 T dp 'AfjiVKXag ei^x^ov EXog t , e<paXov TitoXieBpov, 

558. a^eTerTosj. 579. ■ncitnv II Zenodotus et 

562. of t' e%ov] 7/). wiaov t'. Aristarchi editio altera. ot; iiaat. 

571« 'A/Jajfiu^evjv] llaiiatBvpevjv alii. 
Zenodotus. 5^^* «'/jT^ea-a-av'] KaiiTdivaan 

579. 580. a^eTei* Zenodotus. Zenodotus. 42 lAIAAOS B. 01 re Aaav elyov ^^ OnvKov afjL(f)ev€fMVTo, 
rm 01 d^eX(f)eog yjpje, (3oyjv dya9og MeveXaof, 
e^yjKovra veaV dirdrepQe ^e Qcop-^craovTO. 
ev a avrot, Kiev fjai 7rpo6vfJi,iyj(7i •neTtoiShg, 
orpvvav %oXefKov^e' fJidXtaTa ^e lero BvfuS) 
ria-acr6ai EAevo^f opfi.yjfuira re drovaydg re. 

lOe i.yvXov r evefjiovro Kat Ap^/jvyjv epareivi^v 
Kat Qpvov, 'AX<peio7o Tropov, Kai evKrtrov Aittv, 
Kai K.v7raptcr(7'^evTa Kat AfJ,(f>tyevetav evaiov, 
Kai riTeXeov Kai^^KXog Kai Aooptov — ev6a re Moixrai 
avrofJ.evat QdfLvpiv rov QpvjiKa Travcrav doi^yjg, 
Ol^^aXiriBev tovra itap Evpvrov Oi-^aXt^of' 
crrevro yap ev^ofj.evog vtKrjaefi,€v, etirep av avrai 
Movfrat detdotev, Kovpat Aio^ alytoyoto' 
ai de yoX(a<Tdfj.evat Trrjpov ^eaav, avrdp doi^riv 
6ecr7r€aiy]V d(peXovTO Kat eKXeXa^ov Kt6aptarvv — 
Twv avff 7}yefi.oveve Tep^^vtog tTnrora Neo-Twp* 
rS) ^ evevyjKovra y)\a(pvpai veeg earf^ooovro. 

0\ V eyov ^ApKa^tyjv vno KvXX^^vi^g opog aiTrv, 
Alnvrtov Trapd rvfj.^ov, tv avepeg ayyftfj.ay^rat, 
oi ^eveov r evefj.ovTO Kat ^0p')(pfj.evov 7roXvff.if]Xov 
'PtTTVjv re ^rparii^v re Kat yivefJ.Q€craav ^EvtaTrvjv, 
Kou Teyeyjv eiy^pv Kat yiavriveyiv epareivvjv, 
'Ervfj.(f>y]Xov r eiypv Kat JJappaatvjv ev€ff.0VT0, 
rwv yjp'£ ^AyKaioto Trdig, Kpeim ^Aya7iy]V(op, 
e^^Kovra veaV •noXeeg V ev vrii eKdaryj 
'ApKd^eg dv^tpeg e(3atvov, e7Vtardfj.evot 7roX€fJ.i^etv. 
avrog ydo a<ptv ^w/fev dva^ dv^pav ^ Ayafj.efJ.viov 
vyjag evaaeXfj.ovg Trepaav e^ri oiVQ7ia ttovtov, 
^Arpei^y]g, eTrei ov a(f>t 6aXdaata epya fj.efj.y]X€t. ILIAD. 590 69S 600 605 610 585. OJtvaov] ot Tu/ioj' Tyran- Aristarchus. EvKTmv a«W Phe- 
nio. recydes Atheniensis. 

592, aTttu Herodianus. AjttiJ 612 — 614. afitTerZenodotus. lAIAAOE B. 4a 

Gi S' apa BovTrpaaiov re Kai HXi^a ^iav evaiov, 615 

oa-a-ov €cf> 'Tp(Jiivv] Kai Mvpaivo^ ecr^^^aToa^a-a 
ireTpyj t' ^Q,\eviY] Kai ^Akeicriov evro? eepyei, 
Tftjv «y Tea-aapeg ap^^oi ecrav^ OeKa Q avbpt eKa<7T(p 
VYjeg eTTOVTo 6oai, TroKeeg V efxlSatvov 'E7re;o;. 
Twv [xev ap 'Ajoc^/pst^^oj' Kai SdX.Trioi^ 7jyYia-aa9v]v, 620 

vleg fjiev KTeaTov, 6 S' ap KvpvTov, AKTopicove' 
Tav & ^AfJLapvyKei^Yis yip^e KpaTepog Aia)pY}g' 
Toov ^e TeTapTcov YjpX'^ noXv^eivog Seoei^vjg, 
vlog ^AyaaQeveog AvyYj'id^ao avaKTog. 

Oi ^' eK AovXf)^ioio 'Ep^ivawv 5' lepdm 625 

VYia-m, di vaiovdi iiepYiv aKoc, HXt^og dvTa, 
Twv aiid '^yefji.oveve MeyYjg, aTdXavTog ApYji, 
^vXei^Yjg, ov TiKTe ^iKptKog linrOTa ^vXevg, 
og TTOTe AovXf^QOV^ ditevdaaaTO itaTpt '^oXooQetg' 
tS) ^ afj.a Teaa-apdKOVTa fx.eXatvat VYieg eiTOVTO. 630 

AvTap ^O^^va-a-evg Y\ye KecpaXX^vag fj.eya6vix.ovg, 
ot p' ^lOdKYjv ei^/pv Kai Noyp/Tov eivoa-icfyvXXov, 
Kat K.poKvXei' evefiLovTO Kai AtytXtTta TpYiyeiav, 
01 Te LaKvvbov ej^ov 1^6 ot z^afJLov afJicpevefJiovTo, 
ot T YjTreipov eyov yjo avTtTrepat evefnovTO 635 

Tc3v fj.ev O^^vaaevg Yjpye, Ati fj.Y]Tiv aTdXavTog' 
tSi S' afj.a VYjeg eirovTO '^va^eKa fj.tXTOTrdpYjOt. 

AiTCoXav S' YjyeiTO Ooag, 'Av'^paif(.ovog vlog, 
ot YlXevpm evefj.ovTO Kat Q^Xevov Y]Ve IlyAo^vojv 
yLaXKtOa T dy^taXov KaXv^avd te TreTpY^ea^aav — 640 

Gv yap eT Otv^og fj.eyaXY]Topog vieeg Y]adv, 
ov^ ap eT avTog €y]v, 6dve ^e ^avdog MeXeaypog — 
Tw ^ em TrdvT eTCTaXTo dvaaa€ft.ev AiTaXoTatV 

616. 'Tp[ji.'tvYi} "^py-ivri Zenodo- 626. «<] o» Zenodotus. 

tus : sed de nominativo Mvpa-i- 634. 'S.uiji.w'] 'SdfA.viv Zenodotus 

vo^ 6o-%aTo'wo-a tacet scholiasta. (a/A^tve/AovTo, ut videtur^ in tve- 

617. 'AX6*o-(0J'] yp. 'AKriaioy vel [Aovro mutato). 

'AXyjviov. Conf. ad A, 757. 641. 642. a&ere*' Zenodotus. 44 IAIAA02 B. ILIAD. To5 afj.a. Tea-aapdKovTa [MeXatvai vvjes eTrovTO. 

JLpvjTUV loofxevevg '^ovpiKKvTog yjyefjiovevev, 645 

01 Kvajaov T el^xpv VopTvvd re Teiyioeaaav, 
AvKTov MiX.7]T0v re Kai dpyivoevTa AvKaa-Tov 
^aiaTOv T€ VvTiov Te, noKeig evvaieTacaa-ag, 
aXXoi a 01 KpYjTiqv eKaTOix,iroXiv dfuftevefAOVTO. 
Tm fj.ev ap 'I^o^evei'? tovpiKKvT^x; ■yjyefj.ovevev 650 

yii^piovrig t\ aTdXavTog 'Eivva?^rx dv^peicf)0VTVj'' 
Toia-i ^' afx oy^coKovTa ff.eXaivai vi^eg eirovTO. 

TX^7roXefx,og MpaKkei^i^f, yjvg re fJ.eyag re, 

''n'5> '' ~ V 'n5>' ' f 

eK VoOov evvea vrjag ayev rooiav «■ye^wp^wv, 

01 'Po&ov dff.(f)evefJ.ovTO &;« Tpiya Koaff.rfievTeg, 6^^ 

A/v^ov IrjXva-ov re Kai dpyivoevTa Kdfj.eipov. 

Tcov fj.ev TXr}Trokefi.og "bovpiKXvTog yjyefj.ovevev, 

bv TeKev 'AaTVO-^^eia ^iri HpaKXrjeirj, 

TTjv ayeT e^ Kcpvpvjg, iroTaf/.ov airo SeAA^^yevro?, 

Trepaag a<JTea itoXKa hioTpe(f)ecov ai^^^wv. 660 

TAoyTToAe^Of ^ €7re< ovv TpdcftYj ev f>.eydpai eimYjKTCo, 

avTiKa TiaTpog eo7o (piXov fi.rjTpwa KaTeKTa, 

r^iq yrjpdaKOVTa AiKVfjJViov, o^ov Aprjog. 

aixpa Oe vrjag eirrjge, TtoKvv oye Aaov ayeipag 

fSrj (f)evyct)V eyri ttovtov' dTreiKr}aav ydp ol dXXoi 66^ 

vieeg vicovoi re fSirjg MpaKXrjeirjg. 

avTap oy eg 'Po&ov i^ev dKcoff.evog, dXyea Tracrj^wv' 

TpiyBa ^e cpKrjQev KaTa(f>v\a^ov, ^^' e(piXrj6ev 

eK Aiog, oaTe Beotai Kai avBpcaTroicnv avdacrei. 

Kai a(f)iv QecnrecTiov ttXovtov KaTeyeve Kpovicov. 670 

l^ipevg av 'Lvff.rjOev aye Tpetg vrjag eiaag, 
N/jjei/f, 'AyXairjg viog 'KapoTroio t avaKToc,, 

647. AiJktoi'] y^. AvTTov. B«jv ^E.paKX'/ii7}v in lemmate glos- 

658. 'HpaKA'^tt7f\ 'HpaKXe/ij Ze- S83 Hesycllii in 'HpaKKrjeiyjv mu- 

nodotus " a^eTpa?," ut dicit tavit Musurus. 

scholiasta. Sed videtur 'Hpa- 66"]. aviap'] ai4>a S' Zenodo- 

kX-^iti scripsisse, et mox v. 666. tus. 

'H/)a(fA^«j? et E, 638. 'HpaKAvjpj!', 669. aBeTeirai. lAIAAOS B. 45 

Ntpev^, b? Ka\\i(TTOf avYjp vtto IXiov yjkQev 

Tcav aWm Aavaoiv jtx,€T afx,viJ.ova Ti.fiXtKava' 

«AA' aXaTTO^vog eYjv, iravpog ^e o/ emeTO Xaog. 6y^ 

O; ^' apa l^lcrvpoy t elyov K.pa,7ra6ov xe K.d(TOV re 
ua) Kwv, KvpvwvKoio ttoXiv, VY}(Tovg re KaXv^vag, 
rav av ^ei^iTnrog re Kai AvTi(f)og yjyyj^rdaBvjv, 
©e<T(7aXov vie ovco HpaKXei^^ao avaKTog' 
TOig ^e TpivjKOVTa yXa(f>vpai veeg ecTTi^^^pmTO. 680 

NSv av Tovg o(Taoi to VleXacTyiKOv Apyog evaiov, 
01 T AXov 01 T AXoiryjV 01 re ^pyiyjv evefxovTO, 
01 T elj^pv ^Styjv vj^^ 'KXXd^a KaXXiyvvaiKa, 
Mvpfjii^oveg &e KaXevvTO Kai"EXXyjveg kou ^A^^am, 
tS>v av TrevryjKOVTa vecov yjv dp-ypg ^ AyiXXevg. 685 

aAA' oiy ov 'noXe^kOi.o hvayjyeog e[J.vccovTo' 
ov yap eyjv oaTig atpiv eiri (TTi^/ag yjyy}(TaiTO. 
K€iTO ydp ev v^ecrcTi Tro^^dpKyjg ^iog ^AyjXXevg, 
Kovpyjg ycoofji.evog lBpi(Ty]'i%og yjiJKOfj^oio, 

Tyjv €K Avpvyja-a-ov e^eiXeTO ivoXXa fKoyyiaag, 690 

Avpvyjaaov ^iaTropG^^aag Kai Teiyea S^^jSi^g, 
Ko^ ^e M.vvyjT €(3aXev Kai ^KTrtaTpo^ov eyyeatfxcopovg, 
vieag KvyjVoTo ^eXyjTTtd^ao dvaKTog' 
Tyjg oye KeiT dyecov, Tdya ^' dvaTYjaeaOat e^aeAAev. 

O; ^ €iypv ^vXdKyjv Kai Ylvpaaov dvdefj^oevTa, 695 

AyjfJt^yjTpog Tefxevog, Irccvd re, fj(,y]Tepa fjyjXcov, 
dyylaXov t AvTpccv yj^e TlTeXeov XeyeTrotyjv, 
Toov av JJpcoTeatXaog Apyfiog y}yeft.ovevev 
^coog ecov tot€ ypyi eyev Kara yata fJieXaiva. 
Tov ^e Kat dfX(pi^pv(f)yig dXoypg ^vXdKY] eXeXetirTO 700 

^73 — 675. a6eT€7 Zenodotus, 686 — 694. a56Te~ Zenodotus. 
versu 674. ne scripto quidem. 690. eV Avp^a-o-oS] eV Avpvy}a-<rS 

681. vvv av — eVaiov] ot^^Apyoi Zenodotus. 

t' elxov ro HeXa^ryiKov, ovOap apov- 694. aj/o-Tvjtreo-da»] a<TT^<7ea-6ai 

pvjq Zenodotus. Zenodotus. 

682. Tpfi^lv ivefMVTo^l Tpriyjva 6gy . ayyJoiXov] a.y%i<x'Kijv ZqixO' 
veuovTo Aristarchus. dotus. 46 lAIAAOS B. ILIAD. 

Kui SojtAOf yjiKnekrjg' rov ^ eKxave Aap^avo^ avvjp 

vfiog aTroQpacTKOVTa itoKv 7rp(criaTov 'A^^afwv. 

ovOe iJ.€v cvO 01 avapypi eaav, irofjeov ye fj.ev apyov 

aKKa cr(f>eag Koafxvjae Ilo&ap/ojf, o^og Apv]og, 

^l<piKXov viog TtoKviiAikov ^vKaKi^ao, 7^5 

avTOKaaiyvTjTog fJi.eya6viJ.ov TlpcarecnKdov 

OTrXorepog yeveyj' o S a[j.a itporepog Kai apeiav, 

yjpcog TlpaTeG-iKaog ^hpyjhg' ov^e ri Xaoi 

^evovff yjyefJ.ovog, TroGeov ye fiev eaSKov eovra' 

rSo ^' afJM Tea-aapaKOVTa fj.eXaivai vyjeg e-novTO. yio 

O/ te ^epag evef*.0VT0 iiapai, ^oilBYji^a Xifxvvjv, 
Boi^y]V Kai VXacpvpag Kai evKTifxevvjv ^lacoXKOV, 
rav •rip'^ ^A^y.-^roio (piXog yraig evdeKa vi^av, 
EdVfj.YiAog, rov vtt AOft.YiTix> r€Ke ota yvvaiKuv, 
AXKt^arig, TleXiao Qvyarpm eidog dpiaryj. yig 

O; S' dpa M>j0ajv>jv Kai Qavfi.aKiyjv evefKovro 
Kai M.eXi/3oiav eyov Kai ^OXi^ava rpyjyrelav, 
Tcov ^e ^iXoKryiTYig Yipyev, ro^cov ev ei^ag, 
eTTTa vewv* eperai V ev eKaary] TrevTyjKovra 
€fj.j3€^aaav, ro^av eif el^oreg i<pi fj.dyeaBai. 730 

aAA' fjXv ev vYjaai KeTro Kparep aXyea Trdayjjov, 
A^^vco €V yiyaOer], o6i fxiv A/ttov vieg ^Ayaim 
eXKei fJ.oy6i^ovra KaKx oXoo<ppovog vdpov. 
evtf oye Keir ap^ewv ra-^^a oe f/.vy]aeadai e/xeAAov 
^Apyehi irapa vy]vai ^ikoKT-^rao avaKrog. 7^5 

ovOe fj.ev ovO oi avapyoi eaav, Troaeov ye fxev apyov 
aAAa Me&wv Koafj.y]aev, ^OiXyjog vo6og vlog, 
rov p ereKev Vy]vy] vtt 'O/A^i' TrroXiTropdip. 

0\ S' e/j^ov TpiKKV]v Kai ^\6(0fj.Y]v KX<afj.aKoeaaav, 
oi r eyov Oiy^aXi^qv, iroXiv Kvpvrov Oi^^aXivjog, y^o 

Twv avS^ y]yeia6y]v ^AaKXy]Tiiov 'hvo TtaT^e, 

707. a/A» Aristarclius. afa. alii. nodotus. 

718. tZv — ^eiSa?] tuv a.1 Vjye- 724 — "J 26. a.BeTt7 ZtQnodiOtViS,. 

lAOveve ^iAOKT^r-/jq, a,yoq avlpZ-v Ze- ^^?- «^^«] toI? Se ZenodotUS. IAIAA02 B. 47 

lyjTyjp^ ar/a6(b, Yio^aKeipiog ^^e Map^awv* 
ToJV ^e TpivjKQVTOi yXoKpvpui veeg eaTiyocaVTO. 

O/ V e^/ov ^Opixeviov, oi re Kpyjvrjv 'TTrepeiaVf 
01 T ej^ov A(XTepiov TiTavoio re XevKa Kapfiva, 735 

T«v ':^^5^ KvpvTTvXo^, Kvaifji.QVos ayXao^ viog' 
TOJ ^' a/ota Te(T<xapaKovTa fA.eXaivai vrjeg eTTQVTO. 
z Apyiaaav eyov Kai 1 vpTW/jv eve^ovTO, 
Opdvjv 'HAwvt^v Te TToAiv t' 'OXoo(7<70va XevKrjv, 
Twv av6' ^yefxoveve ixeveTiToXeixog YJoXvTrQiT'/]^, 74° 

vto$ Heipidooto, Tov oAavaTog TeKeTo Tjevg — 
Tov p imo YietptGota TCKeTo KkvTog 'iTTTro^a/xe^a 
vjlxaTt Tw OTe (f)r)pag extcaTO XayvfievTag, 
Tovg ^ eK YlyjXiQV coa-e Kat AidiKeaa-t TreAao-crev — 
ovK oiog, afua Twye AeovTey^, ot^og Apvjog, 745 

viog v7repdvfjt.oto K.opavov lS.atvei^ao' 
Toig &' aft.a TecraapdKOVTa fi.eXaivat vvjeg eitovTQ. 

Tovvevg ^' Ik Kv<f)QV vjye '^va) Kai e'iKO(rt vvjag' 
Tf &' 'Evi^vef eiTOVTO f^eveTiTokefA,oi Te Ylepat^oi, 
01 Trepi Aaj^wvTjv ^va^yeifi.epov qIkI^ eQevTo, 75*^ 

ot T dfxcf) lfj.epTov TtTap-^atQV epy evefj.QVTQ, 
og p eg ilTjve^ov itpotet KaXktppoov vboop, 
ovo oye Hvjveto) avf(,ft,i<ryeTat dpyvpodiv!^, 
aXkd Te ff.tv KaQvTrepSev eTitppeet vjvt ekaioV 
opKov yap ^eivov llTvyog v^^aTog ecrTiv diioppai^. 755 

Mayv^TftJV ^' ^p^e TipoQoog, Tev6pv]^ovog viog, 
dt Trept Tiv]vetov Kai IloyAfov eiVQ(7i(f>vX\Qv 
vaie<xKov' twv lOtev Tlpodoog 6oog vjyefj.ovevev, 
T(£> V afj.a TeaaapdKOVTa fj.ekatvai v^eg eitovTO. 

OvTot ap YiyefJ.oveg Aavaav Kai Kotpavot vjaav. 760 

Ttg T ap Tiov o^ aptGTOg evjv, <tv fnot evveire, Mov(xa, 

733' '^"5 Aristarchus. ruu 744. AWtKea-a-i] AWiotiea-a-i De- 

alii. mocrines. 

741. aOdmTofJi aOcivaTov Ze- 75^* W' ^^^IMj/to'} epya veiA,oyTO 

nodotus. Aristarchus. 48 lAIAAOS B. ILIAD. 

avTcov ■i]0 nrTrm, oi ocfji. ArpeidTja-iv eTrovTO. 

iTnroi fx.€V fj.ey apicrTai eaav ^vjpvjTid^ao, 
Tag lSiVfji.Yj?.o$ 'iXavve Tro&w/fea? opvi6ag Wf, 
OTpiyag oieTeag, a-Tacpvkrj eiri vIotov eiaag' y6^ 

Tag- Iv YlvjpeiYj 6pe\p^ apyvpoTO^og AttoAAcbv, 
kfjxjxo B-^Xeiag, (f)ol3ov hpriog (f^opeovaag. 
avbpuv av fj.ey api(XTog evjv L €Aaft.coviog Aiag, 
o(j)p AyiXevg fjjriviev' o <yap iroXv ^epTUTog ^ev, 
iTTTTo; 6', 01 (}>opee(rKov afj.vfJ.ova II^Ae/wva. 77° 

aXK fuv ev v^eaai Kopavicn TtovTOTiopoKTiv 
KeiT a7rofi.y}vi(jag ^ Ayafj.efJ.vovi, Troifn.evi Aawv, 
'ATpei^yj' Xaoi ^e Trapa priyfj.hi 6aXd<xcrYig 
^iaKoicriV TepirovTO Kai alyaveficriv levTeg 

TO^oKTiv 6' iTnroi ^e Trap' apfj,acnv oicnv eKaaTog, 775 

XaTOv epeitTOfi.evoi eXeo6pe7rTOV re creXivov, 
ecTTaaaV apfj.aTa S' ev TreTvvKaaff.eva KetTO dvaKTCov 
ev KXicrii^g. oi ^ dp^^ov dp7j'i(f)iXov 7ro6eovTeg 
(j)0iT(OV ev6a Kai €v6a KaTa crTpaTov oy^' efJ.dypVTO. 

O/ ^ dp icxav axrei re Trvpt y6m Trdcra vefJ.oiTo' ^^o 

yaHa V viredTevdyCC^e Aa ag TepTriKepavvx 
yaofJLeva), OTe t afj,(f)i Tvcfxoei yaTav ift.dcra')^ 
eiv ApifJ.oig, o6i (f^aai Tv(f)coeog efj.fj.evai evvdg' 
cbg apa Tav vtto Trocrai fi.eya aTevayi^eTo yaia 
€pyofJ.evu)v' fiAXa ^ coKa dieTrpi^aaov Tte^ioio. 7^5 

Tpcoaiv ^' dyyeXog y}X6e Tro'^'^vefx.og coKea ^lpig 
Trap Aiog aiyioyoio avv ayyeXivj aXeyeivrf 
01 S' dyopag dyopevov ein Tipidfi.oio 6vpYjaiv 
TrdvTeg 6fi.yjyep€eg, ^fj.ev veoi yj^e yepovTeg. 

dyypv &' laTafLevy] "Trpoaecpy} Trodag coKea ^lpig' 79° 

eiaaTO t\ (f)6oyy)]v vii YIpiafJ.oio TIoXityi, 
og Tpcocov aKOTTog i^e, Tro^coKeiYiai Treiroi^cog, 
Ti//XjSa3 eTT aKpoTaTcp AlavrjTao yepovTog, 

769, (fiepraToc Aristarchus. (pipTepoi alii. 

791 — 795' a^fTowTa». lAIAAOS B. 49 

Oey[Ji.€vos owTTOTe vavcfyiv oi(f)opfji.vj6eiev ^A^^atoi' 
ra {xiv €€iaafJL€Wj fX€T€<f>y} Tro^^a^ mea ^lpi? 795 

" w yepov, alei roi fuiGoi (piXoi aKpiroi elaiv, 
oig iror ctt eip-^vvjg' TroXefxog ^ aXiacrrog opcopev. 
7} (iev ^yj fjAXa TtoXka fxayfag ei<j4fkv6ov av^^pwv, 
aKK ov7r(o roiov^e roaov^e re Xaov oTTCOTra' 
XiTjv yap (pvXKoi(Tiv eoiKOreg rj ipafxd9oi(7iv 8oo 

ep^^ovrai Tretioio ft.a')(V]<TOfA,evoi itepi arrrv. 
EKrop, aoi de fj.dki(jr eTTireXXofxai wde ye pe^ar 
TToXXot yap Kara a(rrv fkeya TJpidfJLOv eiriKovpoi, 
aXXvj S' aXKcov yX(a(X(Ta TroXvaTrepeav dvQpooiKoV 
ro7(nv eKa^rrog av/jp (TYjft.aiverco ola-i Trep ap^^^ei, 805 

rcav § €^vjy€i(7dco, KO^TfHYjo^dfievog TroKiYjrag. 

''Of €(f)ad\'EKTCop § ovn Beag eTTog yjyvoirjcTev, 
ccixpa eAV(T ayopvjv eiri revyea e(T<T€vovro. 
'TTaaai &' coiyvvvro TrvXai, eK ^' €(T(Tvro Xaog, 
ire^oi S' iiniyjeg re' TroXvg ^' opvfnay^og opoopei. 810 

K(Tri ^e ng irpoitdpoiBe TroXiog alneta koXcovvj, 
€V Tre^/co ditdvevBe, 7i:epiOpofJ.og €v6a Kai €v6a, 
rv]v YjTOi av^peg ^arieiav KiKX-^cTKovcnv, 
a6dvaroi M re cr^fJia 7roXv(TKdp6fj.otQ Mvpivvjg' 
€v6a rore Tpcioeg re ^i€Kpi6ev 4^' eiriKovpoi. 815 

TpcocTi fxev /jyefxoveve fxiyag Kopv6aioXog EKrcop 
Ylpiaf/.i^T^g' aff.a rcpye TtoXv TrXeTaroi Kai api(Trot 
Xaoi 6copv](T(Tovro, fj.€fj.aoreg ey/eiviaiv. 

Aap^^avicov avr vipyev evg 7ra7g ^ Kyyi^Tao, 
Aiveiag, rov vtt ^Ayyi^TYi reKe ^T ^A^ppo^^irvj, 820 

l^vjg €V KVvjfJMiai 6ea jSporw evvvj^eiaa, 
cvK oiog, afj.a rcioye ^vco ^AvrvjVopog vie, 
^ApyeXo^^og r ^ AKdfj^ag re, fxdyyig eu e;&OTe Tvdavig. 

0\ te TieXeiav evatov V7rai Tto^a veiarov i^v]g, 

798. ^ fA.h Stj] JjStj fjt.h Ari- Aristophanes et, ut videtur, Ari- 
starchus. starchus. 

801. i:epY] irpoT) Zenodotus, 808. h' eW] Sf Xv(r quidam. 

E 50 IAIAA02 B. ILIAD. 

a(pveioi, Tr/vovTef v^cop ^eXav Aia^Troio, 835 

TpZef, rav avT 'qpye AvKaovog ayXaog vlof, 
Uav^^apof, Q) Kai ro^ov 'AttoAAwv avrog e^coKev. 

O; S' A^pyjareidv r ei^^^ov Kai dyjfxov ^ATraicrov, 
Kai Tlirveiav ej^ov Kai T-rjpeirjg opog aiTrv, 
rcov 7]p')^ A^pyjarog re Kai A^<^iog XivoBapv}^, 830 

vie Ova} yiepOTiog TlepKcoaiov, og Trepi iidvroov 
yjdee (xavroavvag, ovte ovg Tra^ag eacTKev 
aTei^^eiv eg TroAe^ov <pSi(TYjvopa. tw ^e 0/ ovri 
7rei6ea6if]v' Kvjpeg jap ayov [j.eXavog Qavdroio. 

0\ V apa TlepKCtirifjv Kai YlpdKriov d[Ji.<j>eve(Ji.ovro 835 

Kai YiYiarov Kai A/3v^ov ej^ov Kat tiav 'Apia^yjv, 
Twv avO IpraKiOyjg ^^j^ Aaiog, opy^aixog avopm, 
Aaiog ^TpraKi^yjg, ov ^ Apia(3y}6ev cfjepov nnroi 
a\6caveg fj.eyd\ot, 7rora[XQv «tto SeAA^evTOf. 

^lTnrodoog &' aye ^vka YieXaaycov ey^^eaiy.apcav, 840 

Twv 0; Adpiaav epi^caXaKa vaierdaaKoV 
roov ^pj^ l7nro6oog re VlvXaiog r, o^og Apyjog, 
vte tvct) A.y]6oio IleAaiT^yoS Tevia(j.thao. 

Avrap ^pyjtKag y]y 'AKd[j.ag Kat Heipoog yjpcog, 
oaaovg 'YtXkriaTiovrog ayappoog evrog eepyei. 845 

Kv(f)i^[Xog &' dpy^pg KiKOVoiV ijv aly(jj.yirdcav, 
viog TpQi^yjVGio ^iorpecjjeog Ked^ao. 

Avrap Tivpaf^yjg aye Tlaiovag dyKvXoro^ovg, 
ryjKo6ev e^ A[j.v'^avQg, «tt' 'A^;oy evpvpeovrog, 
^A^tov, ov KdkXtarov v^cap hrtKt^varat aiav. 850 

TiacpXayovcav S ^yeno TIvXai[j.eveog Xdaiov KVjp 
e^ 'Ev€T(£v, o9ev yj[j.iovcav yevog dyporepdcav, 
01 pa Kvrcapov \yov Kat '^y}aa[xov a/A^eve^ovTO 
d[jxfit re Tlap6evtov 7rora[xov Kkvrd ^wpxT evatov, 

839. ano] aiio Aristarchus. dam addiderunt, IlvjXeyovo'? 6' d/o?, 

844. Heipooq] Ueipu^ Aristar- ittpite^ioq ' Aa-repoT:a7oq, 
chus, ut videtur. 849. 'AfAvbSvod yp. 'AjSuSSvo?, 

848. Post hunc versum qui- 852. 'Ei/erSv] 'Ei-eT^? Zenodot. IAIAA02 B. 51 

Kpcofxvdv T AlyiaXov xe Kot v\pY]\ovg ^EpvOivovg. 855 

Avrap 'AXi^avcov '0^/o$- Kai ETriarpoipof "h^yp 
ryjXoSev e| 'AAv/Siyf, o6ev apyvpov ea-ri yeveSXy]. 

M.v<Tcov &€ l^pofxig ripxe Kai EvvofJLog oimiarrjg' 
«AA' ovk olavoiciv epvaaaro Krjpa [xeXaivav, 
aXX* e^djx,'^ vtio %e^a/ 7ro^(OKeog AiaKi^ao 860 

ev Trorafji.^, oQi irep Tpaag Kepdi^e Kai aXXovg. 

^opKvg av ^pvyag vjye Kai ^AcrKdviog Qeoet^Tjg 
t^A' e^ Aa-Kaviyjg' fx.e[xaa-av ^ va{x7vi [xd^^^eadai. 

yii^oaiv av M.ea6XYjg re Kai Avricpog 7]yv}ada6v)v, 
vk TaXaifxeveog, rco Tvyaiv] reKe Xiixv/], 865 

01 Kai M^qovag v]yov vtto T^wAco yeyaiorccg. 

Ndarrjg av Kapcov y^yriaaro ^ap^apo(f)covcov, 
01 MiXi^Tov eypv ^6eipcov r opog aKpirocpvXXov 
Matdv^pov re poag MvKdXv]g r atiieiva KdpY]va' 
rcov [xev ap Ay.(f)t[xa')(og Kat NdaTY]g Y]yY]ada6Y]V, 870 

iL^darYjg A[/.(f>i[>.a')(og re, No[i.tovog ayXaa reKva, 
cg Kat '/jpvaov ej^wv TtoXe[Kovo tev Yjvre KOvpY], 
VY]iTiog, ovM rt 01 roy htY]pKeae Xvypov oXe6pov, 
dXX e^d[x,Y] VTTO %epo-; TTo^^coKeog AtaKt^ao 
ev Trora[j.co, yjpvaov S ^A^ytXevg eKO[xtaae ^ai(f)pcov. 875 

'Eap7rY]^cbv ^' ^/jp^ev Avkicov Kat TXavKog d[x,v[j.cov 
TY]Xo6ev Ik AvKtY^g, 'Bidv^ov diro '^iVYjevrog. 

855. Post hunc versum Cal- 'AXojSij?, vel 'AoXtj?, vel X.aXv^uv 
liraachus addidit, Ka^Kmac, oHr s. XaXi^jrfvj?. 

^-ye WoKvKkifiCi vioq a,y.v[iLaiv, 1 ot Trept %B^y apyvpcv etrr* jeviBht}] yp. 

llapdiviov -KdTafMV KKvra Swftar' 00' ' Aj/.a^oviSav jevoi IgtI. 
evaiov. 860. 861. aBerovvrai. 

856. 'AXt^avav] jp. 'OkiCfiivav, 865. Yvjal'q — Xi/*v/j Aristar- 
vel 'AXa^wi/ai', vel 'Ai^aCfi)vuv. chus. Tvyai-^ — Xjjwvtj Chseris et 

857. 'AXv^r,q] yp. 'AKon-^i;, vel DiodoruS. E 2, 52 lAIAAOE r. ILIAD. 

r. 

OpKOL. Tei^ocr/coTTia. * AXe^duSpov kou Mez/eAaou 

fiovo/JLa)(La. 

AvTap eirei Kocrix.i^Bey afj. "^yeiJiovecrcriv €Ka(XToi, 

Tpwef fAev KXayyyj t evoTryj t 'i<Tav, opvi$eg a>f, 

TjvTe "jrep KXayyvj yepdvm Trekei ovpavodi irpo, 

aiT eirei ovv •yeifiMva cfivyov Kai dBea<paTOv ofJ.^poVi 

KXayyvi Taiye TreTOVTai Itt' 'Q^Keavoh podcov, 5 

dv^pdai Hvyfjiaioicn (ftovov Koi Krjpa cfjepovcrai' 

vjepiai V dpa Taiye Katcqv epi^a irpoipepovTai' 

01 ^ dp 'icxav ariyrj fj.evea irveiovTeg ^h.y(aio), 

ev 6vfj,oo fj.efJXM>Teg dXe^efJ.ev dXX-^Xoiaiv. 

EiT opeog Kopv(f)^cri Noto? KaTeyevev 0fi,i')(XyjV, lo 

Troifj.ea-iv ovti (f)iXy]v, KXenTVj ^e re vvKTog dft.eiva), 
Toaaov Tig t einXevcraei ocrov t eTri Xaav ivjaiv 
ci)g apa tcov vtto iroaai KoviaaXog apvvT deXXyjg 
epyofj.evcoV fj.dXa V uKa ^ieTrpyjaaov Tre^ioio. 

O; S' ore ^^ c^eSov yjaav e^r aXXyiXoiaiv lOVTeg, 15 

Tpaah fuv 7rpofJ.d)(i^ev 'AXe^av^pog 6eoeidyjg, 
Trap^aXeyjv a)fJ.oiaiv ep^wv Kai Kafj.irvXa To^a 
Koi ^((pog' avTap ^ovpe ^vw KeKopv6fJ.eva "xaXKx 
•jrdXXcov Apyeiav TrpoKaXi^eTO irdvTag apiaTOvg 
dvTifBiov fjjxykaaaBai ev aiv^ ^yjioT^Ti. 30 

Tov ^' ag oiiv evoyjaev dpy]i(piXog MeveAaof 
epvpff.evov TrpovrdpoiSev ofk,iXov, fnaKpa fSifSavTa, 
uaTe Xeav e^^apy} fi.eyaXx eiri a(cfj.aTt Kvpaag, 
evphv ^ eXa(f>ov Kepaov y) aypiov alya, 

10. et/T* ojjeo?] ^ure opeu? CHia, 18. airap ^ovpe] avrup dovpe 

Massiliensis et aliae ediliones Zenodotus, Aristophanes, Cal- 

qusedam. listratus, Aristarchus et editio- 

13. Kovia-aXoi; apvvT' aeAXij?] Ko- nes plerseque. 

viaaKov wpvvr' aeK\'/jt; Aristoph. 19. 20. aOeTovvTai. lAIAAOE r. 53 

ireivaW fxdXoi ydp re /«XTeaSiei, e^nrep av avrov 25 

(revavToci ra^ecf re /ivve^ daXepoi t al^yjoi' 

ftJS" ^"Yapfi MeveXao^ ^AXe^avtpov Beoei^ea 

o^6a\fxoicriv /&ct)v* ^aro yajo Tiareadai aAe/rTjv. 

avTiKa S e^ oj^ecov o-i!v Tevyecriv «Ato ya(j.a^e. 

Tov ^' wf oCiv evor}(T€v ^AXe^av^pog Beoei^)^g 30 

ev Ttpo^dtr^Ldi ^avevTa, KaTeTrkTjyYj (piXov vjTop, 

aif' eTapcov eig eavo^ ej^a^ero /c^p aheeivav. 

(og OTe Ti$ Te opaKovTa /&wv TraXivopao? a7reo"T>j 

ovpeog ev /S^^aay^g, vtto Te Tpo^og eAAajSe yyra, 

aip t' ave^copyjaev, (o^/jpog tc jU/v e^ Ae Tiapeiag, 35 

&)$■ avT/f Afa^ ofJiiXov e^v Tpcom dyepco^^^av 

oeta-ag 'ATpeog viov ' AXe^av^^pog Qeoeityjg. 

Tov V ¥tKT(op veiK€a-(7ev i^wv alayjjolg eTreeaaiv 

" AvaTrapi, ei^og dpiaTe, yvvaifmveg, yjTrepoirevTa, 

aiQ o(f)eXeg ayovog t efxevai dya\K.og t aTroXeaQai. 40 

Kat K€ TO ^ovXoifJiyjVf Kai Kev ttoXv Kephiov yjev 

yj ovTco XajSyjv t efxevai Kai vito^^iov aXXm. 

7] TTOV KayyaXotjiai Kap^^KOfKomTeg ^ Ayaioi 

(f)avTeg apiaTyja Trpofxov efj.fj.evai, ovveKa KaXov 

eioog eir , aAA' ovk eaTi f3iy) (f)peaiv ov^^e Tig dXKYi. 45 

^ Tozoo-^e ewv ev itovTOTtopoiai veeaaiv 

TTOVTOV eTtnrX(t}aag, eTapovg epirjpag ayeipag, 

f/.tyPeig dXXo^aTToliai yvvalK eve^e dvriyeg 

e^ dmyjg yaiyjg, vvov dv^^pm ai'^fj.y)Tdm, 

'TraTpi Te aco fneya ityjfxxx. TroA^ji' Te TcavTi t€ OT^jOta;, ^o 

^vafxeveaiv fuv y^dpfj.af KaTyj^f^eiyjV ^e aoi avT<^', 

ovK dv ^y; fxeiveiag dpyii(f>iXov MeyeA^ov; 

28. aAetTvjv] ukdraq Zenodot. 'nme — i(peu(7ea-6ai.) margini ad- 

35, 7capeid(\ Tiapeia, Aristarch. scriptus vocabuli ayovo<; expli- 

40. Post hunc versum Diony- candi caussa. 
sius a-KVTo^paxlav hunc intulisse 42. ^ttoi^jov] eiro»|/(ov Aristoph. 
dicitur, ^AijSe t* jovvacriv oicriv i(f)i<r- ^l. Kaf/i^el-qv Aristophanes et 

naaQai (piKov vVov (Aa/)8avov). Est Aristarchus et editiones plerae- 

versus ex 1,455. (^^^ rectepij- que. KaTr,(pei-/} Zenodotus. 54 lAIAAOE r. IhT^B. 

yvoivjg y^ oiov (fxorog ej^e/f BaXepvjv TraptxKOiTiv. 
cvK av TOt •^Qiaiafji.y] KiBapig to. re ^wp' ^ A<ppo^iTY]g, 
y} Te KOff,'/] To T€ eJ^of, ot ev KOviYjai iKiyelrig. ^^ 

aKka [xa\a Tpaeg ^et^'^fx.oveg' vj re Kev ^^rj 
Xaivov ecr<TO "^iTcava KaKcov evey^ oa-a-a eopyag. 
Tov ^' avT€ Trpoaeenrev ^AXe^av^^pog Beoettyjg 
" KKTop, enet fxe /far' aiaav eveiKeaag ov^' vTrep aicrav, 
aiei TOt Kpa^iv] ireXeKvg Mg e<TTtv aTetpyjg^ 60 

f/iV 5>v^ vfjj/ f/t/ / 

ooT eKTiv Oia Oovpog vtt avepog, og pa re Teyyv] 

vyfiov €KTafx.vy]criv, ocf^eXXet ^' av^pog eparfV 

(t>g aot evt a-TyjGea-atv aTap^y]Tog voog eaTtv. 

fKyj ff.ot ^ap^ epaTo. Trpocpepe "xpvaey^g ^Acf)po^iTy}g' 

OVTQI a7ro(3XyjT ecrTt 6eS)V epiKi^ea dcopa, 6^ 

oa-aa Kev avTOi ^waiv, eKcov &' ovk av rig eKotTO. 

vvv avT €1 fj^ eOeXetg TtoKefx.i^etv y]^e fLayea-Qat, 

aXXovg fuv KoBtaov Tpooag Kai icavTag ''Ayatovg^ 

avTap efi. ev fi.ea^a^x Kai apyficptXov yieveXaov 

cy/AjSaXeT afuj> KXevy] Kat KTy^fiMat Traat fiMyeadat. 70 

OTTTTOTepog &e Ke vtKyjay] Kpeiaacov t€ yevv]Tat, 

KT'fjfx/x.& kXfhv ev TravTa yvvalKa Te oiko^ ayeaQoo' 

01 S' aXXot (f)t XoTy]Ta Kat opKta TrtaTa Tafx,ovT€g 

vatoiTe Tpoiy]v ept^coXaKa, toi ^e veeaScov 

Apyog eg m7rol3oTOV Kai ^Ayaitta KaXXtyvvatKar 75 

""Of e(f)a&', EKTCop ^ avT lyrapy] fx.eya fx.v9ov ocKOvaag, 
Kat p eg fheaaov Ihv Tpcocov aveepye (f)dXayyag, 
fKeaaov Oovpog eXcov' toi S' itpvv6y]aav aTtavTeg. 
Ta ^ eTreTO^a^ovTO Kapy]KOfx.ocovTeg ^Ayato), 
loTatv re TiTvaKOfj.evot Xdeaat t e^aXXov. 80 

avTap fx.aKpov dvaev dva^ dv^pm ^ Ayafj.efX.vcov 54. KiQafKi] Schol. Tjve? j^tere- pbanes, Aristarchus. t\ao alii. 
ypa^l^av " Ki^apn;." yx. 92. KpejWwv] KpetVo-a Ze- 

56. heib-^fJioveci] eXe-^/oiove? Zeno- nodotus. 

dotus. 74, vattiire} vaioifAev Zenodot, 

57. eiro-o Zenodotus, Aristo- lAIAAOS r. 55 

<rT€vr<x,i ydp ri €7rog €p€€iv KopvSaioXof' EKrcop." 

12f €(pau , 01 Q €<TyovTQ {J^a^/yig av€(io r eyevovro 
ecravfxevug. 'EiKrap ^e fxer dfX(f>or€poia-iv eenrev 85 

" KeKkvre fxev, Tptseg KUt evKV^fKi^eg 'A^a;o;, 
jxvQov AXe^dv^poiO, rov eiveKa velKog opapev. 
aXXovg fxev KeXerai Tpaag Kai icdvrag ^Ayaiovg 
revyea KdX^ ditoBeaQai em ')(9ovi 7rovXv(3or€ipri, 
avTOV &' ev fxea-a-io Kat dpv}'i(f>tXov MeveXaov 90 

titovg dfufi^ EXevri Kat Kri^fxaat Ttaat fj.d')(€aQai. 
OTCTrorepog ^e k€ vtKVjayj Kpeiaacov re ykvqrat^ 
Kryjfiaff eXm ei) Trdvra yvvaiKd re otKah^ dyeaQco' 
01 S aXXot (piXorrjTa Kat opKia Trtard rdf>.<oft.ev." 

ilg €(paa , ot apa Travreg aKyjV eyevovro a^taTrvj. 95 

To7a-i ^e Kat fxereetTre (Bo^v ayaBog yieveXaog 
" KeKXvre vvv Kai efxeh' fxdXtara yap dXyog iKdvet 
Bvfjiov €fMV' (f)pcv€co ^e '^taKptvQyjfxevat ^§07 
^Apyeiovg Kat TpZag, eiret KaKa iroXXa ireTroaBe 
etveK efxyjg eptoog Kat AXegavbpov eve/c apy^yjg. icx3 

yjfxem S' OTrirorepto Odvarog kou fxo7pa rervKrat, 
reQvatyj' aXXoi ^e ^taKpivdeirs rdytara. 

V 5.' V » r/ . \ f / Os\ /, 

otaere b apv , erepov XevKov, erepyjv be fxeXaivav, 

Vyi re kou 'HeA/a>* A;; S' yjfxe^g o\a-ofL€v dXXov. 

d^ere ^e YlptdfKoto (3iy)v, o(f)p opKta rdfxyyi lO^ 

^vrog, eTrei ol Trat^eg v7rep(f)taXot Kai dirtarot, 

fxy} Tig vTrepf^aaiyj Atog opKia ^yjX-^ayjrat. 

aiet ^' OTrXorepm dvtpoov (ppeveg yjepeOovTai' 

ctg ^' yepcov fxereyiatv, afxa 7rpoa-a<o Kat OTrtaaco 

Xevaaei, 07rcog 05^' aptara fxer afx^orepotai yevyirai. iio 

\lg €(pad f 01 ey^apYfaav A-^QXtot re 1 pcoeg re, 
eXTrofxevoi Trava^eaQat oii^vpov TroXefxoto. 

gg. ' Apy€iov(; Kat TpSccq} 'Apytioi hic et Od. K, 465. 
«at TpSei; Zenodotus. 1 00. a/)x??] «T-ij? Zenodotus. 

■uizoa-Oi] vhairOe Aristarchus 108 — l\o. aderowTat. 52 lAIAAOS r. ILIAD. 

r. 

OpKOL. TeLxoa-KOTrla. 'AXe^dvSpov koI MeveXdov 

fxovop.a-)(ia. 

Avrap eTTei K0<rfJiy]6€v a^ rjyei^ovecrciv eKaaroi, 

Tpae$ [xev KXayyyj t evoTryj r 'i(rav, opvide^ ibg, 

i^vre Ttep KKayyrj yepdvm Treket ovpavodi 'TTpo, 

air eTvei ovv j^eifJt^ava cf)vyov koI dQeacparov oix^poVf 

KKayyri raiye irerovrai eir ^SlKeavoio podav, 5 

dvopdcri UvyfJiaioia-i <povov koc KYjpa cpepova-at' 

iqepiai V apa raiye KaKrjv ept^a 7rpo(f>epovrat' 

ot o' dp laav atyri fKevea Trveiovreg Ap^a/of, 

€v 6vfj.Si [Ji.e[xacoreg d^e^efxev dXXyjXot(Tiv. 

EuT opeog Kopv(l>yj(Tt 'Norog Kareyevev Qfi.tyXr(v, lo 

7roiff.e(rtv ovri ^iXi^v, KKenrri ^e re vvKrog dfx.eiv<a, 
ro(T(TOV rtg r e7rtXev(7aei ocrov r eirt Aaav triaiv 
cog apa rav viro iro^Tcrt KovtcxaXog copvvr aeXXrjg 
epypfj.evcaV fj.dXa V aKa ^tejrpricyaov Tr^ioio. 

O/ V ore trf (xy^^ov rjaav eir dXk^^Xot^rtv iovreg, 15 

Tp(oa-h fi.€V TrpofJid-^^i^ev 'Ake^av^pog Qeoet^rjg, 
irap^akerjv cof>.ot(7iv eyoov Kat KafjjnvXa ro^a 
Koi ^icpog' avrap 6 dovpe ^va KeKopvBfj-eva y((x.XK(p 
TrdXXm Apyetcov TrpoKaXi^ero ■jrdvrag dpta-rovg 
dvri(3tov fiM,yJa-aa9at ev alvrj 'briiorrjrt. 20 

Tov S' ^g ovv evoria-ev dprjicptXog MeveAaof 
epypfJ^evov irpoTrdpoiQev ofntXov, fj.aKpa ^t^dvra, 
«cTTe Aectfv eydprj fxeydXcp eTrt aafnart Kvpaag, 
evpav rj eXacpov Kepaov rj ayptov aiya, 

10. eiir* opeoq^ •^iire opevi; Cllia, 18. avrap ^ovpe] avrup ^ovpe 

Massiliensis et alise ediliones Zenodotus, Aristophanes, Cal- 

qusedam. listratus, Aristarchus et editio- 

13. Kovi(ra,Xoq apvvT' aeK>Jiq\ ko' nes pleraeque. 
viffdXov upvvT' aeKK-rji Aristoph. 19. 20. aOerovvzai. ni.,^ lAIAAOE r. 53 

Treivacov' ixaXex, ydp re Karecrdiet, enrep av avrov 25 

aevcovTat rayee^ re Kvveg 6aKepoi t' al^yjoi' 
0)$" ep^a^oj MeveAaog- ^ AKe^av^^pov Beoei^ea 
OfpQaKfx.otcrtv i^cov' (f)dro yap ria-ecrdai dkeirvjv. 
avriKa S e^ oyem avv revyectv akro ya^dX,e. 

Tov ^' co^ Qvv evoYiaev 'AAe^av^^o? Qeoet^y]g 30 

ev TcpoikdyoKTt (pavevra, KareTrk^^yYj <pikov yjrop, 
a;f/ d erapcov eig eavog eya^ero Kyjp akeetvcov. 
cog S' ore rig re ^pdKovra l^cov iraXivopaog aTrea-ry} 
ovpeog ev /S^^crcT^g, vtto re rpofjt,og eAXajSe yvTa, 
aip r dveycopyjo-ev, coypog re [Atv eike Trapeiag, ^^ 

iog avrtg Kab ofJitkov e^v Tpcocov dyepcoycov 
Qetaag Arpeog viov 'AAelav^^oc Seceto-^g. 
rov ciKrtop vetKecraev tocov aia-ypotg eTteeacrtv 
*' AvcTTrapt, eidog dptaref yvvaifAaveg, vjTrepoTrevra, 
at6 o(f)ekeg dyovog r €fjt,evat dya\Kog r dnoKeaBat. 40 

Kat Ke ro (3ovXoi[xy)v, Kai Kev itoKv Kep^tov Yjev 
7} ovrco AwpTjv T efAevat Kat vTTO^itov aAAwv. 
Tj iTov KayyaXocoai Kapy}KOfji.ocovreg 'Ayatot 
<f)avreg aptcxryia Trpofj.ov ef/,f/,evai, ovveKa KaKov 
eioog eir , dX)^ ovk eart Piy) (ftpeatv ov^e rtg dkKvj. 45 

17 rotoa^e ecov ev TrovroTtopotai veeaaiv 
Tr<Jvrov emTrXcoaag, erdpovg eptvjpag dyetpag, 
fx.tyBeig dXko^aTroTai yvvaiK eiiet^^e' dv^yeg 
€^ dmyig yaivjg, vvov dv^pcov atyjji.y}rdcov, 

'Ttarpi re aco fj.eya irYifxa TroKyjY re navrt re ^ij/^a', 5° 

^vafjLeveaiv ^aev ydpf/.af Kary)(f>eiyiv ^e aot avrix; 
cvK dv ^y} fxetvetag dpy}i(piKov MeiieA^ov; 

28. aAetrvjv] «Xetra? Zenodot. TroTe — i(pe<Taea6ai) margini ad- 

35. Tcapetdi;'] Ttapeid Aristarch. SCriptUS VOCabuli ayovoi; expli- 

40. Post hunc versum Diony- candi caussa. 
sius a-Kvro^paxiav hunc intulisse 42. inroipio''] iTio4/iov Aristoph. 
dicitur, jtxijSe t< yovvaa-tv olaiv itpea-- ^i. KaTvjtpeiyjv Aristophanes et 

caaQut (piKov vlov (Adp^avov). Est Aristarchus et editiones plerae- 

versus ex 1,455. ("^^ recte/*ij- que. KaT^r^e/vj Zenodotus. 54 IAIAA02 r. JH^D. 

yvoiYji y^ oiov cfiaTog ej^e/g' 6a\€pv]v TrapocKOiTtv. 
ovK av TOi p^a/cr^Ty KiSapig Ta re Sw^ ^ A(f)po^iTi^g, 

7] T€ Acdju-iy TO T6 cT^Of, oV €V KOViri<Tl (J.iy€iyjg. g^ 

aXXa fjiAXa Tpaeg ^eitrj^oveg' •/} tc K€v vj^y) 
Kaivov eacro '^irvma KaKuv evep^ ocraa eopyag. 
Tov ^' aiiTe Trpoaeenrev 'AAe^avS^oc Beoei^^^g 
" ' EiKTOp, hrei [xe KaT aia-av eveUeaag oy§' VTrep alaav, 
atei Tot Kpo^iiq TreXeKvg wg eaTtv aTetpvjg, 60 

0(TT eicrtv ota bovpog vtt avepog, og pa t€ Te^/y-ri 
vvfiov eKTafXJVYjciVf ocpeXXet ^' av^tpog epayjv 
(ag aot evt aT^^Seaaiv aTap/Si^Tog voog eaTiv. 
fj.yi [j.ot ^w^' epaTa 7rpo(j)epe '^(ipvaeyjg ^Aippo^tTvjg' 
ovTOi aiTolSXyiT eaTi 6eZv epiKi^ea ^o5pa, 6^ 

r/ 5 V ^», f v ^> > V fA 

oaaa Kev avToi OccaiVf €K(i)V ovk av Ttg eKotTO. 

vvv avT ei jw.' eBeXetg 7roX€[j,t^€iv yj^e fj.a^^aBat, 

aXkovg [j.ev KaOtaov Tpaag Kai iravTag Ayaiovg, 

avTap €[J. ev fj.€aax Kai dpy]tcf)iXov MeveAaov 

avft./3dX€T dfjxf) KXevYj Kai KT^^fJMat Ttaat fjAyeaOai. ^o 

OTTTTOTepog ^e K€ viKYjari Kpeiaam Te yevi^Tat, 

KTVjft.a& eAwv ev irdvTa yvvcCiKd t€ o\ko^ dyeaQo>' 

01 V dXXoi cptXoTYjTa Kai opKta TriaTa Tafj.ovTeg 

vaioiTe TpotYjV epijSwXaKa, TOt Qe veeaBoov 

Kpyog eg hmo^OTOV Kai ^K.yaii^^a KaXXiyvvatKaP 75 

'~£lg €cf)a&', EKTcap ^ avr eydpyj fj,€ya fjJuBov dmvaag, 
Kai p eg fKeaaov \m Tpacov dvkepye cf)dXayyag, 
fj,€aaov ^ovpog eXcav' toi S' i^pvvdYjaoiv oTravTeg. 
Toj & eTteTo^d^ovTO Kapy]KOfioccvTeg ^Ayaioi, 
toTatv T€ TtTvaKOfj.€vot Xdeaat t e^aXXov. 80 

avTap fj.aKpov avaev dva^ dv^pm Ayaft.efj.vm 54. K/i9ap«?] Schol. Ttve? jt*eTe- phanes, Aristarchus. eT(7o alii. 
jfai^av " Kihapti;." 71. 92. Kpu<r(Tuv'] Kpei<r(ra Ze- 

56. ScjSi^jiAcvei;] ikc^jxoveq Zeno- nodotus. 

dotus. 74. yawJTeJ va(oiiAev Zenodot. 

57. t(T<To Zenodotus, Aristo- lAIAAOE r. 55 

" KT^^eaB , ^ApyeiQi, fM} /BdXXere, Kovpoi 'Aj^a<ft>v' 
aTevTai ydp ti eirog epeeiv KopvQaioXog ' EiKTCop." 

\lg €(paa , ot Q ecr^^^ovTO fJ-a^^^yjg aveco t eyevovTO 
eaa-vfxivag. 'EKTCop ^e y.eT dfxcfyoTepoia-iv eeiirev 85 

*' KeKXvTe jOtey, Tpcoeg Kat eiJKV^fJit^eg 'Ap^a^o/, 
fjJvdov AXe^dv^^poto, rov etveKa ve^Kog opcopev. 
aKKovg fj.ev KeXeTai Tpwag Kat TrdvTag W^^^aioi/g 
revy^ea Kd)^ aTrodeaBai eTrt yBovt TrovXvfSoTeipY], 
ai/TOV ^' ev fxecxacp Kai dpyjVfptXov MeveXaov 90 

otovg dfxxft EAevij Kat KT'f)fj.a<Tt Tracri fJLdyeaOat. 
OTnroTepog ^e Ke vtK^^a-Yj Kpeia-acav re yevriTai, 
KTYffJMff eXm ev itdvTa yvvalKd Te otKo^^ dyeaSco' 
01 ^' aXKot (ptXoTTjTa Kat opKta ma-Ta Tdfx.cofJiev.' 

ilg e<pau , 01 Q apa iravTeg aKVjV eyevovTO a-tcciry]. 95 

ToTa-t he Kat fx.eTeetire ^ovjv dyaBog MeveAaof 
" KeKkvTe vvv Kai ef/.eto' fjiAXtaTa yap aXyog iKdvet 
Gvfuov efLov' ^pcveco ^e ^taKptv6'^fj.evai vj^yj 

Wpyetovg Kai Tpcoag, eiret KaKa itoXKa TteTtoaBe 

etveK efJ/^g eptbog Kat AAegavbpov eveK apyijg. 1CX5 

y]f/.ecov ^' OTCTcoTepcp Bdvarog Kai fKoHpa reTVKrat, 

redvaiyj' aXXot Be ttaKptvBetre rdy^ia^ra. 

Qta-ere Q apv , erepov XevKOV, erepyjv oe fieXatvav, 

Vyf re Kat HeA;w* Af/ ^' y)fj.e7g oia-ofj.ev dXXov. 

d^ere ^e Uptdft^oto jStyjv, ocfjp opKta rdfjjvyj 105 

<x.vrog, eirei 01 Trai^^eg vTrepcptaXot Kat diitarot, 

fj."^ rtg virep^aaiyi Atog opKia ^YjX-^ayjrat. 

aiet S' OTrXorepccv dv^pm cppeveg yjepeQovTai' 

cig ^' 'ye^GJV f/.eT€y]crtv, dfJLa itpoa-cxca Kai OTtia-a-co 

Xeva-cret, OTtcog 05^' dpt&ra fi.er dff.<pOTepota-t yevyjrai. iio 

ilg ecpad , ot eyap^^aav Kyatot re 1 pcaeg re, 

€X7rofj.evot Travaea-Bai oi^vpov TToXefj.oto. 

99. 'Apyeiovi; Kai TpSa?] 'Apyttoi hic et Od. K, 465. 
Koi TpSei Zenodotus. 1 00. «jjx??] arvj? Zenodotus. 

■utTioa-Be] Trinaa-Bt Aristarchus 108 — 110. aOeTOWTai. 56 lAIAAOE r. ILIAD. 

KUi p iirTtovg ixev epv^av eTri (jrvyra.q, eK epav avroi, 
Tev^ea r e^e^^vovro, ra fxev KareQevr eiti yaif} , 

TrXvjaiov aXX^Xwv, oA/yvj d yjv afx,<pig apovpa. 115 

tjKrcop Oe Trpori aarv bvco KyjpvKag eTtefi.Trev 
KapTrakifjiug apvag re (f)epeiv Yipiafjiov re KaXeacrai. 
avrap TaXBv(3iov Tcpoiei Kpeim ^Ayay.eixvct>v 
vrjag €7ri yXaqyvpag tevai, ^o apv eKeAevev 
olae[x,evai' &' ap'' ovk airidyja 'Ayafxefxvovi ^iw. 120 

^lpig ^' ai/B' 'EAevvy KevKaXevca ayyeXog yjXOev, 
el^ofJ.evYj yakm, 'Avrvjvopi^ao dafjiapri, 
ryjv ^Avryjvopi^yjg e/j^e Kpeicov 'EkiKaav, 
Aao^iKyjv, UpidfJioio GvyarpZv ei^og apicrTyjv. 
ry]v ^' evp ev fj.eyapc£i' vj ^e fKeyav itrrov v(f>aLvev, 1^5 

diTtXaKa 7ropcf>vpey]V, Ttokeag ^ eveTracrcrev aeQkovg 
Tpcocov 5' i7nro'^dfi.cov Kai 'A^^a^wv yuXKoyirmcav, 
ovg edev eiveK 'eitacryov vit ApYiog TtaKafj.dcov. 
dyyov §' lcrrafj.evfi '^poaecf)')^ Tto^ag coKea ""Ipig 
" Sevp' \6i, vvfj.(f>a (piXyi, iva QectKeXa epya 'idyjat 130 

Tpcocov 6 iTtTto^^dfj.coy Kai Ayaicov yaXKoyircovcoV 
01 Ttpiv eii dXk^koiai (pepov TtoKv^aKpvv Apyja 
ev Tte^icp, oXooto XiXaiofievoi TtoXefJ.oio, 
01 '^yj vvv earai criyyj — itokefj.og &e TteTtavrai — 
dcTTticn KeKXifj.evoi, Ttapa ^' eyyea fj.aKpa TteTtyiyev. 135 

avrap ^AKe^av^pog Koi dpyjicpiXog MeveAaog- 
fjMKpyjg €y)(eir]cxi fj,ay^aovrai Ttepi creio' 
rco ^e Ke viK^cravri cfxXy) KeKX^^cryj aKoirigJ'^ 

''O? eiTtovcra 6ea yXvKvv ifj.epov €fJ.^aXe QvfkS) 
dv^pog re Ttporepoio Kai acrreog yj^e roKyjcov. 140 

avriKa §' dpyevvricri KaXvipafj.fvy] oSovyjcnv 
a>pfj.ar Ik 6aXdfJ.oiOy repev Kara ^dKpv •)(€OV(ra, 

i V n ~ \5j/. ^/jf/ 

ovK oiy], afJM ry]ye Kai aft.(f>ntoXoi bv eitovrOy 
A'i6py], Tlir$i]og Qvydrrjp, KXvfj.€vy] re /SocoTtig. 

126. TTop^pvpiriv Zenodotus, Ari- pevjv alii. 
Stophanes, Aristarchus. iJ.apixa- 144. a^eTerra*. lAIAAOS r. 57 

ccixfjoc ^' 67re/5' ikuvov oOi YiKaiai Tivkai. vja-av. 145 

O/ ^' «lU,^/ TIpiafJt,ov Kai TlavSoov vj^e SvfxotTvjv 
Aoi[x,7rov re JLXvrtov &' 'iKeraova t, o^ov Apyjo?, 
OvKaKey'j}v re Kat ^Avrvjvcop, -TreTrvvfj.evui afjupco, 
etaro ^vjfJLoyepovref em ^Kaiy]ai TrvXyja-tv, 

y^pai ^)] TtoKefXoio TreTravfxevot, aAX' ayopyjrat 150 

ecrdXoi, rerrtyeaa-iv eotKoreg, otre Ka6^ vXrjv 
^evS|Oeco ecjye^ofxevoi oita ketptoeacrav leTcrtv' 
roTot apa Tpcocov ^yrjropeg ypr eitt Trvpyx. 
ot co^ ovv etOovd tjAevyjv ent Ttvpyov tovaav, 
7}Ka Trpog akkvjkovg cTrea Trrepoevr ayopevov l^^ 

" ov vefkeatg Tpcoag kou evKVYjfxi^ag ^A^^^aiovg 
TOiyp dfA(/)i yvvaiKi Trokvv yjpovov akyea iraayetV 
aivcog aOavaryjcri 9e^g eig coTra eotKev. 
akka Kat wf, rofi^ Trep eova'', ev VYjVcrt veecrSco, 
jE/,^^' '/jfjuv reKeecrcri r oiricrcrco Tryjfx.a kiTrotro.^' 160 

"■Of ap ecftav, VlpiafKog &' 'EAevvjv eKakecrcraro (pcov^ 
" ^evpo Trdpotd' ekSovcra, <ptkov reKog, t^ev efj.eh, 
o<ppa 'toy} irporepov re Trocrtv Tryjovg re (ptkovg re — 
ovri fKot atrtyj ecrcrt, Beot vv fhot atrtot etcrtv, 
ot fnot e<pcopfUfiaav Trokeft-ov TrokvOaKpvv ^Ayatcov — 16^ 

r/ \ / <i? V <s. . / 5 f- / 

cog f/.ot Kat rovo avopa Trekcopiov egovof/.vjv/fg, 

ocrrtg 00 ecrrtv A^^aiog avrjp Yjvg re fx.eyag re. 

vprot fji.ev Ke<pakyj Kai f/t,ei^oveg akkot eacrtV 

Kakov ^' ovroo eycov ovirco i^ov 0(j)6akfJLoT<rtv, 

oy^' ovrco yepapoV (3acrikyj'i yap dv^pt eotKev.'' 170 

Tov ^ 'EAev^ fjjvBotcrtv dfj.et^ero, '^Ta yvvatKcov 
" ai^oTog re fJ.ot ecrcrt, <pike eKvpe, ^etvog re' 
cog o(f>ekev Bdvarog fJ.ot o^eTv KaKog, oirTrore '^evpo 
vieT (7c5 e7rofj.y]V, 6dkafj.ov yvcorovg re ktTrovcra 
iraT^td re ryjkvyeryjv Ka} of^yjktKii^v eparetvYjv. 175 

dk}M rdy ovk eyevovro' ro Kai Kkatovcra rer^^Ka. 

152. SevS/jeo)] SevSjjet Zenodot. 155. ^ra] aiKa, Zenodotus. 58 lAIAAOE r. ILIAD. TOi/TO 6e roi epeco, o [x avetpeai ijoe [xeTaAAag 

ovrog y Arpeihyig, evpvKpeiav ^ Ayafxe^Kvav, 

afjuporepov, l3a<7iKevg r ayaOog Kparepog r alyj^j.riryig . 

tarjp avr efxog eaKe Kvvainoog, et iror e^v ye. loo 

''D^g (paro, rov o 6 yepav vjyacaaro (f)ccvvj(Tev re 
" a> fJMKap ^Arpei^rj, (xotpiqyeveg, oXfSio^^aifjiov, 
yj pa vv roi TroXXot oeOiJ.yjaro Kovpot ^ Ayratm. 
y)^v] Kai ^pvyivjv ei<jviXvBov aiKTreXoecruav, 
€v6a 'i^ov TrXeiarovg ^pvyag avepag aioXoTrcoXovg, 185 

Xaovg Orp^og Kat Myy^ovof avrtQeoto, 
01 pa ror ecxrparocavro Trap oyQag Yiayyapioio' 
Kai yap eyav eirtKovpog eav fji.era roTatv eXeyBviv 
vjfxan rS) ore r i]XQov ^Af/.a^oveg avrtavetpat' 
aXX oy^' 01 roaoi ■y]crav ocrot eXiKcaireg Ayatoi. 190 

A / ~ » '/-V^ " '5>V ' / 5 !• / 

l\evrepov avr \jOv<jvia tOav epeetv yepatog 
etTT aye fnot Kat rovOe, <ptXov reKog, oartg 00 eaTtv 
fji,eim f(,€V KecpaXY] ^Ayaft,efJ.vovog ^ Arpei^ao, 
evpvrepog (afJ.ot(rtv tOe (rrepvot(rtv tOecraat. 
rev^/ea fj.ev 01 Kelrat eirt '^Bovi 'TrovXvj^oTeipv], 195 

avrog Se KrtXog (bg eTrtTrcoXeirat (irtyjJLg avtpm' 
apvetyi fj.tv eycoye et(TK(a 'nriyecrtfj.aXXca, 
0(jr oim fj,eya ttcov '^tepyerat apyevvam. 

Tov V v]fj.ei(3er eiretB^ EXevv] Atog eKyeyavHa 
" ovrog & av Aaeprta^v^g TroXvfj.v^rtg ^O^v^raevg, 300 

og rpd<pv] ev Ov]fJ.ca ^lBaKVjg Kpavav]g Trep eovav^g 
et^wg Travroiovg re doXovg Kat fLvj^ea TivKvd. ' 

T^v ^' avr Avrvjvcap 7reTtvvfj,evog dvrtov v]v^a 
w yvvat, V] fj.dXa rovro e-jrog vv^fj.epreg eetireg' 

yap kat tevpo iror vjXvBe '^iog ^O^vcraevg, 2,0^ 

aev eveK dyyeXtr^g, crvv apr]'i(ptX(a MeveAaco* 
rovg V eya e^etvtcra-a Kat ev fj.eydpotcrt <ptXv](ra, 
dfj.(porepm &e <pvv]v €^dv]V Kai fj,^^ea TrvKvd. « .\ 193. Kc^aX^] Kc^aA^ Aristarch. 198. oiecv] oluv Aristarchns. 
206. o-eu] irrii Zenodotus. III. lAIAAOE r. 59 

«AA. 0T€ dv} Tpweacriv h aypo^evoia-iv efJ.iyPev, 

cTTavTav fMv MeveAaof vneipe^^ev evpeag a)[x.ov^, 2io 

afxcjxc V e^ofx,eva>, yepap^oTepog y]ev 'O^ucro-evf. 

aAA ore 0»/ [/.vuovg Kai fx.y]Qea Tracriv v<pamv, 

TjToi fjiev MeveAaog- eTmpoya^Yiv ayopevev, 

iravpa fxev, aXKa fxdka Kiyea$, eirei ov iToKvfJ.vQoi 

ovV a(f)afxapToe7ry]^, ^ Kai yevei vcrTepog riev. 215 

aAX' ore Qyj TroXvff.yjTig avai^eiev O^yo-ceuf, 

CTda-Kev, VTrai ^e i^ecrKe KaTa yBovog 0ft.fj.aTa 'nyjlag, 

(TKyj-nTpov S' ovT OTriaci} ovTe Trpoirpyjveg evcafAa, 

aAA aa-Tefj.(peg eyea-Kev, aiOpei qxaTi eoiKcog 

(j^atyjg K€ ^dKOTOv re Tiv efXfxevai a(f>povd t avTCog. 230 

J, . j c/ 5i/ f j J' /, J //) <■/ 

aAA ore oyj p oira re fxeyaKyiv eK aTyjoeog let 
Kai eitea vi^d^eaaiv eoiKOTa yeifLepiT^aiv, 
ovK av eTceiT yjbva-yji y epia-aeie ppOTog aAAog 
ov TOTe y (ob Uovayjog ayaaaafx,efi eioog lOovTeg. 

rriV / "j J A V '^.v J / j r / 

10 TpiTov avT AiavTa tocov epeetv yepatog 225 

Tig T ap 00 aAAog A.')(aiog avi^p yjvg re fj.eyag re, 
e^oj^og- Apyetcov Ke<paky)v re Ka/ evpeag (ofLovg ; ' 

Tov § 'EAevT^ TavvireTiXog dfj.ei^eTO, ^7a yvvaiKm 
" oyrof ^' A'iag eaTi TreXcoptog, epKog ^AyatSov' 
l^ofuevevg V eTepcoSev evt Kp^^Teaai 6eog cog 230 

eaTyjKf diJ.(f>t ^e fxtv KpyjTcov dycn yjyepeOovTat. 
TtoKkdKi fj.iv ^ema-a-ev dpy)i(f>iXog MeveAao^ 
otKcp ev yjfj.eTepcp, oiroTe JLpyjTfiQev tKOiTo. 
vvv &' akXovg fxev TrdvTag opa> eXiKcoTrag A-^^aiovg, 
ovg Kev ev yvoiYjv Kai t ovvofj.a fj.v6vjaaifj.yjv' 235 

Ci.v5,»>5!./ J5./ / ,~ 

ooico ov bvvafjjxt ibeeiv Koafi.yjTope Aacov, 
KdaTopd 6 tTrTro^afj.ov koci ttv^ dyaQov YloXv^^evKea, 
avTOKaaiyvYjTco, tco fj.01 fj.ia yeivaTO fJ.yjTyjp. 
yj ouj^ eaTreaQyiv AaKe^atfiiovog e^ epaTetvyjg, 

21 T. e^ojiAevwJ kXfiiJxvuv Zeno- 227. Tt kou Aristophanes et 
dotus. Aristarchus. kcu vel i^S' alii. 60 1AJAA02 r. ILIAD. 

rj oevpd) fxev eTrovTO veeacr tvi TrovroTropoKriv, 240 

vvv avT ovK eSeXovcri /xix^fyjv KaTa^vfJievat av^pav, 
aiayea ^eihoTe^ koi ovei^ea ttoAA' a [xoi eaTiv.^^ 

^£ig <f)dTO, Tovg V ^^f) KOLTe^xev (f)V(Ti^oo<; aia 
ev AaK€^aifx,ovi aiiGt, <pi\ri ev TraTpi^t yairi. 

^"fjpvKeg 0' dva d<TTv Qecav (ftepov opKia TriaTa, 345 

dpve Ova Kai oivov €V(ppova, Kapivbv dpovpr^g, 
acK^ ev aiyei(f <f)€pe Se KpyjTyjpa (paeivov 
Krjpvl^ ''l^a^og ^&e y^vcreia, KvireXXa' 
caTpvvev ^e yepovTa Trapia-Tafxevos eTreea-aiv 
" op<T€o, Aaoixe^ovTid^v), KaXeovaiv dpiaTOi 2^0 

Tpcouv & lTtTt(^d[K(av Kai ^ A^^aim '^aXKoy^nu>vm 
eg Tre^iov KaTajSyjvai, iv opKia TriaTa Ta/Aoyre. 
avTap AXel^av^pog Kai dpvji<piXog MeveXaog 
[jLaKpyjg eyy^eir^ai fiM.yy\aovT d[uf)i yvvaiKi' 
tS) ^e Ke viKyj<ravTi yvvrj Kai KTyjfmff eitoiTO' 255 

01 dXXoi <f)iXoTyjTa Kai opKia TrtaTa TafJioVTeg 
vaioifJiev Tpoiyjv ept^BooXaKaf toi Se veovTai 
Apyog eg nnro^oTov Kai ^A^^^aiiba KaXXtyvvaiKa. 

Llg <paTO, piyyjaev yepcov, eKeXevae eTaipoig 
iTTTrovg ^€vyvvft,€vai' Tot &' oTpaXecog eiiiGovTO. 260 

av ap epyj HptafJi.og, Koxa rjvia Tetvev omaaca 
irdp &e 01 ^AvTVjvcap TreptKaXXea (S^^aeTO ^t(f)pov. 
Tw 6e ota z.KaicDV TreOiovo eyov coKeag fmrovg. 

AXX 0T€ ^rj 0' tKOVTO f/.eTa Tpcoag Kat ^A^^^aiovg, 
e| iTnrcov dTrofBdvTeg eiri yPova 7rovXv/3oTetpav 2,6^ 

eg fjieaaov Tpoocov Kat 'A^^^atwv eaTf^ocavTO. 
capvvTO avTiK €7retTa avag avOpcov Ayafn.efi.vcov, 
dv B'' ^O^vaevg TroXvfA.yjTtg' d^ap K^pvKeg dyavot 
opKta TTtaTd 6eiov avvayov, Kpr\Tripi ^e oivov 

240. Seu/icB Herodianus. Sey/jo dotus et Aristarchus. iKeMve 8' 

alii. eTocipovq alii. 

244. ^/avj] ef Zenodotus. 262. jS-lia-ero Aristarchus. /Sij- 

259. eKeXeva-e 8' eraipoii; Zeno- a-aro alil. lAIAAOE r. 61 

lJ.i<jyc)V^ arap ^acrikevaiv v^cop €7rt 'yppoi.^ e%€y«v. 270 

Arpet^vjg ^e epva-a-oifxevos ')(eipecrat fxaya.ipav, 
vj 01 irap ^icfyeQg fxeya KovXeov aiev aapro, 
apvm eK Kecf^aXecav Taf/.ve rpiyag' avrap eiretra 
KVjpvKeg Tpuicov Kai ^ hyaioov veifJM,v apiarots. 
To7crtv S' ^ATpei^rjg fLeyocK' evyero, '^(eipag avacrycav 375 

" Zey '^drep, l^vjSev fJL^ecoVy Kv^tare fJieyiare, 
tieAiog y , oq Tzavr ecpopag Kat Travr eTraKoveig, 
Kat 'norafj.ot Kat yaHa, Kai 01 virevepQe Kafxovrag 
avBpcoTTOvg rtvvaSov, ortg k e^rtopKov ofKoa^avj, 
vft.elg ff.dpTvpot eare, (fjvXdcraere ^' opKta Tttard' 280 

et fxev Kev M.eveXaov Ake^av^pog KaraTtecpvf}, 
avrog eiretB EAev>;v e^erco Kat Kr^^fxara irdvra, 
^y-eig §' ev v^ea-ai veafj.eSa TTOvroiropoicrtv' 
et ^e K ^AXe^avdpov KTeivyf ^avSog MeveXaog, 
Tpaag eTretff 'EXevTjv Kat Kryjfj.aTa irdvr aTto^ovvat, 285 

Ttfj^riv ^ ^Apyeiotg aTrortvefJ.ev ^vrtv eotKev, 
•/jre Kat ea-a-Ofj.evotai fj.er dvSpccirotat itekfirat. 
et S' av efj.o} rtfXYjV TIpiafj.og T[pidfj.oio re TiaT^eg 
Ttvetv ovK eSeXcoatv Ake^dv^poto Treaovrog, 
avrap eya Kat eTteira fj.ayy]aofj.at etveKa Ttotvyfg 290 

avSi fkevcav, eicog Ke riXog itoXefJ.Qio Kf^^eicc." 

'H Kat aito arofj.dypvg apvcov rdft.e vvjXei yaXKca' 
Kai rovg fnev KareSyjKev eitt ySovog aaitatpovrag, 
Svfj.ov ^evofxevovg' ditQ yap fj.evog etXero yaXKog. 
oivov &' Ik KpfjTYjpog dcpvcTcrdfxevoi teitdeacrtv 295 

eKyeov, ^S evyovro SeoHg aietyeverTjaiv' 
a^e M Tti e^iveaKev ^Ayatcav re Tpcocov re 
" Zey Kv^tare fi.eytare, Kat dSdvaroi Seot dXXot, 
OTtitorepot Ttporepot vTtep opKia 7tyjfJ.Yjveiav, 

270. €yj£vav\ '^yjEvov Aristarch. y.axea-a-o[Aai alii. 
273. apwi/] apeW Zenodotus. 292. «710 Aristarchus. eVJple- 

280. [xdprvpoi] [A,dpTvpe(; Zeno- rique. 
dotus. 295. a.(pvi7a-a.iAevoi] a<pv(Tao[A.evoi 

290. [A.axqo-o[Aai Aristarchus, Aristarchus. 62 lAIAAOS r. ctfde 0"^ ejKeqiaAog •ya.ii.abig peoi co$ obe omg, 
avrm Kai reKem, aKo-y(pi aAAoKTt dafji.eiev. 

iif e^av, owo apa ttw o-<p;y eireKpaiaive is.pov{Ct)v. 
roTai Se Aap^avt^yjg IIpia[j.og fi,era [xvSov eefTrev 
" KeKkvre [xev, TpZeg Kai evKvrj[j.t^eg A^y^aioi' 
yjrot eyav eifxt Trport IXiov y}ve[j.oe(j(xav 
axpf eTcet ovttco rXvjcrofA ev o(f)daXfj.oiatv opaaQat 
fj.apvafj.evov (f)iXov viov dp>]'i(pt\cp MeveAao)' 
Zevg fj.ev Ttov roye oi^e Kai dQcxvarot Qeot dXkot, 
OTnrorepo} Bavdroto rekog 7re7rpccfi.evov eartvJ'^ 

'H pa Kai eg ^itppov dpvag 6ero laoBeog (f>hg, 
av ap epaiv avrog, Kara rjvia reivev oiria-aca' 
Tiap te 01 "AvrYjViop iieptKaXkea (S^/jcrero ti(f)pov. 
rcb fj.ev ap aipoppot Trpori iKiov diroveovro' 
EKrap de Y\ptdfj.oio itdiig Kai ^iog ^O^vcrcrevg 
yoopov fj.\v TTparov ^tefxerpeov, avrdp enetra 
KKyjpovg ev Kvvei^ '^aAKripei iraXKov eXovreg, 
OTTTTorepog S^ irpoaQev d(f>eiv} y^d\Keov eyyog. 
Xaot §' vjp-^aavro, Geoiai ^e yetpag dveayov 
oiOe Oe rig enreaKev Ayaicov re Lpcocov re 
" Zev Trdrep, I&Tjfiev fxe^ecov, Kvhare fj.eytare, 
OTrTTorepog rd^e epya fj.er dfx.<f)OTepoiatv eSi^Kev, 
rov dog ditocf)6ifj.evov "^vvai '^ofj.ov' Ai^og eiaca, 
vifiAV S' av ^iXoTTjTa- Ka) opKta Titard yeveadatJ 

^Q,g dp* ecpav, TrdXXev ^e fi.eyag KopvQaioKog' KKTCOp 
dxp opocoV Yldpiog ^e 6oS>g e/c KX^pog opovaev. 
01 fjXv eTtet6 i^ovro Kard arty^ag, vjyj, eKdarcp 
tTmoi depatTTo^^eg Kai TroiKtka revy^e eKetro' 
avrdp oy dfj.(f) cofhotatv ^vaero reir^ea KaXd 
"^Tog 'AXe^avdpog, 'EXevvjg Troatg vjmofJ^oto. 
KVYjfj.i^ag fj.ev Trpara Trept Kvvjfj.^^aiv eSvjKev 
Kakag, apyvpeotaiv e7rta(f)vptotg apapviag' 
devrepov av Scopi^Ka Trepi arYjSeaatv e^wev 

326. e«-aa-Ta'] e/fa(7T0V Aristarchus. ILIAD. 

300 305 310 3^5 330 325 33^ lAIAAOS r. 63 

x 

010 Kaaiyv^TOio AvKaovog' 7ipfi.o<T€ § avT^. 

afx^i & ap (ofjioiaiv (3d\€To ^i(f>og apyvpoi^Xov 

yaXK€OV, avTap €7t€iTa aaKog (xeya re aTi^apov re" 335 

KpaTi &' eTr' i(f)Oiff.'^ Kvveyjv cvtvktov eSyjKev, 

iTnvovpiv' Se/vov &e Ko^og Ka6v7r€p6€v evei/ev. 

€iX€TO ^ aXKiixov ^y^^og, 01 itaXdiA,rj(f>iv dpy}p€i. 

wf & ai/Tcys' MeveAao^- ^Aprjiog evre' e^fvev. 

O/ S cTre/ oi^v e/caxep^ev 6fJi.iXov Qooprj^/QYja-av, 340 

ef fJi€(7crov Tpcoav Kai A^^aiav €(TTiyo<iovTo 

&e;vov ^€pKOfJi€voi' BdfJi,(3o<; V ej^^ev €icropo(ovTag 

ipdoag a i-mtoOafj.ovg Kai €VKVV}[J.iQag A^^aiovg. 

Kai p lyyvg ct^t^v '^ia[X€Tpy}TS) Ivi yjiip^f 

(r€iovT €y)(€iag, dXXyjXoKTiv kot€OVT€. 345 

7rpocr6€ V 'AXe^avdpog Trpoiei ^oXi^^o^tkiov '^y/og, 

Kou ^dXev ^ATpei^ao KaT daitl^a irdvTO^r eiayjv, 

ovd^ cppvj^ev yaXKOv, dveyvdfj.^bfi &e ol a\yjj)q 

a(XTriQ €Vt KpaTepy]. Oe oevTepov copvvTo '/aXKOi 

'AT^e/^Tyf MeveAaof, €7i€v^d[j.€vog Au TraTpi 350 

Lev ava, bog TKracrmi [xe TrpoTepog KaK eopyev, 

^iov AXe^avdpov, Kai €[Jiyjg vtto yepai ^d[JM.(Taov, 

0(ppa Tig eppiyyjori Kai otptyovcov dvdpcoTTCov 

^eivo^OKQV KaKo. pe^ai, K€v (fjiXoTy]Toi itapdcTyyir 

H pa Kai d[j,'n€'7taX(ov Trpoiei ^oXiypcrKiov eyypg, ^^^ 

Kai (SdXe Yipiafnidao k^t' dcnri^a irdvTOCT eiat^v. 

ha ^aev daTri^^og y^XGe (fjaeiwjg o[3pi}j.ov eyypg, 

Kai ^id d^pyjKog mXv^ai^dXov ripyjpeiaTO' 
dvTiKpv §e itapai XaTrdpyjv oid[j.y]a€ ypTciova 

eyypg' ^ CKXivdyj Kai dXevaTO Kyjpa [j.eXaivav. 360 

334. 335. a5eTe7 Zenodotus. voWo-av). 

338. oi naXa.iA.Vjcpiv a,pr,pet] yp. 344- 8ja/x6Tp>jTS AristarcIlUS 

ev aKko), aKayj^kvov l\i'i -/p.\K^. aliique. Quidam ZiafA.eTp-iJTiji. 
Post hunc versum Zenodotus 348. %aXKoj/] xaXKoi; Aristar- 

inseruit, au-^l 8' ap' w/xoio-t!/ j3a- chus. Conf. 7, 259. 1 7, 44. 
A£t' aaiiiha Tep^ravoecraav (sic CO- 35 ^- a^eTeiVa;. 

dex Marcianus A., pro 6vaa-a- ddiAaaaov] da[M^vai Aristarch. 64 lAIAAOS r. ILIAD. Arpet^Tjg he epva-aafxevog ^i<f>og oipyvpoYjkov 
TrA^lev avacrypfxevog KOpvOog (fxxkoV ay.(f)) ^' ap' avra 
rpiyBa re Kai rerpay^a "^iarpvtpev eKTreae yeipog. 
Arpeiorjs o wfxa^ev i^cov elg ovpavov evpvv 
" Zev Ttdrep, ovrtg aeh 9em oXocorepog aXXog' 
^ r e(j}dfj.7iv rtcreaOai Ake^av^pov KaKorvjrog' 
vvv ^e fj.ot ev yetpeaaiv dyq ^l(pog, Ik ^e ^uot eyyrpg 
ifliyBy} '7rakdfx,7j(f)tv ercoaiov, ovt^ e/Sakov fxtv." 

'H Kat eitai^ag KOpvdog kd{3ev iTnro^^acreii^g, 
ekKe S' eTTtarpexpag fxer evKv^fxi^^ag 'A^^^atovg' 
ot.yy(e oe fntv TroXvKearog ifnag aTraXvjv vtto '^eipvjVf 
og ot VTv avSepeoovog o^/evg reraro rpv(paXeiv]g. 
Kai vv K€v eipvaaev re Kat dcr-neroy rfparo Kv^og, 
et fXTj ap o^v voYfcre Aiog Bvydryjp ^A(f)po^irYj, 
7} 01 p^^ev Ifxdvra fBoog i(f)i Krafxevoto' 
Ketvy] Se rpv(f)dKeta afx e^ritero %etpt itayetrf. 
ryfv fxev eTreiS rjpag ft.er tvKVYjfxt^ag ^Ayaiovg 
pirp" eTtt^tv^aagi KOfxt(xav V epiifjpeg eraipot. 
avrap o axp eTtopovae KaraKrdf/.evai ft.eveatvcov 
ey/ei yaKKeitf rov ^' e|^^7ra|' ^A^po^^irv] 
peta fxaX cucre oeog, eKaXvxpe ap vjepi TroXXyj, 
va^ &' e/cr' ev SaXdfxw evoj^ei KVjcoevri. 
avrrj avo EjXevYjv KaXeovcr te rYjv eKt^avev 
Ttvpyca e(f) vxp^Xw, Trept &e Tpcaai dXig Yjaav. 
yetp) ^e veKrapeov eavov ertva^e Xa^ovaa, 
ypYfi te fxiv eiKvia rrtaXatyevei rtpoaeentev, 
€ipoKOf/.ic, Yf 01 AaK^aifXOVt vaieraooar] 
YjaKetv e'ipta KaXa, fxdXtara ^e fxiv ^iXeeaKeV 
ryj fxiv eetaafi.evY} Ttpoae^pcovee Qi^ 'A<f)poOtTY] 
" ^evp' '16'' 'AXe^av^pog ae KaXeT oiKov^e veeadat. 362. avT^] airy Aristarch. 
364. iifvy] alitvv Zenodotus. 

368. ovS' ejSaMjV lAivl ovh' eSa- 
[Aaa-a-a, Amtnonius iv tS irplq 'A- 365 370 375 380 385 6-/)V0K'A€a a-vyypdy.[/.a.Ti. 

jyj. e'lpva-(7tv Aristarcli. 
pvaev Aristoiihanes. 390 iU- lAIAAOS r. 65 

K€ivog oy €V 6oiXafJi.<a Kai '^ivcotoicti Keyea-cnv, 
KaXXei re crTi\Pav Kai ei[j.a(7iv' oii^e Ke (paiyjg 
«.vbpi fj,a')(yj(Td[Ji.ev<iv Tovy' eXOew, dXXa yopov^e 
epyecTB\ yje "XPpoTo veov KyjyovTa Kadi^eiv." 

"■Of (jyaTOi Tyj ^' dpa QvfAOV evi dTyfieaaiv opiveV 395 

Kai p ag ovv evovjae 6eag irepiKaKkea ^eipvjv 
KTTfjQed 6' l[j.epoevTa Kai 0[Ji[J.aTa [j,ap[j.atpovTa, 
f3a[j.[d'riarev t ap eireiTa eirog t e(paT eK t ovo[J.a^ev 
*' Oatfxovivj, t/ [j.e TOvTa XtXaieai yjirepoTreveiv ; 
^ TToy [j.e TrpoTepa ttoAwv evvaio}J.evdoov 400 

a^e/f yj ^pvyiyjg, vy M.yjOvi')^g epaTeiVYjg, 
€/ Tig Toi Kai KeWi (piXog [i.epo7rcov dvdpcoTrav ; 
ovveKa ^y/ vvv ^Tov ^AXe^av^^pov MeveXaog 
viKyjaag edeXei aTvyepvjv €[xe o'iKa^^ dyeaSai, 
TovveKa Oy} vvv "^evpo ^oXo(f>poveovaa TrapeaTVjg ; 405 

Tjao Ttap' avTGV icvaa, Be<av ^ ditoeiKe KeXevBov, 
^oyo eTi (Tolai TTO^eaaiv vTroaTpexpeiag OXv^j.tvov, 
aXX aiei Ttepi Kehov oiX^e Kai e (pvXaaae, 
€iaoKe a' yj dXoyov Troi^^aeTai, yj oye ^ovXyjV, 
Keiae ^' eycov ovk ei[j.i — ve[j.eaay)TOv ^e Kev eiy] — 410 

Keivov TTopavveovaa Xeyog' Tpcoai ^e [tf oTriaaco 
Traaai [j.co[t.y]aovTai ^'^(co a^ye aKpiTa yv[t.<p. 

Tyjv ^e yoX<aaa[j.evyj irpoaecfjoovee ^r' 'A^ppo^iT^ 
" [j.'^ [L epeQe, ayeTXiy), ^yj ')(coaa[j.evYi ae [i.e6eico, 
Tcog §e c^' direy^pyjpca ag vvv eKTray^ e^piXvjaa, 415 

fj.eaaa) S' d[i.(f)OT€piov [j.y]Tiao[^ai e^yBea Xvypa, 
T^pcocov Ka) Aavacov, av ^e Kev KaKOv ohov oXyjaiJ^ 

396 — 418. a,$tTovvrcci, quem in Od. H, 347. mopa-aive, 

402. Ka) KeWi Aristarch. kSc- non ■tsopavve, ut nunc scribitur, 

K€7Bt alii. leg-isse novimus. Ex quo col- 

406. aitUtKe KeXevBov Aristar- ligi potest eundem Od. r, 403. 

chus. diroeiTre KeXevBovq alii, sed mpa-atve legisse, non iiopiTvve. 
nulHus fidei libri. 415. eK-rcayK' itpiKyja-a'] eKivayKa 

411. Tcopaweova-al -TTopcraveova-a (piXyjaa Aristarchus. 
codex Marcianus: quse haud 416. exBea'] ayfiea Aristarchi 

dubie Aristarchi scriptura est, editio altera. Quidam akyea. 66 lAIAAOE r. ILIAD. 

"■Of e(f>aT, eS&e;crev &' 'E?\4vvj ^iog eKyeyaviot, 
^Yj &e KaTaa')(p[/.evy} eava apyrjTt (paeivcp, 
a-iy^y •Tiao-ag ^e T^paag XdBev' "^px^ ^^ ^aiixcDV. 420 

A/ Q OT ^ AKel^dvtpoio 'hofxov TiepiKakKe ikovto, 
afjjj>ntoXoi [xev eireiTa 6oag evri epya TpaTrovTO, 
vj elg v\popo<pov ddXafMV Kie '^ta yvvatKm. 
Tyj &' apa ^i(f>pov eXovaa (f)t\ofX[j.et^7jg 'A<^^o§/t^, 
avTi' 'AXe^dv^poio 6ea KaTedi^Ke (fyepova-a' 4^5 

ev6a KaSi^ KXevyj, Kovpyj ^iO(; alytoy^pio, 
oaae vraXtv Kkivaaa, Troatv §' yjViTtaTre ft,v9o3 
" vjXvdeg eK TtoXefJ.ov' wg <a(f)eXeg avTo6 oXea6ai, 
avopi dafxeig KpaTepZ, og efxog TrpoTepog TToatg ^ev. 
vf f/.ev Vifj Trptv y evye dpy)i(f>i\ov MeveAaov 430 

ayi re ^tyi Kat %€/?cr/ Ka) eyyei (f>epTepog etvai' 
«AA t6t vvv irpoKdXeaaat dpv]'i(fnXov MeveXaov 
e^avTtg fjt-ayeaaaBat evavTiov. dXXd a" eycoye 
TtaveaBat KeXofJ.ai, fj.y^e ^av6'2 MeveXdu> 
avTt^tov TtoXefj.ov itoXefJ.i^etv y^e ftAyea^at 435 

acppabetag, fj.yi Trag Tay^ vir avTOv Oovpt OafJi,y)y}g. 

Tyjv &e Ila^z? fLvBotatv afj.etj3ofji.evog TrpoaeetTtev 
^^ fj.yj fj.e, yvvat, yaXeitoHatv ovet^eai 6vfj.ov evtVTe. 
vvv fj,ev yap MeveAaof eviKvjaev avv ^AB^vv}, 
KeYvov & avTtg eyco' itapa ydp 6eot eiat Kat ^fi.tv. 440 

«AA dye ^v] (f)iXoTV}Ti TpaTteiOfJ.ev evvv}6€VTe' 
ov yap Tt<o7toTe //.' b>^e y epcog (f)pevag aft/peKaXvxpev, 
03J&' OTe ae itpooTov AaK^aifxovog e^ epaTeiv^g 
€7tXeov dpTtd^ag ev TtovTOTtopotat veeaaiv, 

vf}a(a V ev ^pavdv} ef/t,iyv}v (f>tXoTV}Ti Kat evv^, 445 

a>g aeo vvv epafuit Kat f/.€ yXvKvg tfJ.epog atpeV^ 

rl pa Kat "hpy^ Xeyoaoe Kto>v afj.a etiteT aKotTig. 

423 — 426. Pro quattuor his 434. iravcc-fiaj Aristarch. nav- 

versibus Zenodotus unum po- aa^rBai alii. 

suit, avTvi 8" avTtov T^ey 'AXefavS/xiw 43 ^. ^ajAelriq (i. e. ^ay,^rjq) A- 

avamoq. ristarchus. Sa/Aaff-fi^; alii. 

432 — 436. aGerouvTai. lAIAAOS A. 67 

Tw jOtev «jo' €V Tpy]roT<ri Karevvacrdev Keyeea-civ^ 
'Arpei^YjS S' dv ofAiXov ecf^oira Svipi eoiKW^, 
€i TTOv €(yaBpria-€t€V ^AXe^av^pov Oeoei^ea. 450 

«AA ovTi^ '^vvaro Tpaav KXetrav r eTriKovpav 
^et^ai 'AAefav^pov ror dpvj'icf>iXa3 MeveAao?, 
cv fj.ev yap (piAor^ri y eKevaavov, ei rig tootro 
iaov <ydp acptv Tcaatv aTrriyQero KVjpi [xeXatvyj. 
roi(7i ^e Kai {xereeiirev ava^ dv^pav ^Ayafj.efxvav 455 

*' KeKXvre [xev, TpZe^ Kat Adp^^avot ^^ emKovpot' 
viKYj (MV ^vj (paiver dptfjiipiXov MeveXdov, 

f ~WJ. / <TJt-, f ^ / /15''' '~ 

vjJi.ei$ Apyetfjv hjAevYjv Kai Krr][xaa afj. avryj 
fK^^ore, Kat rt[j,y]v dmrtvefxev ^vrtv eoiKev, 
yjre Kat ea-(TO[j.€Vota-t fj.er dvQp<o7rota-i ireXYjrair 4^0 

"^iif €(j>ar 'Arpei^v}?, eirt S' yjveov aXKot Ayatot. A. 

^OpKLcov (Tvy^^yaLs. ^ Ayafiefivoms eTTLTrcoXrfcrLs. 

O/ ^e Oeot Trap TiYivt Ka6-^fi.evoi yjyopoavro 
'^(^vaeoo ev ^ajre^w, fj.era te acj^tat 7rorvia"}r{/3y} 
V€Krap etpvo^ypet' rot &e '^vaeoig ^eTrdea-atv 
^ez&ep^aT «AAo^Aouf, Tpaeov ttoXiv elaopoavreg. 
avrtK eiretparo Kpovi^^vjg epeOt^efxev^^Hpyjv 5 

K€profj.iotg eiteecrai, •napa^Xy^yp dyopevav 
" ^otai fi.ev MeveAaco dpyiyoveg elat Bedcov, 
Hpyj r ^Apyetyj Kai 'AAaA/co/^evi^iy 'A^T^voy. 
aAA yjTOt rat voacpt KaBrifj.evat etaopocoaat 
repTreaBoV ra ^ avre <l)iXofJ.fx.etty}s 'A(ppo^tTy) 10 

atei 'Jrapfj.efi.^XcoKe Kat avrov K^pag dfxvvet, 
Kat vvv e^eadaaev oiofj.evov Baveeadat. 
aAA' yjTOi vtKVj fj^ev dpyji(j>iXov MeveAaou' 

459. «TroTive/Aev] aicoTtverov Zenodotus. 
3. eyv6;^o'e*] huvoy^oei Zenodotus. 

F 2 68 lAIAAOS A. ILIAD. 

7][/.€Ts ^e (ppa^cofjieQ^ oitag ecrai Toi^e epya, 

vj p avTig 7ro\€[xov re KaKOv Kai <f)v\oiiiv alvyjv 15 

opa-o[j.ev, Yj (piXoTTjTa /xer afxcf)OT€poia-i ^a,?\.ccfj.€V, 

€1 0' ai) %(ag ToOe rcacri <f)iXov Koi y^v yevono, 

vjTOi. fxev oiKeoiTo ttoXi^ Ylpia(j.oio avaKTog, 

avTis &' ^Apyeii^v 'EiXevvjv M.€veXaog ayoiTO." 

'■Q$' €(f)a6 , al & €Tr€[JiV^av ^ABrjvairi re Kai H^^' 20 

Trhqa-iai aiy yjaS^v, KaKa &e Tpmcra-t [/.e^eaSi^v. 
vjTOi AoyjvaiYj aKecov ^v ovbe ti entev, 
aKv^o[J.€vv] Aii TvaTpi, ')(pXog §e [j.iv aypiog ripet' 
Mpvj S' ovK ej^a^e a-TyjQog yp\ov, aXXa Trpoavjv^^a 
" aivoTare l^povidyj, ttoiov tov [ujOov eeiireg. 35 

TTcag eQeXeig aXiov 6eivai ttovov yjh^ aTeXeaTOV, 
itpca & ov lopcoa-a [J-oyco, Ka[j.eTYiv oe [j.01 nnroi 
Kaov ayeipovcrri, Ylpi.d[j.<p KaKa roh re Traia-iv. 
epo arap ov roi TravTeg €7raiveo[j.€v Oeoi aAAoi. 

Tvjv &e [J.ey oyPyjaag Trpoa-ecpy] vecpeXvjyepeTa Zevg 30 

" ^ai[j.oviifi, t; vv ae Vipia[^og Hpid[t.oio re irai^eg 
Toaaa KaKa pe^ova-iv, ot dairepyeg [/.eveaiveig 
'IA/ou e^aXaird^ai €vkti[j.€Vov TirokieQpov ; 
el &e a^v y eia^eXBovaa TrvXag Kai Teiyea [i.aKpa 
w[j.ov l3e{3pO!}6oig Ilpia[i.ov TIpid[>.oio re TraT^ag 35 

dXXovg re Tpaag, tot€ K€V ')(pXov e^aKeaaio. 
ep^ov OTTcog edeXeig' [J^ tovto ye veiKog OTTia-aca 
coi Kai €[1.01 [f.ey epta-[f.a [j.eT a[j.(f>oTepota'i yevqrai. 
dXXo &e TOi epeca, av S' evt (f^peat ^dXXeo a^ricrtv' 
OTnroTe k€V Kat eyco [J.e[J.acag iroXtv e^aXaird^at 40 

TYjV e^eXca o6t Tot (piXot dvepeg eyyeydaatv, 
[k.ri Tt diaTpijSetv tov €[>.ov '/pXov, dXXd [/. eaa-ai. 
Kat ydp eych cot daKa eKcav deKQvrt ye 6v[j.Si. 
ou ydp vii rjeXicp re Kat ovpavca darepoevTi 
vateTdovat TtoXrjeg eTif^ovtcav av6pco7rcav, 4^ 

17. av Ttai; Alistarchus. av yivoiro Aristophanes. •neXoiTo 

Tws Aristophanes. Aristarchus. IV. IAIAA02 A. 69 

ra<av [xoi itepi KYjpi TieaKeTO l\iog Ipri 
Kai Tlpia[ji.og Kat Kaog ev[i.[/.€Xi<o Tlpiafjioio. 
01/ ydp fj.ol TTOTe ^oo[XQg e^eveTO ^aiTO^ eiavjg, 
Xoi^Yjg re Kvtayjs re* to yap Xd')(p[x.ev yepag Yjfj.e^ig.''^ 

Tov V '^[j.ei^eT eTietTa /Sowtt;? iroTVia HpTy 5° 

** riTOi e[j.oi Tpetg [xev ttoXv (ptXTaTai elat TroA^ef, 
Apyog T€ "ETrdpTY} re Kat evpvdyvta MvKVjvy)' 
Tag ^tairepo-at, ot dv TOt direyPavTat Trept K^pt' 
raav ovrot eya irpoo^S^ t(TTa[/.ai ov^^e [/.eyatpoo. 
etTrep yap (l>6oveco re Kai ovk elco '^taTrepa-ai^ 55 

cvK avvca (j^Boveova , eTreivj ttoXv (j^eprepog ecrcri. 
aXXa "^QiVj Kat e[/.ov Be[>.evat ttovov ovk areXearrov' 
Kat yap eyco aeog et[A.t, yevog e[/.oi evoev oaev crot, 
Kai [j.e Trpea-^vrdryjv reKero Kpovog dyKvXo[>.yJTVjg, 
a[/.<poTepov, yeverf re Kat ovveKa arj TrapaKotTig 60 

K€KKyj[/uxt, <rv ^e Trdcri [/.er dBavdrotcriv dvdcr^retg. 
aAX' YfTOt [J.ev ravB'' vito€t^o[x.ev aKXrjXotatv, 
<70t [j.ev eyco, av b e[Loi eirt e^povrat Oeot aAAot 
dddvarot. aii ^e Qdaaov 'ASyjvairj eTrtreiXat 
eXSeiv eg Tpcocov Kat ^Ayai<i)v (pvXoTrtv aivyjv, 6^ 

Tretpav §' cog k€ Tpcoeg vTvepKvhavrag ^A^^^atovg 
dp^coat Tiporepot virep opKta hyjXyjcraa-dat." 

"■Of ecfjar, ovV diriBYiae Trarrjpdv^^pcov re Beav re' 
avriK ^ABt^vatvjv eirea Tirepoevra Trpoavjv^a 
" aixpa ^ocA' eg a-rparov eXBe [/.era Tpooag Kai A^^^aiovg, yo 
Ttetpdv V cag Ke Tpaeg vrcepKv^avrag ^A^^atovg 
dp^cocrt Trporepot vTrep opKta ^rjX-^aacrBat." 

''Of eiTrcov corpvve Ttdpog [X€[j.avTav ^AB-^vrjV, 
^rj &e Kar OvXv[J.7roto Kaprjvcov di^aa-a. 

otov ^' darepa rjK€ Kpovov Traig dyKvXo[J.r]T€co, '^^ 

rj vavrrjai repag yje arparw evpei Xacov, 
Xa[j.Trpov' rov ^e re itoXXot diro aTttvBrjpeg tevrat' 
Tco eiKvT ^i^ev eirt yBova WaXXag ^AByjvyj, 

5^. 56. ixOeTOvvrai. 70 lAIAAOS A. ILIAD. 

Ka^ V edop' eg fji.eo-o-ov' 6a{/,(3Qg S' ej^ev eldopooivrag 

Tpcodg 6' iTnro^afJiovs Kai eiJKV^fxi^ag 'Ayaiovg. 8p 

ftjde de Ttg enrea-Kev lOuv eg- •nArja-iov aAAov 

" yj p* avTif TTokefJ.og re KaKog Kai (f>vXoTrtg aivrj 

€cra-€Tai, rj (ptXoTrjTa fJi.€T dfj.(l)OTepoia-i TiQyjaiy 

Zevf, oaT avQpuTiav Tafj^i7]g TrokefJiOio T€TVKTai." 

''Qg apa Tig enreaKev ^Kyaim re Tpwcov re. 85 

^ 6 avO|3/ //feA>y ipcowv KaTeOvaed ofj.iAov, 
Aao^^oKcp 'AvToyvop/^Tj, KpaTepS ai^^vjTJj, 
Tldv^apov dvTiQeov ^i^7ifji.evv], e't Ttov ecpevpot. 
eiipe AvKdovog vtov df/.vff,ovd re KpaTepov re 
eaTaoT' dfji(f>i &e ^iv KpaTepat aTij^eg daTttaTdwv 90 

Aawv, 0/ oi eTTOVTo dir A}a"^7roio poda>v. 
dy^ov &' laTafji.evri eirea wrepoevTa irpoavjvda 
" 7] pd vv fLot Tt TiiQoto, AvKdovog vie oa'i(f)pov ; 
TkatYjg Kev MeveAaw eTTi7rpoeft.ev Tayyv tov^ 
Ttaai Se Ke Tpmaat '/dptv Kat Kv^og apoto, 95 

€K TrdvTUV ^e fj.dKtaTa 'AAe^av&pw ^aatk^L 
Tov Kev '^y] Tidfj.TrpaTa iidp dyXaa ^copa (pepoio, 
at Kev i %y\ MeveAaov ^Aprfiov ^ATpeog vlov 
aoo ySeAei' ^fJLvjOevTa, Trvp-^g €7rtj3dvT aKeyeivyjg. 
aAA' ay* oiaTevaov yieveXdov Kv^^aXif/.oio, 100 

evyeo V 'AwoAAwv; AvKfiyevei kKvtoto^o} 
dpvcov TipaToyovav pe^etv KXeiTvjv €KaTOfj.^i^v 
otKaoe voaTrjaag tepyjg etg aaTV LeAetrig. 

'"Of (l>dT 'A5>jvaAj, TW ^e (ppevag a(f)povt TreHBeV 
avTiK eavKa to^ov ev^oov t^akov aiyog 105 

dypiov, ov pd ttot avTog viro aTepvoto Tvyyjaag 
TreTpYig €Kf3aivovTa, ^e^eyfJievog ev Trpo^oK^^atv, 
^e^krfKei Trpog a-Trj9og' ^' VTrTiog efJiTreae TreTprj. 
Tov Kepa €K K€(f>aKrjg eKKat^eKa^apa 7r€(f>vKei' 

88. 6? mv i(pevpoi] evpe 8e tovBc lesius. eiti irpoeiAev Aristarchus. 
Zenodotus, omisso versu pro- 109. eK/faiSejcaSwpa ne^vKei A- 

ximo. ristarchus. Alii igitur eKKaide- 

94. imnpoefAiv Menecrates Mi- Kcihwp' iite^vKet. IV. lAIAAOS A. 71 

Kai ra fMV aa-K^^crag Kepao^oo^ v)pap€ riKrm, i lo 

Trav ^' eii Xeivjvag ')Q}V(7€rjV eTredrjKe Kopuvyjv. 

xai ro /xev ei) KaredvjKe ravvaa-ajxevo^, Ttori 'yav^ 

wyKXlvag' TrpoaSev he aaKea ayeQov eaBXoi eraTpot, 

fM] Trpiv avai^eiav ^ApYjhi vleg ^A.yaim, 

•Trpiv (3Kv]a-Bai yLeveKaov ^Apvfiov ^Arpeog viov. 1 1 j 

avrap o (jvKa 7i:(aixa (paperpvjg, €k eAer tov 

a^Kvjra Ttrepoevra, [xeKatveav epfjL' o^vvdcov 

ai\pa S' eTFt vevpvj KareKoajxet TrtKpov oia-rov, 

ev^^^ero ^' ^AnoXXmi AvKVjyevei Kkvroro^op 

apvm Trparoyovm pe^etv KKetrvjV eKarofJi^vjv I20 

otKa^e voarviaag lepvjg etg aarv ZeAe/^f. 

eKKe V o[/.ov yKvcpi^ag re KafScov Ka) vevpa ^oeta' 

vevpvjv fi.ev /Jt«^o5 TteKaaev, ro^o> ^e a-i^vjpov. 

avrap e^nettvj KVKKorepeg it.eya ro^ov eretvev, 

Kiy^e (Biog, vevpvj ^e \key 'iayje.v, aKro V oiarog 1 3 

c^v[3e)^g, Kaff ofuKov eTrtTireaBat fueveatvm. 

Ov^e aeOev, yieveKae, 6eot fxaKapeg KeKaBovro 
addvarot, Trparv] ^e Aiog Svydrvjp dyeKetvj, 
yi rot irpoaQe araaa ^eKog eyeTrevKeg dfj.vvev. 
vj §e ro<xov fj.ev eepyev diro y^oog, cag ore fJ.v)rvip 130 

irat^og eepyv] fj.viav, o5' vjMi Ke^erat v7tvu>' 
avrvj avr tuvvev oot ^aarvjpog o^/vjeg 
^v<7eioi a^vveypv Ka) ^tirKoog vjvrero Sccpvj^. 
ev ^' eTrecre ^aarvjpt dpvjport TrtKpog oiarog' 
^td fi.ev dp ^aar^pog eKvjKaro ^at^aKeoto, 13 

Kat ^ta 6<apv}Kog TroKv^^ai^dKov vjpvjpeiaro 
fJi.irpv}g 6^, ^v e(f)opet epvfJM. yjioog, epKog dKOvrm, 
7] ot TrKeta-rov epvro btaiTpo oe etaaro Kat rv}g. 
aKporarov ^ dp oiarog eneypa^e "yjpoa <f>a)rog' 
avriKa §' eppeev alfxa KeKaive<peg e| areiKvjg. 140 

123. 124. transposuit Zeno- 139. «/3' oTo-to?] apa %aAKo?Ze- 

dotus. nodotusj improbante Aristarcho. 

137- ^/3v/Aa] eXvfAa Zenodotus 140, aOeTurat, 
et Aristophanes. 72 IAIAA02 A. ILIAD. 

'Of ^' 0T€ Tif T eXi<f)avTa yvvYj (poiviKi fJ^ft^v^ 
MTjov/f 7]t l^aeipocj Trapvfiov e/uLfJLevai niiiav' 
KeiTai V ev 6a\dfJLw, iroXkeg re fkiv yjpvjaavTo 
iTnrYjei (f>opeeiv' ^aaiX^i ^e Kenai ayaX[j.a, 
diJi.(f>oTepov, Koa-[j.og &" /Wo) eXaT^pi re /fv^of' 145 

To;o/ Toi, MeveAae, fj.idv6vjv aifj.aTi ff,y}poi 

Jj/ ~ /5J^\ j \ /»5f/ /1 

evcpveeg Kvy}ft.at. t y]be acpvpa Kok vitevepbev. 

'Pfyoycj-ev V ap eTrena ava^ dv^^pcov ^ K<yafx,efj.vm, 
cog ei^ev fj.eXav alfi.a KaTappeov e| WTe/A^?' 
piyyjo-ev ^e Kai avTog dpYj'i(f>iXog MeveAao?. ^^O 

f ^\ V^. ~ / \ V 5 V 5/ 

&)$• 6e ;6ev vevpov Te Kai oyKovg eKTOg eovTag, 

arpoppov 01 6vf/.og evi a-TYj6ea-a-iv ayep6y]. 

To7g &e ^apii aTevdy^oov fj.eT€(f>v] Kpeicov ^ Kyafj.efj.vm, 

Xetpog €-)((ov MeveAaoV eireaTevdyovTO V eTaipoi' 

" (f)iXe KaaiyvyiTe, 6dvaTOV vv toi opKi eTafJvov, 155 

olov 7rpoaTy]aag Ttpo ^K^^atchv 'Vpcaai fj.ayea^at' 

ug a ePaXov Tpaeg, KaTa ^' opKia itiaTa itdT^qaav. 

ov /xev TTCog aXiov TieXei opKiov alfux t€ a^vwv 

aTtovbai T aKpyjTOi Kai oe^iai, vjg €7r€7ri6fJ.ev. 

eiTrep ydp Te Kai avTiic 'OXvff.7riog ovk eTeXeaaev, 160 

€K Te Kai oxpe TeXeT, avv t€ ff.eydXco aiteTiaav, 

avv a(f)^aiv K€(paXyjat yvvai^i tc Kai TeKeeaaiv. 

ev yap eycb TO^e oi^a KaTa (fjpeva Kai KaTa 6vfj.ov' 

eaaeTai y]fJ.ap ot av ttot oXcoXyj LXiog tpv] 

Kai Tipiafj.og Kai Xaog evfj.fj.eXico Ylpidfi.oiO, 16^ 

Tievg &e a(f)i Kpovi^i^g vxpi^vyog, ai^ept vatcov, 

avTOg e-TTiaaeiv^aiv epef*.vv]v aiyioa Ttaaiv 

Ty]aV aTrdTv^g kot€<ov. tu fj.ev eaaeTat ovk aTeXeaTa' 

dXXd fj.oi aivov a^^og ae6ev eaaeTat, co MeveAae, 

141. iAecpavTcc] iXe^pavTo, qui- alii. 

dam. I4p. afleTelra*. 

142. fs-TTw] 5Wf Aristopha- 161. reXe?] TeXecret Zenodot. 

nes 8oT(/cS?, non 'itiinc SuVkS?, ut Quod si scripsit, etiam otpe mu- 
legitur in scholio. tare debuit. 

148. 8' «y Aristarchus. r ap' anerKiav] ria-ova-iv Zenodotus, IV. lAIAAOS A. 73 

ai Ke Gay^g Kai ttotimov avairkyj^rfjg ^ioroio. 170 

Kat K€v eXey^^icTTog TroXv^ixpiov Apyog iKoifxyjV 

avTiKa yap fJLWja-ovTai ^Kyaioi itarpitog aiy}g' 

Kab ^i K€v ev^^coT^v Tlpiafx,<a kou Tpiaari XiTroifxev 

^Apyeiriv Ekevriv' oeo §' odTea irva-ei apovpa 

Keifxevov ev Tpoifi aTekevT^^Tco eivi epyco. ly^ 

Kai Ke Tig wS' epeei Tpccav vTrepvjvopeovTav 

TvfJi^ca eTTiBpcoaKav MeveAaou Kv^aXtfxoio 

' aiG' ovTCog eiri iraa-t yoXov TeXeaei 'Aya^ae/Avwv, 

wg Kai vvv aXiov (TTpaTOV y]yayev evSaS' ^Ayaim, 

Kai Vrj €J3v] oiKOV^e (fnXi^v eg iraTpi^a yalav 180 

dvv Keivrjcriv v/jvai, XiTrav ayaSov 'M.eveXaov. 

oog TtoTe Tig epeei' ToVe fxoi '^avoi evpela yPoov.''^ 

Tov 0' €7ri6apcrvvcov irpocrecjiy) ^avBog MeveAaog" 
" 6dpa-ei, fji.v]Oe n tico "^ei^ia-aeo Xaov ''Ayaicov. 
ovK ev Kaipicp o^v Trdyyj /3eXog, dXXa Trdpoidev 185 

eipvaaTO ^coaT^^p re TravaioXog y^V vTrevepBev 
^cofAa re Kai ft-iTpi^, tvjv '^aXKrjeg Kdf/.ov dv^^peg." 

Tov ^' dirafkeijSQfi.evog Trpoaecpyj Kpeicov ^ Ayaft.efxvoov 
" ai yap ^r? ovTcog e'iy], (f)iXog w MeveAae' 
eXKog S' iy]Ty]p eTrifJ.daaeTai y]V eiriQ^^aei 190 

<f)dpfJLa'^, a Kev ■^avar/ai fi.eXaivdcov oovvacov." 

'H Kai TaX6v/3iov, 6eiov KrjpvKa, irpoayjvta 
" TaXOv^i', OTTi TdyiaTa Maydova ^evpo KdXeaaov, 
(paT ^AaKXrjTriov viov, dft.vy.Qvog ly^Tyjpog, 
ocjjpa 'i^ri MeveAaov ' A/Joyibv dpypv ^Ayaim, 1 95 

ov Tig oiaTevaag 'epaXev, to^cov eii ei^cog, 
Tpcocov ^ AvKicov, tS) //.ev KXeog, 'dfj.fi.i ^e Trevfio?." 

ilg ecpar , ovb apa oi Kyjpvg airibrjaev aKOvaag, 
/3^ V levai KaTa Xaov 'Aj^a;ct5v 'yaXKoy^iTcavctJV 
iraTrraivm rfpcaa lAaydova. tov t evorjaev 200 

170. iioT/Aoy Aristarclms. ,^0?- /ve7%(o-Toi/ Aristarchus. 

pav, at Koivai. 1 84. '^ca Aristarchus, nov alii. 

171. iKeyXiiO-Toi] Et sic et e- 74 IAIAA02 A. ILIAD. ecrraoV* afKJ^i ^e (xiv Kparepcu ar/j^ef adinarcuav 
Aawv, 01 01 movTO T^piKVjg e^ iTnro^OTOio. 
o/yyov V laToifJievo^ eVea TTTepoevTa Trpoavjv^a 
" opa, ^Ka-Khrjiiio^y], KaKeei Kpeicov 'A-ya/^e/AVwv, 
o(f>pa i^^y} MeveAaov Apvjiov apyov ^Af^^aim, 305 

ov T^f oiaTevaag e/3aAev, to^wv eu e/&a)g', 
Tpcoav Yj AvKiwv, Tw /xev KXeog, afXfxi ^e ^evfiof." 
"^iils- (JjaTo, tS) t apa Qvfxov ev) ar^^Seaaiv opivev 
pav d levat, Kau ofJi.iA.ov ava arparov evpvv A^^aim. 
aAA,' ore trj p iKavov 061 ^avQog ^eveXaog 2 10 

/3X.i^fLevof vjv — irepi S' avrov ayrjyepaff oaaoi apiaroi 
KVKXoa , & ev fj.eaaoiat Trapiararo lao6eog (pag — 
avriKa §' €K ^aaryjpog apyjpoTog eXKev oiaroV 
Tov ^' e^eXKOfi.evoio TraXiv ayev o^eeg ojkoi. 
Xvae &e 01 ^aar^pa iravaioXov riV liievepQev 315 

^wpx Te Kai fLirpy]v, ry]v ')(a\Kyjeg Koif/.ov av^peg. 
avrap eTrei lOev eAKog, oa efx.Treae •niKpog oiarog, 
a//x. eKfi.v^yjaag eir ap yjiria <papf/.aKa eiodog 
Tidaae, ra 01 Trore Trarpi <f)i\a (ppoveav Ttope ^eipcov. 

Ocppa roi dfj.^eTrevovro (Soyjv dyaGov MeveAaov, 320 

Totppa S eTii Tpoocov arf^^eg yjkvOov daTriardoov' 
ol V avTig Kard rev^e e^vv, fx,vyjaavTO ^e '^(dpfj.yjg. 

Ev^' ovK dv ^pi^ovra i^otg ^ Ayafji.efj.vova ^7ov, 
ov^e KaraTrrdoaaovT , ovV ovk eBeXovra fj.dyeaBat, 
dXka fj.dXa anevhovra fJ.dyy^v eg Kv^tdvetpav. 225 

iTtTtovg fj.ev yap eaae Kai dpfj.aTa TroiKtXa yakKSi' 
Kat rovg fJ.ev Bepanm awaveufi' ej^e (pvaiocovrag 
^vpvf^e^cov, viog TlroXefuxtov Tletpai^ao' 
rco fJMka TToAX' eTreTeAXe Traptayefj.ev, OTnroTe Kev fj.tv 
yvHa "kd^yi Kdfj.arog, itoKeag dtd Koipaveovra' 230 205. j^jj Aristarchus. '/STjjalii. /cXo? Aristarch. Conf. adP, 392. 
212. KD/cXoV Herodianus, Ni- 213. eX^ev Ai'istarchus. elA- 

cias, Ptolemaeus Ascalonita. kv- Keu alii. IV. lAIAAOS A. 75 

avTap Ttei^og eav eTreTrwAeiro (TTZj^af av^paV 

Kat p' ovg fMV aTievtovTag ;&o/ Aavaav Tap^UTrwAwv, 

Toiif fxd\a 6apavve<TK€ TrapKXTa/j.evos' e7ree<raiv 

'''Apyetoij [xrjTra ti {j.e6teT€ Govpidog dkKyjg' 

ov yap €7rt xpev^^ea-at TraTvjp Zevg ea-aeT dpcoyo$y 2^^ 

aAA' onrep itpoTepot VTiep opKta ^yjX-^aavTO, 

Tav rjTOt avTav Tepeva '^^oa yvires e^ovTat, 

yj[Ji.e7g avT dko^^ovg t€ <ptKag Kat VYjiita TeKva 

o^ofAev ev v^eaaiv, eTrviv TTToXiedpov eAw^ev." 

OvdTtvag av [xeBtevTag t^ot (TTvyepov •^oXefJioto, %^o 

Tovg fkdXa vetKeteaKe '^oKtaToTatv eTteea-aiv 
" ApyeTot lofj.<opot, eXey^^eeg, ov vv ae/3ea-6e ; 
Ti(f)6 ovTcog ea-TVjTe TedvjTroTeg i^vTe vejSpot, 
atT eitet ovv eKaf/.ov TtoAeog iteOtoto Oeovaat, 
eaTaa, oi/V apa Ttg acfit fj.eTa (ppeat ytyveTat dXKrf 245 

hg vfKelg ea-TyjTe Te^vj^TtOTeg ov^^e f/.d'xea6e. 
•yj fxeveTe Tpaag cr^eSov eK6efi.ev, ev6a t€ vvjeg 
etpvaT evitpvfj.vot, TtoXt^g eitt 6tvt ^aXdaavjg, 
0(ppa /dvjT ai K vfj.fj.tv vTtepayri '/eipa is.povtav ; 

"■flj- oye KOtpaveav eTteTtcoXeiTO aTi-^^ag dv^^pm' 250 

o^Afle V eitt Yip-^Teaat Ktcov dva ovKafj.QV dv^pSiV. 
ot ^' dfKcf) \^ofX€vyja ^ai(f)pova 6(apv}aaovTO' 
loofj.evevg fj.€V evt 7tpofJ.dj(Oig, avt e'iKeXog dXKTjV, 
M-Yiptovi^g &' apa 01 7tvfJ.dTag (OTpvve <pdXayyag. 
Toiig ^e i^a)V y^drjaev ava^ dv^pm ^ Ayafj.efj.v(av, 255 

avTiKa S' 'I&OjOtev^a Ttpoavjv^a fj.etXiyiotatv 
"'I^o/AeveS, Ttept fiev ae tko Aavaav TayvTtaXcav 
'i^fj.ev evt TtToXefj.tp rjo aXXota €7tt epycp 
yjV ev '^ai6\ otc Ttep Te yepovatov ai6o7ta oivov 
^Apyeiav ol apiaTot evi KpiqTTjpi KepcovTat. 260 

e^iTtep ydp t aXXoi ye Kapv]KOff.oci>VT€g Ayatot 

235. i//eu8€Wt Aristarchus et -^/Ae?? S' «wt' alii. 
Ptolemseus Ascalonita. 7//6tj8ecr- 245. t/j Aristarchus. t/ alii. 
ai Hermappias. 260. Kpvpnrjpi Aristarchus. Kpvj- 

238. vjiJ<.iTi alr Aristarchus. TT,pa-i alii. 76 lAIAAOS A. ILIAD. 

^aiTpov Trivcoa-iv, aov ^e TrXe^ov "^iitag alet 
'^o-TTj'^, aa-Trep efJLOi, Trteeiv, oTe 6v[Mog avayot. 
aAA opaev TroAefJiovO , otog Ttapog evyeat etvai. 

Tov Q avT ^l^ofj^eveiig, Koojtojv ayog, dvTicv iqvoa 2,6^ 

" ATpei^rj, fxdXa fx.ev toi eyoov epiyjpog eTa7pog 
eaaofLat, cag to Trpairov vTreaTvjv Kat KaTevevaa' 
aXX aAXovg OTpvve KapKvjKOff.oavTag ^Kyatovg, 
o(j>pa TdytrsTa fj.ayjafi.eB , enet (jvv y opKi eyevav 
Tpmg' ToTcrtv S' av GdvaTog Kai k^W OTtt<x<T(a "i^o 

eaceT, eTcet irpoTepoi virep opKia ^TyA^o-avTO." 

'^Clg ecfiaT, ^h.Tpei^iqg ^e irapxyeTo yrfiorrvvog K^p. 
TjXOe &' eTT AidvTearai kiojv dva ovAafLov dv^pav' 
Tw ^e Kopva-aea-Qfjv, 'afj.a ^e ye(j)og etireTO Tre^wv. 
ag OT atto aKoirtYig etOev vecpog afnoAog avrip 275 

epypfj.evov KaTa ttovtov vito Zecpvpoto tcoyjg' 
rco oe T dvevQev eovTt fj.eKdvTepov rjVTe 'ntcaa 
(patveT lov KaTa ttovtov, ayei ^e Te AatXaita ttoXX^v, 
piyvjaev Te /^wv, vtto tc aneog rjKaae ff.yjKa' 
ToTat afL AtdvTeaat 'htoTpe(pem at^Tjoov 280 

^"^iov eg 7roXefj.ov TrvKtvat kivvvto cfidXayyeg 
Kvdveat, adKeatv Te Kai eyyeat TrecJ^piKviat. 
Kat Toiig /xev yyjBvjaev i^av Kpeicov ^ Ayafj.efj.vav, 
Kai a<f)eag (fxov^aag eTrea ivTepoevTa 'Trpoayjv^a 
" AiavT , ^Apyetoov vjy^TOpe yakKoyiTcavm, 385 

a^m fi.ev — ov yap eotK OTpvvefi.ev — ovTt KeXevca' 
avra yap fndAa Aaov avcayerov i(f>i fj.dyeaOat, 
ai ydp, Tiev re Trdrep Kat ^AOyjvaii^ Kai AttoAAov, 
Toro? 'iraatv Bvfxog evi aryjBeaai yevoiro' 

T'2 K€ rd'^ yjfj.vaete TtoKtg Yiptdfj.oto avaKrog, 290 

'/epa^v v(f>^ y^fJ.eTep^fjaiv dkovaa re TrepBofxevyj t€." 

Llg etTTCiov rovg fnev AtTtev avrov, p^ Oe fJ,eT aAAovg 

277. iovTi Aristarchus. lovn Zenodotus. 

282. Kvdveai '/jpaiuv Zenodotus. 

TceijjpiKvTai] ^e^piOuTai Aristarchi editio altera. IV. lAIAAOS A. 77 

€v6 oye Neo-TO^' eT€T//,e, Xiyiiv UvXiav ayopYjTvjv, 

ovg €Tapovg crTeXXovToc koci OTpvvovTOC [xoiyeadai, 

a[X(f>i fxeyav TleXayovra ^AXacrTopd Te "KpoiAiov t€ 295 

Aifxovd T6 KpeiovTa BiavTd t€, 7roi[Jieva Xaoov. 

iTtTCYiag jtxev TrpooTa avv nnTOKriv Kai o^^eacpiv, 

Tie^ovg S' e^OTTiOe aTYjaev itoXeag t€ Kai eaSXovg, 

epKog €[J.€V 7roXe[t.oio' KaKovg S' eg [xeaaov eXaaa-ev, 

0(f)pa Kai ovK eSeXcov Tig dvayKairj 7roKe[t.i^oi. 300 

iTTTrevaiv [xev TirpSoT eTteTeXXeTO' Tovg yap dvccyei 

a(f)Ovg iTTTTOvg eye[/.ev [XYj^e KkoveeaQai 6[xiXcp' 

"^TjSe Tig iTnroavvY) Te Kai "^vopeyjcfn TreTroidcog 

oiog Tcpoaff aKkcav [ke[i.aTco Tpooeaai [uayeaBai, 

[KY^^ dvaywpeiTOo' dkaiTa^voTepoi yap eaeade. 305 

i\ 5\/ 5 ) \ > \ r j / f/ 5 w /)'''■■' 

og oe K avrjp aico cov o^^ecav eTep ap[/.ad iKi^Tai, 

ey/et ope^aaBca, eneiri mXv (pepTepov ovTcog. 

ade Kai 01 TrpoTepoi TroKiag Kai Te;^e' eTropOeov, 

Tov^e voov Kai 6v[xov evt aT^^Oeaaiv e^ovTe?.' 

""Qf 6 yepcov coTpvve TrdXai ttoX€[j.cov ev eiQcog. 310 

Kai Tov [xev y^dyjaev i^cbv Kpeicov ^ Aya[j.e[A,vcov, 

Kai [I.LV (f>covy)aag e-Trea TTTepoevTa Trpocrvjv^^a 

" w yepov, ei6\ cog 6v[j.og evi aTYj^eaai (piXoiaiv, 

cog Toi yovvaO eitotTO, piv} be Toi e^J.Tteoog eiYj. 

aXXd ae yrjpag Teipet o[j.oiiov' cog ocpeXev Ttg 313 

dv^pav aXXog ej^e^v, av ^e KovpoTepotat [f.€TeTvai. 

Tov ^' yj[iL€t^eT ejtetTa Yepvivtog iTnroTa NeaTCop 

" 'ATpei^Yj, [xdXa [j.ev k€v eycov €6eXoi[iit Kat avTog 

cog €[j.ev cog OTe btov tjpevoaXtcova KaTeKTav. 

. aAX' Qv TTCog a[J.a itdvTa 6eot 'toaav dvdpcoirotatV 320 

e; TOTe Kovpog ea, vvv avT€ [/.e y^pag oira^et. 

dXXa Kou ws" iTtirevat [KeT€aao[t,at ^§e KeXevaco 

2gg. eKad^rev Aristarch. eep- 31 9- KaTe/cTav Aristarclius et 

T^ev alii. Herodianus /A£Ta Tow y. Alii igi- 

308. TToXja?] ixoXeai Aristar- tur KaieKru. 
chus, Ptolemseus Ascalonita, 321. l-KctC^ei Aristarchus. Iko.- 

Herodianus. ve» alii. 78 lAIAAOS A. ILIAD. 

/3ouA>5 Kui [xvdoia-i' ro <yap yepag ea-rt yepovruv. 

ai-^Qxag al-^Qma-a-cvcrt vetoTepot, otmp efJieio 

OTrkorepot yeydaa-i ireTtoiOaa-tv re ^tv}<pivJ' 325 

''Ilf €(paT , ^ATpei^i^g Se Trapo^yeTO yi^Goavvog KYjp. 
€vp viov IleTewo MeveaO^a TrX"^^ tinrov 
ea-TaoT' d[X(f)i d AOifjvaTot, fjj^arupeg dvT^g' 
avTap 7rXY]a-tov eaT^Ket TroXvfxyjTtg ^O^va-cevg, 
Trap ^e Ke^aAAiyvwv d[X(f)t a-r^eg ovk dXaito^vat ^yi 

earTaa-aV ov ydp ttco a-cpiv dKOveTO Xaog dvTijg, 
a\Xa veov avvoptvofxevat kivvvto (f^dXayyeg 
Tpccoov t^^TTO^dfxuv Kat ^Aya.im'' 01 ^e [xevovTeg 
ka-Taa-av, oTTTroTe Trvpyog Ayaim dXkog eTteXGm 
Tpmm opfxyjcreie Kat ap^eiav TroXefxoto. ^^^ 

Tovg Oe tOwv veiKea^aev avaq avOpm Aya[i.e[xvm, 
Kai a-(f)eag (fymrjo^ag eirea TtTepoevra Trpoavjv^a 
" w vie IleTewo, "^toTpecpeog jSaaiX^og, 
Kcu (TVf KaKoTcn toKota^t KeKaa-fxeve, Kep^^aXeo^fypov^ 
TiTTTe KaTaTTTaa-aovTeg a^peaTare, [xi[xveT€ S akXovg ; 340 
cr(f)mv [xev t eiteotKe [xeTa TrpooTOta-tv eovTag 
€aTd[xev v^e [xd^/vig KavaTetpvjg dvTt(3oX^aat' 
'TrpaTco yap Kai '^aiTog dKOvd^eadov e[xeh, 
OTtiroTe '^ana yepovatv €(f)07rXt^u)[X€V A^^^atot. 
€vda (f)iX^ oTrtaXea Kpea €^[xevat y]^€ KinteXXa 345 

'iivov 7ttve[xevat [xeXtrj^eog, 0(f)p^ edeXTjTov' 
vvv ^e (f)iXag '/^ opoxTe Kai ei ^eKa ttvpyoi ^ Ayatm 
v[X€im 7tpo7tdpot6e [xaypiaTo vriXei yaXKS)^ 

Tov & dp vTto^pa i^m ^tpoae^pfj 7toXv[xriTtg 'O^^vaaevg 
" ^Arpet^hri, Ttotov ae eTtog (pvyev epKog o^ovTm. 350 

7ta>g ^^ (pyjg 7toXe[xotQ [xeOte^xev ; OTtTtor ^Ay^aiot 
Tpaalv €(f) i7t7to^d[xotatv eyeipo^xev o^vv Aprja, 

329. ea-T^Kei Aristarchus. fl- 334- '^vpyoi; ''kyp.im — ap^eiav'} 

a-T-^Kei alii. k€v tj? ivavTioi/ — ap^eiev Seleucus. 

- 333.Tfawv Aristarchus, Tpuuv 339. Kep^aKeo(ppov'\ (paibtfA 'O- 

6' ahi. ha-a-tv Zenodotus. IV. lAIAAOS A. 79 

otpeai, ^v €diX.y}a-6a Kai ai Kev rot ra fjiefAyjKvif 

Tv}\€[Ji.d')(pio (pikov TraTepa Trpof/id^xpicri fx.tyevra 

Tpucov i7nro^dfj.cov' av ^e ravT dv€fx.cokta (3d(^€tg. ' ^^^ 

Tov ^ hrifj.€t^yj(Tag Trpocricf)'!^ Kpeiav Ayafx.€fjjv<iiv, 
ag yvx '^mfj.evoio' iidKtv V o<y€ Xd^€TO fJjvQov 
" ^ioj€V€g Aa€pTtd^y}, TroXvfj.yj')(av O^yo-crev, 

OVT€ <T€ V€tK€l(a irepiUa-tOV 0VT€ K€\€VC0' 

oi^a <yap cog Tot 6vfM^ €vt aTTjd^aat <ptXot(Ttv 360 

yprta OvjV€a oiO€ ra yap (ppov€€tg ar eyw Treo. 
«AA' '161 — TavTa S* 07ria6€V dp€(7croft.€& — €'i Tt KaKOV vvv 
€ipY)Tat, Ta ^e TidvTa 6€0t ft.€Tafj.(ovta 6€T€V." 

'^Q.g e/TTWv Tovg fj.€v Xiir^v avTov, /3^ &e ff.€T dWovg. 
€vp€ ^e Tv&eof viov, v7r€p6vfj.ov ^tofj.yj^€a, 365 

kaTaoT €V ff t7nrot(jrt Kat apfxaai KoXXyjToTa-tV 
Trap ^e ot €aTy]K€t SfieveAog", Ka^rav^iog vlog. 
Kat Tov fj.€v v€tK€a-a-€v i^av Kp€i(ov *Ayaft.€fj.v(ov, 
Kai fj.tv (jxovyfaag eTrea 7rT€po€VTa Trpoayjv^a 
"w fj.01, Ty^eof vi€ ^aiippovog i7r7ro'^dfi.oto, 370 

t/ 7iT(0(Ta-€tg, t/ S' 07rt7TT€v€tg 7roX€fj.oto y€(j)vpag ; 
ov ff.€V Ty^ei" y' w&e <^/Aov 7rTcoaKa^€fj.€V ^ev, 
aAAa ttoAw Trpo (f)iX(ov CTdpcov ^y)'Totat fxA^^^eadat, 
ag (pdcrav 01 ft.iv 't^^ovTO 7rov€VfJ.€vov' ov yap (eyaye 
yiVTyjo' ovt€ 't^oV 7r€pi S dXXcov (fyaat yeveadat. 375 

yjTOi fxev ydp are/3 7roX€fi.ov €ia-^X6€ MvK^vag 
^eTvog afj. dvTt^ico TloXvveiKeT, Xaov dyeipcov, 
ot pa TOT €CTTpaT0(av6 tepa irpog re/j^ea ©oy/Svyf* 
Kat pa fj.dXa Xt(T(TOVTo ooft.ev KXetTovg eiriKovpovg. 
ot &' e^eAov '^ofj.evat Kat e^rypeov ag eKeXevoV 380 

aAAa Zey? eTjOei|/€ Trapata^ta (ryifjMTa (f)aivcov. 
ot €7r€t ovv coj^ovT yjO€ Trpo oOov eyevovTO, 
'AtrwTrov S' iKOVTO ^oBva^/ptvov Xeye^roiyjv, 
'ivff avT dyyeXtyjv €7rt Tvtyj aTeTXav 'Aj^a/o/. 

367. eo-T^Ke; Aristarchus. eio-Tvjfce* alii. 
377. fem?] 7p. Kemq. 80 lAIAAOE A. ILIAD. 

avrap 6 /3^, TroXeag ^e KiyvjcraTo K.a^fX€iccvag 385 

^aivv[j.€vov$ Kara &(3^a /3/77? ^EreoKXyjeiT]^. 

€v6' ovOe, ^eivog Trep kuv, 'nnrYiXa.ra Tv^^evg 

rap(3ei, fuovvog eav TroXeaiv f/.era Ka^ixema-iv, 

aAA' oy aeOXeveiv TrpoKaKi^ero, Trdvra ^' eviKa 

prii^iag' roivj 01 enippoQog ^ev ^Ad-^v^. 390 

01 ^e yoXaa-diJ.evoi Ka^fxeToi, Kevropeg 'iTTTrav, 

axp ap avepyofkkv^a ttvkivov Xoyov elaav dyovreg, 

Kovpovg TrevrvjKovra' ^vco ^ vjy^ropeg vjcrav, 

M.aicov Ai[j.ovi'^if]g, eirieiKeXog dBavdroKTiv, 

viog r Avro(f)Ovoio, [xeveTrroKefMog YloXv^ovri^g. 395 

TvQevg fxev Kai roTaiv deiKea irorfj.ov etpyjKeV 

Trdvrag e7r€<pv , eva ^' olov lei oiKov^te veeaQai' 

Ma;ov apa 7rpoev]K€, Seujv repdeaa-i 7ri6^a-ag. 

rolog er^v Tvtevg AircoXiog' dXXd rov viov 

yeivaro elo "Xjepvja f.d-^Yj, dyop^ ^e r dfx,€iV(o. 400 

""O? (j)dro, rov ^' ovri 7rpoaecf)Yj Kparepog Aioff.'^'^vjg, 
al^eaQeig (3aa-iX^og evnn^v al^oioio. 
rov &' viog Ka^ravvjog dfi.ei^aro Kv^aXifj.010 
" ^Arpel^v], fi.v] Tpev^^e^ €7iia-rdfj.€vog ad(f>a eliieh. 
Ylfj.etg roi Trarepcov fj.ey' dfj.€ivoveg ev')(pfi.e&' eivai' 405 

vjfKeig Kai Sv](3v]g ehog €iXofi.ev eirra^rvXoio, 
Travporepov Xaov dyayovd vtto reT^og Apeiov, 
7rei6ofj.€voi repdeaai deav Kai Zi^vog dpcoyvj' 
Keivoi &e a-<p€r€pv]aiv draa6aXiya-iv oXovro. 
rx ft.v] f/.oi Trarepag 7ro6 ofj.oiv] evOeo t/ju-t}."- 410 

Tov S' dp vTiobpa Ihwv "^poaecfiv] Kparepog ^iofJ.vj^Vjg 
" TexTa, ^1(071"/] Yjao, €fi.(p S' €7ri7rei6eo fj.v6ai. 
ov ydp eyco vefxealo ^Ayafi.€f/.vovi, TroifJievi Xacov, 
orpvvovri fj.dye(76ai evKVY]fj.i^ag 'Ap^a;oi/f 
rovrco fj.€V ydp Kii^og dfj^ e^erai, ei k€v 'Aj^a/o; 415 

400. afAilva Aristarchus. ce,i/.elvwv alii. 

410. e!.6eo Aristarclius. ev Qio Apollonius. IV. lAIAAOE A. 81 

ipaccg OYiooa-aaiy eAaai re iXiov ipvjv, 
TOVTU} av fxey/x TrevSo^ 'Aj^a/wv ^yjcoSevTcav. 
«AV aye ^v} Kai v<ai fxe^dofxeda Bovpi^^og aXKYji^^ 

'H pa Kai e^ «j^ewv avv Tevyecnv aXro •^afxa^e' 
ceivov e^paye ')(aXKog eTii cnyjQea-o-iv avaKTog 420 

opvvfx.€vov' vTio Kev TaKaaifppova irep ^eog eiAev. 

Qig ^ OT ev oXyiaKS^ itoXv^yei Kvfxa daXaa-arjg 
opvvT eTfaaa^vTepov Zecpvpov vtto Kivrja-avTog' 
•jTovTop fxev T€ TTpaTa Kopv(X(reTai, avTup eTreiTa 
%epa(a pv]yvvft.evov f^eyaXa ^pefi.ei, afj.(f>i ^e t aKpag 425 

KvpTOV eov Kopv(f)OVTai, dTTOTTTvei S (xXog ayyrfi)' 
ag TCT eTracravTepai Aavaoiv kivvvto cfxxXayyeg 
vaXefKecog TroXef/.ov^e. KeXeve ^e ola-iv eKaaTog 
vjyefLOvojv oi aXXoi aKvjv laav — ovOe Ke (patifjg 
Toaaov Xaov eTreaOai eypvT^ ev aT^deaiv av^^^v — 430 

(xiyjj ^ei^ioTeg ar}fi.dvTopag' dfK(j>i ^e Tracnv 
Tei^j^ea ttoiki)^ eXafjjrre, to. elfJievoi eaTiypoovTo. 

paeg , (tiar oieg TToXvnaftx/vog avopog ev avXy\ 
fwpiai eaT^^Kaa-iV dfxeXyQfLevai ydXa XevKOv^ 
oXyiyeg fi.efKaKvlai^ aKOvovaai o-na apvm, 435 

ODg Tpam dXaXyjfog ava crTpaTOv evpvv opcopei' 
ov yap TrdvTiov ■^ei» ofJ.og Qpoog ou^ ia yyjpvg, 
dXXd yXa>aa' lfj.efxiKTo, noXvKXfiTOi ^ eaav dvdpeg. 
wpae ^e roiig fuv Api^g, Tciig ^e yXavKccnng ^ AQYjviq 
AeifJiog r yj^e ^o^og Kai ^pig, afxorov fj.efj.avta, 440 

Apeog dv^bpocjjovoio Kaaiyvqrf] erdpr} re^ 
'qr oXiyyj fMV TrpSoTa Kopvaaerai, avrap eTTeira 
ovpavS) earvjpi^e Kdpv} Kai em ySovi j3aivei. 
V} a(f)iv Kai Tore veXKog ofj.oiiov efj.^aXe fxeaax 
epypfj.ew} Ka& ofHiXov, o(f)eXXovaa arovov dv^pav. 445 

Of <\1 f/ <\/ n ) ~ r/ i: / v 

i ore Qy} p eg ypipov eva gvviovreg iKovro, 

avv p epaXov pivovg, avv eyyea Kai fj.eve avQpoov 

yaXKeoBcopT^KcaV drap dain^eg ofj.(f>aXoeaaai 

426. iav'] lly Aristarchus. 

G 82 lAlAAOS A. ILIAD. 

V, 5>,.^/, ^^5>'> ^\5/ 

eTTAoyvT aAA.y]Av]a-i, iroXvg opvfJLayoog opcopei. 

evda &' ajx' oi[ji<i)y'^ re Kai ev^^coKv} TreAev avdpoiv 450 

okKvvTcov re /fa; oXXvixevcov, pee ^' aifj^ari yaia. 

«f & ore '^i^ppoi TioTa^ji k^t ope(7(f>i peovTeg 

eg ^idyayKeiav (XV^^aKkeTov oj3pifJi.ov vdcop 

Kpovvm eK fj.eyaKcav, KoiXrjs evToaQe •^apoi^pvjg' 

Twv &e re T>yAoj-e ^ovttov ev oiipecnv eKkve Troiix^^V 455 

a>$ Tftjv fi,icryo[j.evcov yeveTO iay^ Te (f)ol3og t€." 

n^wTOf &' 'AvT;Aoj^of Tpwwv eAev avtpa KopvaTTjv 
eaOkov evi TrpofjAy^oicri, QaXvaio^vjv Ep^eTrwAov* 
Tov p' e^aXe TtpcioTog KopvQos cpdXov iinro^a^Teiyjg, 
€v 6e fxeTcoTrcp Troyge, TrepYjcre ap ocTeov e/c&j 400 

oi^^^jj^fl yraXKeiyj' tov &e aKOTog oaae KaXvxpev, 
vjpiite &', wf ore itvpyog, evi KpaTepv} va-fj.ivy], 
Tov ^e TreaovTa Tio^av eXa(3e Kpeicov KXe^p-^vcop 
^aXKCo^ovTi(xhf]g, fi.eya6vf(.cov dpypg A(3dvTcov, 

eXKe ^' VTreK ^eXecov, XeXii^ff.evog o(ppa TdyjtjTa 465 

Tevyea avXyj^xeie' fi.ivvv6a ^e ol yeve^ <'/'/"■'?• 

veKpov ydp p epvovTa i^av ft.eydBvfj.og ^Ky^vcop 

TrXevpd, tcc 01 KvxpavTi itap ddTtitog e^e(j)advdi^, 

ovTy\(je ^vcrTco yaXKripei, Xvae Se yvia. 

ajg Tov fj.ev Xiire dvfnog, eir avTw & epyov eTV)(97] 470 

dpyaXeov Tpcoav Kai 'Aj^a^wV 01 ^e XvKOi ag 

aXXyjXoig eTropovcxav, av7]p avop eOvoTraXi^ev. 
Ev5' e/SaX^ ' Av6efi.ia)Vog viov TeXafxcoviog Aiag, 

yji6eov OaXepov, 'Eift.oeicriov, ov TTOTe /w-^T^p 

I^Y]Sev KaTiovaa itap oyPf](nv YiifkoevTog 475 

yeivaT , eitei pa TOKevcnv afj^ eV^rero ^a^Aa Idea&ai' 

TovveKd fj.iv KdXeov Yiifj.oeicnov' ovVe TOKexxriv 

SpeTTTpa (f)iXoig aTre^coKe, fj.ivvv6ddi0g &e 01 aloov 

eTtXeS^ VTT A'iavTog ff.eya6vfx.ov ^ovpi ^afj.€VTi. 

TrpcoTOV ydp fj.iv lovTa (3dXe (jTy]6og irapa f/La^ov 480 

^e^ioV dvTiKpv ^e &; (afj.ov ydXKeov eyyog 

456. ^o^oii] TToW Aristarclius. 478. BpeTnpa.'] ^se7rT« Zenodot, IV. lAIAAOS A. 83 

vi\Oev. ^ €V Koviyjai ya^ai Trearev, aiyeipos wf, 

7] pd T ev €iafji.evyi ekeog [j.eyaXoio Tre(f>vKyj 

Ae;57, arap re oi o^oi eir aKpoTaTVj 7re<pva(nv' 

T/lv fji.ev 5' dpjxaTOTryjyof dwjp a'iBoovi ai^yjp^f 485 

e^eTapi. , o<ppa nvv KafJLxpy] TvepiKaXXei '^tcppca' 

^ fxev T a^QfJi.evrj Ketrai TroTafJioTo nap oyBag. 

Tohv ap^ ^ Av6efj(.i^yjv "Eifjioeiaiov e^evdpt^ev 

Aiag ttoyevrig. tou S' AvTtcpog aioXodoopy]^ 

JJptafi^i^yjg Kaff OfjitXov aKovTtcrev o^ei '^ovpi. 490 

Tov fJLev afi.apS', 6 ^e AevKov, ^O^tvacreog eaQXov eToCipov^ 

^e^XyjKet l3ovj3S)va, veKvv eTepao'' epvovTa' 

vjpiire af/.<p avToj, veKpog Oe 01 eKTieae yeipog. 

Tov 'Oovcrevg f>.dXa Ovfiov diroKTafx.evoio '^oXujQyj, 

^yj &e ^ia ivpoft.dycav KeKopvQfJ.evog atBo^ni '^aXK^, 495 

tjTrf &e jOtccA' eyyvg lav, Ka) aKOVTtcre dovp} cpaetvw 

afj.q>i e TraTTTyjvag. vtto oe ipaeg KeKaOovTO 

dv^pog aKovTtcrdavTog. S' ov^ aXtov jSeXog ^Kev, 

aXX! vtov Tilptdf).Qto V060V (3aXe Ayjf/.0K0covTa, 

og 01 A^v^oQev yjXOe, irap nrirm uKeidcov. 500 

Tov p ^O^vcreiig eTdpoto yoXioordfj.evog (3dXe '^ovpi 

Kopcrviv' vj &' eTepoio ^td. KpoTd<poio ireprjcrev 

oci')Qj,y] yaXKelyi' tov ^e crKOTog oacre KdXvxpev, 

QQvrryjaev Oe irecroiv, apapyjcre Oe rev^^e €7r avTca. 

'•/japiqcrav V viro Te Trpofj.ayot Kat <p>athtfj.og' ^KT'jjp' ^o^ 

'Apyeiot ^e fiAya "tayov, epvcxavTO ^e veKpoiig, 

tOvaav ^e troXv irpoTepco. veft.eay]ae AttoXXcov 

epyaff.QV €K KaTtOcav, Ipccecrcrt Oe KCKXeT avcrag 
" opvvcr&', liriro^afj.oi Tpweg, ff.y]'^' e'tKeTe ydpfj.Y]g 
^Apyeiotg, eTret ov <r(f>t Xi$og %p^g ov^e cri^yjpog, 5^° 

yaXKOv dvacryecrBat Tafj.ecriypoa {3aXXofj.evot(rtv. 
ov fj.av ov^ AyiXevg, OeTt^og Traig yjvKOfxoto, 
fj.apvaTai, aXX eTri vvjvcrt ypXov 6vfj.aXyea irecrcrei. 

'^Q.g (f>dT diro irToXiog '^etvog 6eog' avTap Ayaiovg 
Qopcre ^tog BvydTVjp KV^tcrTy] TptToyeveia, 

G 2 84 lAIAAOS A. ILIAD. €p%OjOtew; Kaff ofXiXov, o6i {xeBievrag 'iIoito. 

Ev5' ^AfxapvyKei^^vjv Aiapea, Moxjs' eTre&v^aev. 
•^epfJ.aOio) yap PX^ro Trapa (7(f)vpov onpioevTi 
KV^fxtfjv ^e^irep-^v' /3aAe ^e SprjKav ayog av^pav, 
Tleipoog IfJi/Spacri^vjf, of ap^ AivoQev elhqXovBeu 520 

afj.(poTepio §e revovre Ka) oarea Xaa^ avai^v}$ 
ay£ig aitr^koiricjev' V vTtriog ev Kovirjaiv 
KaTTTTeaev, aiJ.(fia} '/eipe (fnkoig erdpoKxi. Tterda-^Tag, 
bviJ.ov aitomeim. e%eQpafj.ev og p epaAev Ttep, 
Ueipoog, ovra ^e ^ovpi icap ofi^aXov' €K & dpa Ttacrai ^Z^ 
yvvTo yafi.ai yoXd^eg, rov ^e aKOTO$ oaae KaXvxpev. 

Tov ^e ©oaf AlrcaKog eitea-avfj.evov (3dke ^ovpi 
arepvov intep fxa^oio, Ttdyyj ^' ev Ttvevfiovi "YaKKog. 
dyy^ifj.oKov ^e 01 7]K6e Soag, Ik V o(3pifj.ov 'eyyog 
eaitdaaro arepvoio, epvaaaro te ^Kpog o^v, 53° 

rS) oye yaarepa rvxpe fLeayjv, €k S' a'ivvro Bvft.ov. 
revyea S' ovk aTte^vae' Ttepiaryjaav ydp eraipoi 

^prfiKeg dKpoKofJ.01, ^oXiy^ '^yx^^ X^P'^^^ '^X'^^'^^^^ 

01 €5 fJ.eyav itep edvra Kai 'i<pBifKov Kai dyavov, 

ooaav dito a^eicoV ^e x^^^^l^^'^^^ itekefj.ixBrj. 535 

(bg rooy ev KOVivjai itap aXk^Koiai reraaBriv, 

TjToi ff.ev Qpv)KS)V, ^ 'KTteiiav j^aXKOXiTCOvcov, 

rjyefnoveg' ttoAAo/ &e Ttepi Kreivovro Kai dXXoi. 

RvSa Kev ovKen epyov avrjp ovoaairo ft,ereX6(bv, 
dang er d(3k7]rog Kai dvovrarog o^ei ^aX/fco 540 

^ivevoi Kard ff.eaaov, ayoi &e e IlaAAas- Advjvr} 
X^^P^f eXova', avrap /3eAe«v ditepvKoi eparjV 
TtoXXoi ydp Tpoocov Kai Aj^aiZv 'r}fJM.Ti Keivx 
Ttprjveeg ev KOVirjai Ttap aKXi^Xoiai reravro. 

^l^.Moip' eitt^aey] MoJpa 7re- Aristarchus. eVeo-(r^;aevo? idem in 
S'jjo-6 Aristarchus. editione altera. 

527. eTtetrtrvueyov] ama-aviJi.tvov V. lAIAAOS E. 85 

E. 

Alo/jl7]8ov9 dpLOTeLa. 

'Ev6' av Ti;&e/&7j ^ioixyj^ei HakXag 'AS^^vv] 
dcoKC /xevof Kat Bapaog, iv €K^v]Xos /xeTa Traaiv 
ApyeioKTi yevoiro i^e KXeog ecrQXov apoiro, 
^aie 01 CK KopvBog re Kai daTri^og aKafxaTOV Trvp, 
acrrep OTrapiva evaXiyKiov, oa-re fxaXicTTa 5 

Xa/XTrpov 7rafX(f)aiV7]<Ti XeXovfxevog DiKeavoTo' 
roiov 01 "nvp talev diio Kparog ze Kai oojxcov, 
oopae ^e fxiv Kara fxecra-ov, oBi "KXe^crroi KXoveovro. 
'Hv ^e rig ev Tpmcrcn Adprjg a<f)veiog afxvfxcov, 
tpevg tlcpaicrroio ovco 6e oi vieeg vjaryjv, lO 

^rjyevg 'I^alof re, ft^dyyig ev el^ore Trdcrt^g. 
Tco 01 dTTOKpivBevTe evavrta copfxyjB-^ryjv' 
rco fxev acp iinrQttv, o «tto xaovog copvvro Tre^og. 
ot ore Oyj cx^^^eoov yjaav eir aXXyjXotatv lovreg, 
^yjyevg pa irporepog irpoiet '^oXt')(OcTKtov eyyog' 15 

Tv^eiheco ^ virep iofxov dptcrrepov yjXvB' aKCOKyj 
ey^^jeog, ovo epaX avrov vcrrepog copvvTo ')(aXKco 
l^v^ei^yjg' rov ^' oyp^ aXiov ^eXog €K<f)vye •^etpog, 
aXX e^aXe ar^Bog fxerafxd^tov, dae & dcf» tTrircay. 
^^ahg &' diropovae Xtirm TreptKaXXea ^i(f>pov, 20 

oii'^ erXyj ireptfSyjvat d^eX(f)etov Krafxevoto' 
oi/^e ydp ovM Kev avrog vireKcf^vye Kyjpa fxeXatvav, 
aXX^ ' il(f)aiaTog epvro, adcoae ^e vvKTt KaXvxpag, 
ag ^17 01 fxyj Trdy/v yepcov dKa^^yjfxevog €;>;. 
tTTirovg §' e^eXdaag fxeyaBvfxov Tu^eof vtog 25 

'tcoKev eraipotatv Kardyeiv KoiXag eirt vyjag. 
l^paeg ^e fxeydBvfxot eTrei ;^ov vie Adpyjrog 
rov fxev dXevdfxevov, rov ^e KTdfi.evov irap'' oyea^f^tv, 
"Traatv opivByj Bvfxog' drdp yXavKccnrtg ^AByjvy] 
%etpog eXova eireeaat Trpoayjv^a Bovpov Apy^a 30 86 lAIAAOE E. ILIAD. 

" 'Aj9e? Apeg /SpoTokoiye, fxiai(f)ove, Tefj^eo-^TrA^Ta, 
ovK av ^v] TpZa^ jotev eaa-aiixev /cai ^h-)(aiovq 
fx.dpva(xB , OTnrorepoKTi Traryjp Zev$ Kv^of ope^y], 
vm ^e p^a^cojoteo-fla, Azof V d\eco[x,e6a [x^viv ; 

''Og- enrova-a fJM^^^rj^ e^^^yaye Bovpov Aprja. 3^ 

rov f/.ev eTreira KaBeTcrev Itv Yjhevri YiKafi.dv^^ptp^ 
p'j)ag eKALvav /lavaoi eAe d avopa eKaarog 
•^yef/.ovciiv. Trpoorog ^e ava^ dv^putv ^ AyafkefJ.vm 
dpyov 'Aki^ccvccv, ^Odiov f/.eyav, eKJ^aXe ^icf)pov' 
Trpcara} yap arp€(f>6evTi fj.eTa^pevcp ev ^opv Tr^^ev 4^ 

axfjicov fLea-afjyvg, ^ia &e crryjBea-cpiv ekaa-a-ev. 
mvTTficev be Ttea^cav, apapTja-e Oe revye eic avrca. 

^i^ofxevevg ^' a^a ^alarov ev^paro, M-jJovos- vlov 
^copov, bf eK Tapv/jg epi(3caXaKog elXvjXovBei. 
Tov fiev ap *T^ofi.evevg ^ovpiKkvrog ey^^ei' fj.aKpcp 45 

vv^' iTT^ciiv eirtpi^aofj.evov, Kard ^e^iov cafj.oV 
ripnre b eq oxecav, arvyepog b apa fj.iv (XKorog eiXev. 
lov fnev ap ibofi.evYjog eavAevov uepaTiovreg 

vlov Oe ^rpO(f)ioio "EKafLdv^piov, aifj.ova ^rjp^^g, 

'Arpei^Yig MeveXaog eX' ey^^ei' o^voevn, 5° 

ea6Xov By^pYirrjpa' ^/&afe ydp AprefJiig avrv} 

paXXeiv aypia iravra, rare rpe(f>ei ovpeaiv vhq. 

akk ov 01 rore ye •Y^aHafi! ApT€ft,ig lo^y^eaipa, 

ov^e eKy]l3oXiai, fjaiv ro Trpiv y eKeKaaro' 

aXkd fj.iv ^Arpet^yjg 'hovpiKXetrog MeveXjxog, 55 

7rpoa6ev e^ev <pevyovra, ft.erd(f>pevov ovraae '^ovpt 

ci}ft.c>}v fheaariyvg, ^ta ^e aTy)6ea(f)tv eXaaaev. 

V ^v v '/o ?>^ /»>?j~ 

Ylptire oe Trpyjvi^g, apapyjae oe rev^e eir avrcp. 

Myjptovvjg ^e ^epeKXov evyjparo, reKiovog vlov 
' ApfJ^vf^eca, 'og yepatv eTvtararo ^ai^aXa irdvra 60 

3 1 . *Aj!6? ' Ape?] ' Ape? ape? De- •)(^fa7(T^ev OavdTQio TceXapa Zeno- 

metrius Ixion. dotus. 

Tei%e(T*7rX^Ta] Teixeart^K^ra Ze- 60. TravTa] mXKd Aristarchi 

nodotus. editio altera. 

53* XP'**'^/*' 'ApTejixji: loyja^pa^ y. lAIAAOS E. 87 

rev^m' e^o^xpt. ydp (xiv e(f>i\aTO UaXXa^ ^MYjvrj' 
og Kai Ake^av^p^ TeKTVjvaro vvja? Via-ag 
apy^^KaKOvg, di Tvacn KaKov Tpcoecra-i yevovTO 

01 T afTO), 6776/ OVTl a€COV CK deCTCpaTa VjOVJ. 

Tov fJi€V yivjpiovYjg oTe ^vj KaTeix.apiiTe ^tcoKcov, 65 

^efSXyjKei yXovTOv KaTO, ^e^iov' yj &e '^iaTrpo 

aVTiKpv KaTa kvcttiv vtt' oa-Teov rjXvG^ aKCOKrj. 

yvv^ ^ epiTT oifjico^ag, BavaTog ^e /x;v afXcfieKaXv^ev. 

Yl-^^aiov ap eirecfyve yieyrig, ^AvTrjVopog vlov, 
og pa vo6og fJiev evjv, TruKa § erpecfte dia @eava>, 70 

ia-a (piXota-t TeKeaai, ')(apt^ofJi.evv] iroaei c6. 
Tov f/!ev ^vXetOvjg ^ovptKkvTog lyyvQev eXQav 
^e^K-^Ket Ke(f)aX^g KaTo, iviov o^ei '^ovpi' 
aVTtKpv av o^ovTag vtto yXcoaaav Taf/.e y^akKog. 
^pme S* ev Koviff, ipv^Q^ov S' eXe "^aXKov o^ovaiv. , 75 

KvpvTivXog S' Kvaifi,ovi^Yjg 'lCip^vopa t7ov, 
viov ifTrepBvfLov AoKomovog, og pa YiKafLav^pov 
apYjTYjp eTeTVKTO, ueog cag TieTO OrjfJLCp, 
TOv fxev ap hjvpvTTVAog, tjvaift.ovog ayXaog vtog, 
TrpoaGev edev (f>evyovTa, f*.eTa^poft.a^Y]V eXaa' a>f/.ov 80 

(f)aaydvco ai^ag, «tto S' e^eae "Yeipa ^apeHav. 
OLifiMToea^cya §e yetp Tretico irea-e' tov ^e KaT oaae 
eXXa/Se Tropcftvpeog QavaTog Kat fKoHpa KpaTatYj.) 
^O? 01 fjXv TTOveovTO Kara KparepYjv vafJiiVYiv' 
Ty^e/^oyv ^' ovk av yvoiyjg Trorepotai ^ere/iy, 85 

^e fkeTa Tpcoeaatv of/.tXeoi yj fxeT A^^^aioig. 
6vve yap afn Tte^iov iroTafj.a) itX^^Qovti eoiKcog 
•^etftAppo}, oarT (OKa pecov CKeOaaae ye(f)vpag' 
Tov V OVT ap T€ ye(f)vpat eepyf/^evat ta^yavocoatv, 
ovT apa epKea tayet aXcoaxav eptoi^Xecov, 90 

eXBovT e^aTrivYjg, ot eirt^ptay} Aiog ofi.(3pQg' 

64. a9eTe7tat. 89. iepyfjt.evaij iepuevai Ari- 

ydv] Aristarchus. Alii igitur starchus. 88 lAIAAOS E. ILIAD. 

TroAAa 6 vTT avTOv epya, KaTvjpnre KaX ai^Yjcov. 
co^ vno TvOei^yj icvKivou KXoveovTO (pakayyeg 
T^ojojv, ovo apa [xiv [Jiifj.vov, TroXeeg irep eovTe^. 

Tov o' wf ovv evoyjae AvKaovog ayXaog vlog 95 

BvvovT a[x TreQiov, irpo e6ev KXoveovTa (f)aXayyag, 
aiip' eTTi Tv^ei^y} eTiTaiveTO Ka[x,%vXa To^a, 
Kai l3aX e7raia-<70VTa, Tv^av «ara ^e^iov {u[j.0Vy 
^pvjKog yvaXoV ^m V eivTaTO iTiKpog oiaTog, 
avTiKpv ^e "^ieay^e, TraXacra-eTO ^' aifj.aTi dcopvj^. JOO 

Tc5 S' eTTi [MtKpov avae AvKoiovog ayXaog vlog 
"^ opvvaBe, Tpaeg ii.eyaBvfxoi, KevTopeg iTrTrm' 
l3e^XyjTai yap apiuTog 'Aj^afwv, ov^te e (f>yi[Ju 
^176' ava^-^creaQai Kparepov ^eXog, el eTeov [j.e 
iop(7ev ava^, Atog viog, a7ropvv[j.evov AvKiyjSev.^ 105 

*^D.g €(f)aT ev')(p[j.evog' tov ^' ov (3eXog aiw da[j.a(7crev, 
aAA' avay^capYiaag T:po<7& nnroiiv Kai oyea^f^iv 
ecT^, Kai HBeveXov Trpocrecpyj, K.a7ravy]iov viov 
" opa-o, TreTrov KaTravjyia^Ty, KaTafBviaeo ^i(f)pov, 
o(f>pa [t.01 e^ co[J.oio epvaayg TriKpov oia-TOV.^^ IIO 

*Of ap' e(f>-y], XBeveXog ^e Ka^ i^^ttcov ocXto ')(a[xai^e, 
Tiap Se OTag jSeXog ookv ^ia[j.7rep€g e^epva^ co[j.ov' 
ai[t.a ^ dvi^KOVTi^e ^ia aTpe^iToh yjtrccvog. 
'^yj TOT €7reiT ^paTO (Soyjv dyaBog Aio[j.^^y]g 
" kXvQi [J.ev, alyLo^^oio Aiog TeKog, ^ATpvTOOvyj, 115 

ei TTOTe [t.01 Kai TraTpi (f>iXa (f>poveova-a TrapeaTyjg 
^y]ico ev 7roXefJ.co, vvv avT €fi.e (f>iXai, ^AQyjvyj' 
^og Se T€ [L avtpa eXeiv Kai eg op[J.y]V 'ey/eog eXBeiv, 
og fj.' e[3aXe (f>Bd[j.evog Kai hnev^^Tai, ov^e [i.e (f>y]aiv 

104. Svjfi' (codex S556') av<T-/;h- pro aj/o-T^o-ao-dai et avafii<T(.i in- 

s€<TQa.i Aristarchus. Alii IriQa. terdum scriptum fuit. 

(Txri<j-t<T6ai., quam lectionem me- jSeAo?] Sic Aristarchus. Alii 

morat Eustathius p, 528, 15. igitur aliter, 

Id vero fortasse nihil aliud est i 1 8. 80? 8e xe] TovSe 8e Hero- 

quam 8/36' ao-xvjo-ea-Oa;, quemad- dianus. 

madum «o-T-i^o-ao-^at et ao-Tvjo-ej y. lAIAAOE E. 89 

^yjpov er oipea-Goci Xa^irpov ^dog Yie?^ioio" 130 

"■Of €<f)aT evyp^Aevog' rov ^ eKXve TiaWag KByivfi^ 
yvla V eBrjK&) ehacfypaf Tio^ag Kai yeipag vTrepdeV 
ayyov § i(JTaff.evvj eirea ■JTTepoevra Trpocryjvda 
" Qapcroov vvv, AiofJ(.y]^eg, ctt; Tpaecycri [Kayeci^ai' 
ev ydp roi cir^fjBecTcn fj.evog Trarpcoiov vjKa 125 

oirpofA,ov, olov eyecTKe acuiecniaXog linrora Tv^evg' 
ayXvv av roi ait ocprjaKfiMV eAov, v\ npiv eifriev, 
ocpp ev yiyvacrKVjg ijfxev oeov vjOe Kai avbpa, 
Tftj vvv, ai Ke Beog TreipcofJievog evBd^^ iKyjrai, 
fKrq ri crv y dBavdroicn BeoTg dvriKpv fndyecrBai 130 

roig aWoig' arap ei Ke Aiog Bvydryjp Acppodiry} 
eAay](7 eg mAefnov, rv]v y ovraf/.ev ogei yaAKw. 

H f/.ev ap ceg enrovcr' aTre/Byj yXavKaTTig ABvjVvi, 
TvbeiOY}g e^avrig lav Trpofn.dyoiaiv efj.iyByi' 
Kai, Trpiv Ttep Bvf/i.a fi.efi.awg Tpcoecrcxi fkdyecjBai, 135 

&07 rore ft.iv rpig toctctov eXev fxevog, acrre Xeovra, 
ov pd re TTOifM^v dypS> eii elpoiroKoig oieaaiv 
ypavav} fx.ev r avkvjg vTTepdXf/.evov ovhe ^afkda^ayf 
rov fkkv re aBevog capaev, cjreira &e' t ov TTpoa-afxvvei, 
dXXa Kara aTaBixovg ^verai, ra ^' ep^fia (f>o/3eirai' 140 

a; y.ev r ayyj.cTrXvai eic akKyjKyjCTi Keyyvrat, 
avrap €fKfLeff.auig (SaBerjg e^dXXerai avXyjg' 
iog f/.efit.a(ag Tpcceaai f/.iyy} Kparepog AiOfi.'^dy}g.\ 
/^ Ei/fi' eAev ^hcTTVvoov Kat TTreipova, TTOif^.eva Xacav, 
rov fCev viiep fJia^oTo /SaAwv yaXKv^pei ^ovpi, 14^ 

rov ^ erepov ^icpei ft.eydX(i) KXy}ida Trap cof/.ov 

.~j-5j\^,) >/ ~ >/ fi >5,>>\ / 
7rA^5 , aTTO avyevog <oft.ov eepyaOev y}6 am vcarov. 

rovg fi.ev eacr, S A^avra ff.erooyero Kai YloXvei^ov, 

vieag Kvpv^^dfxavrog, oveipoTroXoio yepovrog, 

128. ^Be Koi av^pa.'] ^S' avOpccirov 136. eXev]] e^^ey Ptolemseus 

Zenodotus. toZ 'OpodvBov. 

132. T-^v y'j y omissum in 146. tov §' erepov'] roij 8' irepov 

Aristarclii editione altera. Et Zenodotus. 
T»jv ovrda-ui Zenodotus. 90 lAIAAOX E. ILIAD. 

rol^ ovK €p')(pf/.€Voig o yepcov eKpivar ovetpov^, 150 

«AAa a-(f>eas Kparepog AiofJL.yj'^v]$ e^evdpi^ev. 

jSvj Ve iJ.era advBov re Soccvd re, ^aivoTrog vle, 

ap.(f)ca rrjXvyerco' ^e reipero yvjpai Kvyp^, 

viov ov reKer dkXov Itt; Kredrea-cri XnteaGai. 

€v9 oye rovg evdpi^e, (f)iXov &' e^aivvro Svfiov 155 

a[J.(l)orepca, Trarepi ^e yoov Kai K-i^ea kvypd 

XeiTT , eTiet ov ^coovre l^.d^yyjg €K vocrr^cravTe 

^e^aro' yrrjpcaarai ^e ^/a Krvjcnv '^areovro. 

Eiv6 viag Tiptdfxoto ^vco Xd(3e Aap^^avi^^ao, 
eiv evi ^i(f)p!p eovrag, ¥,'yefJ.fJ.ovd re l^pofj.iov re. 160 

ag ^e Xecav ev (Bovcri Bopcav ef av^^eva d^yj 
TTopriog v]e (Soog, ^yAop^ov Kdra jSaa-KOfievdcav, 
wg rovg dfj,(f)orepovg e^ nvTccov Tv^eog vlog 
(S^cre KaKcog deKovrag, eTretra ^e revye ecrvXa' 
X^inrovg V olg erdpoia-i ^/^ou fj,€rd vvjag eXavvetv,^ 165 

ov 6 toev Aiveiag aXaTragovra crriyag avopcov, 
/3^ § ifj.ev dv re fJ-d-^^vjv Kai dva kXovov eyyeidcav 
Wdv^apov dvriQeov '^1'Qrjfj.evog, ei ttov €(f)evpot. 
evpe AvKdovog viov dfj.vfj.ovd re Kparepov re, 
aryj Oe Trpoaa avroio emg re fJ.iv avrtov yjvOa 170 

" Tldv^^ape, TTOv rot ro^ov i^e itrepoevTeg oiaro). 

\ ^ / r V 'V ' /1 /S" ' ' ^ 

Kai KXeog ; co ovrtg rot eptgerat evfJaOe y avijp, 

ov^e rtg ev AvKtrj cxeo y ev^rat elvai dfj.etvcav. 

aXX aye rceO e(peg avOpi peXog, Hit "yetpag avacjy^cav, 

oartg o^e Kpareet Kai ^^ KaKa iroXXcc eopyev 17^ 

Tpaag, eire) ttoXXcov re Kai eaSXciov yovvar eXvaeV 

ei fj."^ rtg Qeog ecrri Koreaaafj.evog Tpcoea-crtv, 

tpcov fJLyjviaag' yaXeTrvj ^e deov eirt /"-^wfj^/ 

Tov V avre TrpoaeetTre AvKdovog ayXaog viog 

" Aiveia, TpScav l3ovXYj(f)ope yaXKoyircavcav, 180 

156. a[MpOT€pu] aiMfjorepccv Ze- 1/8. eivi /*^w?] iiii l^^vii; Ari- 

nodotus. starchus. Alii i-nifA^qvK;. 

162. TTOpTiO?] pOVKoKoV Zcnodot. V. lATAAOS E. 91 

Tv^etd'/] fxiv eyoiyye ^ot:i(f)povi Travra kiaKca, 

oiaTri^i yiyvSa-Kcov av\co7ri^i re rpvcfiOcXeir], 

nnrovg r eKTopocov (racpa ovk oib ei aeog ecrriv. 

ei oy avvjp ov (pyifJU, daicppccv ivoeog viog, 

ovy^ oy avevQe Beov ra^e fxaiverai, aXXa rig ayyj. 185 

ecrr^qK aBavarcov, vetpeXi^ elXvfji.evog cofxovg, 

og rovrov l3eXog ^kv Ki')(rj[j.evov erpaTrev «AAoy. 

yj^v] yap 01 ecfy/iKa /3eAof , Kai fxiv (3aXov cofxov 

^e^iov, avriKpv ^ta BcopyjKog yvakoto' 

Kai fciv eycay e^afKfiv Ai'^(yv^i' TTpoiaxpetv, 190 

V 5!,» J 'Cs / ./)///' / 

efn.irrig ovk ebafLacrcTa aeog vv rtg eart Koryjetg. 

tiTTroi S' 01) Trapeaat Kai apfj.ara, rcov k eTrt/Satrjv' 

oKka Trov ev fkeyapotat AvKaovog evdeKa ^tcppot 

KaXot TrpcoroTrayeig veorevyeeg' afL<f)i ^e ireTrXot 

Treirravrat' Trapa ^e acfitv eKaarco Yi^vyeg tirirot 195 

earaat, KpT XevKov epeirrofJ^evot Kai oXvpag. 

■yj fxev fAot fj.aXa iroXXa yepcov atyjxyira AvKacov 

ep')(pfj.evw (TrereXXe ^ofx,otg evt TrotyjroTatV 

tTrirotaiv fn. eKeXeve Kai apfj.aatv eft.Pej3aara 

apyevetv Tpcoeaat Kara Kparepag vafj.ivag' 20O 

aAA eycb ov 'irtGofLyjV — yj r av iroXv Kepoiov y^ev — 

tirircov <f)et^oy.evog, fj.-^ fj.ot ^evoiaro (ftop/S^g 

avbpcov etXofxevcov, etcoOoreg ebfLevat aobyjv. 

Wf XtTrov, avrap ire^og eg IXtov eiXyjXovOa, 

ro^otatv Triavvog' ra ^e fj. ovk ap €fJ.eXXov ovfjaetv. 205 

y^y} yap ^otoTatv apiar^^eaatv e<py}Ka, 

Tn&e/^Ty re Kat ^Arpei^y}, €k S afx^orepottv 

arpeKeg aifL eaaeva /3aXcov, yjyetpa de fnaXXov. 

ra pa KaKYj atar\ airo iraaaaXov ayKvXa ro^a 

vjfJMrt ra eXofj-yjv ore iXtov eig eparetvyjv 2 10 

y]yeofi.yjV Tpcoeaat, (pepcov '/aptv EKropt ^tw. 

181. jtAtv] jwev Aristarchi editio 203. aSSvjv] ahjv Aristarchus 

altera. hic et alibi. 

183. aBerfTTcti. 2 1 1 . "Ep/cTOjJt S/w] Schol, tjve? 

187. T 94. «SeTcr Zendotus. lA.e-rct.ypdfpoviTi " Itncobciyi.oiTi" 92 lAIAAOS E. ILIAD. 

el ^e Ke voaT-^aco Kai eaoxpofxat o^QaKiJ.o7(7iy 
TraTpiV efj^v aXo^/pv re Kai vxpepe^peg [Jieya '^cofxa, 
avTiK €7reiT ait efxeHo Kapvj Tafxoi aXXoTpiog (j^hg, 
€1 fxfj eycb Ta^e TO^a ^aeivx ev irvpi Oeivjv 215 

yepai oiaKKacraaf avefx,wKi,a yap [xoi oVv^^er." 
Tov 0' aiiT Klveiag, Tpoocav ayog, avTiov vjv^a 
[j.y] ovTcog ayopeve irapog ovk eaaeTai aAAcog, 
Ttpiv y e-ni vco tccO avbpi crvv iTnroKTiv Kai o^^eacpiv 
avTijBifjV eXQovTe avv evTeai •neiprjB^vai. 220 

3..>5/55~ J/ 5 ^/ y, Vl\ 

aXk ay efJicov o^/ectiv eTrtpvjaeo, ocppa ibyjai 

olot Tpcoiot tinrot, emcrTafxevot fre^ioto 

KpatTTva fj,d?C evQa Kat evda hcoKefxev ^^e (f)e/3ea-6ai' 

Tw Kai vai TToXiv^e aacoaeTov, etitep av aiire 

Ztevg €7ri Tv^eidy] Aiofx^^^ei KvOog ope^vj. 225 

aAA' aye vvv fj.daTtya Kai r^vta atyaXoevTa 

^e^at, eyca ^' fmtcav €7rt(3'^aofi.at, o<ppa fi.d'^cafj.at' 

>\\/5>^,/5.}- ,/ M5\f/ 55 

^e av Tovoe Oebego, f>.eAyjaovaiv efxot tTnrot. 
Tov ^' avTe Trpoaeente AvKdovog dyXaog viog 

CC k i / \\ 5\3/5f/ \ \ f/ 

Atveta, av fj.ev avTog ej^ yjvta Kat Teoo tmrco 230 

fxakXov v(f) vjvto^^^jxi etcoSoTt KafXTTvAov apff.a 
oiaeTov, e't7rep av avTe (f>ePcofi.e6a Tv^^eog vioV 
fjj/j Tco fj.€v ^eiaavTe fxaTyjaeTOV, oy^' edeXyjTOV 
eK(f)€pefx,ev 7roXefj.oto, Teov (f>6oyyov 7ro6eovTe, 
vai § htat^ag fj.€ya6vfj,ov Tv^^eog vtog 235 

avTco T€ KTetvy} Kat eXdaar} fj.cow^^ag t7r7rovg. 

5, . \ / 5 5 \ 5/. /5 f/ \ \ <■/ 

aAAa av y avTog eXavve re apfJ.aTa Kat t€co t^nrco, 

Tov^^e ^' eyxv eyrtovTa ^e^e^ofi.at o^ei ^ovpt." 

''Q.g apa (f^covijaavTeg, eg apfxaTa noiKtXa ^dvTeg, 

€fxfj.€fJ.acoT Itt; Tv&eZ&Ty e^/ov ooKeag t7i7rovg. 240 

Tovg ^e 'tbe 25eveAof, Ka7ravoy;o$- dyXa.og vlog, 

aixpa ^e Tv^ei^yjv 'eTrea TTTepoevTa TrpoayjvOa 

"TuSe/^')? A.iofi.yj^eg, efj.w Ke'/apiafj.ev€ 6vfj.co, 

22y. i'7!il3q<jO[A.ai Zenodot. «- 23 r . etw^oT* Aristarch. et ple- 
Tio^-qtToiJiai Aristarchus. rique. elccBore ahi. V. lAIAAOE E. 93 

av^p opo(o KoaTepco eTri aoi fJLefxaZTe ixayecrBai, 
iv aiteKeBpov ey(pvTag' 6 fxev to^ccv ev ei^cog, 345 

Tldv^apog, vlog V avTe AvKaovog ev^eTai eivai' 
Klveiag V vlog [x,h dfxvfxovog ''hiyylaao 
€uv€Ta< eKyeyafxev, ft^rjTyjp Oe 01 eiT AcppoOiTy]. 
aAA,' dye ^yj j^a^WjOtefi' ecft nnrcov, /x-Tj^e fi.01 ovTCog 
Bvve tia Ttpofxdycov, f/.vj ircog (pikov yjTop okecra-yjg" 250 

Ilov V dp VTTO^pa l^CDV Trpocxecj^yi KpaTepog ^iofxyjtyig 
fjjti Ti (popovb ayopev , enei ovoe ae ireicrefx.ev oico 
ov ydp ft,oi yevvaiov aXvcTKa^ovTi y.a^^ecrSai 
oii^e KaTaTTTCoa-creiv' €ti fxoi fxevog efL-n^ov eaTiv. 
OKveico S' iTTTrcov eTri/Saivefxev, aXXa Kai avTCog 2^^ 

avTiov eift, avTcov Tpeiv fn, qvk ea LiaAAag Aa-^vvj 
TOVTCo ^' ov ivdXiv avTig aTTOKieTOV coKeeg ittttoi 
afi.(pco d(f) yjfxeicov, ei y ovv eTepog ye (pvyyjcriv. 
dXko ^€ TOt epeco, crv ^' ev; (f)pea) ^dXXeo a-yiaiV 
ai Kev f/LOi TToXv/SovXog AOyjvyj Kv^og ope^yj 360 

dfj.(f)OTepco KTeivai, av ^e Tova^he fuv iiKeag 'iTnrovg 
avTOv epvKaKeeiv, e^ dvTvyog yjvia Teivag, 
Alveiao t eTrai^ai ff.efi,vyifx,evog ntncov, 
€K 0' eXdaai '^Fpcocov f».eT evKv^fni^ag ^Aj^aiovg. 
Tyjg ydp toi yevevfg, •yjg Tpcoi Trep evpvoira Ttevg 0,6^ 

^wp^' vlog 7roivy]V VavvfLyj^eog, ovveK dpicTTOi 

'/ f/ V f))~)5/,/ 

nTTTCov, oaaoi eaaiv vir yjco t yjeAiov re. 

T^? "yeve^s" eKXexpev dva^ dv^pcov ^Ay^iay^g, 

Xd6pyj Aaoft,e^ovTog viroaycov ByiKeag mirovg' 

Tcov 01 e^ eyevovTO evi fj.eydpoiai yeveBXyj' zyo 

Tovg ft.ev Teaaapag avTOg e^^cov uTiTaXX^ eTri <pdTvyj, 

Tw &e §y' Alveia ^coKev, fx^aTcopi (fjojSoio. 

249. 250. aSeTe?" Zenodotus. 263. Alveiao] Aheioio Zenodo- 

249. hp' Hiiircov Aristarchus. tus^utv. 323. 
Alii igitur aliter. 269. 5^'Xeas] ByjXtai; Heilani- 

258. €'i y ovv'] Schol. ovrui el CUS. '^ 

yovv S»a rov y 'Apia-rapxfx;, e< Svj eVe- 272. ^•qfrrupi] /iMjo-Taijje Al'istar- 

poq avrwv (pvyrj. Alii igitur aliter. clius. 94 lAIAAOE E. ILIAD. 

et roirco k€ Xd(3otfjiev, apoifxedoi Ke KXeog eadXov. 

"^Of 01 /xev ToiavTO. Trpog aXk^Kovg ayopevov, 
TW Ve Taj^' eyyvSev vjXSov, eKavvovr aKeag tTnrovg. 275 

Tov TTporepog irpofjeeme AvKaovog ayXaog vio$ 
" KaprepodvfMe, ^aicf>pov, ayavov Tv^eof u/e, 
vj fj.dX.a a* ov jBeXog «/fy OafJidaa-aro, iriKpog oia-rog' 
vvv avr eyyeit\ Tteipyjo-ofi.at, at Ke rvyaf>.t. 

'H pa Kat dfj.Tie7ra\wv irpoiet '^oKtypcKtov eyyoq 280 

Kat ^dXe Tv&e/^ao Kar daTrt^a' TYjg ^e dtaTrpo 
ol^/jfj^ yaXKelfi itrafi.e.Vfi 6a}pv]Ki TreXdcrSYj. 
rS) & ctt; fcaKpov avae AvKaovog ayXaog vtog 
" ^e^Kriai KeveoJm ^taf/.7repeg, ovM a oia 
^Tjpov €T dva-y^^^a-eaBat' €fj.ot ^e f^ey ev^/pg edcoKag." 285 

Tov S' ov rap^yjaag Trpoaecpy] Kparepog l!^iofj.y}^y]g 
7][j.pporeg ovb erv^eg arap ov fnev a-<p(at y oico 
'Trpiv y aitoiravaeaBat, irpiv y vj erepov ye Treaovra 
aifJ.arog daat Apy]a, raXavpivov 7roXeft,tari^v." 

'"Qf <pdfj.evog TrpoeyjKe' {3ekog &' idvvev 'ASi^vyj 290 

piva irap o(j>QaXfj.oVy XevKOvg S' eTreprjaev o^ovrag. 
rov &' d-Tro fuv yX^aaav irpvfj.vyiv rdfj.e "xaXKog dretpyfg, 
aiy^jj)/] V e^eavBrj itapa veiarov dvdepeava. 
yjpnte d eg oj^^ewv, apapy]ae Oe revxe eir avrcp 
aloXa Trafj.cpavomra, Traperpeaaav ^e 01 tTrirot 29^ 

iiKVTTO^eg' rov avdt XvQy] ^vyvj re f>.evog re. 

Aiveiag airopovae avv dairi^i ^ovpi re fkaKpS), 
^eiaag ft,yj -Trcog ot epvaaiaro veKpov A-^^atoi. 
afi.cpi Q ap avrcp [daive Xeav w$- aXKi TreTroiucog, 
Trpoaae Qe 01 oopv r eaye Kat aaTrtOa iravroa eiay]V, 300 

Tov Krdfxevai fj.efJM.cbg oartg rovy dvriog eXdoi, 
afj.ep^aXea Idyav. &e ')(epfi.d^iov Xd^e xeipi 
Tv^^ei^yjg, fxeya epyov, b ov ^vo y dv^pe cpepotev, 
oloi vvv fSporoi eia^' 6 de fj.iv pea TrdXXe kcu oiog. 
rco ^dXev Aivetao Kar tayjov, evSa re fj^yjpog 305 

293. i^€<rvd-/j Zenodotus. iieAvOv] Aristarchus. V. lAIAAOS E. 95 

l(Tyt(^ ev(JTp€(f)€Tai, KOTvkyjv ^e t€ fxiv KaXeovcriv' 

6Xa,<T<T€ ^e ol KorvXfiv^ Tipog ^' afjt.^ai p^^e TevovTe' 

coce aito pivov Tprf^g Xiaog. avTap oy Yjpcog 

€(rTVj yvv^ epiTtibv Kai epeicTaTo '/etpi 'nay€i'i\ 

yaiifjg' ay.(f>i ^e o(Tcr€ KeXaivvj vv^ eKaXvipev. 310 

Kai vv Kev evff aitoXoiTo ava^ dvhpoov Alvetag, 
€i fji)if) ap o^v vofi^re Aiog BvyaTvip 'Acppo^iTi^^ 
IMjTyjO, yj [XIV VTT AyyfjfT'^ T€K€ (3ovko\€OVti' 

df/L(pi &' eov (piXov vlov eyevaTo Tffjyee XevKO), 

•7rpo(T6€ ^e 01 7i€7rXoio (paeivov TTTvyfx eKaXvxpev, 315 

epKog efxev /SeAewv, fj.rj Tig Aavawv Ta-^vTTcoXcov 

y^aXKOv evi (TTyjQecai ^aXav eK Svfxov eXoiTo. 

H fxev eov <j>iXov viov vire^ecpepev 'noXefxoio' 
ovO^ viog KaTravYjog eXyjSeTO avvSecridcov 

Tacov ag eTrereAAe /Soyjv dyaBog AiofLyj^yjg, 320 

«AA' oye Tovg fA.ev eovg yjpvKaKe ff.mv)(ag nnrovg 
vo(T(f>iv diTO (f)Xoicr{3ov, e^ dvTvyog "^via Teivag, 
Alveiao S' eirai^ag KaXXiTpi-^^ag nmovg 
e^eXacre Tpoom fneT evKv^ft.t^ag 'Ayaiovg. 
^w/ce &e AvjiVyAco, era^co <f)iX(p, ov irepi Ttdcryig 325 

Tlev ofi,y\XiKtrig, OTt 01 <f)pe(Tiv dpTia yjoyj, 
vyjvcrtv eTtt yXa(f)vpyj(Tiv €Xavvefi.ev. avTap oy yjpcog 
cov iTnrcov eitijBag eXajB^ yjvia crtyaXoevTa, 
aiipa ^e Tv^et^yjV fxeQeTte KpaTepcovvyag tTcitovg 
€fxfj.€fii.aiog' 6 ^e KvTtpiv ertai^^^eTO vyjXei '/aXKw, 330 

yiyv(0(TK(av ot dvaXKtg erjv Qeog, ov^e Qedoiv 
Tacov aiT dvhpoov TtoXefxov Kd^a KotpaveovcTiv, 
ovT ap 'A^TjvafTj ovt€ TtToXiitopQog 'Evyco. 
aAA 0T€ doy p eKtyave TtoXvv Kad ofxtXov OTtagoov, 

317. 6/.oiTo] Schol.: 'Apia-Tap- est E^ 852. et A, 381., ubi alii 

y^oq oXoiTO. Quod non potuit in oKi<T<rat. 

mentem venire Aristarcho, qui 3 23 . Almao] Aheim Zenodot. 
haud dubie eAOiTo probavit. Si- 329. KpaTipdiwxjxci 'iimovi^ Kpa- 

mihs scripturse varietas in iocu- tepmvx^a-' iwTroj? Zenodotus. 
tione diio (vel eV) 6vjaw eAea-Oui 96 lAIAAOS E. ILIAD. 

€vfi' e7rQpe^d[j.€yog [j.eya6v[xov Tv^eof vlog ^^^ 

aKpYjv ovraae xetpa ixerdKii.evo$ o^ei '^ovpi 

a^Xiqy^riv' eiQap ^e ^opv "X^poog dvreropyja-ev 

afxfSpoaiov ^ia TreTrXov, ov ol ^dpireg /tdfxov avrai, 

Trpvfx.vov virep Sevapog. pee S' a[jj^porov al[f.a 6eo7o, 

lypip, olog Trep re peei [/.aKdpeaai BeoiaiV 340 

ov yap alrov e^ovcr\ ov Trivova aiSoTca oivov, 

TovveK avai[Koveg elai Kai dBdvaroi KaXeovrai. 

vj oe [Ji.eya layovaa aivo eo KappaXev viov. 

Kai rov [j.ev [t.era yepcriv epvaaarQ ^oHf^og AttoAAcov 

Kvaverj ve(f)€Xy}, [urj rig Aavaav rayyivaiXm 345 

y^aXKOv evi <rrvj6e<JO-i (SaXav ck 6v[f.ov eXoiro' 

Tvj ^' eTTi [/.aKpov avae ^oyjv aya6og Aio[j.y]^v)g 

'' eiKe., Aiog 6vyarep, •noke^J.ov Kai ^vjioryjrog' 

7] ovj^ aXig orn yvvalKag dvdXK^ag rjTrepoTieveig ', 

€t ^e av y eg TroKe[J.ov iiaXyjaeai^ v} re cr oia 350 

piyyjcreiv %oXe[x,ov ye, Kai ei 5^ erepcodi 7rv6y]ai.^^ 

^Q,g e(f}a6 , rj ^' dXvovcr' dTve^yjo-ero, reipero &' alvag. 
TYjV [(.ev ap ipig eKovcra 7robyjve[i.og egay o[(.iAov 
dy(6o[f.fvy]v o^vvyjcn, [/.eXaivero ^e xpoa KaXov. 
evpev €7r€ira [i.dy(Yig €7r' apicrrepa 6ovpov Apyja ^^^ 

y][j.evoV y]€pi &' eyyog eKeKXiro Kai raye iTnrca. 
7] §e yvv^ epiTTOvaa Kaaiyvyjroio cfjiXoio 
"TToXXd Xiaao[>.evy] yjpvad[j.7rvKag i^reev iTnrovg 
'* <f)iXe Kaaiyvy]r€, KO[J.iaai re [/.e ^og re [f.01 iTmovg, 
0(f)p' eg OXv[t.7iov iKW[xai, iv a6avarm '^og eanv. 360 

Xif^v ay6o[JMi eXKog, [j.€ /3porog ovraaev dvy]p, 
Lvbeioi^g, og vvv ye Kai av OkH Tvarpi [J.ayoiro. 

""Of (pdro, ryj ^' dp' Apyjg ^(OKe •y^vad^i.TtvKag i7t7rovg. 
7] V €g ^itppov efSaivev dKyjye^/.evyj <f>iXov y}r op. 
Trdp ^e oPlpig efSaive Kai y]via Xd^ero yepaiv, ^t^^ 

[j.dari^ev S' eXdav, rw &' ovk aKovre Trerea^yjv. 
ai^pa S' €7rei&' iKovro 6em e^^og, ai7rvv OXv[(.7rov. 

359. cfilKi'} cf)7Ae PtolemBeus Ascalonita. V. lAIAAOS E. 97 

€vO tTtiTOvg ea-Tficre Tro07jV€[j.o$ coKea ipig 

Xvaaa e^ o%ewv, Trapa S' ajx/^poa-iov ^dkev el^ap' 

yj ^' h yovvaa-t TtiTtre ^ioovvig S;' 'A^^o^/ny, 370 

(ji//)Tpof €^? iy ajKag €AageTO ovyaTepa yjv, 

Xeipi T€ iJ.iv KaTepe^ev eTrog t ecpaT Ik t ovofJMi^ev 

"ti^ vv <re TOid^^ e/Jf^e, <^/Aov T€Ko^, Ovpaviavcov 

lJ.a\pi^ia)gj aaei Tt KaKOV pe^ovaav evcowyj ;" 

Ty}v S' ^/Ae/jSer' eTreiTa (j)iXo{j.fj.ei^r]g ^Acf^po^^iTT] 375 

" oura [J.e Ty&eof y/o^-, V7r€p9vfj.0f Aiofj.-^^73$, 
ovv€K eyw (piKov vlov VTre^ecpepov 7roke[J.oio, 
AivetaVf og efj.01 TrdvTCov iroXv (f^iXTaTog ecxTiv. 
ov yap eri Tpaav Kai ^A-)(aioov (pvXoTrig aivy/f 
aAA' 7jS>; Aavaoi ye Kai dSavdTOtcn fkdyovTaiy 380 

T^v V v}fi.€iP€T eTveiTa Aiiovr], &?« dedcov 
*' TerkaSi, t€Kvov efiov, Kai dvda-^^eo, Ky^ofj.evf] Ttep" 
TtoKkot yap tv] Tky]fj.ev 'Okvfj.Tria '^cofux.T eyovTeg 
ef dv^pcov, "^aKeir aXye eit dXXy]Xoiai Ttdevreg. 
rX^ ff.ev Apy]g, ore fj.tv''£lTog Kparepog r 'K(f>idXTy]g, 385 

TraToeg AAw^of, ^i^aav Kparep^x evt ^€afj.co' 
')(a\K€cp ev K€pdfi.cp '^e^^ero rpiaKai^eKa fj.^vag. 
Kat vv Kev evl9' ditoXotro Apv^g drog 7roX€fj.oio, 
€1 fj.y] fj.y]Tpviy], iteptKaXX^g 'Hepi^oia, 

Epfneoi e^yjyyeiXev ^' e^eKXeipev 'Apy]a 390 

i^Oy] T€ipofj.€Vov, ^(aXeTtog de e Qeafxog ebafuva. 
rXyj S'"H^>;, ore fj.iv Kparepog itatg Aft.(f)iTpvcovog 
^e^trepov Kara fj.a^ov oTarcp TptyXco-/jLVt 
^e^XyjKet' rore Kai fj.iv dvyjKearov Xd^ev aXyog. 
rXyj V 'Ai^yjg ev roTat TteXcoptog ookvv oiarov, 395 

evre fi.tv covrog dvyjp, viog Aiog aiyio^^pio, 
ev riyAaj ev veKveaat (3aXm o^vvy]aiv e^coKev. 
avrap 6 /3^ Ttpog ^cofi.a Atog Kat fJ.aKpov OXvfJ.Ttov 
ia}p ayecfiv, o^vvy]at Tteitapfj.evog' avrap oiarog 

374- evwTT^] yp. ivniTi. 

394. Kai fMv] iv Tji k-vepq. (Aristarchl ?) KiV iA.iv. 

H 98 lAIAAOS E. w/x,ct) ev; aTiPapx i^XyjXaTO, /f^&e ^e 8v[xov. 
Tw tTTi Tiaiyjcov oOvv^tpaTa <f}ap[xaKa Tracracov 
TjKeaar ' ov ^ev yap ti KaTaSvvjTog y eTSTVKTO. 
ayeTXiog, oPpifxoepyog, og ovk o6eT a'icrv\a pe^oov, 
og To^oiaiv e/f>joe Beovg, oi OXv[x,Trov ey^ovaiv. 
aoi & €7r/ TOVTOV avTJKe dea yXavKaTrig ^AByjvyi' 
v^TTiog, oii^e TO oi^e KaTa (ppeva Tv^eog vlog, 
OTTi [xaX ov ^Yjvaiog cg aQavaTOia-i fxd^^^YjTai, 
ovoe Ti [I.IV TraToeg ttoti yovvaai itaintd^ovaiv 
eXOovT eK 7roXe[/.oio Kai alvYjg ^vjioTTjTOf. 
Tc5 vvv Ty&e/^>7f, e/ Kai [t.dXa KapTepog eaTiv, 
(ppal^eaBoo [kyj Tig oi a[K,eivm aeio [i.dyyiTai, 
[jJirj Vifjv AlyidXeia, Trepicfypcav ^A^pvja-Tivi^, 
e^ VTTVOV yoowcra <f)iXovg oiKTJag eyeipyj, 
Kovpihov TToBeovaa Troaiv, tov apiaTOV Ayaim, 
icpBifx,'!^ dXoyog Aio[j.^^eog iTnro^d^^oio.^^ 

'H pa Kai a[i,(j)0Tepy}aiv «tt i')^^) "/eipog o[Kopyvv' 
dXQeTO yeip, o^vvai Oe KaTV]7riooovTO (3apeTai. 
ai ^ aiiT elaopocoaai ABi^vaiV] Te. Kai Hpv] 
KepToy.ioig eTreeaai Aia Hpovi^^v epeSi^ov. 
TOiai ^e [x,vB(ov ^pye 6ea yXavKooTrig A6:^vvj 
" Zev TraTep, yj pd Ti [LOi Ke-^^pXcaaeai, otti Kev eiirco 
7j [xdXa ^Yj Tiva KvTrpig A^/aiid^cov dvielaa 
TpcoaiV a[i,a airea^ai, Tovg vvv eKiray^C e(f>iXv]a€V, 
Tcov Tivd Kappe^ovaa ^Ayaiid^cov evTreTrXcov 
Tipog yjpvaer] nepovY] KaTa[/.v^aTO y^Tpa apaiY]V." 

^Q^g <f)dTO, [j.ei^Y]aev te TtaTVjp dv^pcov Te 6ecov t€, 
Kai pa KaX€aad[Levog Ttpoae(f)Y] yjpvaer^v ^ A^po^iTY]V 
" ov TOi, T€KVov €[t.ov, '^e^oTai 'noXe[j.Y]ia epya, 
dXXd av y l[kepo€VTa [j.eTepyeo epya yd[j.oio, 
TavTa V Apv]i 6oS) Kai A^-^vv] itdvTa [j.eX'Y]aeir 403. o^piiAoep^yoil alavy^oepyo; A- 
ristarchus. 

416. xeipot; Aristarchus. x^P- ILIAD. 

400 405 410 415 420 425 430 (Av Zenodotus. 

425. KaTafAv^azQ Aristarchus. 
KarefAv^aTO alii. V. lAIAAOE E. 99 

'"Os" 01 ^VTOiavTa Trpog aKKrjXovg ayop^vov^ 
Alveta &' €Tropov(r€ fSovjv ayaSog Ai0fjt,i^^7]g, 
yiyvcocTKav o ol avrog vTreipeye "XjeTpag AttoAAwv* 
«AA oy ap ovOe aeov [xeyav agero, lero o aiei 
Aivetav /creTvai Kai aito Kkvra rev^^^ea ^vcrat. 435 

rptg [Jiev €Treir eTTopovae KaraKra^evai fxeveaivcov, 
rpig oe ol ecxrvcf^eXt^e (paetvrjv acrTttV 'AttoAAwv. 
«AA ore dy] ro reraprov eTrea-avro Oai(xovt i<70g, 
^etva S' o/xoAfAijo-af '-jrpoae^Ty eKaepyog AtioXXcov 
*' <l>pa^€0, Tu^e/^^, Kai yaC^eo., y.i^^^e OeoTatv 440 

/V e^eAe cppoveeiv, enet ovnvore <f)vkov ofJXtTov 
aQavdrcov re Becov yafJ^ai ep^^ofi.evcav r avQpaTicov. 

^Q.g (pdro, Ty^e/^Tjf ^' dveyaj^ero rvrdov mtacrca, 
fiJrivtv dkevd[/.evog eKary}fBo\ov A.TtoXKcovog. 
Aivetav S dirdrepBev ofx.iXov 6^k€v 'AttoAAwv 445 

JJepydfAco eiv tepyi, odt 01 vvjog y erervKro. 
vjroi rov Arjrco re Kai AprefKtg Uyeaipa 
€v fkeydXa: o^vrco aKeovro re Kv^atvov re' 
avrap ei^coXov reu^' dpyvporo^og 'AttoAAo^v 
avrw r Aiveta. iKeXov Kat revyecri rolov, 450 

dfi.(pt V ap ei^coXw Tpaeg Kat '^Tot ^Ayatot 
^y^ovv dXXy)Xcov dfxcfi crryjBea-cTt (3oetag 
acrnt^bag evKVKXovg Xat<TYj'id re Ttrepoevra. 
^^ Tore Qovpov Aprja itpocTYjv^a ^oTj3og 'AttoXXcov 
"'Ajoef Apeg PporoXotye, fLtatcpove, reiyecxtTrX^ra, 455 

ovK av 07] rovo avopa fJyayYjg epvaato fj.er€Xocov, 
Tv^ei^Yjv, og vvv ye Kai av A» Trarpi fxdyotro', 
l^vTrpiha fj(.€V 71-parov crye^ov ovracre '/eip eirt KapTrco, 
avrap eitetr avroo f/.oi eirecxavro ^aifj.ovi icxog. 

""Of eiTicbv avrog fj.ev ecf^e^ero Tiepydfj.co aKpyj, 460 

Tpwag ^e ariyag oi/Xog^^Api^g arpvve fj.€r€Xdcbv, 

443. TUTflov Aristarchus. iroX- nopica, Cypria et Antimachi 
^oi' alii. editio. Tpioai; ^ Koiyq et Ptole- 

461. Tpoifcc^ (i. e. Tpaccc) Si- mpeus Ascalonita. 

H 2 100 lAIAAOS E. ILIAD. 

eioofxevo^ ^AKoifxavTi 6oai •^y^ropi SpyjKcav' 

vidat &e TlpidfXQio ^iOTpecpeea-ai KeXevev 

"w vtetf Hptdff.oto, hoTpe(f)eos Paa-tX^o^, 

eg- Tt eTi KTeiveaBat edaeTe Kaov 'A%a;o?? ; 465 

rj etcroKev af/.<pt TrvXyjg evTrofyjTyjcrt iJ.dyavrat ; 

Kenat avyjp ovt /Vov eTtofjiev^EKTopt ^ia>, 

Atveia^, vtog iJ,eyaKyjTopog ''Ayyicrao. 

aW ayer e/c (f>Xota-(3oto o-awcro^ev eaBXov €Ta7pov." 

"^Og- e/TTWv aTpvve iJ.evog Kat 6vixov eKdaTov. 470 

€v6 av llapTrYj^wv fj.dXa veiKea-€v'EKTopa ^ibv 

hiKTop, TToy 017 To/ fjievof of^eTat Trptv e^eaKeg ; 
<f)7Jf TTOV arep Xa<av TtoXtv e^efxev ^^' eTriKovpav 
oiog, avv yafx^poTat Kaa-tyv^rota-i re dolatv. 
Tojv vi^v ovTtv eya tOeetv Ovvafj. ovoe vo^^aat, 475 

dXka KaTaTiTioaaova-t, Kvveg (bg dfx(f)t Xeovra' 
Tjfj.elg & av fj.ayofi.ea& , otirep t eirtKovpot evetfnev. 
Kai yap eyoov eitiKovpog ewv fxaka TV]Xo6ev vjkco' 
TYjXov yap AvKtv], advdca eirt otv^evrt, 

€v6^ aXoypy re (f)iXYjy eXtTrov Kai vyj^ttiov vtov, 480 

KaO oe KTYjftMTa TTOAAa, rar eAberai og k eTrtOevyjg. 
dXXa Kai i>g AvKiovg orpvvco Kai fj.efJ.ov avrog 
dv^p) fj.ayy]aaa6at' drap ovrt fiot ev6doe roTov 
oiov K yje (f)epotev A^^atot yj Kev ayotev 

rvvYf &' eaTYjKag, drap oyS' dXKotat KeXevetg 485 

XaoTatv fj.evefj.ev Kat dfj.vvefj.evat copeaa^tv. 
fj.vi TTCog, cog d\pTa-t Xivov dXovre iravdypov, 
dv^pdai '^vafxeveecra-tv eXcop Kat Kvpfxa yevy]a6e' 
01 ^e rd-)^ eKTrepaova' evvaiofJ.evY]V iroXtv vf/.yjv. 
ao) ^e "x^py] rahe Travra fxeXetv vvKrag re Kat y]fxap, 490 

dpyovg Xtaaofi.ev(p ryjXeKXetrcov eTriKovpcov 
vcoXefxecog e'^efj.ev, KparepyfV & d'7ro6ea6at evtTiy^v. 

/^.66. mivjTrja-i Zenodot. ttojvj- scripserit, ut colligi potest ex 

roTai Aristarchus. Quod sic in- scholio Herodiani ad n, 636. 
telligendum ut Zenodotus ev- 477. eyej/Aev Aristarchus. Alii 

irot^T-^a-t, Aristarchus tv-KOfqTotai igitur eV c/aef divisim. V. lAlAAOS E. 101 

"■Of (f>a,TO Yiap%yi^hv, "^aKe ^e cppevag^EiKTopi [xvQog. 
avTiKa ^' el oj^ewv avv Tev^eaiv dkro ')(afjia^e, 
TraWav ^' o^ea ^ovpa KaTot. (XTpaTov co%€to TrdvTy], 495 

OTpvvcov [Kaykaaa^ai, eyeipe de (f^vKoTnv alvyjv. 
01 S' eKeXiyp-j^aav Kai evavTioi eaTav 'Ap^a/wv' 
Apyetoi S' vTrefxeivav aoXkeeg ovV ecf^ol^yjGev. 
wg §' avefxog ayyag ^opeet lepag KaT aXaag 
av^pav XtKfJiCOVTCov, ot€ re ^avdv} ArjfxvjTYjp 500 

Kpivri eTreiyofx.evcov avefxm Kapnov re Kai a^^ag' 
al vTtoXevKatvovTat ocy^ypfkial' ag tot 'A^^aiot 
XevKot vitepQe yevovTo KovtadXcp, ov pa ^t avTcov 
ovpavQv eg TtoXvyakKov eiteKXfiyov ito^eg tTnrcov, 
axp eTTifAKTyofxevcov' vtto S' €<7Tpe<f>ov yjvtoyyjeg' 505 

0/ &e fj.€vog yeipcav idvg (pepov. dfxcpt &e vvKTa 
dovpog Apyjg eKaKvxpe f^dyy} Tpcoecrcnv dpy\ycav, 
•ndvTocT eitotyofkevog' tov S' eKpatatvev e<peTf>.ag 
^ot/Sov 'ATToAAwvof •^vcraopov, og fx,tv dvcoyei 
TpcocTiv Qvfxov eyeipat, eTre) 'i^e IlaXAa^' 'ABrjvyjV 310 

Qt')(pfi.evv}v' yj yap pa ireXev ^avao^cxtv apyjyccv. 

AvTOg S Alvetav fLdka Triovog e| o^inoto 
i}K€, Kat ev (jTyfieo-cjt f/.evog /3dXe 7rotfj.evi Xacov. 
Atvetag V eTdpotcrt fKeBiaTaTO' toi & e^^dpvjcxavj 
cog e/^ov ^coov re Kat dpTefJiea TtpoitovTa 5^5 

Kat fJ.evog eaQXov eyovTa' fj.eTd\'ky]<xdv ye fiev qvti, 
ov yap ea itovog aXXog, bv dpyvpoTO^og eyetpev 
"Apyjg re /3poToXotyog Eptg t afxoTOv fi.eft.av7a. 

Tovg V A'tavTe "^vco Kat ^O^^vcj-crevg Kat Atofi.^^^vjg 
ooTpvvov Aavaovg TtokefJ.t^eft.ev' ot ^e Kat avTOt 520 

ovTe ^tag Tpcocov vjre^ei^^tcrav ovTe tcoKag, 
aKk ef/.evov vecpekvjcrtv eotKOTeg, acTTe Kpovtcov 
vyjvefn.iy]g ecjTvjcrev hr dKpoTrokoiaav opecratv 
dTpefj.ag, ocpp evdvjai fj.evog Bopeao Kat akkcov 
^ayjpyjSov dvefJ.cav, otTe vecpea aKtoevTa 525 

500. oxe Tt] evr «>■ Ptolemeeus. 102 lAIAAOS E. ILIAD. 

TTVOiyja-iv Xiyvp^ai ^iaa-Ki^vacriv aevreg' 

ug Aavaoi Tpaa$ fjievov e/ATre^ov o^S' e(f)e(3ovTO. 

'ATpei^i^g ^' av' ofiLiXov ecftoiTa TrokXa Kekevm 

" a/ (piXoi, avepeg eaTe Kai aXKifj.ov vjTop eAecrfle, 

aXXvjXovg t at^eTaQe KaTO, KpaTepag va[j.ivag. 530 

aloofjievav o' avdpccv irXeoveg aoot ^e Tre<f)avTai' 

^evyovTccv C ovt ap KXeog opvvTai ovTe Tig aXKy]. 

'H Kai aKovTiae ^ovpi 6oa)g, j3aXe Se Trpofj.ov av^^pay 
AiveiQ} €Tapov fi.eya6vf^ov, ArjiKOcovTa 

Uepyaa-i^rjv, ov Tpcoeg 6f».ag Tipidfi.010 TeKea-atv ^^^ 

Tiov, eitet Ooog ea^Ke fneTa TrpcoToiat fuxy^e.aQai. 
Tov pa KaT daTri^a ^ovpt ^dXe Kpeicov ^AyafnefJA/coV 
^ d ovK eyyog epvTO, diaTrpo be etaaTO yaXKog, 
vetaiprj V ev yaaTpt ^td ^aa-TVjpog eXaaaev. 
'^ovTiYjaev ^e Tieaav^ dpd(3if]a-e ^e Tevye^ eir avTa. 54° 

Ev0 avT Alveiag Aavacov eXev dv^pag dpiaTOvg, 
vle AioKX^og, Kp^^Ocovd re ''OpaiXoyov re, 
Tcov pa TraT^p ff.ev evatev evKTtfi.evv] ev} ^yjpyj, 
d(f>vetog jSiOTOio, yevog S' rfv eK TtOTafxoh 

^AX(f>eiov, oaT evpv peet TlvXicov ^ta yaivjg, 545 

'og TeKeT ^OpatXoyov TioXeeacr' dv^^peaatv dvaKTa' 
^OpatXoyog 0' ap' eTtKTe AtoKXyja f/.eydQvft.0Vy 
eK §e AioKXyjog ^t^vfi.dove Trai^e yeveaSyjv, 
Kp^Gcov OpatXoypg Te, fiMyyjg ev ei^OTe Trdai^g. 
Tcb fLev ap yjl3yjaavTe y.eXatvdcov eirt viqcov ^^0 

IXiov etg evTTCoXov afj. ^Apyeioiatv eTreaSyjv, 
Ttfj.y]v 'ATpei^yjg, 'Ayafj.eft.vovt Kai MeveAacu, 
dpvvfJ.evco' Tcb &' avOi TeXog BavdTOto KdXv\pev. 
oico Tcoye XeovTe ^vco opeog Kopv(f)yjcrtv 

eTpa(peTy]v vtto fi.vjTpi /3aSeiy]g Tdp(f)ea-tv vXy]g' ^g^ 

TU fj.ev ap dpTra^ovTe /3oag Kat i(f>ta fJ.yjXa 
aTaBfi.ovg avdpcoircov Kepai^eTOV, o(f>pa Kat avTco 
dv^^pcav ev TtaXdfj.fiat KaTeKTaQev o^ei yaXKa' 

549. 'OpaiXoxot;'] 'OpTiKoxoi; Zenodotus. V. IAIAA02 E. 103 

TOico T» yeip^dcriv vit Kiveiao 'ha.iJ.evre 

Kcnvnede-VYiv^ eAaTjycr/v eoiKoreg vipvjkvjcriv. 560 

Tw &e "Trea-ovT eXeyjaev apy]'i(f)ikog MeveAaof, 
/3^ ^e ^/a 7rpo[Jioi')(av KeKopvQ^evog ai^oiti '^aXKoi, 
creim eyyeiriv' tov ^ coTpvvev fjievog Apyjg, 
Toc (fipovem, iva yepdiv vtt Alveiao '^a^eiy}. 
Tov V l^ev ^KvTiKoyog, fjieya9vf/.ov NeaTopog vlog, ^6^ 

^yj Se ^ia 7rpoiJ.dyoiv' irepi yap ^;e Troifxevi Kaav, 
fj.yj Ti TtaQoi, fj.eya ^e acjjag airoa^^^Xeie tiovoio. 
Tw jOtev tyj '/eipag Te Kai ey^ea o^voevTa 
avTiov aAAojAwv e-^^eTYjv fi.e[j.acoTe fj.dyeaQai' 
A.VTiXo')(pg ^e /xaA' ay^^j. TrapiaTaro TroifJ.evi Xam. 570 

Alveiag ov fxeTve, Boog Trep eav 7roXeft.iaT^g, 
cog et^ev ^iio (pare itap aXXYjXoiai fLevovTe. 
ol § e7re< ovv veKpovg epvaav fi.eTa Xaov ^Ayaioov, 
TO) fjiev apa ^eiXh (3aXeTyjv ev '/epaiv eTaipm, 
avTCO de aTpe(j)BevTe fj.eTa TrpcoTOiai fLa-^^eaBvjv. 575 

EivSa TIvXaifi.evea eXeTVjv aToXavTov Apvji, 
apyov Tla^Xayovm f^eyaQvfKm aaitiaTdm. 
Tov fuv ap 'ATjje/^^f ^ovpiKXeiTog MeveXaog 
eaTaoT ey^^ei vvqe, Kara KXrjioa TV^^Yjaag 

^AvriXoy^pg ^e Mv^ma (3d}C , vjyio-)(pv BepdTtovTa, ^80 

eaQXov 'ATVfj.vid^yjv — 6 ^' v7reaTp€(pe fj.mv')(ag i-mtovg — 
yepfJ.o^i<^ dyKma TvypiV fj.eaov' eK S' apa yeipm 
^via XevK eXe<pavTi yafj.ai iteaov ev Koviyjaiv. 
'AvTiXoypg S' dp' eirai^ag ^icpei y}Xaae KopavjV 
avTap oy aaBfj.aivm evepyeog eKiteae "^Kppov 585 

Kvfj.fSaypg ev Koviyjaiv eiti /^peyjj.ov Te Kai cofLovg. 
dy]6d fJ.dX eaTYjKei — Tvye ydp p' df/.d6oio ^aBeiyjg — 
ocpp* iTtTta TtXyj^avTe yafj.ai pdXov ev Koviyjaiv. 
Tovg ^' ift.aa 'AvriXoypg, fj,eTa ^e aTpaTOv yjXaa' ^Aypam. 

i.Qvg tjKTap evoyjae Kara aTiyptg, copTO b eit avTovg 
KCKXi^ycog' dy.a Se Tpcom entovTO (pdXayyeg 591 

kapTepai' ^pj^e V dpa a(f)iv Apyjg Kai Ttorvi 'Evyw, 104 IAIAA02 E. ILIAD. 

rj fA€V e)(pv(7a Kv^otfx,ov avaitea, ^^ioT^TOg-, 

Apoyg" a €v TtaXafVfiai '^eXapiov 'ey/pg evw/^a, 

<j)oiTa aXkore /xev irpoa&^YtKTopog, aXkoT OTnaQev. 595 

Tov Oe /^ojv piyvjae /3or]v ayaQog ^ofjJj^rig.' 
wf d OT aviip aTtaA.a[j.vog, luv TroAeog Trehmo, 
CTrjy} €71 uKvpooo TTOTafi.a aXc^e TrpopeovTi, 
a<f)fy2 fj.opfj.vpovTa Z&wv, avd t e^pafj! oiria-acOy 
ug TOT€ Tv^ei^^yjg ave^xa^eTO, elire t€ kaw 600 

*' w (piXoi, olov 071 ^o.vfj.ai^ofi.ev"¥tKTopa 'h^ov 
af^^YjTyjv T €fJ.€vaL Kai QapaaXeov 7roXefj.i(7T'^v. 

~ <\J y \ / f /l~l\r \»/. 

TO) aiei -napa eig ye aecov, og Aotyov afj.vvei 

Kai vvv 01 itapa Kelvog h.pyfg, [SpoTcp av^^pi eoiKcog. 

aXXa irpog Tpaag TeTpafj.f>.€VOi alh otikxctco 605 

€/AreTe, /x.^&€ Beolg fj.eveaivefj.ev t(j)i fj.a^y^eaBatr 

''Clg ap ecjiyj, Tpcoeg ^e fi.a\a ay^^ov vjXvQov avTcJov. 
€V& VjKTCop Ovo (pcoT€ KaTeKTavev eiOOTe yapfj.yig, 
eiv evt ^i<j>pa) eovTe, Mev6(x5*jv ^ Kyyrja.Xov tc. 

T&) t\ TrecrovT eXeyjcre fj.€yag TeXaf/.covtog Atag' 610 

~ ^\ /^' »\5\ \>/ ^"^,! 

OT^ Oe fi.aX eyyvg tcov, Kat aKOVTtcre Oovpi (paetvco, 

Kat (3aXev Aft.(f>iov, ^eXdyov viov, og p' evt Tlataco 

vaie TroXvKT^fncov TioXvXyfiog' aXXa e fj.o'ipa 

riy entKovpyjaovTa fL€Ta TIpiafMv t€ Kai vlag. 

Tov pa KaTo. ^coaT-Sjpa ^dXev TeXafj.covtog Atag, 615 

vetaipyj S' ev yaaTpi itdyyf toXfypaKtov eyypg, 

^ovwyjaev ^e ireacov. ^' eTre^pafLe <pat^tfJiog--A'tag 

Tevyea avXyjacov' Tpcoeg V eirt ^ovpaT e^^^evav 

o^ea "TraftxpavocovTa' aaKog ^' dv^e^aTO iroXXd. 

avTap Xa^ Ttpoa^ag €k veKpov ydXKeov ey/pg 620 

eaTraaaT ovQ ap ct aXXa OvvyjaaTO Tev^ea KaXa 

cofj.ottv dipeXeadat' eiretyeTo yap j^eXeeaatv. 

'^eHae t oy dfi.(j)i^aatv KpaTeprjv Tpcocav dyepcoypov, 

6t 'TToXXoi Te Kat eaQXot e^peaTaaav eyye e^/pVTeg, 

01 €, fj.eyav irep eovTa Kat i<p6tfj,ov Kat dyavov, 62^ 

caaav dico acpeicoV 6 ^e ypiaadfj.evog TreXefj.i^^yi. V. . lAIAAOS E. 105 

"^Of 01 fx.h TTOveovTO Kara, Kparepyjv vcrfxiwjv' 
T\v]7roX€fJ.QV §' 'HpaKXei^yjv, ^vv re fieyav re, 
apa-ev lir avriOecp ^apTryj^ovi f/.oTpa. Kparaiyj. 
01 ^ ore ^^ ^■'^(e^ov yja-av eir aXkriXoKnv lovreff 630 

vio^ fi' vicovo^ re Aio^ vecpeXyjjeperao, 
rov Kai TXrptoKefi.og iiporepog iipog fxvBov eenrev 
*' "EapTT^^ov, AvKicov ^ovXri^ope, rtg roi oivdyKyj 
vracraetv ev6d^^ eovri fJ^dyyjg d^ay]fA.ovt (fxori ; 
xl^evdoft-evoi Se <7€ (f)aari A^o? yovov alyio^^^oio 635 

eivatj, eiret TroXXov Keivcov em^eveai dv^pav 
01 Aio$ e^eyevovro eirt irporepm dvBpairav, 
«AA' oiov rivd (f>a(rt /3ti^v i{pou<Xyjety}v 
eivaif efxov Trarepa Bpaavfx,efj.vova 6vfj.oXeovra' 
og Ttore ^eyp ekBm evej^ fmroov Aaofj.e^ovrog 640 

e^ otyjg avv vyjva-i Kat dv^pdat Travporepoiatv 
IXtov e^aXdTra^e iioXtv, y^pcoae ^' dyvidg' 
aot §€ KaKog ft.ev BvfJ,og, d7io(f>BtvvBovat ^e \aot. 
ovM rt ae Tpcoeaaiv ot'ofJ.at aXKap eaeaBat 
eXBovr ck AvKtyjg, ov^ ei fj.dXa Kaprepog eaat, 645 

«AA vTT^ efJ.ot dfit.y]Bevra TTvXag 'Ai&ao irepyiaetv. 

lov av 2.ap7ryjooov, AvKtcov ayog, avrtov yjvba 
^' TXyjTToXefj, f ^roi Kehog dircoXeaev iKtov ipyjv 
avepog d(f)pa^iy}atv dyavov Aaofj.e^ovrog, 

og pd fj.tv ev ep^avra KaKco yjviTraTre fJ.vBcp, 650 

oi;^' dire^co')^ tTtTTOvg, wv eiveKa ryjXoBev ^XBev. 
ffoi V eyw evBd^e ^vjft-t (f)ovov kou KVjpa fj.eXatvav 
e^ efieBev rev^eaBai, eft.00 S' viro ^ovpt ^aff.evra 
€u%of efj.01 ^coaetv, ^vy^yjv S' AT^t KXvroTrooXco." 

^Q.g (f>dro EapTryj^obv, 6 §' dvea^^ro fj.etXtvov ey^g 655 

TXyj7ro\efj.og, Kai rcov fi.ev dfj.apryj ^ovpara fj.aKpd 

638. aXX' oTov Aristophanes, dotus, i. e. 'HpaKX»j»jv. V. ad B, 

Aristarclius, Heracleon, a>X 658. 

oTov Nicias et Parmeniscus. «X- 6^6. diAaft^ Ptolemseus Asca- 

Xorov Tyrannio. lonita et plerique. djAapTvi Ari- 

'HpaKK-^eiijv] 'HpaKXitrjv Zeno- starchus. 106 lAIAAOS E. » ILIAD. 

eK %€/pwv vji^aV ^ev ^dXev alykva \i.k(TtTov 

^ap^Tiyj^coVf «/%/xy/ Se ^iaf/.7r€p€g '}]X& aKeyeivvj' 

TQV ^e Kar o(f)6a\[J,wv €pej3evvy] vv^ eKoiXvxpev. 

TA>y7roAejU,of S' apa fiyjpov api<jTepov eyyei {xaKp^ 660 

jSejSAijAceiv, aly^ji^ §e '^tecrdvro ixaifxaaa-a, 

oarea eyy^jpiiupBeHaa, Trarrjp S' eri Xoiyov af/.vvev. 

i jxev ap avriueov ZiapitvjQova bioi eraipoi 
e^e(f)epov TroXefxoio' ^dpvve ^e ij.iv ^opv [x.aKpov 
eXKO[J^evov. ro [xev ovrtg eiieippdaar ov^ evov}(7eVf 66^ 

[j.v}pov e^epvcrai ^opv fxetXivov, Q(pp eTripaivj, 
aTrevbovroiv' rohv yap eyov ttovov d[j.(f)teTtovreg. 

TA^TToAejotov V erepcc6ev evKv^fj.t^eg ^A^atoi 
€^€(f)epov TroXefJ.oio' vovjo-e ^e ^Tog ^O^vcrcrevg 
rXYjfj.ova 6vfi.ov ey^wv, fLatfj.if](7e ^e 01 (f)iXov yjrop' 670 

ft.epf/.TJpi^e ^' eiretra Kara (ppeva Kat Kara 6vf(.ov 
7j irporepca Atog vlov eptyhovTtoto ^tcoKot, 
7j oye t£v irXeovav Avkicov di;o 6vfkov eXotro. 
ovV ap O^fc^a^i' fj.eyaXrfcopt fJ.Qp(xtfj.ov y\ev 
i(f)6tf/.ov Atog viov aTioKrdfj.ev o^ei '^aKKS)' 675 

rw pa Kara irXYfivv AvKtcov rpdiie 6vfJ.ov 'A^^^vyj. 
€V& oye K.otpavov eiXev ^ AXd<jropd re yioofj.iov re 
AXKav^pov 6^"AXtov re No^^ova re Tlpvravtv re. 
Kat vv K eri TrXeovag AvKi(t>v Krave Qiog Uov(r(7evf, 
el fj.Y] ap o^v voi^ae fJ.eyag KopvdatoXog' EKrcap. 680 

/3^ &e ha 7rpofj.dy((av KeKopv6fj.€Vog ai6o7Ti yaXKi^, 
deTf/.a (pepcov AavaoTat' ydp'/] &' apa ot Tipo(Jtovrt 
YiapTiYi^av, Atog viog, enog V oXo(f)v^vfiv eenrev 
" Tlpta[j.i^Yj, fJr} ^■jy ff.e eXcop AavaoTcriv edcr^fig 
KeTa6at, aAA' e-ndfLvvov. eTreird f/.e Kat Xmoi atcov 685 

ev TToAe; vfLerepyj, eTrei ovk dp e/xeAAov eycoye 
voarr](xag oiKov^e, (piXrjv eg 'rrarpida yaTav, 
ev<f)pav€eiv aXoyov re (ptXi^v Kai v^ttiov viov." 

^Of (pdro, rov 0' ovrt 7rpoa€(pr} Kopv6aioXog' ^Krcop, 

661. ^e,S/.^K£.v Aristarch. jS£/3Avj/<e» alii. V. lAIAAOS E. 107 

«AAa irap-^i^eVf KeXiTjfAevo^ o(ppa To.y^iara 690 

(HdaiT ^Apyeiovg, itoKeav ^ airo 6vfJi,ov eXoiTO. 

01 fji.€V ap avTiueov z^apTrvjOQva Oioi CTaipoi 

elcrav vtt aiyio^^^pio Aiog TrepiKaXkei (f)y}yS)' 

€K &' apa 01 fJLYjpov '^opv fxeiKivov wae Bvpa^e 

i<p6ifx.og IleAa-ywv, og 01 (f>iXog vjev CTaipog. 695 

Tov &' eXiTTe ^v^^Yji KaTo, & o(f)$a\ff.av KeyvT ayXvg' 

avTig ^ afji,7rvvv6vj, Trepi ^e TTVoiyj Bopeao 

^coypei eTTiTrveiova-a KaKcog KeKacfjvjOTa 6vf/.ov. 

^Apyeioi ^' VTT Apyfi Kai' FtKTopi yakKOKopvQT^ff 
(iVTe TtoTe TrpoTpeTTOVTo ft.eXaivaav eiri vvjav 700 

ovTe TioT avTe<f)epovTO ft-ayr}, aXX aiev 07ricra(c 
you^ov^ i cag e7rv6ovTO fJiera Tpdecj-a-iv Aprja. 

Ev6a Tiva TipcoTOV, Tiva ^ vcxTarov e^evdpt^av 
RKTap Te YlpidfJiQio Trdig Kai ydXKeog Apvjg ; 
dvTiQeov Tev6pavT , eiri Se TrX^^^iinrov ^OpecrTVjv, 705 

Tp^-^ov T at')(jji.v}TV]v AiTwXtov Oivoff.aov re, 
OivoTri^vjv 6"E,Xevov Kai Opea-(3iov aioXofjLiTpi^v, 
og p ev TXv] vaieaKe fj.eya TrXovToto fj.efu/iXcog, 
Xifji,vv] K€KXtf/.evog K.v](f>ta-i^t' irap b'e 01 dXXot 
vaiov Bo^ceJTo/, |U,aAa iriova '^vifj.ov eyovTeg. 710 

Tovg V wc ovv evov]a-e 6ed XevKcoXevog^Hpv] 
ApyeiQvg oXeKovTag evt KpuTepvj vaf/.tvv], 
avTtK 'A6y]vatv]V eirea irrepoevTa Trpoavjvda 
" co TroTTOt, aiytoyoto Atog TeKog, 'ATpvTavv], 
'}] p dXiov Tov fj.v6ov V7rearv]fj.ev MeveAaco, 715 

IXtov eKirepcravr evTeiyeov oTroveecr^at, 
ei ovrco fj.atvea6at edaoft.ev ovXov Apv]a. 
aAA' dye ^^ Kai vcai f(.e^caft.e6a 6ovpi^og aAfc^?." 

''Of e(f>ar, om diridvjae 6ed yXavKcairtg ^A6v]vy]. 

695. IleAa^cBv] SeXa^wj' Ptole- 703. i^evdpi^av Aristarchus. 

mseus Tov 'Opodv^ov. i^evdpi^ev alii. 

700. TtporpiirovTo — eTu Aristar- 708. "TXij] "YStj Zenodotus. 
chus. irpoTpditovrQ — diio ahi. 108 IAIAA02 E. ILIAD. 

^ fxev eTroiy^pixevyj y^vrxa.^TtvKag evruev ntitwg 730 

H/?)y, irpea-^a 6ea, Qvydrfjp \Keyakoio Kpovoio' 
H^rj 0' afuf> o-xeeaat 6oag /3a\€ /(a[X7rvXa KVKka, 
yaXKea OKTaKvr^fxa, ai^vjpecp a^ovi aix,(l>ig. 
rav rjTOt- 'xjjvaer] irvg acpBirof, avrap vTrepSev 
yaXKe eTTiaaarpa irpoaapvjpora, 6av[j.a i^eaQai' 'j^^ 

•jrX^lxvai S' apyvpov elai Trepi^pofJioi afx^orepioBev . 
"^iKppog &e y^vaeoiai Kai apyvpeotaiv Ifxaatv 
evrerarai, '^oiai Se irepi^poixoi avrvyeg elaiv. 
rov eq apyvpeog pv[j,og TreAev avrap eir aKptp 
%riae yjpvaeiov KaXov ^vyov, ev ^e XeTra^va 730 

KaX' ej3aXe, ypvaet ' vtto ^e ^vyov ^yayev^Hpvj 
fTTTrovf WKVTTO^ag, fj.efJMv7 eptoog Kat aijr^g. 

Avrap ABvjvaii^, Kovpvj Aiog alytoyoto, 
venXov fi,ev Kareyevev eavov Tiarpog eir ov^ei, 
TTOtKtXov, ov p' avrrj Troii^aaro Kai Kafj.e yepaiV 72 c 

rj &€ yirm ev^vaa A.iog vecpeXTjyeperao 
revyeatv e$ Trokefxov Qapvjaaero ^aKpvoevra. 
afjxfn ^' ap afj.otatv (3aker aiyi^a dvaaavoeaaav 
^eivvjv, 7}v Trepi fj.ev Trdvrri (f)o(3og eare(f)dvct}rai, 
€V &' Ep/f, ev S' 'AA/f>/, ev ^e Kpvoeaaa ^lcoKrj, 740 

ev ^e re TopyeiTj Kecf^akyj Qetvoio Trekapov, 
^etvrj T€ afLep^vyj re, Aiog repag alyioyoto. 
Kpart V €7r dfj.^i(f)aXov Kvver^v dero rerpa^fiaXrjpov 
ypvaeivjv, eKarov TroXtcov TrpvXeeaa apapvlav. 
eg V oyea (pXoyea iroat j3-^aero, Xd^ero ^' eyyog 745 

/3pt6v fj.eya art^apov, roo 'hdfj.vrjat ariyag dv^pav 
Tjpcocav, roTaivre Koreaaerat o(3ptft,07rdrpi^. 
tipr] Oe fj.aaTtyt aooog eTtefj.at€r ap tinrovg 
avrdfJMrat ^e TrvXat fx,vKOV ovpavov, ag €yov'€lpat, 
rrjg eTriTerpaTrrat fJ.eyag ovpavog OvXvfi.7rog re, 750 

^fj.€v dvaKXTvat irvKtvov ve(f)og ^^' €7rt8etvat. 

734 — 736. afleT^rZenodotus. 

746. ddfAv/jai, Dionysius Sidonius. Sa/Avjjo-t Aristarchus. V. lAIAAOE E. 109 

ryj poc ^i avTaav Kevrp^^veKeoig ep^ov nrTtovg. 

evpov &e K.povia)va Seoov arep i^fxevov «AAwv 

aKpoTaTVj Kopv(f)vj iroKv^beipo^og OvXv[moio. 

evS' mirovg aTYiaacra 6ea XevK(aXevog"Yipyj 755 

Z^v' viraTOV Kpovi^vjv e^eipeTO Kai Trpoaeeiitev 

" Ttev TraTep, ov veixeai^r] Apei Toi^e KapTepa epya, 

ocra-dTiov re Kai olov aTTcoXecre Kaov Ayaicov 

jCAaif/, aTap ov Kara ko(T[x.ov, efxoi b a^xpg, 01 he eKr\koi 

TepTTOVTai KvTTpig T€ Kai apyvpoTO^og AttoAAwv, 760 

a(f>pova TOVTOV dvevTeg, og ovTiva oide Befxia-Ta', 

Zey TraTep, rj pa ti fj.01 Ke^^fpXcoaeat, ai Kev Apyja 

Kvypag TteiiXrffvHa l^-dyrjg e^ aTro^iafJiai '" 

Tyjv §' a'^afJi€ij3ofj(.evog Trpocreipv] vecfjeXriyepeTa Zevg 
" dypet fxdv 01 eTropa-ov ^AQvjvairjv dyeXetfjv, 765 

vj e fj.aXt(jT etcoae KaKVjs ohwqa-t TreXa^etv, 

^Og- e^aT, ov^ dTri6v]a-e 6ed XevKcoXevog^Hpyj, 
fjida-Ti^ev ^ tTTTTOvg' tw ovk aKovTe 7teTea6r}v 
fj.eaariyvg yairfg re Kat ovpavov aaTCpoevTog. 
oaaov S' vjepoet^^eg dvrjp i^ev o(f)6aXfj.o'iatv 770 

rjfj.evog ev aKowt^, Xevaacov eiti oivoica ttovtov, 
Toaaov eTTtdpcoaKOvat 6eoov vxprj^^^eeg fmrot. 
dXX 0T€ ^v] Tpoiyjv i^ov TroTafLoo Te peovTe, 
vjyj. poag Yitfj.oetg avfJ./3dXXeT0V vj^e ^Kdft.avOpog, 
ev6 tTtTTOvg eaTVjae 6ea XevKcoXevog ' Hpv] 77^ 

Xvaaa eg oyecav, nept vjepa ttovXvv e^/evev 
Tolatv ^ df>.^poatvjv ^tft.oetg dveTetXe vefi.ea6at. 

Ai ^e (3dTVjv, Tprjpcoat •neXetdatv 't6fi.a6 ofJ.oHat, 
dvtpdatv Apyetotaiv dXe^€fi.evai fi.efj.avtat. 
dXTC oTe ^r) p' iKavov 061 TrXeiaTOt Kat aptaTot 780 

eaTaaav, dfiuf)t I3iv]v Atoft,'^'^eog tTrTro^dfj.oto 
elXofj.evoi, Xeiovatv eotKOTeg afj.o(f)dyotatv 

757' KctpTepa epya.^ epy at^rjXa vpoffeenre iraTrjp avhpwv re Beav re 
Aristarchus hic et v. 872. nonnuUi. 

764.' T^J- ZfcV^^ T'^" S" «VT6 110 lAIAAOS E. ILIAD. 

7} a-vai KoiTrpoicriv, twvt€ cBivog ovk aXa,7ro^voVy 
evQa araa rjvcre 6ea XevK<akevog ' Hp^, 

'ErivTopi ei<Tafx.evYj fjt.eya?JJTopi yakKeocjxavoc), 785 

og Toaov avdyjaaay^ ocrov aXXoi TrevTVjKOVTa 
" al^wg, ^Apyetoi, Katc eXey^ea, el^og ayiriToi' 
o(ppa fji,ev ef 7roKefj.ov TraXea-KeTO 'bhg 'Ap^^AAevf, 
ovMTTOTe Tpcoeg Trpo TrvXdcov Aapdavidwv 

oiyyeaKoV Keivov yap e^eidtaav o/3pifji.ov ey^g' 79° 

vvv ^e eKag irokiog KoiXyjg ein Wjvai ft.d'^0VTai." 
"^Of eiTTOva^ ooTpvve fx.evog Kai 6vfx.ov eKdaTOv. 
Tv^ei^y] &' eTTopovae 6ea, yKavKWTTtg A6v)vi^' 
ei/pe ^e rovye avaKra Tzap iifnotatv Kai o^/eacptv 
eXKog dvatpv^xpvra, to f/.tv (3dXe Yidv^apog ico. 795 

i^po>g ydp fj.iv eTeipev vito irkaTeog TeXafncovog 
da^Tri^og evKVKKoV to5 TeipeTO, KdfJMe ^e xeTpa, 
av ^ 'iaycav TeXafj.(iova Kekaivecf)eg alfj^ dTtofj.Qpyvv. 
nnreiov Oe uea ^vyov >jif/aTO (pccwjaev Te 

" 7] oXtyov 01 TTal^a eotKOTa yeivaTO Ti/^eyf . 800 

Tvdevg toi fJ.tKpog fj.\v ctjv "^efJMg, dXXa fj.a^^^Trig, 
Kat p' OTe Trep ft.tv eyco TroXeff.i^etv ovk etaa-KOV 
ov^ eK7rat<pda-aetv, ot€ t vjXv6e voa<f>tv ^Ayatm 
ayyeXog eg Q-^IBag, TroXeag fj.eTd Ka^fj.eicovag. 
taivva6ai fj.tv dvcoyov evt fj.eydpoiaiv eKYjXoV 805 

avTap 6vfj.ov ej^wv ov KapTepov, cog to irdpog Trep, 
Kovpovg Ko^fj.eicav irpoKaXi^eTO, irdvTa ^' IviKa 
\^yjibicag' Toivj 01 eycav e7nrdppo6og ^a]. 
(70/ V yjToi fxev eyca itapd 6 taTafi.ai v^\ ^vXdaarca, 
Kai cre 7rpo(f)povecag KeXoff.ai Tpcaeaai fj.dyea6at' 810 

dXXd aev 7) Kdfj.aTog TroXvdi^ yvta ^e&uAeev, 

7B7. i\kjy^ia\ eAeyp^ee? Aristar- S5? apiaTot" ko.) " elBoq ayjjTo/." 
chus. 797. T€t))6To Aristarchus. ipL 

elboi; ayrjTOi'] eiSo? aptc-tot Ari- ^6to habent a'i Koival. 
starchi editio altera, ut videtur. 808. priillat; — ^a] Versus ab 

Narn schol. 'A^larapxo^ Se " KaK Zenodoto insertus, ab Aristar- 

("Keyxiei;." to Se k^ri^ h%aq, " ei- cho rejectus. V. lAIAAOS E. 111 

yj vv ae itov ^iog i(yyf.t aKYjpiov. ov av y eitena 
Tu^eo? eKyovog ea-ai '^a'i(f)povog Oivet^^ao. 

Tvjv ^' aTrafjLeiPofxevog Trpoaecf)'/} Kparepog AiOfJi^^^vjg 
" yiyvcoa-Kco ae, dea, Bvyaxep Aiog al<yioyoio' 815 

Tw TOi 7rpo(ppoveci)g epeoo eirog ovV eiriKeva-oo. 
QVT€ Ti fxe ^eog /crj^e; aK^fjpiOV ovTe Tig OKVog, 
a\X' €Ti aeciov fxejxvrjixai €(f>eTfM€Cov, ag eireTeiXag. 
ov fx eiag fLaKapeaai 6eoig avriKpv fj^ayeaBai 
To^ig aXXoig' arap et Ke Aiog dvyaTvjp ^ A^ppo^^iTyj 820 

€\6y](X eg TToKefJiov, Ty\vy ovTafi.ev o^ei yaXKca. 
TovveKa vvv avTog t avaya^ofj.ai rj^e Kai aXXovg 
^Apyeiovg eKeXevaa aX-^fj.evai evQa^e iravTag' 
yiyvaa-KCO yap Api^a fJ.ayvjv ava KOipaveovTa^ 

Tov &' vjfcei^eT eireiTa 6ea yXavKWTng A^yjVfi 825 

"Tu&e;^^ Aiof*,Y}^eg, e/xoo Ke;yapiafj.eve 6vfj.S>, 
fKVjTe av y Apyja Toye ^eidi6i fi.-^re nv aXXov 
a6avaTm' TOi^ TOi eyav eiiiTappo^og eifj.i. 
aXK ay evr Apyii Tcpcorcp eye fj.(ovvyag ivnrovg, 
Tvxpov ^e a-ye^irjv fJt.y)^^ a^eo 6ovpov Apvja 830 

TOVTOV fj.aivofj.evov, tvktov KaKOv, dXXoirpocraXXov, 
og Trpcorjv fj.ev efxoi re Kai Hpvj arevT dyopevcov 
Tpcoai f>.ay^a-ea-6ai, drap ^ Apyeioiaiv dpyj^eiv, 
vvv ^e fJ.eTa Tpcoecraiv of/^iXeT, tcov ^e XeXaarai. 

'■jQf (fjafi.evi^ 116eveXov fj.\v d(f> iinrcov coae yafxa^e, 835 

yjEip^i TidXiv epvaacr, V ap efj.fj.uTrecog diropovaeV 
yj ^' eg ^i(f)pov ejSaive Trapai Aiofi.^^^ea ^7ov 
efj.fj.efj.avia 6ed' ft.eya V efSpaye (p-^yivog a^cov 
f3pi6oavvyj' ^eivvjv yap ayev ^eov av^pa r apiarov. 
Xd^ero de fJ.da-Tiya Kai yjvia YlaXXag ^ A^yjvyi' 840 

avriK €% Apyji irpcoTcp eye fj.(ovvyag nrTrovg. 

'dl/{. atta,[Aei^o{/.evoi;'Kfocri(p'q]oA- 8l8. (7euv Aristarchus. cra;v 

T€ TipoaeetTre nonnuUi. Qui et- alii. 
iam pro Kpcciepoi A«o/>«jStj? aliud 838. 839. aQeTovvrai. 

quid scribere debuerunt, velut 839. t'] 8' Aristarchus. 

^oyjv aya6o(; A«o/A'^S»??. 112 lAIAAOS E, ILIAD. 

ojTo/ fxev Tl€pi(})avTOi TreXccptov e^evdpi^ev, 

AiTuXav 0"^ apicTTOV, Oy^yicriov dykaov viov. 

Tov fxev Apvj^ evdpi^e fMiai(f)ovos' avTap 'A^^vvy 

^vv A'i^og Kvverqv, fkrj [xiv 'i^oi o(3pi[xog"Apyjs. 845 

'Of ^e i^e fBpoToKoiyog' Apiqg Aiofx^^^ea '^iov, 
7]TQt fxev JJepKpavTa ireXwptov avToB ea<rev 
KeTa9at, oBi irpaTov KTeivav e^aivvTO Bvfxov, 
avTap ^yj p i6vg AtOfjAi^eog iTnro^dfJioto. 
01 OTe Or] ay^e^ov vja-av eTt dXk^Xotatv lovTeg, 850 

Trpoadev Apyjg ape^aB' vnep ^vyov ^vta & tinim 
ey/ei '^aXKetcpi fxefxacbg diro Bvfuov eXeaBat' 
Kat Toye yetpi Xaj3ova-a 6ed yXavKcoTrtg ^AByjvyj 
uicrev vireK ^t<f>poto eTCcatov di-yByjvat. 

oevTepog aW apfi.dTO fSo^v dyaBog AtofJL^^^vjg 855 

€yxei '/aXKeioo' eitepetae ^e YlaWdg ^ ABrjVYi 
veiaTOV eg Kevema, oBi ^covvvaKeTO ft.iTp7}V' 
T^ pd futv ovTa Tvyav, &;« ^e yjpoa KaXov eta^pev, 
€K Oe Oopv airdaev avTtg. &' e^pa^ye ')(dKKeog Aprjg, 
oaaov T lvvedyj.kot eirtayov rj ^eKdyjXot 860 

dvepeg ev TroXefLCf, epi^a ^vvdyovTeg Apvjog. 
Tovg S' dp* VTTO TpQfj.og elXev A^^iovg Te Tpcodg Te 
^etaavTag' Toacv efSpa-^ Apvjg a.Tog TioXef/.oto. 

Oiyj &' eK vecpeccv epe^evvrj (patveTai dyjp 
Kavff.aTog e^ dvefxoio ^vaaeog opvvfnevoto, 865 

ToTog Tv^ei^y] Atofi.yj^ei ')(dXKeog Apyjg 
(patveB^ 6fi.ov ve<peeaatv im eig ovpavov evpvv. 
KapTraXifj.cog V tKave Becov e^^og, aiTrvv OXvfj.irov, 
Trdp &e Ai) Kpovicovt KaBe^eTO Bvfxov d^^evcav, 
^e?^ev V dfL^poTov alfxa KaTappeov ef wTe;A^f, 870 

Kat p oXQ<l)vpoff.evog eirea TrTepoevTa Trpoayjv^a 

8^2. eXea-Oaijyp.oKea^a^a:. Conf. viioi^irifA.a.rm. 
adv. 317, /a/t/jijv Herodianus. j!*»t/)7) A- 

857. ^avvvtTKeto [A.hfriv] Schol.: ristarchus. 

" CTTfXXeaKeTO [A.trpyjv" ev tkti ruv V; lAIAAOS E. 113 (( Zey Trarep, ov vefxeat^'^ opav ra^e KapTcpa epya ; 
aiei TOi piyiaTa '6eoi TeTkrjOTeg etjxev 
aKkf)Kwv loTyjTt, yapiv V avbpea(7i (pepovTeg. 
(70t TravT€<; iM)t.yp^e<T6a' av yap TeKeg a^pova Kovp^^v, 875 
ovXofAewjv, yjT atev a^^avXa epya [j.efxy]Xev. 
aXXot fJLCV yap TtavTeg, oaot deoi e/V ev 'OAv/XTrco, 
aot t' hrtTteiBovrat Kai ^e8fJjf}fj.e(T6a eKacTog' 
TavTVjv ovT eTrei irpoTipaAAeat ovTe Tt epyoo, 
aAA' avtetg, ejret avTog eyelvao TialV- at^rjkov' 880 

^ vvv TvMog vtov, VTiepcfiiaKov AtofJi.'^^ea, 
ftMpyaiveiv avevjKtv hr aBavaTotat beolatv. 
K.vTrpt^a fJiev irpaTOv ay^e^ov ovTaae yeip eitt Kapir^, 
avTap eTtetT avToo ft,ot eTrecravTO ^atfMvt iaog' 
aX^M fj^ viryjvetKav Tayeeg Tro^es' "h '^^ ^^ ^vjpov 885 

avTov TirjfJMT eTtaayov ev alv^atv veKo^eaatv, 
rj K€ ^«f dfxevi^vog ea yakKoh Tmrqatv^^ 

Tov S' ap vTTO^pa i^wv irpoae^v} ve^peKtjyepeTa 'Levg 
" fj.r} Tt fJ.ot, dXXoTtpoaaWe, 'jrape^OfJ.evog ft,tvvpt^e. 
eyBtarog M ft.oi eaat 6eS>v o't OkvfXTrov eypvatv' 890 

alet ydp Tot eptg re <pikYj TrQkefj.oi re fJ.dyat re. 
fj.r]Tpog TOt fj.evog eaTiv ddayeTov, ovk eTrietKTOV, 
xi^Tyf TVjv fxev eya aTtovh^ Qaij.vy]fj. eiteeaatv. 
tS) a oia Keivrjg To^e itdayetv evveairiatv. 
dXK ov fj.dv a €Tt ^rjpov dve^Ofxat dXye eyovTa' 895 

€K ydp efj.ev yevog eaat, efj.ot &e ae yetvaTo ft''^Tr]p. 
€1 ^e Tev e^ dXkov ye Bem yevev <aS' at^rjKog, 
Kai Kev Vif] Ttdkai rja$ag evepTepog Ovpavioovwvr 
*^£hg (pdTO, Kai Ylaf^ov dvayetv ^aaadat. 872. Kaprepa epya] epy' at^fika vi:ep9vfAOV habent al 8ij/^C£u8t<f. 
Aristarchus hic et v. 757. 887. ^(»?] ^5j Ptolemseus As- 

874. S* addit Aristarchus, calonita. 
omittunt alii. 898. eve/JTe/io?] hepratoq Zeno- 

881, ttc€(<pla'Mv Aristarchus. dotus. 114 lAIAAOE Z. ILIAP. 

Toj ^' ein Ylaiiqm o^wfj^paTa (fxxpfJMKa iracram 900 

v)KeaaT ' ov [Mev <yap ti KaTadwjTO^ <y eTeTVKTO. 

wf ^' OT OTTO? ydXa XevKOV hreiyofJLevog avveTrrj^ev 

vypov eov, ^dXa ^' ioKa TreptcrTpetpeTat KVKoavTt, 

ca^ apa KapTraXi}i.ag iTjaaTO dovpov Apria. 

Tov ^^"H/Sv] Xovaev, '^apievTa ^e etfutTa eacrev' 905 

Trap ^e A;; Kpoviavt KaBe^eTO Kv^ei yaim. 

A/ V avTtg Trpog ^a)[jux, Aiog fJieydXoto veovTO, 
Hpy] T ApyeiYi Kat ^AXaXKOfxevYjig A6i^vy], 
Travaacrat (3poToXotyov ApyJ dv^poKTaatdm. z. 

"^KTopos Kai * KvBpojxayris ofiiXLa. 

Tp&JCtfV V oiaQv} Kat 'Aj^a/wv tpvXoTrtg aivYj' 
iroXXa. V dp ev6a Kat evG' i6v(Te f-d^^^v} TreOioto, 
dXXYjXm t6vvofi,evm •^aXKYjpea ^ovpa, 
fj.e<7crYiyvg '2tft,oevTog i^e 'Bdv^oto podm. 

A'iag &e TrpaTog TeXafxmtog, epKog A^^^aim, 5 

Tpoim pYj^e (pdXayya, (poag V eTdpotaiv e6v]KeVf 
dv^bpa (3aXm og dptaTog evt Qpv]Keaat TeTVKTo, 
viov ^Kvaawpov, AKdfjMVT y]vv Te fj.eyav Te. 
Tov p e^aXe irpcoTog Kopv6og (fjdXov iTrTro^^aaeii^g, 
ev oe fj.eTWircp Tr^e, irepv^ae ap oaTeov eiaco lO 900. (jidpixaKa Tta.a-auv] jp. (pap- Herodianus et libri plerique. 
{AaKa TidtTa-ev vel (pdp[AaK kitaartrtv, 4. jweo-trvjyti? 'SiiAoevtoi; /Se s,dv- 

omisso versu proximo. 6010 poduv Aristarchus, qui antea 

903. 'KepKTTpecpeTai] ivepirpecfye- [/.ea-ayjyiiq •rcoTafAoTo "SKaudvdpov Ka) 

rai Herodianus. aTO[A.a'kl{A.v'/i^ scripserat. [ji.ea-aT,yh<; 

906. «06X6«' Zenodotus(secun- mTuyAo 'SKai/.dvdpov Ka) 2j/ao'6vto5 

dum aliura scholiastana Aristar- Chares. 
chus), 10. .ueTwirw] joteTwiTw (duali nu- 908. "Apyj''] "Apvjv fAeTo. tov v mero) quidam. VI. IAIAA02 Z. 115 

af^Q/jY) yaXKeiy}' rov ^e o-koto^ oa-ae KaXvrpev. 

"A^vXov ^' ap' eTrecpve ^o-ijv ouyafyog A;Oja^^^f 
Tevdpavi^-^v, b? evaiev evKTifJievy] ev Apia-^y] 
.a(f)veto^ (StoTOio, (f>iKog ^ ^v avQpooiroia-iv' 
iravTag yap cfnXeecrKev o^w eTti oiKta vaicov. i^ 

aXka 01 ovTig Twvye ror vjpKecre Kvypov oXedpov 
TrpoaOev vTravriaaag^ aXX a^(f)(o 6vfx.ov aTryjvpa, 
ccvrov Kai BepdTrovra ILaXfjcnov, og pa roff ittttcov 
ecTKev vcjyyivio^xpg' roo V afxcpa) yatav e^vryjv. 

Ap^crov ^' KvpvaXog Kai ^OtpeXriov e^evdpi^eV 20 

yS^ §6 /x.6t' A\cry}7rov Kai Ylyj^aaov, ovg irore vvfJi^vi 
v^ig- A/3apPap4yi reK dfjLVff^ovi BovkoXicovi. 
BovKoXicov S' y}V vlog dyavov Aaofx.e^ovrog 
"jrpea-jSvrarog yevefj, ctkotiov ^e e yeivaro fJ-yjryjp' 
7roift.aivcov S' Itt oeaai fJ^iyy) (f>iXoryjri Kai efviy, 35 

17 ^' vTTOKvcrafJievy] ^i^^vfxdove yeivaro 7ra?^e. 
Kat ft,€V rccv viteXvae fj.evog Kai (f)ai^ifxa yvla 
l^t^Kicrrt^Td^yjg Kat aiv cofj.(av revye eavXa. 

^AcTTvaXov ^' dp' e7re(f)V€ fK.eveTrroXefxog TloXvTrotryjg' 
Tlt^vryiv S' ^O^^vaevg TlepKcocrtov e^evdpi^ev 30 

ey/ei yaXKeico, TevKpog ^' 'Aperdova ^Tov. 
AvriXoyog S' A^Xy^pov ev^paro ^ovpi (ftaeivZ 
Ne(7ropihy]g, EAaTOV ^e dva^ dv^pcov 'Ayaft.eft.vcov' 
va7e ^e SaTV/oevro? evppeirao Ttap oyBag 

rio^&ao-ov aiTreiV^v. ^vXaKov ^' eAe A^iVo? y}pcog 35 

fpevyovr' KvpvTTvXog &e MeAav5;ov e^evdpi^ev. 

Aopy]crTOV dp eTretra l3oyjv dya6og MeveAaof 
^coov eX iTTTrco yap ot aTvgoft.evco ireOtoto, 
0^00 evf (3Xa(f)6€vre fi.vptKivw, dyKvXov apfxa 
d^avT ev irpcoTco pvfx^ avrcu ft.ev e/3^T^v 40 

^pog TToXtv, y]7r€p 01 dXXot drv^oft.evoi (po/Seovro, 

ai. TlvjSao-ov] U^pexov Aristar- 34. vate 8e] of vae Zenodotus. 
chus. Conf. ad N, 172. 

31. ^Aperdova] yp. a.p 'Eraova. 

I 2 116 lAIAAOS Z. ILIAD. 

avTO^ &' €K ^i(f)poio Trapa Tpo-^^ov e^eKvkiaSYj 
irprivrig ev Koviya-iv em a-TOfxa. liap &e o/ eoriy 
^ATpei^vjg Mevekao^, ej^cyv ^oXi^^^oa-Kiov eyypg. 
AoprjaTog o' ap eTreiTa Xa^m eXXiatxeTO yovvujv 45 

" ^coypet, ATpeog vle, av V a^ta ^e^ai anoiva. 
TToAXa ev a<pveiov TroTpog KeifJi,'^Xia KeiTai, 
'^(aXKog T€ 'ypvcTog re TtoXvKfXYiTog re aitfipog, 
Twv K€v Toi ')(apiaatTO TraTvjp aTrepei(7i airotva, 
e/ Kev efxe gaov ireTtvooiT eirt vv]vatv Ayaim. 5° 

"■Of <f)aTO, Toj &' «jsa 5yjU,ov ev/ aT^^deaa-tv optvev. 

^ <\/ ■''V\\/l^ i\~ ). 

Kai o^ /Afv raj^ efAeXXe aoag evrt VYjag A-^aiav 

'baa-etv oa BepaTTOVTt KaTa^e[j.ev' aXX Aya/Ae^vceJV 

avTiog ijXSe Qecav, Kat 0[j.0KX'f}<xag eirog rjv^a 

"co TreTTQV, u MeveAae, Tir} de av K^/j^eat ovTCog ^^ 

av^^pav ; ^ aot aptaTa 'ireirotYjTat KaTa oikov 

Trpog Tpaav' twv fJiT] Ttg v7reK(f>vyot atnvv oXeBpov 

yeipag & YffKeTepag, fKr^ ovTiva yaaTept fJ-^^Trjp 

Kovpov eovTa (pepoi, fi.rfl og <pvyot, aXX* aft.a TrdvTeg 

'ixiov e^aTToXoiaT aKrpeaTot Kai a(f>avTot.^^ 60 

''Q,g eiTTCov €Tpeip€V d^eX(f>€tov <f>pevag i^pcog, 
aiatfj.a 'jrapeiTrcov' 6 ^' diro eBev coaaTO ^etpt 
^pui" A^prja-ToV Tov ^e Kpet<av^Ayafj.efi.vav 
ovTa KaToc, XaTrdprjv' 6 ^' dveTpdireT, ATpei^rjg &e 
Xa^ ev aT^^Seat ^ag e^ea-Traae fxetXivov ey/og. 6^ 

NecTTwp S' ^Apyeiotatv eKCKXeTo fxacKpov dvaag 
" w (ftiXot rjpcoeg AavaQt, QepditQVTeg Aprjog, 
jaoj Tig vvv evdpcov eirt^aXXofJ.evQg fj.eToma6ev 
fj.tfJ.V€Tca, cog K€V TrXelaTa (pepcov ein vrjag iKrjTai, 
«AA' dv^pag KT€tvcofj.ev' eiTetTa ^e KUt Ta €Kr}Xot 70 

veKpovg afj, Tre^iov avXrjaeTe TeGvrjaTag. 

54. avT/b? Aristarchus. avriov (veKpav codex Venetus B.) Ze- 

Zenodotus. - nodotus. 

'jl.veKfQVi — zeBy/iuTai] Tpiuv TefivijSTas Aristarchus. teBvei- 

a/*7reS<ov TVA.-q<7CiA.ev evrea veKpovi; Ztaq aUi. VI. lAIAAOE Z. 121 

"■Of enrcov corpvve fj.&)og Kai 6vfJ.ov eKoiaTov. 
€v6a K€V avre Tpweg apvji^piXav vtt ^Ayaim 
lA/ov elaave^riaav, avaXKeiyjcri ^afxevTef, 

€t fM] ap Aiveia re Kai "EiKTopi eiite TrapaaTag y^ 

YlpiafJ.i^fjg EAevof, olcovoTroXm op^' api(xrog 
" Aiveia T€ Kai KKTop, eTrei itovog vff.fj.i fj.aki(TTa 
Tpaav Kai AvKiav eyKeKKiTai, ovveK apiaTOi 
Tracrav eir* lOvv eaTe fj.dyeaQai re (f^poveeiv re, 
OT^T* avTOv, Kai Xaov epvKaKeTe irpo TrvXdcov 80 

TravTTj eiroiy^pft.evot, Trptv avT ev %ep<Tt yvvatKoov 
<f>evyovTag Treereeiv, '^i^Yoici ^e ')^dpfi.a yeveaQat. 
avTap eTvei k€ <j>aXayyag eTTOTpvvyjTOV dirdcrag, 

r]fj.e7g fj.ev /^avaoTai fj.a^^tjofj.e^ avOt fxevovTeg, 

Kai fxdXa TetpofJ.evot Trep' dvayKaiyj yap eireiyet' 85 

t^KTop, aTap (Tv TTOAivoe fj.€T€p')(jeo, enre eTtetTa 

fJ.v]T€pt a-yj Kai efj.yf vj &e ^vvdyovcra yepaiag 

vrjov ^Advjvaivjg yXavKomi^og ev TtoXet aKpv], 

ot^aaa KXyji^t Bvpag tepoTo ^Ofj.oto, 

TteTtXov, ol ^OKeet ^(aptecTTaTog yj^e fj.eyt(XTog 90 

eivat evt fi,eydpco Kai 01 iroXv (ptXTaTog avTvj, 

BeTvat AQyjvatrig hrt yovvacrtv ^vKOfJ.oto, 

Kat 01 viroay^crBat ^voKai^eKa /3ovg evt vyjSi 

yjvig yjKeuTag tepev(refj.ev, at k eAe^criy 

aaTV Te Kat l^pcocov dXo-yovg Kat yiprta TeKva, 95 

at K€V iiVQeog vtov airoayy] IXtov tpyjg, 

ayptov ai')(jJ!.y]Ty]Vf KpaTepov fxyjaTcopa ^o/3otOf 

ov ^7] eyo} KdpTtaTOV 'A^^atav <f>r]fJ.t yeveadat. 

oy^' ^AyiX-^d iroS' a^e y eSe/&//x.ev, op)(afj.ov dv^pcov, 

ovirep (ftaat 6eag ef efj.fj.evat' dXX' ooe Xiyjv 100 

fxaiv€Tai, oii^e r/f 01 ^vvaTat fJ.€vog laocjyapt^etv^* 
"^Of €<f)aff j^RKTCop ^ ovTt Kaatyv^TCp aTridyjaev. 

76. oiavoitoXav 0%' afi7roq\ fjuiv- 86. fC€T6pj^eo] fAfToixeo yp. apud 

rti t' otuvoTroXoi re Aristarchi edi- Eustatbium. 
tio alterutra. 96. ai «v] ^« mv Aristarch. 118 lAIAAOS Z. ILIAD. 

avTiKa & €^ oj^^cwv (7vv rev^^^jea-iv aXTO '^aix.a^e^ 
'^aXXcov o' o^ea oovpa Kara aTpaTOv ^%eTO TtdvTfi, 
OTpvvav {Ma-^eaaadai, eyetpe &e (pvXoTriv aivvjv. 105 

01 eXehiy^Qiqa-av Kat evavTtoi ecrTav ^Kyatm' 
^Apyeioi ^' V7re^a>p7jaav, Xyj^av de cf>ovoio, 
tftav ^e Tiv dQavaTcav e^ ovpavov da-TepoevTog 
Tpcoatv ake^yjcrovTa KaTeXQeixeV cog eAeAzj^^ev. 
YtKrap ^e Tpma-atv e/fe/cAero fiMKpov avaag iio 

" Tpioeg v7rep9vfx,ot rrjKeKXeiToi t eTriKovpot, 
avepeg ecrre, (piXoi, [M^a-aaBe ^e &ovpi^og dXKyjf, 
o(pp av eya petca Trpori LAtov vjoe yepovatv 
etTTOo jBovXevrrjat Kat rjfxerepvjg dXoyjttatv 
haijxoatv dpTjaaaBat, v7toayea6ai & eKaTOfxjSag" 115 

"^Of apa (fKovvjaag aTrefSrj KopvOatoKog 'KKrcop' 
dfxxpt ^e fJitv acpvpa rvTrre Kai avyeva MpfJux KeXatvov, 
dvrv^ ^ TTVfj.dri^ 6eev dairi^og ofJ.<paXoeaavig. 

VXavKog S'5 ^hnroko^^^oio Trdig, Kai Tv^^eog viog 
eg fKeaov af/.(pQrepcov avvtrrjv fKefiMcore fjAyreaQat. I20 

ot ore Oif] a^y^eoov "^aav eyr aAAyjAotatv tovreg, 
Tov TTporepog TrpoaeetTre ^or}v dyaBog AioffJj^iqg 
" rig ^e av eaat, (peptare, KaraSvrjrcov dvQpcoTtcov ; 
ov fi.ev ydp ttot OTtcoTra fJ-^XV '^^' Kv^tavetpr] 
TO Tipiv' draf} fA,ev vvv ye ttoXv 7rpo/3e/3y]Kag aTrdvrcov 1 Z^ 

aZ Odpaet, or efcov "hoXf^^oaimv eyyog ef*,etvag. 
^var-^vcov M re 7rai^eg efj.£ fj.evet dvrtocoatv. 
ei ^e rtg ddavdrcov ye Kar ovpavov etXyjAovQag, 
QVK av eycoye Oeoiatv eTrovpavioiai f/.ay^Qiff.rjv. 
ov^e yap ov^e Apvavrog vtog, Kparepog AvKoopyog, 130 

112, avepei — avv./cij?] avepei; eVre quidam aliorsum transposuerunt 
600) Kcci dfAwerov ^(TTei" Ku^vjv Ze- {jiA.eTaTiBeaal T*ve? aKkayJtae lav- 
nodotUS. TTji' Tr|v tTDcrTao-iv). 

113. o'(/)/ ay] %^pa k Aristar- 121. <o>t6?] iovTe Zenodotus et 
chi editio alterutra (prior, ut Aristarchus. 

videtur). 128. QvpavaxP^ oi3/)avoy Aristarch. 

iigseqq. Hanc nan*ationem VI. lAIAAOS Z. 119 

^y/y ijv, og pct Beoia-iv eTrovpavioia-iv epi^eV 

og Tiore fJLaivofAevoio Atavvaoio TiSTjvaf 

aeve kut TjydSeov Nva^^^ioV al V a^aa Tracrai 

SvaSXa "xafJLai Kaxeyevav, VTr av^po(f>ovoio AvKovpyov 

6eivo[ji.evai ^ovitK^yi' Aicovvaog &e (f)o^iq6eig 135 

^va-eff aXog Kara Kv^a, Qerig h vire^e^aro KokTrcp 

^et^iora' Kparepos yap ep^e rpO[j.og av^pog o^okXyi. 

ra fjiev eiren oovcravTO ueoi peia gaovreg, 

Kai ^iv rvcpAov e&oy/ce iLpovov Ttaig' ovo ap eri oijv 

ijv, eTiei aOavdroiaiv aTryj^/Bero ivaai deoTaiv. 140 

of§ av eycb fuaKdpeaai 6eo7f e6eXoifj.i fxd-^eaSai. 

el Se riV eaai /3porcoVi oi dpovpi^g Kapirov e^ovaiv, 

daaov 16 , <ag Kev 6daaov oXeBpov •neipa^ iKf}ai. 

Tov S' av& htTroKo-^^pio Trpoaviv^a <l>aihiixog viog 
*' TuSe/§>7 fxeyddvfJie, rirj yevevjv epeeiveig ; 145 

Oiyj irep ^vXXcov yeveyj, roiy] ^e Kai dv^pcov. 
ipvXka rd /^ev r dvefx,og yafKo^ig yeei, d\ka ^e 6' vXv} 
rvjXe^ocoaa (pvei, eapog S' eTnyiyjerai upv)' 
ccg avhpm yevev} ij [xev cpvei, ij aitoXvjyei. 
ei S* eBeXeig Kai ravra tavjixevai, o<pp' ev et^yjg 150 

vjfjierepyjv yeve^v, ttoXXoi ^e fxiv dvtpeg 'laaatv 
eari TroXig 'Ei(pvpy] fMjy^f Apyeog iTnro^oroio, 
evaa Oe Zitavcpog eaKev, KepQiarog yever avbpcov, 
^iav(f)og AioXi^i^g' 6 § dpa TXavKov reKeff viov, 
avrdp VkavKog eriKrev dfj.vfXova BeXXepo(f)dvryjv' 15^ 

To5 &e 6eoi KdXXog re Kai yjvopeyjv epareivyjv 
smaaav, avrdp ot YlpoTrog k^k efj.yjaaro 6vfJ.Si, 
hg p €K "^yjfxov eXaaaev, e^ret "TroXv (f>eprepog -^ev, 
^Apyetcov' Zevg ydp ol vno aKyjTirpcii ^dfxaaaev. 
To5 Se yviiyj Ylpoirov e7refj.yjvaro, 'bV Avreta, 160 

135« «/"ojS^^t»?] yfikoiOiK; Zeno- IS7* ''^'^* i[Jt.^<jaro] KaKo, lufi- 

dotus. ffaTo Aristarchus. 

148, T^jXeflomo-a — a>fy]\ TY^tBo- ^S9' 1"-? "'] 7P' 7^/^ /**''• 

m-va — a^ Aristophanes. 160. W "AvTeia] Liavnla qui- 

155. eT;KT6v] t/kt€v Aristarch. dam. 120 IAIAA02 Z. ILIAD. 

KpvTTTa^irj (jytXorviTt ^tyfif/.evat' «AAa rov ovri 

TreiQ ayaQa. (f)pov€ovra, dai<f)pova BeWepo^povryjv, 

ij Se \peva-afji,evvj TlpoTrov /3acri\^a Trpoavjvta 

* reQvaiyj^, cw IT^orT , vj KaKrave 3eXX€po(f)Ovrv]v, 

og [X eSeXev (f)iXorrjrt fxty^^fjievat ovk eQekovcrv].' 165 

0}$ (pdro, rov de avaKra, "XpXog Xd/Sev oiov aKOvaeV 

Kreivat fi.€v p aXeeive, <7e(3daa-aro yap roye 6vfx,S, 

vefMre ^e fJ-tv AvKiyjv^^e, Tropev V oye <7'^fj/x.ra Xvypa, 

ypdxpag ev irtvaKi TrrvKrca 6vft,o(f)Sopa TroAAa, 

^ei^ai S yjvayyetv 00 TrevdepSi, o<f)p diioKotro. 170 

avrap /3^ AvKiyjv^^e 6eS)V vtt dfj,vfj.ovt Trofj.iry. 

aAA' ore ^yj AvKiyjv i^e Hdv6ov re peovra, 

Trpo^f^poveoog fLtv rtev ava^ AvKtvjg evpetvjg. 

evvyjfiMp ^etviaae Kat evvea Povg lepeva-ev. 

dW ore '^rj ^eKdry] €(f)dvy] po^o^^dKrvXog 'Hwf, ly^ 

Kat rore ft.tv epeetve Kat yjree a-^fux, tMa6at, 

orrt pd 01 yafj.^poh Tidpa Ylpoiroto (pepotro. 

avrap €7rezS^ ay}fJM. kokov Trap^e^aro yafj.^pov, 

irparov fj.ev pa l^tfj.aipav dfJMtftMKeryjv eKeXevaev 

'^e(f)vefj.€v. yj^S dp eyjv 6etov yevog, ov^' dv^pcoTrcov, 180 

7rpoa6e Kecov, oirtQev ^e ^pdKcov, fj,€aay] ^e '^(^ifJMtpa, 

^etvov diroinetovaa irvpog fj.€vog ai6ofj.€Voio. 

Kat ryjv fj.€V Kareire^f^ve ^ecov repaeaat Trt^yfaag, 

^evrepov av Ho\vfj.otat fJM.yYfaaro Kvta\ifj.otatV 

Kaprtaryjv ^y] rvjvye fMuyriv (f)dro '^vfx.evat dv^pwv, 185 

TO rptrov av Kare7re(f>v€v AfiM^ovag avrtavetpag. 

rS) S' dp dvepypfj.€V(jS) "nvKtvov "^oXov aWov v(f)atvev' 

Kpivag €K AvKiyjg evpetyfg (f)corag dpiarovg 

eiae Xoypv' rot ^' oyr; irdXtv oiKov^^e veovro' 1 70. ^vuyyeiv Aristarchus. tjvS- chi editio altera. 

yei alii. 187. avepx,oiJi.4v(p (vel potius 

171. in ccfjMf^ovi] (Aer aiAviMVi aitepxofAevq)) Aristarchus. ivtp- 

Demetrius Ixion. xo[A.eva> alii. 174. ^etvia-cre'] ^elvi^f Aristar- VI. lAIAAOE Z. 121 

Trainag yap Karene^vev afj.vfji.av ^eXXepo^ovrvig. 190 

«AA ore Oii yiyv(0(7Ke aeov yovov i}vv eovra, 

avrov fj.iv KarepvKe, ^t^ov ^' oye Qvyarepa ^v, 

^uKe ^e 01 rifJ.Y}g l3a(Ti\rii^og yifj.i(xv •Ka.o-i^g' 

Kai fxev 01 AvKioi refJ-evof rdfxov e^o^^ov aXXcov, 

KaXov (f>vraXirjg Kai apovpffq, o(f>pa vefj,oiro. 195 

vj S ereKe rpia reKva ^af(f>povi BeXXepocf^ovrvj, 

lcrav^^pov re Kat 'IttttAoj^ov Kat Aao^dfj.etav. 

Aao^afj.eivi fj.ev iiapeXe^aro fj.y]rtera lievg, 

yj ereic dvrtOeov Yiapitvj^ova 'yaXKOKopv(7rvjV. 

aXX ore ^>; Kat Kemg dii^yPero 'nacri Beo7cnv, 200 

'^roi KaTT Tre^iov ro ^AXvfiov oiog dXaro, 

ov Svfj.ov Kare^cov, Trdrov dvOpcoTrcov dXeeivcov, 

Icravdpov ^e 01 viov Apvfg arog iroXef/.oto 

fJxx,pvdfJ.evov 'ZoXvfJ.otcrt KareKrave Kv^^aXifj.otcrtv, 

rvjv ^e '/pX(0(Tafj,evYi '^vavjvtog AprefJ.tg eKra. 305 

'iTrTToAop^og" S' e/x,' ertKre, Kat eK rov <f>Yjfj,t yeveaOat' 

Trefj.ire te fx eg Tpoivjv, Kai fj.ot fxdXa 'ttoXX^ eTrereXXev, 

atev aptarevetv Kat vTreipo^^^ov efj.fj,evat aXXcov, 

f/.vj^e yevog Trarepcov al(T'/yvefJ.ev, ot fj,ey dpiaroi 

ev r *Ei<f>vpvj eyevovro Kat ev AvKt^ evpet-j^. 310 

ravrvjg roi yeve^^g re Kai atf^arog ev^fjxt.i eivat. ' 

'■Of <f>dro, yvjBvfaev ^e l3ovjV dyaQog ^tofj.-rjtvjg. 
e^YXpg fJ.ev KareTrvj^ev eiit '/Bovt irovXv^oretp^, 
avrap 6 fj.etXi')(iotat 7ipo(yv]vda Trotfj.eva Xaav 
*' ^ pd vv fj.01 ^eivog irarpcoiog eaai iraXatog' 315 

Otvevg ydp "nore 'thg dfj.vfj.ova ^eXXepo(f>ovrviv 
^etvta evt fj^ydpotatv eetKoatv vjfJMr epv^ag' 
01 ^e Kat aKX^Xotat iropov ^etvvfia KaXd' 
Oivevg fj.ev i^coarvjpa ^idov <f>oivtKi (f>aetvov, 
BeXXepo(f>ovry]g ^e '^vaeov ^e^Trag dfj.(f>tKV7reXXov, 230 

Kai fj.tv eyco KareXetirov iu)v ev ^cofjaa €fJ.oTatv. 
Ty^ea S* ov fj.efj.vvjfj.at, eirei fj! ert rvrOov eovra 
KdXXt(f> , or ev ©"fj^fjaiv diicoXero Xaog ^A^^atcov. 122! lAIAAOS Z. ILIAD. 

To5 vvv aoi fj.ev eya ^eivo^ (pikog "Apyei iJ.ia-<r(X) 

eifJii, ai/ ^' ev AvKiy, ore k€v twv S^/xov iKa^ai. 225 

ey/ea ^ aXA^Awv aXecofxeSa koi "^i o[j.tkov' 

"TToXXoi [xev yap efJioi Tpaeg KXenoi r eTriKOvpoi, 

Kreiveiv ov Ke Qeog ye Tropiq Kai 7roa-<Ti Kiyrela, 

TioXXoi & av aoi ^ Kyaioi, evatpefxev ov Ke ^vvvjai. 

revyea &' aXkyiKotg €Trafxei\poiJ.ev, o<f)pa Ka\ oi^e 230 

yvZatv ori ^eivoi Trarpaioi evypfJ.eB^ elvair 

''Q.g apa (pmriaavre, Ka^ nnrm ai^avre, 
yeipai r akkyjkm ka^ervjv Kai Triarcoaavro. 
ev6 aiire TXavKcp Kpovi^rig cppevag e^eXero ^Levg, 
bf itpog iLv^ei^^tiv Aiofi^^^dea revy/ afj.€i^ev 235 

•^vaea yaXKeim, eKarofj.^01 evveajSoim. 

EKrcop &' cog ^Katdg re TivXag Kai cfjvjyov iKavev, 
dfj.<f> dpa fj.iv H^poom dkoypi Beov ^&e Bvyarpeg 
elpoff.evat Trai^dg re Kaaiyvi^rovg re erag re 
Kai TToaiag' S' eiTetra Beoig evyea^at dvooyei 240 

iraaag egeivjg TroAAyjai oe K-^Oe ecpyjTtro. 

AAA' hre Viq Tl.ptdfj.oio ^ofxov 'nepiKaKKe iKavev, 
^earyjg aiQovariai rervyft-evov — avrap ev avra 
"nevryjKOvr eveaav 6dkafJ.Qi ^earoio XiBoio, 
7rky}aiot aKkyjXm '^e^fj.yjfj.evoi' evQa ^e Tral^eg 245 

KQifxmro Tlpidfj.010 Ttapa fxvi^ar^g dkoyptaiv. 
Kovpdm ^" erepadev evavriot ev^^oOev avkyjg 
&w&e/c' eaav reyeoi 6dkafj.ot ^earoio kidoio, 
'Trkyjaiot dkkyjkm ^e^f/.yjfj,evoi' evBa de yafLJ3pot 
KOifJ.mro Tlpidfii.010 Ttap al^otyg dkoypiaiv. 250 

%v6a 01 yjTTio^^copog evavriYj yjkvBe fj.y]ry]p 
Aao^iKyjv eadyovaa, Qvyarpm eidog apiari^v' 

226. ^yx^oi] yp- eyxeo''' 2,52. iadyovaa] eq ayovTu CO- 

dXXijKav] aKkffKovt; Zenodotus. dex Marcjanus : quomodo quos- 

229. 5i/'>5jai] Ivv^ai. Tyrannio. dam legisse annotatum in scho- 

246. napa /lAvjjc-T?}?] Ttaf aihirji lio aliorum codicumj per irpoi; 

Aristarchus. AuoUk^/jv ayovaa interpretatos. VI. „ lAIAAOS Z. 123 

ev T a^a. oi <pv xetpi eirog r €(par €k t ovofxal^ev 

" T€KVOV, TiTTTe XiTrcbv TToXefJ.ov Opaavv €ikr)Xov6ag ; 

y} fJidXa ^vj Teipovai "^vcrcoyvfJiot vieg 'Ap^a/wv 2,^^ 

[x.apvdf/.€vot Trept aaTV' ae ^ evddde 6vfx.og dvrjKev 

cXQovT ef aKpvjg TroXiog Att yeipag dvaa-yetv. 

dXka ^aev, o<f)pa k€ Tot fJLeXtyj^ea oivov eveiKco, 

u>g avreia^^g Ait Trarpt Kat aXKotg ddavdrotatv 

TrpcoroVf eTretra de k avrog ovvjaeat, at Ke itiy]a6a. 260 

dv^pt &e KeKfj.Yiari [xevog fj.eya oivog de^et, 

ag TvvYj K€Kfj.y]Kag afxvvcav aoXatv eryjaiv. 

Tr^v & y]fj.et/3eT^ eTvetra fj.€<yag KopvOaioKog "EiKrcop 
" fj."^ fj.01 oivov detpe fi.eXi<ppova, Trorvta fJ.yjrep, 
fj.yj fj! diioyvtcaayig, fj.ev€og ^' aXKYjg re KdQoofj.at' 01,6^ 

yepat ^ dvmrotaiv Ait Xet^eiv a'i6o7ra oivov 
a^ofj.at' ov^e tt^ eart KeXatve^ei Kpovicovi 
aifj.aTi Kat KvQpcp 'neicaXayfj.evov evyerdaaGat. 
aXXa av fnev 'Trpog vyjov ^AO^vatyjg ayeXetyjg 
epyeo avv Oveeaatv, doXXiaaaaa yepatdg' 370 

TreirXov V, oarig roi yapteararog yj^e fj.eytarog 
eartv evt f(.eydpca Kai rot ttoXv (f)iXrarog avryj, 
rov 6eg 'A6y]vaiy]g ein yovvaatv y]VKOfj.oto, 
Kai 01 v7Toay€a6at OvoKai^eKa ^ovg evi vy]ca 
^vig yjKearag lepevaefnev, ai k eXeyjay] 37^ 

darv re Kai Tpcccov dXoyovg Kat vyjina reKva^ 
at K€V ivoeog vtov aitoayy]^ iXtov tpyjg, 
dyptov atyjJ.y]ry]V, Kparepov fj.y]arcapa <po(3oto. 
dXXd aii fxev Trpog vy]Ov 'A6y]vaiy]g dyeXeiy^g 
epyev, eya Ve Yldpiv ff.eTeX6vaofJ.at, ocppa KaXeaaca, 380 

V >>/)/»»'/ > / f/ /f ~/i 

at K €ueXy]a etTrovrog aKovefJ.ev. cog K€ 01 avat 

scripturam, probatam Ptolemseo veo?, «a/c^^ — Aristarclius. 
Ascalonitae, et Se KavToq memo- 266. avticToia-iv Aristarchus. 

rat scholiasta. anTCT^aiv Zenodotus. 
26^. f/i.ri f/,' ScTtoyvibxy^q, i^eveoi; 124 lAIAAOS Z. ILIAD. 

'ycua yavof ii.iya <yap fxiv ^OXvfmiog %rpe(f>e 7njfJi.a 

Tpcacrt re Kai Tlpta{xa fJieyaX-^ropt to7o re iraia-tv. 

€t Keivov ye 't^otfJi.t KateK^ovT " k'itog e^ta-co^ 

Kfyatyjv Ke <f>pev aTepirov oi^vog eKkeXaBeaSat!^ 285 

''Q.g e^aB y tj oe {JLoXovaa TtOTt [i.eyap afx.<f)t'7ro\otaiv 
KeKKero' Tat & ap^ aoXktaaav KaTa aaTV yepatag. 
avTV] S' eg BaXaft.ov Kare/S-^aeTO KyjooevTa, 
evB eaav 01 iteTrKot Trafji.TrotKtXot, epya yvvaiKav 
S;^ov/a)V, Tag avTog ^AXe^av^^pog Beoet^^yjg 290 

yjyaye Sz&ov/^Sev, eTrtirXag evpea '/rovTOVf 
TVjV obov rjv *EAev»yv "Trep av^yayev eviraTepetav. 
rav ev' aetpafLevyi 'KKa/3y] <pep€ ^copov 'AByjvvj, 
og KaXXiaTog evjv iroiKiKfj.aatv r}^e fJ.eytaTog, 
aaTTjp &' wf aTreKaf/.-^eV eKetTO &e veioTog aXXav. 295 

yS^ ^ tevat, TToAAa/ ^e fj.eTeaaevovTO yepatai. 

A/ S' QT€ w}ov tKavov 'ABYjVYjg ev iroXet aKp"^, 
ryjat Bvpag coi^e @eava> KaXXtTrdpvjog, 
^taayfig, aXo^^^pg 'AvT^^vopog iir7ro^dfi.oto' 

Tyjv yap Tpweg eByjKav ABvjvaiyjg lepetav. 300 

al V oXoXvyyj itaaat 'AByjvyj yeipag dveayov. 
yi S' dpa TtkitXov eXovaa Seavo) KaXXiTrdpyjog 
ByJKev 'ABv}vaiy]g eirt yovvaaiv yjvKOfioto, 
€V)(Pfj.€vyj S vjpaTO Atog Kovprf fj.eydXoto 

" TTOTVi' 'AByjvaiyj, epvai^TrroXi, dia Bedav, 305 

o^ov &*; €Y/pg A.tOfj.yj^€og, y^e Kat avTOV 
Ttpyjvea ^og ireaeetv YiKatav irpoTtdpotBe 7tvXda>v, 
o(f)pa Tot avTiKa vvv ^voKai^eKa /Sovg evt vyjw 
vjvtg yjKeaTag iep€vaofj.ev, at k eXeyjayjg 

doTV T€ Ka) Tpascov dXoypvg Kat vyjitta TeKva. 310 

*ilf €(f>aT' €V'^Ofj.€vyi, dveveve ^e riaAAaf 'AB^^vyj, 

285. ^iTjv Ki ^pev aTipmv] bus etiam alia scriptura inventa 

^a/ijv Kev (plKov ^rop Zenodotus. fuit (Od. 15, 104.) ^ 8' eU oJkov 

ccr epnov] yp. arep irov. lov(ra iiapta-raro (pupiafJi,o7(ri. 

288. In Aristarchi editioni- ^i\. a6ere7rat. VI. lAIAAOE Z. 125 

wf al fAev f €V5^ovTO ^iog Kovpy] fJLeydXoio, 
' EiKTcop &6 "Trpog ^wfJLOcT AKe^dv^poio ^e^-^Ket 
KaAaj Ta p avTog ereyge (tvv avOpaaiv oi tot api^Tot 
rja-av evt Tipoiy epijScoXaKt TeKTOveg av^^peg, 315 

ot ot eTroivjaav 6aXaf/.ov Kai ^wfA/x. Kai avXvjv 
eyyvSt re JJptdfxoio Kat FiKTopog, ev TtoKet aKprj. 
evff ' ^KTcop eia^Xde ^ti<f>t\ogf ev S' dpa %etpt 
ey/pg e% ev&e/favnjj^y' TrdpotQe ^e XdfVjreTO ^ovpog 
at')(jJi.yj '/aXKetyj, Trepi ^e y^vcreog 6ee iiopKrjg. 320 

Tov ^ evp ev GaXdfJio) ireptKaXKea Tevye eTrovra, 
davri^a Kat QwprjKa Kat dyKv^ka toE, d(f)OcovTa' 
^Apyeivj S' 'Ei\evif} ft.eT dpa ^fj^cojjat yvvai^iv 
oyo-TO, Kat dfJxjitTroXoiat TreptKXvTa epya Kekevev. 
Tov V "EiKTCop veiKeo-aev ihcov alayjpo^ig eTreeaatv 325 

" 'batfxovif ov fiev Ka\a '^oXov Tov^h'' evQeo 6vft.a. 
Xaot fiev cf)6tvv6ova-t irept tttoXiv atirv Te Te^i^/pg 
fjM.pvdfj.evot' aeo S etveK dvrq Te TtToXefj.og Te 
aa-TV ToO afJxptbeOTje av av fka^yeaato Kat aAAco, 
ovTtvd TTOV fj.e6tevTa t^oig aTvyepov 7roXefj.oto. 330 

aXX ava, fj.i] Taya aaTV Trvpog Ovjtoio aepyjTai. 
Tov S' aiiTC irpoaeetTrev AXe^av^pog deoet^^^g 
<''E/CT0/3, eTret fj.e KaT alaav evetKeaag o\M viiep alaav, 
TovveKd TOt epeco' aii de avv6eo Kai fxev aKovaoV 
ovTOi eycb T^wwv Toaaov "XpXco ovhe vefj.eaat ^^^ 

i^fj,^v ev 6aXdfj.<jO, e6eXov ^ a^/ei "TrpOTpaTreadat. 
vvv ^e fJ,e irapenrova' dXo^^^og fj.aXaKo7g eTreeaatv 

f/ "5 » A . S> / 5-/ 't'5' \ > ~ 

capfj.yia eg iroXefj.ov OOKeet Oe fJ.ot coOe Kat avTcp 

Xcaiov eaaea6at' viki^ S' eirafj.ei^eTat dv^pag. 

aXX^ aye vvv eittfj.eivov, ^Apyfia Tevyea ^vco' 340 

>\ V/)> > \ 5^\ / . / /15''' './• " 

yj t(j , eyco Qe fj.eTetfj.t Ktyyjaeaaat Oe a otco. 

'^Q.g <pdTO, Tov &' ovt; Trpoaecj^y] Kopv6aioXog EKTcop' 

319. €x 6vStKaii5jxi>J yp. ty^&> Ascalonita nihil decemente. 
Be/fajrijjji;, improbantibus Hera- 330. ovT<va Aristarchus. ei' 
cleone et Alexione, Ptolemseo tiva. alii. 126 TAIAAOE Z. ILIAD. 

Tov V 'EAevoy fj.vQoiai vpoavjv^a fj.eiXi')(ioi(nv 

" "^aep €[J,€To, Kvvog KaKOiurj^^^avov OKpvoecra-vjg, 

ag fji o<^eA' 7][jm,ti tco ot€ fj^e TrpcoTOV re/ce l^yiTVjp 345 

oiyeaBai '7rpo<f>€povcra KaKYi avefj-oio OveKXa 

eig opog yj eig Kvfj.a 7roXv(f>Xoia-/3oio GaXaaaTjgf 

€v6a ft.e Kvfj, aTToepae Trapog ra&e epya yeveaOai. 

avTap €7ret ra&e y a^e Beoi KaKa TeKfjr^pavTO^ 

av^pog eTreiT w^eAAov afj.eivovog elvai aKoiTig, 350 

og yjbif] v€fj,€(Tiv re Kai aKj^y^ea iroXX avQpooTtm. 

TovTca ovT ap vvv (ppeveg efn/TreOot ovt ap oitKKyca 

€(T<JOVTaC Tw Kai fj.iv €TravpY}a-€(T6ai oi(a. 

aAA aye vvv eiaeXoe Kai e^eo tcoO e7r/ Oi<pp(p, 

^aep, €7r€i ae fj.(xkiaTa irovog <f)pevag txfj.^fn^e^vjKev ^^^ 

ff >5 ~ V \'a^C''5' '■'' ''' 

€iveK €fJ.eio Kvvog Kai AAegavOpov eveK aTvjg, 
ola-tv €7ri Zeiig QrjKe KaKov fj.opov, wf Kat 07rta-aa 
(XvOpcoTroiat 7reX(afj.€& aoibtfj.ot eaa-ofj.evot(Ttv.^^ 

T^v V vjfi.€tPeT €7retT(x, fJ.eyag KopvBatoXog KKTiop 
" fj."^ fj,€ KaBt)^, 'EAev>7, <f>tXeovaa Trep' ov^e fj.€ 7Tetaeig. 360 
v}^ri ydp fj.ot 6vfJ.og e^rea-avTat 0(pp e7rafJ.vv<o 
Tpuea-ar , ot fj.ey efj.eh TroQyjv d^reovTog ^'^(pvatv. 
aXka av y opvvOt tovtov, eTretyeafica be Kat avTog, 
wg K€v efj. evToaSev TtoXtog KaTafj.dp\py] eovTa. 
Kat yap eyav oiKOvd^ e^xeXeva-ofJMt, o(f>pa t^a}fj.ai 36^ 

ciK^ag ako-^^jov re <f)tXvjv Kat v^7riov vlov. 

' / » 75),' •>\ y f r / <■/}- r 

ov yap T 010 ^ €Ti a^iptv v7roTpo7rog tgofJ.at avTig, 

7] 'ipyj fj. v7ro X^pa-i ueot Oafii.oa)a-iv Ayatcav. 

'"Of apa (pcavyjcrag, aTre^y] KopvBatoXog KKTCop. 

ai\pa &' eTretB' tKave '^ofj.ovg evvateTdovTag, 370 

ovf evp ^ Avdpofj.d')(yjv XevKcoXevov ev fj.€ydpoiatv, 

aAA' yiye ^vv Trai^t Kat dfj.(pt7roX(ii evTreTrXco 

TTvpya e<p€aTyjK€t yoo(aad re fj.vpofi.evyj re. 

•■'■C 5,' f j V ft. > / / y 

tdKTCop (og ovK evbov afJi.vfj.ova TeTfj.ev aKOtTtv, 

354. viiv] Sic Aristarchus. Alii igitur aliter. 
357. «V<] t-Kt Ptolemseus Ascalonita. VI. lAIAAOE Z. 127 

eoT^y eii ovtov lav, fJLera &e ^fJiayjcriv eeiTrev 375 

" €1 ^' aye (xoi, '^fx.aat, vv][xepT€a fjjvByja-aaOe' 

TT^ e^v} "* kv^^poiJ.ayYi XevKOikevog ck fxeydpoto ', 

7]€ TTfj eg yaXocav, rj etvarepcov evireTrXav, 

^ eg ^A6v}vaii^g e^of^^eiat, €v9a Trep aXXai 

Tpcoai evTrXoKafxoi ^eivi^v Beov iXdcrKovrai ; 380 

Tov ^' avr orpvjpyj rafj.iYj irpog fxvBov eenrev 
" ' Eacto^, €7r€< jtxaX' avioyag dXrfiea fxvB^^a-acxQat, 
ovre TTYi eg yaXowv ovr elvarepm evTreTrXdiv 
ovr eg 'Adi^vatvjg e^oiyerat, evda Trep dXXai 
Tpaat evTtXoKafx.ot "^etVYjV Qeov IXdaKOvrat, ^^^ 

aXX eirt itvpyov epYj f/.eyav iXiov, ovveK aKovaev 
retpeaSat Tpcoag, fJLeya ^e Kpdrog eivat A-^atcav. 
Yf fiev dyj irpog re^i^^^pg eTretyofxev^ acptKavet, 
ft.atvofxevri eiKvTa' (pepet ^' afj(,a '7rai'^a rtdyjvvj.'" 

'H pa yvvYj rafUYf, &' d-neaG-vro '^coff.arog ' EKrcop 390 

rvjv avrvjv o^ov avrtg evKrtfj.evag Kar ayvtdg. 
evre TtvXag iKave ^tepypft.evog fx-eya da-rv 
YiKatdg — rYf yap €fj.eXXe ^te^ifj.€vai ire^iov^^e — 
evff aXo-^og TroXv^copog evavrivj vjXde Geovara 
^ AvhpofJM.yv], 9vydrv]p fj.eyaXYjropog ^Yiericavog, 395 

Hertciov, bf evatev vtto UXdKO) vXYjea-crYi, 
@v]j3yj TTroTtXaKiYi, Y^tXiKeacr dv^pecrcrty dvdaaciov' 
rovTtep Qy] 6vydrY]p eyeO'' ' EtKropt yaXKOKopvarY]. 
Y] 01 €7r€tr vjvrvja- , aft.a afj.<pntoXog Kiev avrv] 
TtatV €7tt KoXTtcp ej^oyc' draXdcppova, v^Tttov avrcog, 400 

'EiKropi^Yjv dyaTtvjTOv, dXiyKtov darept KaXco, 
rov p^'E,KTCop KaXeecTKe YiKafj.dv^^ptov, avrdp 01 dXXoi 
AarvavaKT otog yap epvero iXtov CiKroop. 
^rot fj.ev fj.eiOv]aev tocov eg itatOa atcaitY] 
^ Avtpofj.d'^ ^e ot dyyi Ttapiararo '^aKpvy^eova-a, 405 

3/ ) 3/ f / ~ V 3/ 5 3/ , » 3/ 33/4, 

ev T apa ot <pv "^^tpt eitog r ecpar eK r ovofnagev 
" oatfxovte, <pQtaet cre ro aov fnevog, ovh^ eXeaipetg 128 lAIAAOE Z. ILIAD. Tra^a re v^iria^/ov Kai €[^ a[jt.[JiQpov, ^ Taya yripri 
o-eiJ e<TO[j/ii' rdya ydp cre KaraKTeviova-iv A^/aioi 
Travreg €(f)opfJi.i^6evTei' e}j.oi ^e Ke Kep^iov ei^ 
a-ev a^afJMpTova-v] yQova ^vfjievat' ov yap €t akhq 
earat BaXTrapyj, eiret av av ye •^OTfJiov eTriaivqg, 
a)0^ aj^e * oiiM fj.oi eaTt TraTyjp Kat iTOTVia fMjTVip. 
TjTQi yap TiaTep dfMV diieKTave ^"iog "" KyrtWevg, 
€K ^e TToXiv Trepaev KtXiKav evvaieTdcoaaVf 
0oy/3iyv vjpiTTvXoV KaTa ^ eKTavev 'Her/wva, 
ov^e fJitv e^evdpi^e, ae/Sda-a-aTO yap Toye 6vfJM, 
«AA apa ff,tv KaTCK^e avv evTeat ^atdakeotatv 
^d em arjft, ep^eev Trept Oe TrTeAeag e(pvT€vaav 
vvfjxpat opeaTtd^eg, Kovpat Atog alyioypto. 
ot &€ fJiOi eTrrd KaatyvvjToi eaav ev f*,eydpotatv, 
ot fj.ev iravTeg t(p Ktov 7jfj.aTt Atbog etaa 
irdvTag ydp /farezre^ve ito^dpKvig '^hg ^Ay^iXKevg 
/Sovatv eJT elXtito^eaat Kat dpyevvyjg oieaatv. 
fj.vjTepa V, rj /SaatXevev vtto YlkdKco vhqeaafj, 
Tvjv €7ret ap Oevp yjyay afj. aKXotat KTeaTeaatv, 
atp oye t^v aireXvae Xa^wv aitepetat cmoivaf 
iraTpog S ev fj.eydpotat (3dX ApTeft,ig lo^^eaipa. 
KKTOp, aTap av fJ,ot eaai iraTyjp Kat TroTVia fJ-vjTvip 
r^€ KaaiywjTog, av &e fj.ot QaXepog TrapaKoiTvjg, 
dW' dye vvv eXeatpe Kat avTOv fj.tfj.v em iivpyta, 
ft,v] TraXV op^avtKOV B^^vjg yvipriv re yvva^Ka' 
Aaov &e ot^<70v itap eptveov, evOa fJMXiaTa 
dfj.^aTQg eaTt iroKtg Ka) hti^pofj.QV eTrAero Telyog. 
Tptg ydp Tjiy eXBovTeg eTretpvjaavS oi aptaTOt 410 415 420 4^5 430 435 408. Kol efA.' <S/AjM.ofov] yp. Koi i[My fAOfov. 433 — 439' a.BeTovvToi.t. 
434. a.[A^a,TQ{\ a/AjSaroj Ari- 
41^. vajeTatBcrav] vai€.tou<Tav starchus. ay.^aTq Callistratus. 

Aristarchus. 435. r^y'] yp. TjfS'. 

432. fl^ij? Aristarch. 6tMj? alii. VI. lALAAOS Z. 129 \ «jM,^' Aiavre ^vt» kou ojyaKkvrov 'I^ofjLevyioi \ 

y}^ afxcf} 'Arpe/Sa? Kai Ty^eo? a,XKifj.ov vlov' 
vj irov Tig cr(f)tv evKTTre QeoirpoTriiov ev ei^ag, 
yj vv Kou avrav 6vfJi.o$ eiiOTpvvei Kai avooyei. 

T^v &' avTe Trpoa-eeme [J<.eyas KopvQaioKog "EKTCop 440 

v} Kai efj.01 Taoe iravTa ^aeAe;, yvvai aAAa fj.aA aivag 
atMofj.ai T^pwag Kat Tpcoahag eXKecrtTreTrXovg, 
ai Ke KaKog iog voacfjiv aXvaKa^a TroKefAoto' 
ov^^e fxe 6vfMg avayeVf eTret fj.d6ov efj.fj.evat ea-6Xog 
aiet Kat TrpaTOiat fj.eTa Tpooeaat fjA^/ea^ai, 44^ 

dpvvfj.evog TraTpog re fj.eya KXeog rjd* efj.ov avTov. 
ev yap eycb To^e oi^a KaTa (ppeva Kat KaTa 6vfj.ov' 

V •? f/ ) V ) 5. /, Vr, !• V 

eaaerat y}fJ>ap ot av ttot oAcoAvj lAtog tprj 

Kai Ylptafj.og Kat Xaog evfj,fj.eKio) Ylptdfj.oto. 

aAA' ov fj.ot Tpcoav Toaaov fx.eXet akyog OTriaao}, 450 

OVT avTi^g JiiKapyjg ovTe Liptafi.oto avaKTog 

ovTe Kaatyv^Tcav, ot Kev TroXieg re Kat ea^kot 

ev Koviyjai ireaotev vtt dv^^pdat ^vafj.eveeaatv, 

oaaov aev, ore Kev Ttg hyaiS>y ^^aX/coj^iTWVwv 

taKpvoeaaav dyifjTat, eXev6epov yjfMp dnovpag. 455 

Kai Kev ev Apyet eovaa irpog dXXyjg laTOv vcpatvotg, 

Kat Kev vdcop <f)opeoig yieaayiihog yj TTrepetyjg 

"TToXX^ deKa^ofj.evy}, KpaTepy} V eirtKeiaeT dvdyKyf 

Kai 7roT€ Tig eiityjatv iSwv KaTot ^d^pv yeovaav 

'' EiKTOpog ^^e yvvr}, og dptareveaKe fjAyea6at 460 

Towftjv tTnro^dfkcov, OTe IXiov dfj.(f)efjAy(ovTo.^ 

<ag TTOTe Ttg epeet' aot &' av veov eaaeTai dXyog 

j^^rei" TO/0D8' dv^^pog, dfj.vvetv ^ovXiov yjfJMp. 

dXXd fj.e TeSvrjaTa %yT^ KaTO. ya7a KaXvTrtoi, 

Ttptv y eTi ay}g Te ^oy}g aov 6 eXKy}6fjjoXo Trv6ea6at,^ 465 

'^Of elitav ob Trai^og ope^aTO (pai^tfLog^EKTOop, 
ayp S' Trdig Trpog KoXirov ev^oovoto Tt6y}vy}g 

437. 'ATpe/Sas] 'AT(je/8a De- 465. y' tri\ 76 t« Dionysius 
metrius Ixion. Sidonius, Alexio et Heracleo. 130 lAIAAOS Z. ILIAD. 

€KXiv9ri toe^m, Trarpog (ptKov oxptv arvyPeigy 

Tap^Yjaag yakKOv r y^\ Xo^ov iTnrto^xaiTrjVf 

oeivov air aKporaTrjg KopvSog vevovra vo-^cra^. 470 

eK S* eyekacrae Trar^^p re ({)iKog kcu TroTvia [^''^TVjp. 

avTiK airo Kparog KopvB eiXero (pai^ifxo^ EfCTwp, 

Kai TV]v fxev KareBvjKev eiri yBovi 7ra[xcf)avoci)(}-av' 

avrap oy ov (ptAov vtov eiiet Kvae TnyAe re '/epaiVf 

eiwev €7rev^d[/.evos Au r aWotaiv re Oeotatv 475 

" Zev aXXot xe deot, ^ore S>/ Kat rov&e yevecrOat 

wa<^' e/Aov, wf Kat eya irepf aptTrpeTrea T^pnjecrcriv, 

a^e /3;^v r dya$ov, Kat ^lXtov i(pt dvdacretv' 

Koi mre rtg etTivi ' Trarpog y o&e ttoAAov dfAeivav' 

eK TroAe/xov dvtovra' ^epot & evapa ^poroevra 480 

Kreivag ^rfiov dv^pa, xapeir} ^e (ftpeva fx^rvjp." 

''Q.g ehav dkoyoto (piXifjg €V '/epcriv eBvjKev 
Tra^^ eov yj ^ dpa (Ji.tv Kyjobei ^e^aro KoXno) 
taKpvoev yeXdcracra' Tioaig V eAe^ae vo^crag, 
yeipi re [/.iv Karepe^ev enog r ecf^ar €K r ovopM^ev 485 

" ^atfjioviv], [x,^ fj.01 rt XivjV aKayCC,eo 6v[>.^' 
ov ydp rig /x' vnep aiaav dvrjp A'i^t 7rpoid\pet' 
fxoipav S' ovTtvd (f)r][j;.t 7ce(f)vy[j.evov eft.ft.evat dvdpav, 
ov KaKOV, oy&e /xev eaQXov, ejrrjv ra irpara ykvrirat. 
«AA' elg oiKov tovaa ra cr avr^g epya KOfxi^e, 490 

t(j-rov T rjXaKarrjv re, Kat afj.(f)t7roXoiat KeXeve 
epyov eTioiyeaQat' 7roXefj.og §' dv^peaat fj.eX-^aet 
Traatv, efnot be fuxXiara, rot lA/co eyyeyaaaiv. 

^£lg dpa (f^cov^aag Kopv^ etXero (^ai^^ifj.og "EKrap 
iTnrovpiV dXoyog Se </>iXoy oiKOV^be ^e^vfKei 495 

evTp07raXt^ofj.evri, OaXepov Kara ^aKpv yeovaa. 
ai^a &' €7r€i$^ tKave '^ofj.ovg evvaterdovrag 
"EKTopog dv^pocpovoiOf Ktyrjaaro V evtoBt TroXXag 
dfj.(f)t7roXovg, rrjatv Oe yoov Trdarjatv evapaev. 

475. elirev] eTjre S' Aristarchus. 

479. ■Kar.poi y oSe Aristarchus. irarpoi; S* a^e alii. VI. IAIAA02 Z. 131 

ai fj.&> €Ti gaov yoQV hjKTopoc w evt oiKa ^oo 

ov ydp [Miv er e^pavTO viroTpoTrov Ik iroXe^oio 
i^eaSat, itpo^^vyovTa [xevog Kai yppag ^h^/aiwv. 

Ov^e Uapis ^'^^dvvev ev vxpyjXoTa-t ^o[ji.QicriVf 
«AA oy\ eiret KaTe^v kXvto, Tev^xjea, TrotKiKa '^aKKWy 
cevaT eveiT ava a<TTV, Troat KpaiTTVoTat TreTtoiBag. 505 

ag 0T€ Ttg a-TaTog tmrog, aKoaT^^aag eirt (paTvn, 
^eafJLOV aTropprj^ag Qetf} •ne^toto KpoatvaVi 
eiaSug XoveaQat evppetog TroTafxoToy 
Kvotoav vxpov de Kapvj (•^(et, afj.<pt Qe "yanat 
Q}fJt.otg aiaaovTat' S ayXdiTicpt TreirotQag, 5^Q 

pifj^a e yovva (pepet fAeToi t -qOea Kat vofMV tTnraV 
wg viog Ylpia.fJi.otQ Uaptg KaTO. Yi.epydfj.QV aKprjg, 
Tev^eai irafj.(l}atvcov wor vjXeKrap, ej^e/S-^Ket 
Kay^^aXoaVf Tayeeg &e iro^eg (pepov. ai\pa S' eTretTa 
' KKTopa ^Tov eTeT fj.ev a^eA^eov, evT ap efieKkev 515 

aTperpeaS' €K XdJpyjg oGt •fj odpt^e yvvatKi. 
Tov irpoTepog irpocreetTrev AXe^av^pog Beoet^rjg 
" vjBeT , ^ fj.aka ^iy ae Kai eaavfj.evov KaTepvKOi 
^vjSvvav, ovS' ^Afiov evaiatfj.ov, ag eKeXeveg. 

Tov ^ dirafj.et/3oft.evQg Trpoae^pvj KopvBaiokog ExTCtfp 520 
" ^atfj.Qvi, DVK dv Tig toi dv\p, b? evatatfKog etiq, 
epyov aTtfj.^^aete fjA-)(y}g, eiret d\Ktfj.og eaat' 
oAAa €K(iiv fj.€6t€Tg re Kat qvk eSeXetg' to ^' €fj.ov K^p 
dyyvTai ev Qvfj.^, off virep aeQev ata^e aKovu 
irpog Tpaav, o< e-^^ovai TroXvv irQvov eiveKa aeTo. ^2^ 

aAA' tofj.eV ra S' OTrtaSev dpeaaofj.e6 , ai /ce TroQt Zevg 
^wyj hrovpaviotat QeoTg aietyeveT^atv 
KpiqTyjpa aTrjaaadat ekevdepov ev fj.€ydpotatv, 
€K Tpoiiqg ekdaavTag eiJKV^fj.i^ag ^Ayaiovs;, 511. ptiMpa 1] ptiA<p'ea Zenodotus. ]B. 2, 132 lAIAAOS H. ILIAD. 

H. 

"^EiKTopos KOLL AiavTOs fJLOPOfJLa^La. NeKpap 

avaipecTLs. 

'"Of e/Trwi' TTvXicov e^eaavTO (f)ai^i^og EiKrtap, 
Tw ^' a/x' ^hke^av^pog ki' o^eKcpeog' ev & apa 6v[x<a 
afufiOTepoi fxe[/.aa-av TroXefJLi^eiv v]^€ ft.x^^eaSai. 
cog ^e 6eog vavTvja-iv ee\^ofxevoicriv e^coKev 

ovpov, eTrei Ke Kdfj.a<nv ev^eaTvig ekaTriaiv 5 

TzovTov ekavvovTeg, Kafkd.T(^ &' vito yv^ia XeKvvTai, 
^g dpa TW Tpaeaaiv eek^ofJ(.evoiai (f)avyJTV]V. 

'Ev0' eXeTVjV 6 fiev viov ^ApvjWooio dvaKTog, 
"Apvrj vaierdovTa ^eveadiov, ov KopvvrjTffg 
<yeivaT 'AprjXQoog Kai ^vXofj.e^ovaa ^oSoTTig' lo 

"FiKTCDp V 'Hiov^a /3aA' eyyei o^voevTt 
avyev VTTO arecpdvi^g evydXKov, Xvae oe <yvia. 
TkavKog &', ^lTTTroXoypio iiaig, AvKicov dyog dv^pcav, 

lcpivoov j3dXe '^ovpi Kora KpaTepvjv vaff.ivvjv 

Ae^id^vjv, nrTTCOv emdXfj.evov uKeidcov, 15 

aff.ov' 6 ^' e^ nnrcov •^aff.d^ig ireae, Xvvto ^e yvTa. 
Toiig &' cog ovv evovjae 6ea yXavKcoTrig 'A5^v>; 

*Apyeiovg oXeKovTag evi KpaTepvj vafi.ivv], 

(3^ pa KaT OvXvft.7roio Kapvjvcov ai^aaa 

iXiov eig lepvjv. tvj avTiog copvvr AttoXXcov ao 

Tiepydfj.ov \k KaTi^cbv, Tpcoeaai ^e (SovXeTO viKvjv. 

dXXvjXoiai ^e rwye avvavTeaSvjv Ttapd (f>vjyco. 

T^v TrpoTepog npoaeemev dva^ Aiog vlog 'AttoAAwv 

" TiiiTe av S av fj.eft.avia, Aiog 6vyaTep fj.eydXoio, 

vjX6eg dir' OvXvfjjnoio, fJ.eyag ^e ae 6vfj.og dvvjKev ; 25 

5. e^re/jce Ka/ACBff*» Aristarchus. 7. tu Aristarchus. Toi Am- 
iisriv KeKX[Aaa-iv Dionysius Sido- monius iv tS irplq 'AOTjvoKKiu. 
nius. 12. Avae'] ^wTo Aristarchus. 

6, iXavvovT€<i] yp. iptaaovTt!;. VII. lAIAAOS H. 133 

7} iva ^^ AavaoTa-i fJ-a-^^vjg erepaXKea vikyjv 

&c5f ; eTvei ovTi Tpcoag a7ro\\v[Ji.evovf eXeaipei^. 

aAA' ei fxoi ri ttiOoio, ro Kev ttoXv Kep^tov e'iy]. 

vvv [xev TtavciOfj.ev 7ro\e[j.ov Kai ^vjhr^Ta 

(TYjfj^pov' vcrrepov avre [kayyidovT , eiaoKe reKft,(op 30 

lAiov evpcoaiv, eirei (og <piA.ov eTrAero ovfjico 

vfji.iv aaavaryjo-t, otaTrpabeeiv robe aarv. 

Tov V aiire Trpoa-eeiTre 6ea yXavKairtg ^ABrjvy] 
0)6 earco, eKaepye ra yap (ppoveovaa Kat avrTj 
vjXBov aTT OvKvfx.7roto fj.era Tpaag Kai kyatovg. 35 

aAA' aye, Tt^g fj.efJ.ovag noKefJ.ov Karairavcrefkev av^pwv ; 

T^v ^ avre TcpocreetTrev ava^ Atog vtog ^AttoWccv 
"'EKropog op(7COfj.ev Kparepov fj.evog iTrTro^cxfj.oto, 
'fiv rtva isov Aavacav 7rpoKa\e(j-(rerat oioBev otog 
avrt(3iov fj.aye(raaBat ev aivyj ^^ibr^T;, 40 

01 ^e K aya(T(yafi.evot '^akKOKV^fj.i^eg ^A^^atot 

~ » / . /t, ttr-k 5,/ 5> 

otov eiropcretav iroAefj.tyetv biKTopt btcp. 

'^Dig e(f)ar , ovV airiBYicTe 6ea yXavKcaittg 'AB^vvj. 
rcov EAevof, TJptafii,oto <f)tkog iratg, (rvvQero 6vfj.cp 
^ovXvjV, y] pa 6eot(7iv e^YjV^^ave fj,Y]Ttoco(7tv' 45 

CTToy be irap iLKrop tcov Kat fJ.tv irpog fxvdov eetTrev 
" EiKTop, vie Ylptafxoto, Att fj.y}Ttv ar(xkavre, 
^ pa vv fj.oi rt iri6oto ; KacriyvYirog ^e to/ elf>.t' 
aXKovg fxev Ka6t(7ov Tpaag Kai iravrag ^ Ayatovg, 
avrog ^e 7rpoKaXe(7(7at A^^^atcov oartg apt(7rog ^o 

avriPtov fj.aye(7a(76ai ev alv^ ^vjioT^Tr 
ov yap TTCO rot fj.oHpa 6ave7v Kat irorft.ov eiTK^iieh. 
cbg yap eyav ott aKOV(ra 6eav atetyeveracav^ 

^Q,g e(pa6\"lEKTa}p ^' avr eyapfi fxeya fJ.v6ov aKovaag, 
Kat p eg fxe(7(70V tcbv Tpacov aveepye (poiXayyag, ^^ 

fj.e(7(70v "^ovpog eXcoV rot S' i^pvvdy](7av aTiavreg. 

32. «davaTTjo-*] adavdrotiri Ze- 4'- ayafffa/xevo;] ayaaa-ofAevot 

nodotus, aiA.tpoT£pria-iv Aristopha- Aristarclius. 
nes. 53. adeTeiTat. 134 lAIAAOE H. ILIAD. 

Ka^ S' AyafxifJMav elcrev IvKVfjfxi^ag A.yaiovg. 

Ko^ & ap' ^ABrjvaiif] t€ Kai apyvpoTo^og 'AttoXAcuv 

e^ea-QvjVj opvia-iv eoiKore^ alyvTrioTaiv, 

(f)i^ySa €(f> inpvjXyj Trarpog buog aiyioyoio, 60 

avtpaiji repTto[kevoi' twv ^e (rriye$ eiaTO irvKvai, 

aaTTKTi Kai KopvBecai Kai ey^eai TrecppiKvtai, 

oivj Oe Z/e<pvpoio e^^evaro irovrov eiri (ppiK 

opvvfjievoto veov, /xeXavei ^e re TtovTog vtt avrrjg, 

Tolai apa (JTtyeg eiaT ^Ayatm re T/jwwv re 65 

ev Tre^ia' ' EKTCcp ^e /Aer' d[j.(f)OT€pot(Ttv eetTtev 

" k€kXvt€ fj-ev, Tpaeg Kat evKv^fxt^eg ^A^^atot, 

o(f)p efTTO} Ta fj^e Bvfkog evt crTy}Q€(7(Ti KeKevet. 

opKta fJiev K.povi^7jg vi^t^vyog ovk ereAeo-crev, 

aAXa KaKa (fypoveav TeKfJMtperat dfj.(f)OTepota-tv, 'J/O 

€i<roKev V] vfj.eTg Tpofrjv evirvpyov eAiijTe, 

yf avTOt irapa vrivtTt ^afj.€i€T€ TrovTOiropota-iv. 

VfJAV V ev yap eaatv dptar^eg Ylavayaiav' 

rav vvv ovrtva 6vff.og efLot fJM^^ea-aaQat avccyei, 

^eup' /T« eK Trdvrav TrpOfx.og efj.fj.evai "EKTOpt ^icp. 75 

<h^e ^e fj.v9eofj.at, Zevg §' a^/x,' eTrtfi.dprvpog e(7TW* 

€/ ft.€V Kev €fj.e Kemg eAiy ravavJKei '^akKw, 

revyea a-vKvjaag ^eperoo KotXag eirt vy^ag, 

ca>fj.a ^e oiKa^^ IfLOv dofAevat TrdXtv, o(ppa irvpog fJ.e 

Tpueg Kat Tpcocov aXoypt AeAaj^oxr/ Qavovra. 80 

€1 Se K eyo) rov eA», '^(ovj ^e fj.01 ev^og 'AttoXAwv, 

retr)(€a avKvfaag ota-co irport lAzov ipviv 

Koi KpefJ.6ca Trport wjov ATroXXcovog eKdroto, 

rov §e V€KW eirt vvjag €va-a-e\fj.ovg diro^caaca, 

o^pa € rapyyaciiat Kapf[KOfj.ocovTeg 'A^a/o;, 85 

av^fiA re 01 yevcaatv eiri irXaret FiXXvjaTrovrco. 

Kat irore rtg etTrvjai Kai o^tyovcov dvQpcaircov, 04. irovTo? VTt at/TijsJ 'tovtov dtt 73. v\f.iv 6 ev '^af tatriv An- 

auTj Aristarchus. vovro^ vn airov starchus. ifA,7v [A,ev yap 'iafTiv alii. 
alii. VII. lAIAAOS H. 135 

vvii iroXvKXvji^i "^kecov eTri oivoTrce, itovtov 

* dv^pof jM,ev To^e a^fjui Trdkat KaTaTeSvvjcoTOf, 

ov TTOT dptoTevoVTa KaT€KTav€ (f>ai^iiJiOf ^EiKToop^ 90 

a>5" wore t;^ e|Oee/ to 6 e^ov AfAeo^ ovtcot oAeiTat. 

i2f €(pad y 01 apa TravTeg aKy]V eyevovro ataiTy]' 
at^eadev [xev dv^vaa-Qat, ^eTaav §' vTro^^eyQai. 
oxpe ^e ^yj MeveAaof dvia-TaTo Koi {JieTeetTrev 
veiKet ove/^/^wv, [Jt.eya ^e crTovaj^/^eTo 6v[ji.(Jo 95 

" 0} fJLot, aTreiXyjT^peg 'Aj^a/i&es-, ovKeT 'Aj^a/or 
^ jt>tev ^y] X(o^ri Ta&e y' eaaeTat aivoOev alvSog, 
et [Xf] Ttg Aavawv vvv'EKTopo$ dvTtog eiatv. 
aKk v[Ji.eTg [J.ev TrdvTeg v^wp Kai yaia yevotaSe, 
vifj.evot av$i eKaaTot aKYjpioi, dKKeeg avTwg' 100 

Tfio^e § ey<av avTog 6oopYi^o[ji.ai' avTap vTrepBev 
viKvjs ireipaT 'e^/pvTat ev ddavaTOtat Beoiaiv.^ 

'^Q.g apa (fxov^aag KaTe^vaeTO Tev^ea KaXd. 
evQa K€ Tot, MeveAae, (f)dvy] (3toToto TeXevTvj 
*EKTOpog ev iraXd^xnfiatv, eirei Trokv cfiepTepog rjev, 105 

et [Mj dvai^avTeg eXov ^aatX-S^eg ^Af^^aiav 
avTog T Pi.Tpei^y]^, evpvKpetm ^ Aya[X€[ii.vav, 

5. e ~ r/. \ V > V f > V > > / •, 

oeqtTepy]g eAe yetpog eirog t €(paT eK t ovo[j.a^€V 

'* d(f)paiveig, MeveAae ^ioTpe(f>€g, ov^e Tt ae p(^^ 

TavTfjg d(f>poavvy]g' dva ^e <x%€0, KYj^o[J.€vog irep, iio 

[UY^ e^eA' e^ ept^og aev d[j.€ivovi (fxoTi (JLayeaQat, 

*EKTopi IIpta[j,t^y], TOVTe aTvyeovai Kat dXXot. 

Kat &' 'Aj^fAeu? ToyTco ye [J^dyy] evt Kvhiaveipyi 

eppty* dvTtfSoX^aat, oirep aeo TroXkov d[i.etvm. 

aAAa av [j.€V vvv tgev tm [t.eTa eovog eTatpcov, II5 

Toi;Too ^e trpo^J.ov dXKov dvaaT^^aovatv A.yatot. 

V >^ / 5 > \ \ > //1 V > > / 

etirep abetyjg t eaTt Kat et [J.0Q0V ecrr aKopyjTog, 
(f>fl[J.i [J.tv davaatcog yovv Kd[j.\petv, at K€ (f>vyy]atv 

95- veiKet] yp. veUe . IT2. Tovre'] yp. tov ye. 

104. ^iOTOio] yp. Bavarcoio. II 4. afj.elvojv'] ay.eivo} Zenodot. 

II o. ava 8e <rxeo Aristarchus 117. t'] yp.y. 
et Herodianus. ava 8' 'io-xeo alii. 136 lAIAAOS H. ILIAD. 

^vjYov €K 'TToXefJiOio Kou alv-^g &>;ioT^TOf." 

"^Of eiTrm TrapiTreiaev a^eX^etov <ppevag v}peog, lao 

aia-ifJtM irapenraV o V liieiBero. rov fjuev eTreira 
yitjdoavvQi Bepomovreg ait wfJMV revye eKovro' 
Nearcop ^' ^Apyeioicriv avia-raro Kai fx.ereeiTrev 
" 0} TTOTTOi, V] fj-eya TrevQog ^ k.y(aii^a yaXav iKavei. 
vj Ke fj.ey oifj,a^eie yepm ncTtfikara Y\.fikevg, 125 

€cr6\og Ts/[vpfi,i^ovct>v jSovXvjcfjopog ^S ayopvjrvig, 
og TTore fj. eipofj.evog fj.ey eyyjOeev 00 evi otKcp, 
•jrdvrcov 'Apyeicov epecav yevevjv re roKov re. 
rovg vvv et Trrcocraovrag v<p KKropt irdvrag aKovcrat, 
TToKKd Kev aQavdroia^i <ptXag ava ')(eTpag aeipat, 130 

Bvfj.ov diro fj.eKecov ^vvat ^ofxov Ai%g etaca. 
at yap, Zev re itdrep Kat AByjvaivj Kat AttoKXov, 
ijpcofj. cag or eir coKvpocp is.eAaOovrt fj.a^yovro 
dypofj.evot TlvXtot re Kai ^ApKo^eg eyyea-ifj.copot, 
^etag Trap rei^^^ecratv, ^laphdvov dfjxfjt peeBpa. 135 

ro7at V ^KpevOaKicov 7rpoft,og tararo, laodeog (f>cbg, 
rev/e^ exfi^v cofj.Qta-tv Api^Wooio avaKrog, 
^iov 'Apv]'iGoov, rov eTrtKXvja-tv Kopvv^rvjv 
dv^peg KiKXi^a-Kov KaXki^covoi re yvvaiKeg, 
ovveK dp ov ro^ota-t fKa-yecxKero ^ovpi re fxaKp^, 140 

dkXa a-t^yjpety Kopvvyf pvjyvvaKe (pdXayyag. 
rov AvKOopyog eTrecpve ^oka>, ovrt Kpdrei ye, 
a^retvcaircp ev oocp, oa ap ov Kopvvrj 01 oAeapov 
yj)a7a-fj.e ai^vjpei':^' Trptv yap AvKoopyog v7ro(f)6ag 
^ovpi ft.eaov Trepovvjaev, V vTrrtog ov^et epetaBfj' 145 

revyea V e^evdpt^e, rd 01 irope ydkKeog ApYjg. 
Koci rd fj.ev avrog eiretr e^opet fxera fj.cokov Apyfog' 
avrdp eiret AvKOopyog evt fj.eydpotatv eyyjpa. 127. fA elpof^evoi [Aey iy^Oeev] j^eljsa? Aristarchus. 
fAfipoiAevoi, fAeya 8" earevev Zeno- 144* V7i0(pddi2 Schol. : 'Apt- 

dotus. <na.p%% (pv]a-i Koi " avatTrdq. 

130. <pi'Ka<; dva y/ipaq'] ^apeia<; 146. 8' Aristarchus. t' alii. VII. lAIAAOS H. 137 

Tov oye T€v^€ eyjov 7rpoKaXi^€TO TrdvTag dpiaTovg. 150 

01 0€ iJMA €Tpofj.€OV Kai €0€tOt(rav ovoe Ttg €TAVJ 

aX\ €fJt.€ 6viJ.og dv-rjKe TtoKvTk^^i^wv TroXeixi^etv 

Bdpa-ei' oo' y€V€yj ^e vewTaTog €<xkov dirdvTaV 

Kat fJMypfj.fjv 01 e-yw, '^u)K€v M fxoi ev^of AQyjvv}. 

Tov ^v) fx^KKJTOV Ka) KdpTttTTOV KTdvov dvhpa' 155 

TToXkog yap Ttg €K€tTo iraprjopog evQa Kat €v9a. 

€tff cbf •^^woif/.t, (3ivj ^e fxot €fA,Tr€^og €tvj' 

tS) K€ Taj^' avTyj(y€i€ fJ-dyrig KopvdatoXog'EiKT(op. 

vfjL€(i}V S' otvep €a(7tv dpt(7Ty}€g Ylavayatav, 

ov"^^ 01 "ffpocf^povecog fJi.€fJiaS"'EKTopog dvTiov eXQetv. 160 

"■Os- v€iK€(T(T yepcov, 01 ^ Ivvea irdvTeg dv€(TTav. 
copTO TToXv TrpcoTog fi,€V dva^ dv^pcov AyafX€fJ.v(oy, 
tZ ^ €7rt Tu^e/§>7f (apTO KpaT€pog ^tofj.yj^rig, 

~5,'>5aV /)~ > / '^^ 

TOt(Ti €7r AtavTeg, Bovpiv €Tn€tfj.€Vot aAKijv, 

ToTcrt §' €7r' 'i^ofJ.€V€vg Kat 07rd(ov ^l^ofxev^og, 165 

yi.Yipiovyjg, aTdXavTog^EvvaXi^a dv^tpetcfjovTyj, 

~ ^'''171'/ ■( T7I'/ '^^ '^ 

Tot(7i €Tr hAvpvirvAog, rjvaifj.ovog ayXaog vtog, 

av ^e %oag 'Av^patfj.ovi^')^^ Kat ^iog 'O^i/crceyf* 

7rdvT€g dp' oiy eQeXov 7roX€fi.i^€tv' KKTopt ^ta. 

TOig 0' avTtg fJ.€T€€t7r€ Yepyjviog iTrTroTa "NiaT^op 170 

'* KXyjpa. vvv 7r€7rdXaa6€ ^tafjjjrepeg, og k€ Xd^^yi^TiV 

ovTog ydp Vrf ov^aet evKV^ft.t^ag 'Ayatovg, 

Kat V avTog ov 6vfJ.ov ovrjcreTat, at K€ <^vyy\(Tiv 

%^iov €K 7roX€fJ.oto Kat aiv^g ^yjiOT^Tog." 

'■Og- €(f)ad\ 01 ^e Kh^pov €(Tyifj.y}vavTO eKacrTog, 175 

€V ^ e/SaXov Kvverf Ayafj.€fj.vovog ^ATpei^ao. 

Xaot ^' y^pyjo-avTO, 6eoiai ^e yetpag dve^T^^oV 

r^ 5./ V j^, \ > > \ > / 

wde 0€ Tig €t7r€(TKev tOcov etg ovpavov evpvv 

149. SSk€ 8'] rivei yp. SS/cef. et Herodianus. izfirdKaxQe alii. 
153. edpirei 1] edpa-ei i[A^ Ze- 177. eeo7<ri Se] 6^07^ tSe Ptole- 

nodotus. mseus Ascalonita. 
T71. 7r£Tra?kao-56 Aristarchus 138 lAIAAOS H. ILIAD. 

** Zev Trarep, ^ Aiavra XayeTv, rj Tu&eof vlov, 

7] avrov (BaaiX-iqa woAuj^jJo-oio Mu/foyvvyf." i8o 

"■Of ap e^av, TrdXXev &e Tepvjviog miroTa Nearap, 
€K §' €$ope KXyjpog Kvvevjg, hv ap' ^9eXov avrot, 
AiavTog' Krjpv^ ^e (pepoov dv o^iKov dirdvrvj 
^et^ ev^e^ta Tracnv dpicrri^ea-a-tv ^Ayatav. 

al V ov yiyvcoaKovreg dTriqvqvavro eKaarog. l8^ 

aAA ore by] rov iKave <pepm av ofKiKov aTravrif}, 
og [/.tv e7riypd\pag Kvverj j3dXe, <f)ai^i[/.og A'tag, 
vjTOt vTteayeBe %ery9', o V ap efJLJSaXev dy^t Trapaarag, 
yva oe KAVjpov aTjfxa iO<av, yijvyjae oe eu^w. 
Tov [j.ev wap iroh^ eov y(a{Ji.d^ig (3d\e <f>a}VVjCTev re 190 

ci> (piAot, Tjrot KAyjpog e[j.og, ^atpo) Oe Kai avrog 
6v[Ji.w, eiret ^oKea vtKV)ae[/.ev EKTopa ^Tov, 
aAA ayer , o<pp av eya moXefJ.ijta rev^ea Ova, 
ro(j>p v[Le7g evy^eaOe Att Kpoviavt avaKrt 

c-tyvj e<f> v[x.eia3V, tva [/.vj Tpaeg ye 'nvBavrat, 195 

^e Kai a[Ji.<paoivjv, eiret ovriva oetot[j,ev e[j.7ivjg' 
ov ydp rig [J.e (3ii^ ye eKav deKOvra ^tvjrat, 
ovbe rt topeiv}, ewei ovO e[/.e vvjiOa y ovrag 
eXiro^JMi ev YiaKa[j.ht yeveaQat re rpa<f>e[j.ev re." 

'■Qf €<f>a6\ 01 &' ev^^^pvro Att Kpovtavt dvaKrt' 300 

ube Oe rtg eiTrea-Kev toav etg ovpavov evpvv 
" Zev Trdrep, l^vjdev /xe^ewv, Kv^tare [/.eytare, 
^of viKYiv A/avT/ Kai ayXaov evyog apeaQat' 
€1 &e Kou^Efcropd irep <f>iXeetg Kat Kv^eat avrov, 
lavjv d[j.<f>orepoiat pivjv Kat Kvdog OTraaaov.^' 305 

^Q.g dp e<f>av, A'tag &€ Kopvaaero vapo%t yaXKa. 
avrdp €7rez&^ Ttdvra Tiept yrjpo^ eaaaro Tex//vi, 
aevar 'eireiff oidg re TreXaptog 'ep^xerat Apvjg, 

1 86. S^ Tov] Hanc scripturam nodoto et Aristarcho. 
et alteram S)j p' memorat scho- 197. iKuv] iXav Aristarchus. 
liasta. 198. ciiU ri Aristarchus. ovSe 

193. StJa)] ^ijva Aristarchus. jocev Aristophanes. 

195 — 199* aQerovvrai ab Ze- VIL lAlAAOE H. 139 

o(xr €i(rtv TToXeixovoe fA€T avepa^, ovfrre Kpovim 

6vfJi.o(3opov epi^og (xevei ^vvevjKe fJLa-^^ea-Gai. 3lo 

ToTo^ ap A/af (apro TreXapios, €pKOf Aj^a/wv, 

fjt.ei^ioci}v PXoa-vpoia-i irpoacaTiacri' vepQe ^e Troara-iv 

vjie fxaKpa ^i^ag, Kpa^acov ^oXi^^^paKiov ey^^of. 

rov &e Kai *Apye7ot f/.ev eyrjBeov ela-opmvreg, 

Tpwag &e rpofj.og alvog VTivjXvQe yvla eKaarov, 215 

EKTopt r avra Bvfj.og evi a-rvjQea-ai itaraa^tTev' 

aAA ov TTcog ert eiyev VTTorpeaat ovO avaowat 

aip Xam eg ofitXov, eTrei TrpoKaXeaaaro '^(apfx.y]. 

Atag V eyyvBev ^XQe (pepcov aaKog vivre itvpyov, 

yaXKeov eitra^oetov, ot Tv)(^tog Koifjie rexr^v, 220 

a-KvrorofJMV op^ apiarog, TA17 evt otKta vatcov 

og ot e-TTOtvjaev araKog aioXov eTtra^oetov, 

ravpcov ^arpe<f>ect}v, htt S* oy^^oov vjXaae '/aXKov. 

ro irpoaOe arepvoto (fjepcov TieXafAcovtog A'iag 

(jTVj pa ft.dX^ EiKTopog eyyvg, aTretXvjaag &e 'irpoayjv^a 225 

" EiKTop, vvv fLev ^v) ad(f)a eiaeat oloBev olog 

oiot Kai ^avaoHa-tv dptarYjeg fj.ereaa-tv, 

Kat fj.eT 'Aj^/AA^a pYi^vjvopa Gvfj.oXeovTa. 

aAA' fj.ev ev vvjeaa-t Kopcovtat irovroTropotatv 

Kelr d7rofj.vivtaag ^ Ayafj.efj.vovt, Trotfievt XawV 230 

y3fj.etg etfj.ev roiot ot av aedev avrtacratfj.ev, 

Kat TToXeeg. aXX apye fJ.ayvig vjQe •TrroXefJ.oto. 

Tov S' avre TrpoaeetTre fxeyag KopvSaioXog"EKrcop 
" Aiav hoyeveg TeXafj.(ovte, Kotpave Xaoov, 
fxvj rt fj.ev vjvre Ttat^og a^avpov Tretp^rt^e 235 

^e yvvatKog, ^ ovk oT^ev 'itoXefJ.^ia epya. 
avrap eyav ev olta ft.d')(ag r dv^poKraaiag re' 
oto eirt Oeqia, otO eir aptarepa vcofj.-^aat focov 

213. jS<j8a? Aristarchus. Alii 230. affo/A>jv/o-as] iitiiMivtirai A- 

igitiir jSijSwv. ristarchus. 

214. fcev Aristarchus, /xey' 238. jSSv Aristarchus. /3ot/v 
alii. Aristophanes. j35 alii. 140 lAIAAOS H. ILIAD. 

a^aXeoyv, to [mi eari raXavptvov 'TroXef/.i^eiV 

oi^a S' cTraitai fj.o6QV /Wwv aKeiacoV 240 

oi^a ^' evi yra^tyj '^yjica fJLeXTrea-Bai" Apv)i. 

aAA ov yap a eSeXco fSaXieiv rotovrov eovra 

KaBpyj OTrnrrevaaf, aA.X' afj.(f)o^ov, at Ke rv^afxt." 

'H pa Kai afuiteTraXm irpo^iet 'toKiyoaKtov 'eyyo(;, 
Kat PaXev Atavrog ^etvov (7a.Kog entra^oeiov 2^45 

ecKporarov Kara '^akKOV, og oy^oog ^ev eir avriS. 
eg oe oia itrvyag ijKde ^ai^iav yaKKog aretpy^gf 
ev rjj ePoofMry] ptvZ ayero. ^evrepog avre 
Atag Oioyevvjg 7rpo'iet ^oXfXpcrKtov ey/pg, 

Kai f3aKe Tlptaf/.t^ao Kar daTrida Trdvroa eia-^v. 250 

^ta fj.ev da^Tridog rjXOe <f)aetvyjg of3ptf/.ov ey^^pg, 
Kat &/a 6(opv]Kog ivoKvtat^dKov rfpyipetcrro' 
avrtKpv Oe irapat KaTrdpr]V ^tdfLrjcre yjtrSova 
eyypg' 6 §' eKXtvdvj Kat dXevaro Kvjpa fxekatvav. 
Tft? eKa7racr(Taft.evoo boAty^^ ^yx^ea '/ep^Tiv afx. afj.(pa) 255 

arvv p^ eTreaov, ketovatv eotKoreg u)fj.o(f)dyotatv 
7] avai Kdirpotatv, ravre aOevog ovk dXaTra^vov. 
Tlptafi.t^if]g fJ.ev eiretra fj.eaov adKog ovraae ^ovpt, 
cy^' eppyj^ev yaXKOV, dveyvdfj.(f)9'i^ M 01 al')(jxy]. 
A'tag ^' daTTi^a vv^ev e7idXfj.evog' yj ^e ^taTrpo 260 

^KvSev ey)(etyj, arvipeKt^e ^e fj.tv ft.efJ.aara, 
rfj,y]Oy]v av^^ev eiryjAoe, fj.eA.av aveKyjKtev aifjM. 
dXK ov^ ag dTreXyfye fi-dyvig KopvSaioKog^EKrcop, 
akK ava^^^aaadfxevog XtQov etKero xetpt ivayety] 
KeifJ.evov ev -Tre^tcp, fi.eKava, rpyjyvv re fx.eyav re' 26^ 

rS) fSdXev A'tavrog detvov ad^og eTrrafSoetov 
fxeaaov e7rofJxf>dKiov' irepiyj^^^yjaev t apa '^(aKKog. 
^evrepog avr A'tag ttoXv f/.et^ova Xaav detpag 

241. S5J1Q)] SojfcBV Aristarchus. ^ov^ Tovrovq ov iipoa-ievrat eyiot, ucncep 

243. 'rv^u[A,i] fyp. rvyfltfA.1, II- oii^e Zrivo^oTog. 
lud haud dubie probavit Ari- 259. %aKKov'] %aXKOi Aristar- 

starchus. Conf. ad 0, 23. chus. Vid. ad r, 348. 

2^56. 257. Schol. : rovi o-Tt- VII. lAIAAOS H. 141 

ijK eTri^iv^aag, iTrepeia-e ^e /v' aTreXeSpoVy 

eiaco S' a<7TriV ea^e ^aXm fxvKoei^ei Tterp^, 270 

l3Xa\pe ^e ot ^iXa yovvaO ' 6 S vTtriog e^eravvaQy} 

a^yinV evi')Qiifx.(f)9€ii' rov S' aixp' cop6aaev AttoAAwv. 

Kai vv Ke ^y] ^i(f)eea&' avroay^^ov ovra^ovro, 

>\/ A^'' 1 '5>'' \>5.~ 

e; {XV] KvjpvKeg, ^io$ ayyeAOi ijoe Kai avOpcov, 

ijXQoVf 6 (jiev Tpwuv, 6 ^' ^Ayaiav yakKo^y^irmm, 375 

TaXQv^iog re Kai ^i^ahg, TieiivviJ.evia afjjpa. 

[xea-a-a> S' afX(f)orep(av aK^Trrpa d^Qov, el-ne re fuiSov 

KVjpvi^ ^l^ahg, ireTrvv ixeva /xiy&ea eih(og 

" [xyjKeri, Tra^e (f)iXco, TroXefxi^ere fxyjj^e fi.a^^eadoV 

afx(f)orepco yap a-(f)co'i' (f)iXei ve^f^eXyjyepera Zevg, 380 

afJi(f)co b af)(jj,7jra roye 07) Kai lOfxev airavreg. 

vv^ S' 7)^7] reXeOei' ayaOov Kai vvKn 7ri6ea6ai. 

Tov aiiafi.ei^ofxevog 7rpoae(f>Y) TeXafnmiog Aiag 
" 'I^ar , FiKropa ravra KeXevere fjiv6'^aaa6at' 
avrog yap '^^apff.vj TrpoKaXecraaro Travrag aptarovg. 385 

ap^^erco' avrap eya fxdXa ireiaofj.at •ypiep av ovrog^^ 

Tov V avre irpoaeetire fxeyag Kopv6aioXog"EKrcop 
" Aiav, eiiei rot "^coKe 6eog fj.eye66g re /3/>jv re 
Kai TTiVvrvjv, Trept ^ e7%€z 'Aj^a/ojv (f^eprarog eaai, 
vvv fi.ev 7ravacofJ.ea6a ^a%>?<r Ka) '^'^'ior^rog 390 

av}fi.epov' varepov avre fxa')(7}a6fj.e6\ eia^Ke '^aif/.cov 
af/ifxe OtaKptvy], ^cot] ^' erepotai ye viKiqv. 
vv^ & v]^7] reXe6et' dya6ov Kat vvKri 7ri6ea6at, 
cog av r ev(f)pv]vr]g Travrag 7iapa viqvaiv ^A^yatovg, 
aovg re fxdXtara erag Kai eraipovg, ot rot eaatV 395 

avrap eyco Kara aarv fj.eya Wptdfj.oio dvaKrog 
Tpaag ev(f)paveco Kat Tpcod^ag eXKeat7re7rXovg, 
atre fxot ev/pfj.evat ^ehv ^vaovrat dycova. 

272. ao-irtS' ivtxpiiji.<p6u(; Aristar- Ixion . 
chus. ao-Tr/S* iyxpil^(p6eii alii. 295. aSeTeTrat. 

al\l/ Aristarchus. «»// ahi. 298. MaovTut'] Bvovrai Hero- 

280. (T<pa'i] a-(pSe Demetrius dianus. 142 lAIAAOS H. ILIAD. 

Occpa ay aAA^Aoiai TrepiKAVTa bmfMV afjjcpa, 

otppa rig coS' e^iTnjatv ^Ayatm re Tjowwv re 300 

'yjfsXv efxapvdadv^v epidog irepi Bvixo^opoio, 

t^ avr €V (f^iKorvjri ^ierixayev apSf/.-^cravre'" 

"^Of apa (fxov^crag ^uk€ ^i<pog apyvpoTjXov, 
avv KoXew re <f>epav Kai evr/x^^rco reXafiwvi' 
A'iag &e ^aaryjpa ^ihov (poiviKi (paetvov. 305 

Tw &e ^taKpivSevTe 6 fA,€V fM.ra Kaov 'A-^^atwv 
vji , ef LpwoDV ofJMOov ki€. TOt b eyapiqaav, 
<ig €tdov ^wov re Kai dpTefJLea Trpoa-tovra, 
Aiavrog Trpocpvyovra fj,€vog Kat yeipag daTrrovg' 
Kat p' vjyov irport aarv, deXTrreovreg aoov eivat. 310 

Atavr avff erepcodev evKv^fjitdeg ^ Ayatot 
€ig 'Ayafj.efJ.vova ^Tov ayov, Keyapyiora viKyf. 

O/ V ore ^^ Kktatfiatv ev 'Arpei^ao yevovro, 
roTa-t ^e /3ovv Upevaev ava^ dv^pav 'Ayafj.efJ.vm 
aptjeva Trevraer^pov v7iepfj.€V€i Kpovimt. 315 

rov ^epov dfj.(f)i Q' eVov, Kai ft.tv ^te^^^jevav aitavra, 
fj.tarvXKov r ap €7rtarafj,€vci}g TieTpd.v r ojSeXoTatVj 
(OTrrvjadv re 7rept<ppa^ecog, epvaavro re Trdvra. 
avrap hret Tcavaavro ttovov rervKovro re ^aTra, 
taivvvT, ov^e rt 6vfj.og e^evero dairog eiavjs' 3*0 

vwrotatv &' A'iavra ^ivjveKeeacrt yepatpev 
?lpcog 'Arpet ^Tjg, evpvKpeicov Ayafj,efj,vcov. 
avrap eTrei Ttoa-tog Kai eOyjrvog eg epov evro, 
roTg 6 yepcov Trdft.TrpcoTog v<f>atv€iv vjp^^^ero fj.rfrtv, 
Nearcop, oi) Kot TrpoaQev dpiarr} (paivero ^ovX"^' 3^5 

a<f}tv €v<f>pov€cov dyop^^aaro Kat f/.ereeiTrev 
"'AToe/^o; Te Kat aXXot dptarvjeg Ylavay(atcov, 
•TroXKo) yap reSvaat KapyjKOfii.ocovTeg 'Ayaioi, 
Twv vvv alfj.a KeXaivov evppoov dfjxf^i YiKafjm^pov 
laKe^aa o^vg^Ap-^g, ^v)(ai ^ Ai^oa^e KarvfXQov' 330 

304, euTjiAijTw] ew/Ai^Tj) Aristarchus. VII. lAIAAOS H. 143 

Tco ae %p^ 'TToXefA.ov (mv afx. ^oi "Travaai ^AyatwVy 

avro) ^ aypOfJ.evoi KVKk^a-ofj^ev evSa^e veKpovg 

^ova) Kou ^[/.lovoiaiv arap KaraKVjOfxev avrovg 

rvrBov aTTOTrpo veav, wf k oarea Traicriv eKaarog 

oiKOO ay^, or av avre vewfxeda narpiha yaiav. ^^^ 

rvfL(3ov S' df/i(j>t TTvpYfl) eva •yevofx.ev e^ayayovreg 

aKptrov eK Tre^tov' irort S' avrov ^etfJi.ofJLev ^Ka 

•nvpyovg vxpi^Xovg, eiXap vvjcov re Kat avrSiv. 

€V ^' avroiat TrvXag nroLV)(Jofi.ev ev dpapviag^ 

0(f>pa ^i avrdiov tiniyiKaa-tYi otog e^tvf 340 

eKToa-Qev ^e ^a6eTav opv^ofxev eyyvBi rd<j>pov, 

rj y^ nnrovg Kat Xaov epvKUKoi dfixf>tg eovaa, 

fMj Ttor eTTt^piayj TroXef/iog Tpvcov dyepa}')(ii>vJ'* 

'^Q.g e(paS', 01 S' apa •ndvreg eTrvjVi^a-av jSaa-iXvjeg. 
Tpwcov avr dyopy} yever ^Wtov ev TroXei aKpvi, 345 

^eivr} rerpyjyvTa, icapa Ylpidf>.oio Qvf^atv. 
roTa^tv &' 'Avnjvojp iteirvvfxevog ripy^ dyopeveiv 
" KeKXvre fxev, Tpaeg Kat Adp^avoi -i^S' eTriKovpot, 
o^p' etTro) rd ft.e Bvfxog evt arviBea-at KeKevet. 
'hevr ayer , Apyetviv EAevijv Kat Krr]ft.a&' dfx avryj 350 

^wofxev Arpei^y^atv ayetv vvv S' opma Trtara 
\peva-dfi.evot fJMyoft.ea-Ba' toj ov vv rt Kep^^iov yjfuv 
[ehroft.at eKreXeeaBat, tva fMj pe^0fji.ev w&e]." 

tirot oy ag etTrm Kar ap egero rotat b avearyj 
'^iog AXe^av^pog, 'EAev^f Troatg y]VKOff.oio, ^^^ 

og fuv dft.eil3ofJ.evog eirea irrepoevra irpoayjv^a 
" 'AvT^vop, av fxev ovKer efi.01 <l>ika ravr dyopeveig' 
olaBa K(u aXXov fj.vBov afj.etvova rov^e voiqaat. 

>W'\^\ ~ >\ o>~> / 

et b ereov oyj rovrov aito aTrovoyfg ayopeveig, 

l^ apa %y] roi eireira Beot (ppevag taXeaav avroi. 360 

334. 335. aBeTovvrai. V. 436. ubi verba eadem. 

336. 8"] T Aristarchus. 353. aSeTen-aj. 

337. eK TteVm' wot<] ev TrtS/o), ^va. (Mj] "v av fMj Aristarchus. 
«ept Aristophanes, ut colligi pot- 359. e* S' iTtov Aristarchus. 
est ex annotatione schol. ad c» iTflv ahi. 144 lAIAAOS H. ILIAD. 

avrap eya Tpwea-tri {xtff iTnro^afx.oig ayopevaco. 
avTiKpv ^ am(f>Yiy.if yvvouKa fxh ovk aTro^wcrW 
KT-yjfJMTa ocra ayofxi^v eg Apyeog •^[x.erepov Oo} 
TravT eSeKo} '^ofxevai Ka\ er oiKoQev aAX' hriBeHvat" 

tiTOi oy (og emm Kar ap egero' roia-i o aveffrvi 305 

Aaptavi^Yig Upiafxog, Beotpiv [x-^a-rap araKavrog, 
acfyiv ev(f>povecov ayopriaaro Kai fkereeiitev 
" KeKkvre /xev, Tpweg- Ka) Aap^avoi ^^' eTriKOvpoi, 
o<j)p enra ra /xe dvfxog evi ar-^Oearai Kekevei. 
vvv fxev oopTTOV 'iXeaBe Kara TrroXtv, a>g ro nrapog Ttep, ^yo 

Kai (f>vhjaKV}g fxvvjaaade Kat eypvjyopSe eKaarog' 
c^woev lOatog trco KotAag eTti vijag 
eiTrefxev Arpetd^yjg, ^AyafMefxvovt kcu MeveAact), 
fwBov ^AXe^av^poio, rov eiveKa veTKog opojpeV 
Kat &e ro^ eiTrefievat irvKivov eTtog, a\ k iQeXcoaiv 375 

TcavaaaBat 'TioXeft.oto ^vayj^xjeog, etaoKe veKpovg 

K^ofxeV varepov avre f/M')^if]aoft.ed\ eiaoKe ^atfJMV 

»/ ^ / ^ / w « / ' / " 
afxfxe QiaKpivvjf Oavj erepoiai ye vikvjv. 

'■^lls' €(f>a6\ ot d apa rov fj.dXa fj.ev kKvov vjo eirtBovro, 

l^opirov enetB eiXovro Kara arparov ev rekeeaatV^l 380 

viSaQev V ']^a7og e^fj KOiXag eTti vyjag. 

rovg & evp^ etv dyop^q Aavaovg, OepdTrovrag Apvjog, 

vvfi Tidpa Ttpvft.Vf} Ayafj,efJ,vovog' avrap 6 roTatv 

arag ev fj.eaaotaiv fi.eTe(f>oiveev rjirvra Kvjpv^ 

" 'Arpet^yj re Kat aXkot dpiar^eg Yiava^/atSov, 385 

yjvayei TIptafj.dg re Kai akXoi Tpweg ayavoi 

eiTTeTv, a'i /ce Ttep vfj.fui (f>iXov Kat tj^v yevotro, 

fnvBov ^AXe^dv^poto, rov etveKa vetKog opapev' 

KTyjfJ.aTa fj.ev oa^ 'Ake^av^pog KoiXvjg evi vv}vatv 

^ydyero TpoirivV — ag Ttptv oo(f>eXK ditoKeaBat — 390 

TtdvT eSeXet t6fj.evat Kat er otKoSev aXK eTtiSeivai' 

Kovpt^ivjv ^ oKoyov MeveKaov Kv^aKtfxoio 

ov (f)Vjatv '^aaetv' vj fj^v Tpaeg ye KeKovrat. 

^ ^^ /<N' ' / J n, 3/ V J '/1/^ 

Kat 0€ roo vjvcoyeiv etiteiv eTtog^ at k eaeKvjre VII. IAIAA02 H. 145 

•Trava-aadat irQXefj.oiQ ^vo-^j^eos", €iaoK€ V€Kpov$ 395 

K^^OfXeV V(TT€pOV aVT€ [Xa'^Y}(TOfX€d\ €t<70K€ ^atfMWV 

V ^ / <\/ <S? e / / /j> 

a[XfX.€ QiaKplV/l, OWTfJ €T€pOl(Jl y€ VlKVjV. 

Llg €<pad , ot apa TravTcg aKi]V €y€vovTO crta7r'i^. 
o\p€ &e ^yj fi.€T€€t7i€ ^oTjv ayaQo^ ^tofj.vi^rig 
" fi.YlT ap Tig vvv KTyjfxaT Ake^av^poto ^^y^aQa 400 

/x^fl' 'EAev^i^* yvoiTOV ^e, Kat og fxdXa vrjTrtog €CTTtv, 

ag 'i^Yi Tpco€(ra-tv oXiSpov it^tpaT ii^ypiTat. 

<^r\ V-t /1' ' S>' " ' ^ ' ■«■ ' A 

\lg €(pa(i , ot apa iravTeg eTr/aj^ov vt€g AyatcoVj 

fAvBov dya(TadfX€Voi /^tofx^^eog tTnto^tdfKoto. 

Kat TQT ap l^ahv 7rpoa€<f)y} Kpetcov ^ Ayafj.efx.vcoy 405 

" ^]^a7 , riTOt fXv6ov Ayatav avTog aKovetg, 

cog TQt VTTQKptvovTat' €fXQt S' eTTiav^dvet ovTCog. 

dfj.(fH &e V€KpoT<Ttv KaTaKatefxev ovti fueyatpca' 

ov ydp Ttg ^et^co veKvcov KaTaTeBvrjcaTav 

ytyv€T, eiret k€ 6dvco(xt, Trvpog fj,€tXt(Taefj.ev coKa. 410 

opKia be Levg kttco, epiyoovnog iiocTig tiprjg. 

""Of eiTrav to cTKrjTtTpov dvi^T^/eQe Tracrt GeoTcriv, 
axpoppov & ^l^aTog efSrj TtpoTt IXtov tprjv. 
01 &' eaT eiv dyoprj Tpcoeg Kat Aap^avfcoveg, 
TrdvTeg ofArjyepeeg, TroTi^eyfj.evot otvtiot dp eXdoi 415 

l^aTog' 6 ^' dp^ rjKOe Kat dyyeXtrp dirUnrev 
(TTag €V fj.eaaotatv. TOt & cottXi^qvto fj.dx' ioKa, 
dfj.<f>oT€pov, veKvdg t dyefj.ev, eTepoi §€ jaefl' vKr^v' 
^ApyeTot ^ eTepcodev evaa€Xfj.cov dno vrjZv 
coTpvvov veKvdg t dy€fj.ev, eTepot ^e fj,e&' vXrjv. 430 

HeA^Of fj.€V eiretTa veov •npoae^aXkev dpovpag, 
e^ aKaXappeiTao PaGvppoov 'QiKeavoTo 
ovpavQV etaavtcov' ot B^* rjVTeov dXXrjXotaiv. 
€v6a ^tayvcovai •^aXeTrcog rp dvbpa eKaaTOv' 
«AA v^^aTi vt^ovTeg aito ^poTov alfKaToevTa, 425 

409. TiBvtiuxuv (^KaraTeOvijuTcov) 42 O. uTpvvov veKvdi t*] OTpvvovTO 

Aristarchus. TeOvuuTuv (fcara- veKt? Aristarchus. 
•reOvuuTuv) alii. 146 lAIAAOS H. ILIAD. ta.Kpva Bepfxa yreovTeg, afXa^am eTrdeipav. 

ov^^ eia Kkaieiv Upiafj^og fxeyag' ol Se criaTr^ 

veKpovg 7rvpKa'iYjg eTrevvjveov a^^vvjxeVoi Kvjp, 

ev Qe TTvpi irp-^cravTeg e^av TrpoTi^lkiov iprjv. 

ag d avTcog eTepcodev evKv^fj.ideg 'A^^a/o/ 430 

veKpovg 7rvpKa'i^g eirev^veov aj^vy/Aevo; Kyjp, 

ev ^e TTVpt Trp-^aavTeg ejSav KoiXag eTii vvjag. 

'Hjotof ovT ap TTCO yjcbg, eTi ^' a[ji.cf>iXvKy} vv^, 
T^fxog ap afupt Trvpvjv Kpttog eypeTO Xaog 'A^^^aioov, 
TVfji,/3ov § afJicf)' avTVjV eva mieov e^ayayovTeg 435 

aKptTov Ik irSiov, ttoti ^' avTOV Te^^^^og e^eifJiav 
TTvpyovg 5' vxpy]?\.ovg, eiXap vyjZv tc Kat avTwv, 
ev avToio-t TtvXag eveiroieov ei) apapvtag, 
ccppa bt avToxav iTnryjAaati^ oQog etr} 

eKT0cx6ev de (BaQe^av Itt avTca Tacfjpov opv^av, 440 

evpe^av fi.eydXv]v, ev ^e (XKoXoTiag KaTeTrvj^av. 

"■Of 01 ff.ev TTOveovTo KapYjKOfJiocovTeg Ayaioi' 
01 Oe Qeoi Ttap Tifjvi KaBy)ff.evot daTepoirfiTri 
By^evvTO fj.eya epyov A^/atm yaXKoy^tTcavcov. 
ToTcTt ^e fj.vBcov yip^/e Yi.oaeibdcov evocj i-^^Bcov 445 

" Zeu TTaTep, rj pd Ttg ecTTi /BpoTcov eit anetpova yaldv 
ocTTig €T aOavaTOtcrt voov Kat fi.^Ttv evtxpet ', 
ovy^ opdag OTt S avre Kap^KOft.ocovTeg Ayatot 
Te7yog eTety^icra-avTO vecav virep, df*.(f)t §e Tdcfjpov 
rjXacrav, oii^e QeoTcrt ^ocrav KXetTag eKaTOfJi^ag ; 450 

~ W V . / V r/ 5 ' f<^ i f , 

Tov vjTOt KAeog eaTat oaov r e-KiKtovaTat vicog 
Tov S' eTrtXyjcjovTat to eyh Kat ^o7^og 'AttoXXwv 
i^pco Aaoft.e'^ovTt •noXtaaafj.ev aOKyjaavTe. 

Tov ^e f/.ey oyByjfjag Trpocrecfjy] vecfjeXyjyepeTa Zevg 
" w TrdTTOt, evvoaiyat evpvcrBeveg, oiov eetTreg. 455 

428. 431. mpKoi^i Aristar- doto, Aristophane et Aristarcho. 
chus. TcvpKai^ Zenodotus. 45 1- 458. oa-ov Zenodot. oarTjv 

436. iK Tiediov, Tiort] iv ■Kilta, Aristarchus. 
i:ep\ Aristophanes. 452. to lya Aristarchus. to 

443 — 464.a0fcTouvTafabZeno- t" tyu vel to 8' €7« alii. VII. lAIAAOS H. 147 

aAAof KiV rtg tovtq Oewv ^eiaeie vot^fxa, 
os (Teo iroXXov acj^avporepog yeipas re fj^evog re' 
cov 6 ^TOZ /cAeos' ecTTai 0(tov r eTTiKibvarai yjug. 
a/ypei [xav^ or av avre KapTjKOfxoavreg 'Aj^a<o; 
oij^ojVTa^ (Tuv v>juo-i <f)ikv}V es Trarpi^^a yaTav, 460 

Ter^^o? avapptj^ag ro [xev eig aXa Trav Kara^^^evai, 
avrig § -^ibva fj.eydXy]V xpa[j.dQoi(yi KaKvy\)ai, 
cof /f€v Toz jtAeya Ter^^of dfxak^vvy)rat A^^afwv." 
'Of 0; jotev TO/ayTa wpof aXkrjkovg ayopevov, 
SyceTO S' ^eA/of 5 rereXearo &e epyov 'Aj^afwv, 465 

/Sovcpoveov de Kara KXiariag Kat ^opTrov eXovro, 
wjeg &' eK Ai^fji^voio Trapecrracrav oivov dyovcxai 
TtoKKai, rag TrpoeiqKev 'Ii^aovi^yjg Evvviog, 
rov p eTej^ lipiitvAyi vir iv](Tovt, 7roifx,evi Aaaov. 
yapig ^ ^ Arpef^rfg, ^ AyafJiefuvovi koi MeveAaw, 470 

^UKev 'lyjaovi^yjg dyefxev fxedv, %iXia fj.erpa. 
evBev dp oivi^ovro KapyiKOfKooovreg^ Ayaioi, 
aKXot fj,ev j^aA/foS, aAAo^ &' aidcovi (Ti^^^p^p, 
aKXot §e pivoTg, aKKot V avryj^rt /3oecra-iv, 

dkkot §' dv^paTTO^eacrt' riOevro ^e ^aTra BdXeiav. 475 

itavvv^tot fj.ev eTtetra Kapy]KOf/i.ooovreg ^ A^/aiot 
taivvvro, Tpueg ^e Kard TiroXtv ^^' eTrtKovpot' 
Travvvy^tog ^e cr^/v KaKa fnyj^ero fxrfjriera Zei/g 
<Tfj.€p^aXea Krvirecav' rovg &e '^(apov ^eog yjpet' 
oivov &' €K ^eTrawv yafj.d^tg yeov, ov^e rtg 'irkyj 480 

Trptv TTteetv, Trptv Xelipat V7repfi.evei Kpovtmt. 
KotfJ.-^cravT dp eiretra Kat virvov ^apov eXovro. 

475' aBeteirai ab Zenodoto 481. i:fiv iciiuv\ i:Ui*.^vai Ari- 

et Aristophane. starchus. 

avSpairoSetro-t] avSpaTroSoJO-j Ari- 482. afieTc» ZenodotUS. 

starchus. L 3 148 lAIAAOS 0. ILIAD. 

0. 

KoAoy fJ^XV' 

Hag /X6V KpoKOTreTrkog CKi^vaTo iraaav lir alav, 
Zeyf Qe 6ecov ayofiyjv TtoiYjaaTO TepiriKepavvog 
aKpoTaTV] Kopv<f>^ TToXv^eipo^og OvXvfXTroio. 
avTog Oe (7<p ayopeve, Oeoi o vtto iravTeg aKovoV 
" KeKXvTe ix,ev, TcdvTeg re 6eoi iraaai re deaivai, 5 

0(f>p^ eiTta Tcc jae Ovixog evi a-T-^Qecrai KeXevei. 
fJ-yjTe Tig ovv 6v}Xeia 6eog Toye [xvjTe Tig apo-yjv 
TreipaTCO ^iaKepaai efjiov eirog, aAA' afxa irdvTeg 
aiveiT, o(f)pa Tay^iaTa TeXevTYiaa To^e epya. 
<3V t av eym aTzdvevBe 6em e6ekovTa vovjcrca 10 

eX.6ovT Yj Tpcoecrcriv dpTjyeixev vj AavaoTatv, 
TrXyjyeig ov KaTa KOcrfj.ov eXevcreTai OvXvfXTrovde' 
7] fj.iv eXcbv pixpco eg TapTapov vjepoevTa, 
T^Ae /^aA', ij^x^i ^d6ia-Tov vtfo y^ovog ecTTt l3epe6poy, 
ev6a ai^Tjpeiai Te %vXai Kai ydXKeog ov^og, 15 

Toaaov evepu AiOeca oaov ovpavog eaT aito yavrfg 
yvcaaeT eireiff oaov eif/.i 6eoov KdpTiaTog aTrdvTCOv. 
el V dye Treipyjaaa6e, 6eoi, iva eideTe TrdvTeg' 
aeipyjv y^vaeiviv e^ ovpavo6ev KpefJ.daavTeg 
TravTeg V e^a7rTea6e 6eoi iraaai Te 6eaivai' 30 

«AA' ovk av epvaaiT e^ ovpavo6ev Tre^/ov^e 

Z^v , vTraTov fLVjaTcap , ov^ ei fj.dKa TroAAa Kdff.oiTe. 

j. ,' f/ 5./ ' \ / 1 '/)/» ' / 
aAA oTe Qy} Kev eyco Trpocppcov ebeAcafj.i epvaaai, 

avTvj Kev yaiv\ epvaaif/. avTvj Te 6akaaav\' 

aetpvjv fj.ev Kev eiteiTa nept piov Ovkvfj.7roio 25 

^v]aaifj.v]v, to, &e k aWe fj.eTviopa irdvTa yevoiTO. 

T . a&6T£? Zenodotus. starchus. S^ Koi — i6eKot[Ai alii. 

7. 060?] Oeuv Aristarchus. izpicppm'] Tip6<Ta-a Ptolemaeus 

10. ditdvevde] dinzTepOe Ari- rov 'Opvdvdov. Sj? «ey (quod anno- 

stophanes. fi£T07r<(r5e Zenodot. tare neglexit schol.) — iOeAaiAiA' 

23. S^ Kev (quod annotare ristarchus. S^ Kat — id€KoifA.t alii. 
neglexit schol.) — iBekwi^t Ari- 25. 26. aSeTe? Zenodotus. VIII. lAIAAOS 0. 149 

roa(70v eyco •nepi r etfJii ueav Ttepi r eifx avopairay. 
\lg €(paa , oi b apa iravreg aKyjv eyevovro a-iccTry) 
fMQov aya(T(7afi.evoi' fUfXa yap Kparepcof ayopevcrev. 
oxpe ^e ^v] fuereenre 6ea yXavKaTng 'A^^v^ 30 

" u> Trdrep vjfj.erepe Kpovi^v], vTrare KpeiovrcoVf 
ei) vv Kai ^fJ.e^ig 'i^fJi.€V roi cyOevog ovk eTrieiKroV 
aXk efjjnrjg Aavaav o\o<pvpoff.ed ai')(^fj.Yjrdcov, 
01 Kev ^Yj KaKov oirov ava7rX.'^a-avreg oXcavrai. 
aAA' Yjroi TroKefx.ov fj.ev d(f>e^ofJLe6 , cog av KeXeveig' ^^ 

/3ov\yjv ^ ^Apyeioig V7ro6v]o-ofj.e6\ yjng ov^aet, 
cog fjJ/j Trdvreg oXcovrai o^v<T(7afji.€Voio reo7o. ' 

T^v V eTnfj.ei^vjcxag Trpo(7e(f>yj vecjtekyjyepera ^Levg 
" 9dpc7ei, Tpiroyeveia, (piXov rcKog' ov vv ri QvfLw 
7rpo(f)povi fjJvQeofxai, eSeXco ^e roi ^Triog ehai." 40 

'"Of emcov vTT oj^ecr^; rirvaKero '^^aXKOno^^ iTiirco, 
oiKVTrera, •)Q)V(7€V]a-iv eOeipy^criv Kofjiocovre, 
yjpvcTov ^' avrog e^vve nepi ^po)', yevro ^ ifj.d(xBXy]v 
yjpvcreiyiv evrvKrov, eov ^' eire^y^a-ero ^i(f)pov. 
f/idari^ev &' eXdav' rco ^ ovk ocKOvre 7rerea67]v 45 

fiieaay]yvg yaiiqg re Kai ovpavov darepoevrog. 
I&>yv ^' iKavev 7rokv7ri^aKa, fj^yjrepa 6y]pcov, 
TapyapoV ev6a ^e 01 r€fJ.€vog fScofxog re 6vyj€ig. 
ev6^ i7r7rovg earyjae 7rary]p dv^pcov re 6ecov re 
Xvaag e^ oyecov, Kara ^' y]epa 7rovXvv ej^ewev. ^o 

avrog V ev Kopv(f)yjai Kade^ero Kv^e't yaicov, 
etaopocov Tpcocov re TroXtv Kai VYjag ^Kyaicov. 

O/ apa ^erTTVov eXovro KapY]KOfJ.ocovreg ^h.yatot 
ptfjxfia Kara KXtatag, d^ro ^' avrov 6copy]aa-ovro. 
Tpaeg ^' av6 erepco^ev dvd TrroXtv coTrXi^ovrOf 55 

Travporepoi' fj.efj.aaav te Koci &)$• vafJ.7vt fj.dy€a6at, 
Xpetot dvayKatyj, Trpo re 7rai^cov Kat Trpo yvvatKcov. 

28 — 40. aderovi/Txt. est, ut est in codice uno. 

35. ai Aristarchus. e< alii, 55. uttXI^qvzoJ mUtfivto Ari- 
quod pro ^ scriptum esse pot- starchus. 150 lAIAAOS 0. ILIAD. 

Traa-at V wiyvvvTO irvXai, €k &' €(T(rvTO Xao^, 
Tre^ot ff nmYjeg re* TroXvg &' opvfjt.ay^o$ opSpei. 

Oi OTe ^^ p Ig %^pov €va ^vvtovTeg ikovto, 6o 

avv p epaXov ptvovg, avv b ey^a Kai fAeve avbpav 
•)(akK€o6apv]Kcov' aTap aairl^beg OfJufyaXoetxcrai 
enXyjVT aXXTjXvjart, TroXvg S opvfJM/y^og opapet. 
€v6a S' afL oift.coyyj t€ kcu eyj^wX^ ireXev avtpav 
oXXvvTCiiv T€ Kat oXXvfx,€Vcov, pee &' atfJMTt ya7a. 6^ 

U<ppa f/.€V y]cog v}v Kat aeqeTO tepov vjfJMp, 
TO(f>pa fx/xX^ afji.<f)QT€pct}V jSeXe yjTrTeTO, TriTrTe ^e Xaog. 
ijfi.og S' ^UeXiog fjieo-ov ovpavov afJxjyt^e^yjKet, 
Kai TOT€ tri yjpvcTeia TraTVjp eTtTatve TaXavTa' 
€v ^' €Ti6€i ^vo KYjpe TavifjXeyeog 6avaTOto, 7° 

Tpcocov 6 iTrTro^afJicov Kai ^ k.yaim '^aXKoyiTcavcav, 
eXKe oe fj.e<7aa Xa^coV peire ^' a't<7tft.ov yift.ap ^ Pi.yatm. 
\ai fxev ^Kyatcav Kyjpeg eTr; yf6ovi TrovXv^OTeipyi 
€^€a-6y]Vf Tpcocov ^e "Trpog ovpavov evpvv aep6ev.'] 
avTog §' €^'i^y]g fj.ey<x.X' eKTVire, '^atofj.evov ^e 75 

y]K€ aeXag ft,€Ta Xaov Kyatcov' oi te i^ovTeg 
6(3ifj.(3yj<j-av, Kat TravTag v7ro yXcopov ^eog eiXev. 

Ev6' ovT 'l^ofiievevg tXvj fj.ifjjvetv ovt 'Ayafj.efJ.vcov, 
ovT€ ^v AiavTeg fj.ev€Ty]v, ^epaTrovTeg Apyjog' 
^ecTTcap oiog efj.tfj.ve Vep^^viog, ovpog 'A^a;wv, 8o 

ovTt eKcov, aXX tTnrog eTetpeTO, tov paXev /co 
^iog 'AXe^av^pog, ^KXivrig Trocrig y]VKOfJ.oto, 

68. afA.(}ii^e^^K€i] Etiam <rvv tS scriptura falsa est, quum ter- 

V aiA^t^e^-^K€iv scribi annotavit minatio in e<v non admittatur 

scholiasta, et in scholio defecto nisi ab metro postulata, quod 

codicis Harleiani Od. A^ 400., non cadit in finem versus. Ad 

ubi idem versus, ad Se.f/.cpi^e^^^Ket II. n, 773. ubi verba fere ea- 

annotatum dixa 'Api(rTa.pxog, tz/A- deTn,'0(ppa (/.ev 'HeXioq [Ae<rov ov- 

<pi^eP-^Kei, quod ex scholio ad pavov aiMpi^e^'qKet, nihil in scho- 

versum Iliadis coUigi potest sic liis annotatum. 
esse redintegrandum, 8/%« 'Ap/- "j^ . 74. aBeTovvrai. 

(TTapyoc, a,y.(pt^€^Kei kou au.(fit^e- Sl. eTe/peTo] Schol. ev riffi tuv 

^■fjKeiv, quanquam altera hasc vTioywf\u.dTa>v " i^diA.vaTo." VIII. lAIAAOS e. 151 

aKpriy KaK Kopv(f)V]v, o6i re irpcoTat Tpi^^^e^ mirav 

Kpavico efJLTrecf^vaa-t, fxaXta-Ta ^e Katptov ea-Tiv. 

aXy^orag ^' aveiraXTO, /3eAof V elg eyKe^paXov ^v, 8^ 

(xvv ^' tTTTTOvg efdpa^e KvXtv^ofx.evog Trept '/akKcp. 

0(f>p 6 yepav tTTTroto Trapyjoptag a7reTaff.vev 

cfiaaydva aia-awv, TO(f)p EiKTopog wKeeg tTnrot 

i]X6ov av iwyjfj.ov, Bpacvv vjvio^^^ov (popeovTeg 

'EiKTopa. Kai vv Kev ev& o yepav diio 6vff.ov oXeaaev, 90 

ei f/i7] ap o^v vovjae JSotjv dyaOog Aiof^-^^i^g' 

(XfxephaXeov B e/SoYjaev eTroTpvvm O^yo-oja 

" '^toyeveg AaepTid^v], 'Ko\vfur]'^v 'O&yo-crey, 

irq (f>evy€tg fJ.eTa vcoTa j3aX(bv, KaKog wg ev 6fji,t\co ; 

/x^ Tig Tot (f>evyovTi fxeTa(f)peva) ev ^opv TT^^r]. 95 

dXXa fj.ev, o(f>pa yepovTog d7rco(70fi.ev dyptov dv^^pa." 

''Q.g €(f)aT, oy^' ecrdKOvae TroXvTXag d7og ''O^vacrevg, 
dXXa Trap^i^ev KOtXag eirt v^ag ^A^^aim. 
Ty^e/&>y$" ^, avTog irep eav, TrpofJ.dyoKrtv €fi,i')(6v], 
(7TYj ^e ttpo^T^ tTcnoiv Ni^Xy]idoao yepovTog, 100 

Kai f/.tv (fxavy^aag eirea itTepoevTa Ttpoa^^qv^a 
"w yepov, •/] fjAXa ^^ cre veot Tetpovcxi fj-a^^Tat, 
av] §e ^tt] keXvTat, '^aXeirov Se ae y^pag OTrd^et, 
v^ir^avog &€ vv TOt Bepdiroov, (Spa^eeg ^e Tot nrTrot. 
aAX' dy eft.av ^'^(ecov e7r//5^creo, 0(f)pa i^^v^at lO^ 

oioi Tpcoiot /TTTTo;, e7ii(XTdfj.evot ire^toio 
KpatTTvd fJ.d^' €v6a Ka) €v6a ^tCDKefxev vj^e (f)€^ecr6at, 
ovg 'JiOT dir Alveiav eXofj.v]v, fj.v](jT(opa (f)oj3oto. 
TOVTCO fj.€V ^epdnovTe KOfj.etT(ov, Tw^e ^e vcoi 
Tpaxytv e(f> i7nro^dfj.otg i6vvof/.€v, o(f)pa Koi' EiKTCop iio 

etcreTat v] Kat efJ.ov ^opv ft.atV€Tai ev 'iraXdfj.v]<7tv. 

'^D.g €(f)aT, ov^ dTri6v](re Tept^vtog lirTroTa l^ecrTcop. 
NearTopeag fj.ev e-Tretff nnrovg ^epdrrovTe KOf/i.eiTV]v 

103. oTTa^e* AristarcllUS. iicel- [Avja-roipa] yp. f^-^a-rupe. 

yet Demetrius Ixion. In alio 109. KOjjieirm Aristarch. kq- 

libro iKdvet. lAeiffjV Zenodot. 

108. aBeruTat. 152 lAIAAOS e. ILIAD. 

t<f>6ifji,Qi, SSeyeAof re Kai Ey^y/Ae&wv ayairvjvap. 

Tw S e/f afA(f>OT€p(o Aiofx-^^eof apfuara jS-^tvjV 115 

Nec7TCtj|3 & ev yeipe<X(n Ka0 vjvia ciyaXoevTa, 

f^daTi^ev &' iTntovg' Ta^^a ^/"'EKTopog ay/i yevovTO. 

Tou wvg [j.efiMWTog aKOVTia-e ivbeog viog. 

Kai Tov fJLev p^ d(f)dfiMpT€V, 6 &' ^vioy^pv QepdirovTaf 

vlov v7rep6vfJiov Qrj/Saiov, 'Hv/07r^a, 1:^0 

iTTTrav rjvi eyovTa l3aXe aT^Qog Trapa fna^^ov. 

"i^pnre 6 eg o^eccv, vTrepccvjaav be 01 iinroi 

aKvTio^eg' Tov ^' avOi XvGvj i^^vyyj Te fJ.evog Te. 

EKTopa & aivov ayog TtvKaa-e cf>pevag viviQ-ypio. 
Tov fjkv 'eiteiT eiaa-e, Kai a-^vvft.evog Trep eTaipov, 135 

Kei<jfjai, "^vioyov fj.edeTre apacrvv. ovO ap eTi Qyjv 

iTnra ^eveadrjv avjfti.dvTopog' ai^a yap evpev 

lcfnTi^Ylv^ Ap-^eiTToXefj.ov Opaavv, ov pa to^ nnrcov 
caKVTroboov ejrepi^a-e, bioov be 01 "^via yepa-iv. 

EvBa Ke Xoiyog evjv Kai afuvj^^ava epya yevovTO, 130 

Kai vv Ke a-vJKaa6ev Kora Wiov >jvTe apveg, 
€1 fx,r} ap ogv voYjae TraTijp avOpcov Te Oecav t€. 
^povTrfcrag ^ dpa temv dcp-tjK dpyyfTa Kepavvov, 
Ko^ &e TrpocrO^ iirTrcov AiofA^^^eog vjKe '^afj.a^e' 
teivyj &e <f)X.o^ apTO Oeeiov KaiQf(.evoiQ, I3j| 

Tft> V iTrTrco ^eia-avTC KaTaTTT^Tifjv vtt o^^^eacf^iv. 
^ea-Topa ^ eK y^ipcov (f^vyov -^via criyaXoevTa' 
beicre b oy ev bvfxco, £liofj.v]bea be irpocreeLTrev 
" Tu&e/^^j dye V avTe ^o^ovV eye fj,(ovvyag iTrvovg. 
vj ov yiyvcoaKeig toi eK Aiog ovy eireT dXKVj ', 140 

vvv fj.ev ydp tovtco Kpovi^vjg Zevg Kv^og OTrd^ei, 
aYjfj.epoV vaTepov avTe Kai v]fJ.h, ai k eOekf^aiv, 
^&jo-ff aTfip te Kev ovti Aiog voov elpvaaaiTO, 
ov^e fj.dk i(p6ift,og, e^Treiyj TroKv (f>epTepog eaTivJ' 

128. 'ApxeirroXefAov] 'Epa,<Ti7iTQ- ^S'?- <P^yc>v Aristarchus. ^v- 
KeiMv ZenodotuSj intactum re- yev alii. 
linquens ' ApxenToXeiJi.ov V. 3 1 2. ' 39- ^' «^ts] vai Zenodotus. VIII. lAIAAOS 0. 153 

Tov S' ^jtAe/jSer' eTre/ra ySo^v ayaBog Aiofx,'^^^^ 145 

*' va/ ^T? TavToi ye •jroivTa, yepov, KaTa fxoTpav eenreg' 
aAAa ToO aivov a'^? KpaoiTiv Kai av[j.QV iKavei 
*'EKTCi}p yap TTOTe (pif]<rei evi Tpaea-a ayopevcov 
'Tv^ei^yj? VTT efxeTo <j)ol3evfj.evog iKeTO VYjag^ 
wf 7I0T aireiXyjaei' Tore jU,o; yavoi evpeia y6m. 150 

Tov § ^ixei^eT eiteiTa Tepvjviog iTiitoTa NecTCop 
" (afxoi, Tv^eog vie ^aicppovog, olov eenreg. 
eiTrep yap cr ¥iKT(ap ye KaKov Kai avdXKi^a (pyjaeif 
aAA,' ov ireiuovTai Tpaeg Kai Aap^^aviaveg 
Kai Tpcacov aXoypi [Ji.eyaBv[/.(t>v dcniia-Tdm, 15^ 

Tawv ev Kovifiai (SaXeg QaXepovg itapaKOiTag. 

''Q.g apa (pcovvjaag cpvya^ eTpaire [umvyag nnrovg 
avTig av icayjkov cttz oe lp(oeg Te Kai tiKT(op 
^XV l^^o-Treo-;^? (SeXea aTovoevTa 'xeovTO. 

Tco & eTTi [xaKpov av(Te y^eyag KopvdaioXog' FiKTCOp 160 

"Ti/^ei&^, irepi [Jt.ev (xe tiov Aavaoi Ta^^^inrcoXoi 
eopv] Te Kpea(7iv t vjbe nXeioig oe7i:ae(7(Tiv 
vyv 6e (7 aTi[i,yiaov(n yvvaiKOg ap avTi TeTvgo. 
eppe, Kaicq yXvjvvi, eTtei ovk e'i^avTog e[j,e7o 
TTvpym 7}[Ji.eT€pm eiri^-^a-eai, ov^e yvvalKag 165 

a^eig ev v^e^rai' Trdpog toi tai[iLova ^(0(r(o." 

"■Of <^aTO, Tv^ei^v]g ^e ^idv^i-^^a [x,ep[>.'f)pi^ev, 
iTnrovg Te (JTpe^at Kai evavTijSiov [x.a'^ecraaQai. 
Tpig [JL€V [j.ep[jjrjpi^e Kara (ppeva Kai Kara 6v[j,ov, 
Tptg ap aTT loaim opem KTVTte [/.yjTieTa Levg 170 

a-y)[tM Tideig Tpweaa^i, fJ.dyy)g eTepaXKea viKyjV. 
^EKTCop ^e Tp(oeara-iv €K€kX€to [xaKpov dvaag 
" Tpcoeg Ka) AvKtot Koi Adp^^avoi dyyj[j.ayy\Tai, 

157. T/JaTre, ha. toS a, Ari- Aristarchus. ai/TeieTulo Hero- 

starchi editiones, idque haud dianus. 

dubie sine augmento, (pvya^e 164 — 166. a6tTovvTai, idque 

rpdite, ex more Aristarchi. AUi etiam ab Aristophane. 

Igltur <pvya^ eTpeice. l66. 8a//xova ^Strco] itoTfAov i- 

163. avT* TeTvfo] avTireTv^Q (p^a-a Zenodotus. 154 JAIAAOX e. ILIAD. 

avepeg eo-re, cpiKoi, [JiV^a-aaSe ^e dovpi^o^ akK^lqg. 

yiyvao-KOi} V ori fj.ot 7rpo(f>pct}v Karevevae 'K.poviav 175 

viKvjv Kai [xeya kv^o^, arap ^avaolai je 7r^yM,a' 

Vfjitioi, 01 apa Ovy raOe Te;p^ea iKviyavmvro 

a^X-fjy^ ov^evQaapa' ra S* ov fxevog afj.ov epv^ei' 

nmoi ^e pea racppov vTrepQopeovrai opvKrfjv. 

aX}C ore Kev S^ vrivtjiv eiti yXa<f>vpvj(Tt yevafMai, 180 

f/.vv]fMa-vvv) rig eneira irvpog ^yiioio yeveuSoif 

cog TTvpi VYjag evtTrpvjaa, Kreiva ^e Kai avrovg 

\_hpyeiovg %apa vt^va-iv, arv^ofiievovg vtto AfaTrvou]." 

"^Of einav nnroKTiv eKeKKero (pcovyja-ev re 
" Hav^e re Kai av, JJo^apye, Kai A'idav AdfXTre re ^iey 18^ 
vvv [xot r-yjv KOfAi^Tjv aTroriverov, ^v fjidka TtoK^^v 
^Av^^pofjAyyj, Bvydrfip f/.eyak-^ropog HeT/wvof, 
vfJ.Tv TTap icporepoiai [j.eki<j}pova irvpov e^/cev 
[oivov r eyKepda-aaa meiv, ore Bvfj.og dvwyoi^ 
7] efj.01, Qairep 01 BaKepog Troaig evyofkai elvai. 190 

aW e<pofJMpreirov Kai cTTrey^eTOV, o(f>pa Xd(3a}ft,€v 
davrida f^earopevjv, ryjg vvv KXeog ovpavov iKet, 
Traaav y^vaevfiv €fj.evai, Kavovag re Kai avrvjv, 
avrap dii afjjouv ^iOfj.y^eog iTnro^dfj.oto 

dai^dXeov OccpyjKa, rov Hcpatarog Kdfj.e revyav. 195 

el rovrco Ke Xd/3oifj,€v, eeXTroifj.yjV Kev ^A^^^atovg 
avrovvyrj, vy\m €7rt^yja-€fx,ev aKetdm. 

Llg ecpar evyQfJ.evog, V€fj.€a-y]a-€ oe Ttorvta tipy], 
o^eiaaro &' elvt Bpovia, eXeXi^e ^e fJMKpov"OXvfj.TTov, 
Kai pa Yloaei^^dava, fj.€yav Qeov, dvriov y]v^a 2,00 

" a TroTTOi, ewoaiyaC evpvaQeveg, ov^e vv aoi Trep 
oXXvfi.evav Aavaav oXocpvperai ev <ppeai 6vfj,og. 
01 ^e rot etg 'ExiKyjv re Kai Alyag ^ap dvdyovaiv 
TToKkd re kou yapievra' av ^e a^iat ^ovXeo viKyjV. 

177. 0* Aristarchus. oT Dio- stophane. 
nysius Sidonius. 191. o(ppcc 'KdBaiJi.iv Aristar- 

185. aBeTiirat. chus. a\ /ce Kd^uiAev alii. 
189. a6eT€iTat, etiam ab Ari- 


VIII. lAIAAOE 0. 155 

ei-^ep yoip k^ iBeXot^JL^v, oaoi Aavao7(nv apayoi, 305 

Tpaag dTraxraaOai Kai epvKCfAev evpvoTra Z^v, 
avTov K €Vti aKayoiTO Ka^yiik€VO<; oiog ev Lbr}. 

Trjv ^e [xey o^/QYiaag Trpocrecf)'!^ Kpeicov kvocn^/Pav 
"'Hpyj d/jTToeTreg, itoXov tov /jtXidov eeiTres. 

ovK av eyay eQeXoifxt /^tt lS.povi(ovt [wr/ea^at lio 

"yjfJLeag Tovg akKovg, eTretrj TroXv <f)epTepog ecTiv. 

"■Of 01 [JLev TOtavTa Trpog dkXyjXovg dyopevoV 
Twv S', h<TOV eK vvjav aTto itvpyov Tat^pog eepyev, 
7rXij9ev ofJMs mirav re Kat dv^tpav daTnaTdav 
€iKofx,evcov' e'i\et ^e 6oa dTaXavToq' hpfji 315 

EKTCop Tlptafx.idif]g, ore 01 Zevg Kv^og edcoKev. 
Kat vv K eveTrpvjcrev Trvpt KfjXecc vvjag ei(rag, 
€t [1,7] eirt <f)pe(Tt dyJK ^Ayaf/t.ef/,vovt Trorvia ' Hp^ 
avTcio TroiTrvvcxavTi Bowg oTpvvat ^Ayatovg. 

^Y) V tevat Trapd re KXicrtag Kat vvjag ^A-^atm, 320 

iropcfjvpeov fj.€ya (fyapog e^/av ev '/etpt ira^^^effi, 
cTTYj ^' Itt 'O^^vcra^og fj.eyaKyjTe'i vjqi ft,€Xaivvj, 
vj p ev fLecTadTcp ecTKe, yeyavefnev dfJi<f)OT€pcoae' 
ly]fJ,ev €7r AiavTog KXtcriag TeXa/xcovid^ao 
•ijO eir A^^iAMjog, toi p ecryaTa vijag etaag 2%^ 

etpvaav, 7]vopev] irtavvot Kai KapTei '^eipoov''] 
yjvaev ^e otairpvatov AavaoTai yeyavcog 
*' ai^ag, ^ApyeTot, kuk eXey^^ea, ei^og dyyjToi' 
Triy epav ev^^coAai, ot€ Qt] cpafjiev etvat apiaToi, 
ag, OTTOT ev Ayjfj.vcp, Keveavyeeg yjyopdaaSe, 230 

eadovTeg Kpea TroXXa ^om opQoKpatpdcov, 
TrtvovTeg KpyjT^pag eiriaTecfyeag otvoto, 
Tpcocov av6 €KaTOv t€ '^tyjKoaicov re cKaaTog 

207. €v6' aKaxotiQ Kad-^fAevoq} confusis scholiastarum annota- 

€v6a KdGotr^ aKaxvf^evoq Zenodot. tionibus colligi potest. 

209. «TrToeire? AristarchuS. eepyev'] eepyev et epvKev Ari- 

ditroenei alii. starchi editiones. 

213. TTupyov rd(ppoq] rd<ppov 231. aflcTe? Aristarchus. 

mpyoi Zenodotus, quantum ex 156 lAIAAOS e. ILIAD. OT^aea-B ev TroXefAOi' vvv &' oy^' evo^ a^toi eifJLCV 

[ EKTopo^, b? rap^a v^ag hmp^c-ei irvpi /coyAeoo]. 335 

Zeu Trarep, ^ pa riv oy&oy vTrepfJievecov /SacriX^wv 

T>j&' aTTj aacag Kui [/.iv [jieya Kv^og aTrvjvpag ; 

oy fj.€V ^^ 5roT€ ^^)«,/ Teov TtepiKaXXea /3ccfi.ov 

vrji TTokvKk^i^i TrapeXBefj.ev evBa^e eppoov, 

aAA' eiri itaai ^oav ^vjfnov Kai fj^yjpi eKyja, 240 

lefJ.evog Tpoivjv evreiyeov e^aKaira^ai. 

aXka,, Zeu, ToSe itep fj.01 eTriKp^i^vov eeX^ij^* 

avrovg ^^y irep eaaov v7ieK<pvyeeiv Kai aXv^ai, 

fj.yj^ ovTco Tpcceaatv ea '^df/.vaaOai ^Ayaiovg" 

''Q,g tpdro, rov &e Traryjp oXo(j)vpaTO '^aKpvyeovra, 245 

vevae oe 01 Xaov acov efj.fj.evai ovo aitoKeabai. 
avriKa &' alerov y]Ke, TeXeiorarov Trereyjvciiv, 
ve/3pov exfiVT ovv^^^eaai, reKog eXdcf)oio rayeiyig' 
Trap &€ Aiog ySw^w TrepiKaXkei Ka/S^aXe ve(3pov, 
evBa 7ravofj.(f)ai'x Zyjvi pe^eaKov ^A.yaioL 2^0 

01 y a>g ovv eT^ovB' or dp^ Ik Aiog ^XvBev opvig, 
fLaXXov eTTt Tpcceaai Bopov, fJVYjaavro ^e ydpfj.yjg. 

Ev6' ovrig Trporepog Aavacov, TroXXav Tiep eovrcov, 
ev^aro Ty&e/^ao Trdpog ay(efj.ev ooKeag iTnrovg 
rdcppov r e^eXdaai Kat evavri(3tov fjxnyeaaaBat, 255 

«AAa iroXv 7cpu>rog Tpcocov eXev av^pa Kopvar^v, 
^pa^fnovi^yjv 'AyeAaov. ft.ev (jjvyo^^ erpairev nrTrovg' 
Tw ^e fj.eTaarpe(/)BevTt fj.eTa(ppevca ev ^opv ir^^ev 
cofJ.cov fxeaayjyvg, ^ta ^e aryjBea^fjtv eXaaaev. 
vjpfjre V e^ o%e«v, dpd^yjae ^e rev^^e e^r avrSi. 260 

Tov &e f/.eT ^Arpei^ai, Ayafj.efJ.vcav Kai MeveXaof, 
rotai fTT Atavreg, bovptv eTrtetfj.evot aXKVjv, 
TOtai eTT iOofj.€vevg Kat oiracav \hofj.evi]og, 
^yipiovyig, drdXavrog lEiVvaXio} dvtpet^ovryj, 

235. aQerei post Aristopha- XvfAiiioi avToq OTra^e*. 
nem Aristarchus, aptius fore 246. amKeadsci] diroXeta-6ai A- 
judicans, "EKropoq, m hyj Kvloq 'O- ristarchus. VIII. lAIAAOS 0. 157 

TOia-i §' ew' EvpvTTV^o^, lBlvaifx,ovo^ a.yXao^ vlog. iS^ 

lievKpog S' eivarog ijXOe, TraXivrova ro^a Tiraivcov, 

CTT^ &' ap VTT AiavTog aaKei Te^afxavia^ao. 

eva Aiaf /xev VTreqecpepev (jaKog avTap oy yjpug 

TraTTTyjvag, e^rei ap tiv oicTTevaag h o[J-i\cp 

(3el3XvjKoi, [JLev av6i Treaav aito SvfJiov oXea-Kev, 270 

avTap 6 avTig lav, Traig cog vtto fj.yjTepa, ^vaKev 

elg Aiav&'' 6 ^e [xiv aaKei KpintTaa-Ke (f>aetvf. 
Ev9a Tiva TrpSoTov Tpcocov eAe TevKpog afxvfxcaV, 

Opa-iXo^^^pv jxev irpcaTa Kai Op(xevov ^S' ^0(f>eXeaTi^v 
AaiTopa re 'Kpofj.iov re Kai avTiQeov AvKO(f>ovTV]V 275 

Kat YloXvatfji.ovi^y)v 'Ajj.oTraova Kat M.eXaviTnrov. 

[Travrag eTraaavTepovg TreAacre '^^Qovi TrovXv/^OTetpyj.^ 

Tov de idcav yyjQyja-ev ava^ dv^p^v ^ Ayafj.efJ.vcav, 

To^ov «TTO KpoTepov Tpcocov oXeKovTa ^akayyag' 

(jTyi ^e Ttap avTOV icav Kai fj.iv %pog fj.v6ov eeiTrev a8o 

" TevKpe, <f)tXy] Ke^aXyj, TeXafj.cavie, KOipave Xacav, 

PdXX ovTCog, at Kev Tt (f)Ocag AavaoTat yevvjat 

TraTpt re aSi TeXafj.cavt, a eTpe(f)e tvtQov eovTa 

Kat ae voSov irep eovTa KOfLtaa-aTO <a evt otKca' 

Tov Koi T7yAo(9' eovTa evKXeiyjg e7r;/3^crov. 285 

aoi Q eyca egepeca cag Kai TeTeAea-fievov ea-Tat 

at Kev fj.ot ^cayj Ttevg t alyioyog Kat 'A5i^v>y 

'IXiov e^aXaTrd^at evKTtfi.evov TTToXieQpov, 

irpcaTca TOt fJ.eT efj.e Trpea^yfiov ev yept Qyjcyca, 

yj TptTToO yje Ovca nnrovg avTOia-tv ^'^(ea-^ptv 290 

y}€ yvvai')^, v) Kev TOt of>.ov Xeyog etcravafSaivoi.^^ 

Tov ^' d7rafj.etl3ofJ.evog Trpoa-e(f>covee TevKpog dfj.vfJ.cav 
" ^ATpeityi Kv^taTe, r/ ff.e airev^ovTa Kat avTOV 
orpvvetg ; ov fj.ev roi, oayj '^vvay.ig ye irdpeartv, 

270. /SeiSA^/fOiAristarchus. jSe- a-ro^dvei. 
^X-qKei alii. 290. «nrot;?] tiii:a Zenodotus 

284. Schol. : i:apa Z^foSoTO) et Aristophanes. 
ovSe ^v" oj0£TvjTO Se kou itafcc 'Apt- 158 lAIAAOS e. ILIAD. 

'7ravof//xif aAX' ef oif Trpori iKiov wa-df/.€6^ avrovg, 2,9^ 

e/f Tov Qrj Togota-i OeOeyfJievog avbpa^ evaipa. 
OKTQ} &»7 TrpoevjKa TavvyXfn^^ivag oiaTOv^f 
TtdvTeg V ev 5^0'}' Trrf^ev dpviWom al^YjaV 
TOVTOV ^' ov ^vvafxat (3aXeeiy Kvva Xvaai^T^pa.^^ 

'H pa Kai aXkov oiaTov dito V€vp^(f)tv ;aAAev 3°° 

EiKTopog dvTtKpVf ^akeetv ^e e t€TO Bvix.og. 
Kat Tov fj-ev jo' a<pdf/.ap$', 6 ^' dfj.vfj.ova VopyvQtava, 
viov evv TIptdft,otOf Kara af^Oog /3aAev iw, 
Tov p' e| Aia-vft.y]6ev 07tvtofj.evYi t€K€ fi.'^TY]p, 
KaXvj Kaa-Ttdvetpa, ^efxag etKvTa 6e^aiv. 305 

fj.^^Km S' wf eTepcoae Kapyj /3aAev, tjt evi k-^ttw 
Kapir^ ^pt6ofj.evrj voTtyja^t re eiaptv^atV 
wg eTepaar' y]ft.va-e Kdpifj TrvjkvjKt /Sapvvdev. 

TevKpog V aKkov oiaTOv dito vevpi^cfitv taKkev 
EiKTOpog dvTtKpVf Pakeetv ^e e t€TO 6vfj.og. 310 

aXA' oye Kat tq& afj/xpTe' irapea-cfyyjkev yap 'AttoAAwv* 
aAA' ' Apye.TTTokefj.ov^ 6paavv EiKTopog "^vto^^^p^a, 
i€fJ.evov TTokefj.ov^^e ^dke aTi^6og irapd fj.a^oV 
yjptTre eg o^/eav, vTrepcovja-av oe ot tTnroi 

coKVTTO^eg' tov S' av6t kv6rj ^'^V "^^ fJ-evog re. 315 

'^KTopa ^' aivov ayog 'nvKace (f^pevag vjvtoyoto. 
Tov fj.€V €7r€tT €taae Kat a^^vfj.evog iiep eTaipov, 
KejSptovrjv S' eKekevaev d^ek<f>€ov eyyvg eoVra 

<•/ f /J f , ~ . r 5>j V > > J //) J / 

tiTTrcov rjvt ekeiV ap ovk airtoria-ev aKovaag. 

avTog V €K ^t(f)poto '/afj.at 6ope 7raf(,(f)avmvTog 330 

a-fj.€p^akea td^^av' 6 ^e y€pfj.d^iov kd/3e xetp), 

/3^ S' i6vg TevKpov, ^akeetv de e 6vfj.og dvayet. 

^TOt /xev (f)ap€Tpr]g e^etkcTO irtKpov oiaTOV, 

296. SeSey/Aevos Aristarchi edi- stophanes. 
tiones. BeSexjweyo? Herodianus. 311. /ca« to'S'] Hanc scriptu- 

Conf. ad *, 273. ram et alteram toS jwev memorat 

304, KicrvfjiviBev Aristarchus. scholiasta. 
Al(Tv}f.vffiiv Zenodotus et Ari- VIIL IAIAA02 0. 159 

S^Ke S' €7ri vevpyj' tov d av KQpvBaioKog "^Krap 

avepvovra Trap difJioVj o9i K\y]\'g a7roepy€t 32^ 

avxjeva re (xrvjBog re, [kaKidTa &e Kaipiov eaTiv, 

TJj p e7[i ol fj(.€iJiacoTa pdkev A/l9a) oKpioevii, 

pric,e oe 01 vevpyjV vapKVjae oe yeip e-Tri Kapirv), 

aTYj be yvvg epnrcov, Togov be ot eKiteae ')(eipog. 

A'iag ^ ovk a^eA^ycre KaaiyvTjTOio TrecrovTog, 330 

aKXa 6eav irepi^ifi Kai ol craKog dfx,<peKdXvxpev. 

\ \ » /1''^/ ^/5/ f~ 

Tov [xev eTreitf vTroOvvTe Ovo} eptvjpeg eraipoi, 
MyjKicTTevg, 'Ep^/o/o TraiV, Kai ^^og 'AXdaTap, 
VYjag ein yXa<pvpag <pepeTV]v (Sapea QTevdyovTa. 

'Ai^ ^ avTig Tpooea-a-iv ^OXvy.mog ev fxevog apaeV ^^^ 

ol S iBvg Tdcppoto jSaQeivjg waav ^A^^^atovg' 
KKTCcp ^ ev TrpcoTOicrt Kte (jBeve'i l3Xef/,eaivav. 
ag § OTe rig re kvwv avog dypiov ^e XeovTog 
aTTTi^Tat KaTOTTtaBe, Troatv Ta^^eeaat ^tooKccv, 
tayia re yXovTOvg re, eKtaaofJ.evov re ^OKevet, 340 

ci)g'KKTCop coTra^e KaprjKOfi.ocovTag ^Ayatovg, 
atev airoKTetvcav tov oiriaTaTOV' ot ^' e(f)e(3ovTO. 
avTap eTret "^td re aKoXoirag Kai Tdcppov ejSyjaav 
(pevyovTeg, iroKKot ^e ddfji,ev Tpwcov inro '^(epatv, 
01 fj.\v Vlfj irapa vvjvatv epyjTvovTO fj.evovTeg, 345 

dkXyjXotat re KeKXof>.evot Kai iraat Beotatv 
yeXpag dvta^^ovTeg fxeyd>C ev^^eTOcovTO CKaaTog' 
"EiKTcap ^' dfi.(f)nreptarpc»3(f)a KaKktrpfyag tirTrovg, 
Topyovg 0fJ.fJMr ej^wv v^e (SporoXoiyQv Apyjog. 

Tovg ^e ybova eXev^ae Bea XevKcoXevog^ilpy], 350 

aixpa &' 'AByjvaiyjv eirea Trrepoevra Trpoayjv^a 
" co Troirot, alyioyoio Aiog reKog, ovKert vai 
oXXvfnevcov Aavacov KeKa^yjaofj.eS' vardrtov irep ; 
01 Kev ^T/ KaKOV oirov dvaTrXyjaavreg oXcovrat 

337. 8' ei/ TrpwTOJO-*] Se irpa-roKri 349« ^opyovi^ ropyovoi Zenodot. 

Aristarchus. o,«jwaT'] oiiAar' Aristarchus. 160 lAIAAOS e. ILIAD. 

avOpog evog piTrvj, o be [xaiverat qvk€t aveKrag 355 

"EiKTCop llpiafj.i^Yjg, Koi Viri KaKa iroKka topyevr 
Tr^v V avTe Ttpoo-eeme 6ea yXavKooTrig ^A6vjvyi 
" Kai Kiriv ovTOg ye [Mevog dvfiiov t oXecreieVy 
Xepatv vTt Apyetccv (f)6t[xevog ev iiaTpi^t yaif\' 
aXKa TraTYip ov[x,og <j)pe<rt [xaiveTat ovk aya6yjatVf 360 

cy^eTXiog, atev aXtTpog, e[JMV [xeveav aTrepooevg' 
ov^e Tt Twv [j.e[i,viqTai, 01 [uaXa TrokXaKtg viov 
TetpO[J.evov aaea-KOV vir lE,vpva-6^og ae6Xm. 
vjTOt 6 [j.ev KXaiecTKe irpog ovpavov, avTap e[t,e Zevg 
tS) eTraXe^^^aovaav ait ovpavo6ev itpoiaKkev. 365 

>\5V /^,V5.>'Vf V ./ 

ei yap eya Taoe yjoe evi <ppea-i 7tevKaXi[j.ifia-tv, 
€VT€ [J.tv eig Ai^ao itvkdpTao 7rpov'7re[j.\pev 

e^ ^Epe/Sevg a^ovTa Kvva aTvyepov Ai^ao, 

'*'J:'j^ ^ \<"/^ >\f//i 

QVK av vTteqecpvye ZiTvyog voaTog atita peeupa. 

vvv V €[/.€ [J.ev aTvyeet, SeTt^og ^' e^TjVvae (3ovXag, 370 

7] Qi yovvaT eKvaae Kat ekXajSe '^etpt yevetov, 

Xtaao[j.evv] Tt[f.7jaat ^AytKKrja TtToXiTtopdov. 

eaTat [imv ot av avTe (f)iXifjv yXavKaiti^a eiV^. 

aXka av [i.€V vvv vcah eTtevTve [J.avvy^ag ntitovg, 

0(f)p' av eya KaTo^vaa ^tog ^o[/.ov aiytoypto 375 

Teir/eatv eg TtoXe[j,ov 6upYj^o[j.at, o(j)pa t^ca[t.at 

Y] vai TIptd[j,otQ Ttaig, Kopv6atoXog EKTCop, 

yvfiYiaei 7tpo(f)avevTe ava 7tToK€[j.oio ye(f)vpag, 

Yj Ttg Kai Tpcccov Kopeet Kvvag ^^' oicovovg 

'^Yj[j.x Kot adpKeaai, Tteachv eTti VYjvaiv 'Aj^a/wv." 380 

"^Of €(f)aT, ovh^ aTtt^Yiae 6ea XevKCoXevog^HpY]. 

Yj [jXv €7tof)(0[i.evY] y(£vad[j.7tvKag evTvev tTtTtovg 

' HpYj, Ttpea^a 6ea, 6vydTYjp [j.eydKotQ Kpovoto' 

avTap ^A^YjvatY}, KOvpY] Atog atytoypto, 

371. 372. Schol. ; oS^TwvTai 378. TtpcicpavevTe Aristarchus. 

St/o a-Tixoi' — ov^e itafa, ZvjVodoToi Trpotpaveicra alii. mpocpavettrai Ze- 

^a-av. nodotus, probante Herodiano. 

^'^^. vui] vZ7y Zenodotus, VIII. lAIAAOS 0. 161 

«•ewAov ^ev Kari^xevev eavov Trarpog Itt' ovbei, 385 

voiKiXov, ov p^ avrrj Troi^^o-aro Kai KafjLe •-^epa-iv, 
>] &6 yirav ev^tva-a Aiof ve<l>e\v}y€perao 
rev^etTiv e^ iroKei/.ov SapYjaaero ^aKpvoevra. 
€f S o^j^ea ipKoyea ttoo-i (B^^o-ero, Xa^ero ^' eyyoq 
(3pi6v fj.eya (rnlSapdv, r<p ^df/.vfjcri ariyag av^pm 390 

ripaav, roia-iv re Koreaaerai o(3pifX07rdrpyi. 
t\.py} oe fj.aariyi aocog eirefi.aier ap imrovg 
avrofxjarai ^e irvXai fj.vKov ovpavov, ag eyov '£lpai, 
ryg eTnrerpairrai fj.eyag ovpavog OvXvfj.Ti6g re, 
y^fj.ev dvaKXhat ttvkivov v€(f>og ^S' einQehai. 395 

rrj pa ^/ avrdav KevrpvjveKeag eyov m^jrovg. 

Levg be •KarYfp lOvjaev eirei tbe, yjaaar ap aivag, 
^lpiv S' corpvve yjpvaoTrrepov dyyeXeovaav 
" ^dcTK tdt, ^lpt ra-^^eia, TrdXtv rpeire fJ.Y^^ ea avryjv 
epyeaff' ov yap KaXa avvoto-of/ieda TrroXefLov^^e. 400 

wSe yap e^epeco, ro ^e Kai rereKea-fJ.evov earat' 
yvtaaa fxev acfxoiv v(f) apff.aaiv coKeag tTnrovg, 
avrag S' eK ^i(f>pov fSaXeu) Kard ff apfxara a^W 
ov^e Kev eg ^eKdrovg irepireXXofj.evovg eviavrovg 
eAffe diraXQrjaeaQov, a Kev fj.dpirryiai Kepavvog' 405 

0(pp etOy] yXavKayTTtg, or av co 'narpt fj.ayy\rat. 

"0 ^' V / /i# >^\ , ~ 

y^p^fi ovrt roaov vefJ.eatL,ofj.ai ovbe '^oXovfJMt 

atei ydp fj.01 ewBev evtKXav orrt Kev eiTKa^ 

^Q,g €(f>ar, apro &e ^lptg deXXovog dyyeXeovaa, 

^yj V e^ 'I^a/wv opem eg fj.aKpov OXvfj.irov. 410 

•Trpcoryiatv ^e irvXyiai "noXvTTrvyov OvXvfj.iroio 

dvrofJ.evyi KarepvKe, Aiog ^e a(f)* evveTre fuidov 

" TT^ fJi.efi/x,rov ; rt a(f>coiv evi (f>peat fxatverat '^rop ; 

385 — 387.80^0!.: aOeTOvvTai ^o^. aTtaXO-^crtaOov] diraKS^aov- 

ari^xpi TpeT^. — ijfleVe* Se Ka) 'P.fiaro- rai Aristarchi editio altera. 
<pdv>ii' Z^voSoTo? Se o^Se eypacpev. 408. ott< Kev e'nra Aristarchus. 

389.>,a^€To] Xa^DTo Ptolemseus ott« vo^a-a alii. 
ToS 'Opodvhv. 410. S' e| Aristarchus, ut vi- 

390. 391. d6eT0vvTat. detur. Alii 8e KaT. M 162 lAIAAOS 0. ILIAD. 

ovK eaa Kpovi^yjg e7ray.vv€[j.€V 'Apyeioicrtv. 
ui^e yap v}7r€t)\.y}a-e Kpovov •na'ig, vj reXeei itep, 415 

yvtwaeiv [/.ev a-(f)aiv vcj) ap[j.aaiv WKeag tTnrovg, 
avrag &' Ik dicppov ^aXeeiv Kara & ap[/.ara a^etV 
ov^e Kev eg deKoirovg ireptreXXo^Levovg eviavrovg 
ekKe aTraXOrjaeaQov, a Kev [j.a,pTrrvja-i Kepavvog' 
[p(pp' ei^yjg, yXavKooTrig, or av aco Trarpt [lAyyiat. 420 

rl|3vy ovrt roaov ve[Ji€a-i^erat ovbe yoKovrat 
aiet yap 01 ecoQev evtKXav orri Kev eiTrrj' 
aAAa av y , atvorarvjf kvov aooeeg, ei ereov ye 
roX[j.yja-€tg Aiog avra TreXaptov eyyog aetpai^ . 

ti [j.€V ap cog etirova aTrepvj iroOag coKea Iptg, 425 

avrap 'A5^va;^v Hpyj irpog [j.vBov eenrev 
" 0} TTQTrot, alytoypto Atog reKog, ovKer eyaye 
vSoi ea Aiog avra l3porciv eveKa irroXe^J.i^eiv. 
Twv oKkog [/.ev aTrotpOiaBco, aXKog ^e j3icorci}, 
og K€ rvy(rf Keivog &e ra a (ppovecov evi 6v[>.^ 430 

Tpcoat re Kat Aavaoia-t "^tKa^erco, cag eirtetKeg. 

''Q^g apa (pcavrjo^aaa iraKiv rpeTte [j.covv^ag fmrovg. 
rrja-tv ^' 'Q,pai [j.ev Xva-av KaKkirpf^^ag nrTTOvg, 
Kat rovg [j.ev Kare^riaav Itt a^xjSpoa-trja-t KaTiria-tv, 
apy.ara ^' eKXtvav irpog evcoTria Tra^xxpavocovra' 435 

avrat &e yjivaeotatv eirt KXta[x.oiat KaSi^ov 

[j.iy^^ aXXotai Qeoiai, (piXov rertrj[j.€vat rjrop. 

/7 V 5.V \ Vrov A 5./. f/ \ <•/ 

Levg Oe itarrip lo^&ev evrpoypv ap[j.a Kai imrovg 

OvXv[i.7rov^e ^icoKe, 6ecov &' e^iKero 6coKovg. 

rS) Se Kai tTnrovg [uev Avae KXvrog evvoaiyaiog, 440 

ap[J.ara V a[j, I3co[ii.o7at rtSet, Kara Xira Trerdaaag' 

avrog ^e ypvaeiov em 6povov evpvoTra Zevg 

e^ero, ra ^' vtto Troaat [xeyag i:€X€[j.iC,er OXv[j.Tiog. 

415. ^ Aristarchus. e* alii. 428. ySi"] Quidam v5iV. 

420 — 424. aOGTovvTai. 441« «/* ^u[Ao7<ri Aristarchus. 

423. a-v y'] yp. coi. a/AjSwjtAoIo-* Chrysippus. ajttjSaveo-o-i 

«SSte?] «See? Aristarchus. scriptum eV toT? AioyeVou?. lAIAAOS 0. 163 

al ^' o7ai Aio^ ay.^}f ^AOrjvairj re Kai ' HpTy 

^advjv, oii^e t/ fJitv Trpoaecpcoveov ov^^ epeovro' 445 

avrao 6 eyvco vjatv evt (f)pe<Tt cfjcovrja-ev re 

" rifpG' ovro) rertyjaSov, 'ABvjvaiyj re Kai Hpvj ; 

ov fJt.ev 6v]v Kafxervjv ye /««%>? evt Kv^iaveipri 

oXXvaat Tpaa^, roTaiv Korov alvov edeade. 

irdvrcog, oiov efx,ov ye [xevo^ Kai yeTpeg danroi, 450 

ovK av fj,e rpe^peiav ocroi 6eoi e;V ev ^OkvfXTrw. 

acftmv Se •Ttpiv itep rpofj.og eXXa/3e <f)aihfj.a yvla, 

Trptv 7ToXefj.ov r i^eeiv iroXefi.oio re fj.epfj.epa epya. 

«^e yap e^epea, ro de Kev rereXeafj.evov Y}ev' 

ovK av e4> vfj.erepcov oy(em, TiKrffevre Kepavv^, 455 

aip e<; yJKvfj.itov iKeaaov, iv amvarcov eOog eariv. 

'"Of e(f)aG', ai V eTrefJ.v^av ^AQvjvaivj re kou Hpy}' 
TrXvjcricci aty v}(j-6v]v, KaKa ^e Tpcoecrai fj.e^e<j6iqv. 
^To/ Aovjvatv] aKecov vjv ovoe rt etTiev, 

<7Kv^ofj.evv] Att Ttarpi, "/pXog Se ff.iv dyptog vjpef 460 

"H^^ ^ ovK ej^a^e ar^6og yoKov, dXXa TrpocTvjv^a 
" aivorare K.povthv], ttoiov rov fj.v6ov eenreg. 
ei) vv Kat v]fJ.e7g idfnev roi a6evog ovk dXaTro^voV 
a\X efJ.Ttv]g Aavaav oXo(f>vpof/.e6* at')Qj.v}rdcov, 
ot Kev ^v] KttKov oirov dvaitX^aavreg oXcovrai. 465 

[dXX vjrot 7toXefi.ov fj.ev d(f)e^ofj.e6^, el av KeXeveig' 
^ovX^v S' ^Apyeiotg v7to6v]aofj,e6\ vjrig ovvjaei, 
cog fj.v] Ttdvreg oXcovrat otvaaafj.evoio Teoro.]" 

T^v S' d7tafj.et^ofj.evog Ttpoae(f)V] ve(f)eXv}yepera Tievg 
" y}Ovg Vif} Kat fxa)0\.ov vTtepfj.evea Kpovicova 470 

oxl^eai, at k e6eXv}a6a, ^ocoittg Ttorvia^Hpv], 
oXXvvr Apyetcov TtovXvv arparov ai^^fj.r^rdcav' 
ov yap Ttpiv TtoXefJ.ov aitoitavaerat o^ptfj.og ' EiKrcop, 
Ttpiv op6ai Ttapa vav(f)i Tto^coKea Tlv]Xeicova. 

448. KaiAeTTiV Zenodotus. «d- 449- To/b-ii/] toTqv Aristarchus. 
ft£Tov alii. 470. Tiovi;'] aa.i; Zeiioclotus. 

M 2 164 lAIAAOS e. ILIAD. 

[yjfJMTi T» OT av 01 [xhi liii Ttpvfx.v^cn //.aj^wvTa/, 475 

<7T€iV€i ev alvoTaTcp, Trepi TJaTpoKXoio QavovTog.^ 

wg- yap de(r<f)aTOV eaTi' aeSev S' eyoi> ovk aXeyt^a 

')(coofj.evrj^, oii^ e'i K€ to. veiaTa Tteipa^ iKf^ai 

yairig Kai ttovtoio, iv ^YaTreTog t€ Kpovof t€ 

y]f/.€voi ovT avyfig tTrepiovog HeXioio 480 

TepirovT ovT avefxoKxi, ^aBvg ^e Te TdpTapog afjuf>ig. 

ovo yjv evO axpiKviai aAcof/.€VV], ov aev eyuiye 

a-Kv^ofJ.€Vv]g aXeya, eTrei ov aeo KvvTepov akXo. 

''Q.g cjxxTO, Tov S' ovTi 7rpo(T€(f)y] XevKcoXevog^Hpr]. 
ev S' eirea ^Q^KeavSi Kafj,Trpov (pdog Tjekioio, 485 

cXkov vvKTa fxeXaivav ein ^ei^apov apovpav. 
TpcDcrtv fj.ev p' deKovcriv e^v (jjdog, avTap A^^^atoig 
d^TTra^rir] TpiWtaTog ett^XvBe vv^ epe^evvr]. 

Tpacov avT dyopr^v iroiv]G-aTO cf)at^ifJiog KKTCop, 
VQcr(f)t vecov dyaywv •noTafj.cp eirt dtv/jevTi, 490 

ev KaOapSi, o6t ^^ veKvcov ^tecf^aiveTO ')(japog. 
ef tinicav V dno^dvTeg eirt •)(6ova fj.vQov aKovov, 
Tov p^ ' FiKTCop dyopeve ^ti(pi\og' ev V dpa '/eipt 
ey/pg e^ ev^eKdTrv^yru' irdpotBe oe Xdfi.ireTO oovpog 
ai')(fj.7] yakKetv], nept ^e y^pvaeog Oee 7ropKV]g, 495 

T(» oy €p€tadfj.evog ejrea Tpcoeaai fj.€TY]v^a 
" k€kXvt€ fj.€v, Tpcoeg Kat ^dphavot ^^' eirtKovpot, 
vvv €(pdfj,v]v VYjdg t oXeaag Kat irdvTag ^A^yatovg 
«Tf' aitovoaTvjaetv TrpoTt lAtov •r^vefj.oeaaav 
dXKd 'Trptv KV€<f)ag y]kBe, to vvv eadcoae fxdXtaTa 500 

'Apyeiovg Kai v^ag eitt pv^yfj.ht 6aXdaav]g. 
aAX' y]TOt vvv fiev TretdccfneOa vvKTt fj.€Xaivy] 
'^opTra T e<f)07rXtaofJ.€a6a' aTap KaKkiTpty^ag timovg 
"kvaa^ viie% o^yecav, irapd te a(ptai (3d\k€T e^w^iyv* 

475. 476. SiBeTovvTai. A»o5 iTpdireTO (pp-^v ZenodotuS ex 

493 — 496. afiexei' Zenodotus, K, 45. 

improbante Aristarcho. 5°3' itpoiiXta-ou.etTSa] e^oTrX/- 

501. ei:) priyiAivi BaKd,(T(Trjq] ene) '^evBov Zenodotus. lAIAAOS 0. 165 

€K TToXiog § a^eade (3oag Kai 'i(f)ia f/Ji^ka ^05 

KapiraXifutag, oivov ^e fxeXKppova om^eadej 

(TtTOV T eK fJLeyapaVi ein ^e ^vKa TroXXa Xeyeade, 

(og Kev Ttavvi/^ioi fkea^ rjovg ^ptyeveii^g 

KaidOfJiev TTvpa TroXXa, (xeXag &' elg ovpavov iky}, 

fMj irag Kai tia vvKTa KapvjKOfxoavTeg ^Ayaioi ^io 

<f)evyeiv opfJLrjcrcovTat eir evpea vcoTa BaXacrcrvjg. 

fM) fjtMV a^nrov^bt ye vem eirt^alev eKVjXot, 

aAA' ag Tig tovtcov ye /3eXog Kat otKodt Trecray], 

pMjfAevog yj tw ^ ^7%^^ oqvoevTt 

vvjog eirtOpiacTKm, tva Ttg <JTvyey](7t Kat aKkog 5^5 

T^p(0(rtv e<l> i7mo^afji.ot(rt <f>epetv TroXv^aKpvv Apvja. 

KfjpvKeg §' ava okttv ^tt(f)iXot ayyeXkovTav 

Trat^ag vpcoS-^^ag •noXtoKpoTacf^ovg re yepovTag 

Xe^a(76at irept (kttv 6eo^fi.'^Tav eirt Trvpyav' 

QyjXvTepat ^e yvvalKeg evi ft.eyapotcrtv eKaaTri 530 

TTvp fj.eya KatovTCoV (pvXaKyj ^e Ttg efJi.Tre^og €<tt(o, 

fju*} Xo^^og ei(reX6Yiat TtoXtv Xaav air€OVT(ov. 

Ȥ' e(TT(o, T^pcoeg fj.eyaXyjTopeg, ag ayopevco' 

fMJuog og fj.ev vvv vytijg, etpyjfjievog eaTCo, 

Tov S' yjovg Tpae(T(Ti fi.eG' tTmo^dfj.oig dyopexxrco. 525 

evyofJMt eXTrofJ.evog Att t aXXotaiv re 6€0i(Ttv 

e^eXdav ev6evte Kvvag Ky)pea-a-t<f)opyjTOvg. 

\ovg KVjpeg ^opeovat fj.eXaivd(ov eirt wywvj 

aAX' TjTo; eirt vvkti <pvXd^ofj.€V yjfi.€ag avTovg, 

Trpwi S vTt^oTot avv Tev^eat ^copyj^^devTeg 530 

vyjvatv eiri yXa<f)vpyjatv eyetpofJ.ev o^vv Apvja. 

etaofjMt ^ Ke fJ^ Tu&e;^^^ KpaTepog C^tofj.yity]g 

irap vy]av irpog Tei^/pg dir^oaeTat, v] Kev eya tov 

yaXK(o '^yj^oaag evapa fSpoToevTa <f)epcofxat. 

5^3' TouTi)»] Kelvav Aristar- 526. evyfliJi^i eMzofAivoi] ekmfJMt 

chus apud Panneniscum iv -zS 6, (\)%o^evo<i Zenodotus. 
tifoi Kpdr^Ta. 528. Schol. : adeTeTTcci — Se 

icetrffrf] ntiffo-oi Aristophanes. ZijvoSoTos Qvhe eypatpev avTov. 

524. 525. aOtTovvTai. 166 lAIAAOS 0. ILIAD. 

avpiov 7}v a.pery]v ^iaeKyerai, ei k €[Mv 'iy^og 535 

l^-eivfi eTrep^xpfxevoV aXX' ev TrpcoTOicriv, oico, 

K€ia-eTai ovTVjBeig, •noXeeg V anxj) avrov eraipot^ 

y}e\iQV aviovrog eg avptov. et yap eyhv (ag 

eiTjv aBavarog Kai ayvjpag •fiy.ara iravra, 

[riotixrjv S* a)g rter ^AQvjvaiv} Kat 'AttoAAwv,] ^4° 

(og vvv ^fJiepvj yj^e KaKOv (j)epet ^Apyeiotatv.^^ 

i.lg EAKTcap ayopev , e^rt Qe 1 pooeg KeAaorjaav. 
01 S' tTTTrovg [xev Kvaav vtto ^vyov i^pccovrag, 
Oijaav a ifMoivreaa-t irap apfnaa-tv oicrtv eKaarog' 
€K TToXiog a^ovro (3oag Kat i(f)ta [j.y}Aa 545 

Kap7raXi[X(ag, oivov §e fjie^iicppova oivi^ovro, 
airov r eK [J.eydp(av, ctt/ §e ^vXa TioXka Xeyovro. 
[e^^ov V dBavdroi<rt reXi^ecrTag €KaT0[J.(3ag.^ 
KVta-if}v ^' €K TT^iov dvefJ.01 (f>epov ovpavov e'icr(o 
{y^e^iav' ryjg S' ovrt 6eot [LdKapeg ^areovro, ^^0 

ov^ 'eOeXoV [lAka ydp a(f>tv aTty^yPero IXtog ipyj 
Kat Tlptafn.og Kat Xaog evfj.[j.eKi(a Tlpia[j.oto^ 

O/ &e [J.€ya (ppoveovreg eTri TrroXe^Aoto ye(pvpag 
etaro Travvvytot, Trvpa de a(f)t(rt Kaiero TroXXd. 
u>g &' or ev ovpav^ aarpa (f)a€tvy}V dftxf>t (reXv^vr^v ^^^ 

(f)aiver dptTrpeitea, ore r 'eTtXero vy}ve[J.og alSy}p' 
\€K r ecpavev Traaat (TKOittat Kai Trpcooveg aKpoi 
Kat vairat ovpavotiev b ap viteppayy} arnuerog ai6y}p,j 
Ttdvra ^e r etterai 'darpa, yeyvj^e ^e re (f)peva Trot^j.-^V 
rda-aa /xeffTjyu veoSv y}^e 'BJ.vQoio podcav 560 

Tpcocov Kaiovrcov irvpa <paivero ^lkio6i itpo. 

/, 5V5» 5./ \ / \C\\f/ 

"/tXi ap ev TreOiw Ttvpa Kaiero, irap oe eKaarcp 
eiaro TtevryJKovra aeXa itvpog ai6ofn.evoio. 

635 — 537'0i6ere7ATista,rch}is, nodoto, Aristophane, Aristar- 

ne scripsit quidem Zenodotus. cho. 

540. abfuit ab Aristarchi edi- 560. Totjo-a] aq to. quidam. 
tionej ut ex scholiis colligi pot- 562. %/Xt' «/>'] /au^»' ap' (vel 

est. IUatus ex N, 827. (ji.vpia ^, ut est in scholio v. 55,) 

557' 55^- «SeTot/vTa* ab Ze- Zenodotus. IX. lATAAOS I. 167 

iTnroi §e Kpi XevKov €p€7rTO[M€Voi kou oXvpa$, 

earaoreg irap oj^eo-^/v, ev9povov 'Hw fji.ifJi,vov, ^65 I. 

Upea^ela 7rpo9 'A^^fAAea. AiTat. 

Of 01 fj.&» TpZe^ (pvXaKag e^^ov* avrap ^Ar^^aiovg 

QeaTrea-ivj ej^e (f>v^a, (po^ov Kpvoevrog kraipvj, 

•nivQd ^' arX^rcc ^e^oKyjaro irdvreg apiarot. 

wf avefJioi ^vo Trovrov opiverov l^^Qvoevraf 

^oppvjg Kai Zecf^vpoff rcare Op-^^KvjGev avjrov, 5 

eXOovr e^ainvrjg' afxv^ig M re Kvfxa T(eXaivov 

KopBverat, itoKXov ^e irape^ aXa (f>vKog eyevaV 

(bg ^atX^ro dvfxog evt a-r-^decrcyiv 'Aj^a/wv. 

Ar pet^vjg S' a%€i fA,eydX(p ^e^oXfift.evQg vjrop 
<f)Otra Kif]pvK€(7at XtyvcpQoyyotcrt KeXevcov 10 

kK^^^i^v eig dyopy\v KiKXyjaKeiv avtpa eKaarov^ 
fjiyj^e /3oav* avrog ^e f/.era irparotcri TroveTro. 
t^ov S' eiv dyop^ rertyjoreg' av S' ^ Ayafx.efJi.vm 
tararo 'baKpv/em aare Kpyfv/i fj.eXdvv^pog, 
vjre Kar alytXtirog irerpyfg ^vocpepov yeet v^cop' 15 

(og 6 jSapv arevd-^^av eire Apyetotcri f/.€ryjii^a 
" (u <f>tXot, ^Apyeim yjy^ropeg yj^e fji^ovreg, 
Tievg fj.€ fj.eya Kpovt^yjg dry) eve^yjcre f^apeiri 
(ryerXiog, og rore fJ.€V fj.ot virecx^^ero Kai Karevevaev Y IXiov €K7rep(Tavr evretyeov airoveecxQat, 20 

3. ^e^oXvjaTo] jSejS/vi^aTo Zeno- 8aK0u%ewv, [Atra 8' \^ pyeiota-iv eet- 
dbtus. mv. 

4. avsfAoi\ ave^» Aristophanes. 16. aq ^api/ <mvcixuv'] «50 ye 
7. cjjeuei' et e%evav SCriptum taKpvyjsav quidam. 

memorat schol. 1 8. jweya] f^iyai; Aristarchus. 

13 — 16. sic conformavit Ze- 19. totc Aristarchus. npw 

nodotus, av 8' 'AyaiJi.€[/,vav 'itTTato alii. 168 lAIAAOS I. ILIAD. 

vvv t\ KaKviv avdTvjv PovXevcraTo, Kat /xe KeXevei 

OvaKXca Apyog iKecrdatf eTrei ttoXvv wXeaa Xaov. 

ovTco irov /\it fx,€XXet V7repfji,evei ^tXov etvat, 

Of 07] iroXXoMV 'TroXioov KaTeXvae Kapi^va 

ly^' €Ti Kat Xvaet' tov yap KpaTOs eaT) fxeytarov. 25 

aXX aye&^, wg av eywv eiTrtd, 7ret6wfji.eQa TrdvTeg' 

(pevywfJiev avv vvjvai (f)iXr}v eg TraTpi^a yaiav' 

ov yap €Ti Tpoii^v atprjaofJLev evpvdyvtav. 

iZf e<paa , ot apa TravTeg aKijV eyevovTo aici>7r^. 
Or]v ^' dvect) yjaav TeTtrjoTef vie^ 'Aj^a/wv* 30 

oipe ^e ^yj fxeTeetire fiovjv dya^tog ^ofi,y^y\g 
" ATpeidv], aot irpSiTa ftMyyiaofKai d<ppo^eovTt, 
f] Oefxtg eaTiv, avaJ^, dyopy]' av ^e fM] Tt yoXcaB-qg, 
oXkvjv fxev fi.ot TrpwTov oveihaag ev AavaoTatv, 
<f>ag efxev aTrToXefx.ov Kat dvdXKt^a' TavTa Se irdvTa ^^ 

taaa Apyetcov ^fxev veot ijoe yepovTeg, 
aot Oe "^tdi^tyra ^aKe K.povov TraTg dyKvXofJt,'^Teci>' 
aK^Trrpcp fj.ev Tot ^coKe TeTtf/.yjaBat rirep) TrdvTUVf 
a?jcv]V ov TOt Oct}K€V, T€ KpaTog eaTt f/.eytaTOV, 
^atfJ.ovt, ovTco TTOV fj.dXa eXireai viag ^A^^atwv 40 

dTrToXefJ.Qvg t €fi,evat Kat dvdXKt^ag ag dyopevetg ; 
€1 ^e aoi avTco 6vfJ.og evreaavTat coaTe veea6at, 
epyeo' irdp Tot odog, V7]eg &e toi ayyt 6aXdaar,g 
[eaTaa', at TOt eTrovTO M.vK^vy]dev fJidXa "^oXXatl» 
dXX* aXXoi fx,€V€ovai Kapy]KOfxocovT€g ^Ayatot, 45 

eiaoKe Trep Tpoiy]V "^taTrepaofxev. et ^e Ka) avTot, 
(pevyovTcov avv vy]vai (f)tXv]v eg iraTpt^a yalav' 
vai & , eya YiBeveXog re, fJM')(v]aofX€&' , eiaoKe TeK^cop 

23 — 25. a&eTe? Aristophanes. Alii igitur f/.ax€cr<ToiAai. 

23 — 31. Pro his novem ver- 36. ^/Aev ve'o* ij8e yipovrei Ari- 

sibus duo posuit Zenodotus, ^oi starchus. ^y^Topeq ^8e fte'8ovTes 

oy' W5 elTTuv Kar' ap' e^cTo OvfMiv Zenodotus. 

axeTJWv, I TOKTt S' aHirrd[j.€yoi fJ.e- 43 • °^7X^ Qakda-ayjq] dfi.^ii'KKT<Tat 

re^pTj Kparepoi Ajo/^ijSrj?. quidani. 

33. fj.a%ri(TOfj.ai Aristarchus. 44. dBerelrai. IX. lAIAAOS I. 169 

^lXiov €vpcofJi.€v' a-vv yap 6e5 eikvjXovOfxev. 

^Oj- €(f>aS', 01 &' apa Travref Ima^ov vhg 'Aj^a;wv, ^o 

[m6ov ayacra-dfJievoi ^ofjjfi^eog iTTTFO^afji.oio. 
Toicri S' avicrrafji.eyog fxeTe^Sveev mTTOTa 'NearTCop 
"Ty^€/&»7, Trepi fnXv iroXefj.^p evt KapTepog eaai, 
Kai PovXf!] fxera TcavTag ofj.yjXiKag eirXev apiarog. 
ovTig TOi Tov fjJuBov ovoaaeTai, oaa-oi ^'^(aioij 55 

ov^e TToXiv epeef ' aTap ov TeKog iKeo ft,v6<ov. 
y] ft.y)v Kai veog eaai, efxog Se Ke Kai itaig eiTjg 
oirKoraTog yeveyjtpiV anrap TteTivvfxeva jSa^eig 
l^ApyeicDV ^aaiX^ag, eTvei KaTa fxoTpav ee^Tref]. 
a\k ay eywv, bf aeXo yepaiTepog evyofiMi elvai, 6o 

efe/TTftj Kai TravTa '^ii^ofxai' ovbe Ke Tig fxoi 
fxv6ov aTifxrjaei, ov^e Kpeicov 'AyafX€ff.v<av. 
acppi^Tcop oBefxiaTog aveariog eaTiv eKemg 
og TToXefxov epuTat eTTi^rifxiov oKpvoevTog. 

aAA' ^TOi vvv fxev '7ret6coft,€6a vvkti fxekaivyi 6^ 

^opTra T €(f>07[Xtaofxea6a' (pvXaKTYjpeg &e eKaaToi 
X€^da6(ov irapa Twfjpov opvKTyjv Teiyeog eKTog. 
Kovpotatv fxev tcCvt eniTeKkofxat' avrap enetTa, 
ATpet^y], av fxev apye' av yap (Bao^tXevraTog eaa^t. 
^aivv ^aira yepova-tv eotKe rot, ovrot aeiKeg. Jo 

vkeTat rot otvov Kktatat, rov vyjeg ^A^^aim 
yjfxdrtat SpyjKyjdev eir evpea ttovtov dyovatv' 
iia(Td roi ea& VTro^^e^ty], mkeeaa-t ^' dvdaaeig. 
iioXkmv V dypofxevcov tc5 ireiaeat og Kev dpiaryjv 
jSovkyjv Povkevayj' ftAka ^e %/3ew irdvrag ^A^/atovg 75 

ea-^kyjg Kat TrvKivyjg, ori ^yjiot €yyv6t vyjav 
Katovatv TTvpa TrokXd' rtg av rdde yyi6yjaetev ', 

57. (M]v\ /lAev Aristarchus, Villois.) et Herodianus in 'IXiax^ 

66. (pvkaKT^fei^ (pvKaKi^paq A- iipoaalbi^, sed v-no^e^irj in t^ KaOo- 

ristarclius. Xov itfoa-u^it^, 

73. v%(^i^i^\ vnoBi^eivj Aristo- noXiecai ^] izoKiaiv yap Ari- 

phanes (nam hujus nomen pro starchi editiones. 

^AvTupdvovi; in scholio restituit 170 lAIAAOS I. ILIAD. 

vvg 7)0 ^e oiappaia-€i arpaxQV ije aawcret. 

Q,g €<f)a6\ 01 ^ apa rov fjid\a fMV kXvov y^^ hriOovro. 
€K ^e <f>vKafcryjp€(; crvv r€vy€(nv €(7<J€vovro 8o 

afi^t T€ Nearopt^yjv Qpa(TV[j.yj^€a, 'jrotixeva Aawv, 
o;^' dfjxf) A(7Kdka(f)ov Kai 'laXfxevov, vlag Apvjog, 
afX(f>i re M.yjpiovrp/ Axf^apyjd re AyjiTrvpov re, 
yjp* dfjixf)i Kpeiovrog viov, AvKOfxyj^ea '^'lov. 
€Tir eaav '^yeff.oves (f>v\dKav, eKarov Se eKdcrrco 85 

Kovpot afj.a aret^/pv, ^oXi')^ eyj^ea yepcriv ej^ovref* 
Ko^ &e fj.€(TOV rd(f)pov Kat rei^^^eog i^ov lovreg' 
evija Oe itvp Kyjavro, rtoevro Oe Oopyta eKaarog. 

'Arpei^i^i ^e yepovrag doXKeag viyev 'Aj^a/wv 
eg K\taiy}V, Trapa ^e a(f)t ridet fj.evoeiK€a 'baTra. 90 

ol & €TT oveia& €roift.a TrpoKetfj.eva '^(eHpag laKKov. 

i \ i \ / \55>/ 5t-V f/ 

avrap eiret Troaiog Kai eOyjrvog eq epov evro, 

roig 6 yepcov Ttdfj.irpcarog ixpatveiv y^p^ero fj.yjriv, 

Neo-Tftjp, ov Kai TipoaBev dptarvf (f^aivero ^ovKyj' 

a(f)tv €V(f)pove(tiv dyop^^aaro Kai fj.€reet7rev 95 

" ^Arpeityi Kv^tare, ava^ dv^^pwv ' Aydfi.€f(,vov, 

€v ao) fj.€v Krj^io, aeo ^' ap^ofj.ai, ovveKa rroWav 

Xawv eaai ava^ Kai roi Zevg eyyvdXi^ev 

aiOjTrrpQV r yj^e BefJ.tarag, iva a<j)iat /SovXev^aSa. 

Tco ae •)(py] Trept ft,€V (f>da6at eTiog iqO eitaKovaai, loo 

~ 5>^ ^ 'l\ \ '/ J V /) \ j / 

Kpyjyjvat Oe Kat aAAco, or av rtva avfj.og avayyf 

> .V J > /1 / , / W f/f; f/ V 

etTreiv etg ayaaov aeo egerat orrt K€V ap^^yf. 

avrap eyhv epeco ag fjxit ^oKei eivai dpiara. 

ov ydp Ttg voov dXKog dfj.etvova rov^e voviaet, 

o^QV eya voea, y]ft,€V TrdXat yj^' ert Kat vvv, 105 

l^eTf rov ore, dtoyeveg, Bptayji'^a Kovpyjv 

yaofjAoov ^AyiKrjog e/Si^g KXtatyiQev dirovpag 

78. tiaffalcit\ hapat(T€i Ari- ^opmv tKaa-Toq alii. iatra Bakuav 

starchus. Zenodotns. 

86. oifAa (TzeTxov Arlstarchus. 89. aoXK4ai\ apKTTeai Aristar- 

ajjC f(rT€«%ov alii. chus. 

88. hipna eKaaroi Aristarchus. IX. lAIAAOS I. 171 

ovTi KaS' ^fxerepov ye voov. fx,d\oi yap rot eyioye 

iroX)^ aTrefJivSeofJi-vjv' <rv ^e aa fxeyaXvjTOpi, Qvfx.f 

et^ag av^pa (f^epiaTov, ov addvaTOi irep eTiaav, iio 

7}Tift.y]a-a$' eAwv yap ej^e/f yepa^. dXX eTt Kai vvv 

(f^pa^ccfxeaB oog Kev fi.iv dpea-adfji^vot •neTiiBafxev 

dwpotaiv T dyavotaiv eiieaai re fj.etXiy^tota-tv^ 

Tov V avre Trpoaeenrev ava^ dv^bpav ^ hyafJiefJLvav 
" V yepov, ovri "^ev^og ef/.ag arag KareXe^ag. 1 15 

aaadfLy}v, oyS' avrog dvatvofmi. dvrt vv TroXXm 
Kam eariv dvy]p ovre Zevg Ky)pt (fnX-^ayj, 
ag vvv rovrov eriae, "^dfJMaae ^e Xaov Ayatm. 
ahX eirei daadft.y}V (f>peat kevyaXevjat mByjaag, 
aif/ eaeAw apeaai bof/.evat r aiiepeiat airotva. I30 

vfJAv S' ev Trdvreaai TrepiKkura ^wp ovo/xt^vw, 
eTTT diivpovg rpiito^ag, ^eKa §e yjpvaoh rdXavra, 
ai6covag &e \e(3yjrag eeiKoai^ ^a^eKa S' iTnrovg 
Ttrffovg dd\o(f)opovg, ot ae9kia Troaatv apovro. 
ov Kev dX-^hg e'iyj dvyjp ob roaaa yevotro, 125 

ov^e Kev dKT^^fj.av eptrtfj.010 y^pvaoto, 
oaaa fj.01 yjveiKavro deBXta fj.mv)(eg tTnrot. 
baaoi eTtra yvvaiKag, afj.vfi.ova epya tbvtag, 
AeafSibag, ag, ore AeajSov evKTtf(.evi^v eAev avrog, 

e^ekofLiqv, dt KdXXet eviKcov (f>vXa ywatKav. 130 

\ / f 5. / \ 5,5 y i\ / 5 > / 

rag f/.ev ot bwaca, ff.era b eaaerai vjv ror aTnqvpav, 

Kovpvf Bptayjog' eTri ^e fJ.eyav opKOV ofJ.ovfJMt 

109. aitiiAvBtoiMtv Aristarclius. 270. 

Alii fortasse vel aire/AT;fl€u//,'>jv vel 130. eleXo/Avji'] ef eXo/*^» Ze- 

■ imfAvOeoixvjv. nodotus. 

112. i[eiti6u[Aev AristarcllUS. 1^2. KOvpYjBpiayjoi;' iiri^e lAlyccv 

TtiiciOotfAev alii. Aristarclius pariterque v. 274. 

128. aiA:j[Aova] afAvfAovai; Ari- (ubi in schoUo codicis A. scri- 

starchus. Quod alius scholiasta ptum Kovp-^^; ^pKTviii; duplici er- 

ita invertit ut aiAvfAova Aristar- rore, quorum alterum librarius 

cho, aiAtujAomq Zenodoto tribuat : statim ipse con-exit restituto 

recte haud dubie, licet d[AvfAovaq /3/»(r^o?.) Kovp-qv BpjoTjoj* jca* in) [aI- 

Aristarcho rursus tribuatur v. 70* alii. 172 lAIAAOS I. ILIAD. 7] a€fx,tg avbpairm •neMt, avopm vpe yvvatKwv. 

ravTa fj.€V avTtKa Trdvra Trapea-aerat' el Se Kev avre 135 

aorv fxeya Tlptafxoto Qeot ^w&jo-' dXaTra^at, 

v^a aXtg "^vaov Kat '^aXKOv wjrjadadco 

elaeXQm^ ore Kev ^arecofAeSa At;/'^' 'Aj^a/o/, 

Tp(oid^a$ ^e yvvatKag eetKoatv avrog eXea-Qa, 

at Ke fx,eT 'Apyeiyjv Kkevvjv KdXktarai eaa-iv. 140 

et ^e Kev hpyog iKoifuO^ ^Ay^atiKOv, ovBap dpovpv]^, 

yafji^pog Kev fxoi eot' riaco ^e ft^tv iaov ^OpeaTyj, 

og fMi rvjkvyerog rpe^perat Qaktri evt ttoAA'^. 

rpe7g M fJ.ot elai Ovyarpeg evi fkeydpcp evTr-:^Krco, 

^pvaoBefXtg Kat AaobtKYj Kat 'l(f)idvaaaa' 14^ 

rdwv yjv K eOeXiqat (piXyjv dvde^vov dyeadco 

Trpog oiKOV nvjX^o?' eyw V hri fi.eiXia "tuiaa 

iroKKa fJMA , oaa ovttco rtg erj eTceowKe ovyarpt. 

eTird &€ ot ^coaco evvatofj.eva TrroXiedpa, 

K.ap^afJ.vKiqv EvoTrvyv re Kat Ipy]V "notYjeaaav, 150 

^yjpdg re ^aQeag ^S' hvQetav l3a6vXetft.ov, 

KaXviv r AtTTetav Kai Ylvj^aaov dfjjjieXoeaaav. 

irdaai ^ eyyvg aKog, vearat IlyAoy yjfj.a6oevrog' 

ev S' dv^peg vatovai iroXvppyjveg TroXv/Sovrat, 

ot K€ € dcorivyjai 6eov cog rtfjJjaovaiv i jj^ 

Kai 01 VTTO aKvJTrrpa) XtTrapdg reXeovat 6efJ.taTag, 

ravrd Ke 01 reXeaatfit fj.eraXX^^^avrt •)(pXoto. 

^ft,yj6'^Tca — 'Ai&i^? rot dfj.eiXiyog v^' o^dfxaarog' 

TOvveKa Kat re /SporoTat ^eav e^/Ptarog aTrdvrcov — 

Kai fj.01 vTToar^rco, oaaov /SaaiXevrepog eifxt 160 

vj^ oaaov yeverj Ttpoyevearepog evy(pf/Mt eivai." 140. Post hunc versum qui- 
datn addiderunt, ttjv yap o.tc' av- 

Tt5 hyu Swffw favfi^ MeveXaw. 

147- ^77« (A€/X<a] eir</>te/A<a Ari- 

starclius. 

155. TifA^vova-iy] ri[j.-^TovTai A- ristarchus. 

157- l^eTaXK-^^afTi] fceTaXijfav- 
Tt Aristarchus hic et v. 299. 

158. hfATjB^^Tu] KafACpB^TO) Zb- 

nodotus et Aristophanes. IX. lAIAAOS I. 173 

Tcv &' oJjae/jSer' eTreira Tep^^vio^ lnTiora. Neo-rcop 
" 'hrpei'^'/! Kv^ia-Te, ava^ av^^pav ^ AydiJ.efx.vov, 
tapa fMV ovKer ovoara ^i^o7^ 'Aj^/X^i" avaKTi' 
aAA' ayeTey KXvjTOvg OTpvvofJiev, oi Ke Ta-y^KJTa 165 

eXScoa ef KXicriyjv UvjXyjid^ea 'Aj^/A^of. 
e/ §' «ye, tov^ av eywv einot^ofJMi, ol &e TriBeaQm. 
^omf yM-ev 'jrpwTKrTa ^it^iXog yjyYjaaada, 
avrap eireir Ata$ re fxeyag Kai Oiog yJOvaa-evg 
KfjpvKm V ^O^iog re koi Kvpv/^drYig ay. eTreadav. 170 

(pepre ^e yepa-iv vtcap, ev(j>fjfj.yjaai re KeXeaSe, 
o<f>pa Att Kpovt^yj dpvjaofxed , ai k eXevjafi. 

i.lg (paro, rota^t be Ttaa-tv eabora fj.vaov eetTiev. 
avTtKa KVjpvKeg fj.ev v^ap em ^eTpag e^^^evav, 
Kovpot ^e Kp^^TYjpag eTrearexpavTO ttotoTo, 175 

vcoft,vjaav S' apa "Traa-tv eTrap^dfj.evot "^eTrdeaatv. 
avrap eitei a"7ietaav r emov oaov yjaeAe ovfx,og, 
capfxS)VT eK Kkta-ty]g^Ayafj.efj.vovQg^Arpei^ao. 
roTat oe ttoAA' eTrereAAe Veprivtog iTnrora Nea^rcop, 
&€v&/AAajv eg eKaa-rov, ^O^^va-ayj^i de fxdXta-ra, 180 

'Tretpav <ag TueinQotev dfj.vfJ.ova Yi-qkeima. 

T« &e jSdryjv itapd BTva TroXv(f>Xoi(x(3oto 6aXda-ay}g, 
TToXXa fj.dy^ ev^ofj.evca yaty^oyj^ evvoatyatcjo 
pYji^tcog TteTTtQeh fxeydXag (f>pevag AiaKi^ao. 
yivpfj.i^^ovm & eiri re KKta-iag Kat vi^ag iKea-dyjv, 185 

rov S' evpov (f)peva repTrofxevov (ftopfxtyyt Xtyetyj, 
KaXri dat^a\eyj, eirt V dpyvpeov ^vyov yjeV 
ryjv aper ef evdpm, ttoXiv 'HeT/wvo? oKeacxag' 
T>7 oye avfxov erepTrev, aetbe b apa KAea avbpm. 
TldrpoKXog ^e ol otog evavrtog yjaro atcoTryj, 190 

teyfj.evog AtaKt^yjv, oTtore Xyj^etev dei^m. 
ra ^e fidryjv Trporepci), •^yeiro ^e ^Tog 'O^vaaevg, 
ardv de TtpdaB avroTo' ra(f)m &' dvopovaev 'Aj^/AAevf 
avryj avv (f)opfxtyyt, Xtirm e^og ev6a Bdaaaev. 

167, iya»''} iyw Aristarchus. 174 lAIAAOS I. ILIAD. 

mg ^^ avrag YlarpoKXog, €Trei iSe (jyuirag, aveaTi^. 195 

TO) Kai ^eiKVvfxevos 7rpoae(f>vj Tro^ag aKvg^ KyjiXXevg 
" yaiperoV vj ^iXoi av^peg iKaveToV r} ti iJ.dXa %pew, 
01 fjiot aKv^oiJLeva} Trep 'Aj^awv (ptXTaroi eaTov." 

""Of apa (pavyjaag TrpoTepco aye ^Tog Aj^tWevg, 
eiaev &' ev KXiafMTat TaTrv^at re Tropcpvpeoiaiv. Q,oo 

aixpa Se YldrpoKXov Ttpoaecfxaveev eyyvg eovra 
" fuei^ova tyi Kpyjr^pa, Mevotriov vie, KaOiara, 
^ooporepov Oe Kepate, ^eirag V evTvvov eKaarco' 
01 yap (piXraroi av^peg efx,ca vTreaat fji.eKddpco." 

'^Q.g (f)dro, XldrpoKXog ^e (piXcp hre7reiQe&' eraipci). 205 

avrap oye KpeTov ftAya Kd(3^aXev ev irvpog avy^, 
€V apa vcoTov eavjK oiog Kai Trtovog aiyog, 
€v ^e avog aidXoio pdyiv re^a\vTav aXoKf^yj. 
T(2 &' ep^ev Avroft,e8coVj rdfLvev S apa "hTog Aj^/AAeyf. 
Kat ra ft.ev eii fxiarvKke Kai dfi.(j> o/SeXoTatv ejretpev, 2 10 

Trvp ^e Mevotrid^vjg "^aTev ft.eya, laoQeog (pcog. 
avrap eiret Kara Ttvp eKdvj Kat (pXo^ €fj.apdv6Yi, 
avBpaKtviv aropeaag o/SeXovg €(f)V7r€pde rdvvaaev, 
Ttdaae S' dXog Seioio, Kparevrdcov enaeipag. 
avrap eTiei f cnTiTviae Kat eiv eXeoTaiv ej^efev, 215 

YidrpoKXog ft.ev aTrov eXcbv e7reveifj.e rpa^re^yj 
KaXoTg ev Kaveotatv, arap Kpea veTfj.ev ^Ay^iXXevg. 
avTog ^' dvriov i^ev ^O^vaayjog Oeioto 
rotyov rov erepoto, QeoTat &e Bvaat avcayet 
TldrpoKXov, ov eraTpoV 6 S' ev Trvpi j3dXXe BvvjXdg. zzo 

01 S' 67r' oveia& eroTfUx, 7rpoKeift,eva '//Tpag taXXov. 

197. «KavexoV ^ Tj ff.diha. xpeca] 212. avTccp — ty.apdvB'/i] Hanc 

«Vavexov ^/xere/jof Se (yiiAeTepov §5 Vil- versus scripturam probavit Ari- 

lois.) Parmeniscus rrrpocpfpeaBa.i Starchus. Alii, avrap eVe* Tivpoi 

dicitur ab schol. In notatione avOoq a-neTCTaro, ttaija-aro 8e (pAo^, 

simili ad 0, 513- est YlapiAtvla-Koq vel avrap eire) Kara irvp efA.ap^r^varo, 

iv T^ a Tzpoq Kpdrvjra w? 'Apia-rdp- itavaaro 8e <p}\.o^. 
^eiov ypacpviv nrpodjeperat. 214« er:aeipa{\ airaetpaj Ari- 

203. Kepaie Aristophanes et starchus. 
Herodianus. Kepaipe alii. IX. lAIAAOS I. 175 

avrap eTret Troaiof Kai eOyjTvof eg epov evro, 

veva K'lag ^oivtKi. vovjae ^e ^To^ 'O^yo-o-ey?, 

TrXyjadfji.evo^ ^ ohoio &€7raf '^€i'^eKT 'Aj^/A^a 

" %a.ip\ 'Aj^/Aev' ^aiTog fxev eiavji ovk eiri^eveTg 225 

yjfMV hn kKkxivi ^AyafiefJt^vovo^ Arpei^ao 

yj^e Kai evOd^e vvV Trdpa yap [xevoeiKea TroAAa 

'^atvvad'' aAA' ov "^aiTog eTrvjpdTOV epya [xefJ.riXev, 

aAAa Xivjv [j.eya •nr-tifxa, '^toTpe(f)ef, etaopomreg 

^et^tfj.ev' ev ^otvj ^e aacoa-efJ.ev v) dnoXea-Qat 230 

vvjag eiJcrcreXfAovg, ei fj.vi av ye ^vaeat dXKyjV. 

eyyvg yap vtjwv Kai retj^eog avKtv eBevTO 

Tpaeg virepQvfj.ot TyjXeKXetToi t eTriKOvpoi, 

Ki^dfJLevot TTvpd TioXkd KaTa aTpaTOV, ov^^ eTt <paatv 

o^Wea9\ aAA' ev v^vat fj.eXatvy}atv TteaeeaBat. 335 

Ttevg ^e a<f)t Kpovi^yjg ev^e^ia ayjfi.aTa <f}aivm 

daTpdTVTei' ' EfCTwp ^e fj.eya a6eve'i /3Ae/x,ea{V«v 

fJMtveTat eKTrdyXag, irtavvog Att, ov^e ti Tiet 

dvepag ovde Qeovg' KpaTepyj ^e e Kvaaa ^e^vKev. 

dpaTat ^e Taj^/ara <f>avyjfj.evat 'Hw 'hiaV 340 

aTevTat yap vyjuv dTroKoxpetv aKpa Kopvfj.^a 

avrdg t efJMpyjaetv fj.aXepov irvpog, avTap ^A^/atovg 

^yjcoaetv Trapa Tyjatv optvof/.evovg vno Kaitvov. 

TOVT aivag Oet^otKa Kara <ppeva, fj.yj 01 diietKag 

eKTeXeacoat 6eot, yjfjJiv ^e tyj atatfj.ov e\y\ 345 

<p6ia6at evt Tpoty], eKag Apyeog iTTTro^OTOto. 

aAA' ava, ei fi.eft.ovdg ye Kai oy^e Tiep vlag Ayaim 

T€tpofJ.evovg epvea6at vtto Tpioccv opvfj/x.ytov. 

111. cl ifQv 6VT0] Melius scri- Marciani A. iitihf-vrji; scriptum, 

bi ail/ €7racravTo, sed nihil se mu- iiiihvet(; apud Athen. i . p. 1 2 G. 

tare velle annotavit Aristarch. imdeveTi; qui scripserunt, in versu 

225, €7r<Seye*V] Ex scholiis col- proximo 7][A.ly in ^uev mutarunt. 
ligi potest duplicem in libris fu- 336. ivU^ia Aristarchus. iv 

isse scripturam, i-nibevei et eV*- ^e^ia. Ptolemseus Ascalonita. 
tevetq, quarum prior Aristarchi 242. e/ATr/j-^o-etv] i[MrK-fi(Teiv Ari- 

fuit, etsi hoc ewiSei;») potius scri- starchus. 
bendum erat. In textu codicis 176 lAIAAOS I. ILIAD. 

avTW aoi {J.€ro7ria-&' a.ypg ea-aeTai, ov^e ri fJ-^^Xog 

peyOevTog KaKOv eaT aKog evpeiV aXXa tioKv irpiv 250 

(ppd^ev OTTCOf AavaoTaiv aXel^Yjaeig KaKOV ijfxap. 

w TreTTOv, 17 fxev a-oi ye itaT^p eTreTeWeTO YlvjXevs 

TjfJiaTi Tc5 0T€ <T eK ^Gifjg ^AyafxefJLVovi TrefJ.Ttev 

* T€Kvov €fMVf KapTog ff.€v 'ASvjvaiyf T€ Kai Hpy) 

^aaova^ ai k eOeXaai, av ^e fj.eyaXviTopa 6vfj.ov 255 

layeiv ev aT^Qea-ai' (fjiXocjipoavw] yap af/.eivav' 

XvjyefJ.€vat V epi^og KaKOfj.vjyavov, o(f)pa ae fj.a,KXov 

Ti(oa Apyeicav 7]fj,ev veoi vjbe yepovTeg. 

cog eTreTeAA yepav, av oe Kyfieai. aKh eTi Kat vvv 

Trave', ea &e ypXov BvfJMkyea' aoi V 'Ayafj.efJ.vm 2,60 

a^ia ^apa ^i^coai fj.eTaXKyj^avTi ')(pXoio. 

el &e, av fj.ev fj.ev aKovaov, eyo) de K€ toi KoraKe^co 

oaaa toi ev KXiaivjaiv vTteayeTO ^wp ' Ay afi.efj.vcov, 

eitr a-nvpovg Tpiiro^ag, M^a de yjpvaolo TokavTa, 

a^iQcavag &e Xe^vjrag eeiKoai, "^co^eKa S' iTTTTOvg 2,6^ 

•niqyovg adXocpopovg, 01 aeQKia Troaaiv apovTO. 

ov K€V aXvfiog eivj dvvjp w Toaaa yevoiTO, 

oii^e Kev dKTVjfj.cov epiTifJ.010 yjpvaoh, 

oaa ' Ayafj.efJ.vovQg ntTroi deGXia Troaaiv apovTo. 

^ooaei &' eTTTa yvvaTKag, dfj.vfj.ova epya i^viag, 270 

Aea/St^ag, ag, ore Aea/Sov €VKTtft,€VV]v eXeg avTog, 

e^ekeG, dt Tore KaXket eviKcov <pvXa yvvatKcov. 

Tag fj.ev TOt Ocoaet, fj.€Ta o eaaerai vjv tot aiivivpa 

Kovpv] ^pta^og' ent &e fj.eyav opKov ofJ.eTrat 

fj.vj 7roT€ TVjg evvYjg e7rt^vjfj.evat vi^e fj.tyvjvat, 275 

07 b€fj.tg eartv, avag, ^t avOpcov vjT€ yvvatKcav. 

TOVTa fj.€V avTiKa TrdvTa Trapeaaerai' el ^e K€v avre 

aaTV fj.eya Tlptdfj.oto deot ^cocoa' dKaita^ai, 

vyja aXtg yjpvaov Kat yaXKOv vi^vjaaaSai 

270. a[A.viAOV(z] ay.vfJi.ova(; Ze- Aristarchus. KO-upviv B/Jio-^o;' Koi 
nodotus. Conf. adv. 128. eV< (Aeyav alii. Conf. ad v. 132. 

274. Kovpti Bp<r5;o?' iiti Se fAcyav IAIAA02 I. 177 

€ia-eX6(i}v, ore kcv &aT€WjW.€fia A-jjiS' ^kyaioi, 280 

Tpcoia^ag &€ yvvocTKag €eiKO(Tiv avTog kKeaQai, 

ai K€ /x€T 'AfiyeiVjv 'EAev^v KaKkKnai ewcriv. 

e/ §€ K€v' Apyog iKoifj.eS' ^AyauKov, ovOap apovprj^, 

yafk^pog K€v 01 eotg' ria-ei Se a-e laov ^Opea-ry}, 

Of 01 rvjkvyerog rp€(f)€rai QaKiy} €Vi itoKKri. 385 

rpe^g ^e 01 etcri Qvyarpeg evi jxeydpoi evTrfjKrca, 

^pvaoBeiJiig Kai Aao^iKy] Kai 'l<f)idvaa-(ra' 

rdcov ifjv K eQe^^vjaSa (pikvjv dvde^vov ay€<y6ai 

irpog oiKQV TifiXriog' 6 § air €Tri fj.€i\ia ^coaei 

TToAAa jOtaA , oo-o-' oi/Trw rtg €y\ eni^aKe dvyarpi. 290 

esrra de roi ^axTet evvatO[Ji.€va TtroXiebpa, 

Kap^afJivKyjv 'Evo7r>jv t€ koi 'Ipvjv Tioty}€rT<Tav 

^Yfpdg T€ ^aOeag ^S' AvSetav ^aQvK€tfJ.ov, 

KaKvfV r Anretav Kat Yivi^acTov dfj.TtekoecTcrav, 

itatrat V eyyvg dXog, vearat Tlvkov Y}fJi.a6oevrog' 295 

ev & avopeg vaiovari TtoXvppriveg TroXv/Sovrat, 

Qt K€ ae ^arivyjCTt Beov cbg rift.y^aovcTtv 

Kat rot vTto (TKy}7trpcp Xntapag reKeovcTt 6€ft.t<Trag. 

ravrd K€ rot reKeaeie fj.eraXky}iavrt yoKotQ. 

€t Oe rot Arpei^^Yfg fj.ev dity^y^ero Ky}po6t fj.aK\ov, 300 

avrog Kat rov dwpa, av ^' dXXovg Ttep Ylava^^^atovg 

retpofj.€vovg eXeaipe Kara (Trparov, ot <Te 6eov ag 

rt<TOVCT ' y} ydp Ke (T<pt fndXa fj.€ya Kv^og dpoto. 

vvv yap y^ ciKrop eAotg, eitet av fj.aAa rot ay<€Oov eAaot 

Kvaaav 'eya)v oKoy}v, eTtet ovrtvd (jjy^atv ofj.om 305 

ot €fj.€vat /lavacov, ovg evuabe v^eg evetKav. 

Tov V ditafj,et^ofj.€vog 7tpoa€(f>y} Tto^ag wKvg ^AyiKXevg 
" ^toyeveg Aaeprtd^y}, 7toXvfJ!r}yav ''Otvaaev, 
y^y} fj.€V ^y] rov fj.v6ov aTty^Xeyecag ditoeiTtelv, 
Yptep ^^ (f>poveco re Kat ccg rer€Xeafj.€vov 'earat, 310 

297. Ti/Aijo-owiv] TjfMjo-ovTai A- 3 1 o . (^fovew Aristarch us. Kpa- 
ristarchus, ut v. 155. vew alii. 

299. Vid. ad V. 155. 178 lAIAAOS 1. ILIAD. 

as [j.y] [xoi rpv^TjTe Trap-^ixevQi aXXodev aXkog. 

ey^Qpog <yap [xoi Keivog 6(J.ag 'Ai'§ao irvkyjatv 

of % f^^f/^o" l*'^'^ KevBfi evi qypeaiv, aAAo oe enrr}. 

avrap eyav epea (og jxot ^oKei eivat apicrra' 

ovr €fj.e'Y ^Arpei^yjv ^AyafxefJivova Treia-eixev otco 315 

ovT aXXovg Aavaovg, eiret ovk apa rig yaptg v^ev 

fxdpvaaQat tyjiotatv ctt' av^pdat vcokefxeg atei. 

tcry] fxoTpa fi.evovTt, Kat ei fxdXa rtg TtoXefxi^ot' 

ev be tyj rtfxyj yjfxev KaKog yjOe Kai eaaAog 

KdrQav of/Mg 6 r aepyog av/ip 6 re TroXAa eopyceg. 320 

ov^e rt fxot TreptKetrat, eiret TrdQov akyea 6vfi.So, 

aiev efxyjv ^v^v 7rapa[3akXofJ.evog •jroXefJ.i^etv. 

aig § opvtg aTrryjat veoaaotat 7rpo(pepy]aiv 

fj.da-raK , eTret K€ kd^yjat, KaKag S' apa ol ireket avryj, 

ag Kai eycb iroKKag fj.ev awntovg vvKrag tavov, 325 

vifjara ^' atfj.aToevTa ^ieTrpyjaaov TroXefxil^m, 

dv^pdai fmpvdfj.evog odpm eveKa acperepdav. 

^co^eKa ^vj avv vrivai TioXetg dXdTta^ dvQpcoTrcov, 

•Tre^og &' ev^eKd (j}yjf/.t Kara l^potyjv epl^caXov' 

rdcov €K Traaecov KetfJ.y]Xta iroXXa Kat eaSXa 330 

e^eXofxi^v, Kat irdvra ^epm ^ Ayafj.efJ.vovt ^oaKov 

'Arpei^y]' 6 S' OTrtaQe fj.evm irapa vy]vat Boriatv 

^e^dfxevog ^ta Travpa 'BaadaKero, TroXXa ^' ^'^(eaKev. 

aXXa &' dptarvjeaat ^i^ov yepa Koi /SaatXevatV 

roTat ft.€V efLire^a Ke^rat, €fj.€v S aTro fxovvov Ayatm 335 

eiXer, ey(et S' dXoyov BvfJMpea' ryj iraptavm 

repTreadct}. ri ^e OeT 7roXeft.t^€fj.€vat Tpcoeaaiv 

^Apyeiovg ; ri ^e Xaov dv^yayev €v9d^* dyeipag 

Ar p€iOv]g \ y] ovy^ tjXevi^g eveK y]VKOfJLOio; 

^ fxovvot (f>iXeova' dXo^xovg ixepOTrm avdpccirm 340 

317. drjtoia-iy eV Aristarchus. 324. S' a/)a oJ Aristarchus. 8e 

h-rjioia-i utT* alii. re oi editiones deteriores (a* e*- 

322. mXefAi^eiv Aristarchus. Kaiorepai). 
Alii igitur aliter, fortasse m' 336. efXer , txei 8'] yp. etKeT 

Xe/A<%wv. ^x^tv, probante Herodiano. lAIAAOS I. 179 

ATpeiOai', eitei oartg avrjp ayaaog Kai e-^^jecppuv, 

TTjv avTOv <f>t\€ei Kai Kyj^eTat, cos Kat eyw t^v 

eK 6v[/.ov <j>iXeov, ^ovptKTvjT^^v irep loixxav. 

vvv S' hret eK yetpav yepag eiKeTo Kat [x. aTraTyjaev, 

/OM^ fji.ev '7retpaT<o ev ei^OTog' owSe /xe iietcxet, 345 

«AX*, '0&y(7€y, (7VV croi re Kat aKkotatv ^aatXevatv 

(ppa^ea-dco v^earcrtv ake^efjievat ^•^iov itvp. 

V] fMV ^yj fJLaXoc TToAAa Trov^craTO vocr<f)tv efj.e7o, 

Kat Oij Tef^og eOetfJt.ef Kat yjAaa-e Ta<ppov €7r avTa 

evpeTav fA,eya\y}v, ev ^e aKoXoTrag KaTeirvi^eV 350 

«AA' oiiV ag ^vvarat (j-Qevog' EKTopog oa/^po^ovoto 

layetv, o<f>pa S' eycb ft.€T 'A-^^atoiatv 'TroXef/.it^ov, 

ovK edeXeaKe jotaj^^v aTro Tef^^eog opvvfj.ev ^Krcop, 

«AA' oaov eg YiKatdg re irvXag Kai <f>rjyoy iKavev' 

€v6a iroT olov eft.tfi.ve, fJ.o<ytg &e /x,eu eK<f>vyev opfj.yjv. 355 

vvv V, eiret ovk efieAcw iroXefJi.t^efji.ev KKTopt ^iw, 

avpiov ipa Ati pe^ag Kat iraa-t 6eoiatv, 

yyj^^a-ag ev v^ag, eTryjv «Aa^e irpoepvacra, 

o^peat, ypj e6eXyia6a Kat at Kev TOt Ta fj.efj.-^Xy}, 

yipt fxdX^ EiXXyjaTrovTov eir ty6vo€VTa irXeovdag 360 

vtiag efAag, ev ^ avtpag epea^trefj.evat fj.€fJMaTag' 

el &e Kev ewrXoii^v ^»77 KKvTog evvoa-iyatog, 

y]fj.aTi Ke TptTaTco ^6ti^v epi/SaXov iKoifit.y]v, 

eaTi ^e fJ.01 fjAha vroAAa, ra Ka^XXtTrov €v6a^e eppcov' 

aKXov S' €v6ev^e y^vaov, Kai '^Kkov €pv6pov ^6^ 

Tjl^e yvvaTKag eij^avovg iroktov re ai^yjpov 

aJ^ofiai, a<x<j eAaj^o^v ye' yepag ^e fj.ot, oatrep e&w/fev, 

avTig €<pv^ptC,m eAexo Kpetav ^ Ayafj.efj.vcov 

^ATpei^yjg. — to5 iravT^ dyopevefJ.ev, cog eirtTeKXa, 

dfupo^ov, o^pa Kat aAAo; eiria-Kv^covTat 'Aj^aio), 370 

342. avrov] avToZ PtolemEeus — 'Kepi Se aKoKoTrai; KaTeiiyj^ev Ari- 
Ascalonita. starchus dicitur itpoipipea-Oai e* i$ 

349* V'^^'^^ td<ppov iiT avTu — nept 'IXiaboi Ka) O^va-a-eiaq. 
iv 8e ffKoXoiras /caTeirijftv] Aliam 356. iroXe/Aj^enACJ'] yp. itoXefAi- 

SCripturam ^Kaaev eKToQi Ta^pov Xfiiv. 

N 2 180 lAIAAOS I. ILIAD. 

€1 Tiva TTOv A«va£v eri eXTreTat e^aTraTweiv, 

atev avatOetyjv €7rtetfJi€VQg — ovo av efxotye 

TeTXaiYjy Kvveof Trep ewv, e/f c»;ra i^ea-dat' 

ovoe t/ 01 jSovXa^ <jvfx,(f)pd(T(jofxat, ov^e fj^v epyov' 

ca: yajj doy ju, aTra-nyo-e /ra/ ^A/rev Ofd av er aur/f 375 

€^a7rd<f>oiT €7r€€a-(rtv' aXtg ^e 0/. aAAa efc/jKof 

eppeTO}' €K yap ev (ppevag etXeTo ixvjTieTa Zev^. 

ej^&^ja Oe fJLOt tov oapa, Tta Oe fi.iv ev Kapog atayj. 

ovd €1 fioi ^eKdKif Te Kai elKoadKtg Toaa ^otT] 

oa-(Ta re 01 vvv eaTt, Kat ei iroaev aAAa yevotTO, 30O 

oyS' oV €$ ^OpypfJ.evov TtOTividaeTai, ovS oa-a Q-^^ag 

AlyvTtTtag, oBt TrAeZora ^ofj.oig ev KTVjfLaTa Kenat, 

<v f / , / > 5. / w > > ( / 
atfi eKaTOfJ.TrvXoi etat, OtyjKoa-toi av eKaa-TVjv 

dvepeg e^otyyevai a-vv tTnrota-tv Kat oye(y(f>tv 

ovb et fi.01 Toa-a ^oty] oaa t^dfiM.Bog re Kovtg re, 385 

oiJ^e Kev cag eTt 6vfj.ov efj.ov iretaet hyafj.€fj.v(t)v, 

Ttpiv y dno Traaav efuot ^Ofi.evai dvfj^aXyea Xco/Srjv. 

Kovpyjv & ov yaft.€co Pi.yafx.efx.vovog^KTpei^^ao, 

ov^ €1 ')Q>vaetY] A(f)po^tT^ KdXXog epi^oi, 

epya &' ^AQYjvatyj yXavKccTTi^t tao(f}api^Qi' 390 

ovte fJLiv wf yafi.€CD' 6 ^' A^awv aAAov eXeaQco, 

oaTig 01 T eirioiKe Kat og (SaaiXevTepog eaTiv. 

^v yap ^^ fj.€ aocoat Beot Kai o'iKaV iKCOf/Mt, 

YlviXevg Qyjv fj.01 enetTa yvvalKa yafj-eaaeTat avTog. 

TToXXat ^A-^aitdeg eiatv dv EAAoc^a re $5/vjv re, 395 

Kovpai aptaTVjcav, otTe TTToXieBpa pvovTat' 

Taccv y]V k €9€Xci}ft.i (fitX-^^v Ttof^aofJ.^ aKOiTtv. 

evBa ^e fuot fj.dXa ttoXXov eTteaavTO Bvfj.og dyyjvcap 

yy]fj.avTt fj.vy}aTyjv aXo^^ov, eiKvTav aKotTiv, 

383. e/catTT^»'] efacTCf? Aristar- 394' ywaTKa jaj/.earcerai^^ yv- 

chus. va7Ka, ye /Aao-creTa» Aristarchus. 

393. o-oWi plerique, probante 377. ideXufAi Aristarch. efie- 

Ptolemaeo Ascalonita. o-oSo-» Ty- Xoiim alii. 

rannio. o-a«o-t Apio. Conf. ad 399. y^ixavTt Aristarch. ■yv}- 

V. 68 1 . f/.avTa alii. IAIAA02 I. 181 

KTf)fj.acn TeoTTeaQai toc y^pav eKTyja-aTO Yly}Kevs' 400 

Qv yap €fJt.oi if^y^^S" avTagiov ov6 o(xa (paaiv 

l\iov eKT^dSai, evvaio[Ji.€Vov TiToXieOpov, 

To Trpiv €7r' elpy^vfjg, irpiv ekOeh viag ^Kyaiwv, 

ovo oaa Aaivog ovoog a(pijTopog evTog eepyei, 

^oi^ov^ ATToXXavog, Ylv6oi evi TreTpyjecr&Yi, 405 

XvjiaTOi fAev ydp re j3oeg Kai icfjia fx^Xa, 

KTTjTOi ^e Tpiiro^eg re Kai iintm ^avSa Koipyjva' 

dv^hpog &e i/^v^^ •ndXiv ekBeh ovTe XeiaTyi 

ovtt eA€T»/, eTre/ ap Kev afjt.ei\peTat epKog ooovtcov. 

fJi-^TVjp ydp T€ fx,e (pvjai 6ea, SeTig dpyvpone^a, 410 

^^•^(da^iag K^pag (f)epefJiev QavdTOto TeXoG^e. 

el fJiev K av6i fj.evwv Tpcocov ttoXiv dfj.^ifxdyafj.ai, 

(oKeTo fJ.ev fj.01 voaTog, aTap KKeog a(f)6iTOV eaTai' 

J 5>/ y M f/ , /, j /i\ ^ 

ei oe Kev oiKaO iKcofj.i (piAvjV eg itaTpioa yaiav, 
coXeTO f/.oi KXeog ea-6Xov, ein "^vjpov ^e fJ.01 aiwv 415 

eaaeTai, ov^e K€ fJ^ a>Ka Tekog BavdTOio Kiyeivf. 
Kai V av To7g aXkoi^nv eyco '7rapafi.v6vjaaift.vjv 
o'iKa^^ diioiTKeieiV, eirei ovKeTt ^^eTe TeKfx.cop 
IXiov atTretvvjg' fxdXa ydp eOev evpvoira Tievg 
yeipa evp vvrepea^j^e, T€6apavjKaai ^e Xaoi. 420 

aAA' vfj.elg fj.ev lovTeg dptaT^^eaatv ^A^^atcov 
ayyeXii^v aTrotpaa^e — to yap yepag eaTi yepovTCOv — 
0(f>p^ aXXvjv (f)pd^covTat evt (f^peat fj.v}Ttv dfj,eivco, 
vj Ke a(f)tv vvfdg Te aoco Kai Xaov A^^^atcov 

vvjvatv eirt yXa(f)vpvjg, eTret ov a(piatv ^^e y' €Toifi.v), 435 

^v vvv €(f>pdaaavTO, efj.€v d'irofJ.v\viaavTog. 
^ohi^ % av9i Ttap afj.fj.1 fj.€vm KaTaK0ifj.v}6v]T(a, 
0(ppa fj.oi ev v^eaat (piXvjv eg TrxTpi^ eirvjTat 

V jV '/1/^ . ' / V V V(- jj 

avpiov, vjv eOeXvjatv avayKvj ovTt fj.iv ocqco. 

\lg eq>au , ot apa TravTeg aKVjV eyevovTO atcoTrvj 430 

401. e/Ao* Aristarclius, aliam 416. aOeretTai, nec legit Ze- 

nTjov Zenodotus. 401. e/Ao* Aristarchus, a 
memorans scripturam e/t*??. nodotus. 

405. ^oi^ov] nTjov Zenodo' 182 lAIAAOS I. ILIAD. 

fwSov ayaa-(Ta[X€voi' fjidXa yap Kparepu^ aTreeiTrev. 

oxpe §€ ^rj ix€Teenre yepav iTnryiXaTa ^om^ 

^aKpv dvaTrprj<rag' Trep) ydp ^ie vvjvaiv ^ k.yamv' 

" ei fxev &*/ voa-TOV ye [xeTa (j^peai, <f>ai^ifji A^^/AXeu, 

PaXXeai, ov^e ti irdfJMav dfj.vveiv VYjva-i Qoyjaiv 435 

TTvp eSeXeig ai^i^Xov^ eirei ypkog efmeae 6vfJi,a, 

Trwf av eTreiT diro aelo, (f)iXov TeKog, av6i Xnroift^rjV 

olog ; aoi ^e fjJ eiiefJMe yepav linti^XdTa YlfiXevg 

TjfjMTi tS) OTe a eK ^Bivfg "* kyafKefKVovi. 'nefJMev 

vYjTTiov, ovna) ei^oB ofxouov TroXefJ.oio 440 

ovb ayopeav, iva t avbpeg apnrpeireeg TeXeaovaiv. 

TovveKd fA,e TrpoevjKe ^i^aa-KefJievat ra&e irdvTa, 

fivdcov Te pyjT^p efj-evai TrpviKTVjpd re epycov. 

ag av eireiT airo aeio, <piXov TeKog, ovk eaeXotfJii 

Xet7rea6\ owS' et Kev fxot VTroaTaiv) 6eog avTog^ 445 

yyjpag d^ro^vaag, 6rjaetv veov yjfSaovTa, 

olov 0T€ TTpaTov XtTTOV EXXd^a KaXXtyvvaiKa, 

(pevym veiKea iTaTpog^A.fj.vvTopog^Opfj.evi^ao, 

og fJ.ot TraXXaKi^og Trepf^^ccaaTO KaXXtKOfKoto, 

Tyjv avTog (fjiXeeaKev, dTtfj.d^eaKe V aKotTtv, 450 

fJ-yjTep efJ.Yiv' yj V aiev efj.e XtaaeaKeTO yowcov 

iraXXaKiht 7ipofj.tyyjvat, tv eyP^qpeie yepovra. 

Tyj 7rt6dfJ.y]V koi epe^a' TraTvjp §' €fj.og avTiK oiaQeig 

TroXXd KaTyjpaTO, aTvyepag S' eireKeKXeT ^^ptvvg, 

fj.yj TroTe yovvaatv oiatv e(j)eaaea6at (ptXov viov 455 

e^ €fj.e6ev yeyaaTa' 6eoi V eTeXetov e^rapag, 

Zevg T€ KaTa^Povtog Kai eiraivyj Tlepae(f)oveta. 

Tov fxev eyw ^ovXevaa KaTaKTafj.ev o^ei yaXKS)^ 

dXXd Tig dBavdTccv Travaev %oAcv, og p evt 6vfJM 

446. ^jSwovTa Aristarch. •^]3w- ut conjicere licet ex verbis scho- 
uvta alii. liastse, ov^aq 8*a tov e i(pea(reer6ai. 

447. oTov] Torov Zenodotus. 458 — 461. Hos quattuor ver- 
455. yovvaaiv oT<7<v] •yovvacr" i- sus, ab Aristarcho ejectos, ser- 

IxoTirtv quidam. vavit Plutarchus Mor. p. 26 F. 

i(pea-a-ea-6ak] Alii l^pia-aatrOai, IX. lAIAAOS I. 183 

^"^ixov Qy)K€ ^ariv Kai oveitea ttoAX* avBpayrrcav^ 460 

Wf fjjYi 7raTpo(f>ovog ^er ^A^^amrriv KaXeoifxi^v. 

€vd efJLOt ovKeri Ttafinrav eprjTver ev (ppecri oviMog 

TraTpog ')(coo[J.evoio KaTa ^eyapa aTpco<}>aadat. 

y] fji.ev iroXKa CTai Kat avexptoi afjxfxg eovTeg 

avTQv Xtaaofj^vot KaTeprjTvov ev f/.eydpotatv, 465 

TToAAa ^e t<f>ta fj^rjXa Kai elXiTro^ag eXiKag (3ovg 

ecr(f>a^ov, "TToXXot ^e aveg QaXedovTeg dXot(f>y] 

evofJ.evot touvovto "^ta (pXoyog 'H(f>ata-TOto, 

TroXXov ^' e^ Kepdfj/ov fueBv iriveTO Toh yepovrog. 

elvdvv^^eg ^e fj.ot dfxxf> avTa irapd vvKTag 'lavoV 470 

01 fj,ev dfj.et^ofj.evoi ^vXaKag eyov, ov^e iro-r ea^vj 

Trvp, exepov f/.ev vtt aiSovayj evepKeog avXvjg, 

dXXo &' ev} 7rpo^Ofj.(a, TrpoaOev 6aXdfj.oto Qvpdcov. 

aAA' OTe ^v] ^eKdTvj fj.01 eTrvjXvQe vv^ epe/SevvTj, 

KUt TOT eya 6aXdfj.oto Bvpag irvKtvag dpapvtag 47^ 

pyj^ag eJEyjXBov, Kai virepBopov epKiov avXrjg 

peia, XaBav (f>vXaKdg t av^pag "^fJMdg t€ yvvoCiKag. 

(f>evyov eiretT dirdvevQe &;' 'EiXXd^og evpv^opoto, 

^BtyjV S' e^tKOfj.viv eptfScoXaKa, f/.Y]Tepa fj,rjXm, 

eg TiYjXvja dvayf' Se fj.e 7rpo(f>pm vire^eKTO, 480 

Kai fj.e (f>tXy](r coaet re iraTVjp ov irat^a (f^tXyjay] 

fj.ovvov TY]XvyeTOV •jroXXolaiv eiri KTedTeaaiv, 

Kai fjJ d<pvetov eQyjKe, TroXvv &e fxot ayiracxe XaoV 

vaiov S' ea^/aT^v ^6ty]g, ^oXoirecrcTtv dvdcracav. 

Kat ae toctovtov e6y]Ka, 6eo7g eirietKeX^ 'Aj^^AAei), 485 

eK 6vfJ.ov (f>tXecov, eiret ovk eBeXecTKeg dfj^ dXXca 

V''^.~»'/ V'' / / fi 

ovT eg oaiT tevat ovt ev fj.eyapotat TraaaaOat, 
irpiv y QTe S^ a eir efj/jiatv eycb yovveaat Kadiaaag 
OTpov T daatfJ.t TrpoTafj.av Kai oivov eTrtaycov. 

464. a/A(^ii; eovT6? ab Aristar- tiones : sed im in exemplari suo 

cho scriptum esse pro uvniwvreq legit Aristonicus, qui in anno- 

annotavit Dionysius Thrax h rS tatione sua verbis iiro talq al- 

irpoi; KpaTrira. Bovtrait; utitur. 

472. W] iv Aristarchi edi- 488. youWo-t] AUi yowaa-ffi. 184 lAIAAOS I. ILIAD. 

TToXkdKi fAoi Kar^evaa^ Itti ar^Qeaai '^irava 490 

oivov aTTOjSkv^uv ev vyjTTiey] aXeyeivyj. 

0?$" eTr; aoi fxaAa ttoAA eira&ov Kai iroAA. efJioyvjaa, 

ra <f)pove(cv, {xoi ovri 6eoi yovov e^ereXeiov 

e^ e[Ji.ev' akka cre ita^^a, Geot^ eTrieiKek' 'Ap^/AAev, 

7roievfJi.vjv, iva [jloi ttot aeiKea Koiyov afxvvyjf. 495 

aXX', 'Aj^fAey, ^afjiacrov 6vfj.ov fxeyaV ov^e ri ae j^pi/ 

vyjXee^ yjrof) e^xeiV (xrpeTrroi ^e re Kai 6eoi avroi, 

rwvTrep Kai fA^ei^av aperyj rifj,y] re jSiy} re. 

Kai fnev rovg 6vee(7<n Kai ev^ak^g ayavriaiv 

Xoi{3y] re KViavj re TraparpaTrwa av^pairoi 5°*^ 

Xi(TaofJ.evoi, ore Kev rig vTrep^vjvi Kai af/Apry}. 

Kai ydp re Airai etai ^iog Kovpai fj.eyakoto, 

ywKai re pvaai re TrapajSkcoTreg r o<p6aKff,(b, 

ai pd T€ Kai /A€T07rfo-fi' Ari^g dkeyov(Ti Kioxxyai. 

y) V Arvj cr6evapri re Kai dprtiTog, ovveKa Trd^rag ^O^ 

irokXov vTreKirpo^eei, <f)6dvet &e Te Tracrav €7r aiav 

^kdirrov^x dv6p(OTT0vg' at "d e^aKeovrat 07rt(xa-(a. 

'og fjAv r al^^eaerai Kovpag ^tog daaov lovaag, 

rov &€ fj.ey avvjaav Kai r eKkvov ev-^^pfxevoto' 

og ^e K dvyjvyjrat Kat re arepeag diroemyi, 510 

Kiaaovrai ^ dpa ratye Ata Kpovicova Ktovaat 

TW At^v afji, eTrea^at, tva ^Ka<f>6etg dTTortayj. 

dkk , ^Ayikev, •nope Kat av Atog Kovpyjatv eTreadat 

rtfjiyjv, yjT aXk(av irep e7ctyvdfj.7cret voov ea6km. 

ei fJ.ev ydp [Jiy] ^wpa <f)epot, rd S' 07na6^ ovofjA^ot ^i^ 

'Arpei^y]g, dkk' aiev e7rt^a<f)ekwg yakeitatvot, 

ovK dv eyojye ae fj.y]Vtv dTropptipavra Kekotfj.rjv 

^Apyeiotatv dfj.vvefj.evat, yareovat Ttep 'efj.irqg' 

vvv ^' dfJM r avriKa Trokkd ^t^oi, rd &' otria^ev virearf]. 492. itohX eTiaBov Ktxi itoKK' i[AO- Conf. $, 262. 
yijtra] TToXXa •ndBov Koi mXKa (ao- 509» €v^o[ji.€voto Aristarch. tv- 

-yijTa Aristarchus. ^afMvoio alii. 

506. (pBdvii] (pQaveet Zenodot. IX. lAIAAOS I. 185 

avtpag Se Xicra€<r6at eTmrpoevjKev apiarovg ^20 

Kpiva[ji.evog Kara "kaov ^KyaiiKov, oire <xot avr^ 

<f)iXTaT0t 'Apyetav' tcov [xyj av ye [miQov eKey^vig 

[xrt^e TTO^ag' Ttpiv S' ovri vefxecrayjTOV KeyoK^aQai. 

ovT(a Kou Tcov Trpoadev eTrevdofxeda KXea avtpav 

vjpcoaVf OTe Kev tiv eTrt^a^peXog ypKog iKOt' ^2^ 

^(opvjTOt re TreXovTO 'TrapdppyjTOt r eTreeaatv. 

[jA[M)Yi[mt To^e epyov eya itakat^ ovti veov ye, 

ag ^v* ev t v[uv epeco irdvTea-a-t (piXotaiv. 

K.ovp^Teg T efx<x)(0VT0 Kat AiTcoXot (x.eveyapii,at 

dfX(f)i TToXtv KaAy^ftiva Kat dXXyjXovg evdpt^ov, 53° 

AtTcoXot fj.ev dfji.vvoff.evot K.aXv^covog epavvyjg, 

Kovp^Teg ^e '^tairpaBeetv fj.efj.acoTeg Apyfi. 

Kat yap To7at KaKov '^vaoBpovog ApTefj.tg copaev, 

'^(oaafj.evYj 01 ovTt QaXvata yovvla aXco^g 

Otvevg joe| ' dXXot ^e deot ^aivvv6' €KaT0f/t.(3ag, 535 

oijy ^' ovK eppe^e Atog Kovprj fxeyaXoto. 

^ XdQeT yj ovK evovjaev ddaaro ^e fj.eya OvfjJp. 

vj Ve '^oXcaaafj.evYf, t^ov yevog, lo^^^eatpa, 

oipaev ein '^Xovv/iv avv ayptov dpyto^ovTa, 

og KaKa woAA' ep^eaKev e6cov Oiv^og dXco^v' 54° 

iroXXa ^' oye TrpoBeXvfj.va '/pcfJMt /5aAe ^&f^pea fxaKpa 

avT^atv pt^vjat Kat avToTg dvBeai fx.'fjXm. 

Tov V vlog OlvTjog direKTetvev MeXeaypog, 

TToXXecov €K TToXtcov dvjp^^Topag avopag dyeipag 

Kat Kvvag' ov fj.ev ydp k e^dfMj iravpotat /3poTOiaiv' 545 

Toaaog ei^v, TroXXovg &e Trvp^g eTre/S^cr' aXeyeiv^t^g. 

yj afj^ avTco bvjKe tioXvv KeXaOov Kat avTvjv, 

dfj.^t avog Ke(f>aXyj Kat '^epfj.art Aaj^voyem, 

KovpyjT(ov Te fj.eay}yv Kat AitcoXcov fj.eya6vfj.cov. 

o(f>pa fxev ovv MeXecxrypog dpy)i(f)tXog TroXefJ.t^ev, 550 

537'^ Aa^er ^ ovk evoijo-ev] profert Ammonius ev tS Trep* tSv 
iKXdSeT ov^' ivltia-ev Zenodotus. vtco Tl^Kiiruvoc, fAeTevijveyiAevuv ef 'O- 

540. ep8e<rKev] e|je^ev scriptum y.^^pav. 186 lAIAAOS I. ILIAD. 

ro<f>pa Se Kovp-^Teacri Kamg ^v, oy^' e^uvavTO 

T€i%€Of €KToa6ev {xifMieiv TToXUg Trep eovTeg' 

aXX' OTe ^vj yieXear^pov eSu yoKog, oaTe kou aXXav 

oiodvei ev arvjBeaai voov TtvKa Trep ^poveovrm, 

vjToi /xyjrpi <f)t\y]^ AXBaif] yiaon^vog Kvjp ^^g 

KeiTO Ttapa [x,VYjaryj aXoj^co, Kokvi l^Xeoirdrpv], 

Kovpvj lAapTrfjaaifig KaXkia(f)vpov lEiVvjvivyjg 

loew ff, og KdpTiarog eTTiyPoviiov yever dv^tpav 

rm rore — Kai pa avaKrog evavriov eiKero ro^ov 

^oi/3ov ATToXXcovog, KaXXta^vpov eiveKa vvfx<f>v}g' ^6o 

TV]V ^e roT ev [xeydpoiai iiarvjp Kai Trorvia [/.'^Tvjp 

AXkvov7]v KaXeeaKov ejrcovvfMV, ovveK^ ap avr^g 
fJ-YjTrjp dXKvovog TrokvjrevQeog oirov eyovaa 
Kkat*, ore fxiv eKdepyog dvvjpTiaae ^oT^og 'AttoAAwv — 
rvj oye TrapKareXeKro ypXov BvfJ.aXyea Treaacov, ^65 

e^ dpecov fJi^vjrpog Key^pXcofj^evog, vj pa SeoTaiv 
•jtoXX dyeova vjparo Kaaiyvv]Toio t^ovoio, 
'TToXXa ^e Kai yaTav TtoXvcjyopl^i^v yepaiv aXoia 
KiKXviaKova A'i^viv Kai €7raivv]v Jl.epae(f>ov€iav, 
Ttpoyyv KaSe^ofievY], ^evovro ^e ^aKpvai KoXitoi, 57° 

Tta^i. ^ofAev OdvaroV rvjg ^ v]epo(f>oTTig ^¥ipivvg 
€kXv€v e^ ^Eipe(3ea<f)iv, dfj^iXiypv v]rop eypvaa, 
rm te rd'^ dfj/pi TrvXag of/.a^og Kai ^ovTTog opcopei 
Ttvpym ^aXXofj.€vm' rov ^e Xiaaovro yepovreg 
AlrcoXm, Tvefj.Ttov ^e Oem lepvjag dpiarovg, 575 

e^eXQeTv Koci dfjJvvat, v^aocrxpfJ-evoi fj^eya ^wpoV 
OTntoQi 'Kiorarov ir^iov K.aXv'^mog epavvYjg, 
evda fj.tv Yfvcoyov r€fj.evQg TtepiKaXXeg eXeadat 
7revrv]KovToyvov, ro fj.€V v]fj.iav otvoTre^oto, 
rjfj.iav ^e t^/A^v dpoatv Tre^toio rafxeaBat. ^So 

^^t. ouS' ii^mvTo] ovh' iOeKearKOV 574. Se yKTcrovTO Aristarchus. 

Aristophanes. S' iKKla-a-ovTo alii. 

564. KAaV, 0T6 [Mv Zenodotus. 580. i//<?i^y] ^iXrjq Aristarch. 
KAatev fAtv Aristarchus. IX. IAIAA02 I. 187 

iroXKa te fJiiv XiToiveve yeptov iTnrrihxTa Olvevg, 

ov^^ov €7re/A/3e/3aft)f v^pe^eog dakafxoio, 

aeitov KoXX-i^Tag a-avi^ag, yovvoviuevog vlov' 

woAAa ^e Tovye Kaa-iyvyjTat Kat TroTVta fMjTifjp 

eXki(Tcrovff' o ^e fxaWov avaiveTO' Trokka ^ eTaTpoi, 5^5 

01 01 Ke^voTaTOt Kat (f)t\TaTOt vjaav aTrdvTaV 

aXX QvV wg tov 6v/xov evt (JT-^Bea-cnv eTreiBov, 

TTptv y OTe ^^ 6dXaf/.og TrvKa pdXXeTO, Tot ^' e^rt Tcvpyav 

IBalvov ILovpvjTeg Kat eveTrpyjBov fxeya aaTv. 

Kai TOTe Vtj MeXeaypov ev^avog irapdKotTtg 59° 

XtcaeT o^vpofjiev^, Kat oi KaTeXe^ev airavTa 

KYjOe, o<T avOpaTroia-t ireXet tcov aaTV aXari 

av^pag fx,ev KTetvovat, TroXtv de re mp dft,a6vvet, 

TeKva ^e t aXXot dyovat l3a6v^avovg re yvvaiKag. 

Tov S' aptveTO 6vfj.og aKovovTog KaKa epya, 595 

pyj tevat, y^poi evre eQvaeTO TrafupavoaVTa. 

ag ft,ev AtTCoXoTa-tv aTrvjfMivev KaKov "^fJMp 

etqag oo (ivfx,op too ovKeTt Ocop eTeXeaaav 

TroXXd re Kat '^apievTa, KaKOV ^' yjfJLVve Kat avTcog. 

dXXa av fjJ] fJLOi TavTa voei ^peai, ^ojSe ae ^aifJMV 6oo 

€VTav6a Tpexpete, (jtiXog' KdKiov ^e Kev etyj, 

vyjvalv Katoff,evi^a-iv dfx.vvefJLev' dXX^ eirt ^apotg 

epyeo' iaov ydp ae 6ea Ttcrovaiv ^A.yaioi. 

el &e K aTep ^apav iroXefj.ov (f>6tayjvopa ^vvjg, 

ovKeff ofx,ag Tifx,yjg eaeai, iroXefJ.ov Trep aXaXKav.^^ 605 

Tov §' dTrafj.etl3GfJ.evog vpoa-eKf^y} Tro^ag aKvg ^Ay^tXXevg 
" ^oht^, aTTa yepaie, hoTpe(f>eg, ovTt fj.e TavTyjg 
ypea Tifj.yjg' (f>povea te TeTtfj.^a6at Atog aiayj, 
71 fj. e^et irapa vyjvat Kopavtatv, etaoK avTfJ^ 
ev aTy}6eaat fxevy] Kai fioi (f)tXa yovvaT opapy. 610 

584. KacriyvijTai Aristarchus. 6o2. ^upoiii] Mpaiv Aristarch. 
Kaa-lyvrjToi alii. 605. Tjfcj?] t/jm^^ (genitivo 

594. Se T aK>.oi] 8e Sijioj (?) casu) quidam. 
Zenodotus. 188 IAIAA02 I. ILIAD. 

aWo &€ Tot epea, <7v V evi (fypeai l3aXXeo ayj(riv' 

fj/q ixoi avy^ei 6vfj.ov o^vpofJi.€vog Kai ayevm^ 

'Arpei^yj vjpm (pepcov yapiv" ovtk rt ae j^»; 

Tov <f>iXeeiv, iva fx"^ fji.ot aTreyByjat (ptXeovrt. 

KaXov TOi avv efxoi rov K-rj^eiv og k efj,e K-^^yj. 615 

iaov efj.ot ^aatXeve Kat vifj,tav [xetpeo rtfj.y}g. 

ovTOt V ayyeXeovat, av ^ avroQt Xe^eo fJ.ifj.vm 

eiivri evi fj.aXaKyj' aft.a ^' yjoT (f)atvof>.evy](ptv 

<ppaaaoft,€o yj k€ veafJ.eo e<p '^fj.erep , yj K€ fj.evafj.ev. 

'H Kat YlarpoKXa) oy ctt' o(f)pvat vevae atcoTryj 62,0 

^otviKt aropeaat TrvKtvov Ae^^of, o(f)pa ray^tara 
€K KAtatyjg voaroto fj.€Ootaro. rotat ap Atag 
avTtQeog TeXafj.mta^yjg fU€ra fj,v6ov eef^ev 
" ^ioyev€$ Aaeprtd^T], TroXvfj.yj^^av ^Otvaaev, 
tofxeV ov ydp fj,ot ^OKeet fjJv6oto reXevryi 62^ 

T>jd6 y ooa> Kpaveeabat' aitayyetKat he raytara 
yj^ fj,v8ov Aavao7at, Kat ovk dya6ov yrep eovra, 
ot TTov vvv earat TTort^^eyfi.evot. avr ap 'Aj^zAAey^ 
ayptov €V arvj^eaat ^ero fj.eyaXyfcopa 6v[j.ov 
fTyerXtos, ov^e fj^erarpeTterat (f)tXory]rog eraipm 630 

ryfg yj fj.tv Trapa vvjvatv ertofj^ev e^o^^ov aXKm, 
vyjX-^g' Ka) fxev rig re Kaatyv^roto (povyjog 
•TrotvrjV ^ ov "Trat^^og e^e^aro redvvjarog' 
Kat pi* fi.€V ev ^yjfi.(p fievei avrov ttoXX atioriaag, 
rov &e T epvjrverat Kpa^tyj Kat 6vfi.og dy^vap 6^^ 

•TTOtvyjV d€^afj.€Vov. aot ^' aXkviKrov re KaKov re 
6vfj.ov evt ar^^Qeaat 6eot ^eaav etveKa Kovpvjg 
oivjg. vvv ^e roi €7rra izapiayofj.€V e^oj^ apiarag, 

612. ohpofAevoq Kai a^ei/WJ hi\ quum Aristarchi scripturae koX 

(TTrfieiTViv ayjEvmv Aristarch. oSt;- /A6V T<5 ye addat, KaGvyviyxoio 8e 

pofA€voi, Kivvpl^av Zenodotus. KaatyvyjriKov, probabile est Ari- 

632. T€] ye Aristarch. Idem starchum (f>6voio probasse, ut v. 

utrum (povvjoq probaverit an, quod 567. In textu codicis Marciani 

est in aliis hbris et apud Eu- est (pov^oi superscripto oio. 
stathium p. 780, i., <povoio, non 633. TedvvjuTOi Aristarchus. 

prodidit scholiasta, qui tamen TeOveiaroc ahi. IX. lAIAAOS I. 189 

aXKa re ttoAX* CTr/ ttJcz* cv V iXaov ev^eo 6v[jlov, 
at^€(T(Tai ^e fjLeXaBpov' v7rapo(f>ioi ^e rot elfjiev 640 

•TrXyjdvog €k Aav«wv, [JiefJiafJiev de rot e^o^^^pv aXXm 
KYi^tcroi r e[ji.€vat Kat (fnXraroi, oa-a-oi 'Aj^a/o;. 

Tov ^ a.TrafJi.etPofJi.evo^ Trpoa-e^i^ iio^ag coKvg 'Aj^/AAevf 
"A/av ^/oyeveg" Te\afji.ccvte, Kotpave Kam, 

Trdvra t/ fJLOt Kara Ovfjiov letaao fK,vBy]a-aaBai' 645 

«AAa fj.ot oi^dverat Kpa^iy) "XpXw, oTtTrore Keivcov 
ft.v^aofji.at, ag fj^ aavcpfiXov ev ^Kpyetotatv epe^ev 
Arpet^Yjg aaet riv drtfi.y]rov fi.eravdarYjV. 
aAA' vfj.e7g epy^eaOe Kat ayyeXtvjv aTro(f>aa6e' 
ov yap Trpiv 'TtoXefj.oio fj.etrjaofji.ai alfjiaroevrog, 650 

Trpiv y viov Yi.pidfj.oto ^ai(f>povog,' E^ropa ^iov, 
Mvpfjit^ovcov eirt re KXidiag Kat vy]ag tKeaSai 
Kreivovr ^Apyetovg, Kard re afxv^at rrtvpt vrjag. 
dfj.^1 ^e T0< ryj efj/iri KKtafq Kat vyii fj.eKaivy] 
"FiKropa Kat fnef/Mcora fJ.dyy]g ayyjaeaQat oiw." 6^^ 

''Og' €(f>a6\ ot ^e eKaarog eAwv ^eTraf dfj.(f>tKVTTeKkov 
airetaavreg Ttapa vvjag laav TrdXtV ^/3%e V ^Oihvaaevg. 

arpoKAog Q erapotatv loe Qfx.coyjai KeXevaev 
^oivtKt aropeaat irvKtvov Xe^ypg orrt rd^ytara. 
ai 0' eittTietBQfj.evat aropeaav Xeypg oog CKeXevaev, 660 

Kcoea re p^yog re Xivoto re Xeirrov acorov. 
eva yepm KareXeKro Kat riw oiav efj.tfj.vev. 
avrap ^AyiXXevg evte fJ.vypo KXtatf]g evnyjKrov' 
rco § apa irapKareXeKro yvvy], ri^v Aea(3o6ev yjyev, 
^opfSavrog dvydryjp, ^iofJ.yj^y] KaXXiTrdpyjog. 66^ 

IldrpoKXog ^' erepcoBev eXe^aro' liap t apa Kat tw 
^\^ig evQfJJVog, ry]v 01 irope "^"log 'Aj^zAAevg" 

641. 7rXij6t/o?] dOpoot Zenodot. 660. ui iKiXeva-ev] iyKoveov(rai 

653. afM^ai] Schol. : 'Apia-Tap- Zenodotus. 
j^o? olSe Ka) TTjv " {pXi^ai" ypa^pYJv. 664. tw 8' apa TrapKariXeKTO 

^57' i^T^^i^^^^^^i] XeiypavTeq A- yvvvj, rviv] tS 8e yvvT] 'jiapeXeKTO 

ristarchi editio altera aliseque Kdeip', %v Zenodotus. 
editiones veteres multse. 190 lAIAAOS I. ILIAD. ^Kvpov eXwv ameTav, 'Evuijo? TrtoXUQpov, 

O/ V hre &^ KXiairjo-tv ev 'Arpeidao yevovro, 
Tovg [Ji€v apa yjpvtxeoKJi KvireKkoi^ vleg 'Aj^atwv 670 

^eiter/ar akKo6ev oKKog avaara^ov, eK r epeovro' 
-^pwros &' e^epeeivev ava^ ay^pm ^ Ayafxefxvcov 
" eiTT aye fx , a> TroKvaiv ^Ql^varev, ixeya Kv^og ^Ayatm, 
7] p eOeket vrjeaaiv aXe^ifAevat ^^Tov Trvp, 
7] aTTeetTre, ypXog "^ er eyei fx.eyaXriropa Ovfxov ;" 675 

Tov avre TrpoaeetTre TroXvrXag '^Tog ^O^^vacrevg 
" Arpet^Tj Kvbiare, ava^ av'^pcov^Ayafjt.efxvov, 
KeTvog y ovk eOeXei a-/3ea-crat %oXov, aAA' eri fnaXXov 
TTifMrXdverat fxeveog, ae V dvaiverat vj^e ad ^Sipa. 
avrov ae (fjpa^eaQat ev ^Apyeioiatv dvayev 680 

OTnrccg Kev vyjdg re ao^g Kat Xaov 'Ap^a/wv* 
avrog V yjveiXi^aev dfx yjoT <f)atvofji.evv)(f)tv 
v^ag evaaeXfMvg dXa^ eXKefxev dfJi(f)ieXiaaag. 
Kat &' av roTg dXXoiatv e(f>yj iiapafj.vQ-^aaaBat 
Q^iKo^ aTroTrXeieiv, eiret ovKeri ^oyere reKfx,ct>p 685 

IXtov ametVTqg' fJidXa ydp eOev evpvoiia Zevg 
yeTpa e^v vTtepeaye, reOaparJKaai de Xaoi. 

C^ >/ , ), 5 N \ «■/5. /W J / </ e/ 

(ag e<par etai Kat otoe rao etTrefj.ev, ot fj.ot cTTovro, 

Atag Kat K^pvKe ^va, TreTrvv f^evco dfJi(f)co. 

^oTvt^ S' av6 yepav KareXe^aro' ajf yap dvcoyety 690 

o(f)pa oi ev v^eaat (f)iXv}v eg irarpi^ eTr/jrat 

avptov, rjv eaeXrjatv avayKvj ovri fj.tv ekget. 

ilg eq)aO , ot apa Travreg aK-ifjV eyevovro atcoTri^ 
[jj.v6ov d/yaaadfJ.evot' fjAXa yap Kparepag dyopevaevl. 
'^vjv &' «vew i^crav rertvjoreg vleg ^Ayaicav' 695 

Qy\/e ^e S»? fj.ereet7ie l3ovjv ayaBog ^ofxvjtfjg 
" ^Arpei^v} Kv^tare, dva^ dv^pav ^ Aydfj.efj.vov, 680. avTov al Ptolemseus As- 688 — 692. aOeTOViTai. 
calonita. a^oV o-e alii. 692. afleTcrZenodotus. 

681. a-oa^ o-a«s vel (ra^q Ari- 694. aderer Aristophanes et 
starchi editio altera, amq vel Aristarchus, nec legit Zenodot. 
<roSi prior. aiyaorcrajicevo*] jf. <ppacradi/,evoi. X. lAIAAOS K. 191 

/AoyS' o(f>€X€s Xtacreadai a{xv[j.ova EIoyAe/wva, 

[xvpia, ^wpa 'bi^ovg' o V ayyjvcop eari Kai aXXag' 

vvv av fji.iv iroXv fjLoiXXov ayi^vopiyja-iv ewjKag. 'JOO 

«AA' viroi KeTvov fji.€v €aa-o[Ji,ev, ^ K€v ivjcriv, 

^ K€ fji.€vyj' TOT€ ^ avT€ fJMyrjaerai, oitiroTe K€V fj.iv 

6vfj.og €vt arYjQeaaiv avterfii Kai Beog opayi. 

aAA' aye^', wf av eywv emtOf 'Treidcofj.eSa Ttavreg' 

vvv fj.€v K0ifj.y}(xacr6€ T€TapTrofj.€VOi <j)tKov y]Top 705 

a-iTOV Kai o'ivoio' ro yap fxivo? €ari Kai aXKrf 

avrap €Trei K€ (pav^ KaAy} poOohaKTvAog rlwf, 

KapTraXifXcog Trpo vecov ej^e/xev Aaov re Kai nmovg 

orpvvcov, Kai ^' avrog evi •npcoroKyi fJ.ayecySai. 

''Q.g €<f>a6, 01 §' apa Trdvreg eiryivyicrav ^aatX^eg, 710 

fj.v6ov dya(T<Tdfj.€VOt Aioft.^^^eog iTrm^dff.oio. 
Kat Tore ^yj cxTreiaavreg €(3av KXtcrti^v^^e eKacxrog, 
€v6a &e Kotfjvjaavro Kai vnvov "^apov eXovro. K. 

AoXcoi/eia. 

AXXot fJ,€V Ttapa vyjvcrtv dpicxryjeg Uava^^^atav 

ev^ov iravvv^iot, fj.aXaKw ^€^fA,y]fj.€vot viruco' 

aAA' ovK Ar pet^-^v ^ Ayafj.efj.vova, 7roifj.€va Xaav, 

VTTVog e%e yXvKepog, iroXXa (f^peatv 6pfJ.aivovTa. 

cog or av acrrpaTrryj iroatg ripyjg yjvKOft.Qto, 5 

Teyj^wv yj ttoXvv OfJ.^pov dBeacfjarov ^e j^aAa^av 

yj vt(f>€rov, ore Trep re ')(tcbv eTrdXvve» dpovpag, 

yje TTodt 'TTToXefj.oto fj.eya arofxa -TrevKe^avoto, 

a>f irvKtv ev aryj^eaatv dvearevdyil^ ^ Ayafj.efj.vcav 

698. jn^S' Aristarch. jt*^ alii. i. "AXXo»] uKmi Zenodotus 

700. ej/^<f«?] av^KU(; scriptum aliique. 
ev TKTi rSv in:oiA,v7i[Aa,'Tuv. 192 lAIAAOS K. ILIAD. 

veioSev eK npa^ivjSi Tpo[j.€ovTo ^e oi (f^peveg IvTog. lo 

^TO/ OT ef Tieoiov to Lpcoifcov aQpYia-eiev, 

6avfjux,^€v TTVpa TrokXa, Ta KaieTO ^lXioOi iipo, 

av^Jav (Tvpiyym t evoTri^v ofAa^ov t av9pa)7rcov. 

avTap OT e$ vijag tc /Oo; /:az haov Ayaicov, 

TToXkag eK Ke(f>aX^g irpoBeXvfMJOvg eXKeTO yaiTag 15 

inpoQ^ eovTi A//, [xeya §' eo-Teve Kv^a?^if/.ov Kvjp. 

yj^e ^e 0/ KaTa Ovixov aptaTy} (paiveTO /^ovXtj, 

Neo-Top eTTi irpooTov ^viX-^iov eX6efji.ev av^pav, 

€1 Tivd 01 avv {xyjTiv afxvfKova TeKT-^vaiTO, 

rjTig dXe^iKaKog Traaiv Aavao7a-i yevono. 20 

opBa>6eig V ev^vve irepi aT^^Bea-a-i yiTava, 

TToaat S' VTTO XiTrapoTaiv e^-^araTO KaXa Tre^iXa, 

dfJixf)) S* eiretTa dacfiotvov eea-aaTO Mpfxa XeovTog, 

aidavog fx.eyd\oio, Tro^^yjveKeg, eiXeTO ^ ey^^og. 

"■Qs- V avTcag MeveAaov ej^e Tpofxog — ov^e yap avTco 25 

vTTVog eiri /3Xe(f>dpoiatv e^i^ave — fx,'^ Tt TrdOoiev 
Apyeiot, TOi oyj eaev etveKa TrovAvv e<p vypijv 
yjXvQov eg Tpotyjv, TroXefJLov Qpaavv opfxaivovTeg. 
Trap^aXeyj fjiev irpaTa fAeTd<ppevov evpv KdXvxpev 
TrotKiXy], avTap eiri a-Tecffdvvjv Ke<paX^(f>tv aetpag 30 

6^KaT0 yaXKetyjv, ^opv S' etXeTo xetpt Tra^^^ety]. 
poy 6 ifA^v avaTTjacov ov aoeX<peov, og fxeya TravTcov 
Apyeicov ypaaae, 6eog S' cbg T/eTO &^jaaj. 
Tov S evp dfj.(f) cofj.otat TtByjfj.evov evTea KaXa 
vv}'i Ttdpa Trpvfxvyj' to5 S' daTrda-tog yeveT eXdcov. 35 

Tov 7rpoT€pog Trpoa-eefTre ^oy}V ayaBog MeveXao? 
" t/*^^' ovTCog, ^BeTe, Kopvaaeat ; yj Ttv eTaipcov 
OTpvveeig Tpcoeaatv eTriaKOTrov ; aAAa jaccA' atvag 

10. TpoiA.eovTo] (po^eonro Zeno- tov v. Zeuodotus igitur «(XTijcr&iv 

dotus. et V. I ^6. acTTViaov, Ut a<7Tr,<Teadai 

1 8. 'ivi Pamphilus. eVi Pto- B, 694. 
lemseus Ascalonita. 38. oTpweuq Aristarch. oTpv- 

25. awT^Tyrannic. auTofPto- vt;? alii. 
lemaeus Ascalonita. eizla-KOTtov Aristarchus. iiria-Ko- 

32. avffTviaccv Aristarchus ha mv quidam. em a-Komv Nicias. X. IAIAA02 K. 193 

dei^o} fjiv) ovTig rot vti oa^^^vjTai TO^e epyov, 

av^pag ^vcr[x.eveag aKOiria^e^ev olog hiekQhv 40 

vvKTa '^i afx^poaiyjV fxdXa Tig QpaavKap^^iog ea-Tat" 

Tov S' dTrafxei^ofxevog irpoaecftyj Kpeicov ^AyafJiefJi.va)v 
"y^pecb ^ovXyjg efjie Kai o-e, ^tOTpecfjeg cw MeveXae, 
KepbaXevjg, vjTig Kev epvcraeTai vj^e aaooa-et 
Apyetovg Kat vvjag, eiret Atog eTpditeTo (pp^^v, 45 

EiKTopeotg apa fi.aX\ov eirt (ppeva Qvj'^ lepo7criv' 
ov yap TTCO tbofJivjv, ovO eKAvov avovja-avTog, 
avQp eva Tocraabe fi.epfj.ep ctt ^fJUXTt fjLVjTtaaafjat, 
oaa- KKTCop eppe^e "^ttcfjtXog viag Aj^a;wv, 
avTcog, ovTe 6eag viog (piXog ovTe Geoto. 50 

(epya §' epel' oaa (t>vift.t ft.eXvjaeft.ev ^Apyeiotatv 
dv]6d T€ Kat ^oXi^^oV Toaa yap KaKa fj.vjaaT ^A'^aiovg.'] 
dXX' t6t vvv, A'iavTa Kai 't^ofLev^a KdXeaaov 
pifj.<j)a 6eoov ivapa vy^ag"' eyco ^' e7r) NeaTopa ^Tov 
elfj.1, Kai OTpvveco dvaTvifJ.evai, ai k e6eXv)aiv 55 

eA^erv eg (pvXdKcov lepov TeXog lyS' eTrtTelXat. 
Keivx ydp K€ fndXiaTCX, 7rt6otaTO' toTo yap vtog 
crv)fj.aivet cfjvXdKeaai, Kat ^loofjiev^og oTrdcov 
yiv^ptowjg' Tolatv yap e7r€Tpa7rofj.ev ye fj.aXtaTa. 

Tov ^ v}fj.et(3eT CTretTa /3o^v dya6og MeveXaog 60 

" TTcog ydp fj.ot fj.v6cp CTrtTeXXeat vj^e KeXeveig ; 
av6t fj.evco fj.erd rolai, ^edeyft-evog etaoKev eXdi^g, 
yje 6eco fj.eTd a avTtg, envp ev Tolg eTTtretXco ;" 

Tov S' avT€ TTpoa-eetirev dva^ dv^pav ^ Ayafj.efJ.vcav 
*^ av6i fj.€vetv, fj.v] Ticag a^poTd^ofJ.€V dXXvjXotiv 65 

€p'/pfj.evca' TToXXat yap ava aTpaTOV etat KeXev^ot. 
<f)6eyyeo ^' v) Kev ivja6a, Kai eypYjyopdat avcay6t, 
7raTpo6ey eK yevevjg ovofj.d^cov dv^pa eKaarov, 

41. eo-Tat] 7(3. eo'T»V et etTj. iari ^I. 52. aBerdvvrai ab Ari- 

Demetrius Ixion. stophane et Aristarcho. 

46. e^x'] "x' ^^^^ "^ '^'°"* '^^" 53- AiavTa] Aiai/Te Aristarch. 

vmfA.vq(Aa.Ta)v. apud Didymum. 

48. eV] 6t/ Aristarchus. 54. eVt] Tra/ia Aristarchus. 

o 194 - '■"' lAIAAOE K. ILIAD. 

TravTag Kvbatvm' [xyj^e fxeyaXi^eo 6vfxZ, 

aXXa Kai avroL Trep Troveooixeda. a^e •nov afxixiv Jo 

Ttevg ejti yiyvQfj.&)oi(nv lei KaKoryjTa l3apeTav" 

'"Os' eiTrm aTTeirefjjnev d^eX(f>eov, eii eiiiTeiKag. 
avTap /3^ p levai fj.eTa NecTTopa, iroifj.eva KaSsv' 
Tov &' eiipev Ttapd re Kkiaiy) Kai vi^).' fj.eXaivq 
ewvf evi fnaXaKy' irapa S' evrea TtoiKiK eKetro, 75 

d^yitig Kai ^vo dovpe (paeiv^ re rpvcf^dXeta. 
Ttap Se ^ooaryjp Keiro iravaioXog, w p^ o yepaiog 
^avvv6% or eg Ttokefj.ov (pGKy^vopa Bcop-fja-aoiro 
Xaov dywv, eTtei ov fuv eTrerpeTre yrfpai Xvypw, 
op6co6eig &' dp' eTt dyKavog, K€(f)aXyjv eTtaeipag, 8o 

'Arpei^rjv Ttpocteente Kai e^epeeivero fj.v6ca 
** rig V ovrog Kara vvjag dva (xrparov %pyeai olog 
vvKra &/' opcf>vaiv]V, hre ff ev^^ovai /Bporoi dXXoi ; 
L^e Tiv ovpyfm Qigr]fj.evog, yj rtv eratpm,} 
(pfieyyeo, fj.y]0 aKeav eit efj. ep^^^eo rntre Qe ae xpeo} , 05 

Tov ^' yifj.et(3er eTtetra dva^ dv^tpm ^ hyafj.efj.vm 
" w l^eo-rop Ny]Xyj't'd^yj, fx,eya Kv^og 'A^^^atm, 
yvSaeat 'Arpei^yjv ^ Ayafj.efj.vova, rov itepi Ttdvrm 
Zevg eveyjKe Ttovotat ^tafj.itepeg, elaoK dvrff^ 
ev arvj6ecra-i fj.evy} Kat fj,ot cptXa yovvar opcopy]. 90 

•TtXa^ofj.ai caO , ejre; ov ft.ot eit of/.fi.aat vyjbvft.og vTtvog 
f^dvet, dXXd fj,eXei 7toXefj.og Kat Kvj^e A-^^atm. 
aivag ydp Aavam itepi^ei^ia, ovM fJ.ot yjrop 
e/Jt^reSov, aXX' dXaXvKryjfiuit, Kpa^iy] &e fi.ot e^w 
ary]6em eK6pccaKet, rpofj.eei V vtto cj^ai^tfUK yvla. 95 

aXX et rt bpatveig, eitet ovbe ae y vitvog tKavet, 
^evp eg rovg cf)vXaKag Kara^etofj.ev, ocftpa 't^<afj.ev, 
fLy} ro) ft.ev Kafj.dT(p d^y]Koreg y]^€ koI intvca 
KotfJ.y]amTat, drap cf>vXaKyjg €7tt Ttdyyy Xd^mrat. 

79. iiierpciie Aristarch. eTre'- 95. e/c^pao-Ket] iK 6pa(TK€i Ni- 

rpaiie alii. cias. Idem vm pro v-no. 

84. uBeTurai. 98. ^Se «■«/] ^Sei' Zenodotus. X. lAIAAOE K. 195 

^V(rfx.€V€eg &' avtpeg crj^e&ov eiarai' cv^i ti ^^[x.€v, loo 

ju,^ Tra^ Ka) &/« vvKra [/.evoivvicrcaa-i [KayecrBai^'' 

Tov ^ ^/xe/jSer' eitena Tep-^vio^ tTnroTa NeVTOJo 
*' ^ATpei^yj Kv^^icTTe, ava^ av^pav Aya[X€[Ji.vov, 
cv 6y}v'EKTopi TTavTa vofj^j.aTa [/ii^Ti€Ta Zevg 
CKTeXeei, ocra mv vvv eeXTrera;* a\Ka [xiv oia> 105 

Kyj^ea-i [i.oyp-fjcreiv Kai Trketoaiv, ei k€v ^AyikXevg 
€K yoXov apyaKeoLo [/.eTaaTpexpy (f>iXov y}Top. 
<70i de fxaA €\po[/. €yco ttoti av Kat eyetpojxev ahXovg, 
7}[L€V Tv^€i^y]v ^QvptKXvTOV 7]^^ 'O^va^a 

^S' A'tavTa Tayyv Kat ^vXcof a\Kt[x.ov viov. Iio 

«AA' e; Ttg Kat Tova^e [Ji€TotyQ[J.€VQg KaXeaetev^ 
avTtSeov T AtavTa Kat 'I^o[X€vyja avaKTa' 
rav yap v^eg €aa-iv eKaaTarco, ov^e ^aaA' eyyvg. 
aAAa (f)iXov Trep eovra Kat ai^oTov MeveAaov 
veiKecra, etTrep [xot ve^t.ea-^aeat, ov'^'' mtKevaca, 115 

f «■/5. \ ^•J V 5 / I / /\ 

cog evOet, aoi oto) eTierpeypev Tioveeamt. 
vvv ocfyeXev Kara Ttavra.g aptarrjag TroveeaSat 
Xiaao[i.€VQg' ypetcl) yap tKaverat ovKer aveKrog. 

Tov V aiire TrpoaeetTrev ava^ av^pZv ^ Aya[Ji.€[Ji.vcov 
*' co yepQV, aAAoTe /acv <7e Kat airtaaaSat avcoya' 1 20 

TroXXaKt yap [/.eStei re Kat ovk eSeXet Troveeadai, 
cvr OKVcp etKcov ovr aqjpabiriat vooto, 
aAA' e^e t eiaopocov Ka} e[Lyjv TrQrtMy[J.€VQg op^x^^v. 
vvv &' €[/.€0 %porepQg [j.a\ eTreypero Kat [i.ot eTiearyf 
TQV [/.ev eyh irpoe^Ka Ka\yi[j.€vat ovg av [leTaXXag. 135 

«AA' io[j.ev' KeivQvg ^e KtyyjaQ^/.eda irpQ TrvXacov 
ev (pvXaKeaa' tva ydp a^tv eTrecppa^ov yjyepedeaSat." 

Tov S' yj[j.€i(3€T eiretra Tepyjvtog iTnrora Neo"Tcy^ 
ovrcog ovrtg ot ve^xeayjaerat ovb aTrtfjyjaei 

1 15« e"rep Aristarchus. tl Kal ut suspicatur schol. 
alii. 127. a<piv\ iA.iv Zenodotus. 

124. ^X'] fA.ey Demetrius ^yepeOecrOai Aristarch. ijyepi- 

Ixion, fortasse cum Aristarcho, eaOai aUi. 

O 2 196 IAIAA02 K. ^35 140 145 Apyeiav, oTe Kev tiv eTroTpvvvj Kai avcoyy].^^ 

""Of etTTWv ev^vve Trep) (yT^fjOecrai. '^(iTava, 
'TToacrt ^' VTTO KnrapoTaiv e^yjrraTO KaKa Tre^iXa, 
afupi &' apa yXa^vav •nepovrjfjaTO (pQiviKoeacrav 
^iirX^v eKTo^tfiv, ov\rj S' eTrevfjVoQe Xa^QfYj. 
e/Aero ^' a\Kifx,ov eyyog, aKayjj.evov o^ei yahcS), 
/3ij ^' levai KaTa v^ag ''Ayaioov yakKoyiTOOvav. 
TrpwTOV €TreiT 'O^uo-^a, Aii /x,^t;v araAavTov, 
el vTrvov aveyeipe Tepyjviog linrOTa NecTwp 
<f)6ey^dixevog' tov §' aApa Trepi (ftpevag 7j\v6^ /w^, 
eK V YjXQe KXicriyjg Kai <7<f)eag irpog [xvQov eeiirev 
" Ti(f)&' ovTco KaTa vvjag dva aTpaTOv oioi dXa(j6e 
vvKTa Qi afj.poo(nyjv, ti Qy) ypeico Toaov iKei , 

Tov y]fxei(3eT eirena Vep-^viog iTrTroTa Nec^TCop 
" oioyeveg AafpTid^yj, TroXvfx^^yav' '0&y(70-€u, 
fxyj vefxecra' toTov yap dyog ^efSiyjKev 'Ayaiovg. 
aAA eTrev, o(ppa Kai aKAov eyeipoft.ev, ovt eireoiKev 
jBovXag PovXeveiv, yj (pevyefi.ev yje fj.dyea6air 

''Q^g (f>d6\ 6 ^e KXicrii^v^^e Kiwv TroXvfi.yjTig 'O^vcyaevg 
TTOiKiKov dfji.(f) cofLoiai aaKog 6eT0, (3y) &e [xeT avTOvg. 
(Sav ^' eTTi Tv^eidvjv AiofJ.yj^ea' tqv §' eKiyavov 
eKTog airo KXiaiyjg avv Tevyeaiv' dfjjf)i &' eTaipot 
evOov, viro Kpaaiv V eyov dayri^ag' eyyea ^e a<^tv 
op6 eiri aavpcoTyjpog eXyjXaTo, T^Xe de yaXKog 
Xafi,(f> coaTe aTepoiry} iraTpog Atog. avTap oy yjpcog 
ev^ , viro &' eaTpcoTO pivov ^oog dypavXoio, 
avTap VTTO KpaTea(f)t TaTryjg TeTdvvaTO (f)aetvog. 
Tov irapaTag dveyetpe Vepyfvtog tTTTroTa NeaTcoo, 
Xa^ Tro^t Ktvfjaag, coTpvve Te vetKeae t dvTyjv 

eypeo, 1 vOeog vie ti Travvvyov vttvov acoTetg , 134. ovXvj Aristarchus. o^Xr/ ristophanes. 
Nicias. 159. eypeo] opa-eo Aristarchi 

146. eVeu] 67J-6' Aristarchus. editio altera. 

153- <Ta.vpinvjpoq] cxvpanrjpaq A- ILIAD. 

T30 150 ^55 X. lAIAAOS K. 197 

ovK ai€t$ ag Tpaeg em 6pct}a-[j.a Tre^ioio i6o 

eiarai ay^^i vecav, oXiyog o eri xcopog epvKei ; 

"■O?- ^aS', ^' e^ vTTVOio ^aaAa Kpanrvag avopovaev, 
Kai [ji.iv (fxovYjaag eirea iirepoevTa Tipodi^v^a 
" (r/eTkiog ea-ai, yepaie' av [/.ev Ttovov ovnoTe Kfjyeig. 
ov vv Kai aKXoi eaai veooTepoi vieg A^^aiav, i6^ 

01 K€v eireiTa eKaarov eyeipeiav ^ao-iXvjay 
TravTVj evoiyo[/.evoi ; av ^' a^jAf^avog ecro-i, yepaie. 

Tov ^' avT€ irpocxeenre Teprjviog iTnroTa NeaTcop 
" vai ^)] TavTa ye TrdvTa, (f>iXog, Kara [xoipav eeiTreg. 
etaiv [xev [jloi "Trai^eg a[JLV[/.oveg, eiai ^e Xaot 170 

Kat nokeeg, rm Kev Ttg eTroi')(p[j.evog KaXeaeieV 
dkXa [jAXa [j.eydXrj yjpeia /^e/SirjKev ^Kyatovg. 
vvVyap hv) irdvTecra^tv ein ^vpov taTarat dK[i.vjg 
7] [j.dXa Xvypog oXedpog ^Ayato^ig, vje ^tmat. 
aAA' 'i6t vvv, A'tavTa rayyv Kat ^vXeog viov 175 

dvaryja-ov — av ydp eaa-t vecorepog — et y.^ eXeatpetg." 

*Of (f)d6\ S' d[ii(l> co[t,ota-tv eeaa^aro tep^j.a Xeovrog 
ai6covog [xeydXoto Tio^^YjveKeg, etXero ^' eyxpg. 
(Bvj V levatf Tovg ^' €v6ev dvaarvja^ag ayev vjpcog. 

O/ &' ore ^vj (f>vXdKea-(7tv ev dypo[/.evoia-tv e[t,f)(6ev, 180 

ov^e [J.€V ev^ovrag (pvXdKcov vjyi^Topag evpov, 
dXX^ eyp^^opri <jvv rev^^crtv eiaro Trdvreg. 
ag ^e Kvveg irept [j,vjXa ^vcrcopvja-coa-iv ev avXrj 
6v}pog dKovaavreg Kpar€pO(j)povog, oare Kaff vXvjv 
epyrirat 'ti opear^pt' TtoXvg V opv^Kay^hog eir aiircp 185 

dv^pm vjbe kvvcoV diio re a^iatv vTrvog oXcoXev' 
ug Twv v^^v[i.og vTniog dito ^Xe<^apottv oXcoXet 
vvKra (f)vXaaao[J.evotat KaK^^V Tre^/ov^e yap aiet 
rerpa^fjaQ , OTnror ein Lpcocov atoiev lovrcov. 
rovg §' yepcov yvjdvjaev i^m ddpavve re [J.v6cp 190 

i6i. 8' 6Tt] Se T6 Aristarchus. 176. ava-ryjo-ov Aristarchus 8*« 

8' a,Tco alii et iepyet pro ipmei. tov v. atjTVjo-ov Zenodot. Conf. 

169. (^/Ao«] reKoq Aristophan. ad v. 32. et B, 694. 198 lAIAAOS K. ILIAD. 

[fiai <T<pea^ (fxovi^cra^ e^tea Tirepoevra Trpoa-vjv^a'] 

" ovra vvv, (pika reKva, <f)vXaaa-eTe' fJLyj^e riv vTivog 

aipeiTCo, ^f} •y^apiija yevaixeQa ^vaff.eve€aa-iv. 

iZf eiTTiov ra<ppoio biea-avro roi b a[K eTtovro 
Apyeitav ^aaiX^eg, oa-oi KeKKrjaro /SouA^v. 195 

rotg S' ajx/x. ^vjpiovyjs Kai '^earopog ayhaog vlog 
iqiaav' avrot yap KaXeov a-vfLfj!.i^Tiaaa6at. 
rouppov S' eK^ia^dvres opvKryjv e^piocovro 
ev KaOapw, o9i S>; veKvm '^ie<f)aiverQ ^^pog 
'xnrtovrcav' odev avTig aiieTpdTcer o^ptikog ' EiKrcop 200 

oXkvg 'Apyeiovgy ore ^ Trepi vii^ €Kd\vxpev. 
€v6a Ka^e^ofxevoi eite dWyjXoia^i Tti^f^avcxKOV. 
rolcTi ^e fAvdcov yjp^xje Tep^viog iTCKora Nearcop 

0) (ptAoi, ovK av oyj rtg avYjp TceTcidotb eco avTOv 
6v[xw roX[Ji.^evri ii.era Tpcoag [xeya6v[ji.ovg 205 

eX6€iv'f €1 rivd itov ^iyiwv eXot eayaromra, 
V] rivd Ttov Kai (fyyjfjiiv evt Tpcoea-a-t 7rv6oiTOy 
aa-cxa re [Jurjrtocoa-t [t.€ra a<f>ia-iv, yj [j.e[J.daa'tv 
av6t [/.evetv icapa vyjvaiv dnoTrpo^ev, rle TtoXiv^e 
(xxp dvaycopYjo-ova-tv, eitet '^afjuxa^avro y ^Ayaiovg. 210 

ravrd Ke Ttdvra 7tv6otro, Kai a\p eig ■^[t.eag €X6ot 
daKy}6y}g' [j-eya Kev 01 vTtovpdvtov KXeog eiyj 
"Ttdvrag eit av6pco7tovg, Kat 01 ^oatg eaaerat ea-6kyj' 
oa-a-ot yap vvjeaatv eittKpareovatv aptaroi, 
rcov Ttdvrcov 01 eKaarog o'iv ^ccaovai [i.€Xaivav 21^ 

BijXvv vTtoppyjVoV ry} [nev Krepag ou^ev hfi.ohv, 
aiet §' ev ^air^^at Kat €tXa7tivy}at Ttapearat." 

ilg €<pati , ot apa itavreg aKy}v eyevovro atcoTtv}. 
roiat ^e Kai [/.ereente jSo^v dya6og Aio[>.'^^y}g 
*' 'Nearop, efj. orpvvei Kpa^iy} Kai 6v[j.og dyy}Vcop 220 

dv^poiv tvafji.evecov ^vvat arparov eyyvg eovTcov, 
Lpcocov aXX ei rtg fj.ot avr}p a[t, eTtotro Kai aXXog, 
fXMXXov 6aX7tcopy} Kat dapaaXecorepov earai. 
avv re &u' e^j^OjOtevo», Kai re Ttpo b rov evovfaev X. lAIAAOS K. 199 

OTntag Kep^cg evj' fjiovvog ^ eli^^ep re vooyo-jy, 3^5 

«AAa T€ 01 ^paarcrm re voog, Xeitry} te re fxit^rig'' 

'Of €(f)aff, 01 ^' eSeXov ^iofi^y^ei noXXoi €7rea6ai. 
^BeXervjv Aiavre ^uw, Qepomovreg Aprjog, 
^deke M.vjpiovyjg, fji.d\a ^' vjBeXe Nea-ropog vtog, 
^BeXe ^ 'Arpei^yjg ^ovpiKXeirog M.eveXaog, 230 

i^SeXe S' rXvjfKiov 'O&i/creyf Karo^vvai ofJiiXov 
TpcocoV aiei <yap 01 evi ^pecxt 6vfU)g eroXfxa. 
roTai ^e Kat ixereetirev ava^ av^pm A^yafKefKvm 
" TySe/Sij Atofx.yj^eg, e/xco Ke')(apiaft.eve 6vft.w, 
Tov jtAev 617 erapov y atpyja-eat, ov k eaeX-yjcraa, 235 

(paivofJLevav rov aptarov, eiret fxefJ.da(Tt ye iroXXot. 
fM^e (Tvy ai^ofxevog ar^a-t <f)pecri rov f/.ev dpetco 
KaXXemetv, av te %eipov QTrdaaeat ai^oT eiKcav, 
eg yeveyjv opocov, fj.r^^ ei ^aa-tXevrepog eariv. 

'Of €<par, e^^e/o-ev ^e wep ^avflci; MeveAaw. 240 

roTg &' aiirig fi.ereetire jSo^v dya6og AtofJi.-^^vjg 

«>\^Vf/ / ,//)JXf.//i 

e; fJiev oi} erapov ye KeXevere fx. avrov eXeaOai, 
TTcog av eiretr (jQvaiiog eyco detoio XauotfKviv, 
ov Ttept fxev irpocfjpcov Kpa^ir} Kai 6vfj.og dy^vcop 
ev irdvrecxa-t Trovota-i, cptXeT ^e e IlaAAas- ^A^yjvy}. 245 

rovrov y €aitofj.evoto Kai €k itvpog al6ofj.evoto 
afjucfjco vocxrr}a-atfx.eVi eitet Ttepioide vor^crat^ 

Tov ^' avTe itpodketTte itoXvrXag '^Tog ^Ghvcraevg 
" Tv^e/^^, fj.yir ap fj.€ fj.d}^ aivee fJLVjre ri veiKei' 
ei^oa-t ydp roi ravra fj.er Apyeiotg dyopevetg. 250 

aAA' 'iofj.ev' fjJcXa yap vii^ dverai, eyyvBi % ricbg, 
acxrpa ^e ^^ itpo^e^ifiKe, Ttapcx.^yjKev ^e itXecov vv^ 
Twv ^vo fj.otpdcov, rpirdrvj ^ ert fxoTpa XeXetitrat. 

22^5. Te] Ti Aristarchus. Ptolemseus Ascalonita. 

240. aBtT£7rai, nec legit Ze- 2^2. TrapolSxTjKev] Tiapol^uKtv A- 

nodotus. ristarchus et Dorotheus. 

242. Ke^evere y.' Aristarchus. TrXewi'] yp. iiXeu. 

KeKedeT e(A' Alexio. 253. aSere? Aristophanes, nec 

246. y etriTOfji.evoio'} ye cnoy.evoio legit Zenodotus. 200 lAIAAOS K. ILIAD. 

""fif emovff OT[koi(Jiv ew 'heivol^riv ^vTqv. 
Ti^eihy f/.€V SwAfe ixeveTrToXefxog Spaavix-^^rj? 355 

<f>a<xyavov afj.^vjKeg — to &' eov Trapa vyji XeXenrTo — 
Kai (TOKog' afj^i Se o/ Kvveyjv Ke(f)aXr}(piv eSyjKev 
TavpeiyjVy a(f>akov re Ka} a\Ko(f)oVf fjTe KaraiTV^ 
KeKkviTai, pveTai ^e Kaprj OaXepSov ai^-i^cov. 
Mvjpiov^g &' ^O^va^i di^ov fStov rj^e (f>apeTpy]V 360 

Kai ^i(f>og^ af/xf>i. Oe 01 Kvvei^v Ke(f>dkr}(fnv eSvjKev 
pivov TroirjTv^v' 7roKe(Tiv ^ evToaSev ifxaaiv 
€VT€TaTO a-Tepeu>g' eKTOcrSe ^e XevKoi o^ovTeg 
apyio^ovTog vog dafxeeg ep^ov 'ev6a Kai ev6a 
€v Kai eTTKTTafA.evag' f>.e(xar] S' evl TriXog aprfpei. 365 

T07V pa TtoT e^ 'EAewvog- 'AfnvvTopog 'Opfj.evi^ao 
eleAer AvToXvKog ttvkivov ^Oft,ov avTiToprja-ag, 
^K(x.v^€iav ^ apa &a5/ce K.vdr]prx ^ Afj.(f>i^(XfJMVTt' 
'AfL(f>i,^dfmg ^e MoAw ^w/ce ^eiv^iov eivai^ 

avTap yi.r}piovrj ^w/cev co Trai^i <f>op^vai. I^O 

^ TOT (^vaar\og TrvKaaev K(xpr] aff,(piT€6eiaa. 
w eTre/ ovv oitXoiaiv evi Qeivoiaiv ebvTrjv, 
ySccv jj' levai, XnreTrfV ^e KaT avTo6i TrdvTag dpiaTovg. 
TOiat Oe oegiov ijKev epcobiov eyyvg oooio 

UaXXag ^ABrjvairj' TOi ^ ovk i^ov 0(f>6aXft.Qiaiv 375 

vvKTa ^/' op(f>vair]v, dXXa KXdy^avTog aKOvaav. 
Xaipe oe tw opvi6 'Oovaeiig, rfpaTO ' A6r]vr] 
" K>^6i fi.ev, atyioyoio Aiog TeKog, rjTe fuoi aiet 
ev TcdvTeaai irovoiai TrapiaTaaai, ovM ae Xri6a) 
KivvfJ.evog' vvv avTe fj.dXiaTd fxe <f>iXai, A6r]vr], 380 

Oog Oe TtaXiv eiri v^ag evKXetag a(piKeami, 
pe^avTag fj.eya epyov, Ke Tpcoeaai fxeX^^aei." 

AevTepog aiiT rfpaTO (3or]V aya6og AiOfjyj^rjg 258. oKkotpov] ako^ov Aristar- mseus Ascalonita. 
cbus. 275. TleiKKaq] TreXXov Zopyrus 

266. 'EXewvosj 'EXeSvos Ptole- eV TerdpTf MiK'^tov KTia-eai;, X. IAIAA02 K. 201 

" K€K?\.vdi vvv KOLt efieTo, Aio^ tcko^, ^ArpvTav/f 

o-7re/o [koi <ag ot€ TraTpi a^ eo-^eo ivO€i oi^ 305 

€g ©rjPocfs 0T€ re Trpo Aj^a/wv ayyeXog y]€i. 

Tovg ap eTT AcrctJTraj hni€ yaKKo^^^^nmag A.yaiovg, 

avTap fAEiXiyiov iav6ov <f>€pe Ka^ix€iOicrtv 

K€ia- ' OTap oap aitiav [/.d?^ fx.€p[/.€pa fj.vj(TaTO epya 

<Tvv (rot, dia d€a, ore 01 7rpo(f)pa<T(Ta Trape^TTiijg, 390 

ftjf vvv fxoi eSeXovcTa TrapKTTacro Kai fj.€ (pvAaa-ae. 

(TOi av eyw pi^co (3ovv vjViv €vpvf/.€TCi)7rov, 

o^fAy)TYiv, ^v ovTTCo VTTO ^vyov ^yayev avfjp' 

TYjv TOi €yQ} p€^(a, ypvcTov K€pa(Tiv Trepiyjevag" 

'^ii^- €(f)av evypfnevoi, tcov ^* tKkve YiaKXag 'A^^v^. 295 

ol S' €7r€i ijpyj(TavTO Aiog Kovpy) fxeydkoto, 
j3av p tf/.€V coaT€ Aeovre ^vco dta vvKTa fx.€\aivav, 
afji. (f>ovov, av veKvag, ^td t evTca kou fj.€kav alftM. 

Ovt\ fi.€V ovde TpZag dy^vopag e^iaa-^^EiKTCop 
evOetv, aAA' afj.v^^tg KiKXyj(TK€TO irdvTag dpicTTOvg, 300 

ocr<7o; eaav Tpcocov vjyfjTopeg ^^e fxe^ovTeg' 
Tovg oye avyKaXeaag TrvKtvrjv vjpTvveTo iSovK-^v 
" Ttg K€V fj.oi TO^e epyov Imaypfj.evog reAecre/ev 
^(op'ji eiti fj.eydkcp ', fj.taBog ^e 0/ dpKtog eaTat. 
^coaco ydp "^i^fipov re ^ycy t eptavyevag fmrovg, 305 

ot K€v apiaTOi ecoai Soyjg eTTi Vijvatv 'Ayatuv, 
oaTig T€ TXatvjf 01 t avTco Kv^og dpotTO, 
VYim wKVTTopcov ayjE^ov €XB€fj.€v, €K T€ TtvSiadat 
y)€ (f>v\d.aaovTai vvjeg 6oai cog to itdpog itep, 
yj ^St^ yetpeaatv v(f> y}fi.€T€py]at ^afj.€VTeg 310 

(f)v^iv (SovXevovai fJ.€Td a^piatv, ov^ eOeXovatv 

291. irapi^TTairo] vrapta-rao Ze- Kal fAS (pvKaacre] Ka) itope kSSo? 

nodotus, Aristarchus et editio- Zenodotus. 

nes plerseque : quod probandum 292. ^viv] v^vjv Tyrannio. 

videtur, sed ita ut etiam aliis 306. 0»' — "Axaiuv Aristarchus. 

locis restituatur, ubi nunc H<Tiaao avTolz {koKo^i; Aristophanes) ol 

legitur, A, 314. P, 179. Od. X, (popeovtnv aiAV(AOva TLrikeiava Zeno- 

233. dotus et Aristophanes. 202 lAIAAOS K. ILIAD. > ~ jj vvKTa <f>vXaa-cr€{X€vai, Kaixdrcp o^rjKOTeg ahSi. 

llg €<pa^ , 01 b apa navreg aKvjv eyevovTO (XKonyj. 
vjv M Ti$ kv Tpmaai Ao^wv, Kv[x,'^^eog v/of, 
KvjpvKog BeioiOj TroKvyjpva-og "noXv^^^aXKog, 3 15 

og ^^ TOi el^og [xev ei^v KaKog, aAAoc Tro^^aKi^g' 
avTap fMvvog erjv fxeTa nevTe Kaaiyv^TTja-iv. 
og pa TOT€ Lpua-iv re Kai EiKTOpi [xvaov eeiirev 
" KKTop, efx oTpvvei Kpo^iiq Kai 6v[xog ay^vcop 
vyjav wKVTTOpm o^e^ov eKBe[xev eK re irvQeadai. 330 

«AA aye [xoi to (TKyptTpov avaayeo, Kai [xoi o^xoaaov 
7] [xev Tovg iTnrovg re Kai ap[JMTa miKiXa %aAAcc5 
^aa€[xev, 01 <j)opeovaiv a[xv[Mva TLvjXetcova. 
aot eya ov^ aAtog aKOTrog €aao[xai ovO airo Ooqyjg 
TO<f>pa yap eg aTpUTOV ei[xi ^ia^XTrepegj o<f)p av iK<i}[xai ^2^ 
Wj^ 'AyafiLe[xvoverjv, odt tiov [xeKXovaiv aptaTOt 
^ovXag ^ovXeveiv, vj <f)evye[xev, yj\ [xa/eaBai. 

tif-\ f.//l'<'V' ^ ~ 1^0 /fV 

llg <}>ao , ev %€pai aK^rjTtrpov Aape Kat ot o[xoaaev 
laTCi} vvv aevg avTog, epiyQOvnog "noatg npvjg, 
[xvj [xev To7g tTnroiatv avvjp eTtoyyjaeTUi kWog 330 

Tpcceiiv, «AAa ae <f>vj[xt ^ta^KTtepeg ayXaie7a6aiJ'^ 

ilg <paT0 Kai p eirtopKov eirca^t.oae, tov b opoovvev. 
avTiKa ^' a[uf> cofxotatv ejBdKkeTO KafHTrvXa TO^a, 
eaaaTO S' €KToa6ev ptvov TrokioTo Kvkoio, 

KpaTi S' €7rt KTi^^evjv Kvvevjv, eAe &' o^vv aKovTa, ^^^ 

pij 6 levai TrpoTt v^ag airo aTpaTov. ovo ap €[/.eAAev 
€K6a>v €K vvjwv axp E^KTopi [xvBov airoiaetv. 
aAA' ore &07 /5' iirirm re Kat avbpm KdkXt<f> o^xtKov, 
^rj p av o^ov [X€[xaccg' tov ^e <f)pdaaT0 irpoatovTa 
^toyevvjg ^Olhvaevg, I^to^xvj^^ea ^e Trpoaeenrev 340 

317. Ka.<TiyyqTri(Tiv] Kaaiyvvijoiai astse corruptum ex 8»a tov a, ut 

Zenodotus. alii avicr-xjeo scripsisse dicantur. 

321. a.va<Tx<o Aristarchus ha 332. iTtuiAoae Aristarch. tzTta- 

Tov 0. Alii igitur avaxT%ev : nisi, /Aoo-e alii. 
quod quidam conjecerunt, illud 335* ^'^'] ^'"^' Ptolemseus As- 

Sja ToS in annotatione scholi- calonita. X. lArAAOE K. 203 

ovTog t;?, AtOfAi^^e^, aTto a-rparov ep^/erai avv}p, 

ovK oiO ^ v^eaatv eTrio-KOTTog yjfJierepyjatv, 

rj rtva avkrjacov veKvcov KarareOvifjaiTCOv. 

«AA' eco[xev fji^tv TrpSsra 7tape^eX6e7v Tre^ioio 

rvrBoV eTreira ^e k avrov eTrai^avreg eXotfxev 345 

Kap7raki[X(os' et S' aixfxe irapa^Qyjriat Tto^ecrcrtv, 

aiet fj.iv hrt v^ag airo (xrparotpt TrponetXeTv, 

eyyet hrdtaa-m, fj.yj irc»g nport aarv aXv^y}. 

""Og" apa (pm-^aavre Trape^ o^ov ev veKveaaiv 
KXtvBYirviv' S' ap^ ioKa Tiape^pafJiev a(f)pa^f^atv. 350 

aAA ore Qyj p aireyiv oaaov r ein ovpa ireXovrat 
yjfj,tovm — at yap re /Bom 7rpo(f>€pearepat etatv 
eXKefj.evat vetoh ^aBetYjg TrvjKrov aporpov — 
Tw fj.ev €7reopafj.ery]V, ap earyj dov7rov aKovaag. 
eXTrero yap Kara 6vfJ.ov a^roarpeypovrag kraipovg 3^5 

€K Tpcom levat, 7rdXiv'EKropog orpvvavrog. 
aAA ore Qyf p aTteaav oovpyjveKeg yj Kat eAaaaov, 
yvct> p avbpag byjtovg, Aaixpyjpa oe yovvar evcofj.a 
<f)evy€f>.evat' roi 8' aixfja dtooKetv uipy.'^6y]aav. 
cag ^ ore Kap^^apo^ovre ^vco Kvve, ei^ore Byjpi^g, 360 

vj KefJidd^ ^e Xayccov eiretyerov efi.fj.eveg atet 
•XJiipov dv vKyjev6 , Se Te 7rpo6eyjat fj.efi.y]Kcog, 
ug rov Tvtet^i^g vj^e 7rroXi7rop6og ^O^vaaevg 
Xaov d7rorfJ.yi^avre ^tcoKerov efi.fi.eveg atet. 

341. Tiq Aristarchus et edi- ayaOog Ajo/a^Sij;* j eXflovres 8* €/ca- 

tiones plerseque. rroi alii. TepBe ircepe^ o^dv iv ieKveira-tv Ari- 

343. KaraTeQv^uraiv Aristar- stophanis aliorumque editiones. 
chus. KarartBveiurm alii. 354' «'TeS/Ja/ArrTjv] iitiBpai/.eTVjv 

346. 7ra/)a^6aj7]o-*habent "(r;^e- Aristarchus. Errare videtur 

hov al Tiacrai" ut ait schol. AHi scholiasta qui enedpafAeT/iv Ari- 

igitur aliter, fortasse icapa^Bri-^a-i, starcho tribuit. 
quod nunc legitur ex conjectura 359. upiAriOYia-av'] opi^^^Oy^a-av A- 

restitutum. ristarchus, ut videtur. 

347.e7r* Aristarchus. woTiaUi. 362. re omisit Aristarchus. 

349. *05 — veKveffo-iv Aristar- Scripsit igitur vX^evra sine eli- 

chus. aq e<par, oiV anWyiire ^o\v sione. 204 lAIAAOS 0. ILIAD. aAA' 6T€ ^vj rd'^ e/AeAXe [JLiy^aeaOai cf^vXaKeaaiv 365 

(f>€vyeav eg v^ag, Tore ^v} fj.evog e^/3aA' 'AO^^vv} 

Tv^ei^^, iva ix.yj rig 'A-yaim yaXKoy^iravav 

(f>6aiifj eTrev^df/.evog ^aXeeiv, 6 ^e ^evrepog ekOoi. 

oovpt e7ra'ia(T(ov Trpoae^"/] Kparepog A.iofjJj^yig 

" iqe [Mev, vje ae ^ovpi Kiya^aoiJiai, ojJ^e ae <l>y}lJ.i 37^ 

oifjpov eiA.y]g aito '/eipog aAvgeiv amvv oAeapov. 

'H pa Kai ey^og a<p^Kev, ckoov S' Yj(x.dprave (fxorog. 
Qeqirepov O virep <o[xov evgov Oovpog aKaKYi 
ev yaivi enayff ap earv} rappTjaev re 
l5a[x,Paivci}V — apa(3og ^e ^ia arofAa ytyver odovrcov — 375 

•)(Xa}pog vTrai ^eiovg. tw ^' daQfJLaivovre Kiyyjrviv, 
yetpav axpaaoyjv Oe OaKpvaag eivog yjvOa 

^coypeir , avrap eywv e[j.e AV(TO[j.ai eart yap evoov 
yaXKog re "^Q^vcrog re 7roXvK[j.yjrog re at^yjpog, 
Twv K v[L[j.iv yapia-atro Traryjp aTrepeiai airoiva, 380 

V >\t,\ //i55\ ^'a ~» 

et Kev e[J.e ^coov Treirvbotr eirt vi^vcriv Ayatcov. 

Tov S d7ra[j.et(3o[t.evog Trpoae^py} TroXv^xyjrtg ^O^vaaevg 
" Bdpaet, [i.y}^e ri rot Bdvarog Kara6v[/.iog earca. 
dXX^ dye fj.ot ro^e eiTre Koci drpeKecog KardXe^ov' 
•jry} V ovrcog eirt vvjag diro arparov ep-^^eat oiog 385 

vvKTa h' opcjjvaiYjv, ore ff evbovai (Sporoi dXXot ; 
[y} rtva avX^acov veKvcov KarareBvy^coTcov ;] 
V} a ^ KKTCop irpoey^Ke haaKOTrtaaSai eKaara 
vy}ag eirt yXa(f>vpdg ; i; a avrov 6v[j.og dv^Kev ; 

T(3v S' y}[j.et^eT eiretra AoXcov — VTro ^ erpe[j.e yvXa — 390 
" iroXXy^atv [C dryjai irapeK voov y^yayev EKrcop, 
og [J.ot Yli^Xetcovog dyavov [xcovv^^ag iirirovg 
tcoae[J.evat Karevevae Kat ap[JM.ra irotKiXa •yaXKch, 
y}Vcoyet ^e [j. lovra Soy}V &;« vvKra [j.eXatvav 

372. ^H pa Kal eyxo? dcp^Kev] Ascalonita. 

Scribunt quidam (iA.eTaypd(pov(ri) 387. d6eie7Tai, etiam ab Ari- 
Koi jSaXev ov^ d(pd[jt.apTe. stophane rejectus. 

373. eu|ou] eil|oS Ptolemaeus 39 1 . ^ya-yev] ijwa^ev Aristoph. X. lAIAAOS K. 205 

avtpm "^vafxeveav cr^^eSov eX6efji.eVy ck re itvBeaQai 395 

Yie (f^vXaa-aovTOCi v^eg 6oai ug to ■^apog irep, 
ri ri^Y} yeipe(T<ny vcp' rj^eTepvicn 'bafxevTeg 
(f)v^iy (SovXevoiTe fxeTa (T(pi<7iv, ov^ eBekoiTe 
vvKTa (f)vXa<7(reiJ.evai /fa/xarco a^yjKOTeg alyw." 

Tov ^' eTrifiei^yjaag Trpocre^f^y} 'jro^vfivjTig ^Otvtraevg 400 

" V] pa vv Toi /xeyaAwv ^wpav eTreft.aieTO Ovfjxg, 
iWcov AlaKi^ao ^aT(f)povo$' ol V aXeyemi 
aytpa<n ye BviqTO^iai '^afJL':^fJLevai yj^^ oyeecrbai, 
aKK(p y yj 'Aj^^Aoyi', tov aOay<xTYj TeKe fJ>yjTyip. 
aXX^ aye [xot TO^e eiire Kai aTpeKeccg KaTaXe^ov' 405 

TTOv vvv ^evpo Kiav Xiireg ' EiKTopa, Troifxeva Xacov ; 
rirov oe 01 evTea KeiTai Apyjia, irov be 01 nrTroi', 
'jrag V al twv aXXcov Tpcocov (pvXaKai re Kai evvai; 
[acrcra re fJ(,yjTtococri fi.eTa (x<pi<7tv, iy fi,efJ.aa<Tty 
ocvBi fx.eyety irapa yyjvcriv <x7ro7rpo9ev, yje TroXivte 410 

a\p ava^^copyicrovcTtVi hret '^ay.d^TavTO y 'Aj^afoyf.] ' 

Tov ^' avTe irpo^Teetire AoXcov, Kvfi.^^^eog viog 
" Totyap eyca toi TavTa fAocX aTpeKecag KaTaXe^co. 
KKTCop fjiev fi.eTa TOicTtv, ocrot ^ovXyj(f)opot eicTtv, 
/SovXag /SovXevet Betov irapa <Ty}fi.aTt \Xov, 415 

VQ(T(f)ty airo (f)Xot(T(3ov' (f)vXaKag ^' ag eipeat, yjpcog, 
ovTig KeKpift.eyyj pveTat (TTpaTOv ov^e (f)vXd(T(Tei, 
oacrat ff.ev Tpcccov irvpog ecryapat, olcrtv aydyKyj, 
01 S' eypyjyopBatTt (f)vXacraeft,evat re KeXovTat 
dXXyiXoig. aTap avTe TroXvKXy]TOt eirtKovpoi 430 

ev^ouo-;* Tpcocrtv yap eirtTpaireovcTt (f)vXd(T(Tetv' 
ov ydp (T(f)iv Traiteg crj^e^ov eiaTai oii^e yvvaTKeg." 

Tov &' dTrafj.et^Qfj.evog Trpocre^yj 7roXvfJi.y]Ttg ^O^^vacrevg 
" Trcag yap vvv, TpcoecTcrt fj.efj.tyfj.evot iTr7ro^dfj.Qt(Ttv 

397 — 399. aQeTovvrai, ab Ari- 408. S' a/] lat Aristarchus. 
stophane et Aristarcho. 409 — ^411. aOeTovyrat. 

398. ^QvXivQiTi. — IBiKQiie] 413' KaraXe^u Aristarchus. 

Schol. : iv aKk(p " ^ovXevQva-t — ayipeva-a alii. 
e6€Kova-i" 206 lAIAAOS K. ILIAD. 

ev^ova, 7] dTrdvevSe ; "^ienre fA.ot, ocppa ^aei(o.^' 4^5 

Tov & v}fji,eil3eT eiteiTa. AoXcov, FiVfx-^^eog vlog 
" Totyap eya Kat TavTa fxdX aTpeKeco^ KaTaXe^a. 
TTpog fuev dXo$ Ka^e? Kat Uatoveg dyKvXoTO^oi 
Kat AeXeyeg Kat KavKcoveg ^ioi re YleXaayoi, 
irpog Qvfxj3p-y]g & eAap^ov AvKiot yivcroi t dyepu>yot 430 

Kat ^pvyeg hmotafj.ot Kat Mvyovef iTnroKopvaTai. 
akXa T/vj ffie TovTa "^te^epeeaOe eKacrTa ; 
ei yap ^yj fi.efi.aTOV Towctjv KaTO^vvat ofLtXov, 
QpyfiKeg ot^ dirdvevQe veo^AuSe?, eayaTot dXKm' 
€V de acjjtv 'P^aog /SaaiXevg, Traig Hiov^o^-. 435 

Tov ^7] KaKKtaTovg tTnrovg tdov ^&e fi.eyiaTovg' 
XevKOTepot yiovog, deieiv ^' dvefxotatv ofj.o7ot. 
apfJ.a Se ol XP^^^ "^^ '^'^" dpyvpoa ev rjaKrjTat' 
Tev)(ea ^e y^vaeia TreXapta, GavfJM t^eadai, 
^Xvd^ e)(oov' Ta fj.ev ovTt KaTaSvfiTolatv eoiKev 440 

av^peaatv (popeeiv, dKK* ddavaTOtat deoiatv. 
aXX' €/x.e fuv vvv vr)vai iteXdaaeTOV aKVTTopoiaiv, 
vje |xe ^"^aavTeg XtireT avToBt vvjKei ^eafxx, 
0(f>pa Kev ekSvjTov Kai TtetpYfQ^TOV eff.eio, 
7]€ KaT aiaav eetirov ev vfj.iv, yje Kai ovKt. 445 

Tov &' dp'' vTTo^pa /^wv 'jrpoaecf)'/] KpaTepog Aio^a^&vys- 
" fj.y} ^^ fJ.01 (pv^tv ye, AoXcov, efj.^dKkeo 6vft,£, 
eaQKd Trep dyyeiKag, eiret tKeo yeipag eg dfj.dg. 
€1 fJ.€v ydp Ke ae vvv ditoKvaofj.ev irie fj.eB(afj.ev, 
7f re Koi vaTepov eiada 6odg eTrt vyjag A^^atcav, 450 

^e "^toTiTevaav, vj evavTij3tov TroKefj.t^aV 
et &e K efj.yig vtto X^po^t ^afj.etg dizo 6vfi.ov oKeaavjg, 
ovK€T eiretTa av itvjfj.a ttot eaaeat Apyeioiatv. 

'H Koi 6 ff.ev fj.iv e/xeAAe yevetov %eipt Tta^^etri 
d\pdft,€Vog Kiaaeadat, 6 S' av^^va fxeaaov eKaaaev 455 

431. hm^aiAoi] l-KTili/i.ayj:>i. (vel 447* 7^' ^o^^i"'» CiWjSaXXeo] ^e 

iTnro/Aaxo*) Aristarchus. SoXSv i[A,^a,A'A.€o quidam. 

445. vje KaT Aristarchus. ?J 452. oXeo-ffTj?] oKecr<xan; (?) A- 

pa Kar alii. ristarchus. X. lAIAAOS K. 207 

<f>aaydv(p ai^ot^y cmo ^' ayot^cu Kk^a^ Tevovre* 

<f>9€yyofJievov S apa rovye Kaprj kovivjo-iv lixiyQY), 

rov §' aTTO fJt.€V KuMyjv Kvvevjv K€^aXij(f>iv eXovro 

Kai ?^VK€V]V Kai ro^a TraXivrova Kai dopv fJMKpoV 

Kat ray ^A6i^vaiv} \viirih ^iog '0^v(ra€vg 460 

v\\/o(T avecryefie '/^ipi Kai ev^^pfxevog eirog vjvba 

^^ ya^pe, 5ea, rolia^€(7cri' ae yap TrparTjv ev 'OKvfJi.7ra 

TravTWV adavarav e7ri^coaoft.€9 ' «AAa koI avrig 

ireffApov hri OpyjKcov av^pm nntovg re koi evvdgJ" 

"■Hf af} e(f)mY)(Jev, Kai amo e9ev vrpO(T aeipag 465 

^yJKev ava fJt^vpiKvjv' ^eeXov d em a^fxA r eQvjKev, 
crvff.fji.(xp\pag dovaKag fj.vpiKVjg r epi^YjXeag o^ovg, 
fMI KaQoi avrig lovre Qoyjv ha vvKra fjLeXatvav. 
Tw Se (3dirvjv Trporepco dia r evrea Kai ft.eXav aifm, 
aixpa S' eTrl QpvjKcov av^^pm reXog l^ov lovreg. 470 

ol V ev^ov Kafj.droo d^i^Koreg, evrea ^e (x<f>iv 
KaXa Ttap avro7(ri yPovi KeKXiro, ev Kara KO(7fj.ov, 
rpiaroir/i' irapa ^e (X(f)iv e/faaTco "bi^vyeg nnroi. 
rv}(rog ev fji.ecr(p evbe, itap avrca coKeeg nnroi 
e^ €7rtdi(f>pid^og 7ivf/.dri^g ifit.a(ri "he^evro. 475 

rov ^' 'O&yo-evf 7rpo7tdpot6ev i^av AtofJt.'^de'i ^ei^ev 
" ovrog rot, AtofLvj^eg, dvvjp, ovroi M rot i7nrot, 
ovg vaiv 7ri(f>av(7K€ AoXcov, ov €7ie(f>vofj.€v '^fj.eig, 
aAX' dye Wifj, Trpocpepe Kparepov fj.evog' ovde ri ae '/^vj 
eardfLevat ft^eXeov avv revyeatv, aAAa Ay' i7nrovg' 480 

v)€ av y avbpag evatpe, fJi.eX-^aovatv b €fj.ot i7r7rot. 

'^Q.g (f>aro, rS) V €fJ.7rv€vae fj.evog yXavKoo^rig ^A6vjvv], 
Krehe ^ e7rtarpo(pd^v}v' twv ^e arovog copvvr deiKvjg 
aopt 6eivofJ.€vav, €pv6aiV€ro ^' aifj.ari yala. 
dog ^e Xecov fMJXoiaiv dav}fj.dvrotaiV €7r€X6av, 485 

aiyeaiv vj oieaai, KaKo, (f>povecov evopovav}, 
wf fiiev &pv}iKag dv^^pag e^rcc^ero Tv^eog vlog, 

463. iitilaaofitd' Aristarclius. 465. et 505. ut^oV'] l^ov Ari- 
eTrijSfBo-ojwefl' alii. starchi editio altera. 208 lAIAAOS K. ILIAD. 

0(f>pa ^vco^CK €7r€(f>vev, aTap icQ\v(x,yirig ^Otva-aevg, 

ovTiva Tv^^ei^yjs aopi TrXri^eie 7rapa<TTa$, 

Tov ^ 'O&vaei/g- (KeTOTTKrQe Xa^av TcoTog e^epvtrao-Kev, 490 

Ta (f)povecov Kara SvfAov, OTrag KaXkiTpiy^eg mTroi 

peia ^ie^Qoiev jotoy^e Tpo^eotaTO BvfxS) 

veKpo7g afji.^aivovTeg' arfieacyov yap er avTcov. 

aXX oTe ^7] Paa-i\^a KiyritjaTO Tv&eog" vTog, 

Tov TpiaKatbeKaTOV fJLeXivj^ea Bvfxov aTrvjvpa 495 

aadfjs/xivovra' uaKov <yap ovap KecpaX^cpiv eireaTr} 

{ttjv vvkt, Oiveidao Traig, ^ia f>.^Tiv'A6'^vy]g^. 

Tocfypa V ap TX^^fx.aiv 'O&i/o-eyf Xve fxmv^ag nnrovg, 

avv ^ ^eipev Ifmat, Kai e^rjXavvev ofK.(kov 

TO^w eTTiTrXrjaam, eirei ov fj.daTiya (paeivvjv 5^0 

TTOiKiXov €K '^i(f>poio vorjaaTO %epalv eXeadat' 

poi^rjaev S' apa 7ri<f)avaKa}V Aiofi.-^^ei ^iw. 

AvTap fKepfx.r)pi^e fj.evcov ri KvvTaTov epdoi, 
^ oye ^i(f)pov eXav, 061 ttoiKiXa Tevye €K€ito, 
pvfj.ov egepvoi, rj €K<pepoi vxpoa aeipag, 505 

r] €Ti Twv TrXeovcov SprjKSiv aito BvfHQV eXoiTO. 
elog TovS^ '(apfj.aiv€ Kara (fjpeva, ro^pa V ^ABrjvrj 
eyyvdev laTafj.€vri Trpoae^fjrj A;oyM,^^ea ^iov 
" voaTOv ^rj fj.V7Jaai, fj.eya6vfJ.ov Tv^teog vie, 
vrjag eTti yXa<f)vpag, fj.rj Kai 7r€^ol3rjfj.€Vog eX6r}g, 510 

fj.rj mv Tig Kai Tpaag eyeiprjaiv 6eog aXXog." 

^Q.g <f}dff, ^e ^vverjKe Beag OTta (f^covvjadarjg, 
KapTraXifJMg V iTnroov eire^^aeTO' KoiiTe V ^O^^vaaevg 
TO^co' TOi ^ eTreTOVTo 6oag ctt; v^ag^A-^aiwv. 

Oy§' dXaoaKOTTirjv e/j^' apyvpoTO^og AttoAXwv, 515 

a>g JT 'Afijyva/^v fj.eTa Tv^eog vlov eTiovaaV 
rri KOTecov Tpcocav Kare^vaeTO ttovXvv ofj.iKov, 

489. TrX-^feje Aristarclius. ttXij- 513. e-jte^-qcreTo Aristarchus. 

^aa-Ke alii. eite^-^ffuro alii. 

497. a6ere7rat, etiam ab Ze- 5^S' «^^«"ffOTiV] aXaov CKO- 

nodoto et Aristophane rejectus. 'jriv]v Zenodotus. 

l^o^. Vid. ad v. 465. X. lAIAAOS K. 209 

w^crev ^e @pv}Kav (3ov\yj(f>opov hnroKomTa^ 

^V-^tTov averpiov ea6Kov. o o e^ vttvov avopovaag^ 

(og lOe yapov epijiMV, oa earTaaav coKeeg nnroiy 520 

av^pag t atnraipovTag ev apyaXeyia-i (povyja-fv, 

(pfjia^ev T ap eTreiTa <piKov t ovo[Ji.i^vev eTaipov. 

Tpactiv ^e Kkayy^ re Kat kditeTog apTo Kvtoifxog 

6vvovTcov aiAvhg' 6v}evvT0 Se [j,ep{ji.epa epyuy 

o<jr<r avOpeg peqavTeg epav KOihag eiti vyjag. 525 

Of «s» r/ 5./ fj <■/ f//i \ f/T^ 3/ 

; 6 ore Oi^ p iKavov oui (tkottov i^KTopog eKTOV, 

€v6 O^vaevg [xev epv^e ^tt^iXog coKeag tinrovg, 

^v^ettiqg te '^^a/xa^e 6opwv evapa fBpoToevTa 

€V yeipe(x<T '0^y<7^i:' Ti^et, eTreyS^ceTO &' ntTrm. 

fxd<rTi^ev ^' tvnrovg, Tft) &' ovk aKOVTe 7reTe<r6vjv 530 

[^v^ag" eTTt yXa(pvpag' tvj yap (f>tXov eTrAero ^y/Aw]. 

l^€(XTa>p &e vpcoTog ktvttov aie (f^myjcrev re 

*' ct) (f>iXot, ^Apyeim yjy^Topeg yj^e fxe^ovTeg, 

ipev<xofJi.ai, yj eTVfxov epeco ; KeXeTat ^e />te 6vfj.og. 

nnrm fiJ coKVTro^m dfj.(f>t KTvitog ovara ^dXKei. 535 

oci yap Vifj 'O&uo-ei/s" re /ca) KpaTepog AiOfJiyj^y]g 

oj^ d(pap €K Tpcom eXaaaiaTO fxmv^^ag ntTtovg. 

«AA' aivag ^et^otKa KaTo, (f>peva fjJj Tt 'Kd6<oatv 

Apyetm 01 aptaTot vtto Ipcom opvfxaytjov. 

OV ~ V V <•/ 5 V » V . /1 > / j . _ 

vzra» Trav etpvjTO eirog., ot ap yjAvaov avTot. 54^ 

Aca/ p 01 fLev KaTe^yjaav htt y6ova, toi de ■yapevTeg 

^e^tri yjaTtd^ovTO eTteaat re fi.eiXf/^ioiatv. 

TtpcoTog S' e^epeeive Tepyjviog litTtoTa ^eaTcop 

" eiit dye fC, co itoXvatv 'O^yo-ev, ^aeya ici^og "* Ayatm, 

hititc/jg TovaV titTtovg XafSeTyjv' KaTo^vvTeg ofj.tXov 545 

Tpcom ; ^ Tig a(f>coe Ttopev 6eog dvTt^oX^^aag ; 

522. Hunc versum post 519. starchus. 
transposuit Zenodotus. 545. Ka^eT/iv Zenodotus. Xa- 

534. Non legit Zenodotus. ^etov alii. 

538. KaTo, (ppiva^ (Aeta. ippecrt 546. <r^«e Tcoftv Aristarchus. 
Aristarchus. a^ui mpev Zenodotus. 

539. 01 apKTToi] apta-TOi Ari- 2110 lAIAAOS K. ILIAD. 

alvag aKTivea-criv eoiKoreg yjeXioto. 

aiei [xev Tpaeaa eTrifxitryoiJLai, oii^e ri (ftyift-i 

fj.ifi.vd^eiy Trapa vifjvai, yepm Trep ewv -TroXefiiar^^g' 

«AA QVTrci} TOiovg mitovg lOov ovb evoi^cra. ^^o 

aAAa riv v[j.[j. oico QOfj.evai fJeov avriacavra 

afuporepci) yap acpai (ftiXei ve^pekrjyepera Zevg 

KovpYj r alyio^/Qio Aiog, ykavKcinng ^KQrjvri. 

Tov V d7rafJ.ei(3of>.evog 7rpoare<pvj iroXvfirfirtg ^Otv(y<Tevg 
" » 'Nearop NYjkYjia^r], fi.eya Kvtog ^Ar/jxim, 555 

peta ueog y eaeAccv Kai afj.etvovag yjeTrep oioe 

tTtTTOvg ^apyjaatr, eTreiyi ttoKv (jyeprepot eiatv. 

" 5>' "^ ^ '% 5> <\ 5 / 

tTTTTOt otoe, yepate, veyjAvoeg, ovg epeetveig, 

QpyfiKtot' rov di a(ptv avaKr dya$og Atofi.'^^v]g 

eKrave, itap t erdpovg tvoKatteKa Trdvrag dpicrrovg. ^60 

rov rptcTKatdeKarov crKOTrov etXofj.ev eyyvOt viqoov, 

rov pa "^iOTrrYjpa arparov efJ.ft.evat yjfj.erepoto 

EiKrap re TrpoeyjKe Kai aXkot Tpcoeg ayavot^ 

'"Of e/Vwv rd(f>poto ^f^Xaae ft.cavv^^ag fjrirovg 

KayyaKocav' afj.a ^' aWot "taav yaipovreg ^Ayatoi. 565 

ot ore Lvoetoeca Khtatr^v evrvKrov tKovro, 

tTTTTOvg fiiev Kare^yjaav evrfj.yjrotatv if/,aatv 

(fjdrvyf e^ iTnreiyj, oQt Tiep Atofj.'^^eog tTnrot 

earaaav uiKvTro^^eg [j.eKiyj^ea Trvpov edovreg, 

vyfi ^' evt Trpvfj.vyi evapa /Sporoevra AoKoovog 570 

ByjK ^O^hvaei/g, ocpp' ipov erotfj.aaaaiar 'A^^viy. 

avrot V i^pa> ttoKKov aTrevi^ovro OaXdaayj 

ea^dvreg, KV^fJMg r yj^e Xo(pov dfj.(j)i re fJ.yjpovg. 

avrap hiei a(f)iv KVfxa BaXdaaYig i^pca TroXKov 

vi^pev diro -^corog Kai dveypv^^Oev (f>iXov "yjrop, 575 

€g p aaa[j.ivBovg {3dvreg ev^earag Xovaavro. 

T« 'he Xoeaaaf).evco Kai dXei\paft.evco Xni eXaico 548. iTHfAicryoiAai] a.va^/.ifTyaiAixi 579' '^^viro-ajM.evojj a(pv(rGO[ji.em 

Demetrius Ixion. Aristarchus. XI. lAIAAOS A. 211 

^emvcp e^i^aveTVjv, «tto te Kpar^pof ^ABrjvq 
irXetov a(f>vaa-d[Jt.evoi Xeij3ov [j.eXiy^ea oivov. A. 

* Kyaixefxvovos dpKrTela. 

Hw? & eK Xeyeav Tiap ayavov li!i6mo7o 
a)pvv6\ IV aQavdTOKTi (f)ocog <f)epoi vj^e ^poToTcriv' 
Zevf &' Ept^a TTpoiaKXe Boag eTri VYjag Kyaim 
apyaXeyjv, TroXefJi.oto Tepag fjt.eTa '^(epcrtv €)(ova-av. 
fjTyj V €7r' 'O^ui7<7^0f fJ.eyaKrfvei vtii (j.eXaivrif 5 

yj p' ev [xeaa-dTa eaKe yeyoovefxev dfx^oTepaae, 
7]fj.ev ctt' AiavTog KXia-iag TeXafxmid^ao 
v\(j eit AytXXricg^ toi p eayaTa vrjag eiaag 
etpvaav, r^voperi Triavvot Kat KdpTei y^etpm. 
evQa aTatj rivae 6ea fieya Te ^etvov re 10 

op6t\ ^K^^ioXatv §e fxeya a6'evog ef/.j3aX! eKaaTca 
Kap^trj, aXXrjKTOV TToXefxi^etv rj^e fi.d')(ea6at. 
[roiat ^ a<pap TroXefxog yXvKtm yeveT rje veea6ai 
ev vi^vat yXa(j)vprjat (piXrjV eg TraTpi^a yaHav^ 

^ATpei^rjg V e/Sovjaev t^e ^mvvaBat avayev 15 

^Apyeiovg' ev &' aiiTog e^vaeTO vapoita ')(aXKOV. 
Kvyjf/u^ag fxev TrpcoTa irept KV^ft.rjatv e6r]Kev 
KaXag, apyvpeoiatv e7rta(f)vpioig dpapviag' 
^evTepov av 6u>prjKa itept aT^^Qeaaiv e^uvev, 
Tov TTOTe 01 K.ivvprjg SwAce ^etvrjiov elvat. 20 

7rev6eT0 ydp K.vTrpov^e fxeya KXeog, ovveK ^Ayaiot 
eg Tpoirjv vrfeaatv dvairXeva-ea^at efxeXXoV 
TovveKd 01 Tov ^coKe, ^(a.pt^^ofxevog ^aatXrji. 
Tov S' rjTOt ^eKa oifxot eaav fxeXavog Kvdvoto, 
dccideKa Se •)(pvaoTo koi e'iKoat KaaatTepoto' 35 

13. 14. aBtrovvtai ab Aristophane, nec legit Zenodotus. 

P 3 212 lAIAAOE A. ILIAD. 

Kvdveoi ^e ^paKOVTeg opcopey^aTO TrpoTi ^eipyjv 

rpeig eKaT€pB\ ipiaaiv eoiKOTeg, aaTe Kpovim 

€V vecpei rTVjpi^e, Tepag fji.epo7rcov dvdpccTruv. 

dfji,^i &' ap a}fJi.oi(Xtv (3dXeT0 ^i(f)og' ev &e oi vjXoi 

yjpvcreioi. Tra^^a/vov, d^ap nepi KovXeov ijev 30 

apyvpeov, yjpvaeoKiiv aopTyjpecraiv apyjpog. 

av ^ eAeT dfA(f)i(3poTy]V TroAy&a/^aAov da-TTiha 6ovpiv, 

Ka\y]V, vfv irepi ft.ev kvkXol ^eKa '^d\Keoi •^crav, 

ev ^e ol OfujiaXoi ijaav eeiKoai Kaaa-nepoio 

KevKoi, ev &e fA,e<roia-iv ctjv fJ.eXavog Kvdvoto. 35 

Tyj § eTTi fJLev Fopyw ^Xoa-vp^mg eaTecpdvcoTO 

^eivov depKOfj.evy], Trep) ^e AeifJiog re ^o[3og re. 

TVjg eg apyvpeog Tehafi.m yjv avTap eir avTOv 

Kvdveog eXeAiKTo ^pdKcov, KecpaXat &e 0/ yjaav 

Tpetg afj.(f)taTp€(l>€eg, evog avyrkvog eKite^^vvHat. 40 

KpaTt S eTT aft,(f}i(f)aXov Kvveyjv BeTO TeTpa(f)dXy)pov 

iirTrovpiV '^etvov ^e Xo(f)og KaSvTiepBev evevev. 

etXeTo S' akKtfux. '^ovpe '^vca, KeKopv9ft.eva yaXKco, 

oc;ea TyjAe oe yaKKog air avTO(ptv ovpavov etacc 

Kdfint' hn S eytovTiyiaav ^ABrjvaifj re Kai Mpy], 45 

TtfJ.co<jrat ^aa-tkyja TtoXvyjpvcxoio MvK-^vyjg. 

'Mvioyo} f/iev eTteiTa eco eTrereAAev eKaa-Tog 
tmrovg ev KaTa KO<7fj.ov epvKefLev avd eirt Td(f)pcp, 
avTot ^e TrpvXeeg crvv Tevyea-i Qcapi^yGevTeg 
pcoovT' aa-fBea-Tog &e ^ovj yeveT yjadt Trpo, ^O 

(f)Gdv ^e ^ey' itttiyjc^v eTrt Td(ppco Kocrft.y]6evTeg, 
nrTTyjeg b oAiyov fi.eT€Kiauov. ev 6e KvOoiff.ov 
upa-e KaKOv Kpovi^y]g, KaToc, ^ vijJoGev yjKev eepaag 

16. Kvavtoi — o/}ctip6%aTo] a-/A€p- scriptum in Od. £,72. ubi vide 

laiKioi — eXe;xjt*SvTo Aristophanes. quae in annotatione ad scholia 

27. 'ipia-a-tv^ 'EptSea-o-iv Zenodot. dixi p. 249. 

35. Xeu«-o}] AeD/fo?' a quibusdam 38. avrov Aristarchus. air^ 

scriptum memorat schol., cui alii. 

similliraum esl fAaXaKoT' lov a 40. ScfA^pta-Tpecpeeq Aristarchus. 

quibusdam non minus imperite a/A(^to-T€^€'es alii. XI. lAIAAOE A. 213 

ccif/MTi fxvoaXmg ef aiQepo^, ovveK e)a.eAAev 
TToXXag t(f)difMv$ KecfjaXag Ai^z Trpo^ia^petv. ^^ 

Tpaeg §' aiid erepcoOev Itt/ 6pco(r[A^ Tre^ioto, 

EKTopa T afJL(f)i ft.iyav Kat afxvfxova YiovXv^aftMVTa 
Atveiav 6\ og Tpcocj-t 6eog ag TieTO ^^^ctj, 
Tpe7g T ^ AvT^/jVopi^ag, JIoXvj3ov Kat ^Ayyjvopa ^7ov 
yjiOeov t AKafmvTy emetKeKov aBavaTotatv. 60 

KKTCop ev TrpcoTOtcTt (f>ep aaTri^a TrdvToa eiaYjv. 
olog eK ve(f>ecov dva(f>aiveTat ovXtog dcTTrjp 
'7raft,(f)atvct}V, tot€ &' aiiTtg e^v vecpea aKtoevTa, 
a^g EKTCop 0T€ fAev re fxeTa TTpcoTota-t (f)dve<xKev, 
aXkoTe ev 7rvft,dT0ta-t KeXevcoV irag ^' dpa '^aKKO) 65 

Xafixf) coaTe aTepoir^q TraTpog Atog afytoyoto. 
\ , coaT afi.yiTVjpeg evavTtot aAAvjAotatv 
ojfxov eXavvcoatv dv^pog fxdKapog Ka-v dpovpav 
TTvpoov vj Kptdecov' ra ^e ^pdyfxaTa Tap(pea Triirret' 
cag Tpaeg Kat 'Ap^a;o; 67r' dXk^Xotai QopovTeg 70 

Ss / >W f/ / J 5 . ~ j /^ 

oviovv, ovo eTepot fJivcoovr oAooio (popoto. 
taag S' vafj!.ivY} Ke(f)aXdg ej^ev, 01 ^e kvKot wg 
Svvov. Eiptg ^' dp eyatpe itoKvaTOvog elaopocoaa' 
otT} yap pa Becov irapeTvy^ave fJMpvafj.evotaiv, 
01 0' dWot ov a(f)tv irdpeaav Beo), dXkd eKiqXot 75 

a(f)oTatv evt ft.eyapotat KaQeiaTO, ^y^t eKaaTCo 
^cofJMTa KaXa TeTVKTO KaTa TtTvy^g Ovkvf>.7roto. 
\7rdvTeg ^' YTtocavTO KeXatve(f)ea Kpovicova, 
ovveK dpa Tpcoeaaiv e/SoyAero Kii^og ope^at. 
Tcov fj.ev ap ovk dXeyt^e Trarijp* 6 ^e voa(pt XiaaQeig 80 

Tcov dXXcov dirdvevQe KaOe^eTO Kv^ei yaicov, 
etaopocov Tpcocov re TroXiv Kat vvjag ^Ayatcov 
yaXKOv T€ aTepoTryjv, oXXvVTag t oXXvfj.evovg re.] 
Kj(f)pa fj.€V ijcog yjv Kat aegeTO tepov y}fJ.ap, 

62. ovMoq] avKioi; quidam. 78 — 83. aOeTOvvrat, etiam ab 

72. u(7/*/'wj — 6X€v Aristarchus. Aristophane, nec legit Zenodot. 
vcTjn/v»] — e%(}v alii. 214 lAIAAOS A. ILIAD. 

TO(f>pa fx.dk' a[Mf)OTepoov /SeAe' ^ttt^to, TrlkTe Sc \aog' 85 

Tjfxo^ ^e '^pvTOfJi.og Trep avyjp coTrXiaaaTO ^enrvov 

ovpeog ev ^vjcrtryjatv, eTrei t kKopkacraTO y^tpag 

TafJivcov ^ev^pea fJMKpa, a^o$ re fJ.tv ikcto SvfJioVy 

aiTov Te <yXvK€po7o Trept (fjpevag ifx^pog aipel, 

TTjfj/ig a-(f)y] apeT^q ^avaoi p^^avTO (f)a\a.yyag, 90 

KeKkofjjevoi eTapoiat KaTa aTf/ag. ev § Ay afj.efJi.v(ov 

TrpwTog opova , eAe avbpa Htvjvopa, TrotfJ.eva Aaav, 

avTOV, eiretTa ^' eTaipov ^OiXvja TvXyj^tTTKOV. 

7]T0i oy ef tTmm KaTe7raXfj.evog avrtog eaTvf 

Tov ^' i6vg fj,efj.au)Ta ft^TCCTriov o^ei ^ovpl 95 

yy|', ov^e aTe(f)dvyj ^opv 01 ayeSe yahco^dpeia, 

dXka ^i avT^g vfXBe Kat oaTeov, eyKecfjaXog ^e 

ev^ov airag TreTrdXuKTO' ^df/.aaae ^e fitv ft.eft.a(OTa. 

Kat Tovg fj.ev Xtirev av6i dva^ dv^pav Kyafj.efJ.V(ov 

aT^Oeat Trafj.^f^atvovTag, eTtet Trepi^vae yiTcovag' 100 

avTap 6 /3^ p'^laov re Kat AvTi(f)OV e^evapi^cov, 

vte Ovco Ylptdfj,oto, vodov Kat yv^atov, dft.(f)Co 

eiv evt ^t(f)pco eovrag' fj.ev voBog vjvtoyevev, 

AvTt(f)og av TrapejBaaKe TtepiKXvrog' a ttot ^AyiXXevg 

l^Yjg ev KVYifj.o7at ^t^^rj fj.oayotat Xvyoiaiv, lO^ 

Ttotfj.aivovr eir oeaat Xa^cav, Kat eXvaev aTroivcov. 

^yj Tore y ^ATpei^vjg evpvKpeicov Ayafj.efLVcov 

Tov fj.€V vTtep fi/x,^oio Kard arvjQog /3dXe dovpt, 

"AvTt^f^ov av Ttapa ovg eXaae ^t(f)et, €K ^ ef^aX^ tTnrcov. 

aTrepypfj.evog ^ diro To7tv eavXa revyea KaXd, 1 10 

ytyvcoaKcov' Kat ydp a<pe Trdpog irapa vvjvai Oovjatv 

ei^ev, OT e^')^v}g dyouyev iro^ag wKvg ^Ay^tXXevg. 

86. deiirvov] So/JTTOv Zenodotus. 100. tteplbva-e xiTuvai\ Schol. 

92. Bf^vopccJ Bidvopa Aristar- ypdcpeTai ev tkti " nXvTa Tevyji 
chus. dirvjupa." 

94. avr/o?] avTiov Zenodotus et \o\.p omisit Zenodotus. Bij- 

Aristophanes. pi^ov Posidippus. 

97. iyKe(pa'Aoi; 8«] eyKe^paKovde 103. eoVrasJ eoWe Aristarchus. 

Apollonius, deleto versu 98. 104. w] ov Zenodotus. XI. lAIAAOS A. 215 

(ag §€ Aewv e^oitfyoio Tayjctvjg v-^Tria re/cvcc 

pyfi^Kog o-yvea^e, Xa/Sav KparepoHcrtv o^oiiaiv, 

eXBhv elg ^vvyjv, airaXov re acpi' yirop airyivpa' 115 

7} &' €i7rep T€ rvj(yj<Ti fxdXa crye^ov, ov ^vvarat (x<f)tv 

'/jpata-fj.eh' avrvjv <ydp fxtv vtto rp6fJ.og atvog tKavef 

Kap^^aXtfJLCOf ^' ^i^e ^ta dpvfxa TrvKva Kat vkYjv 

(jTrev^ova , l^pccova-a, Kparatov Qi^pog v(j) opf^yjg' 

cbs apa roig ovrig '^vvaro '^aicrfjJYj^Tat oXeSpov I20 

Tpaoov, dXXa Kai avroi vtt 'Apyeioiat <pe^ovro. 

Avrap Tietcrav^tpov re Kat 'IttttoAoj^ov fj.eve^xdpfuyiv, 
vteag Avrifj.dyoto ^ai(f)povog, og pa fj.aXtara 
yjpvaov^ AX^d-^poto ^e^eyfievog, dyXaa ^apa, 
ovK etaay 'EXevvjv ^ofjievat ^av9ixi MeveXao}, 12^ 

rovTrep ^yj ^vo Tra7^e Aa/Se Kpeicov ^ Ayafi.efJ.voiv 
etv evt dt(ppcD eovrag, ofJ.ov Q eypv coKeag ntirovg 
eK jap a(peag yetpm (pvyov rjvia aiyaXoevra, 
TW ^e KVKyjS^^rrjv' 6 S' evavriov capro Aewv w? 
'Arpet^yjg' t» S' avr eK Vt(f)pov yovva^ea6yjv 130 

" ^wypei, Arpeog vie, av S' a^ta ^efa/ aTrotva' 
TToXXa ^' ev ^ Avrtfj.dypto tofj.otg Ketfi.yjXta Kelrai, 
yaXKog re yjpvaog re 7roXvKfii,yjrog re ai^yjpog, 
rm Kev rot yaptaatro Traryjp direpetcri airotva, 
et vai ^coovg TreirvBotr eTrt vyjva-iv ^Ayatav.' i ^^ 

^Q-g rcoye KXatovre Trpoaav^-^ryfv (SaatXyja 
fj.etXtytotg eireecxcxtv' dfj.etXtKrov ^ oir aKovcrav 
" el fj.\v Viri ^ Avr tfj.dypto ^ai<ppovog vleeg earov, 
og TTor evi Tpcocov dyopy MeveAaov dvcoyev, 
ayyeXtyp eXQovra avv dvrtBeco ^O^vayji, 140 

avBi KaraKreivat fj.y^ e^efj-ev ai^ eg 'Ayatovg, 
vvv fj.ev ^r] rov irarpog detKea riaere Aw/5>yv." 

123. 138. 'batippovoi] KaKO(ppovQ<; I^^- 'Avr ifji,d)(^oio 8o/*o<J 'Avtj- 

Zenodotus. ij-axov -naTpbz Zenodotus. 

128. <pvyov Aristarchus. tpv- 1 33 . ^wob?] ^aw Aristophanes. 

yev alii. 142. toS] ov Zenodotus. tou 216 IAIAA02 A. ILIAD. 

'H Kai Tleicrav^pov fxev acj} 'iTnrcov cocre '^(afji.a^e, 
oovpi ^aXm irpog a-TVjhg' o V vTCTiog ov^ei epeiadrj. 
iTrmXo^xog ^ aTTopovcre, tov av yaiuu e^evdpt^ev, 145 

%eTpas aTTO ^i(f>et TfJL.-^^ag aTto t avyeva KO^ag^ 
oXfxov (bg eaaeve KvKiv^eaSai ^t' ofJi.iXov. 
Tovg ft.ev eaa ' S' o6t iiKeTaTat KXoveovTO ^aKayyeg, 
T^ p' evopova- , afJM &' aXkoi eiJKV^fJii^eg 'Ayaioi. 
Tve^ot ft,ev Tre^ovg oXeKov (fjevyovTag dvdjKYi, 150 

nnreTg §' iTnr^ag — vito M a-(j>ia-iv aipTO kovit} 
eK Treotov, ttjv tapaav epiy^ovirot Tro^eg tTrTrwv— 
yaKKw ^yjiocovTeg. aTap Kpeim ' Ayafj.efxvcov 
aiev aitoKTetvav eTreT 'Apyeiotai KeXevcov. 
ug S OTe itvp d^yjkov ev d^vXco efATreav} vXyj' 155 

TravTi^ T eiXv^ocov dveft,os (p^p^i, 01 ^e re Bdfuvot 
•^rpoppt^ot TTtTTTOvatv €7reiyoft,evot Tivpog opft>y]' 
cbg ap vn ^ATpethrf ^ Ayafj.efJ.vovt TrtTTTe Kdpvjva 
l^pcocov (pevyovTODV, ttoXXoi V eptair/eveg tirwot 
Ketv oyrea KpoTdXi^ov dvd 7tToXefJ.oio ye(f>vpag, 160 

yjvtoypvg TtoQeovTeg dfj.vfj.ovag. 01 S' eirt yairj 
KetaTOf yvTtearatv TtoXv (f>iXTepot vj dXoyotatv. 

"EKTopa §' €K jSeXecov vitaye Zev? eK re Koviiqg 
eK T avopoKTaatvjg €K atfJMTog eK re KvOotfj.ov 
ATpetBvjg §' €7teT0 a(f>e^avov ^avaoTa-i KeXevcov. 165 

01 ^e Ttap* IXov aYjfj.a itaXatov Aap^^avi^ao, 
fj.eaaov Katt ite^iov, Ttap eptveov eaaevovTO 
i€fJ.evot TtoXiog he KeKXrjycog eiteT aiei 
'ATpei^vjg, XvBpco Se TtaXdaaeTO yeTpag ddTtTOvg. 
aXX' OTe S); ^Kaidg re itvXag Kai (f>y]yov ikovto, 170 

eva apa Otj taTavTO Kat aXXijXovg avefJ.ifJ.vov. 
01 S' €Tt KafJ. ft,eaaov itSiov (fto^eovTO, fSoeg cbg, 

probavit Aristarchus, qui <t^ov 146. Tfd^la?] 7rX^|a$ Aristarch. 
a quibusdam scriptum memo- 157. iirayoijf.evoi Aristarchus. 

ravit, Alii igitur aliter, fortasse eVei- 

144, ovhfi ipeia-Q-»}] ov^aq epeKrev yofA^vov vel iistiyoy.ev^. 
Aristarchus. XI. lAlAAOS A. 217 

arrr^ XeftJV k^po/Si/jae jtAoAwv €v vvKrog afxokyco 

•jta(TOLg Ty oe t fj^ avacpatverat atTrvg oMopog 

r^g S' e^ avykv ea^e XajSav Kparepoia-iv obovatv 175 

TTpSirov, €7retra ^e d' aijua /fa; ejKara itavra Xa^vcraei' 

hg rovg 'Arpet ^vjg e^eire Kpetav ^Aya^efMcav, 

aiev aTTQKreivav rov OTriararov' 01 S' €(f)e(3ovro, 

TToXXot &€ 'jrpYjvetg re Kai vTrrtot eKireaov tTTTrav 

Arpetdeco viro xepcrt' TreptTrpo yap ey^^ei Bvev. 180 

aAA ore oij rap^ efJieXXev viro TrroXtv atirv re retyog 

t^eaSat, rore ^^ pa 7rarv]p av^^pav re Becav re 

I&iyg- ev Kopv(f)y}a-t KaBe^ero Tri^yjea-a-tjg, 

ovpavo6ev Karaj3dg' eye S' darepoTryjV ixera yepa-iv. 

^lptv d arpvve y^vcxoirrepov dyyeXeovaav 185 

" ^da-K 161, ''Ipt rayeia^ rov'EKTopt [av6ov eviaireg. 

0(f)p' av fj.ev Kev opa Ayafxefj^vova, TrotfJieva Xaav, 

BvvovT ev 'Trpofji.dyptatVf evatpovra crriyag dvtpm, 

ro^p dvayapetro}, rov V dXXov Xaov dvcayBca 

fxdpvaaSai ^Tjiotcri Kara KparepvjV vaf/iivrjv. 190 

avrap e^rei k yj Oovpi rvirets yj pXijfxevog ico 

etg tmrovg dXerat, rore 01 Kpdrog eyyvaXi^ca 

Kreiveiv, eicyoKe v^ag eva-a-eXfLOvg d(f)iKyjrat 

^v^ T yjeXtog Kat eirt Kve(f>ag lepov eX6y}.^' 

Hg €(f)ar\ ov^ dTri^Yiae 7rQ^yjvefji.og oiKea Ipig, 195 

pyj de Kar loatdiv opem etg LXtov ipijv. 
evp viov Y\pidfj.oto dai(f)povog, lEiKropa ^iov, 
earaoT ev 6' tirirotat Kat apfJLaat KoXXyjroiaiV 
ayyov 6 taraf/.€vy} Trpoae^ji':^ irobag (OKea ipig 
" EKTop, vte Tlptdft,oio, Att fJL^riv drdXavre, ^oo 

Ttevg f/.e Traryfp •n^poevjKe reiv rd^e fj.v6yiaaa6at. 
o(f)p' av fA€V Kev opag 'Ayafi.efi.vova, Trotfx,eva Xam, 
BvvovT ev irpOfjAyptatv, evaipovra ariyag dvdpm, 

1 79. 1 80. aOeTovvTai, nec legit 1 84. 8' ao-Te/joTr^v Aristarchus. 
Zenodotus. 8e a-TepoTiy]v alii. 

180. a6eT€7 Aristophanes. 218 JAIAAOE A. ILIAD. TO(f)p' vTToeiKe lM.')(rig, rov & aXXov Aaov avayBi 

[JMpvaa-dai ^v}ioio-i Kara KparepyjV vafJiiwjv. 305 

avrap CTret k vj Oovpi rvTreig ^ pKyifj.evog i(p 

elg iTnrovg aXerai, rore roi Kparog eyyvaKi^ei 

KreiveiVf eiaoKe v^ag ev(7aeKfj.ovg acf^iKyjai 

OvYj T i^eMog Kai eiti Kvecpag lepov eA&i^. 

«rTVVlA '~'>//5 /^- '/''r /^T/^ 

rl fxev ap cog eiTTOvcr aTrepy} Ttooag (iHKea ipigf 210 

EAKrcop eq oj^^eav o-uv revxeaiv aXro yafJMJ^e, 
7ra\k(ov S' o|ea &oi'pa /cara arparov ca^ero Trdvrvj, 
orpvvav [j.aye(Ta(y6ai, eyeipe ^e (pvXoTriv aivvjv. 
01 & eXeXiyBvj^rav Kai evavrioi ea^rav 'Aj^a/wv, 
^Apyetoi S' erepaSev eKaprvvavro <^akayyag. 215 

dprvv6v} ^e fJMyyi, arrdv S' dvrioi' ev § 'Ayafj.e[J,v(i}V 
Trparog opov(7, eSekev he Trokv Trpofx.dyeaQat aTrdvrcov. 

'Eiairere vvv fj.ot, Moua-at OXvfATria dojfAar e^^ovaai, 
oartg ^vj Trparog Ayafj.efKVovog dvriov vjXOev 
7] avrwv Tpoocov vje Kketrm eTrtKovpcov. 220 

'l(f>i^dfux,g Avrvjvopt^vjg, vfvg re fi.eyag re, 
bf rpdcpv] ev QpvjKvj €pt(3co\aKi, ff.-^repi fj.7jX(ov' 
Kfcro-^f rovy eQpei^e ^ofiotg 'evi rvrOov eovra 
fj.iqrpo7rdrtop, ))g rtKxe Qeavo) KaXXtTrdpvjoV 
avrdp eTrei p vj^vjg eptKv^^eog tKero fj.erpov, 22^ 

> ~ / 5>''5> S>' V /1 > 'I . 

avrov fJ.iv KarepvKe, OiOov oye ovyarepa v]v 

y^fJMg ^ eK 6aXdfj.oto fxera KXeog tKer A^^atav 

avv tvoKaiheKa vvjvat Kopcoviaiv, at 01 hrovro. 

rdg fj.ev 'eiretr ev TlepKcorv] Xtire v^ag eiaag, 

avrdp Tre^og eav eig iXtov eiXi^Xov6ei' 230 

og pa ror 'Arpet^^eco Ayafj,efj.vovog dvrtov v]X6ev. 

01 S' ore ^v) aye^ov v]aav hr dXX^Xotatv lovreg, 

'Arpei^vjg fj.ev dfj.apre, irapat %e ot erpaTrer eyypg, 

^\(p^dfjja.g ^e Kard ^«vtjv, 6copv]Kog 'evep6ev, 219. «vt/ov Aristarchus. avrto^ 
Zenodotus et Aristophanes. 
222. />MjA&)v] fiijpwy Zenodotus. 230. iuv] Schol. : B<%£f, Ka) euv Kai luv. XI. lAIAAOS A. 219 

vy^', Itt/ S' avro^ epe/cre, l3apety} yei.pi ■jr^floycra?* 335 

oy^' erope ^aj<rT^pa TtavaioXov, aXXa ttoXv Trpiv 
apyvpcp avTO^Kivri, [XoXijSog wf, erpaTieT alypj^. 
Kai roye %e;/3/ Xa/3cbv evpvKpeiav 'Ayapiefxvcov 

r/. y i \ V \ f/ . V 5 M V \ 

€AK €7ri 01 fxeimwg coare Kig, €K apa yetpog 

(macrdaro' rov ^* aopt 7rA'^f avyeva, Xvae Se yvTa. 240 

wf /Aev ay^/ Tream Koi[tAi<xaro yaXKeov virvov 

oiKrpog, aito fMyjar^i^g akoypv, aarolatv apvjyav, 

Kovpt^iYii, ijg ovrt %dpiv 't^e, TrokXa &' e^coKeV 

TrpwO eKOTOV povg bcoKev, e%eira oe ytAt vTrecrrri, 

alyaq o\i.ov Kai oig, ra ot aairera TrotfMivovro. 245 

^vj Tore y ^Arpet^vjf ^ Ayafxeixvm e^evdpi^ev, 

^yj te <p€pm dv o[xiXov Ayatcov revyea KaXd. 

Tov V cog ovv evoYiae K-ocov, dpi^etKero$ dvdpm, 
TTpeal^vyevYjg Avrvjvopt^vjg, Kparepov pd e TievQog 
o(f)9aX[j(.ovg eKdXvxpe, Kaa-iyvrjroio TTeaovrog. 250 

arv] S' evpaJ^ avv ^ovpt, XaQm AyafU€fJ.VQva '^hv, 
vv^e ^e fJiiv Kara yeTpa fxecrviv, dyKavog evepBev, 
dvrtKpv &e ^teaye (paeivov ^ovpog dKWK^. 
ptyvjo-ev r ap eTretra avag avopcov Ayafxefxvm 
aAX' oiiV cag diveXviye fxdy^g v^e irroXefxoto, 2^$ 

aAA' eiropovae Kocovt eycov dvefiorpecpeg eyypg. 
vjTOt 6 'l(f)thdfxavra Kaa-iywjrov Kat oirarpov 
€Xk€ vro^og fxefxaag, Kat dvrei Tcdvrag dptcxrovg' 
Tov V eXKOVT dv ofxtXov vtt dcr^TTt^og oft,<paXo€a-crv]g 
Qvrvja-e ^vaTco yaXKVjpei, Xvae oe <yu/a* 360 

roio V ctt' ^l^pt^dfxavrt Kdpvj aireKoy^ie Trapaardg. 
evff ^Avrvjvopog vieg vtt ^Arpei^vi ^aatXvji 
Ttorfk.ov avairXvja-avreg eOvv OofMV AiOog eta-co. 

Avrap rm dXXcov eTreTTCoXeiro artyag dv^pcov 
eyyet r dopt re fxeydXoiai re yepfxc^ioia-tv, 265 

0(f>pa ot alfA^ ert Bepfxov dvYjVoBev e^ coretXyjg. 
avrap eiret ro fxev eXKog erepa-ero, icavcraro ^' alfxa, 

239. Xj? Aristarchus. xr? ^schrio. 220 lAIAAOE A. ILIAD. 

o^eiat obvvai '^vvov fjt.evog ^Arpeitao. 

«f 6 OT av miVQvaav eyrj peAo^ ogv yvvaiKa, 

^pifx,v, ro re TrpoieTa-i ii.Q<yoaroKOi ^lXeiOviai, 27° 

)^pyjg 6vyarepeg itiKpag ^hag ej^oi/cra;, 

ws o^et oOvvat ovvov fAevog Arpeibao. 

€$ ^i<f>pov &' avopovo-e, Ka) yivtoyja eicereWev 

vrjvaiv eTTi yXa^pvpr^a-iv eXavvefJjeV riyBero yap K-tjp. 

rjvaev ^e ^tairpvatov AavaQTcrt yeycovcog 275 

" a (f)tXotf Apyetwv yjyyjropeg ^^e fKe^ovreg, 

vfx,eTg fJiev vvv vrjvcriv afxvvere TrovroiropQtcrtv 

{pvKoTTtv apyaXevjV, eTtet ovk efj.e ft,y]riera Zevg 

etaae Tpcaea-cri 7tavyjfj.eptov TroXefJ.t^etv. 

"^Of e(j)a&, rivtoypg ^' ifj^acrev KaKKtrpiyaq fmtovg 280 

v^af eitt y\a(f>vpag' ra h ovk aKOvre Trerea-Bvjv' 
a<l>peQV &e crrijfiea, paivovro ^e vep6e Koviy], 
reipof^evov ^acj-ik^a fMyvjg aTrdvevQe (pepovreg. 

EKrcop S' aig evoyja ^ Ayafj.efA,vova vo(T(pt Ktovra, 
Tpwcri re Kat AvKtoiatv eKeKXero ff.aKpov dvcrag 285 

"Tpaeg Kat AvKtot Kai Adp^^avot dyytfJM.yrirai, 
dvepeg ecrre, (f^iXotf fLv^craaSe Se Govpi^og dXKyfg. 
otyer avyjp coptarog, efj.Qt oe fj.ey evyog ebcoKev 
Tievg Kpovi^i^g. aAA' tdiig eXavvere f/.covvyag tTnrovg 
i<f)6ifJMV Aavaav, tv vireprepov evypg dpyjaOe." 290 

'■Og- ef^av corpvve fj.evog Kat 6vf/.ov eKaarov. 
ag ^ ore ttov rtg Orjpyjryjp Kvvag dpyto^ovrag 
aevyj evr ayporepo} avi Kairpfp rje Keovri, 
ag eTi ^AyaioTaiv aeve Tpcoag fj.eya9vft.ovg 
"E/rraJ/J Ylptafj.i^y]g, ^poroKotyS) laog Apy}T. 39^ 

avrog S* ev irpcorotat fj.eya (ppovecov e^ejSyjKei, 
ev eitea vafj.ivyj vTrepaei taog aeAAri, 
1JT6 Ka6aKXofJ.evyj loet^ea irovrov optvet. 

Ev9a riva Trpcorov, rtva d vararov e^evdpi^ev 

EKrcop Tipiaft.i^y]g, ore 01 Zevg Kv^og edcoKev ; 300 

290. intepTepov] tmipTepoi Alistarchus. XI. lAlAAOS A. 221 

^AffaTov fji.lv Ttpara Kat Avtovoov kui ^OTrnvjv, 

Ka) AoAoTra KXvTi^yjv Kai ^OcpeXTiov ^S' ^AyeXaov, 

A'l<TV[JLVov T^D-pov re Ka) ^Ittttovoov iJ.eveyapfxifiv. 

rovf ap oy vjyefxovag C^avaav eAev, avrap eireira 

7rKv)6vv, ag oTrore vecpea Ze(f>vpog a-rvcpeki^'/} 305 

apyerjrao Noroio, ^aOeivi KaiXaiti tvtttcov' 

TtoXXov ^e rpo^i KVfJM KvKiv^erai, vxpoae S' ap^vjj 

aKt^varai e^ ave(xoto TioKvTtKdyKTOio imjg' 

hg apa TTVKva Kap^^aff v(f) EKropi tdfxvaTO Kavv. 

FivOa Ke Kotyog effv Kat af/.yjyava epya yevovro, 310 

Kai vv Kev ev v^ea-a-i Trea-ov (f^evyovreg ^A^/aioi, 
et fjJy] Tv^eidy} AtofJir^dei KeKKer 'Odva-a-evg 
" Tv^^eihv}, rt iradovre KeKda-fj.e6a 6ovptdog aKKvjg ; 
«AA aye oevpo, TreTrov, Trap efi. taraa-o Oi] yap eKeyy^pg 
ea-aerai et Kev vvjag eKy Kopv6aioKog E/CTwp. ' 315 

Tov S' d7rafj.eil3ofJ.evog 7rpoa-e<J>v] Kparepog Atofj.yj^vjg 
" 'f]Toi eyui fj.eve(o Kai TK^a-ofJ.at' aKKa fj.tvvv6a 
7]fj.ect)v eara^erat r^og, eiret ve^eKvjyepera Zevg 
Tp(oa)v '^yj /SoKerat tovvat Kpdrog yjeitep ^fj.iv." 

'H Kat Ovfj.j3pa'iov fxev a(f) tTmm coa-e yafxa^e, ^2,0 

dovpt (3aKwv Kara fux^ov aptarepov' avrap ^O^^vaaevg 
dvTt6eov 6epdmvTa MoKtova roio avaKTog. 
Toiig fxev eTretr etaaav, eiret TToKefxov aTreiravdaV 
TW d av OfktKov tovre Kvootfj.eov, cog ore KaTrpco 
ev Kva-t di^pevr^^at fkeya (f)poveovre TrecxrjTOV' 33^ 

ag oKeKov Tpaag iraKivopfj.evW avrap Ayatoi 
daTraaiag (fjevyovreg dveirveov' "EiKTopa ^Tov. 

"Kvff eKeryjv ^t(f>pov re Kat dvepe ^y}fj.ov dpia-ra, 
vie "^vco yiepOTrog JJepKcoa-tov, og irept irdvTm 
vj^ee fJMvroavvag, ov^^e ovg TraT^ag eaa^Kev 330 

aretyeiv eg TroKefxov <p6tay)yopa' rco de ot ovri 

325. SijpeuT^o-»] Schol. : 8t%Ss, 326. 9raX;vo/)jW6V(a Aristarchus 

dvjptiirifffi Koi OvipevT^fTt. Eadem et Hermapias. vdKiv opfAevi) Ty- 
varietas annotata ad M, 41. rannio. 222 lAlAAOS A. ILIAD. 

veiGeaBi^v' K^peg yap ayov fx-eXavog SavaToio. 

rovg fj.ev ^vhei^hvjg tovpiKXeiTog Atoff.'^'^rj$ 

Bvfxov Kai t|/yj^^f KeKo^av kXvto. Tev^/e aityivpa' 

l7nrooafj,ov ^' 'O^ycreyf Ka) ^Tiveipo^^^pv e^evdpi^ev. ^^i^ 

Ev6a a(f)tv KaTa laa f-ayvjv eTdvvar<7e Kpoviav 
e^ I^vj^ Kadopav to) S' aKk^Kovg evdpt^ov. 
TjToi Ty^eof vtog^Ayd(TTpo(f>ov ovTaae ^ovpi 
LlatovtOTjv vjpcoa Kar t<jyrtov' ovOe ot ntTrot 
eyyvg eaav "Trpo^pvyeTv, adaaTO &e fKeya Bvfm. 340 

rov^ fjt,ev yap QepdTtm airdvevQ ej^ev, avrap 6 ire^og 
6vve ^ta Trpojxaj^cov, eias <f)iXov wAeae Qvfxov. 
EtKTOnp ^ o^v voyj<7e Kara (jTiyag, apro S' eir aiirovg 
KeKXvjyag' afxa te Tpcoav etirovTO (pdXayyeg. 
rov te l^cav ptyvjcre ^oyjv dyadog A/o/a^&^$-, 345 

aixpa S 'O&ycrcr^a 7rpocre(f)coveev eyyvg eovra 
" vuiv ^rj ro^e Trrjfi.a KvXiv^erat, o/^ptfAOs' EKrcop' 
aAA' aye ^t^ (yrewfnev Kat aXe^cafAeada ff.evovTes." 

'H pa Kat dfj.Tre7iah.hv 7rpo'iet ^oXiypa-Ktov eyypg, 
Kat )SaAev, oyS' d<pdf(.apTe, rtrvaKOfJ.evQg Ke(paX.^(piv, 350 

aKpyjv KaK KopvQa' TtXdy/Brj V dito ya\KO<pt yaXKoq, 
ovS tKero y^oa KaXov epvKaKe yap rpvcpdXeta 
rpi^rrvypg avXaTrtg, rrjv ot Trope ^oi^og 'AttoAAwv. 
"EKTCop ^' UK d^reXedpov dvedpafLe, f/.iKro S' ofxiX^o, 
crrj ^e yvv^ eptTrm Kat epeta-aro xeipt Tva^^trf '^^^ 

yaivjg' dfjjcpt Ve oa-ae KeXaivrj vv^ eKdXvxpev. 
o(Ppa ^e Tvhei^hrig fj.era 'hovparog (p^/er epcoyjv . 
r^Xe ^ta 7rpofJ.dyp}v, o9t 01 Karaeia-aro yairjg, 
ro(pp'EKrcop dfj.7n)vro, Kai axp eg ^t(ppov opovcrag 
e^eXacr eg 7rXrjSvv, Kat dXevaro Krjpa fj.eXatvav. 360 

"^ovp) ^ hraia-aav 7rpoa€(pr] Kparepog Aiofj.rj^rjg 
" e^ av vvv e(pvyeg Sdvarov, kvoV rj re rot dyyp 

348. /*£vovTe?] fievovTe Zenodot. dotus. 

356. aBeTfJi Aristarchus post 359. afAi^yvTo] yp. iiATtvwdri. 

Aristophanem, nec legit Zeno- XI. lAIAAOS A. 223 

^A^e KaKoV vvv avri cr epvaa-aro ^oi/3o^ AvoXXcov, 

w txeXXeig ev^xea-dat iwv e$ ^ovttov aKovrav. 

^ O-^v a e^avva ye Kai varepov avrijBoX^fiaag, 365 

e'i iTOv rig Ka\ efjt.oiye Beav emrappoBo^ eariv. 

vvv av rov^ aXkovg eirieiao^ai, ov Ke Kf^^eio}. 
^H Kou Tiaiovi^riv "^ovptKkvrov e^evapi^ev. 

avrap 'AAe^av^po^-, 'EAevvyf Trocrig YjVKOfji.010, 

Tv^ei^'^ eTTi ro^a riraivero, 7roi(/.evi kam, 370 

arTjXvj KeKXifxevog av^poKfx^^roi eitt rvfxj3(p 

"l\ov Aap^^avi^ao, TtaKatov '^yffj.ojepovrog. 

^rot fAev dapYiKa 'Ayaarpo(f)ov KpQifxoio 

aivvr airo aryjBea(f>t navaioXov aaTrt^a r afim 

Kai KopvBa ^piap^V ^e ro^ov titj^^vv aveXKev 'yj^ 

Kat (3dKev, oi5S' apa fxtv aXtov (BeXog eK(f)vye yetpog, 

rapaov begtrepoio Trooog ota af/.Ttepeg tog 

ev yaivj KareTivjKro. Ve fKoka yj^v yeXdaaag 

eK Xoyov dfji,7r^^y]ae Kat ev^ofj-evog mog yjv^a 

" /Se^Xeat, ov^^ dXiov ^eXog €Kcj)vyev' ag o^eXov rot 380 

veiarov eg Kevecova ^aXwv Ik Bvf/.ov eXeaBat. 

ovro) Kev Kat Tpaeg dveTrvevaav KaKoryjrog, 

otre ae 7re(pptKaat XeovB^ ag fi.y]Kddeg aiyeg. 

Tov §' ov rap^yjaag irpoae^py} Kparepog Aiofj.yj^yjg 
"To^ora, Xa(3y]Ty]p, Kepa dyXae, TrapBevoTriTra, 385 

ei fxev ^y] dvri(3iov avv revyeat TretpYjBeii^g, 
ovK dv roi ')Q}aiaf/.yjai ^tog Kat rap(f)eeg toi' 
vvv ^6 fJ. eitiypdy^/ag rapaov TroVog evyeat avrtag. 
ovK aXey<a, aaei fj.e yvvyj (BdXot y] Traig d<f)pa}V' 
KiOipov yap ^eXog dv^pog dvdXKi^og ovritavoio. 390 

i] T aXXcag vir efj.eto, Kai et k oXtyov irep eTravpy], 
o^v (3eXog ireXerat, Kai dK^^ptov dv^pa riBy]aiv' 
rov ^e yvvatKog rxev r dfj(.(f)idpv(f)oi eiat irapeia), 
'7ta'i'beg V op(f)avtKoi' &e 6' aifxart yaXav epevBav 

368. i^ivdpi^ev Aristarchus. 392. avhpa Aristarchus. u!\pa 
i^evdpt^ev Zenodotus. alii. 

391. ii^atjp-g] yp. inaijpei). 224 lAIAAOE A. ILIAD. 

irvBerai, oiuvoi he Trepi TrAeeg" ^e yvvouKe^." 305 

"■Qf ipaTO, Tov 0' 'O&yo-eiif ^ovpiKKvTog lyyvBev eXOav 

etTTYi irpoad ' 6 ^' OTriaSe KaOe^ofxevos /SeXog q>kv 

e/f TToOog €?^K, o^vwj ^e ^ia '/jpoog ^KG' aXeyeiv^. 

€s OKppov &' avopovcxe, kou rjVioyj:i> eireTeXXev 

vrjvaiv eTTi yka<f)vpyj(7iv eKavvefxeV ^yBeTO yap KVjp. 400 

OiaBvj &' ^O^vaevg ^ovpiK?^vTog, ov^e Tig avTa 
Apyemv 7rape[/.€ivev, eirei ^ojSog eXka^e Trdvrag' 

o^xP^^crag & apa e/Ve Trpog ov ^eyaKyjTopa 6vfx,ov 

" (0 fAot eyu, Ti TrdQco ; fxeya ff.ev KaKov, a't k€ (j>e^afJMt 

7rX^6vv Tap^Yjaag' to ^e piytov, a'i Kev dX^co 405 

fMvvog' Tovg & aXkovg Aavaovg €(f)o(3v}(xe Kpovicov. 

dXXa T«y fJioi TavTa <f>iXog ^teXe^aTO 6vfAog ; 

oiha yap OTTt KaKoi fji.ev aTroty^ovTat TroXeft.oto, 

og 0€ K apicTTevfia-t fn.a-^y] evt, tov oe fxaXa xpeco 

ea-Tafj.evat KpaTepag, vjt epAvjT v]t epaX aAAov. 410 

Elog- Tav6 apfJMive Kara cf>peva Kat Kara 6vfJi.ov, 

TO^pa ^' €7ri T^pacov aTf^^eg yjXv6ov da^rtaTdcov, 

'eXaav S' ev fj.€aaotat, fj.eTa a(f>iat •nvjfj.a rtBevTeg. 

cog 0T€ KaTrpiov afA,<pi Kvveg aaAepoi t aigi^oi 

aevcovTat, 6 &e t eiat ^aSeivjg eK ^vkoypto 415 

d-^ycov KevKOV o^ovra fj.era yvafj.Trrjjat yevvaaiv, 

afixpt Oe T aiaaovrai, vnai Oe re KOfj.Ttog oOovrcov 

yiyverai, 01 ^e fj.evovatv a<f>ap, ^etvov itep eovra, 

wg pa roT dfj,<f> 'O^va^a ^ti<f>tXov eaaevovro 

Tpueg. 6 ^e Trpcorov fj.ev afj.vfj.ova A.Yj'io7riTif]V 42,0 

ovraaev a>f(.ov v^rep^ev e7rdXft.€vog o^ei '^ovpt, 

avrap 'e^reira Oocova Kat Evvofi.ov e^evdpi^ev. 

'Kepat^dfj.avra S' eTre^Ta, Ka&^ t7i7rcov ai^avra, 

^ovpi Kara 7rpoTfj.Yjatv vtt da-ni^og ofj.<f>aXoeaayig 

vv^eV &' ev Kovivjat ^reauv eXe yaiav ayoarch, 425 

395. Trepj -kKU^ Trep/TTAee? Ty- ai, ■nrnA.a 8e 'iKaav Zenodotus. 
rannio. 424- wisoT/yMjtrjv] TrjsoT/iAijo-Tjj/ Ari- 

413. a^tari 7r?/Aa TiOhTii^ a(pt- starchus. XI. lAIAAOS A. 225 

rovf fji.ev €aa , o b ap iTnraai ofjv A.apoTr ovraa-e oovpt, 
avroKao^iyvyjrov evriyeveo^ TiCdkoio. 
Too d €7raAe5^o-»v I^wkos Kiev, laooeos qxag, 
ar^ ^e [J.aX eyyv^ tav Kat (/.tv irpos fJi.v6ov eefTrev 
" <y O^yo-eS TroXvaive, SoAwv dr vj^e Tiovoto, 430 

^■'^fji.epov 7] ^otoifriv eTrev^eai ^lTrTraa-i^yjo-iv, 
roiwV av^pe KaraKreivag Kat Tevj^e aTTOvpag, 
7] K€v efjt.2 vwo ^ovpi rviretg diio BvfJLOv oXeacrys" 
ilg enrm ovrvjcre Kar a<J7riQa iravroa eiayjv. 
ha fJLev darm^bog yjXOe (paetvTJg o^ptf^ov ey/og, 435 

Kai §/« Scopi^Kog TToXv^^at^^dXov Yipvjpetcro, 
Ttavra o aTto TtAevpcav xpoa epyaoev, ovoe r eaaev 
YlaWaf ^AQyjvaiyj f/.typyifx.evai eyKaat (pwrog. 
yvSo S' ^O^vaevg ot ovrt reXog KaraKatptov ijXQev, 
aip ^' dva^^^ccpyja-ag "Ecokov Trpof fJUi6ov eetTrev 440 

" d ^c/a', y} fj.dXa S07 (xe Kiydverat amvg oXeBpog. 
vjroi fxev p efx, e^ravaaf e^rt ipwea-cTt fj.ayeaaat 
aot ^ e-yw €v6d^€ <f>y}fJ.i (f>ovov kou lOjpa fj.eXatvav 
y}ftMrt rcpQ eaa-ea-oat, efca vtto Oovpt Qaft.evra 
e\jy(pg efuot ^coaetv, ^v)(yjv S' Ai^i KXvroircoXcaJ'* 445 

'H Kai 6 fj.ev <f)vya^^ avrtg vTFoa^rpexpas efSe^yjKei, 
rw §e fj.eraarpe<p6evri f/ieracppevcp ev ^dpv ityj^ev 
cafJAav fi.eaay}yvf, ^ta ^e ar^6ea<jitv eXaaaev. 
^ovTryjaev ^e Treacov' 6 §' eirev^aro '^iog O^vaaevg 
** ci) Swji^', 'iTTTrdaov vie ^aicppovog mTro^dfj/ito, 450 

^6^ ae reXog davdroto Ktyyjfj.evov, ov^ vTrdXv^ag. 
d ^etX , ov fj.ev aot ye Ttaryjp Kat iiorvta fJ.yjri^p 
oaae Ka^aipyjaovai 6avovri irep, dXX^ olcovoi 
cofLyjarat epvovat, yrepi Ttrepa irvKva ^aXovres. 

> \ >/ » »/ A / ~ / 5.~ ' A ■/ » 

avrap e/>t, ei Ke aavco, Kreptovat ye Qtot A^^^atoi. 455 

437» XP°^ Zenodotus. ;nj/!oos Zenodotus. 
Aristarchus. 454. w/Aojo-rai Aristarch. ufMJ- 

439. -veKoq Aristarchus et edi- a-rai Tyrannio et Apio. 
tiones plerseque. ^eXo? Zenodot. 455. e/*', el' /ce Aristarchus. 

451. TtXo? Aristarchus. ^eXo? iirei Ki alii. 226 lAIAAOE A. ILIAD. 

iZf eiTTWv ZiCOKOio oaKppovog oppifxov eyyoq 
€^co re "x^oog eAxe Kai aaTTi^og o^aXoea-crrig' 
aif/M Se 01 (TTiaaBevrog avecravro^ Kvj^e &e Qvi^ov. 
Tpaeg ^e ixeyd6v[j.ot oircog 'Itov alfjJ O^^va^og, 
KeKkofMVOi Ka& ofi^iXov hr avrS) •Jidvreg e(3i^aav. 460 

avrap oy egoTriaca ave-^^agero, ave eraipovg. 
rpig [j.ev eTreir TjiJcrev, oaov Ke(f)aX7} "xdhe (f)a)rog, 
rpig S aiev Id^^ovrog dpv}i(f)iXog IS/ieveXaog. 
aixpa & ap' A'tavra Ttpocxe^fxaveev eyyvg eovra 
" Aiav '^toyeveg TeXaf/icovie, Koipave Xam, 465 

d[x,(f>i jx ^O^va-cxrjog raXacrt(f>povog tKer avrvj, 
rco iKeXvj aaet e Ptaaro fnovvov eovra 
Tpaeg aTrorfji.^^^avreg evt Kparepyj vaf/.tvvi. 
«AA' 'iofj.ev Ka^ ofxtXoV dXe^efxevai yap afietvov. 
dei^co fJL'^ rt irdQviatv evt Tpcoeaat f^ova6etg, 470 

ea6Xog ea>v, fi.eydXfi te iio^rj AavaoTai yevrjrat. 

Llg etTTcov fj.ev "^p^x^ , afn. eairero taoaeog (pcog. 
evpov 'eTretr 'O^i/a^a ^ii(f>tXov' dfi,(f>t &' ap avrov 
Tpaeg emvd aaei re ^a(f>otvoi Bcoeg opea(f>tv 
dfxxf> eXa(f>ov Kepaov (3e^Xi^f/.evov, ovr eySaA' dvifip 475 

tco aiTO vevpyjg' rov fxev r i^Xvge Trooeaatv 
(pevycov, o(f>p' aifjux Xtapov Kat yovvar opcopvj' 
avrap eTrethy] rovye ^afj.daaerat a)Kvg oiarog, 
af/Locpdyot fj.tv 6coeg ev ovpeat '^apbdnrovatv 
ev vefj^i aKtepcp' eirt re Xiv 'yiyaye ^aifucov 480 

aivrriV 6coeg fj.ev re ^terpeaav, avrap 'hdiiret' 
(og pa ror aft.(f> ijQvavja oai(f>pova TrotKtXoft.vjrvjv 
Lpcoeg e^TTOv 'TroAXot re Kat aXKtfcot, avrap oy yjpcog 
ataacov co eyyet afj.vvero vvjXeeg yjf(.ap. 
A'iag ^' eyyvQev ^X6e, <f>epcov aaKog vjvre Trvpyov, 485 

457. fX/re Aristarchus. elXKc 466. "Ker «St^ Aristarchus. 
alii. iKero (pccvyj alii. 

458. ^ ol Aristarchus. Se ol 480. aKiep^] yXa^vpS Zenodot. 
(Se Tou Ribbeckius) Zenodot. XI. lAIAAOS A. 227 

CTT^ ^e TFapi^' Tpwe$ ^e '^Urpeaav aK?^v^i$ aKXog, 

^Tot Tov MeveAaof 'Ap^iog- e^ay 6fJi.i\ov 

"XeiQog ^ftjv, eiiog 6epa,7rav a^^^eoov vjXaa-ev nnrovg. 

A'iag &e Tpaea-a-tv €Ti:aXfj.evog eiXe AopvKkov 
UptafJii^vjv, V060V vtov, eireiTa &e Tlav^oKov ovTa, 490 

oiiTa ^e Avaav^pov Kai Yivpa<70V ^te YlvXapT^v. 
cog S' OTTOTe TrkrjBcov iroTafuog Tre^iov^e KaTetcrtv 
'^etfi.dppovg KaT opea-(f)tVf 07ra^o(Ji.evog Aiog ofx.l3pai, 
7ro\Xag ^e ^pvg d^aXeag, iroXXag ^e re TrevKag 
ea<pepeTat, ttoXXov ^e t d^vcxyeTOV eig aXa /3dXXet, 495 

ag e^€7re KKovem it^tov Tore (pai^ttfxog Aiaf, 
bat%<av iTmovg Te Kat avepag. ovoe ttw CiKTap 
TrevQeT, eitet pa ff.dy^g eir dptaTepa fxdpvuTO Trdavjg, 
c^^dag irap iroTafi.olo '2iKaf/.dv'^pov, ttj pa fxdXtaTa 
av^pcov irhrTe Kdpvjva, /Sovj ^ aa-[3eaTog opcopet 5°° 

NeaTopd t dfj.(j)i fxeyav Kat ' A^^iov I^O|M,ev^a. 
EiKTap fJLev fj.eTa ToTatv ofJ.iXei, fj.epfi.epa pe^cav 
^yj^ei' 6 iiTTroavvy] Te, veav §' dXdTta^e (f>dXayyag' 
ovK dv TTCO yd^ovTO KeXevQov "^Tot ^A^^^atot, 

ei f/uY] AXe^av^^pog, ^KXevvjg Troatg v}VKOfJ.oio, 505 

ttavaev dptaTevovTa lS/i.a')(dova, Ttotfj.eva Xacov, 
M TptyXcnytvt l3aXcbv KaTa ^e^tov dofj.ov. 
Tw pa Trept^^etaav fj.evea TrveiovTeg ^Ayatol, 
f/.v] TToog fj.tv TToXefMto ft.eTaKXtv6evTog eXotev. 
avTtKa ^' 'l&o/xeveyf 7rpoae(f>covee NeaTopa Mov 510 

" w Neo-T0|9 l!^vjXi^id^Yj, fxeya Kv^og ^Ayatcav, 
aypei, acov oyecav eTTt^rjaeo, Trap &e Ma^^awv 
l3aiveTco, eg vvjag ^e TdyiaT e%e fj.mvyag iTTTrovg' 
ivjTpog yap dvvip 7roXXcov dvTd^tog aXXcov 
[tovg T eKTdfxvetv ctt; t vjTrta (f)dpfj.aKa Trao-cre/v] ." 515 

492. KaTetaiv] S/ijTa; Zenodot. Ascalonita. 
495. a^va-yeTov Aristarchus. 515. afleTeiVa» ab Aristophane 

a(f)v<ryeTov Tyrannio. et Aristarcho, nec legit Zeno- 

503. veuv plerique. veSv Ari- dotus. starchus, Alexio, Ptolemseus Q 2 228 lAIAAOS A. ILIAD. 

""Of €(paT , ouS' airiSvja-e Vepyjviog lintOTa NiaToop. 
avTiKa y av oykm eTre^^a-eTO, %ap t\ Ma^^^^acov 
^aiv , AtjKhfjTTtov vlog afj.vfji.Qvos lv}Trjpos' 
fj.daTi^ev V iTTTrovs, tw &' ovk aKovTe 7reTe(xdrjv 
vfjag €Tii <yXa<f)vpdg' ttj yap <f)tKov eirKeTO 6vft,w. ^q,o 

}^e/3ptovif]g ^e Tpcoag optvofj.evovg evoricrev 
EiKTopi '^-ap^e/Saag, Kai fxtv Trpog fui6ov eetTrev 
" EiKTOp, vcai fj.ev ev6d^^ ofj.iXeofj.ev Aavaoiatv, 
ecr^aTtyj iroXefi,oto ^vavj^xeog' oi ^e ^yj aXXot 
Tpaeg optvovTat eTrtfj.i^, tinrot t€ Kat avTot. ^'ig 

Atag ^e KKoveet TeXafxmtog' ev &e fj.iv eyvcov' 
evpv lyap afufj cofLoiatv ej^e/ aaKog. dXKa Kai ^fxetg 
K€ia-^ tTnrovg Te Kai apfj. i6vvoft.ev, ev6a fxdXtaTa 
iTmyjeg Tre^oi Te, KaKyjv eptta Trpo^aXovTeg, 
dXXyfXovg oXeKovat, ^oyj S' a<7J3eaTog opcapev.^^ ^y^ 

""Of apa (pcavyjcrag ifi.aaev KaXXtTpf^^ag tinrovg 
fJMOTtyt XtyvpYi' Tot ^e TrXYiyrjg aiovTeg 
ptfJ.<f> ecpepov 6oov apfiM ft.€Ta Tpaag Kat A^^atovg, 
aTet^ovTeg veKvdg t€ Kat dairi^^ag' aifJMTt S d^cov 
V€p6ev airag TreirdXaKTO Kat avTvyeg at Ttept ^tcfypov, ^^^ 

ag ap a<p timetcov oTrXecov paf)afj.tyy€g efoaXXov 
at T «TT eTTiaacaTpm. o oe teTO Qvvai ofj.iXov 
dv^pofj.eov p^^ai t€ fj.€TdXfj.evog' ev &e Kvtotfj.ov 
7jK€ KaKov Aavaoiat, fj.ivvv6a &e p^a^CTO ^ovpdg. 
avTap 6 tSov dXXm eTreTrcoXeiTO aTf^^ag dvtpm 540 

eyyei: t dopi t€ ft.eydXoiai t€ yepfx/n^totatv, 
A'iavTog &' dXeetve fJ-dyr\v TeXaft.mtd^ao. 
{Zevg ydp 01 v€fj,eaaff, ot dfj.etvovt <f)caTt fi.dyptTO^ 
Ttevg &e TraTrjp A'tav6 vxpt^vyog ev <po^ov apaeV 
aTyj ^e Ta<f)m, 'oirt^ev &e adKog (SdXev eirTa^oetov, 545 

Tpeaae ^e TraTrrrjvag e<f) ofxtXov, 6yjpt eotKcog, 

528. K€t(r''] Kerfi' Zenodot. 538. re Aristarchus. Alii, ut 

537. ai t' a,Ts iitKTaarpuv Ari- videtur, Se. 
starchus Kara a-vvaKoi^^v. Alii 539. hvpoq] dovpi Aristarch. 
igitur aliter, fortasse omisso re. 546. e^'] §<' Aristophanes. XI. lAIAAOE A. 229 

€VTpo7FOcki^o[X€vog, oXiyov yovv yovvo^ ajxei^m. 

ag V aiOava Kiovra /3owv airo fXiaaavXoio 

€<T(7evavT0 Kvveg re Kai avepeg aypoicoTai, 

otT€ [Ji.iv ovK elSxTi l3oav eK liiap eXeaQat 55° 

'Travvvyot eypyjo^aovTei' 6 ^e Kpetav epaTt^tov 

i6v€t, «AA' ovTt Ttpficraet' Bafxeef yap aKovTe^ 

avTtov a'i(7(T0V(Tt dpacTetaav airo yetptav, 

Kat6\t.evai t€ teTai, xacrTe Tpei erra-vfxevog Trep' 

yjooBev V a7rovo(T(f)tv (e/St} TeTivjoTt Qvjxw' ^^^ 

»$• A/ag- TOT aiio l.pcoci}v TeTty}fJ.€vog vjTOp 

vjie, ttoXa' aeKcoV Trept yap ^te vi^v(Ttv 'Ap^a/Sv. 

cog OT ovog itap apovpav tcav epiYjcraTO Ttatoag 

vcoGrjg, Q} &^ TToAAa Trept po7ia)C aix.(f>tg eayvi^ 

Keipei T e\(T€XBmv ^aBv kfjiov' oi ^e re Trai^^eg ^6o 

TVTTTOV(TtV pOTtaXot^Tt' fSlV} Se Te W^TTIY} aVTCOV 

(TTiovty} ^' el^Aacro-av, eTrei t' cKope^TcraTO (pop^rqg' 

cbg TOT eiretT AiavTa [xeyav, TeXafx.ccvtov viov, 

Tpaeg vTrepBv^j.ot TtoKvr^yepeeg t eiriKovpot 

vv(T(TOVT€g ^v(7Toi(Tt [/.eaov (TcxKog atev enroVTO. 5^5 

Kiag § aAAoTe ^ev [t.vY}(T<x.<TK€TO Sovpi^og akKy}g 

avTtg v7ro(TTp€<j}6eig, Kat epy}Tv(Ta(TKe ^akayyag 

Tpcocov l7nro^a[/MV' OTe §e Tpco^racTKeTO ^evyetv. 

TTavTag &e Tcpoeepye 6oag eTtt vyjag o^evetv, 

avTog &e Tpcocov Kat ^P^yatm 6vve [Ke<xy}yv ^^o 

t(TT<x,[t.€Vog' Ta ^e '^ovpa 6pa(T€tacov d^ro '/etpcov 

aXXa [xev ev (T<xKei [j.eyak(ji Ttdyev op[J.eva 7rpo<T(TO}, 

TToWa §e Kai [J.€(T(Ty}yv, Ttdpog yjpoa kevKov €7tavpeiv, 

ev yatv} KTTavTo, ktkaio[j.eva ')(^oog d(Tat. 

Tov § ag ovv €Voy}<T E,vai[j.ovog dykaog vtog 575 

EtVpV7tvkog 7tVKtV0i(Tt (3ta'^0[J.€V0V ^€k€€<T<TtV, 

(TTVj pa Ttap avTcv icov, Kai dKOVTtcTe ^ovpt ^aetvco, 

548 — 557. «66X6? Zenodot. 553. «vt/ov Aristarchus. av- 

549* Schol. : ovTu dia Tov Ttoi alii. 
iaa-evovTO. ia-a-evavTo Aristarchus, 564. TioXvriyepieq Aristarchus. 

ut coUigi potest ex O, 272. tv]X€kKvjtqi alii. 230 lAIAAOE A. ILIAD. Kai (Sdke ^avaia^yiv Avia-dova, Troiixeva Xam, 

vjTiap vTco TrpaTtitav, eiSap S' vtto 'yovvax eAy(7€V 

Yivp\mv\og &' eTropovcre Kai aivwo levyi dit a/AWV. 580 

Tov ^' aq ovv evorjaev ^KXe^av^pog QeoeiVi^s 

revye aTraivvfxevov A7riadx)Vog, avriKa ro^ov 

eXKer en YivpvjrvK(p, Kai fji,iy (3dke fxrjpov oiar^ 

^e^toV eKkdaOri ^e dova^, e/3dpvve ^e fJiyjpov, 

a\p S erdpcov eig eSvog eyd^ero KVjp dXeeivcov, 585 

yjijaev ^e ^ta^n^pvaiov ^avaoTat yeyavcog 

" a (pikoi, 'Apyeicov yjyy^ropeg ^Se ixe^ovreg, 

aryjr eXeXiy^Qevres Kai dfxvvere vyjXeeg vj(xap 

Aiavff, og ^eXeeaai ^id^erai' ov^e e ^^/x/ 

^ev^eaff" eK 7roXefJ.oio ^vaiqyeog, dXXa jtxaX' dvrviv 590 

iaraa6 dfj^ Aiavra fj.eyav, TeXafJMViov viov.'^ 

'^Q.g ecfyar EivpvTrvXog {Sel^Xt^f/.evog' 01 ^e Trap^ avrov 
TrXfjaioi earyjaav, ad^e afJ.oiai. KXivavreg, 
Oovpar avaayofj.evoi. rcov avTiog yjXvaev Aiag, 
aryj oe ft,eraarpe(f>9eig, e-nei iKero eOvog eraipwv. ^g^ 

' Q,g 01 fiev fjApvavTO ^efung irvpog al6ofj.evoio' 
^earopa ^ Ik TroXefJ.oio (pepov ^viXvjiai iTnroi 
t^paaai, ^yov ^e yiaydova, Troifxeva Xacov. 
rov ^e tdchv evoyjae "Tro^dpKvjg diog ^Ay^^tXXevg' 
ear^Ket yap eirt irpvfj.vr} fj.eyaKYfrei v>y;, 600 

elaopocov ttovov aiTrvv laKd re ^aKpvoeaaav. 
aiypa §' eraTpov eov TLarpoKX^a •npoaeetTrev, 
<pOey^dfj.evog Tiapa vvfog' 6 &e KXiaivjOev dKovaag 
eKfj.oXev iaog Apvfi, KaKOv & apa 01 iteXev dpyv]. 
Tov TTporepog Tipoaeenre yievotriov aXKtfj.og viog 605 

" riitre fj.e KtKXvjaKetg, ^Ay^tXev ; t/ ^e ae %/36w efj.eh ;" 
rov V dTtafj.etl3ofj.evog Trpoaecpyj Tro^ag wKvg 'Aj^tXXevg 
" ^Te yievotrtd^y], rco efKcp Ke^^aptafj.eve 6vfj.Si, 
vvv 010} Ttept yovvar efJM aryjaeaOat ^A^^atov^ 

589. A'iav6\ oi /3,] AtavTOf* jS. 6oo. ea-T-^Ket Aristarchus. t'i- 
Zenodotus. a-r^Ket alii. XI. lAIAAOS A. 231 

^crcro[J.€Vovs' "XjieiQ} yap iKdverai ovk€t a.V€Krog. 6lO 

aK\ 'iBi vvv, UdrpoKXe ^inpiXe, NecrrOjo' epeto 

ovriva rovrov ayet (3€(3\'q[X€Vov Ik TroXefMoio. 

i^rot fA€v ray omade Maj^aov; •ndvra eoiKcv 

Tco AaKkvjTrtd^ri, drap ovk 't^ov ofA,ft.ara (pcoro^' 

iTtirot ydp [JL€ Traprji^av irpoa-aco ix€[Ji.avTai." 615 

'"ils- (pdro, YldrpoKKog &e ^/Aoo €7z-e7re/(9e5' eraipw, 
^rj ^e BUtv irapd re KKia-iag kou viqag ^A-yatm. 

O/ V ore ^rj KXiatr}V NrjXrjTo^eco d^piKovro, 
avrot [X€V p a^nejSrjcrav htt yBova TrovXv^oretpav, 
iTTTtovg S KvpvfJt.e^ci)V Bepdircov kve roTo yepovrog 630 

eq oy^ecov' rot t^pco aTre^fpvj^ovro '^(^trcovcov, 
aravre irort irvotrjv irapa BTv dXog' avrap eTretra 
eg KXiatrjv eXBovreg eiri KXtcr[j.oTcrt KaBT^ov. 
roTcrt oe reuj^e KVKeico evirXoKafxog '^Kafxrjbrj, 
rrjv aper eK Teve&o/o yepcov, ore irepcjev ^ Ay^tKXevg, 62^ 

Bvyarep ^Apcrivoov [x,eyaKr}ropog, rjv 01 ^Ayatot 
'e^eXov, ovveKa {3ovXrj dptcrrevecrKev dmdvrcov. 
71 cr<f)CoTv Trpurov [j.€V eTrtTrpoTrjXe rpdirel^av 
KaXrjv KvavoTre^av ev^oov, avrap eir avrrjg 
yakKetov Kdveov, eirt ^e Kpofjjvov, ttotoo ot//oy, 630 

r\he [J.€At '/Xcopov, Trapa aXcptrov tepov aKrrjV, 
Tcap te Mirag nreptKaXXeg, o'iKo6ev ^y yepatog, 
y^pvcreiotg ^Xotcrt 7r€7rap[j.€VOV' ovara V avrov 

f 3 >/ 5> ^ 5>^ 1 •'5' ) ,\ r/ 

recraap ecrav, botat be TreXetaOeg a[j.(ptg eKacrrov 

y(^vcx€iat V€[j.e6ovro, ^yw ^' vttq 7rvB[j.€veg rjcj-av. 6^^ 

aXXog [J.ev [j.oyecov diioKivricracTKe rpaTre^i^g 

"^XeTov eov, 'Necxrap S yepcov d[j.oyrjrt aeipev. 

€V rS) pd crcjjt KUKrjae yvvr} eiKvTa Be^crtv 

o'tv(o Tlpa[j,V€icp, eTri ^ aiyetov kv^ rvpov 

622. cTTavTe] Schol,: ovrui ha. et Alexio. imitvQ lAivei siii. 

ToS Te, o-Tav re. 636. aXXo? Aristarchus et Pto- 

632. fy'] eTx Aristarchi editio lemseus Ascalonita. Alii aWoi 

altera. (i. e. aXXo?) vel aW 0?. 

635. vm T:v6fjt.€vei Aristarchus 232 lAIAAOS A. ILIAD. 

Kv^ari yaXKeiri, hri V aX(f)tTa XevKo, TraXvvev, 640 

TTivefJievai S' eKeXevaev, errei p' airXiaae KVKeia. 

TO) eTcet. oiiv •jrivovT a^f^erijv mXvKayKea ^i^pav, 

IMiBoiaiv repTtovro Trpog dXX-^Xovg eveiiovreg, 

TlarpoKXog ^e Qvpvjaiv e^iararo, lcroBeog <j>ag. 

Tov oe lohv 6 yepaiog d^Tro Opovov tapro (paeivov, 645 

eg 0' aye yeipog eXhv, Kara V e^pidaaOat avayev. 

YiarpoKXog V erepooQev dvaivero eiire re fui6ov 

" ov^ e^og ear), yepate horpe(f)eg, ov^e fJi,e Treiaetg. 

aiOoTog vef/iea-fjrog fie TrpoevjKe Tn^eaQai 

ovrtva rovrov dyetg (SePXvjfievov' dXXa Kat avrog 6^0 

ytyvaaKco, opoco ^e M.a^^dova, irotfi.eva Xawv. 

vvv Qe eTTog epem TraXtv ayyeXog etfx. A^xiXyjt. 

ev ^e o-y olaBa, yepate "^torpecpeg, otog eKeniog 

^etvog dv^p' rd'^ Kev Kat dvatrtov alrtoooro^' 

Tov S v]ft.ei^er eTretra Tep-^vtog tTnrora ^earap 6^^ 

" rtTrre r ap «&' 'KyiXevg oXo(f)vperat viag 'A^^atwv, 
ocraoi ^vj (3eXeatv ^e^Xyjarat ; oii^e rt oT^ev 
7rev$eog oaaov opape Kara arparov' 01 yap dptaroi 
ev vyjvatv Kearat l3e(3Xy]ft,evot ovrdfJ.evot re. 
^e^Xvjrat fj,ev Tv^ei^^g, Kparepog Atoff,'^^v]g, 660 

ovraarat S' 'O^vaevg ^ovptKXvrog yj^ ' Kyafj.efKvm' 
{fie^Xyjrat ^e Kat KvpvirvXog Kara fJ.y\pov oiVTaj*] 
rovrov § aXXov eyw veov yjyayov eK TtoXefj.oto 
m diro vevp^g Pe/3Xy]ft,€Vov. avrap 'A-^^iXXevg 
eaSXog em Aavaav ov KVj^erat ovV eXeaipet. 66^ 

y] fj.evet eiaoKe ty] v^eg Boat dyyj, 6aXdaay]g, 
Apyeiav deKvjrt, "Trvpog ^y]ioto Oepuvrai, 
avroi re Kretv(afj.e& eyrtayepca ; — ov yap efj.y] \g 
eaO^ otyj Trdpog eaKev evt yvafj.irrola t fj.eXeaatv. 
ei^ (bg yj^mtfj.tj ^ty] ^e fxot efJ.7re^og eir], 670 

<ag OTToVHAe/ofcrf Kat y]fj.h ve^Kog €tu5^6>; 

659. ovTd[Aevoi} ovTafA&oi Pamphilus. XI. lAIAAOS A. 233 aiMfi ^orjXaa-iy], or eyco KToivov 'Iry^ov^a, 

€(rdXov 'TTreipoyf^tiv, 'og ev HXi^i vaieToaaKev, 

pvai e\avvofJi.evog. 6 S oifxvvm rjat l3oe<T(Tiy 

e^hfir ev •JtparoKJiv €{^^s aito yetpog aKovri, 675 

Ko^ S' eTrecrev, Xaoi ^e itepirpeaav aypotcorat. 

Xvji^a S' €K Tre^iov aweXdaaafxev vjXtGa TroXXvjVf 

TrevrvjKQvra ^oav dyeKag, roaa Traea olm, 

roaaa avav av^oaeia, roa aiTroXta itXare alym, 

tinrovg ^e ^avGdg eKarov Kat TievrvjKOvra, 680 

Ttdaag BriXetag, iroXXria-t ^e 7rS>Xot VTr^aav. 

Kat ra fJiev riXaa-dfj.ea6a YlvXov NiyAoyibv ei(T(a 

evvvy^tot irport acrrv' yeyyfiet ^e <ppeva NyjXeiif, 

ovveKd fxot rv^e TroXXd veco TroAe/AovJe Ktovrt. 

KvjpvKe? ^' eXtyatvov dfx -yjoT (f>atvoft.evYjcf)tv 685 

rovg tfJ.ev oi<Tt ')(jpe'iog ocpeiXer ev HXt^t ^iy}' 

01 oe avvaypofKevot TIuAwv vjy^Topef dv^peg 

oairpevoV iroXecrtv ydp 'E7re;oi 'X^eTog ocpetXov, 

cog yjfJ.eHg iravpot K€KaK(Cfi.evot ev HvXcp yjfjiev. — 

eXBm ydp p €KdK(0(Te ^iyj . HpaKXyjetyj 690 

rm Ttporepm erem, Kard ^ eKraBev oaraoi dpiarot. 

^cti^eKa ydp NyjX^og dfj.vff.ovog vieeg y]fj.ev' 

rm oiog Xt7rofJ.y}v, 01 ^' dXXot Trdvreg oXovro. — 

ravB^ v7repy}(f)aveovreg 'E7re/o/ '/aXKoy^trmeg, 

yjf/.eag v/3pi^ovreg, drdaBaXa ff.yj^^avomro. — 695 

eK S' yepm dyeXvjV re ^om Kai Trwy fi.€y* oim 

eiXero, Kptvdft,evog TpiyjKoai' yjhe vof/.^ag. 

Kat yap rS) xp^^o? j^^y' o(f>eiXer ev HXt^t ^iy}, 

reaaapeg dBXocfiOpot tirirot avroXatv o^^eac^tv, 

eXBovreg fj.€r deBXa. irept rptiro^^og yap efj.€XXov 700 

BevaeaBat' rovg V aiiBt dva^ dv^pm Aiiyeiag 

Kaa^^eBe, rov S' eXaryjp dcfjiet dKayyifj.€Voy nrirm. 

672. jSoijXoKr/») Aristarch. jSovj- j^j/jcw? o3(^e/X€T' Aristarchus. 
y^acriTji alii. 688. oipeiXov Aristarch. o^eX- 

686. xpetoi o<petK€T Aristoph. Xov alii. 234 lAIAAOS A. ILIAD. 

Twv yepav eTrecov KeypXafj.evog y^^e Kai epywv 

efeAer' a<77reTa TroWd' ra S' aAA' ec ^^jaov e^uKev 

iPaiTpevetv, fx'^ rig ol dTefji,l3ofJi.evof kioi 'la-Yjg] . 705 

rjfiAig fxev Ta cKaaTa "^ienrofxev, dfucj^i re doTV 

epQofxev ipa aeotg ot Oe TptTca vjfJM.Tt TravTeg 

rjXSov ofJMg avTot re TroXe^ig Kat fj.avv^eg tinrot, 

Travav^fj^' fxera &e (r(f)t MoA/ove Baip^crcrovTo 

?rafd er eovT, outtw jOtaAa eiboTe fJovptoog aXKVjg. 7^*^ 

e<JTi ^e T/f Qpvoeacra iroXtg, aHiteia KoXmff, 

TviXov eir ^AX<petoo, veaTV} YlvXov v}ftM$oevTog' 

Tvjv dfupeaTpaToavTo ^tappaia-at fnefiMaTeg. 

aAA' ore Trav TreS/ov fj.eTeKia6ov, dfj.fj.t V 'Afl^v>; 

dyyeXog ijXOe Beova dTr^OXvfj.Ttov BapYjaaea-Qat 715 

evvv^og, ovV deKovTa Ili^Aov Kdra Xaov ayetpev, 

aAAa jOtaA' eaavfj,evovg TroXef/.i^etv. ov^e fj.e N^Aeyj- 

eta BapYjo-aeaBai, aireKpvxpev de f/.ot tTntovg' 

5 / / / 5 V # J/^ , /•• V 

Qv yap Trw Tt fj. ecpy} iofj,ev "jroXefn.rjia epya. 

dXXa Kat ag tTTTreva-t fj.eTe7rpe7iov yjfj.eTepota-tv, 7^0 

\ r,/ i\ >V«\V ". »*/)/ 

Kai ire^og Trep ewv, €7ret ag aye veiKog Aovjvv}. 
eaTt &e Ttg 7roTafj.og M.tvvyj't'og eig dXa ^dXXm 
eyyvBev ^ApYjvrjg, oBt fj.eivafj^v 'Hw '^tav 

r ~ TT . / V 5ij > / V/i i,~ 

iiritYjeg llvA;wv, Ta 6 eiieppeov edvea Tre^m. 

evBev TravavttY} avv Tev^eat Bcopi^yBevTeg 7^5 

ev^/o/ iKOfj.eaS' lepov poov AX<f)etoTo. 

evBa Att pe^avTeg vnepfj.eve7 lepa KaXa, 

Tavpov ^ 'AX<petSi, Tavpov &e IIoc7e/&awv/, 

avTap 'ABvjvaivj y^kavKcovt^t [3ovv dyeXaivjv, 

dopTiov evretff eXofj.eaBa KaTa arpaTOV ev TeXeeaatv 730 

Kcu KaTeKotfJ.'^Bv]fj.ev ev evTeatv oiatv eKaaTog 

dfJApi podg 'TTOTafj.oTo. dTap fj.eydBvfj.ot 'E7re;o; 

dfjj(f>iaTavTO Vif} daTV "^tairpaBeetv fj.€fj.aaTeg' 

dXXd a(f)t TrpoirdpotBe (f)dvv} fj.eya epyov Apv}og' 

705. aOere^Tat, nec legit Zenodotus. 
730. hopitov] ieTnvov Zenodot. XI. lAIAAOS A. 235 

eiiTe 'ya.^ TjeXiog (paiOm vnepiay^eOe ya/^f, 735 

o-v[/i(p€po[J.ea-8a [^xvi, ^tt r evxpy^evoi Koi AS-^y^. 

aAA' ore ^^ TlvXtav Kot 'E7re;wv eTrAero ve^Ko^, 

irparos eyav eXov av^pa, KOfJLiaaa 8e ix.avvya^ nntovg, 

MovXiov alyjji.yjr^v' yafJi^pog S' y]V Avyeiao, 

'npea-^vrarriv Se Bvyarp^ elye fav0»/v ^Ayafj.v]^r]V, 740 

^ ToVa cfjapfJMKa yj^vj otxa rpecpei evpeia y^m. 

rov fjt.€V eyo) Trpoatovra pdKov yakKyjpei ^ovpt, 

rjptTre ev Kovtyjcriv eyu e? Qiq>pov opovcxag 

(xryjv pa fxera TrpofjAypta-tv. drap fxeyddvfj-ot ^EtTretoi 

erpea-av dWv^tg dXXog, eire) ;Sov dv^pa Treaovra ^45 

yffefjjov iTTTc^cov, 0$ dpiareveaKe fJMyeaSai. 

avrap eywv eitopovcra KeXatvyj XaiKairt taog, 

TtevryjKovra 6 eAov OKppovg, Ovo afjxpig eKaarov 

(pareg oOag eXov ovOag, efuta viio Oovpi oafi.€vreg. 

Kai vv Kev ^AKropiave MoA/ove TrarS' aAaTra^a, 750 

ei fj."^ a(f>a>€ Traryjp evpvKpeim evoatyQm 

€K TToXefMV eadcoae, KaXv^ag yjept TroAA'^. 

evBa Zevg TlvXioiai fj-eya Kpdrog eyyvdXi^ev 

TO(f>pa ydp ovv €7rofj.€a6a dtd aTri^eog Tte^ioto, 

Kreivovreg r avrovg dvd r evrea KaXa Xeyovreg, 755 

0(f>p €7ti HovTTpaatov TtoXvirvpov p-^aafiev tinrovg 

Tterpyjg r ^Q,X€Viy]g, Kat AXetatov evBa KoXaovy] 

K€KXy]rat' oBev avrtg dTterpaiie Xaov ^AByjvyj. 

evS' av^pa Kretvag irvfj.arov XntoV avrdp ^Ayatoi 

a\p dito "BovTrpaaioio IlyAovS' eypv a>Keag iTnrovg, 760 

Ttdvreg S' eyj^eTOwvTo Bem Ati ^earopi r dv^pm. 

(og eov, etTTor eov ye, fj.er avbpaatv. avrap AyiXXevg 

Qiog T^f aperyjg dirovi^aerai' y] re fj.iv om 

737. 'ETreiSv] 'A;)ia<£vquidam. 757. 'AXeio-/ov] 'AKiaiov Ari- 

Idem 'A%a«o* pro 'Eirewi V. 694. starchus : nisi Aristarchus 'AXe<- 

754. ha o-TTtSeo? Zenodotus, eriov scripsit, alii autem 'AX^o-jou 

Aristarchus, Crates, Amerias, vel 'A^hjeriov, quomodo variatur 

Herodianus. 8;' a^mUoq Ptole- in libris B, 617, 
mseus Ascalonita. 236 lAIAAOS A. ILIAD. 

noXXa fji^TaKXavaea6ai, e-irei k aTto Kao^ oXvjrai. 

« TreTTQV, ij [xev <70i ye MevoiTio^ w^' eireTeXXev 7^5 

yjfj/iTi Ta OTe a eK ^divjg 'Aya/Ae/x.vov/ we/oiTrev. 

vcoi Oe T evOov eovTeg, eyco Kai Oiog Uova-<Tev$, 

TravTa pxA ev fj.e<ydpoig viKovofJ.ev cog eireTeWev. 

TJyjX^og ^' iK0[j.ea6a "bofj.ovg elvaieTaovTag 

Xaov dyeipovTeg KaT ^A^/aii^a TtovXv^OTeipav. 770 

evQa ^ e7rei& ^pcoa Mevomov €vpof/.ev ev^ov 

yj^e cre, itap S' 'Aj^/X^a. yepaiv S' iTnrvjXaTa YlYiXevg 

TTiova fJ.yipi^ eKaie ^oog Ati TepniKepavvx 

av^yjs ev ^opTcf eye §e y^vaeiov dXeia-ov, 

<77r€V&wv a'i6o7ra oivov eit' ai6ofj.evoig lepoTatv. 77^ 

a^pai fj,€V df/.(f>t (3oog eTreTOV Kpea, vco'i ^ eitetTa 

aT^fj.ev evt TtpoQvpoiai' Ta(pcbv dvopovaev 'Aj^/AAeys", 

eg aye %€tpog eAcav, KaTa eOptaaaaat avcoyev, 

^eivid T ev 'napeBi^Kev, a re ^etvotg 6efJ.tg eaTiv. 

avTap eTiet Tdp7rYjfj.ev e^yjTvog vj^e iroTyjTog, 7^° 

yjpXOV eyca fj.v9oto, KeXevcov vfj.fj. af/. eTreadat' 

atpco ^e /AaA yjdeXeTyjv, Tca & afjxf)ca iioK)^ cTreTeWov. 

TlyjXevg fj.€v c5 Trai^t yepcov eTrereAA' 'Ap^/A^i* 

aiev dptaTevetv Kat vTcetpoyov 'efj.fj.evat aXXcoV 

aot &' av$^ wS' eTrereAAe MevotTiog, AKTopog viog 785 

' T€KVov €fJ.ov, yeveyj fxev vitepTepog eaTiv ^AyiKXevg, 

•3rpea/3vT€pog &e av eaat' j3ivj ^ oye TroXKov dfxeivcov. 

aAA' eif ot (f)da6ai TrvKtvov 'eirog yj^ v7ro6ea6at 

Kat ot ay}f/.aivetv' 6 ^e nretaeTat eig dya6ov irep^ 

wg eTrereAA' 6 yepcov, av &e Xyj^eat. aAA' er; Kai vvv 790 

TavT etTvotg 'Aj^/A^i' tdi^povt, ai Ke 7i:t6yjTat. 

Tig ^' otV e'i K€v 01 aiiv '^atfj.ovi 6vfj,ov optvaig 

'TrapetTrav ', dya6y] ^e "^apatcpaaig eaTtv eTatpov. 

ei ^e Ttva (ppeatv vjat 6€07rpo7riy)V aXeetvet 

767 — 785. aQerovv^at, etiam ristarchus. 
ab Aristophane. 782. i^fle^erijvZenodot. i^flcXe- 

773- y-fifi fnaii] (M]pia Ka7e A- tov alii. XI. lAIAAOE A. 237 

Kal Tiva 01 Tiap Tif\Mog €7r€(f)pa^e iroTVia i^yirrjp, 795 

aXKa cre Trep TrpoeTCD, afj.a ^' aXkog Xaog eTreaBoo 

M.vpiJ.idovav, ai Kev ti cf>o(ag Aavaoia-i yevrjai' 

Kai Tot Tevxjea KaXa ^otco TroAe/Aov&e (f)epea6ai, 

ai Ke ae tco KTKOvreg cmoayavTai "noKe^oio 

Tpaeg, dvaTrvevaaai &' 'Apyjhi vleg ^A-^^aiav 800 

TeipOfAevoi' oXiyvj M t dvaTivevaig TroXefxoio. 

[peia ^e k* dKfjJrjTeg KeKfjjriOTag av^pag diJTyj 

(oaaiaOe irpoTt aaTV vecov aTvo Kai KXi<ridm.~\" 

\lg (paTO, T(p apa av[j.GV evi aTvjaeaanv opivev, 
(3^ ^e Qeeiv Trapa VYjag eir AiaKi^yjv 'Aj^^A^a. 805 

dW 0T€ ^yj KaTo, vijag ^Odvaa^og 6eioto 
l^e Becov YlaTpoKXog, iva acf dyopvj t€ 6ef*,ig re 
^r]v, TYi V)^ Kai a<pi 6ecov eTeTeyj^aro (Scofxoi, 
€v6a 01 EtvpvTTvXog jSefSXi^fj.evQg dvTelSoXyjaev, 
^ioyevyjg Evaifxovi^i^g, KaTO. fj.-qpov oiaTW, 810 

aKa^cov €K TToXefj.ov' KaTa ^e voTiog peev t^pcbg 
(afxcov Kai K€(f)aXijg, d-Tro ^' eXKeog dpyaXeoto 
aifJM fxeXav KeXdpv^e' voog ye fnev efj.Tre^og yjev. 
Tov &e i^cov wKTeipe MevotTiov aXKtfj.og viog, 
Kai p^ oXo(f>vpofj.€Vog eirea iiTepoevTa vpoayjv^a 815 

" d ^etXoi, ^avacov vjy^Topeg vj^e fJ.€^ovT€g, 
(og ap €fii,€AA€T€, TvjAe (f/tA(ov Kat "TiaTptOog atyjg, 
aaetv ev Tpof^ Tayeag Kvvag dpyert trifj.w. 
aAA aye fj.ot TOOe etire, OtOTpe^peg iLvpvTrvA yjp^og, 
7] p €Tt Tiov a^^aovat ireXcaptov' ¥iKTop Ayatot, 830 

^ yiOyj (pdiaovTat vtt avTov Oovpt Oafj.€Vieg. 

Tov V avT KvpvnvXog 0ej3X.yift.evog dvTtov vjv^a 
" ovK€Tt, ^ioyeveg YlarpoKXetg, aXKap ^Ayatav 
eaaeTat, dXX^ ev vvjvat fj.eXaivy}atv iieaeovTat. 
01 fj.€V yap ^yj mdvTeg, oaot Trdpog vjaav apiaTot, 825 

794. 795. delevit Zenodot. starchus. 
799. ita-KOVTeq Zenodotus, Ale- 802. 803. aBtTOvvrai. 

xio, Herodianus. eJo-KovTe? Ari- 238 lAIAAOE M. ILIAD. 

€V vy}vaiv Kearai ^e^^vjfjMioi ovTafji.€VOi re 

"XjEpa^iv VTTO Lpaav twv Oe (rbevog oQVvrai aiet. 

os.K)C efj-e [xev av a-aaaov ayav eTrt v^a [x.eKaivav, 

fj.vjpov efcrafx. ota-TOV, aic avTOv 6 aifka KeAaivov 

vi^ v^aTt Xtapw, eitt V ^'irta ^apfMXKa •7raa-<r€, 830 

eaQXa, to, cre TrpOTi (paaiv ^AyiKXrjog '^^ihdyPai, 

ov Hetpav e^i^a^e, ^tKatoraTog KevTavpcov, 

ivjTpoi fMV yap Tlo^^aKeiptog 7]^e Map^owv, 

Tov fuev evi KXtcrtvjatv oiofmt eXKog e/pvTa, 

yjpviiXovTa Kat avTOV afj.vfj.ovos ivjTvjpog, 835 

Ketadat' 6 ^ ev Trettcp Tpcocov fj.evei o^vv ApvjaJ^ 

Tov V avT€ "TrpoaeetTre Mevo/r/oy aXKtfxog viog 
** TrSig T ap eot ro&e epya ; ri pe%ofj.ev, Kvpvirvk^ vjpag ; 
epYpfJMt, o(f)p' ^KyiKvii ^ai<f>povt fj.v9ov eviaTrco, 
ov NeaTup esrereAAe Tep^^vtog, ovpog ^Ayatm' 840 

aAA ovb cog irep aeto fxeovjaci) Tetpofj.evoio. 

''H Kat vTro crrepvoio KafScov aye Trotfj.eva Aawv 
€g K?uaiv)v' QepaTrcav Se T^cov virey^eve ^oeiag. 
€v9a fj.iv eKTavvaag €K fx.^qpov Tafj,v€ fJM.^^atpv} 
o^v (3eXog TrepnrevKeg, air avTov ^' a\fj.a KeXaivov 845 

vi^ vbaTt Atapw, ent Oe pii^av fdaXe iriKpviv 
yepat haTptxpag, o^vvvj<f>aTOV, v} ol aitaaag 
ecrp^ oOvvag to fJ.ev eXKog erepaeTO, iravaaTO 6 aifJM. M. 

^€vypfJu(r)Q,a. 

*Of fjXv ev KXtatvfai yievotriov aXKtfxog vlog 
laT KvpvTrvXov l3e(3Xv]f>.€Vov' ot & effA^xovTo 

83 I . SeSiSax^aj] ^eddaaOai Ze- 84 1. creTo [AeO^^a-a] af7' afAiX-^a-u 

nodotus. Zenodotus. 

838. eoi] eyjv (eri ?) ZenodotUS. XII. lATAAOS M. 239 

*Apy€iot Koi Tpaeg o[Ji.i?M^ov. ov^ ap ejtAeAAev 
Ta(f>pog eri (T^^^a-eiv /^avaSiv Kai reTypg vnepBev 
evpVf TO iroi^^aavTO veav virep, a[/.<f>i ^e rdcppov 5 

^Aao-av* ov^e 6eoi(7i Socrav KXeira^ eKaT0{x(3a^, 
o<j>pa a(j>iv vyjdg re Boag Kai \i/)i^a TrokXrjv 
evTOf ej^ov ovoito ueav O aeKyjrt rervKTO 
dBavdTWV To Kat ovrt itoXvv '^povov efJiTre^ov yjev. 
o(f>pa fAev^EKTCop ^aof eoyv Kai iJ.yjvi ^Ay^tXXevg lo 

Kat Tlptdixoto avaKTog dTropSYjrog iroXtg eTrAev, 
ro(ppa ^e Kat fjieya reT^^^pg 'Aj^a^wv e^oiTre&ov ^ev. 
avrap eTtet Kara [xev Tpcoav ddvov oa-(70t dptcrrot, 
TtoXXot § 'Apyeicov ot /xev ddfj^ev, oi §' eXiTrovro, 
Trepdero ^e Tiptdfxoto iroXtg '^eKdrca evtavra, 15 

^Apyetot &' ev wjvcrt (piXyjv eg Ttarptb'' e^yi^rav, 
'^yj rore fJi.y)rtoQ)VTO Yloaet^dcov Kat 'AttoXXcov 
Te/j^of dfJt.aX^vvat, TrorafJiwv f/.evog elcrayayovreg, 
Q<7(70t ait lOaicov opecov aXaoe Trpopeovdtv, 
^P^aog ff 'ETrrdTTOpog re Kdpyja-og tc 'Po^/o^ Te 20 

1 py]VtKog re Kat Ai<xy}7rQg oiog re liKafJiMvOpog 
Kai '^iifj.oetg, oBt TroXXa j3odypia Kai rpv<f)dXetat 
KdTnrecrov ev Koviyjtri Kai yjfKiBecov yevog dv^pm' 
rav TravTCuv ofxocye arofJMr erpaTre. ^oi(3og ^AtioXXcov, 
evvyjfxap eg retypg tet poov ve apa Levg 35 

(yvveyeg, 0(f>pa Ke Baaa-ov dXtirXoa ref^ea Betyj. 
. avrog S' evvoa-iyaiog ej^wv yeipea-at rpiaivav 
yiyeir , eK S' apa irdvra Beft.eiXia KVft,acri TiefJ.Trev 
<f>trpm Kat Xdcov, ra Becrav fnoyeovreg 'Aj^a/o;, 
Xeiao hiotyjcrev Ttap dydppoov 'EiXX^^^aTrovrov, 30 

avrtg ^' ^iova fj.eydXy}v xpafji.d8oia-t KdXvxpev, 
Tei^^^pg dfx.aX^vvag' TrorafJLOvg S' erpexpe veeadat 

II. eicKev Aristarchus. eirXe Aristarclius. o-wvej^e? alii. 
Zenodotus. 30. eiro/ijo-ei/] Schol. : out«s'A- 

20. Kdpviffoq Aristarch. Kapyj- pla-rapxoq iiroiTja-ev. Aristarchus 

o-o'? Tyrannio. haud dubie scripserat 8e iroivicrev 

26. cvveyjeii Aristophanes et sine augmento. 240 lAIAAOS M. ILIAD. 

Ka^ pooVi vjTrep Trpoa-Bev tev KaXXippoov v^oop. 

Q,f ap efJLcXXov omaBe Yloaei^am Kai AttoAAwv 
Srjcrefx^ai' tot€ & afJi^i fJio^^yj Ivoiiy] t€ ^e^^e^ 35 

TeT^og €v^[x.y}Tov, Kava^^^j^e &e ^ovpaTa •Trvpym 
fiaXXofj.ev' Apyeioi ^e A/og- fjidaTiyi tafj.evTeg 
vrjvaiv eTTi yXacpvpyja-iv eeXft-evoi layavmvTO, 
"EiKTopa ^ei^iOTes, KpaTepov fi.-^aTapa (po/Soio' 
avTap hy , ag to "npoo-Bev, efjApvaTO iaog deWyj. 40 

(og OT av ev t€ Kvveacri Kai avopaai a:^pevTy}aiv 
KaTrpiog iqe Aewv aTpe<peTai aSevei /3Xeft.eatvci)v' 
01 M Te TTvpyyj^ov a<p€ag avTovg dpTvvavTeg 
dvTiov taTavTai Kai dKovri^ovat 6afj.etag 

alyjJMg €K y^etpav' tov d' ovTroTe Kv^dXif/.ov K>jp 45 

Tap/3eT ov^e (polSeTTat, dyqvoptyi Be fKtv eKTa' 
Tapcpea re aTpetpeTat aTtyag dv^poiv TretpyjTi^av' 
OTntf} T tovay}, tvjt etKovat aTtyeg avOpcoV 

A f/T7 > J f/ . >\ e. / /)> f / 

cyf CAKTCOp av ofj.iKov tav etAtaaea eTaipovg 

Tdxj>pov eiTOTpvvwv '^ta^atvefi.ev. oy^e 01 tTnroi 50 

ToX/ACtfV WKVTTO^eg, fjAXa ^e j^^je/xeT/^ov Itt' aKp'-^ 

yetXet e<p€aTaoTeg' dito yap oetoiaaeTO Tdcftpog 

evpet , ovT ap virepfjopeetv a^eoov ovt€ Ttepyjaat 

pyit^f^' Kpyifj.vQt yap eTiyjpetpeeg Tvept ■naaav 

eaTaaav dfjxpOTepcoQev, vTtepSev Oe aKoKoireaatv 55 

o^eatv rjpvjpet, Tovg eaTaaav vieg A^/atm 

WKVovg Kcti f/.€ydkovg, ^yjtav dvopav dKeap^^v. 

evG' ov K€v pea tintog evTpoy^pv apfj.a TtTatvoov 

ea^aiyj, sre^o} te fj.€voiveov el TeXeovatv. 

^yj TOTe lIovkv^dfi.ag Qpaavv ^KTopa eiite TrapaaTdg 60 

"''EiKTop T yj^ dXkot Tpcom dyoi yj^^ einKOvpcov, 

34. uq ap^ 6/AeXXov] w? ^/*e?\.Xov 46. ayvjvopti^ Aristarch. ay^- 

Zenodotus. "opiri alii. 

40. ifAdpvaro'] e/Aa/veTo Aristo- 49. elKta-a-eO'] '/?• eK^iO^o-eO'. 
phanes. 54* '^^/''] ^"* Aristophanes. 

41. 6oj/!eyT^<r<v] Vid. ad ^,325. 59. ia-$af/i] Ka^^airj Zenodo- 
44. avT«ov Aristarchus. avT/o< tus et Aristophanes. 

aUi. XII, lAIAAOE M. mi 

a^po^e(og ^/a Td<f>pov eXavvofJiev wKecc^ iTntov;. 

7j ^e jOtaA' apyakey) iiepa/x.v' (XKoKoTteg <yap ev aurjj 

o^eeg earaaiv^ ttoti S' avTovg Te/j^og" Ap^a/a5v. 

ev5' oy TTftJg" eo-T/v KaTaj5vjfxevai ov^e i/.ajyeaOai 6^ 

iTnvevo-i' a-remg yap, o$i TpcDaecdai oico. 

el [xev yap Tovg notjyyy KaKa (ftpoveoov aKmra^ei 

Zevg vrpi(3pefJi€TYig, Tpcoea-crt ^e leT ap^ijyeiv, 

'i^ T av eycoy eOeAoi[xt Kai avTtKa toutq yevecrfjai, 

vwvvft.vovg aTToXeadat cm Apyeog evOa^ ^A^^^aiovg' yo 

et &e 5^' vTTca-Tpexpcoai, TraKioo^ig ^e yevrfxat 

€K vvjcov Kat Td(f)p(£i evf^Xyj^oofj.ev opvKTyj, 

> / 5 V 5 5./. 55.' V ^ ' / /1 

ovKeT eTretT oioo ovo ayyeXov aiTOveeauat 
atpoppov TrpoTt aarv ekiySevTcav vn Ayaiav. 
«AA' ayeB'', cog av eyoov e'nrco, 7ret6oo(j.eQa ndvTeg. 75 

nnrovg fxev QepdTrovreg epvKOvroov eTct Td(f)p(p, 
avToi ^e TtpvKeeg avv Tev^^eai Bcopyjy^Bevreg 
EiKTopt Ttdvreg €ircoft.e6 doXXeeg' avrap ^ Ayatot 
ov fj.eveov(T, et S^ a<f>iv oKeBpov Treipar e^^TTTa;." 

""Of ^aTO TlovXv^^d/xag, a^e ^" KKTopt {x.v6og d7iyj[J,ct}V, So 
cnvriKa ^' e^ oyecav avv revyeatv akro yafj.aC^e. 
Qm\ [jXv dXXot Tpueg €(f) tifnoov ^yepedovro, 
«AA aTTO Travreg opovaav, eTret tOov tiiKropa otov. 
yjvtoycp fxh eTreira ew esreTeAAev eKaarog 

iirirovg ev Kara Koafxov €pvKefj.ev av6 eirt rd^ppco' 85 

01 ^e ^taardvreg, a(f>eag avrovg aprvvavreg, 
irevraya Koafj.f[6evreg afj. yjy€fi.oveaaiv eTrovro. 

af v f/ 5r/|-, J V V 1 / TT ^ ^ / 

t fj,€v afJ. ciKTop taav Kai afj.vfJ.ovt Liov?ivOafj.avri, 

o^i TrXeiarot Kai dptarot eaav, fj.efJ.aa-oa ^e fj.dXtaTa 

retyog pyj^dfnevot KoiXyjg eirt vyjvat fj.dyea6at, 90 

Kat a<ptv }i.€J5ptovy)g rpirog etirero' irap ^ ap oyeacfjtv 

66. kweSo-*] hiryjaq Zenodotus contra quas quidam ^ovkeT'. 

et Aristophanes. 75. aXk' aye6\ a{\ «XX* aye, 

67. Tou? Aristophanes (in Edio tu\ Zenodotus. 

codice Aristarchus). S^ alii. 79, •netpaT'] Ttelpap Zenodotus 

68. ItT'] Schol. : ovtok; Tra-rat : et Aristophanes, 

B 24.2 lAIAAOS M. ILIAD. 

aXAov Ke/Spiovao yepeiova KaXknrev"¥iKTap. 
rm & eTepm Yldptg r^pye kou ^AkKaOoog kou 'Ay^v»/?, 
t£v ^e rpiTcov EXevof Ka) Ay}f(f)o(3og Beoei^vjg, 
vie ^vco YIpidfAoto' rpirog V Tjv^Aa-tog ^pag, 95 

AtTiog^TpraKi^bYjgf ov^Api<x{3y]9ev (pepov iTnrot 
atQccveg [xeyaXot, Trorafj.ov «tto EeAXoyevTOf. 
rm oe rerdprcov rjp^/ev evg Tcaig 'A-yj^/o-ao, 
Atvetag, afJM rcpye ^vco ^ AvrYjVopog vle, 

Ap-^eXo^^og r AKaixag re, l^dyyjg ev eihore Trda-vjg, loo 

^apTT^OoDV -^y^o-ar dyaKXetrav eTrtKOvpcov, 
Tipog V eXero VXavKov Kat "'ApYjiov ^ AarepoTraloV 
01 ydp ot eicravro ^taKpt^ov eivat dptcTroi 
Twv aKkcov [xerd y avroV S eTtpeTte Kai ^/a TravTWV. 
01 V eiret aXXvjXovg dpapov rvKTyjat (3oea<riv, 105 

/3av p iBvg Aavacov XeXiyjfxevoi, oy^' eT ecf^avro 
cr)(yj(re(T6 , aAA' ev vvivcTt fxeXaiv^^rtv Treceecrdai. 

Evfl aXAoi Tpaeg ry}keKXeirot r entKovpot 
/3ovXyj TlovXv'^dft.avrog dft.cofj.yjr 010 Tridovro' 
aAA ovy^^TpraKihrig eSeA' Acxtog, opyafJ.og dv^^pm, no 

av6t XtTreTv tinrovg re Kat ^vioyov QepdTrovra, 
dKka avv avroTcriv -jreAao-ev vi^ecro-; 6o^(7tv, 
vyjTttog, ovO ap e/AeAAe, KaKag vtto K-^pag aAvgag, 
nnroKriv Kat oye(T(j>tv dyaKkofj.evog itapa vy}cov 
axp aTrovocrrvjaeLV Trport Iktov vjvefJ.oe(7(xav' I15 

7rpo(TQev ydp fj.iv fi.oTpa ^ucrcovu^o? dft.(f>eKdkv\pev 
eyyei 'I&o/xev^os*, dyavov AevKaki^ao. 
e'i(raro ydp viqcov eir apicrrepa, ryJTrep Ayaiot 
CK ire^iov vicraovro avv iinzotatv Kat oyea<ptv' 
TvJ p' 'iTrTrovg re Kai dpf/.a ^f^kaaev, ovQe Trvkyjaiv T2,o 

evp' eTTtKeKktfj.evag aavidag Kai fj.aKpov oyy^a, 
dkk! dva^neTrTafievag eyov dvepeg, ei rtv eraipcov 
eK TrokefJ.ov (jjevyovra aacoaetav fJ.eTa vyjag. 
T^ p tavg (f>povecov tirirovg eye, roi afj. eTrovro 
o^ea KeKkyjyovreg' ecf^avro ydp ovKer ^Ayatovg 125 XII. lAIAAOS M. MS 

(Tj^i^o-ecfi', aXX' ev v/jva-i fxeXaivvjaiv weceeo-^a/, 

v^moi, €v Se 'jrvXyjat ^v avepag eipov apiaTOvgf 

vlag vTrepBvixovf AamQacov at-^^tJiyjTacov, 

Tov fxev YietptBoov vla, KpaTepov UoXvTroiTYjv, 

Tov he AeovT^a, /SpoToXoty^ iaov Api^i. 130 

Tw fjiev apa TrpoirapotBe TrvXdtov v^^yjXaav 

ecTTao-av ag OTe re ^pve? ovpeatv viptKapYjVoi, 

atT avefMV fji,tfJi,vov<Ti Kat veTov yjfxaTa TrdvTa, 

pt^yjaiv fJieydXycn ^iyjveKeeaa dpapvlat' 

o>f apa Tco yetpecr(Tt 7revotBoTe$ oy^e ^tyjcptv ^35 

fjLtfxvov eTrep^xpfj.evov fxeyav Acrtov ov^ ecf^e^ovTO. 

ot ifivg irpog Tef/pg evOfJt.i^TOV, poag avag 

vxpocr dvacrypfx.evot, eKiov fkeydXcp dXaXyiTco 

Aaiov dfjixpt avaKTa Kat ^laf/.evQv Kai ^OpecrTyjv 

^Aatd^yjv t 'A^dfxavTa Qocovd re OlvofJMOv re. 14*^ 

Qi 6 y]TOi eicog fj,ev evKvyjfKiQag Ayaiovg 

copvvov evSov eovTe? dfi.vvea-dat Trepi vtjwV 

avTap eTTei^y] Telp^of eTiecjcjvfKevovg evoYjcxav 

Tpcoag, arap Aavawv yevero tayvj Te (f)o(3og Te, 

eK &€ Tco ai^aVTe nvXdcov irpocyBe fi-ayeaByjv,, 145 

aypoTepotcrt crvecra-iv eotKOTe, t<ot ev opecratv 

dv^^pwv ^Se Kvvwv ^e)(aTat KoXoavpTov tovTa, 

^oyjxco T diaaovTe irept acptatv dyvvTOV vXvjv, 

Ttpvfxvyjv €KTdff.vovTeg, vTra) §e Te KOfJ.Ttog o^ovtcov 

ylyveTaf, eiaoKe Ttg Te (3aXuv eK Bvfiov eXyjTai' 150 

ug Tcov KOfifTiet '^QxXKog eirt aTVjBeaat (f)aetvog 

avTyjv ^aXXofx.€Vcov' fj.dXa yap KpaTepcog efjAypvTO, 

Xaotatv KaBvirepBe veTrotBoTeg yj^^e ^iyj^tv. 

01 § apa '^epfxo^iotatv ev^fx^^TCov dTro irvpycav 

fiaXXov, dfj.vvof/.evot acf)wv t avTcov Kat KXtatdcov 155 

127. Scvepaq — ii:fp6vfA.ovg] avepe et Aristophanes. 
eitpov aplcrru, vle virepBtjfAco Zeno- 142. iovTe^; Aristarchus. eov- 

dotus et Aristophanes. Ta? alii. 

137. avai\ avai Nicias. 1^3. Xaoteriv'] Xdfcra-t Zenodot. 

138. tKiovl kUt^v Zenodotus 

E 2 244 lAIAAOE M. ILIAD. 

vi^av T wKVTTOpcov. vi(f)oi^€^ &' cof TTiTTTOV epa^€, 

aa-r avefx.og ^ai^g, vecfyea aKioevra dov^aag, 

rap<f)€iag Karey^evev eiti ybovi TrovXv^oreipvf 

iag Twv e^ xetpav (SeXea peov, yifiev 'Aj^afcSv 

7}^€ Kai eK Tpcocov' KopvBeg V afx(fy' avov avrevv l6o 

fSaXXofxevai fj.vKaKea-ai Kai da-iri^eg ofi.(f)aXoeaa-ai. 

Oifj pa ror oif^ccgev re Kai co TreTrAyjyero fji/fjpco 

Aaiog IpraKiOyjg, Kai aXacxryfcrag eitog yjvOa 

" Zei) Trarep, rj pd vv Kai av (f)iXo\pev^Y}g ererv^o 

TTay^^v f/.aX' ov yap eycoy €(f)dfKVjv yjpaag ^Ky^aiovg 165 

(Tyviaeiv vifkerepov ye fj^evog Kai ')(e'ipag ddTrrovg. 

01 ^', ^a-re a<f)yJKeg fxeaov aloKoi yje fxeXiaa-at 

otKta Troiyjacovrai o^co €7ri TranraXoea-a-yi, 

ovb^ dnoKetTiovaiv KotKov '^ofj.ov, dXXa fxevovreg 

dv^pag 6v]py]r7Jpag dfj.vvcvrai Trepi reKVcov, 170 

cog oiy ovK eueAovat TrvAacov Kai Ov eovre 

'^aa-aaa-Bai Trpiv y ^e KaraKrdfJ.ev y]€ dXcovat,^' 

*^tl? €(f>ar, ov^e Aiog Treri^e (f^peva ravr dyopevcov' 
' EKTOpi ydp 01 Bvfj.og efSovXero Kv^og ope^at. 

[' AAAo; &' a/x<^' dXXyia-i fi-d^yvjv efj.d^^ovro TrvXyjaiV 1 75 

dpyaXeov ^e fj.e ravra Beov cag ytdvr dyopevaat' 
Trdvry] yap Trept reH^^^pg opcopei 6ea7riba\g Trvp 
XaivoV ^ApyeToi Se, Kat d^^vvf/ievoi Trep, dvdyKV] 
vyfm yifj.vvovTO' 6eoi dKayeiaro 6vfj))v 

Ttdvreg, haoi ^avaoHat f^dyyjg eTrirdppo^oi y]a-av. 180 

aiiv S' efBaXov AaTrtdat TroXefj.ov Kat ^TjioT^Ta.] 

'Ev5' av Tletpi6oov viog, Kparepog WoXv7roiry]g, 
tovpi (SdXev Adf/.aaov Kvvevjg ^id yaXKOTrapi^ov' 
ov^' dpa yaXKety] Kopvg eaye^ev, dXXa '^iairpo 

I ^8. rap(peiai; Aristarch. Tap- ^aXXofAevwv Aristarchus. 
(peiaq Dionysius Thrax. 171. oJiy'] oVS' Aristarchus (?). 

159. peoi'] Ex scholiastae an- 175 — 180. uOeroZvTai, etiam 

notatione conjici potest fuisse ab Aristophane, nec legit Zeno- 

qm peev scriberent. dotus. 

i6r. ^ccXKofAemt Zenodotus. XII. lAIAAOS M. 245 

ou^jQMl yof-^Keivi pri^ o<tt€ov, ey/cecpaXo^ ^e 185 

ev^ov «Traf TteTtakaKTO' hoifjiaaae ^e fiiv ^e^awTa. 

avrap eTreiTa XJvXava Kai Opfxevov e^evapi^ev. 

viov ^' 'AvTi[J(.a')(Oio AeovTev^y o^og Aprjo^, 

'lTT'7rofji/x.')(OV jSaAe ^ovpi, /cara (^aaTYjpa Tvyriaag. 

avTiq S' eK KoXeoTo epvcraafjievoi; ^i<f)0^ o^v 190 

^AvTKpaTYjV fj.ev 7rpS>TOV, eTidi^ag ^i ofniXov, 

•nXJf^ avTOtjy^lflv' ^ ap vTTTiog ou^e; epeiaQfi' 

avTap eireiTa Mevwva Kai ^lafj,evov Kai ^OpeaTVjv 

TtavTag eTracavTepovs ireXaae yQovi TrovkvPoTeipvj. 

0(j)p 01 Tovg evdpi^ov diu evTea f/.apfj.aipovTa, 195 

TO(f>p 01 UovXv^dfJiaVTl Kai"¥iKTOpi KOVpOl eTTOVTO, 

oi TcXelaTOi Kai dpioTOi eaav, fj.eft.aaav te f^dXiaTa 

TeT^fog Te prj^eiv Kai evnrpyjaeiv Trvpi vvjag, 

01 p eTi fKepfJLiqpi^ov e^peaTaoTeg itapa Td(f>pa>. 

opvig ydp acfjiv enrjXOe TrepyjaefJievai fj.efj.a(ioaiv, 200 

aieTog vi^nreTrig, eTr dpiaTepa Xaov eepycov, 

(fjoivvjevTa "hpdKOvra (f>epm ovv^^eaat, •^eXcopov 

^coov, er danaipovTa' Kai ovttco Ao^^ero ^(dpft.vjg' 

KO\p€ yap avTOV ej^ovra KaTo, aTyjQog irapd detpyjv 

i^vco6eig OTTiaoo' 6 S' aTTO eSev vjKe ^(afxa^e 30^ 

dXyvjaag ohvVYiai, fieaas ^' evt Kd/3/3a^ ofxiXo:, 

avTOf ^e KXdy^ag TreTeTO Trvoiyjg dvefxoio. 

ipcoe$ eppiyyjaav, OTvag lOov aioXov o(f>iv 

Keifievov ev fj.eaaoiat, Aiog Tepag alyioy(pio. 

Vff TOTe TlovXvbdfj.ag Qpaavv EKTOpa eme TrapaaTdg aio 

" ¥tKTOp, dei fj,ev Trag fxot eTrtTtXyjaaeig dyop^fiatv 

eabXa <f>pai^ofJ,evop, eitei ovbe fj.ev ovbe eoiKev 

Oo^/xov eovTa Ttapeq ayopevefj.ev, ovt evi povXv] 

ovT€ TTOT ev iroXefj.ip, aov Oe KpaTog aiev aegeiV 

vvv ^' avT e^epea cog fj.01 doKeT eivat dpiaTa. 315 

fj.rj iofj.ev Aavaolai fj.ayrjaofj.evot irepi vy]cov. 

w^e yap eKTeXeeaQat oiofJMt, ei eTeov ye 

101. vt//»TieTijf Aristarch. v^n^eT^^^ alii. 246 1AIAA02 M. ILIAD. 

Tpcoa-iv 00* opvi^ vjX$€ 7r€pvja-efj(.€vat fJi€fii,acoaiVi 

aierog vxpiTreT^^, eir apicrrepa, Xaov Upycov, 

^oivyjevra "hpaKovra (pepcav ovv^^^eaart TreXwpov 220 

^aov afpap Q acfteifjKe, Tvapog <piXa oIki^ iK€a'6ai, 

01^^' ereXea^ae (pepav ^ofJievai reKeea-aiv eoTaiv. 

®f v}[J.e7g, enrep re TrvXa^ Kai rei')^^? ^A.yat<av 

pr]^o(ji.eSa aQevel' fx.eydXoo, e'i^coai ^ A^aioi, 

ov Koafx,(p Trapa vav(j)iv e\evaofJie&' avra KeXevSa' 225 

vckKov^ yap Tpcocov KaraX€i^pofJ.ev, ovg k€v ^A^^atoi 

Xa\Kw ^Yjcoaovatv, dff.vvofjt.evot nep) vyjav. 

me y^ vTroKpivatro BeoTipoirog, og adcpa Bvfj.f 

el^eirj repdcov Kai oi TreiOoiaro Xaoi." 

Tov S' ap' VTTO^pa i^av Trpoaecpr} KopvBaioXog EKrcop 230 
*' HovXv^dfJM, av fJiev ovKer €fj.ot (f)i\a ravr' dyopevetg' 
oiaOa Kai okKov fuiBov dfj.€ivova rov^e voyjaai. 
€t ereov 07] rovrov am anovbYfg ayopevetg, 
e^ dpa &07 rot eitetra Beoi (ppevag coXeaav avroi, 
'og KeXeai Zi^vog /xev epty^ovTroio XaQeaQai • 235 

^ovkecov, aare fj.ot avrog inrea^^ero Kat Karevevaev' 
rvvYj ^' Qtcovoiai ravv^epvyeaat KeXeveig 
TieiOeaBat, rcov ovri fj.erarpe7tOfj^ oi/§' dXeyi^co, 
eir eTTi Oegt lojat Trpog ijco r yjeAiov re, 

eiT €7c dpiarepa roiye irori ^o(pov yjepoevra. 240 

y]fi.€ig Sc fj.eyd\oto Aiog 'veiScofj.eBa ^ovKyj, 
'bg Tiaat Bvyjroiat Kai dSavdroiaiv avdaaet. 
eig olcovog dptarog, dfj.vv€aBat irepi Trdrpvjg. 
riTrre av ^ei^otKag TroXeft.ov Kai ^y^ior^ra; 
etTrep ydp r dXXot ye irepi KTeivcofi.eBa Ttdvreg 245 

viqva]v €Tr ^Apyeicov, aoi ^' ov ^eog eor' dTioXeaBat' 
ov ydp rot Kpa^ty] fj.eve^y]iog ov^e fJM,y^'qfj.cov. 
et ^e av 'tyfioryjrog dtpe^eai, yje rtv aXXov 

218. i^fie Aristarchus. imiKde 231. novKvMiAu Aristarchus. 

alii. novKv^diAav Zenodotus et Cha- 

230. Thv — ■jcpoae^pyj] rlv 8' ^[/.ei- mseleo. 
jSeT eirena, ^xe^a; Zeaodotus. 246. eV] vw' ZenodotUS. Xli. lAIAAOS M. 2!47 

avTiK €jM,co wo oovpi TVTteig «TTO flUjaov oAetTcreig. 350 

ilf «jja (pcovyja-ag ijyvjcraTO, TOt Ufx eirovro 
rjyrj 6e(7'7re(ri'Y}' eni ^e Zevg TepTrtKepavvog 
dopaev ant ^ldaiav opecov avefxoio QveXXav, 
V) p idvg Vfjav Kovivjv (pepeV avTap A^^^aiav 
Bekye voov, Tpcoatv ^e Kai"EKTOpi Kii^og ma^ev. 255 

Tovirep ^'i) Tepdeaat TteTtotBoreg y^e ^frjcptv 
pyiyvvcxQat ixeya Te^^/og Ayatm Tretp^fjTt^oy. 
Kpoaaag fxev irvpycov epvov, Kai epetTrov eTrdX^eig, 
(7TVjXag re Trpof^KrjTag ey-oyXeov, ag ap ^A^yatoi 
TrpcoTag ev yair} Secrav efxfxevat eyjxaTa Tcvpym, 260 

Tag oty avepvov, ekTrovTO ^e Tel^^^pg A^^atm 
pvj^etv. ov^be vv irco Aavaot yal^ovTO KeKevBov, 
aAX' oiye ptvoiat (3oav ^pd^avTeg endKl^etg 
(SaKXov aTT avTdcav 'hriiQvg vtto Tet^^^pg lovTag. 

^AficfiOTepco ^ A'iavTe KeKevTtocovT hit itvpycov z^^ 

TidvTOCTe (potT^^TYjv, fxevog OTpvvovTeg ^Ayatcov. 
aKKov fj.etKtyj,otg, aKKov cTTepeotg eireecr^xtv 
vetKeov, ovTtva Trdy^ /^^JC?? fxeStevTa i^oteV 

co (ptKot, Apyetcov og t eqoypg og re fxeaYjeig 
og re "^epetOTepog, CTret ovvco Ttdvreg ofxoioi 270 

dvepeg ev •^oKefXcp, vvv eirKeTO epyov aTraaiv 
Kat V avTo) To^e irov yiyv^cTKeTe. fiAi Ttg oirtcraco 
TeTpd(f>6oo TrpoTt v^ag ofJ.OKKyiJvipog aKOvaag, 
aKKa 7rpo(7aco teaBe Kat aKK^^Koiat KeKeade, 
ai Ke Zevg ^coy^atv 'OKvfnmog daTepoTiYiT^g 275 

ve^Kog ditcoaafj.evovg '^riiovg TtpoT) daTV YieaBai^^ 

"■Of Tcaye Ttpo^ocovTe fJ^yviv coTpvvov 'Ayaicov. 
Twv &', coaTe vicpd^^eg x^°^°S TtiTiTaat 6afj.eta) 
vifj.aTt yeifj.eptcp, ore t copeTO fLyjTteTa Zevg 
Vi(f)€fx,€V, dvdpcoTTQiai 7ri<f)avaK0fJ.evQg to. a K^Ka' 280 

276. veiKoi] vlmq Aristarchus. 

277. wpojSoSj/T*] Schol. : Kaj evta, rav vi:ofA.v>)iA.a,ruv " Ttpo^dovrt." 248 lAIAAOS M. ILIAD. 

Koi[xy]a-ag S avefAovg p^ee/ efJ.Tre^ov, o^pa KaXvt^ 

v;/^Ac5v 0|5e&)v Kopv^ag Kai Trpwova^ aKpovg 

Kai TreOia XtOTevvTa Kai av^pav Triova epya, 

Kat T e(f> aXog TroKivjg Ke/VTai Xi^eatv re Kai aKTa7g, 

Kvfj.a ^e f/.iv TrpoaTrXd^ov epvK€Tai' aXXa re TtdvTa 385 

eikvaTai Ka6v7iepB\ oV eTrt/Spiay] Atog Q[xj3pos' 

bjf Tav afjuf>OTepaae Xi$ot iraToovTO &afX€iai, 

at fxev ap eg TpZag, ai S' €K Tpcocov eg- "" kyatovg, 

^aXXofLevm' to &e TeT^^^os virep irav '^ovnog opccpei. 

Oy^' dv TTCO TOTe ye Tpaeg Kal <pai^tff.og ' EiKTCop 290 

Te/p^eof eppyj^avTO irvXag Kat futKpov oyyja, 
et fKyf ap vtov eov Ziapitrfiova fkriTteTa Levg 
{opaev Itt* ^Apyeiotatj keovB^ oog (3ovatv eXi^iv. 
OAjTtKa aaivtoa fj.ev irpoao eayeTO navToa eiai^v, 
KaXyjv '^(aXKeti^v e^i^XaTOV, ^v dpa '^^aXKevg 395 

y]Xacr€V, evToadev &e (Soetag pd^^e 6afj.€tdg 
yjpvaetyjg pd0^otat ^tyjveKecrtv Tiep). kvkXqv. 
T^v ap oye TrpocrOe a-ypfj.evog, 'bvo 'hovpe Ttvdaacov, 
py] p tfKev coaTe Xecov opeatTpocpog, oaT eirioevrig 
trjpov efi Kpeim, KeXeTat Se e 6vf>.og dy^vcop 300 

fx.y]Xoov TretprjaovTa Kai eg TtvKtvov ^ofkov eXSeTv 
etirep ydp 5^' evpyiat Tiap avTO<pt /3coTopag dv^pag 
avv Kvai Kat Oovpeaat (pvXdaaovTag Trept f/iyjXa, 
ov pa T aTretpyjTog fi.efJ.ove aTaBfj,oTo diea6at, 
aXX oy ap y] yjpiraqe fj.eTaXfj.evog, y]e Kat avTog 30^ 

e(3XyjT ev TrpcoTOtat 6oyjg diro yetpog dxovTt' 
cog pa TQT avTtdeov ^apiryi^ova 6vfi.og dvy]Kev 
TeTy(pg eTrai^at ^td tc p-^^aa^at eirdh^etg. 
avTiKa &€ TXavKOV Trpoaecpy], TrarS '\7riroXoypto 
" VXavKe, Tty] ^y] vcoT TeTtfj.y)fj.ea6a f>.dXtaTa 310 

281. l/AireSov Aristarchus. a- 295 . e^ijAaTov Zenodotus. i^-q- 
a-neTov Massiliensis. XaTov Aristarchus. 

283, A4>T£WTa Massiliensis. 296. ^Xao-ev] eli>M<r Zeno- 

kunoZvra {>.an€OVta 1) Aristarch. dotus. XII. lAIAAOS M. 249 

edp-^ TC Kpeaaiv t yjoe TrAeioig oeTtaea-a-iv 

h AvKtyj, irdvreg Ve 6eovg ag eiaopococriv ; 

Kai refxevog vefxofxeaSa fj.eya aavSoio irap' oyBag, 

KaXov (f)VTaXivjg Kai apovpvjg 7rvpo(f)opoio. 

Tco vvv yjpfi KvKioidt fxeTa TrpaTOicriv eovTag 315 

e<TTaf/.ev y^e fJ^ayvig KavaTetpyjg avTt^okyjaat, 

0(ppa Ttg ai& eiTryj AvKtav irvKa ScopyjKraav 

* ov fj.av aKXvjeig Avkivjv KOLTa Kotpaveovatv 

y]fj.eTepot ^aatXyjeg, e^ovat t€ Tr/ova fj^yjXa 

otvov T egatTOV fj.eAii^oea aAA apa Kat tg 330 

ecr^Aoy, eTret AvKiotat fneTa TrpuTOtat f/.a'^ovTatJ' 

d TreTTOV, ei fxev yap 7roKefJ.ov irept Tov^e <f>vyovTe 

atet ^^ fj.eXKotfj,ev ayrjpa t aBavaTco Te 

eaaea6\ ovTe Kev avTog evt TrpcoTOtat fi.a'^otfi,yjV 

ovTe Ke ae aTeKXotfj.t fJ.ayYjv eg Kv^tavetpaV 325 

vvv S' — efJ.TTVjg yap KVjpeg ecpeaToiatv davaTOto 

fwpiat, ag ovk eaTt (j^vyeiv (SpoTOV ov^ vTraXv^at—— 

tofJ.ev, vie TOJ evy^og ope^of/.ev, yje Ttg yjfj.h. 

\lg €(paT , ovOe 1 XavKog aiteTpaTreT ovo a^^tuyjaev. 
Tw S' idvg (3y}Tyjv AvKtcov fj.eya eBvog ayovTe. 330 

Tovf ^e i^m piyyja' viog rieTeftio Mevec-^e:;^'' 
Tou yap ^yj Trpog Ttvpyov taav KaKOTYjTa (pepovTeg. 
'TraTTT^vev ava Trvpyov Ayatcav, et Ttv tOotro 
yjyef/.ovcov, oaTtg ot apyjv eTapotaiv afhvvai' 
eg ^' evoyja' AiavTe ^vco, TioXefj.ov aKopyJTCo, ^^^ 

eaTaoTagfTevKpov Te, veov KXiatyjGev lovTa, 
eyyvdeV aXX' ov ircag 01 eyjv (BcoaavTt yeycoveiv 
Toaaog yap KTvirog yiev, avTyj §' ovpavov iKev, 
l3aXXofJ.evcov aaKecov Te Kat iTrTroKOfj.cov TpvcftaXetcov 

318 a^X„er? Aristarchus et x ^^. ^. ^^.^^^ ^j. 

al x«P'e<TT6pa; _ Nam sic corri- ^^./^^^.^^ 

gendum quod m Marciano A . Aristarchus. &- 

qui m textu a/cXvje?? nabet, ad- ^,^^^ . ajii^ 

scriptum est ov aKXesa- al api- ^50 lAIAAOS M. 1LIA0. 

Kai 'TTvkecov* Traaai yap eTroi^aTO, roi ^e KaT avTaf 340 

i<TTafj.evoi TreipavTo /3iy] pi^^avTe? laeXQeiv. 

ai^ipa &' eit A'iavTa 'Trpoiei KVjpvKa QowTrjv 

" ep^xeo, die SocoTa, 6em Aiavra KaKeaaov, 

afMpoTepa [mv [j.a,KXov' yap k 05^' apiaTOV aTtavTm 

eiTj, eitei tot^ r^&e TeTev^eTai ainvg oXeQpog. 345 

w&e yap e^piaav AvKim ayoi, 01 to Trdpog Ttep 

^ay^rie^ig TeXeOovai KaTa KpaTepag va[J.ivag. 

et ^e a(l>iv Kai KeiBi Tiovog Kai veTKog opcopev, 

aXKa Ttep olog iToo Tekafxaviog aXKif^og A'iag, 

Kai oi TevKpog afi.^ eaireaQa to^cov ev ei^ccg." 350 

iig ecpaT , ovO apa oi Kyjpvg aTnarjaev aKovaag, 
yS^ Se Qeeiv itapa Te^iyog A^^^aiav yaXKoyiTcavoov, 
aTvj ^e Ttap' AldvTeaai Kicav, eiQap ^e Trpoarjv^a 
" AiavT , ^Apyeicov yjyvjTope '/aKKQy^iTcavcnv, 
i^vctiyei IleTewo ^iOTpecpeog (piKog viog 3^^ 

Keia ifJ-ev; ocppa ttovoio [J.ivvv6d Ttep dvTidavjTov, 
d,[/.(f)OT€pct} [Lev [JMKkoV b ydp k 05^ apiaTov divdvTcav 
eivj, htei Taj^a KeWi TeTev^eTai alirvg okeQpog' 
to&e yap e^piaav AvKicav dyoi, oi to Ttdpog Trep 
^a-^^jpvjelg TeXeBovai Kara KpaTepag vafXivag. 360 

el ^e Kai evOd^e Ttep 7toKe[j.og Kai ve^Kog opcopev, 
dXkd Ttep oiog 'iTCo TeKa[j.coviog aKKi[J.og Aiag, 
Kai ot TevKpog a[j^ eaTteaQo) to^cov ev ei^cog." 

''Q.g 'itpaT, oy^' dTttQvjae [J.eyag TeKa[t,coviog Aiag. 
avTiK 'OiKid^vjv 'eitea TtTepoevTa Ttpoayjv^a g6^ 

" Aiav, a(f>ui /xev avQt, av Kai KpaTepog AvK0[>.'^^7}g, 

340. i:aa-ai yap iirSxaTo Ari- 348« '^'** '^^'^^* Aristarchus. 

starchus, non iid<rai yap iitai- KocKeta-e Zenodotus. 
jjaTo, quod ei tribuit scholiasta, 350. dBeTeZrai, etiam ab Ari- 

confusum cum altera scriptura stophane. 

Tcdaaq ydp eVyxf^J^o, qU3e Zenodoti 359. wSe] Kew-e Zenodotus. 

filit. 365. aiiTiK '0~i\tdhiv] avTiK 

342. 343. AtavTa] AllavTe Ze- ap* 'lA<aSijv Zenodotus. 

nodotus. 366. a-(pu'i'] a(pSe Zenodotus. XII. lAJAAOS M. £51 

ccrraoTef Aavaov^ OTpvveTov i(f)i fAa^^^eaSat' 
avTap eycb KeTa- €ifA.t Kai avTioo) 'TroXifJLOiQ* 
aixpa ^' eKevaofmi avTtf, ctt^v ev Toif €'7ra/j,vvca." 

"^Of apa (f}cov7]aaf a^^e/Sv] TeXafji^covio^ A'ia^, 370 

Kai oiTevKpog af>. jje Kacriyvr]TOf Kai OTraTpog' 
ToHg § afj.a Tiav^^im TevKpov <f)epe KafKitvXa To^a. 
evre Meveo-fi^of fji.eyaBvfJ.ov icvpyov ikovto 
Tei^^^eof evTog lovTeg, — e7retyoft.evoiai S ikovto — 
01 ^ eir e^ffaX^eig ^ahov epefJLV^ XatKaTrt iaoi, 375 

i(f)6ift,ot AvKtcov •riyr}Topeg y]te fJ.e^ovTeg' 
(xvv ^ e^dXovTO fKdyea^ai evavtlov, apTO ^' dvTyj. 

Atag ^e TrpccTog TeKaft^covtog dvdpa KaTCKTa, 
HapTT^^^ovTOs eTaipov, KTrtKXyja fj.eyd6vft.ov, 
fj.apfj.dp'f oKpioevTi jSaXav, pa Tetyeog evTog 380 

Keno fJ-eyag irap €7ra\^iv VTcepTaTog' ov^e k€ fjiiv pea 
yetpe(T(7 afj.(poTepy]g e^xpi avijp, ovoe /xaA i]pcov, 
oloi vvv jSpoTOt eia ' t ap v\po9ev efx^a^ detpagj 
BKd(T(7e &e TeTpd(f)aX.ov Kvvei^v, (tvv V ocTe' dpa^ev 
TravT afLvbtg Ke(f)aKy]g ap apvevTv^pt eoiKcog 305 

KditTiecr d(f) v}pv]\ov iivpyov, Xnte S' ocxTea 6vfj.og. 
TevKpog Se TXavKov, KpaTepov Tral^^ 'iTntokoyoto, 
/» e7ie(T(xvfj.evov fSdXe Tef^eog vxpv^KoTo, 
yj p t^e yvff.vc>}6evTa [Spa^^iova, Travae ^e ydpfKyfg. 
a\p S' «TTO Tef^^eog dXro Xa6av, tva ft.yj Tig 'A-^atcov 390 

f3X'^fj.evov d^p-^aeie Kai evyeTOfr eiteeaatv. 
^ap^ny^^ovTt & ayog yeveTO TXavKov dntovTog, 
avTiK eirei t evoy]aev ofJ.cog b ov AoyoeTO yapft,y]g, 
aAA' oye @eaTopi^y]V AXKfuHova ^ovpi 'tvyy^aag 
vv^ j e/c eanaaev ey^g eairofj.evog 'Tteae Oovpi 395 

7rpy]vy]g, dfj.(f)i &e 01 ^pd^/e Tevyea TtotKtXa '/aXKcp. 
YiapTty^hv &' dp eitaK^tv eAwv xepai aTt/Sapyjatv 
eXp^', ^ ^' eaiteTO itdaa '^iaft.Ttepeg, avTap vitepBev 

368. Kiia-''] KuO" Zenodotus. starchus et plerique libri. xe*/;/ 
382. %6/^ea-o'' di*(poT€frii; Ari- ye r^ ^"^^PII fuit iv raii; KotvoTepccii. 252 lAIAAOS M. ILIAD. 

ret^/pg €yv[j.vadv], 7roKie(y<n. ^e QYjKe. KeXevBov. 

Tov &' Aiag Kai TevKpog 0fJi.apT'^a-av6 6 [J.h iw 400 

^€^Xy]K€i reXafJMva iiepi (xr-^Beaai (^aeivov 
aairitog af/.^i^porrjg' akXa Zevg Krjpag afi.vvev 
Trai^og eov, [J.rj vv]V(riv ein "^pvfxvYjai ^af/.€i>]' 
Aiag &' aa-TTi^a vv^ev €7raXfj.evog, oi/^e diaTrpo 
7]?\.v9€V eyyeiv], arvcf^eXt^e &e fji.iv fj.efj.a<ara. 405 

'^copvjaev apa rvrtjov eTraA^iog ovo oye Trafj.itav 
yaC,€X ^ eitei 01 6vf(.og eeXTrero Kv^og apea6ai. 
KeKXero S' dvri^eoia-iv €Xi^afj.evog AvKioiaiv 
" w AvKioi, ri T ap' w&e fj.e6i€re 6ovpibog d\K^g ; 
doyakeov te fJMi eari, Kai l<p6ifj.^ Trep eovri, 410 

fj.ovva pr]^afj.€V(a 6€cr6ai Trapa v/jvcj-i KeKev^oV 
aAX' €(f}Ofj.apr€ire' irXeovm ^e roi epyov afj.€ivovr 

""Of ecf^aS*, 01 ^e avaKrog inro^^eio-avreg 0fJ.0Kk7]v 
fj.aXKov €7r€/3piaav (3ovkY](f>opoy dfupt avaKra, 
^ApyeToi h erepadev eKaprvvavro ^akayyag 415 

reiyeog evroa^ev, fj.eya te acpiai (f)aivero epyov' 
ouT€ yap t(f>6ifj.oi Avkioi Aavawv eSvvavTO 
retypg p'/]^dfj.evoi 6€a6at Tcapa w}vat Kek€v6ov, 
ovre TTor atyjxfjfvat Aavaoi AvKtovg e^vvavro 
retyeog aip coaaa6at, e^ret ra Trpcora Trekaadev. 420 

J..JV ■> 1 ,■) y/ 5v/»>/ 5, / f. 

akk war afj.(f) ovpotai Ov avepe Oyjptaaaoov, 
fJ-erp ev yepatv eyovreg, eTrt^vvo) ev dpovpf], 

f/5J»/ J\ / J/c» VV 

ur okiyu} evi %w/3W ept^rjrov irept tavjg, 

cog apa rovg Oteepyov eivakqteg ot vnep avrecav 

Siijouv aXXijXwv dfj^i ar^j^eaai ^oetag 425 

dairi^ag evKVKkovg katarfid re Trrepoevra. 

mkkoi S' ovrd^ovro Kara ypoa vvjkei yakK^, 

404. ovU Aristarchus. ■^ Se 420. Schol. : oi/Va? niKaaOev 

alii et ^ Kon/-q. 'lccKaq. Quo significare videtur 

407. iehirerQ Aristarchus. iiK- Aristarchum scripsisse TrpSra iti- 

ScTO alii. "Kaadev, alios tt/jSt' iniXaa-Oev. 

412. icpofAapreiTe'] icpai^apTeTre 423- oKiy^ iv) X^P^I oAiyfi iv) 

Aristarchus. i<pof/.apre'irov alii. %«/;>) Zenodotus. XII. IAIAA02 M. 253 

vjjxh OT€oi aToecfiSevTi fJLeTdcf)p€va yvfxvcodeiv] 

[xapvaixevav, iroWoi ^e &/a/x7repe? dairi^bog avTVjg. 

irdvTyi Vfj Tivpyoi Kat eTrdX^ieg aifjiaTi (f)C0T(cv 430 

eppd^aT dfJi,(j)0Tepct)6ev aTro Tpcocov kui ^Ayaim. 

aAA' oy^' obg e^vvavTO (f>o/3ov itoiyjaai ^Ayaim^ 

dXX^ e^xQV wo-re TdXavTa yvvyj '/epvyjTig dXyjSvjs, 

^T€ (7Ta6fjiov 'eyovcja Kai eipiov afj.(f)ig dveXKei 

lad^ova, iva Traicriv deiKea fj.icr6ov apyiTai' 435 

wf fj.ev Twv CTr; /Va fJ.dyyi TeTaTO iiToXefj.og re, 

Trpiv y OTe d*/ /jevg Kvoog virepTepov tiKTopi owKev 

TLpiafJ.1^1^, og irpcoTog eavjXaTO Ter)^of Ap^a;aiv. 

^i/Vev ^e ^iaTrpvaiov Tpcoeaa-i yeycovcog 

" opvva6\ iTnrodafAoi Tpcoeg, pYjyvv(x6e Ve Te^ypg 440 

^Apyeicav Kai vyjvo-iv evieTe SecnriOaeg Trvp. 

i2f (f)aT eTTOTpvvcov, 01 oyao-; 'TravTeg aKovov, 
idvcrav eTTt Tei^/og aoXXeeg. ot fj.ev eireiTa 
Kpoo-adcov e7re(3aivov aKa-^^Keva "^ovpaT eyovTeg, 
"EtKTCop ^' dpTvd^ag Xaav (f)epev, og pa TrvXdcov 44^ 

ecTTyiKei irpoa6e, Trpvfj.vog izayyg, avTap V7rep6ev 
ogvg ey\v tov 6 ou Ke Ov avepe Ov}fj.ov apiaTCo 
pyjtoicog eTT afJiagav air ovOeog o^/Xicra-etav, 
otot vvv (SpoToi ela' ^e fj.tv pea TrdXXe Kat oiog. 
[tov 01 eXa(f>pov e6y]Ke K.povov iraig ayKvXofi.y}Teco.'\ 4^0 

ag V OTe 7rotfii.y]V peia (pepet ttokov apaevog otog 
Xetp) Aa/Swv eTepy], oXiyov ^e f/.iv dy6og eireiyet, 
Ctig EjKTcap tavg aaviOcov (pepe Xaav aetpag, 
ai pa irvXag eipvvTO irvKa aTt(3apcog apapvtag, 

428. oretp Zenodot. otm alii. 446. eaT^Kei Aristarchus. el- 

430. Sij] 8' ^ Tyrannio. a^^Ket alii. 

435. aetKea'} avetKea scriptum 45 O- o.Qeie^tTat, etiam ab Ari- 

esse, sed prsestare aetKea anno- stophane, nec legit Zenodotus. 
tavit schol., aiAefA^ea memorans 45 1 . (pepei'] Schol. : out«s (i, e. 

e/f Tou TToo? To 'B.ivdivoi; irapdho^ov. sic Aristarchus) Sta ToS e. Alii 

444. uKaxiAeva hvpaT e%ovT6?] igitur ahter, fortasse <pepot vel 

em) deov eKMOv a^S^K ZenodotuS. ^epri. 254 lAIAAOS N. ILIAD. 

hK^i^ag v^Xdg' ^oioi &' evToarOev o%^e? 455 

eiyov eTrifjfi,oi(3oi, fx,ia &e Kk^^^ig lirap^fjpei. 

cTToy te [x,d?C lyyvg im, Kat epei(rd[JLevog ^dke [xeaa-ag, 

ei/ ^iajSag, iva fx.'^ ol dcpavporepov (5eXog eiyj, 

pvj^e V aTt d[X(f)OT€povg daipovg' 'Jieae ^e KiBog eiaa 

(BpiBoaivq, [Mya S' dfji<j>) TTvKai [xvkov, oy^' ap* oyrieg 460 

efyj^eBeTYjV, a-avi^eg ^e ^ieT[i,ayev dWv^ig dXXrj 

Xaog vTTO pntyjg. V ap eaBope (f>aih[i,og EtKTCop 

vvKTt 6oyj aTokavTog vTrcoTria' Xd[MTe ^e xaXKW 

(TTreptaXeai, tov eeaTO Ttepi ^poi', ^ota ^e xepciv 

^ovp' e)(ev. ov Kev Tig [/,iv epvKaKoi dvTi^oX^<Tag 465 

vo(T<f>t BeS)V, OT eaakTo Trvkag' irvpt o(X(je Oeooye/, 

KeKXeTO &e TpccecTaiv e\t^d[i.evog KaB' o[t,iXov 

Te^yog vTtep^aivetv Tot S OTpvvovTt ttiBovto. 

avTiKa ^' 01 [Jiev Telyog V7tep(3aa-av, 01 ^e KaT avTag 

'TTOtyjTag eaeyrjVTO itvXag. ^avaot ^' ecf^o^i^Bev 470 

y^ag dva yXa<f>vpdg, o[t.a^og S' dXiaaTog eTV/By]. N. 

Map(?7 eTn tols vavcriv, 

Zei/g S' eTtet ovv Tpcodg re Kat EKTopa vyjvat 7reAacr<rev, 

Tovg [tXv ea Ttapa TJja-t ttovov t ep^e^ev Kat oi^vv 

vci}Xe[xeci}g, avTog ^e itdXtv TpeTtev oa-ae (f>aeiv^, 

voa<f>tv €<f> iTnroTToXcov ©pyjKcHv KaBopco[Levog aiav 

yivaav T dyY€[i.dyrciiV Kai dyavm l7nryj[f.oXyuv 5 

yXaKTO<f>dyccv, ^A^icav re, ttKatOTdTcav dvBpcaitcov. 

462. iivo] V1C0 Tyrannio. 2. ircipa] •jrepl Zenodotus et 

465. ov Kev] ovK av Aristar- Aristophanes. 
chus, ut idem N, 289. ^x^f^^^l ox^i^ev (oxeeiv}) Zeno- 

ipvKaKoi Aristarchus. ipvKaKev dotus. 
alii, 6. hKaioTxTuv Aristarchus. S»- 

468. orpvvovTt Aristarchus. 0- Katordrav t' alii. 
rpvvavrt alii. XIII. lATAAOS N. 255 

€f Tpoivjv S' ov TtdfJMav eri rpeTrev oaae cf^aeivco' 
ov yap oy dBavaTm riv eekaero bv Kara Svfxov 
hXBovr yj Tpcoeaaiv dpvj^efj^ev 77 AavaoT<nv. 

Oy^' dXaoaKO-TnvjV e/j^e Kpeim evoGfxBaV lO 

Kat yap 6av[/.a<^cov vjaro 'rrroXejJ.ov re fJt-d-^^vjv re 
vxpov eir aKporarvj^ Kopv(f)^f 'EdfJLOv v\v]ecr<7V]f 
QpvjiKivjg' evSev yap e^aivero Ttdaa fuv IS^, 
(jtatverQ ^e Ylpidfxoio TtoXig Kai vvjeg ^A.yai<av. 
evu ap oy eg aXog e^er im, eXeaipe b Ayaiovg i^ 

Tpcoatv "^afLvafJLevovgf ^it ^e Kparepag evefj^eaaa. 
AvriKa ^ ef opeog Karel3v}(Tero iiatTtaXoevrog 
Kpanrvd Trocrt TrpoPt^dg' rpefxe ^ ovpea fJtMKpd kcu vXvj 
Trocratv vtt' dBavdrotat Yloaet^doovog lovrog. 
rpig fi!ev ope^ar tcov, ro ^e rerparov tKero reKft-ap^ 20 

Alydg, ev6a re 01 /cXvra ^cofii>ara (BevBeat Kifivvjg, 
'^pvaea ft.apfj.atpovra rerev^arat, d<f>9tra aiei. 
ev5' e\6cov vtt oye(T<pt rtrvcrKero yaXKOiro^^ iintco, 
ooKVTrera, y^pvaevjcxtv edeipvjcxiv KOfJ.ocovre, 

•)(pv(rov S' avrog e^vve Trept y^oC yevro §' tfJMcrBXvjv 2^ 

"Xjivaeivjv evrvKrov, eov S' eTie(Bvj(xero ^i(f)pov' 
p^ eAocav eTTt KVfj.ar araAAe Oe KV)re vtt avrov 
Trdvrodev Ik KevQfJMV, oz/^' v}yvoivj(7ev dvaKra' 
yvfiocrvvii &e 6dKa(T(xa 'bttararo. rot V eirerovro 
pifixf>a fj.dX\ oy^' vitevepQe dtaivero ')(d\Keog d^caV 30 

rov S' eg 'A^a/wv v^af evcrKapSfxot <f)epov tTnrot. 

"E(7T/ ^e r; aTreog evpv (BaBetvjg (3evBe(Tt \ifj.vv]g, 
fLecTcrviyvg Tev^oto Kat lfj.^pov TraiTraXoecTcrvjg' 
evB^ iTnrovg €(Trv]cre Ylocret^^dcov evoai^^^Bcav 8. 07] ^'f' Aristophanes. " v-k air^." 

12. ««■/JOTaTij^ Kopvcfrliif^ aKpord- 28. vjyvol-^a^ev^j rjyvoiijaav Ari- 

T1J? Kopv(p'^i; Aristarchus. starchus. 

SdiAov'] 'Sdov schol. ovK ditlda- 29. <y7j6o(rw]j Aristophanes et 

vov jpacprjv essc dicit. Est for- Herodianus. ytiQoa^vq Aristar- 

tasse Aristophanis. chus, yifiofrvv ^ Herodicus. 

27. vir' auToS] Schol. ; h a,KXm 256 lAIAAOE N. 40 45 50 Xvaag l| oyeav, irapci V aiJi.(3poatov ySaAev eioap 
e^fjievai' a[Ji(f>i ^e iroa-a). ire^ag e^aXe ')(pvcretag, 
appifjKTOvg aXvTOvg, o<f)p €[JiTre^ov ai)6t [xevotev 
voaTfjaavTa avaKTa' ^' eg aTpaTOV co^er Ayat(av. 
Tpmg oe <j)Xoyi laot aoXKeeg, ^e Gvekkrj, 

EiKTopi YlptaiJ.i^y] afxoTov [j.efj.aaTeg eirovTO, 
aj3pofj.ot aviayot' e\i:ovTO t\ vyjag 'A-^^aicov 
atpvjaetv, KTeveetv &e irap avTo<f)i iravTag aptaTovg. 
aWa JJoaet^dcov lyatyjoyog evvoaiyaiog 
^Apyetovg coTpvve, (3a6etY]g e^ dXog ek6av, 
etadfj,evog ^dXyavTi ^e[J.ag Kat aTetpea (f>av^v' 
AtavTC TrpcoTO} irpoaecfjYj, fj.efj.aSiT€ Kai avTco 
*' Aiavre, acf>cb [/.ev re aacoaeTe Xaov ^Ayaicav 
okKrig fj.vvjaafi.evcc, fi.v]^e Kpvepoh <f)oj3oto. 
aXKri fj.ev yap eyay ov oeiOia yeipag aaiTTOvg 
Tpcocov, ot fj.eya TeXy^og v7repKaT€(37]aav ofi.t\a}' 
e^ovatv yap airavTag IvKvr^ft.i^eg ^Ayatot' 
TV] ^e 0»; alvoTaTov Trept^ei^ta [ly] t; 7rd6coft.ev, 
Yj p oy AvaacooY]g <pAoyi etKeXog Y]yefj.ovevet, 

tiKTCop, og i\iog evyeT eptabeveog Tratg etvat. 
a<f)aiv ^ d}^€ 6em Tig evt <f>p€at itotY^aetev, 
avTco 6' €aTaff.evat KpaTepcog Kat avcoyefLev aXKovg' 
tS) Ke Kai eaavfj.€vov Trep epcoY^aatT dito VY]m 
coKVTTOpcov, €1 Kat fj.tv ^Okvfj.ittog avTog eyeipet. 

'H Kat aKY]7ravicp yatY^oypg evvoaiyatog 
df)i<f>0T€pco KeKOTiug irXYjaev fJ.ev€og KpaTepoTo, 
yvla V e6Y]Kev eXa<f)pd, Trodag Kai yeipag vTrep6ev. 
avTog j coaT ipY]g coKVTTTepog copTO TreTeaoai, 
og pd T dii aiyiXiTTog 7reTpY]g Tieptfi.YjKeog apBetg 
opfj.YjaY] TT^toto ^tcoKetv opveov a\Xo, 41. aiiccxoi] avtxxot Chrysip- 6o. KiKOcpuq et KeKOTtu(i Aristo- 

pus Stoicus et Dionysius Thrax. phanes (Aristarchus ?). KeKoicoiv 

5 I . e^ova-tv] a-x^ri<rov(7tv Ari- Antimachi editio et Chia. 
starchus. ILIAD. 

35 55 60 XIII. lAIAAOS N. 257 

»$• a^TTO Tcov Tji^e Tloaei^aay evoaiyQav, 65 

ro7iv §' eyva irpoa6ev 'Oi"A^of rayy? A/af, 

ali\ia V ap AHavra Trpoa-ecfyv} TeXafAoovm viov 

" Atav, eTret Ttg vai' 6em, ot OKvfMtov e^^^pvatv, 

fj.a.vTei ei^ofJi.evog KeXeTai Trapa vvjv^rt fx.a')(e(T6at — 

ovh^ oye KaAp^af eari, 6eoTrpo7ro<; olavtaTyjf yo 

r^^v/a yap ff.eT0Trta6e tto&wv ^^e Kv^fxaav 

pef eyvcov aTrtovToq' apiyvccTot ^e 6eoi Trep- — 

Kat c efjiot avTco <ivf/.og evt (jTyjuea-ai (piKoKnv 

fjLaXkov €(f)opfA.aTat 7ioXefj.i^etv ^^e fji,d')(ea6ai, 

fj.atfxwcoat ^ evep^e Tro^ef Kat xei^ef V7rep6ev" y^ 

Tov ^' airafj.et^ofj.evog Tipoaecj)-/} TeXafj.covtog Aiag 
" ovrca vvv Kat efJ.ot itept ^ovpart '/eipeg aairrot 
fiaift.^(Ttv, Kai fj.ot fj.evog copope, vep6e &e ma-cnv 
ea(jvfj.at afj.(f)orepot<7t' fj,evotvcoco &e Kat oio.g 
'KKTopt Ylptaf/i.i'^'/} afJ.CT0V fjiefj.aa)rt fKayea6at. 80 

''Q.g ot fJ.ev rotavra Ttpog aXXvjkovg ayopevov, 
"XapfJ.yj yf\6o<7vvoi, rrjv (T<j>tv 6eog efJ.(3aXe 6vfj.(p' 
Tocppa ^e Tovg om6ev yatrfoypg capaev'' Ayatovg^ 
ot Trapa vrivat 6oyjc-tv ave^^v^^ov <f)iKov yjrop. 
rcov p' afj/x. r apyaXecp KafjArcp ^iXa -yura XiXvvro, S5 

Kai a<f)tv oc^^og Kara 6vfiov eytyvero ^epKOfj.evot<xtv 
Tpaag, rot. fj,eya rei^^og VTrepKarelSyjaav 6fj.iXcp. 
rovg oty eiaopocovreg vtt o<f)pvai haKpva Xei/Sov 
ov yap e<pav (f>ev^ea6at vireK KaKov. aXX evoaty^cov 
peia fJ.eTetadfj.evog Kparepag corpvve (f)dXayyag. 90 

TevKpov eTTt Trpcorov Kat Ayjirov y]X6e KeXevcov 
riyjveXecov 6* y^pcoa ©oavrd re AyjiTrvpov re 
T^y]ptovy}V re Kai ^AvriXoypv, fi.^qaTcopag avTTJg' 
rovg oy eitorpvvcav 'eivea Trrepoevra Trpoayfv^a 
" a/^wf, 'Apyeiot, Kovpot veot' vfj.fj.tv eycoye 95 

f(.apvafj.eyotai 7re7roi6a aacoaefj,evat veag dfjAg' 

71. t^"'"'] 7p. ifl|t*aTa. t-x^fA.a.Ta 92. Il^i/sXeav] riTjfeXeov Ari- 

Zenodotus et Aristophanes. stophanes. 258 lAIAAOS N. ILIAIJ. 

el ^' vfJLeT^ TtoXefj.oiQ f/.e6-^a-eT€ XevyaXeoio, 
vvv "^7} ei^erai vjfjiap vito Tpcoeo-at '^afx^vai. 
ca TTOTTot, 7] fneya QavfJia toS' ocf)6akfj.o7(7iv opafjiat, 
tetvov, b ovTTQT eyaye TeXevT^areadai e(pacrKov, loo 

Tpaag e(j> vjfj.eTepag levat veag, ot to napog irep 
(pv^aKivyjg eXa(f)otaiv eotKecrav, aiTe KaQ^ v\y]v 
6ooav •nap^aXtm re Xvkcov t yfia TieXovTat 
avTwg v}kaaK0V<7at avdXKt^eg, ovV eirt yapfkfi' 
ug Tpaeg to irptv ye fj.evog Kat yeipag ^Ayaim 105 

lj.tfj.vetv ovK e6eXea-Kov evavTiov, oy&' yj^atov. 
vvv &e €Kag TioXtog KoiXyjg eTri VTjvat ft.d^/ovTat 
y]yefi.ovog KaKOTVjTt fi.€6r)ft.oa-vvr}a-t re Xaav, 
6t Ketva eptaavTeg dfj.vvefj.ev ovk e^eXovatv 
vvjcav aKVTTopcov, dXXd KTetvovTat dv avTdg. iio 

«AA' e; orj Kat Trdfj.itav eT^TVfj.ov atTtog eaTtv 
Tjpcog ATpei^Tjg, evpvKpetcov Ayafj.efj.vcav, 
ovveK dTTTjTifJivjae Tto^coKea TlvjXeicovaj 
vjfj.eag y ov Trcog eaTt fj.e6tefj.evat mXefi.oto. 
dXX^ dKecofxe^a 6aa-a-ov' dKeaTat TOt (ppeveg ea6Xcov. 115 

vfj.e7g & ovKeTt KaXd fj.e6ieTe Qovpt^og dXKVjg 
TrdvTeg dptaTOi eovTeg dvd aTpaTOV. ov^ dv eycoye 
dv^pt fJM,')(Yiaatfj.rjv oaTtg TroKefJ.oto fj.€6eiv) 
Xvypog ecov' vfuv &e vefi.eqacoff.at Trept K^pt. 
a> Tremveg, Tdya &^ Tt KaKOv irotvjaeTe ft.ei^ov I20 

T^^e fj.e^iqfj.oavvvi' dXX ev (f>peai 6ea6e CKaaTog 
ai^co Kat v€fj.eaiv' Vlrj ydp fj.eya veTKog opcopev. 
' EiKTCop ^^ napd v^vat ^ovjv dya6og TroXefii^et 
KapTepog, eppvj^ev ^e itvXag Kat fKaKpov oyvia^^ 

' £lg pa KehevTtocov yatvjo^^og copaev^Ayratovg. 135 

dfj.(JH ^' dp^ AiavTag '^otovg taTavTO (f)dXayyeg 

103. Oauv Aristarchus. BuZv 107. vvv 8e eKaq Zenodotus et 

Pamphilus. Aristophanes. vvv S' eKaBev alii. 

•jrapSa^uwv Aristarchus. "nopba- JI5- TOj] Schol. : ev Ti<Tt ruv 

AKaf ahl. vTro[AV/itji,d.Tuv " re." XIII. lAIAAOS N. 259 

Kaprepai, a$ ovt av Kev Aprjg ovoaaiTO /xereA^wy 

cvTe K ^ABYjvaiv} Kaoacroog. oi yap apiaTOi 

KpivBevTeg Tpwdg re Kai ' EiKTopa ^7ov eixtfxvov, 

<f>pd^avTeg ^opv ^ovpi, adKog adKei 7rpo6e\v[ji,vca' 130 

> \ >/ » > /^' '/ <S f f >/l\5>/ 

a(T7[ig ap auTriO epeioe, Kopvg Kopvv, avepa avYjp' 

xpavov &' tTTTTOKOfj.oi KopvQeg Xa{x,7rpoT(rt (pdXotaiv 

vevovTcov cog ttvkvoi e(j)eaTaaav dXkyjKotatv. 

e^yyea e-^Tva-aovTO Bpaaetdm diio yetpav 

aeiofj.ev'' ot S iBvg <f>poveov, [X,€[J.aa-av &e [^dyeaBat. 135 

Tpwef &e TTpovTvxpav aoAAeef, ^^j^e S' dp"'EKTap 
avTtKpv fxefjuxug, okootTpo^^^pg u^g aTTO TreTpvjg, 
ovTe KaTa aTecpdvrjg iroTafi.og yeifj,dppoog toavj, 
pyj^ag aaireT^ of^/^p^p dvatdeog 'eyjKaTa '^eTpyjg' 
vxpt ^ dvaBpaaKm ireTeTat, KTviteet ^i ff vtt avTov 140 

vXyj' ^' dacf)a\ecog Beet e^Tre&ov, eiog iKyjTat 
taoTreoov, tot€ 6 ovTt KVMvOeTat eaavfj.evog Trep' 
a>g'EKTwp eiag fjiev diietXet fJ-ey^t BaXdaayjg 
pea ^teXevaeaBat KXtaiag Kat vyjag ^Ayatav 
KTeivctiV aAA' OTe '^yj TrvKtvyjg eveKvpae <j>d\ay^iv, 145 

aTyj pa fj.dX^ eyyjJif/.^pBetg. 01 ^ dvTtoi vleg 'Ayaicov 
vvaaovTeg ^tcf^eaiv Te Kat eyyeatv dfj.<f>tyvotatv 
aaav dito a^etcoV ^e yaaadfKevog ireXefJt.tyBy). 
yjvaev ^e '^tairpvatov Tpcoeaat yeycovcog 

^^Tpcoeg Kat AvKtot Kat Adp^avot dyyifJMyyjTai, 150 

TrapfxeveT' ovTOt ^yjpov efj.€ ayrjaovatv Ayatot, 
Kat fj.dXa TTvpyyj^ov a<p€ag avTovg dpTvvavTeg, 
dX?C, oico, ydaaovTat vtt eyyeog, ei eTeov fx.e 
copae oecov copiaTog, eptyoovTTog Troatg tipyjg. 

^Clg etTTCOv coTpvve fi.evog Kai Bvfj.ov eKaaTOV. 155 

137- okoohpoxoq Comanus et I44' ?«« hsXtva-eaOai Aristar- 

Ptolemseas Ascalonita. oXoohpo- chus. pe7a S' iXeva-ea-Oat alii, ut 

xoq Demetrius 6 rovmeaoi, Her- T, 263. 

mapias, Nicias, Aristeas (Ari- 148. y^aaadfAevoq ■ne\i[A.ix6ri'] 

starchus .''), Aristonicus. xdaa-aro i:o7/ov omWw Zenodot. 

S 2 260 lAIAAOS N. ILIAD. 

Avji^f^o^og &' €v ToTari fAeya (fypoveccv efSe^^Kei 

TIpiO!.[/.i^^g, 'TTpQcrQey S' e^/ev aair^a, TrdcvToo" etai^v, 

Kovcfxx, 710(71 TrpQ[3i^ag koi inraam^ia TrpoTroOi^av. 

yiyjpiovrig S avro^o rirv<XKero "^ovpi (paeivaf 

Kai /3aXev, ov'^^ a(pd[xapre, Kar aaTTi^a TrdvTocr eiai^v l6o 

ravpeivjv' T^g- ^' ovn 'tirjXa^rev, dXka ttoKv Tipiv 

ev KavXS) edyy] '^oXfyjov ^opv' A^i^ojSo? ^e 

aa-TTiOa ravpeivjv cj^efl aTro eo, beiae Qe &u//.a) 

V •»«• / 'if J.t . > V f/ 1 f/ 

eyyog mvjpiovao Oat<ppovog avrap oy vjpcog 

arp erdpwv elg eQvog ej^d^ero, yooaaro & atvag 165 

afx.(f)orepov, viKvjg re Kai eyyeog, b ^vvea^ev. 

I3y] &' levat Ttapd re KXtaiag Kat vvjag 'Ap^a;wv 

oiaof^evog ^opv fxaKpov, 01 K\t(j-tv](f)t KeXetTrro. 

O/ V oKkot fudpvavro, (3oyj S' acr^ecrrog opcapet. 
TevKpog &e Trparog TeKafi.ct)vtog av^pa KareKra, 170 

ifjL(3ptov ai^^QXYjrvjV, TioXviTnrov Mevropog vtov. 
va7e &e Yl^^^atov, Ttptv eXBeh viag ^A-^^atcav, 
Kovpi/]v ^e TIptdff.oto vo6y]V ej^e, Mv^^^eatKdarv^v' 
avrap eiret ^avam veeg v^KvBov afx.(f>teKtaaat, 
oap eig l\iov v]kSe, fj.ereTrpei:e ^e Tpcceaatv, 175 

vaTe de Trap Tlptdfi.ci>' ^e fj^tv rtev laa reKeaatv. 
rov p vtog TeXaft.cavog vtt ovarog e7%ei' f/.aKpa 
vvi; , eK eanaaev ey^^og avr e^reaev fj.eAti^ cag, 
Y]r opeog Kopv(f)^ eKaSev Trept^patvofj.evoio 

yraXKU) rafj.vofj.evY] ripeva ySovt (f)vXXa ireKdaav]' 180 

ctig Tieaev, dfj.<j)t oe ot ^pdy^e Teu^^^ea iiotKtKa yaXKS). 
TevKpog &' (i3pfj.vjSY] fj.efj.aag d-no revyea tvaat' 
^'EKrcop S 6pff.v]S€vrog aKovrtae ^ovpt (f)aetvcp. 
aAA fnev avra tocov v]Aevaro '^aAKeov ey^^og 
rvrSoV ^^ ^ Afj.(f)tfJ.ayov, Kredrov vV ^ AKroptcavog, 185 

vtaaofnevov TroAe^ov^e Kara ar^Sog jSdXe "^ovpi. 

166. ivvea^e] IweTjle Zenodot. 179. Kopv(p^ Aristarchus. ko- 
172. vaTe Se] 0? vae Zenodot. p^fp^i alii. XIII. IAIAA02 N. 261 

^ovirvjaev &e iream, apa^ri<7e te reir^e eTr avrSi. 
"EKTCOp S' apixyjQv} KopvBa KpOTa(f)Oig apapvTav 
KpaTog atpapTra^at {J.eyaX-^Tcpog ^Afx^f^ifxaxoio' 
Aiaj- S' op[xy)6evTog ope^aTO ^ovpi <f>aeiv^ 190 

EiKTopof aKk ov TTy] "X^poog eicraTO, itag apa %aA/faj 
(r[j.ep^ake(p KeKakv(p&' S' ap^ dcnri^og ofXff^aXov ovra, 
ucre ^e iJ.iv cBevei [j.eydKca' ^e yAcy^sar 07ria-<T<a 
veKpSov d[j.^OTepci}v, Tovg ^' e^etpvaaav 'Ayatot. 
Afj,(f>tfj.a')^ov fj.€V apa YiTf^^tog 'tlog t€ Meveadevf, 195 

«^5^0/ ^ABYjvaicov, KOfJ,iaav fj.€Ta Xaov ^Ayatm, 
\fj.^ptov avT AtavT€, fxefxaoTe Bovpt^og dXKvjg. 
coaTe ^v aiya XeovTe kvvwv vwo Kap^^^apo^ovTm 
dpird^avTe (peprjTOV ava pairvjia TrvKva, 

vipov VTtep yaii/j$ fxeTa yafj.(f)'rjKvjatv e-^ovTe, 300 

wf pa Tov vxfjov ey^pvTe Ovco AtavTe KopvaTa 
Tev^ea avXyjTi/jv' Ke(f)aXvjv S diTakyjg diio '^eip^g 
KO^ev 0'iX.td^vjg, KeyoKafj.evog ^Afj.(f)tfj.dypio, 
^Ke ^e fjiiv a(ftaipYj^ov €Xi^dfj.evog ^i ofj.iXov. 
"EiKTopt ^e TipoTrdpotBe tto^wv iieaev ev Kovtrqatv. 305 

Kaz TOT€ ^y/ Trept KVjpt Ilocrei^awv ej^oAwfi^ 
vtmoto ireaovTog ev aivyj ^rjioT^Tt, 
/3^ ^' tevat Trapd Te KXtaiag Ka) vrjag 'Ap^a/wv 
OTpvvem Aavaovg, Tpueaat ^e /^oy^e' eTevj^ev. 
I^OjW.eveys' S' dpa oi dovptKXvTog dvTe^oXrjaev, 3lo 

€pypfj.evog iiap eTatpov, ot veov €K 7ioKefJ.oto 
ijXBe KaT iyvvv)v ^e^Krifj,evog o^ei '^(^aXKcp. 
Tov fj.€V €Ta7poi evetKav, § irjTpoTg eTctTetkag 
rfiev eg KXtairjV €t; yap TroXefJ-oto fj.evotva 
avTtdav. tov ^e 7rpoa€(f)ri Kpetm evoatyQm, 315 

etadfj.evog (f>6oyyv}v Av^paifJ.ovog vii QoavTt, 

191. x/joo^ Aristarchus, ut re- 198. alya] alye Zenodotus. 
fert Alexio : xpooi; secundum 203. Koil/ev 'OiXtd^Tii} Kotpev ap' 

alium scholiastam. xpwi Zeno- 'IKid^i Zenodotus. 
dotus. 262 lAIAAOS N. ILIAD. 

og TToia-y} TlXevpwvi koli aiTreivyj KaAy&wv; 

AlraXoHo-iv avacro-e, Qeog ^ ag rieTO 'brj^^' 

" 'I&o/>teveu, KprjTav /SovXyjcf^opef ttov toi aiiei'Ka,i 

uyovTau Tag Tpaa-iv aiteiXeov vleg Kyaim ;" 320 

Tov ^ auT 'iSo^eveyf, KpvjTcov ayog, avr/ov >yv^a 

(0 KyoaVy ovTig avrjp vvv y aniog, oaaov eyooye 
yLyv(aa-K(a' icavTeg yap e7ricrTa[j.eda irvoKe^i^eiv. 
ovTe Tiva ^eog la^et aKYjpiov ovt€ Tig OKva 
eiKcav av^veTat TToXefxov KaKov aXXd tiov ovTcag 225 

fJi.eXKei ^yj cf)iXov eivai v7repfx.evei Kpovimi, 
vmvfjjvovg a7roXea6ai air Apyeog ev6dd Ayaiovg. 
dXXa, QoaVf Kai yap to irdpog [Ji^v^yjiog ^crSa, 
OTpvveig ^e Kai aXkov, 061 ft.e6ievTa i^yjai' 
tSi vvv ft,yJT dTrokyjye KeXeve re cf^UTt eKdaTa^ 230 

Tov V y]fj.ei^€T eTreiTa noo-e^&aajv evoa-f)(6cov 
" 1'^ofj.evev, ay] Keivog dvyjp €Tt voaTVjo-etev 
€K T^potyjgf a}X av6t kvvZv fj.eKiTy}6pa yevotTo, 
oaTtg eTT y][j.aTt rco^e eKOov ft.€6iyjat fj,d'^ea6at. 
dXk aye Tevyea "hevpo XajSwv X6t' ToivTa V afxa •yjpyi 235 

aTTevbeiv, ai k ocpeAog Tt y€VO}fJ.eaa Kat bv eovTe. 
a-vfjxpepryj ^' dpeTyj TreXet dvtpav Kat fj.dXa Xvypm' 
vm &e Kat k dya6oi<7tv €7rtaTaifj.ea6a fkd^^a^at. 

''£ig etTim fj.€v avrig e^yj 6eog af/. ttovov dv^pm' 
'i^ofj.ev€vg S' 0T€ ^^ KXtatyjv evTVKTOV tKavev, 240 

^vaeTO Tevyea KaXa nept %/5o')', yevTO ^e ^ovpe, 
^yf & ;^ev daTepoTryj evaXtyKtog, yjVTe Kpovtm 
Xetpt Xa^m ertva^ev d^t atyXyjevTog OXvfj.Trov, 
^etKvvg ayjfux. /Sporoiatv' dpt^-t^Xot oe 01 avyai' 
wg Tov '/aXKog eXoi.fj.7Te Tiept (XTYi^eaart ^eovTog. 245 

, 222. y Aristarchus. 8' Ari- lAtQlritTi irofoto Zenodotus. 
stophanes. 23 7 . erviMpepTvf^ (rviMpeproi Ze- 

225.avSveTa< Aristarchus. aS- nodotus et Aristophanes. 
Suera* alii. 24^. eXaf^ne irepi} eKa[ji.iitv ivt 

229. o6i lAeBievTo, tSipja»] ot<? Zenodotus et Aristophanes. XIII. lAIAAOS N. 263 

Myjpiovv]^ S apa, ol depdwciiv euV avTe^o^yjaev 

eyyvg eri KXtcrtyjg' fJieTa yap ^opv '^dXKeov y]et 

ota-ofxevos' rov Se itpoae^ri crQevog l^ofxevyjog 

" Mvjpiovy], MoXov y/e, Tro&ag- Ta')^^, (fyiXrad^ eraipccv, 

TfTTT yjXdeg TTokefJiOV re XtTrm Kai ^jyibr^ra ; 250 

y]e rt /SePXyjai, /3eAeof ^e cre reipet aKccKv], 

Y]e rev ayyeXty^g fxer efx y]Xvbeg ; oyde rot avrog 

^adat evt KXtcrtY]CTi XiXatofLat, aAAa fj,d')(ecrBat^ 

Tov V av Myjptovvjg TreiTVVfxevog dvriov T^u&a 
" ['I^Ojaevet/, Kpy^rav /Sovkiijcpope '/aXKoyircovcav^ Q,^^ 

epyofLat, et rt rot eyypg evt KXtcrfrfat XeXentrai, 
otcjofKevog' ro vv yap Kared^afj.ev, Trptv e^/ecjKOV, 
acyntha ^y]i<f)0^oto /SaXcbv v7repy]vopeovTog,^ 

lov avr i00fj.evevg, JS.py]rct}v ayog, avrtov y]vba 
" oovpara §', a'i k eBeXv^crQa, Kai ev Kat eiKocn ^y^eig 260 

ecjraoT ev KXtciiy] Trpog evcoirta Ttafj.(j>avoooyTa, 
Tp(a'ia, ra KTafj.evcav ditoaivvfj.ai. ov yap otco 
dvopcov ^vcTfj.eveciov eKag iardfj.evog iroXef/.i^eiv. 
roo fJ.ot Oovpard r ecxri Kat dcnti^eg ofj.(f)aXoecTcTai, 
Kdi KopvBeg Kai BcopyfKeg Xafj.7rpov yavocovreg. 26^ 

Tov §' ai) My]pidvy]g Treirvvfjievog dvrtov yfv^a 
" Kat rot efj.ot %apd re KXta-iv] Kai vvji fj.eXatvy] 
TToXX evapa Tpcocov' aAA' ov crj^e^ov ea-rtv eXeadat. 
ov^e ydp ov^ efj.e <f>y}fJ.t XeXaafj.evov efj.fj.evat dXK^g, 
dXXa fj.eTd irpcorotai fJ.dyy^v dvd Kvotdvetpav 270 

larrafj^t, OTiTtore veiKog opcopy^rat TtoXefJ.oto. 
dXXov TTOv rtva fj.dXXov Ayatav yaXKo^^^trcovcov 
Xy]aco fiapvafj.evog, ce de tofj.evat avrov oico. 

Tov ^' aiiT ^1^0fj.evevg, KjOVJtwv dyog, dvrtov y]v^a 
" oi^' dpervjv oiog ecra-t' rt ae ^p^ ravra XeyeaOat ; ZJ^ 

ei yap vvv irapa vvjvat XeyoifJ.eBa iiavreg apiaroi 
eg Xd^/ov, ev6a fj.dXtar dpery] dtaei^erat dv^pcov, 

nodotus et Aristophanes. Zenodotus. 264 lAIAAOS N. ILIAD. 

evfl' T€ &€/Aof avvjpf og r aXKtfJiOf, e^e(f>aavSr] — 

Tov fJi€V ydp T€ Kaidov TpeTreTai %pws" aWv^is aXXvj, 

ovhe ol dfpefmg ijcrQai ep-fjrver ev (f>pe<Ti 6v[xog, a8o 

«AAa [j.€TOKXd^€i Ka) Itt* dfA(poT€pov$ iio^ag t^et, 

€if ^e T€ 01 Kpa^ivj fAeydXa aTepvota-i TraTaaaet 

Kyjpag o't'ofi,€vw, itdTayog te re ytyveT oOovtcoV 

Tov ayaaov ovt ap TpeTrerat jQXiog ovt€ Tt Aiyjv 

TapPeT, e7n]v ^vj TrpuTOV ecri^yjTat Xo^^^ov dv^pav, 385 

dpaTai &€ Td^^icTTa f/.tyv}fKevat ev &a/ Kvypvi — 

oiihe K€v ev9a Tiov ye f/.evog Kat yeipag ovotTO. 

etnep ydp k€ ^Xeio Tcovevfievog vjk Tviteivjg, 

>*' >/»V /) / /5/. >5!,5>^/ 

ovK av ev avyev OTrtcroe Treaoi peXog ovO evt vwtw, 

dX\d Kev vj <XT€pvct)v ^ wj^vog dvTtdcreiev 390 

"Trpoaaco i€fi.€voto fJ.eTa 7rpofA,dycav oaptaTvv. 

aAX' aye, ft.v]K€Ti TavTa XeycofAeSa vvjTrvTtot ag 

ecTTaoTeg, fj.Yi Ttov Tig vitepcptdKcag vefxecrvjcrv]' 

aXXa cTv ye KXtcrivjv^e Ktwv ekev o(3ptfJi.ov eyypg.^^ 

'^Dig <f>dTO, M.v]ptovv]g de 60S) aTaXavTog Apv]'i 39^ 

KapiraXtfJMg Kktcrtvfiev dveiKeTO '/okKeov eyy^pg, 
Pyj ^e /x,eT I^o^ev^a fi.€ya TrroXefJLoio ft.€fj,v]\cog. 
olog ^e ^poToKotyog Apvjg TroAe^ov^e ft.€T€ic7tv, 
To5 Se ^o^og (f>t\og viog afux, KpaTepog Kat aTapfSvjg 
eaTreTO, ocxt ecf^ofBvjcre TaXd<f>povd itep 7roXefJ.t(j-T^v' 300 

Tw /xev ap eK &pv]KV]g 'E^vpovg fj,eTa OcapvjcxaecTQov, 
vj€ fj.€Ta ^Xeyvag fieyaK^^Topag' ov^* dpa rcaye 
€kKvov dfj.cf>OTepcov, eTepotcri ^e Kii^og e^coKaV 
ToToi yivjpiovvjg re Kat ^l^ofi.evevg, ayot dvtpm, 
rjicjav eg TtoKefj.ov KeKopv6f>.evoi atQoirt yaKKca. 305 

rov Kat Mvjptovvjg icpoTepog vrpog fjjvQov eetTtev 
" AevKaKi^v], Trrj t ap fj,€fj.ovag KaTa^vvat OfJ.iKov ; 
^ eTTt ^e^to(f>tv nravTog aTparov, v] ava fj.€crcrovg, 
^ €7r apicjT€po(f>tv \ enet ov irofjt eKTTOfi.at ovTcog 287. 76 Aristarchus. re alii. 

289. ovK av Aristarchus. ov ksv alii. Conf. ad M, 465. XIII. IAIAA02 N. ^65 

^evea-Qat TroXifxoto KapyiKOfMmTag hyatovg.^^ 310 

Ilov &' (WT 'I^o/Aeveyf, KpyjTav ayo^, avTiov i^vda 

" vv]V(7t jW,€V €V fJL€<rar](jtv afxvveiv eicri Kat aXXot, 

Atavreg re ^va TevKpos 6 , og aptaTog 'Aj^a/wv 

To^oa-vvr}, ayadog ^e Kat eV a-Ta^iT] va-fntvy]' 

ot fJLtv o^Y]V eKoaat Kat ea-a-v{Ji,evov TroXefJioto, 315 

^KTopa Ylptafji,t^')^v, Kat ei fj.aXa KapTepog eaTtv. 

atTTv ot eaaeiTat, fxdka Ttep f/i,eft,aiOTt fj.dye(TBat, 

Ketvav vtKVjaavTt ft,evog Kai '/eipag dd%TOvg 

vyjag evtTrp^aai, OTe //,y/ avTog ye Kpoviav 

efj.^dKot at6ofJ.evov ^aXov vfjeaat Go^atv. 330 

dv^^pt &e K ovK et^eie fxeyag TeXafXiovtog Aiag, 

og avv]Tog t etv] Kat ebot i\r]fj,Y]Tepog aKTv^v, 

yaXKai re pr]KTog fj.eyaXotai re •^epfi.a^totatv^ 

ov^ av 'Aj^;AA^i* pr]^v]vopt •^oopr^aetev 

ev y avToaTaotr] iroat b ov Trcog eaTtv eptgetv. 325 

vatv wo eit aptaTep ep^e aTpaTov, ocppa Tay^taTa 

et^Ofj.ev ^e tco ev^^^pg ope^ofxev, ^e Tig rffJAvr 
^Q,g (paTO, y[.r]ptovr]g Se Box oTdXavTog Apr]t 

^PX '/*^''' °i*P o^^f^iKOVTO KaTa aTpaTOV, fj fj,tv avcoyet. 

O/ S' cog 'l^ofJ.evyia 'i^^ov <pXoyt eiKeXov dXKr]V, 330 

avTOV Kat BepdirovTa, avv evTeat ^at^aXeoiatv, 

K€KXofj.€vot KaB^ ofj.tXov ejr' avTca irdvTeg el3r]aav. 

Tcov S' ofj,ov taTaTO veTKog eiit 7rpvfj,vr]at veeaatv. 

cog 00 VTTO Xtyecov avefi.cov airepycoatv aeXXat 

r]fKaTt Tca OTe Te itXeiaTr] mvtg dfj,<pt KeXevBovg, ^^^ 

otT afj.v^ig KOVir]g fj,eydXr]V laTaatv 0fi.f)(^XrjV, 

cog apa tcov ofj.oa rjXBe fJ-ayr], fj.efj.aaav b evt mft.(£t 

315. eXoacr»] id(TOvai (i. e. ko- liasta. Contra A, 567, adiiTOVi 

pe<rov(ri) Kar' tvia tSv v7ro/*v>;f*aTav. Zenodoto et Aristarcho tribui- 

iroX€jiAO<o] woXe/Aj^ejv Zenodotus. tur, diiiTovq Aristophanes scrip- 

318. KetW Aristarchus ttXij- sisse dicitur, ubi fortasse Ari- 

OvvTiKui. Alii igitur Keivov. starchi et Aristophanis nomina 

diitTovq Aristarchus, alii d- transponenda sunt. 
dnrov(; legisse dicuntur ab scho- 266 JAIAAOS N. ILIAD. 

aXk^kovg KaQ^ hfiiXov €vaipefx.€V o^ei yjx^K^. 

€(f>pi^ev ^e /xaj^v; (f>6ia-iiJ.(3poTog ey^^jeiyjaiv 

fJiaKpyjg, ag ely^ov rafj.eaiyjpoag' ocrae ^' afxep^ev 340 

avyyi '^aXKeii^ Kopv6cav aico XafXTrofxevacov 

dcopyjKcov re V€oa-{j.y]KTcov aaKecov re <paeivwv 

€pypfj.evav afjiv^tg. fxdXa Kev QpaavKap^iog eiyj 

og TOTe yyjayjaeiev toav ttovov ovb aKaypiTO. 

To) ^' dfixf)ig (f)pov€OVTe ^vco ILpovov vle KpaTaica 345 

dvtpdatv yjpcaeaatv eTev^/eTOV akyea Xvypd. 
Tievg fL€V dpa Tpcoeaai Kat EKTOpt ^ovXeTO vtKvjv, 
KvOatvcav 'Aj^/A^a no^ag Tayyv' o-m oye Trdf/iTrav 
^Seke \aov oXeaQat hyaiiKov IXtodt irpo, 

dXkd QeTiv Kvhatve Kat viea KapTepoSvfJLOV. 3^0 

'Apyetovg &e IIocre;&awv opoBvve fj.€T€X6cbv, 
kd6py] vTre^ava^vg Trokt^g dXog' yiy6€T0 ydp pa 
Tpcoatv '^afj.vafx.kvovg, Att ^e KpaTepcag evefJiiaaa. 
^ ftMV dfuf)OT€poiaiv ofj.ov yevog yj^ ta TrdTpr}, 
dXXd, Zevg TrpoTepog yeyovet Kai TtXeiova yj^v]. ^^^ 

Tco pa Kat dft.<f)a^iy]V fj.ev dXe^€fJ.evat dXeetvev, 
XdBpv] ^' alev eyetpe Kard arpaTOV, dv^pt eotKcag. 
Tot ^' epi^og KpaT€py]g Kai 6f>.oiiov iroXefi.oio 
Treipap CTraXXd^avTeg eir dfJxf)OT€potat rdvvaaav, 
dppr,KTov T dXvTOV re, ro TroXXcav yovvar eXvaev. 360 

Ev5a, fj.eaatiioXiog irep ecav, AavaoTai KeXevaag 
'l^of>.€vevg Tpcoeaat fj.eTdXfj.evog ev cf)o^ov capaev. 
iT€<f)ve ydp ^Odpvov^a Ka^y]ao6ev ev^ov eovra, 
og pa veov TroXefJ-oto fj^era KXeog etXY^Xov^ei, 
rree ^e Tlptdfj.oto 6vyaTpcav ei^og dpiary^v, ^6^ 

.Kaaadv^^py^v, dvd^vov, viteayero &e fj.eya epyov, 

347. f^iv dpa] jwev pa Aristarcli. 358. rot Aristophanes. c» aJii. 

348. oii^ oye Aristophanes. 359. a/A^OTe/JOJO-*] aXK^Xota-i A- 
ovSe T< alii. ristarchi editio altera. 

350. aeeTe7rat. 363. 'O0pov?a Ka^To9ev] 'O- 

351. opoQvye] urpvve Zenodo- Bpvovv] 'EKa^vit; voOov ArgoHca. 
tus et Aristophanes. 3 64. n*6Ta] Kara Aristophanes. XIII. lAIAAOS N. 267 

€K Tpoiyjs aeKOvrag aircocrei^ev vlag 'Aj^a/wv. 

rS) V yepav Ylpiafxog viro t' eayeTO Kai Kareveva-ev 

^coa-efMevai' o ^e fxapvaB v-^oa-^^feaivja-i TnByja-ag. 

'1^0fi.evev$ ^' avTOio TiTvaKero ^ovpi (paeiv^, 370 

Ka) /3dXev v}pt (3i(3dvTa tuj^wv* oy^' vjpKea-e Qcopyj^ 

•^dXKeog, ov cf)opeea-Ke, f^ea-y] ^ ev yaaTepi "Tr^^ev. 

^ovTryja-ev ^e 7rea-<ov' S' eirev^aTO (f>covy]a-ev Te 

" ^OBpvovev, irepi ^^ <re ^pOTcov aivi^ofji dirdvTcov, 

€1 eTeov ^Tj TrdvTa TeXevTTjaeig oa' vTrea-TVjg 375 

Aap^avi^^yj Ylpidfxcp' ^ VTreay^eTO BvyaTepa v]v. 

Kai Ke Toi yjfji.e7g TavTd <y vitoaypfkevoi TeXeaaifkev, 

totfkev &' ^Arpei^ao OvyaTpcov el^og dpiaTfiv, 

Apyeof e^ayayovTe^, OTVVLefJ^ev, ei Ke avv afjifxiv 

'lA/oy eKTceparig evvaiofxevov ivToXieQpov. 380 

aXk eirev, o(f)p' eTri vy]vai a-vvcoft.eda itovTOTTOpoia-iv 

dfii.<pi ydft.co, eTre/ ovtoi e^vcoTai KaKoi eifi.ev^ 

"■Os- eliim TToSof eX/ce Kara KpaT€py]v va-fx.ivy]v 
vjpcog "l^ofjievevg. tco & Aaiog viXQev dfJivvTcop 
Tre^of TrpoaO'' mTrcoV tw ^e meiovTe KaT cofi.cov 385 

atev ey^ yjvtoyog oepaTrcov oe teTO uvfxco 
^]^ofj.evyia (3aXe7v' ^e ft.iv (f)ddfJi.evog (3d\e '^ovpi 
Xaifjiov vTT dvQepecova, ^iaTrpo ^e ')(aXK0V eXaaaev. 
YiptTre b cog OTe Ttg bpvg yjptTrev, y] a^yepcotg, 
y]e TTtTvg jSXcodpy], tvivt ovpeai TeKTOveg dv^peg 390 

e^eTafj.ov ireXeKeaai vevjKeat vy]iov eivat' 

S6y. ai:a&€iAev] avu(Ti[Ji.ev Ari- 382. eeSvsjTai] iehvuTai Ty- 

starchus secundum scholiastam : rannio. 

quse Zenodoti potius scriptura 383. eXxe Aristarchus. elX/ce 

fuit, refutata ab Aristarcho. alii. 

Post hunc versum quosdam ad- 384. vjXBev aiAvvTccp] ^Xfl' iita- 

didisse narrat schol. ^ohm ev6a lAvvrcop Aristarchus. 

Kcu evOa Boaq eiit vyjaq 'A^aiuv, SPO- olpea-i TeKToveg] ovpea-i- 

371. jSijSavra Aristarchus. jS»- TeKTove? Nicias. 

^uvTa alii. 39^' ^e^Kea-i Alexio. yevj/ceV* 

374. aJv/^o/*'] alvtaa-oiA.' Zeno- Ptolemseus Ascalonita. 
dotus. 268 lAIAAOS N. ILIAD. 

wf irpotrB^ nnrav Kai ^t(f>pov kcTto ravvaOeiSi 

^e^pvyjag^ Koviog ^e^payfji,evof aiy.aToea-cr-yj^. 

€K ^e 01 vjftiioypq •nXvfyri ^pevag, ag Tpdpog ei^^eV 

ovf oy eroX[Ji,y}a-ev, ^tjicov vm yelpag dXv^ag, 395 

at// iinrovg (JTpexpai, tov V ^AvTikoy^og ixeveydpix.Yig 

^ovpi fxea-ov Trepovvjae Tv^aV ov^ vjpKeae dcopvj^ 

'/aXKeog, ov ^opeeaKe, {J-eayj ^' ev yaarepi Ti^^ev. 

avTap oy* daSfucivav evepyeog eKTteae ^tcppov, 

iTnrovg V 'AvT/Xo^of, fji.eya6vfji,ov "Necj-Topog viog, 400 

e^e^aae Tpccav fj.eT evKvrjfxt^^ag ^Ayatovg. 

Ay]i<po/3og ^e fAaXa ^'^(e^ov ^Xvdev 't^ofx.evyjog, 
'Ac7tov d'^vfJ.evog, Kat dKOVTiae ^ovpt <f>aetvcu. 
aAA fj.ev avTa tocov yjAevaTO yakKeov eyyog 
*l^ofj.evevg' Kpvcf)6y} yap vii dcjTtitt ivdvTOcT eia-rj, 405 

Tifjv ap oye ptvoTai /3oav Kat vcopoTrt 'xaXKw 
"ttvcaTviv <f)opeea-Ke, ^va Kavoveaa' dpapvlaV 
tt; vno Trag eakr), ro V vTrepTTTaTO '/akKeov eyyog, 
Kapcpakeov M 01 dantg eirtBpe^avTog dvaev 
eyyeog' oyS' aXiov pa (3apeiy]g '/etpog d^yjKev, 410 

aAA' €/3aA' hnraat^^qv 'Txp^^vopa, 'notfx.eva Kam, 
^Trap VTTO TrpaTTt^av, eidap S' vtto yovvaT eXvaev. 
Ay]i^ol3og ^' eKTtayXov enev^aTO, fJMKpov dvaag 
" ov fJMV avT aTiTog KeiT Aatog, aWd e <f)y]fJ.t 
etg Ai^og vep tovTa TrvXdpTao KpaTepoio 415 

yyjB-^aetv KaTa 6vfj/)v, eiret pd 01 coiraaa zroyotTrov." 

"^flf e<f>aT, 'Apyetotai S' ^■^(og yeveT ev^afj,evoto, 
' AvTtXoy^p Se fj.akiaTa "haicppovt 6vfj.ov optveV 
d>X oy&', d'/yvfj,evog Trep, eov dfj.eXy]aev eratpov, 
d?J\M 6ecov Tcepi^yj Kat 01 aaKog afJ,<f>eKaXvxpev. 420 

Tov fj.ev eveto vTtohvvTe Qvca eptyjpeg eraipot, 

399. ty ot.a-BiAaivaiv] o aa-OfAai- elisione Aristarchus. 
vuv Aristarchus. 415. lovTa Aristarchus. iivTa 

407. Kavoveacr^ Kavovea-crt sine alii. XIII. lAIAAOS N. 269 

vrja^ eiri y\oc(f>vpa$ KpepeTrjv f5apicc (TTCVaypvTe. 

ibofJ.evevg ov Kvjye fAevog f^eya, leTO aiet 
i/]e Ttva Tpoowv €pej3evvyj vvkti KaXvxpai, 425 

7] avTog tovnvja-at afAWcov Xoiyov ^AyaioTg» 
evB Aiav^Tao ^toTpecpeog (jiiKov viov, 
y]p(a AKKdGoov—-yafj.^pog S' ^v ^Ay/taao' 
'npea-PvT(XTif}V S wTTVte QvyaTpcav, ^lTtiro^dfj.etav, 
TVjV irept Kyjpt (ptXvjcre 'iraTrjp Kai TroTVia fJ^^^TVjp 430 

ev fji.eydpu)' Traaav yap ofj^.rjXtKiTjv eKCKaaTQ 
KaXXei Kai epyoiaiv ide (fjpeat' TovveKa Kai fj.iv 
yv]ft.ev avYjp (optaTog evt Tpotvj evpetv} — 
Tov T0& vTt ^)^ofj.evyii W.oae^d(jJv e^dfxaaaev 
6eX^ag oaae (ftaeivd, Tre^yjae ^e (fjai^tfxa yvTa' 435 

V \Jf-/ , / 5,/ 5V55,/ A 

ovTe yap egoTTtao} (pvyeeiv OvvaT ovt aXeaaaat, 

dX\ coaTe aT^^Xyjv vj ^ev^^peov vipiTreTi^Xov 

aTpefiMg eaTaoTa aTVjBog fJ.eaov ovTaae ^ovpt 

vjpoog LOofj.ev€vg, p^^gev be 01 afj.(pi ytTtava 

"XdXKeov, og 01 vtpoaQev diio yjpoog vjpKet oXeSpov' 440 

'^vj TOTe y avov dvaev epetKOfj.evog Trept ^ovpt. 

oovTTVjaev Oe Treaav, oopv ev Kpadiv] €TreTrv]yei, 

7] pd 01 aaTtaipovaa Kat ovptayov neXefj.t^ev 

ey/eog' evda S eiretT a(f)tet fj,evog o[Bptfj,og Apv]g' 

^]^ofj.evevg S eKitayXov enev^aTO, fxaKpov oCvaag 445 

" A.v]'i(f)ol^ f V] dpa ^'q Tt eiaKOfj.ev d^tov eivai 

Tpeig evog dvTt 7re(f)da6ai ; eiret av irep ev/eai ovTtag' 

^aifj.Qvi, dXXa Kai avTog havTiov taTaa efxeh, ^^n 423. (nevdxovTe AristarcllUS. ^dfAoicTiv \ e«? (i. e. eToc) e6' .,,..,. 
<rTei/a%ovTa Zenodotus. elxov, ocpeKKe Se Kovptov av6o<;. 

424. 'llofjievev(i\ yp. 'lho[Aevevi; 443 • TreXe/Aj^ev Aristophanes 
vel 'Ihojxevevq. et Aristarchus. mXe[A,i^ev alii. 

434. Post hunc versum qui- 446. i^ tj Aristarchus. ^ t/ 

dam addiderunt, nph WvT^vopl^aq <t aUi. 

Tpa<pefA,ev kcc) UavBoov vlaq, | Upia- 447« ovTuq AristarchuS. avTuq 

jiAtSa? fl', 0? Tpao-J lA.eTevpeitov liTno- Zenodotus. 270 lAlAAOS N. ILIAD. 

o<f)pa i^-jfj olos Zfjvog yovos evOdh^ /«avw, 

Of Trparov Mivcca xeKe Kp-^TV} eTriovpoV 450 

M/vwf &' av TeKcS' viov aiJ.viJ.ova AevKaXiava, 

AevKaXiav Q efxe TiKTe TroXea-a av^^peacriy avaKTa 

pr^vq ev evpeiri vvv evaaoe v^eg eveiKav 
aot Te KaKOV Kai TcaTpi Kai aKkoiai Tpaea-aiv. 

''ilf (paTO, Ar[i<f>of3og &e '^idv^iya fj.epfi.-^pt^ev, 455 

7] Ttvd Tcov Tpacov eTapiaaaiTO [j.eya9v{j.(ov 
axp dva^^oipyjaag, yj '^eipYjaaiTO kou olog. 
a^e &e ot tppoveovTt todaaaTo Kep^tov elvai, 
^Yjvat eTT Aiveiav' tov V vaTaTOV evpev o(j.iKov 
eaTaoT' atet yap TIptdfj.Q} e7Tefj,v}vie '^too, 460 

ovveK ap eaoKov eovTa fj.eT avopaatv ovTt TteaKev. 
dyyov V laTdfj,evog eirea 'JTTepoevTa Trpoavjv^a 
" Aivetaj Tpccav ^ovX7j<pope, vvv ae fj.d\a y£Yi 
yaft.^pS dfj.vveft.evat, etTrep Tt ae K^j^og iKdvet. 
aAA' eTrey, AXKaSoa e7rafj.vv0fi.ev, og ae irdpog Trep 465 

yafj.^pog ewv e6pexpe '^ofj.oig evt tvtQov eovTa' 
Tov 0€ Toi lOofj.evevg OovpiKAVTcg egevapiQev. 

*Of (f)dTO, tS) V dpa dvfj.ov ev) aT^deaatv optvev, 
/3^ ^e f>.€T ^l^ofnevyja fuiya 7TToKefi.oio fi.ef».y]\ct)g. 
aAA' ovK 'I^ofj.ev^a cpo/^og Xd/3e TfikvyeTov ag, 470 

«AA' eyaev', cog OTe Ttg avg ovpeatv aXKi TreTTOtOag, 
oaTe fj.evet KoXoavpTOv eirepyQfJ.evov ttoXvv dvbpiav 
yi^pcp ev otoTToXo}, <f)piaaet ^e re vcotov vTrepdeV 
o(f>daXfj.ca S' dpa 01 Trvpi kdfj,TreTov' avTap o^ovTag 
Orfyet, dXe^aaBai fj.efj.acag Kvvag yj^e Kat dvtpag' 475 

«f fj.evev ^l^ofj-evevg tovptKkvTog, ovV v^ieyjapet, 
Aiveiav eTrtovTa (3oyj6oov' ave ^' eTatpovg, 

449. % Aristarchus. J'8jj5 456, ^ nva Aristarchus. ei' 

Zenodotus. T<ya ahi. 

4^0. iniovpov Zenodotus et 465. iirafAvvoiA.ev editiones ple- 

Aristarchus. iirioVpov Ptolemaeus rseque. iitaiAvvi^tv alise. 
Ascalonita. e7r< olpov alii. XIII. lAIAAOS N. 271 

^AaKoiXocipov r ea-opwv 'A^a^^a t€ Ayj'i7i;vpov re 

Myjpiovvjv T€ Koi ^AvTiXo^xov, [x^^a-Tiopa^ aiJT^g' 

Tov$ oy eiroTpvvm eTrea TTTepoevTa Trpoavjv^^a 480 

" ^eSre, <j)iXotf Kai [j^ o'i(p afxvveTe' '^eiha S' aivag 

Alveiav eTriovra TFO^ag rayvv^ hg [J.01 eTreia-iv, 

of fJLaKa KapTepog eari />ta%^ evi (p^rag evaipeiV 

Kai e%ez ^p>7f avoog^ re Kparog ea-ri fJieytarov. 

€1 yap 6fJt,y]XiKir] ye yevot[j.eBa rwV eTri dvfJi.Si, 485 

ai^d Kev Tje (pepoiro fkeya Kpdrog, ^e (f>epoift.y]v" 

'Of e(f>a6\ 01 ^' apa Trdvreg eva ^peat BvfMv e^^^pvreg 
TrXYjatoi earvja-av, aaKe cafj.ota-t KXtvavreg. 
Alveiag V erepcoQev eKeKXero oig erdpota-tv, 
Ay]'i(f)o^ov re Tidptv t ea^opm Kat ^Ayvjvopa '^Tov, 490 

ot ot afj. v]yefJLOveg ipcocov eaav avrap eiretra 
Xaoi €7rov6 , coaet re fA,era ktiXov ea-Tiero fky^Xa 
irtoft.ev eK /SordvT^g' ydvvrat ^' apa re cftpeva Trotff.-^v' 
cog Alveia QvfKog ev) aryjQeacrt yeyy]6ety 
wg iSe Kacov eSvog eirtairofj.evov eo^i avrco. 49^ 

O/ S dfj.<p^ ^AhcaQocp avroay^^ov copfx^dyjaav 
fiaKpoTa-t ^varolat' itept aryjdeaai ^e yaXKog 
afxep^aXeov Kovd/Si^e TtTvaKOfj.evcov Ka6^ ofJ.tXov 
dXXyjXcov' ^vo ^' avtpeg ^Apyfioi e^oyov aXXcov, 
Aiveiag re Kat 1^0fJ.evevg, drdXavrot Apy]'i, 500 

levT dXXyjXcov rafxeeiv %poa vy]Xei '/aXKco. 
Alveiag ^e Trpcorog aKovTtaev ^l^ofi.ev^og' 
aXX fj.ev avra lOcov yjXevaro '^(aXKeov eyypg, 
ai')Qj,y] ^' Atveiao Kpa^aiVOfj.€vy] Kara yaiy]g 
f%€T, €7ret p aXiov arijSap^g aTro yetpog opovaev. 505 

485. o/*9jajk«j3 ofjvfiKiKi^v alv tS eV* Aristarchus. ev) alii. 
V Zenodotus. In alio scholio ad 499. t^oxov'] Schol. : oStws S<a 

oixvjXiKtri annotatum : rtvei; koi %&>- tov v 'i^oxov a-naa-ctt. Fuerunt 

ptt; rov i. Itaque probabilius est enim qui eioxoi scriberent. 
Aristarchum ofAVjKiKiTi scripsisse, 502. tt/jStos] %poix6ev Aristo- 

Zenodotum vero .^/avjXik/tj avv phanes. 

Ty l. 272 lAIAAOS N. ILIAD. 

l^ofJi.€V€v$ S' apa Olvofxaov ySaAe yaa-Tepoc fJLeacrvjv, 
pyj^e Oe BapriKog yvaXoVj ^ia V evrepa '^aXKO^ 
v^cj^va- * § ev Koviyja-t Trecwv eAe yaiav ayoaTW. 

I^o[x,evevg &' eK ftev veKvog ^oKi^xoa-Kiov eyyog 

ea-^aaaT, ouS' ap' €t aXXa ^vv^aaTO Teir^ea KaXa 5^0 

oifjLoiiv a<peXea6ai' eTreiyeTO yap (3eXeeaaiv. 

ov yap €t' efJJTre^a yvTa tto^cov i}V opfjjrjQevTi, 

ovT ap eirai^ai fxeG' eov (3eXog ovt aXeaaQai. 

tZ pa Kui ev aTo^tr} fj.\v afnvveTO vi^Xeeg rifj.ap, 

Tpeaaai 5' ovKeTi pifj,<f)a itoteg (f>epov Ik •noXefJ.oio. 515 

Tov &e ^a^fjv aTnovTog aKovTiae "^ovpi (f)aeiv(p 

A7]i(f>oPog' ^vj ydp 01 e^xjev kotov efj.ft.eveg alei. 

«AA' oye Koi Toff kfJMpTev, S' ^AaKaXa<f)ov j3dXe ^ovp), 

vlov ^vvaXioio' '^i (i)fj.ov & o^pifxov ey^og 

eayoj' &' ev Koviviai Treaav eXe yaTav dyoaTco. 520 

ovV apa TTOJ t; TreTTvaTO j^pivjirvog o^pifJ.og Apvjg 

vlog eoTo TieaovTog evi KpaTepf, vafj,ivvj, 

«AA oy ap aKpcp UXvfHTTcp vno yjpvaeoiai vecpeaaiv 

^aTO, Aiog fSovXyjaiv eeXfi.evog, evOa irep aXXoi 

d$dvaTOi 6eoi ^aav eepyofnevot itoXefj.oio. 525 

O/ V dfj.(f)^ 'AaKaXd(f)co avToa-ye^ov apfj.yjQfjaav. 
j\v}i(f)0^og fj!ev dir AaKaXd(pov TrvjXrjKa (f)aeivvjv 
yjpiraae, Myjpiovvjg ^e 60S) drdXavTog Apvfi 
^ovp) ^pay^iova Tvxpev eirdXft.evog, eK S' apa y^ipog 
avXcaTTig Tpvcf^dXeta ')(a,fj.ai (3ofi.^y]ae Treaovaa. ^30 

M.v)piovvig &' e^avTig e7rdXfj.evog, alyvKiog cag, 
e^epvae irpvfj.voTo ^pay^iovog o^pifj.ov eyypg, 
a^p S' CTdpccv elg e6vog Ij^a^eTo. tov ^e YloXiTvjg, 
avTOKaaiyvvjTog, Ttepi fj.eaacp yeipe Tirvjvag, 
e^vjyev iroXefJ.oio ^ucr^p^eof, 0^/3' iKeB iTnrovg ^35 

oiKeag, oi 01 07ria6e fJ.dy^g i^^e itToXefj.oio 
earaaav rjvioypv Te Kai apfjJXTa ttoikiX e/ovTeg' 
01 TQvye woot; aaTV ^epov (3apea aTevdyovTa, 
TeipofJ.evov' KaTo, §' aifj.a veovrarov eppee '/eipog. XIII. lAIAAOS N. 273 

O/ ^' aXkot fA.apvavTO, (3or] &' aa^ea-Tog opwpet, 540 

%v& Alveag ^A<l>apy}a KaXyjTopi^ifjv €Tropovaa$ 
KatfMV Tv\p', CTrt ol T€Tpa[x,[x.€VOV, o^ei ^ovpt' 
€K\tv6i^ ^' €T€pwae tcapi^, eTrt § acnrig edcpSvj 
tcai Kopvs^ afji,(f>t ^€ ot BdvaTog yvTO Bvfxopaicrrrjg. 
*AvTiKoy(og ^e Socova fx.€TaaTpe<f)S€VTa ^oKeva-ag 545 

ovTaa- eiratQag, aito Qe (pXepa iracra^) eKepaev, 
VjT dva vaTa Beovaa ^tafJLirepeg av^^v iKdvet' 
Typ aTTO TTacrav eKepa-eV 6 S' vTTTtog ev Koviyjatv 
Kdirvea-ev, aficf^co xeTpe <f>iXotg eTdpotai TreTdcra-ag. 
AvTtXoyog V e^^opovae, Kat atvvTO Tevye^ dir cof/MV ^^0 

vaTrTaivcoV Tpaeg ^e Treptara^ov aXXoBev aXkog 
ovTa^ov crdKog evpv •jravaioXov, ovt^ etvvavTO 
etaco eTrtypdipai Tepeva yj^oa vvjXei "XocXk^ 
AvTtXoyov' irept ydp pa Tloaet^dcav evoaf^Bwv 
NeaTopog viov epvTO Kat ev iroXkoiat ^eXeaatv. ^^^ 

ov fi.ev ydp tiot avev ^vjifav y]v, dXXa KaT avTOvg 
aTpco(paT ovOe ot eyypg ej^ aTpefiag, aXXa fj.aX atet 
a€t6fj.evov eXeXtKTO' TtTvaK€TO de (f>peatv vjatv 
y} T€v aKOVTtaaat, ^e ay^^ov 6pff.yj6^vat. 

'AAA, ov XyjB^ A^dfnavTa TiTvaKOfxevog KaB^ ofj.tXov, ^60 
*Aatdov]v, 6 ot ovTa fj.eaov ad^og o^ei "X/xXk^ 
eyyvBev opfj.y]Betg' dfxev^vcoaev &e 01 alyjJ^y 
KvavoyaiTa IIocre/&a®v, (3iOTOto f>.ey^pag. 
Kat TO fj.ev avTov fj.€iv coaTe aKcaXog nvptKavaTog, 
ev adKet ^AvTtXoypto, tq V y]fj.tav KeiT hrt yaiy\g. ^6^ 

* I 5.' f / > V/i > /s» ~ ) ), / 

aip eTapcov etg eovog eyayeTo Kijp aXeetvcov 

M.y]ptovy}g &' aTriovTa fj.eTaairofj.evog ^dXe ^ovpt 

ai^otcov re fj.€ayjyv Kat ofi.<paXov, evBa fxdXtaTa 

yiyveT Apy]g dXeyetvog oi^vpoiat (BpoTolatv. 

evBa ot eyxof eiry^^eV V €aTrofJ.evog Trept ^ovpt 570 

54T. ev6' Atveaq Aristarchus. 551. i:epi<naiov'] vapatrTo^ov 

Atvelai 8' alii. Zenodotus et Aristophanes. 

546. airo] §«« Zenodotus. 

T 274 lAIAAOS N. ILIAD. 

^cTTra/p' ag ore ^ovg, tovt ovpe<Ti ^ovkqXoi avopeg 

IkKatnv ovK iQekovTa ^tvj 'hrjo-avTeg ayovaiV 

wg Tvneig ^a-iraipe fuivvvBd Tre^s, ovti fj.oi.Ka Oriv, 

o<ppa 01 €K "Xjioog ey^^pg ave^ntdrraT eyyvdev eXQav 

yjpcog ^vjpiovvjg' tov ^e aKOTog oaae Kdkvxpev. ^y^ 

ATjiTTvpov ^'"EAevo? ^i(J)e'i a-)(Sov ^Aacre Kopart^v 
QpyfiKix fJieydKui, diro t\ Tpv(f>dK€iav apa^ev. , 
■^ fxev aTroTrXay^^peTaa '/afJ.ai Trea-e, Kai Ttg A^aiuv 
lJ.apvafA,evav fj,eTd Troa-ai KvXiv^^ofj.evriv eKOfj.iaaev' 
Tov &€ KaT ocf>6aXfj.(av epejSevvr] vv^ eKdKvxpev. 5^° 

'ATpei^yjv §' a^^^og eiAe, ^ovjv dyaSov MeveKaoV 
J3yj &' eTraTreiX^arag 'E\ev:a yjpai dvaKTt, 
o^v topv Kpa^dcov' ^e to^ov tttj^^^vv aveXKev. 
T(b V dp ofJ.apTy)^iqv fj.ev eyyei o^voevTt 

leT aKovTiaaat, aito vevpyjcptv otaTca. 5°5 

Ylptafj.ttrjg fj.ev eiietTa KaTa aT^Sog /3aAev tx 
6a>pviKog yvaKov, dito &' enTaTO TrtKpog oiaTog. 
ag & oV aTTO TvkaTeog 7rTvo<j>iv fj.eyaKyp KaT aXayjv 
BpcaaKcaatv Kvafi.ot fLeXavo-^^oeg, yj epe(3iv6ot, 
Tnotyj viro Xtyvp^ Kat XiKfJ.YiTy}pog epcarj, 590 

ag aTTO OcapyjKog MeveAaou Kv^^aXtfLoto 
TToXXov diioTrXayyPeig eKag eiVTaTO •ntKpog oiaTog. ^ 
'ATpei^yjg &' dpa '/eipa^ ^o^v dyaQog MeveXaog, 
TTjfi) paKev yi p ej^e toqov evgoov ev 6 apa Toqca 
dvTiKpv ^id "X^tpog eKyjKaTO ydXKe^iV ey^og. 595 

aif' 6 eTapcav etg euvog e^/a^eTO Ki^p aXeetvcaVf 
yeipa TrapaKpeft.daag' to ^' e(f)eXKeTO f^etXtvov ey^^pg. 
Ka) TO fi.ev CK yeipog epvaev fj.eydQvfj.og Ayvpcap, 
avTVj;V de gvveoyjaev evaTpocfxa oiog acaTca, 
aipev^ovyf, ^v apa 01 QepdTrcav eye Ttoifj.evt Xacav. 600 

Tleiaavbpog V t6vg MeveXdov Kv^aXifj.oto 

584. o/Aa/JT^Sijj' (dfAaprvj^i^v}) 599* ^vtrrpocpy] eva-rpe<f>e7 Ar\- 

Aristarchus. o/jiapr-^rTiv alii. starchus. 

594. 7) Aristarchus. ^ ahi. XIII; , lAIAAOS N. 275 

rjie' rov ^' aye [JLoTpa KaKrj Qavaroto TeXoa^e, 

aoi, MeveAae, dafjirjvai ev aivyj dvii'oT>JTi. 

01 ^' 0T€ "^vj cr)(€^ov ija-av lir aKXvjKoKTiv lovreg, 

^Arpei^iqg /Aev afxapTC^ irapat M oi eTpaTreT eyxfig, 605 

Tleia-av^pog ^e aocKog MeveAaoy KV^aXifxoio 

ovTaaev, ov^e ^taTrpo ^vv^aaTO 'xaXKOv IXaaaat' 

eay^eQe yap aaKog evpv, KaTeKkdaQyj § evt KavX'2 

eYXpg' ^e <ppeaiv yjai ya.pfi Kai eeATrero viKyjv, 

'ATpet^yjg ^e epvaadfxevog ^i^og dpyvpoy)\ov 610 

dkr eivt Yletadv^^px' S vir daTri^og eiXeTO KaXrjv 

d^ivvjv evyakKOV, eXaivx df/.(f)t TreKeKK^p, 

fmKpS) ev^eaTUi' dfjia S' dXkvjXav e^iKOVTO. 

^TOt 6 fit,€V KOpvQog (fidkov rjXaaev tmro^aaeivjg 

aKpov VTTO Xocpov avTOV, ^e irpoaiovra fx.eTaiiov 615 

ptvog vTtep Tivfi.aTrig XaKe oarea, tco Oe ot oaae 

Trap TToatv atfLaToevTa '/afi.at ireaov ev Kovtvjatv, 

i^vwSv] ^e Tteawv. ^e Xa^ ev aTY^Qeat ^aivcov 

Tev^^ea t egevaptge Kat ev^oft.evog eirog vjvba 

" Xetipere 6y]v ovtco ye veag Aavaav ra^xvTraXcoVf 620 

Tpcoeg vTtep^iaXot^ oeivvjg dKopvjTot dvT^g, 

aXXvjg fjih> XwfSvjg re Kat atayeog ovk eitthevelg., 

^v ejOte XcojSrjaaade, KaKat Kvveg, ov^e ri 6vfJ.So 

Tjrivog ept^pefjierefa ^aXeTtrjv e^OeiaaTe ft.r}vtv 

^etvtov, oaTe rtoT vfLfjit ^ta<f)6epaet itoXiv atTtrjv' 625 

ot fJ.ev Kovpt^fyjv aXoyov Kat KTrjfj.aTa TtoXXd 

f/.d\p ot')(ea6' avayovreg, eitet <j>iXeea6e itap avTvf 

vvv avT ev vrjvatv fkeveaiveTe itovToitopotatv 

•ffvp oXoov ^aXeetv, KTeivai ^ rjpaag ^A^atovg. 

dXXd Tto6t a^/Tjaea^e, Kat eaavf/.evot itep, Aprjog. 630 

Zey TtaTep, rj re ae (paat Ttept <ppevag efj.fji.evat aKXav, 

609. Kot ichiveTo] [Aiya 8' ^X- (piKSffOov siu. «^«KtV^ijv Aristoph. 
-irfTo Zenodotus, 61 7. TreVovAristarch. ro€<Tei/ alii. 

610. ^Kpoi; apyvpoYiMv] yfilpea-ai 627. oixeo"^' avayovre?] o\yj(.a6ov 
fAaxaipav Zenodotus. ayovTei; Zenodotus, 

613. €^jWto Aristarchus. «- Tra/;'] Trep Aristarchi ed. altera. 

T 2 276 lAIAAOS N. ILIAD. 

avtpwv y^e Seav' aeo S €k ra^e Travra ireKovTat. 

olov ^yj av^pea-<Ti yapl^eai vjSpta-T^atv, 

TpwaiVy rav fxevo^ ath ardaBaXov, ov^^e ^vvavrat 

(jivXoiri^og KopeaaaOat Of/.otiov 7rQXe{jt.oio. 6^^ 

TravTcov [x,ev Kopog eaTt, Kat vttvov Kai (f^iXoTVjTog 

fW^TT^g T€ yXvKepvjg Kai dfxv[j.ovog op^^^yjBfxoTo, 

Tuv irep Tig Kat fxaKkov eeX^eTat e^ epov eivai 

rj TTOAe/xoy ipcoeg Oe f^a^^vjg aKopvjTOt eaatv. 

''Q.g eiTTwv Ta fj.ev evTe d^ro y^oog aifJMToevTa 640 

avXfjaag eTapotat "^t^ov yLeveXaog dfjivfxcov, 
avTog ^ avT e^avTig twv irpofKdyptatv efniyPiq. 

¥ivBa 01 viog eiraXxo TJvXatfxeveog ^aatXvjog, 
'ApvaXtcov, pa iraTpt (piKcp eVeTO TTToXefJ.i^cov 
eg Tpotyjv, ov^ avTtg d(f)iKeTO TtaTpi^a ja7av' 645 

r/ t ''JA ■'5S ' ' V 5«^ 

og pa TOT ATpetoao fxeaov aaKog ovTaae oovpi 
eyyvQev, ov^e tiaTrpo ^vv^aaTO yaKKOv eKdaaai, 

* I W f / ' »//1 ' /v ~ » > , / 

aif/ CTapcov etg eavog eyagero Kijp aAeetvcov, 

TrdvToae TvaTtTatvcov, fx,rj Ttg "yjpoa •y^aXKta eicavptf. 

^fiptovfig & airtovTog tei '^aXKripe oiaTOv 650 

Kai p epaAe yXovTOv Kara oeqtov avTup oiaTog 

dvTtKpv KaTa KvaTiv vtt oaTeov el^eTteprjaev. 

e^ofxevog te KaT avQt, <pikcov ev yepaiv eraipcov 

QvfJ.ov dTroirveicov, coare aKcoKrj^ em yatrj 

KeiTO TaQeig' e/c & aifxa fxeKav pee, ^eve ^e yaiav. 655 

Tov fxev YIa<f>Kayoveg fi.eyak^Topeg dfj.<f>e7revovTO, 

eg OKppov aveaavTeg ayov Trpori lAtov iprjv 

dyyvfj.evot' fj.eTd ^e acf)i Trarrfp Kte ^aKpva KetjScov, 

•Troivrj S' ovTtg Trai^og eyiyvero TeBwjWTog. 

Tov ^e Tidpig fxAKa 6vft,ov diroKTafx.evoto ')(pKcoBri' 660 

l^elvog ydp ot ev]v iroKeatv fxeTa YlatpKayoveaatV 
Tov oye '^^caofJ.evog 7rpo'iei •^(aKKrjpe oiaTov. 
rp) ^e Ttg ^iv^^^^^vcop, TioKvet^ov fxdvTiog vlog, 

657. aveo-avTe?] avaQivifq ApoUonius Rhodius. 

658. ^S^' aOeTovvTai. XIII. lAIAAOS N. 277 

axf>V€iog t' a/yaBog re, KopivBoQi oiKia vaiay, 

og p €v aocog Krjp oAoijv eirt vyjos epaivev. 66^ 

'KoXkaKi yap ol eenre yepav aya^og YioXve^og 

vov(T<a vit' apyaXii^ ^Qia-Qai olg ev [ji.eyapoia-iv, 

^ fxer ^AyaiSiV v^va-iv vito Tpcoecra-i dafjirjvai' 

TO) p afjtM T apyakey\v acoijv aXeeivev Ayatm 

vovaov T€ arvyeprjv, iva [M] TrdQoi aXyea Qvfx^. 670 

Tov ySaA' viro yvabft.olo Kat ovarog' coKa ^e 6vfji.og 

oo5^6t' aTTO fJieXecov, crvyepog V apa fj.iv aKOTog el\ev. 

'"Of 01 fji.ev fJidpvavTO ^efJLag Ttvpog ai9oft,evoto' 
KKTCcp S' ovK hreitvaTO ^ticjjtkog, ovte ti vj^y} 

'/ r / t ~>)> v^,.. / ^ 

OTTt pa ot vvjojv eir aptarepa dTjioavTO 075 

Aaot VTT Apyeiav. Taya av Kai Kvbog Ayatwv 

eTrkero' roTog yap yaftioypg evvodiyaiog 

carpva ^Apyetovg, Trpog ^e aSevei avrog afxvvev 

aXX e^ev j] ra Trpara irvXag Kat rei^xog eaaXro, 

pyj^df/.evog Aavaav TivKtvag ari^^^ag daTTtardcov, 680 

ev6' eaav Atavrog re veeg Kat UpcoreatXdov 

6Tv e(f> dXog TtoXt^g eipvfxevat' avrap virepdev 

reTyog e^e^fJt,vjro yBafj.dkajTarov, ev9a fj.dXtara 

^aypvjeTg ytyvovro fn.dyyj avroi re Kat tTiirot. 

¥iv9a ^e Bo/WTo; Kat 'Idoveg eXKeyiraveg, 68^ 

AoKpot Kat ^GToi Kai (pathfJLoevreg ^Emioi, 
amv'^^ eTraiaaovra veoov eyov, ov^ e^vvavro 
coaat dito acfjeiav (fjXoyt e^KeXov ' KKropa "^Tov, 
01 fj.ev 'A6vjva/ajv TrpoXeXeyfxevot' ev S' a^a roTatv 
^py viog ncTeSo M.ev€a6evg, 01 S' afL cttovto 690 

^ei^ag re 'Ert')(^iog re 3iag r evg' avrap KTretav 
^vXei^if]g re Meyvjg ^Afxcjjiav re Apa^iog re, 
Trpo ^dtav ^e Me^wv Te fxeveTrroXefxog re Uo^dpKvjg. 
^TOt fxev vodog viog ^OiX^og 6eioio 

eaKe, Me^wv, Atavrog a^eX<f)eog' ainap evatev 695 

ev ^vXdKyj, yaivjg aito Trarpi^og, dvtpa KaraKrag, 
692. Me^ij?] ^iytjti t' Zenodotus. 278 lAIAAOE N. ILIAD. 

yvooTOv iviqTpvivjg Kpiami^og, ^v ej^ *Oi\evg' 

avTap 0, *l<f>tKXoio Ttaig tov ^vXet/ci^ao. 

01 fJih Trpo ^Oiav fjieyaBv[Ji.civ Bap-^^yBevTeg, 

vav(f>iv dfJivvofJLevoty [JXTa Boi&nrwv hixayovTO' 7°^^ 

tag ovK€Ti TrafMrav, (J/A^of Tayyq viog, 
KjTaT ait AtavTog TeAa/AOJv/oy, ov^ YjjBatov, 
aAA' wc7t' €v vetip jSoe otvoite tti^ktov apoTpov, 
icroy 6vfJ.ov ej^ovre, TtTatveToV dfj^t h apa (x<f>tv 
■TrpvfLvoio^tv Kepdea-crt iroXvg dvaKYjKtet Bpcog' 7^5 

TW jtAcv T€ ^t^yov oiov Iv^oov dftxfjig eepyet 
iefj.evx KaTa doXKa' TefJ.e'! ^e t€ TeK(TOV dpovpvjg' 
cbg Tw Tiap^e(3a(ioTe fjA\ eaTacrav dXK^Koitv. 
aAA' ^TOf TeKafJMVi^ifi ttoXXoi Te Kat eaQXot 
Xaot eTrovff eTapot, oi ot adKog e^eSej^ovTO, J^o 

OTnroTe fntv KafiMTOg Te Kai tBpcbg yovvaS tKOtTO. 
ovV dp ^OiKtd^ri fj.eyaXy]Topt AoKpot eirovTo' 
ov ydp a({>t oTo^lfi v<rfLivr} fj.itj.ve (f>i\ov K-i^p' 
ov yap ej^ov KopvOag yaXKYfpeag iTriro^acreiag, 
ov^ ej^ov dunrt^ag evKVKXovg Kat ft,etktva ^ovpa, 7^5 

dXK dpa TO^otcrtv Kai evcrTpocfxa oiog dcoTcp 

iXtov eig afjJ eirovTo ireirotBoTeg, olatv eTretTa 
Tap(f>ea ^dXKovTeg Tftcocav priyvwTO (f>dKayyag. 
^yj pa ToB Qt fjjev irpocxBe crvv evTecri ^at^aKeotcrtv 
fxApvavTO Tpcoa-tv Te Kat EKTopt ')(aKKOKopvGT^, ^io 

01 S' oirtBev ^dKKovTeg eKdvBavoV ov^e Tt y^dpfj.v}g 
Tpcieg fj.tfj.vfjcxKovTo' cjvveKKoveov yap oicjToi. 

Evfia Ke KevyaKecng vv}av diro Kat KKicrtdcov 
TpSoeg eyaprjcrav TrpoTt iKtov Y}vefit.oeacrav, 
ei fJ^ YlovKv^dfJMg Bpaa-vv"KKTopa eiire irapacTTdg 735 

""E/ifTop, dfj.fjy^avog ea-cri TrapappyjToTa-t irtBea-Bat. 
ovveKa Tot irep) t^Ke Beog TroKefj.rj'ia epya, 

702. fuTar'] %a^6T' Zenodot. yi^. crfpi Aristarchus. a-fptv 

712. ov^ ap' 'OrXtaSjj] aXV ovk Aristophanes. 
'IXfaSrj Zenodotus. XHI. lAIAAOS N. 279 

TOvvcKa Kou ^ovXvj edeXetg Trepti^^fji.evai aWcov. 

«AA' ov TTOig afxa itavia "^vv^ffeat avrog kXeaBai. 

IxKkci) [xev yap ^coKe Oeog TroXefx^^ia epya, 730 

[aXXca ^' opyviaTvv, eTepos KtOapiv Kai aot'^'^^''^ 

oAAoj ^' ev a-T^Beao-i Tt6e7 voov evpvoira Zevg 

eadXov, Tov ^e re tcoXXoi enavpKTKOVT av9pci)7roif 

Kai T€ TtoXeag e<Taaae, [kaXi(TTa ^e k avTog aveyvco. 

avTap eycbv epeco cog f/ioi OOKei eivai apiaTa. y^^ 

'jrdvTfi ydp ae irepi aTe(f>avog iroXefxoto M^YjeV 

Tpaeg ^e [xeydSvfxot, eirei KaTa Teij^Of e/Syjaav, 

01 fxev a<peaTaaiv avv Tevyeaiv, 01 ^e fxdyovTat 

iravpoTepoi itXeoveaat, Ke^aaBevTeg KaToc, vyjag. 

dXX^ dva'/aaadfx.evog KaXei evQd^e trdvTag dpiaTovg' 74° 

evSev 8* av fJ.dXa Traaav €'7rt(f)paaaaifji.e6a PovXy]V, 

rj Kev evt v^eaat iroXvKXyiiat ireacofj.ev, 

at K eQeXrjai 6eog '^ofi.evat KpaTog, vj Kev eTretTa 

irap vvicav eXBcofLev a7ryifi.oveg. vj yap eycoye 

^et^co fjJrj TO yPi^ov diroaTrjacovTat ^hy^atot 745 

yjielog, eiret irapd vqvatv dvrjp aTog iroXefi.6io 

fjitfi.vei, ov ovKeTi irayyy fiM^r)g ayrjaea^at oio).' 

'"Of (f)dTO TlovXv^dfjiag, a^e ^ 'EiKTopi ft.v6og d^r-^fxcov, 
[avTiKa ^' e^ o^/em avv Tevyeaiv «Ato ')(afjiai^e] 
Kai futy ^covfjaag eirea TrTepoevTa Trpoavivta 75° 

" YLovXv^dfJM, av fi.ey avTov epvKaKe irdvTag dpiaTOvg^ 
avTap eycb Keia' eifj.t Kai dvTioco TroXefJ.oio' 
ai\pa S' eXevaofJ.ai avTig, eirviv ev ToTg eTrtTeiXco.^^ 

H pa Kai wpfj.yj6y} opei vt^oevTt eotKcog, 
KeKXyjyag, ^td, Se Tpcocov ireTeT ^§' hrtKovpcov. 755 

0/ eg TLav6oi^yiv dyaTry\vopa WovXvtdfj.avTa 
•navTeg eveaaevovr , eirei KKTOpog eKXvov av^-ijv. 

731. Hic versus ab Zeno- stophanes. 

doto Mallote insertus esse di- 733. ttoaXoi] t:oKKov Aristo- 
citur. phanes. 

732. TiBti voov] vo'o» tiBei Ari- 734' S^ K avTo?] yf. te Kainoi. 280 lAIAAOS N. ILIAD. 

avrap o Aii]t(f>opov re /Sivjv & 'EXevoio auoucro^ 
'Aa-ia^'»]^ T 'A^oifJiavTa kou "Ac/ov, "TpTaKov viov, 
<f>oiTa dva Tr^Ojtxaj^oyf &<^^|«,evos-, ei ttov €(f)evpot. ^60 

Tovg evp ovK€Ti "TrdftTrav d7r^fji,ova^ ov^^ dvoXeOpovg' 
aAA' 01 fjuev S^ vvjvatv errt 7rpvfJivri<Tty 'A)^a/cSy 
yepa-iv vtp Apyetcov KeaTO rpjj^as oKerravTeg, 
01 8* ev Tetyet etrav l3e(3ky]fj.evoi QVTdfji.evoi re. 
Tov ^e Taj^' eiipe fJ^X^^ ^'^' dpia-Tepa ^oucpvoetyayjg 7^5 

^iov ^AXe^av^pov, 'EXev>j? Trocriv vjVKOfJ.oto, 
6ap(Tvvov6 €Tapovg Kat CTTOTpvvovTa ff.d')(€a9ai. 
d^YXpv 0* laTdfj.evog Trpoaecf^v] ata-^^^poTg eTreeaatv 
" Ava-Traptf ei^og aptare, yvvatfJiaveg, yjTrepoTrevTa, 
vov Toi A.i^[<f)o^og re ^tv] 5' EAevo/o avaKTog 770 

Aaiaorjg t Ada/xag- ijO Aartog, IpTaKov vtog; 
TTOV ^e TOt OBpvovevg ; vuv «AeTO Traa^a KaT aKpv]g 
lAfog- antetVY] vvv Tot acog atTrvg oAedpog. 

Tov S' auTe TrpoaeetTrev AXe^av^^pog Qeoet^^Yjg 
"' KKTop, €7ret TOt dvfj.og dvaiTtov aiTtdaadat, 775 

aAAoT€ &07 TTOTe fJMXkov epco^crat •^oXeft.oto 
fj.€Kka, €7ret ov^ €fj.€ Ttdfj.Trav dvdXKt^ta yeivaTO f^^^TVjp' 
e^ ov yap itapa vqvat fJ.dyi^v yjyetpag eraipcov, 
CK Toi3&' ev^o^' eovreg ofj.tX€Ofji€V Aavaotatv 
vo)KefJ.eag' erapot de KaTeKraOev, ovg av /AeTaAAaf. 7^^ 

otci} Ay]i<f)oPog t€ ^ti^ G' 'Kkevoto avaKTog 
of^eaQov, fiMKpyjai TeTVfj.fi.eva ey/eiyjaiv 
dfjjcf)OTepca KaToc X^tpa' <f)Ovov V vjfj.vv€ K.povici)V. 
vZv S' apx, OTrirr] ae Kpa^iy] dvfi/>g Te KeXevet' 
y]fj.e7g S' efJ.fj.€fJMu>T€g afj^ eypofj.eGi', ovM Tt <f>yifJ.i 7^5 

dXK^g ^ev^aeaOat, oavi tvvafj.ig ye irdpeaTtv. 
Trap tvvafuv V ovk eart, Kai eaavft-evov, 7roX€fJ.t^etv^^ 

*Of €i7rhy 7rape7retaev d^eX<f)etov ^pevag yfpcog. 
jBav V tfj.ev evBa fxdXiaTa fJ.dyr] Kat <f)vXo7rtg y]ev, 
dfjxpi Te Kel3ptovy]V Kat dfJ.vfJ.ova TlovXv^dfi.avTa, 79° 

785. 8' ejM/*€/*a5Te$ Aristarchus. 8e iA.efAaSr€q alii. XIII. lAIAAOS N. 281 

^d\/a)V ^Op6a7ov re koi avTiQeov IIoXv^oyTi^v 
IlaAjOtyy r ^Aa-Koivtov re Mopvv 6\ vl ^limorimog, 
01 p ef 'AaKavivjg epi^uXaKog tjXQov afj.oi^oi 
^o/* T^ TrpoTepy}' totg Se Zevg copa-e fji.d')(€a6at. 
01 S' laav, dpyaXecov dv€fj.av drdXavTot diXXyj, 795 

^ pd & vTto ^povTVjg TraTpog Atog eiat Tre^ov^e, 
6ea-7rea-tco S' of^d^w dXt fLtayeTat, ev ^e re iroXXa 
KvfxaTa TracpXd^ovTa itoXv^f^Xoia-^oio ^aXda-avjg, 
KvpTa (^aXripiooovTa, trpo fxev t aXX, avTap eir aXXa' 
wg Tjjwef Trpo fxev aXXot dpyjpoTeg, avrap ctt aXXot, 8oo 

yaXKco fmpfj.aipovTeg afi. 'yjyefji.oveaatv eTTOVTO. 
KKTcop S' ^yerro, /SpoToXotya iaog Aprji', 
TIptafx.i^v]g' 7rpoa6ev V eyev daTrt^a TrdvToa' etavjv, 
ptvolatv TTVKtvrjv, iroXXog ^ eTreXvfXaTO yaXKog' 
dfxxf>t ^e 01 KpoTacpotat (f)aetvy] aeiero TiYfXri^. 805 

irdvTYj V dfntpt (pdXayyag eiretpaTo irpoTco^i^m, 
ei TTcog 01 ei^etav viraaTrihta Trpo^tPdvrt' 
dXX^ ov avyxet 6vfj.ov evt aTVj6eaatv 'Aj^a/wv. 
Aiag Se irpaiTog TrpoKaXeaaaTO, fJMKpa j3t^da6<i}v 
" ^atfAovte, a^e^ov eXde' Tivj ^et^iaaeat avTotg 810 

^Apyeiovg', ovtoi ti fiMyvjg d^a-^fxoveg etf*.ev, 
dXXa Aiog fxdaTiyt KaK'^ e^dfj.v)fj.ev A^x/xtot, 
^ 5^v woy TOt 6vfj.og eeXTreTai e^aXaTrd^etv 
v^ag' acftap ^e re xeHpeg dfxvvetv eiat Kat ^fj.tv. 
V] K€ TToXv ^6aiv] evvatofJ.evvj iroXtg vfj^ifj 81^ 

yepatv vcj) ^f/.eTepv}atv dXovaa re 'Trepdofi.evv] re. 
aoi ^ avTco <f)V}fJ.t a^/e^ov efj.fj.evat, omroTe (pevycov 
dpvjav} Aii 'TraTpt Kai aXXotg d6avdT0taiv 
6daaovag IpvjKcov efj.evat KaXXtTptyag tirTrovg, 
ot ae TroXtv'^^ otaovat KoviovTeg Tre^/o/o.' 820 

797. Bicrttecla S'] Schol. : ov- atpiv iia<riv eKeKpno Bdpau i:o\XS. 
Tioi i^iTct Tou avvie(7[Mv, Sic igitur 809. jSjjSafffiwv] ^i^aardav Ty- 

Aristarchus : alii omisso 8'. rannio. 

808. In Zenodoti recensione 8 1 o. auTaji; Aristarchus. outw; 

additus erat versus, Xiyjv ydp alii. 282 IAIAA02 H. ILIAR 

iig- a^a 0/ eiirovri eneTrraro oegio^ opvi^, 

>^«'| / .'^^'V %V'A 

a/erof i/Tf//7reT>ys' €7rt b laye Kaog Ayaiwv 
Bapavvog oitovS)' o V afj.ei^ero (paihfJiog ' EKrap 
" Aiav afMaproeTreg, ^ovydie, itoHov eemeq' 
ei yap eywv ovrco ye Aio^ iralg alyioyoio 825 

evriv riimra Trdvra, reKoi Se ^e irorvia Hpvy, 
rioifJL,yjV S' w? rter *A6vjvaiy} Ka) 'AttoAAwv, 
wjr vvv yjfJ^epvj vj^e kukov (pepet 'Apyeiotatv 
TToiat fJi.dk^y ev &e a-v rotai Tre<l>vj(Teai, at Ke raXdcravjg 
fi.e7vat efMv dopv fJMKpov, rot "Xjpoa Ketptoevra 830 

^dxpet' drap Tpooav Kopeetg Kvvag ^§' olmovg 
^vjfxSo Kat a-dpKeaat, irea-av eirt vvjvatv 'Aj^a/wv." 
\lg apa (pcovvjaag -^yvja-aro' rot afJL evovro 
v]')^^] aeaTrea-tv}, eitt taye Kaog OTrtaoev. 
^ApyeToi d erepaSev eiria^^ov, ovV eXd$ovro 835 

dXKVjg, aAX' efi.evov Tpaoov eittovrag dptarovg. 
vj-^^vj afjicporepuv iKer aiaepa Kat L^tog avyag. Ato^ dTrarrj. 

Nea-ropa ^' ovk eAafiev la-^^vj vrtvovrd irep efMivfg, 
aAA' 'Aa-KXvjTTtd^vjv evrea irrepoevra 7rpoa-v]vda 
" <f)pd^eo, ^Te Ma^^aov, OTtoog earat rd^e epya' 
fLei^ctJV ^vj Ttapa vvjvat ^ov] QaXepwv at^vjZv. 
aAAa aii fj.ev vvv Tthe KaQv]fJ.evog atBoita otvov, 
etaoKe depfJM Xoerpa eviTKoKaf/.og 'EiKaft,'^^v] 
6epfJt.'^w] Kat Kovavj aito /3porov aifj.aroevra' 
avrdp eyuv eX6av rdya etaofj.at eg ireptooTtvfv.^^ 
"^Of eiTiav adKog eiKe rervyfj.evov vlog eoh, 

824. ^ovyaie Aristarchus. ^ovyfiie Zenodotus. XIV. lAIAAOS E. 28S 

K€ifJi.evov €V KKiaiy], QpaavfJiYi^eog i7nro'^a[Ji.oiOf lo 

yaXKZ TrafA^ahoV 6 ^' ej^ aaTTt^a irarpog €o7o. 

eiXero S' aXKi{Ji.ov eyyoij aKayjx.kvov o^ei xaKKw, 

<7Ty] €KT0g KAiaiYig, raya h eia-ioev epyov aeiKeg, 

Tovg fxkv opivofxevovg, Tovg ^e KXoveovrag oirKTBev, 

Tpaag vTrepSvfJiOvg' epepnrro "be Te^ypg 'Aj^a^wv. 15 

wg ^ 0T€ "Trop^f^vprj itekayog fj.eya KVfJMTi Ka<f>a, 

oacof/ievov Xiyeoov avefj.m Xaixpi^pa KeXevBa 

V 55S» V . / 5. 'S> ' 

avTag, ovo apa t€ TrpoKvXivoerai ovOerepcoa-e, 

Trpiv riva KeKpifievov Kara(5r}fj.€vai €K Aiog ovpov, 

ag yepcov a}pfj.aiv€ ^ai^ofxevog Kara BvfLOv 20 

^i')(6a^t', 7] fJ.eS' ofj.iXov loi Aavam rayyirwXm, 

y\€ fJ.€r ^Arpei^vjv ^ Ayafi,efj.vcva, 7roif>.€va XaSov. 

w^e ^e 01 (ppoveovTi doaG-a-aro Kep^iov eivai, 

(Syjvai €7r' Arpei^i^v. 01 ^' aXXrjXovg evdpi^ov 

ftMpvdfLevoi' XaKe ^e crcfn irepi %poi" ^^aXKog dreipvig 35 

vv(T(TOfj.€V(iov ^icfjeatv re Kai eyyeatv dfiL(j)tyvot(riv, 

Nea-ropt ^e ^vfj.^Xif]VTO ^iorpecf^eeg ^aaiX^eg 

irap VT^av dviovreg, oaot (Se/^X-^aro yaXKw, 

liv^ei ^vjg 'O^yo-euf re Kat ^Arpei^yjg 'Ayaft.efj.vcov. 

TroXXov yap p' airdvevQe fJ^yyjg etpvaro v^eg 30 

6iv €<f> aXog TroXt^g' rag yap Trpcorag Tre^tov^e 

etpvaav, avrap reiyog eirt 7rpvfj,V7]atv €^€tfj.av. 

ovOe yap ovO , evpvg irep eoov, eovvvjaaro. iraaag 

aiyiaXog vvjag ya^eeiv, areivovro ^e Xaoi' 

ra pa TrpOKpoaaag epvaav, Kat irXyjaav dirdafjg 35 

yfiovog aTOfj.a fj.aKpov, oaov avveepyaBov aKpat. 

TW p oiy oipetovreg dih^g Kat 7roX€fj.oto, 

eyyei epet^oft.€vot, Kiov dOpoot' dyyvro \e a<f>iv 

16. T:Qpipv()7i] nopfpvpit Zenodot. tio altera. 

18. ov^ apa T6 Aristarchus, ^J. 6iptiQVTe(\ o\pa.tovT€<;(ue.o\}J' 

ha TQv Te. Alii igitur aliter. atovTt^;) Zenodotus, non ov ipav- 

32. irpi^/Avrjo-jvj TrpiiAv^crjvCrates. ovt6?, quod ei tribuit Ptolemaeus 

36. [MZKpov'] ■jioKKov Zenodotus, eVideTjj?. 
Aristophanes et Aristarchi edi- 284 lAIAAOS S. ILIAD. 

BvfMg m (TT^dea-a-iv. o ^e Iwjea/SA^to yepato^, 
Neo-TW^, TTT^^e ^e 6v(mv hii o-Toy^ecro-iv 'Aj^a/wv. 40 

Tov Kat <j>:avrj<7ag 7rpo(Te<f)'^ Kpeicov 'Ayafj.efx.vav 
" 0) NeoTop NoyA^ia&^, joteya kv^o^ ^Ayatm, 
TtTrre XtTrav TroAejaov (pOta^^vopa ^evp a(f)iKavetf ; 
oe;Octf fM) ^^ jtjto; TeXicryi eirog o^ptfJ.og'¥iKTap, 
(ag ttot' eTrvj^TretXvjcrev evt Tpa>e(7&' ayopevcov, 45 

^i; 7rp;v "ffap vi^av TrpoTt IXtov aTrovee^rBat, 
irptv TTvpi VYjag evf^p^aat, KTehat ^e Kat avTovg. 
Ketvog Tug ayopeve' to, ^yj vvv itdvTa TeXeiTat. 
(u Tromi, Yj pa Kat aXXoi evKV^^fJi.t^eg 'Aj^a/o/ 
ev OvfAco (SakkovTat efxot '/p^^ov, (otmep ^KyjXkeiig, 50 

oy^' eQeXovat fmyeaOat eTrt 7rpvft.vyjat veeo"<7/v." 
Tov & y}f/.et^eT eitetTa Vepyjvtog iTmoTa NeaTap 
v] Oi] TovTa y eTOifm TeTevyaTat, ovoe Kev aKkttig 
Tievg v^i^pefLeTi^g avTog TrapaTeKTvjvatTo. 
Teiypg /x,ev yap &r? KaTepvjptirev, w eTteTrtOfM.v 55 

appvjKTOv vvjav Te Kat avTcov eiXap eaeadat' 
01 S' eTTi vvjvat Bovjat ft.(x')(V]v akiaaTOV e^ovatv 
vookefAeg' oy^' av €Tt yvotvjg, ft.aKa irep aKOTtiouQtov, 
OTnroTepuSev Kr^toi optvofKevot KXoveovTat' 

A > Jj- / J.. V W > \ <•/ ^ 

(og e7rtfji.ig KxetvovTat, avTv} d ovpavov tKei. 00 

ijfuetg oe <ppagcofJiea oTrcog eaTat TaOe epya, 
et Tt voog peget. TroAefJuov ovk afj.fxe KeXevco 
'tvfj.evat' ov yap Trcog (3e(3X.v]ft.evov eaTt fj.aye(}&at" 
Tov §' avTe Trpoaeetirev ava^ av^^pcov 'Ayafj.€fJ.V(ov 
"Ne(TTop, hret^v] W]vatv ent 7rpvfxvv]at fjA^^ovTat, 6^ 

TeT^xpg &' ovK e^/jpatafj-e T€TvyfJ.evov, ov^^e Tt Tocfypog, 
vj €7rt ^toXa' €7radov Aavaot, eXTrovTO ^e BvfJLCi) 

40. aBeieiiai. 'Ajja*Sv] iraipav Zenodotus. 

irt^^e Aristophanes et Ari- 44. Se/Sw] Se/^ja Aristophanes. 
starchus. 9r?|e Dionysius Sido- 45 . w?] 05 Aristophanes. 
nius et Herodianus, quse scri- ^^- 7'"'"??] T^^o"? Aristophanes. 
ptura in alio scholio Zenodoto 67. f] oJi Aristarchi editio al- 

tribuitur. tera. XIV. lAIAAOS H. 285 

appyjKTOv wjuv re Kai avrm eiXap eceadaif 

ovrco TTOV Ati fAeXXei vTrepfxevei <pi\ov elvai, 

vmvfji.vovg omoKeaBat aii Apyeog evda^ Ayaiovg. 70 

y^ea [xev yap ore irpocf^pav AavaoTaiv afjivvev, 

oJ^a ^e vvv ori rovg fxev ofj.w$ fUKKapeaa-i BeoTaiv 

Kv^^dvei, rifx.erepov ^e fj.evog kou yeipag e^vjaev. 

«AA' ayeS', cog av eywv enrco, ireiBafj.eBa Trdvreg. 

VYieg oaai 'Trparai eipvarai ay^i Qakdaarig, y^ 

eXKC0fj.ev, •Trdaag Se epvaaof^ev elg aXa &?av, 

vip; 6 ejT evvaav opfJ>taaofJ.ev, etaoKev eAay 

vv^ djSporT}, yjv Kat tyJ aTioaycavrat iroXefJ.oio 

Tpaeg' eTteira de Kev epvaatfj-eda v^ag aTrdaag. 

ov ydp rtg vefj.eatg (f>vyeeiv KaKov, ovV dva vvKra. 80 

jSeXrepov og <f)evyav 7rpo(f)vyv} kukov vje dXarjy 

Tov ^' dp* vTTO^pa i^cbv •irpoae^vj irohjfj.yjrtg ^O^^vaaevg 

tc-> k /<\ ~/ V I / f/ J^ / 

Arpetbv], TTOiov ae eirog (pvyev epKog obovrcov. 
ovXofJ^v, a'tff co(f)eXXeg detKeXtov arparov aAAoy 
avjfJMtvetv, fj,if^ dfj.fj.tv avaaaefj.ev, oiatv apa Zevg 85 

eK veorvjrog e^coKe Kat eg y^rjpag roXvnevetv 
dpyaXeovg TroXefj.ovg, o(f>pa (p6toft.ea6a eKaarog. 
ovTCO ^^ fj.efJ.ovag Tpcccov TroXtv evpvdyvtav 
KaXXei\petv, ^g eiveK oi^vofi.ev KaKa mXXd ; 
atya, fjyj rtg r aXXog 'Aj^afwv rovrov aKovayj 90 

fj.vGov, ov ov Kev dvvjp ye ^ta arofxa Trdfj.irav dyotro, 
oartg eirtaratro v}at (f)peatv aprta f3d^etv 
aKvjTrrov^og r etvf, Kat ot Tretdoiaro Xaot 
roaaoiV oaaotatv av fj.er ^Apyeiotaiv dvdaaetg' 
\yvv oe aev ct}voadfj.yjv itdyYy (ppevag, olov eetTreg'^ 95 

og KeXeat TroXefJ.oio avvearaorog Kai dvri^g 
vvjag evaaeXfj.ovg aXaO eXKefJ.ev, o(f>p ert fj,aXXov 
Tpwat fj.ev evKra yevvirat eittKpareovai Trep efj.7njg, 

72. ori] ore Aristarchus. 95. a^trurai ab Aristophane 

89. KaXXe/tl/fiv] ^KTzefauv Zeno- et Aiistarcho. 
dotus. <Tiv\ ae Zenodotus, 286 IAIAA02 U. ILIAD. 

7}[i.iv aiTTvg cMapog €7rippe7rv]. ov yap Aj^a/ot 

<r)(yj(7ov(7iv TroXefxov vvjcov oiXa^^ eXKOju,evaa>v, lOO 

aAA airoTraTTTaveovaiv, epavj<Tov<xi ^e '^(apfx.i^g, 

€v6a Ke a-fj ^ovXyj "t-iqXyja-erat, op^^a^ Aawv." 

Tov S' y][j.ei^er eTreira ava^ av^pav ^ Ayaixefivcev 
*' d> ^O^vaev, ixaXa Trtag fjie KaBtKeo Bv{mv eviTryj 
apyakevj' arap ov fxev eyav aeKovrag avooya 105 

vyjag evacreXfJiovg aXa^ eXKefJ.ev vlag ^Ar/aim. 
vvv eiv] og rrjahe y afxeivova fi.ijriv evia-Troi, 
7] veog v]€ TraAatog efxot be Kev aafuevta etv]. 

ToTai &€ Kai fxereenre /3ov]v ayaSog ^iofj.v]tv]g 
*' eyyvg avvjp — ov ^v]da fJM,revaofj.ev — , ai k eSeXv^re l lo 

'TreideaSat, Kat fj.v] rt Kora aydavjaBe eKaarog, 
ovveKa ^vj yevevjcpi veararog eifj.t fj.eB^ vfxiv' 
irarpog e^ dyaBov Kat eycb yevog ev^^ofxat etvat 
[Ty&eoff, bv @v]^v]at '/vrv] Kara yaia KaXvvirei^. 
YlopBeT yap rpeig 7ra7^eg afj.vfJ.Qveg e^eyevovro, 115 

oc/ceov S' ev TlXevpavi Kai aiTteivv] ^aXv^mt, 
Ayptog v]^e MeAaf, rptrarog & v]v liniora Oivevg, 
irarpog €f/.oio 7rarv]p' dpervj S' v]v e^o^^og avrZv. 
aAA' ^ev avroQi fxehe, Traryjp ^' ef/iog Apyei vdaQv] 
TtXayyPeig' ag ydp ttov Zevg v]6e\e Kai 6eoi aKkot. 120 

Aopyjaroio b eyv]fj.e dvyarpav, vaie oe ooifJM 
d(f>V€tov ^iOTOto, aktg de 01 vjaav apovpat 
7rvpo(f)opoi, TioKXoi ^e <f>vraiv eaav opyaroi dfj,(f)tg, 
woAAa ^e 01 7rpo^ar eaKe' KeKaaro te Trdvrag ^A^^^atovg 
^yxjeiy]' Ta &e /xeAAer dKovefnev, ei ereov vtep. I25 

TO) ovK av fj.e yevog ye KaKOv Kat dvdXKt^a (ftdvreg 
fj.v6ov arifj.v]aatre Tie^aafUvov, ov k ev eiTra. 
devr lOfxev TroXefJ.ov^^e, Kat ovrdfxevoi Trep, dvdyKvj. 
evcra 6 eTreir avrot fi.ev e^/afj.eua ov]torv]rog 

1 14. aBf:T€7rai ab Zenodoto et Zenodotus. 
Aristophane. 125. c» Aristarchus. Ssq edi- 

1 1 8. 6jt«.o7o Aristarchus. ^jwero tiones a\ 8'i?,Mw8e<j. XIV. lAIAAOS H. 287 

€K Pekecov, ijJj TTQV rig l(f> eXKei e?Jcog apyjrat' 130 

aXXovg ^ OTpvvovreg ev^acfxev, di to irdpog Trep 
6vfj.oi ^pa (pepovTcg d(f)eaTaa oy^e jOtaj^ovTa/." 

*0? €(f)a6\ 01 ^' apa rov [xdXa [mv kKvov ijS eitiBovTo' 
/3av V i[Ji.€v, yjpX'^ ^ ^p^ (7(f)iv dva^ dvbpwv ^ AyaiJi.eiJi.vm. 

OvV dXaocxKomvjv elye kXvto$ evvocrtyatogf 135 

«AAa fJi€T avTOVf ^kQe TiaXai'2 (pcoTi eoiKwg, 
^e^tTepvjv §' eXe %ei/5' ^ Aya[j.€[j.vovog ATpeitao, 
Kai [Liv (fxov^crag CTrea TrrepoevTa Trpoayjv^a 
" ATpei^yj, vvv ^^ ttov A^^^iXXyjog oXoov Ky}p 
y-i^QeT evt aT^Oecrdi, <povov Kai <pv^av ^Ayatwv 140 

oepKO[x.€vx, eiret ov ot evt (f)peveg ovo ijpaiat. 
dW [J.ev ag aTroKotTo, Qeog §e e at(f)Xxaetev' 
(701 §' ovTTd) [x,dXa 'ndyyv 6€ot [xdKapeg KOTeovatv, 
aAA eTt irov ipcocov YjyrjTopeg yjbe [leOovTeg 
evpv Kovtcrovcj-tv itetiov, ai/ S' eTrorpeat avTog 145 

(f)€vyovTag TrpoTi daTV veav airo Kat KXiatdcov." 

Q>g eiTrav [Aey avaev, e7r€aav[j.evog Tre^ioio. 
oaaov evvea-^tXot eTrta-yov vj OeKa^^tAot 
dvepeg ev TroAeyotco, epi^a ^vvdyovTeg"Apy]og, 
Toaay}v eK aTyjBea^fttv oiia Kpetcov evoaf^^dcov 150 

ijKeV A-^^atotatv &e [J.eya a6evog €[j./3aX^ eKdaTco 
Kap^tyj, dXXyjKTOv TroXe^x.i^etv Tj^e [J.d')(€a6at. 

Hpy} ^' elaetbe "x^pvaodpovog o(f)6aX[j.oTatv 
araa eg UvXvfj.7roio a-no piov avTiKa eyvci> 
Tov [xev TTOtTTVvovTa [J^X"!^ ^"^ Kv^tdvetpav, 155 

avTOKaatyvyjTov Kat ^aepa, %cup€ Se 6v[f.x' 
Z^va S €7r' dKpoTdTvjg Kopv(f)^g '7roXv7ri^aKog''i^y]g 
Yi[j.evov eiaeT^e, aTvyepog &e 01 eirXeTO 6v[j.S). 

135. oKaofTKOT^niv] oikaov <tko- 145' «^to?] 'yf. aiiTovq. 

•Ki)]v Zenodotus. 148. S* Aristophanes. t alii. 

136. Addidit Zenodotus, av- hvea.xiKoi — Se/<ax'^o«] evvfax^- 
riQiu) ^oiviKi, OTidovi Utikilavoi;. Xo« — 8e/cax6*Xo< Aristarchus. 

142. Schol. : irtpKrcroi; 6 tTTixoi; i^y. 'KokvitlluKoq Aristarchus. Xe'!»? vfurepuv. i:o'k\miMKOV alii. Kai 1] AesK vfurepuv. 288 IAIAA02 H. ILIA0. 

[ji.epfji.-^pi^e y €Tr€tTa ^oaTtig 7rOTVia"Y{pri 

OTnrccg €^aTtd(f>oiTO Aiog voov avyioyoio. l6o 

7]^€ &e 01 KaTa 6vfMv apia-TVj (f)aiv€To {3ovXv}, 
€A(i€iv €ig iQypi €v €VTvvaaav e avTijv, 
€1 Trcyf ifx,eipaiTQ "Trapa^paBeeiv <f)iXoTVjTi 
fl yjpoiYif Tw V vTTVov a7r^[j.ovd T€ Xiapov re 
5^61^7 €Tri ^Xe^dpoiaiv /&e (ppeai irevKaXifxrfiaiv. 165 

^rj &' Jjxev eg 6dXafJt.ov, tov 01 ^iXog viog eTev^ev, 
hl<l>aiaTog, irvKivag ^e 6vpag aTadfnoTaiv eTryjpaev 
kXtji^i KpvTTTyj, TYjV ^" ov 6€0g akXog dvwyev, 
evS* vff elaeXBovaa Qvpag eTreSrjKe tpaetvdg. 
afiLJ3poaiv] fuev irpaTov aito y^oog tfxepoevTog 170 

XvfMLTa TrdvTa Kddrjpev, dXeiipaTO Se A/V eAa/co 
dfx^poatto e^ava, to pd ot TedvoofLevov ^ev* 
Tov Kou Ktvvfxevoto Aiog KaTa yaXKo^aTeg tS) 
efinrrig eg yaidv re Kat ovpavov tK€T diJTff.'^. 
Tw pi* iqye '/jpoa KaXov dXetxpafJLevrj, i^e yatTag 175 

'^e^afi.evr], yepat TrXoKafi.ovg eTrXe^e <f>aeivovg 
KaXovg dfj.l3poaiovg, e/c KpdaTog ddavdTOto. 
dfJLCpt ^' dp* df/.(3poaiov eavov €aa9\ ov 01 A6^viq 
€^va daKYjaaaa, Ti6et ^' ht ^ai^aXa iroXXd' 
^vaeiyjg &' eveTjjat KaTa aTYj6og TtepovaTO. 180 

^ojaaTO ^e ^(ovvjv CKaTOV 6vadvotg apapvTav, 
€V ^' dpa epfLaTa i]K€V evTprjToiat Xo^oTatv 
TpiyXi^va fMpoevTa' ydptg V diieXdfj.TteTO itoXXri. 
Kpy^€fj.va) V e(f>vTrepB€ KaXv^oTO ^Ta Bedav 
KaXS> VYiyaTe^' XevKOV & vp TjeXtog oug' 185 

TToaa) &' VTTO XtTrapoTatv e^^^aaTO KaXd Tre^tXa. 

162. e airrjv] eavT^v Zenodot. 173. KaTo, Aristarchus. itor) 

168. T^] Triplicem scriptu- alii. 

ram memorat schol., r^v (i. e. 177. a/AjS^ocr/ous] koI lAeydXovq 

ry)v Khtiv), rov (i. e. tov 6dXa[A.ov) Zenodotus et Aristophanes. 

et tqjs (i. e. raq Q^faq). t8i. ^wvijj' — dfafviavl ^eSvij — 

169. ^TrefijjKe] eiti6u<Ta Zeno- dpapviri Aristarchus. 
dotus. lAIAAOS H. 289 

avrap eiret^T] itavTa 7i€pi y^di GvjKaTO K0(7[ji.(iV, 

(3yj f tixev Ik dakafxoto, KaXea-arafjievr] S' ^A(f>po^iTVjv 

Twv a\Xav airavevQe deav Trpog fxvOov eetirev 

" VI pa vv fxoi Ti mBotOy <f)tXov TeKog, OTTt Kev ema, 190 

^e Kev apv^a-ato, K0Ter7crafx.evy} Toye BvfA.Si, 

ovveK ey(o i\avaotat, av oe 1. pcoeaatv apviyeig', 

T^v ^ v]fjt.€tl3eT eTretTa Atog QvyaTfjp ^A^ppo^hyj 
" apv}, 7rpea-/3a Bea, Bvyarep fKeyakoto lS.povoto, 
av^a Tt (ppoveetg' reXea-at ^e fne Bvfnog avcoyev, 195 

ex ^vvafKat reXeaat ye kou el TeTeXeafxevov eaTiv" 

Tvjv ^e ^oXo(f>poveovaa Trpcayjvda •norvta Upyi 
" ^og vvv f/,ot <f)tXQTy)Ta Kai ifKepov, a)T6 av iravTaf 
^afx,va aBavaTOvg yjVe BvyjTOvg avBpcoTrovg. 

eifj.t yap o\pofi.evi^ TroXvcf^op/Sov ireipaTa yaiyjg, 300 

QiKeavov Te, Becov yeveaiv, Kai f/.y}Tep<x, TyjBvv^ 
ot fiC ev a(f)oTat ^ofxotatv ev Tpe(f)Ov y^V aTiTaXXov, 
^e^afJLevoi Petvjg, OTe Te Kpovov evpvoTia Zevg 
yaiyjg vepBe KaBeTae Kat arpvyeTOto Bakaaayjg. 
Tovg eifx. oipofi.evyj, Kai a(f> aKpiTa veiKea Xvaco' 205 

yjQy} yap Oyjpov "^ovov aXX-^Xcov aiieyovTat 
evvyjg Kat (fjtXoTyjTog, eyret ypXog efCTreae Bvfj,cp. 
€i Keivco y eireeaat TrapanreTriBovaa (fnXov Kvjp 
etg evvvjv aveaatfit ofxooByjvat (ptXoTyjTt, 
cdet Ke a<f)t (f)iXy] Te Kai ai^oiyj KaXeolfJ.y]vr 2iO 

Typ) V avTe icpoaeetiie (f)tXoft,f>.et^y]g ^A^po^iTyj 
ovK eaT ovOe eoiKe Teov eirog apvyjaaadat 
Zyjvog yap tov aptaTOV ev ayKOtvflatv tavetg^^ 

'H Kai airo aTy]8ea(f)tv eXvaaTO KeaTOV ifLoivTa 
TTOiKtXcv, evBa re 01 BeXKTyjpta Trdvra TervKro' 215 199. Sa,wvy] yp. ^uuvqi, 2o8. Keiva Aristarchus. Kiivccv 

202. et 203. y.' iv (r<po7<ri Ari- Zenodotus et Aristophanes. 
starchus. jwe (T<po7a-i alii. 213. a,$€Te7Tai, etiam ab Ari- 

203. 'Pe/13?] 'Pe/a? Aristopha- stophane. 
nes et Aristarchus. 

u 290 lAIAAOE S. ILIAD. 

€v6 evi /xev (f)i\oTV)gf ev & ijJ^epog, ev S' oapKTrv^ 

Trapcpaa-i^, tjt cKXe^^e voov itvKa Ttep ^poveovrm. 

Tov pa 01 efJ^paAe %ep(nv eTTog r eqtar eK r ovofJ/xgev 

" ry) vvv, rovrov tfj.dvra re^ eyKardeo Ko^vcp, 

TTOiKikov, (p €Vi Ttdvra rerev^arai' ovte <xe <l>y)[J.i 2%0 

aTrprjKTOV ye veeadai, o ri <f>p€<ri avicn [xevoivagj^ 

'■Of (pdro, iJ.€i^Yi(T€V te /Soaizr/f Trorvia^Hpi^, 
fjLei^^^aacj-a S' eTreira eaj lyKdrBero KoXTtca. 

H jotev e/3>y Trpog ^Zfxa Aio$ Qvydryjp ^h^ppobiri^, 
"Hpy} ^' ai^acra Xiitev piov OvAVfXTroio, 235 

Tltepii^v ^' e7ri(3a<xa Kai ^ilf/.a6iyjv epareivvjv 
aevar e<^' nnroTrokoiV QpyiKcav opea VKJjoevra, 
aKpordrag Kopv(f)d$' ovhe yOova fJ.dp-nre iio^ouv' 
If ^KBoa ^' Itt/ mvrov e^yfcTero KVfxaivovra, 
Ayjfjvov &' €iaa(f)tKave, TioKtv Betoio Qoavrog. 330 

evS^TTTVcp ^vfj.l3Xi^ro, Kacxiyv^rco SavdroiOf 
ev T apa 0/ 0u %^^/'^ ^'^^'^ ''" e^aT e/c t ovofJ.a^€V 
" T^TTve, ava^ Trdvrcov re Becav Trdvrav r dvBpcoircav, 

}\^>/ »J\>/ y. 5M3/ Vn, 

^yxev oyj •nor eft.ov eTTog e/cAvef, ijb eri Kat vvv 
TreiBev' eyoo ^e Ke roi ei^eco ydptv rjft.ara ndvra. 23^ 

KOifj.y](TOV fj.01 TdVivog vtt 0(ppvaiv ocTcre <f)aetvcb, 
avriK eitei Kev eyw Trapake^ofLat ev (f)tXoryjrt. 
tapa &€ rot ^coaco KaXov Bpovov, d(f)Birov atet, 
y^vcreov' "H^f^aKxrog ^e k €fJ.og ira^g dfi,<ptyvyj€tg 
rev^et dcrKri<xag, viro &e BpYjVVV Ttocrtv vicret, 240 

Tw A:ev eirtayptyfg Knrapovg Trohag elkairtvd^cav." 
T*?v ^' d7rafJ.€t^ofj.evog irpocre^pcavee vyj^vfxog' Tirvog 

216. h S'] viV fuit ev Tia-i ruv editiones «I Soj/xwSeK- Nam in 

iTTro/Avij/AaT&Jv, hunc sensum corrigenda est an- 

223. ia Aristarchus. jweVw notatio scholiastse, 'Apfarapxoi; 

Zenodotus. In aUo scholio /Ae- xdlpiv e/Sea, at Se ^fAadeK; t«Se'» 

a(p Aristarcho^ is Zenodoto tri- xapi'. 
buitur. 236. inr' Aristophanes et Ari- 

229. eVi] es Zenodotus et Ari- starchus. iii Zenodotus. 
stophanes. 241. iTti(rx°hij «Trjo^xoje? Hero- 

235. e/Sew Aristarchus. «Sew dianus. XIV. lAIAAOS H. 291 

""Hpy], Trpea/Sa Oea, OvyaTep [xeydXoio Kpovoto, 

aXkov fxev Kev eyaye Bem aieiyeveToicov 

peia KaTevv^araifAi, Kai av TtoTafj.oh peeBpa 245 

^QiKeavov, oairep yeveciq TravTecra-i TeTVKTai' 

Zvjvo^ ^' ovK av eyaye Yipoviovog aaaov iKotfj.v]v, 

ov^e KaTevvrjiatfC , ot€ fjir} avTog ye KeXevot. 

vitvj ydp fxe Kat aXXo Tev] eTrtvvcra-ev e(f>eTfJLV], 

v]fjjXTi tS) OTe KeTvog v7repBvfx.og Atog vlog 2^0 

eTrXeev ^lXtoBev, Tp<ccov TroKtv e^aKairdJ^ag, 

Y]TOi eyw fxev eXe^a Atog voov alytoyoto 

vf^vfj.og dfL<^tyyBeig' (xv Ve 01 KaKa fj.y]<Tao Bvfj.S), 

opcraa apyaXem avefj.cov eirt TrovTOV atfTag^ 

Kat fj.iv eireiTa ILocov"^ evvatofj.ev7]v direvetKag, 2^^ 

voa(f>i (f>tX(av iravTiov. &' eTreypof/^evog yakeiratvev, 

ptirTa^cev KaTa ooifj.a Seovg, efj.e ego-^^a TravTcov 

l^vfTet' Kai Ke fj! aiaTov dir aiBepog efu^aXe TrovTca, 

et fj.y] Nyf ^fj.y]Tetpa Becov ecydaxre Kat dv^pm' 

T07V tKOfj.yjV (fyevycov, ^ eTravcraTO, yccoft.evog irep. 260 

a^ero yap fj.y] NvKTt Boy] diroBvfj.ia ep^ot. 

vvv av TOVTO fC avcoyag afKy^^^avov aXXo TeXecxaat.^* 

Tov aiiTe TrpocxeeiTre (3oco7rtg 7roTVia"}ipy] 
*' TTrve, Tiy] ^e crv TOVTa fj,eTd (f)pecr) ayj(rt fj.evotvag\ 
7] (f>y]g ug Tpcoe<7<Tiv dpy]^efj.ev evpvoira 7Jr]V 265 

ag HpaKX^jog TreptyoocraTC, Trat^og eoh ; 
aKk tO , eyco Oe Ke toi A.apiTcov fxtav oirAOTepacav 
^wo-ft) OTrvtefLevai Kat cry]V KeKk^^aBat aKotTtv 
UJaaiBey]v, ^g atev eeX^eat y]fj.aTa •jrdvTa']." 

249. aXXo Tevj Aristarch. aX- 259. S/AijTej^a] iA,-^Tfipa Zeno- 

Kore y Parmeniscus. aXXo re^ dotus et Aristophanes. 

Zenodotus et Ptolemseus 6 im- 263. Tev — "HpTi] Quidam, ut; 

BiTTji. Dativum pronominis qui ^aro' jwe/fiijo-ev 8e jSoSwk wotxos 

posuerunt etiam e^eTft^ scripse- ^H/jij, x^ipl le [aiv Katipe^ev '4mq t 

runt pro itpeTiAVj. ecpaT tK T Ivofji.a^ev. 

255. Ko'«v] Ko'ov quidam, et sic 265. ^] ^ Ptolemseus Asca- 

Callistratus iv toI? hopBuTiKoTi;. lonita. 

u 2 292 lAIAAOE S. ILIAD. « i'- ''Qf (jjaTO, yYjparo V Tmog, afxei^ofjievoi ^e irpoa^/ivta 270 

ayyje/ vvv [xoi ofxoa-aov aaaTov YiTVJo^ v^^cop, 
yeipi ^e T^ eTe^vy ^aev eXe j^fiova Troi/AuySore/^av, 
T^ f^f/^jy «^a fJMo^peYiv, iva vcoiv a,7ravT€s 
[MxpTVpot a>(j ol evepQe Qeoi Kpovov a[i.(f)ig eovTefy 
ri fxev efxoi ^aaeiv X.apiT(cv fuiav OTrXoTepacov, «75 

TlaaiOeyjv, ^g t avTog eeX^ofJiai y}[j.aTa TravTa." 

""Os- ecpaTj ov^ aTTiOvja-e 6ea >^evKwXevo$' HpYj, 
ufxvve & wf eKeXeve, Beovg V ovoixyjvev awavTag 
Tovg vTTOTapTapiovg, 01 TiTvjveg KaXeovTai. 
avTap €7rei p o[j.oa-ev t€ TeXevTVjaev re tov opKov, 380 

TW ^rjTTiv Ay)[j.vov t€ Kai Ifj^/Spov aa-TV XnrovTe, 
vjepa ea-a-afj.eva, pifufta Trpyia-aovTe KeXevdov. 
l^yjv §' iK€a6y}V TroXvTrf^aKa, [J.i^T€pa dyjpav, 
AeKTOV, odi TrpaTOV XnreTvjv aXa' tw eiii yepaov 
yS^T^v, aKpoTary] ^e tto^wv vtto aeieTO vXyj. 285 

fvQ^^TTTVog [J.€V €[J.€iV€ TTapog Aiog oa-<7€ BeaSat, 
€tg eXaTYjV avapag 7r€pt[j.y]K€T0v, yj tot ev loy] 
[j.aKpoTaTri mcf^vvTa ^/' yjepog al6ep iKaveV 
ev0' ^CTT o^oiatv TreiTVKaa^J.evog eiXaTivotatv, 
opvtBt Xtyvpyj evaXtjKtog, yjVT ev opeaatv 290 

yaXKt^a KtKXyjaKOvat deoi, av^peg ^e KV[i.tv'^tv. 

Hpyj ^e KpatTTvaig Trpoae/^yjaeTO Vapyapov aKpov 
l^rig v^Xyjg' 't^e ^e vecpeXyjyepeTa Zevg. 
ag S' tdev, ug [liv epcog irvKtvag (ppevag afj.^eKaXvi^^ev, 
oiov OTe 7rpa>T0v Trep eft.iayea6y)v cf>tXoTy]Tt, 295 

etg eyv^v (potTavTe, <f)iXovg XyjBovTe TOKyjag. 
<7Ti^ d avTvjg 7r po7rapQtti€v e7rog t e<paT eK t ovofj.at^ev 
"' H^jy, Tiyj fKefxav^ia KaT OvXvfXTiov toV iKoiveig', 

274. [Adprvpoi] lAaprvpeq Zeno- rpyjq Karaei0o[Aivov ^rvyo^; v^up. 
dotus. 285. vTco a-etero Zenodotus, 

276. r omiserunt Zenodotus Aristophanes, Aristarchus. v-ne- 

et Aristophanes. aeUro alii. 

279, Post hunc versum qui- 295. irpioriv •Kep Aristarchus. 

dam addiderunt, i'avi;e 8' eK Tce- ■npwna-rov alii. XIV. lAIAAOS S. 293 

nriroi ^' ov Trapeaai mi apfxaTa, rav k eTri^aiyjs.^' 

Tov §e toXo^ppoveovaa Trpoayjv^^a irorvia HjO>; 300 

" ep-^^pfxai oipofJiev^ iroXvcf^op^ov iieipara yairig, 
^DiKeavov re, Oeav jevea-iv, Kai fji.if]r€pa Ti^Qiiv, 
01 [x. ev (7(poicri oofji.ot(riv ev rpecpov yjO ariraXXov. 
rovg eifi orpofJievv], Kai acj) aKpira veiKea Xv<xco' 
^^v] yap "tvjpov '^ovov aKkyjXm aiieyovrai 305 

eyv^S" Kai (pikoryjros, eirei ')(pXog efJiTrecre Gvfxa. 
'iTnrot S' Iv "npvfJ.vapeirj iioKvTri^^aKog l^yjg 
earacr, 01 /a' oicrovcxtv eTri rpacfjepyjv re Kai vypyjv. 
vvv Oe (rev etveKa oevpo Kar \Jvav[x,ttov roO tKavo), 
fxyj Tiwg fj.01 fx,ere7retra ')(pX<a<7eai, at Ke atUTr^ 310 

oiy^cofAai Trpog ^afj.a (3a6vppoov DiKeavoio." 

Tyjv y aTrafj.et^ofi.evog 'jrpoaecfyy] vecf)eXy]yepera Zevg 
" Hpi^, Keia-e fJiev eart Kat varepov opfj.Yi67jvai, 
vai ^ ay ev <f)tXory]rt rpaireiofj.ev evvyjSevre. 
ov yap 'TTCoTTore fj. wOe ueag epog ovOe yvvatKog 315 

BvfJ,ov evt ar^^Bea-ai TreptTrpc^QjQetg etafj.aaaev, 

EJW r / •» J / Jrg / J. / 

ovO GTTor r]paaafi.y]v \.gtovty]g aXo^^^pto, 

^ reKe Yietpidoov, Geocf^tv fjj^arcop ardXavroV 

oiiS' ore Trep Aavdyjg KaXXtacfjvpov ^AKpiaicovrjg, 

^ reKe Tlepa^a, Trdvrcov dpi^etKerov dv^pav' 320 

oy^' ore ^otvtKog Kovpy]g ry]XeKXetroTo, 

^ reKe fJ.ot M/vw re Kai dvrtSeov 'Pa^df/t.avGvv' 

ovS' ore Trep Y>efJ.eX'qg ov^ ^ KXKfj.'rjvy]g evt ©^/St;, 

y} p HpaKX-i^a Kparepocf>pova yetvaro Tra^^a' 

vj Ve Atavvaov Tiefi.eXv] reKe, %dpfj.a (SporoiatV 325 

oy^' ore A^^fJiyjrpog KaXXnrXoKdfHoto dvdaavjg, 

J5si f / A ~ J ^/ J5.V ~ j ~ -1 

ovO OTTore Ay]rovg eptKvoeog, ovOe aev avr^^g,] 

299. /c' omiserunt Zenodotus 316. ■KepnrpoxvOeU'] vepnrXtxOai 

et Aristophanes. Demetrius Ixion. 

304 — 306. adeTOWTaj ab Ze- 317 — 327. a^eToSvTa;, etiam 

nodoto et Aristarclio. ab Aristophane. 

310. fccTeTreiTa] /AeToirjtr^c Ze- 322. Miva Zenodotus. Mivav 

nodotus et Aristophanes. Aristarchus. 294 lAIAAOE S. ILIAD. 

wf aeo vvv epex,iJ.ai nai f^e yKvKvg i^epog aipeT." 
Tov ^e ^oXocf>poveovcra irpoarivha "Trorvia' Hpv} 
" alvorare Kpovityj, itolov tov \iJv^ov eenre^. 330 

ei vvv ev <f>iXorv]ri Xikaieai evvyjS^vai 

lovjf ev Kopvcf)vjat, ra ^e TrpoTrecfiavrai aTravra^ 
TTWf K eoi, ei rig vcoi 6eav aieiyeveraav 
evoovr aQpyjaeie, 6eoia-i Se Traat fji.ereX6(bv 
7Te(pp^ot ; ovK av eycoye reov Trpof ^af^a veoifJiyjv ^^^ 

e^ eyv^f avaraaa, vefxea-a-rirov &e Kev eiri. 
ak\ ei ^^ p^ e6eXetg Kai roi (piXov eitXero 6vfAa, 
ea^riv roi 6dXa,fUig, rov roi ^tXog viog erev^ev 

Mcpata-rog, irvKtvag ^e 6vpag ara6fuo7atv eitv)paev' 
evo/ tofKev Keiovreg, eTret vv rot evabev evvyj. 340 

Toyv &' d7iafj.et^Ofj.evog Trpoaetpyj vecpeXviyepera Zevg 
" Hpy], fi-^re 6ecov roye "^ei^tdt fi,yjre rtv dv^pm 
o4>ea6ai' rohv rot eyh ve(f)og dft.(f)tKaXv^a 

/ . JM * ~.. ^ C\ / >TT /^ / 

yjpvaeov ovb av vat oiaQpaKOi neAtog wep, 

ovre Kat o^vrarov TieXerai <pdog elaopdaa6at.^^ 345 

'H pa Kat ayKag efi.ap7rre Kpovov iratg rpi irapaKOiriv. 
roTat &' VTTO '^av &?« <f)vev veodvjXea Trotyjv, 
Xxarov 6 epavjevra toe KpoKov yjO vaKtvaov 
iTVKVOV Kat fnaXaKOV, og dito y6ovog vxpoa^ eepyev. 
rZ evt Xe^da6yjv, eTTt ^e ve(f)eXy}v eaaavro 350 

KaXvjV "^vaetyjV artXirvat ^' dTreTrtTrrov eepaat. 

''Q.g fJt.ev drpefJMg ev^e Trarvjp dvd Tapydpcp aK^co, 
KTrvw Kat (ptXorvjrt Oafx.etg, e^/e ayKag aKotrtv 
yS^ ^e 6eeiv eirt vriag ^k^atm vi^vfKog' TTrvog, 
dyyeXivjv epeav yatiqoycf evvoatyatca. ^^^ 

dyyov &' lardfuevog eyiea itrepoevra rrpoa^^vha 
" Trpo^pm vvv Aavaoiat, Yloaei^^aov, eTrdf/.vve, 

340. eiivQ eii-qv Zenodotus et ee/jyev Aristarchus. ^Kave Chia 

Aristophanes. editio. Alise aufe et «pe. 

349. 05— ■ eepyev] "v — ar^KoX^i- 35^' ^'^^^"^'^*''] aveitncrov Ze- 

a-6-^v Zenodotus. nodotus. XIV. lAIAAOE H. 295 

Kai (7<f)iv Kvtog OTra^e (xivvvda Trep, o(f)p' €ti ev^ei 

Zevf, €7rei avra eyoo fJM.Xcfi.KOV itepi Koofj.^ eKaXv^a' 

"Hpi^ ^' €V (piXoTvjTi TrapYjTia^ev evvyjBYjvair 360 

*Of elTtm jaev aoyeT €7ri KkvTa (frvX^ avBpwTTccVf 
Tov S' €Tt fiaXkov avy}K€v af/.vv€[J.€vai Aavaota-iv. 
avTiKa V €v irpcoTOLai fxeya TrpoOopcov e/ceAevcrev 
"'A^-ye/b;, Kai ^ avT€ /j.€6i€fj.€v"EKT0pi viKVjv 
Upiafxibv], tva v^af eXyj Kat KV^of apyjTat ; 365 

aAA fJ.€V ovToo (pyja-t Kat ev^eTai, ovveK AyjXXevi 
vfivatv €7rt yXa(f)vpyj(Tt fj,€V€t K€ypXafi.€VQg yjTop' 
K€tvov Q ovTt Xty^v TrooYj €(r(7€Tat, €1 K€V ot aXXot 
^fj.€7g OTpvvoi}fi.€6^ afj.vv€fj.€v aXXyjXot(7tv. 

«AA' ay€&, wg av eycov etTrco, TretQcofj.eda 7ravT€g. 370 

da-3ri^€$ ocr^rat aptaTat evi a-TpaT^ yj^e fj,€yiaTai, 
€aadfj.€Vot, K€<f)aXag Se Travaidyjaiv Kopvdeaatv 
Kpv\pavT€g, "XJ^patv re Ta fi.aKpoTaT eyp^e' kXovTeg, 
\ofj.€V' avTap eyojv yjyyjaofnai, ov'^ €ti (pi^fJ-t 
EKTopa li ptafjii^yjv fxeveetv, fxdXa irep fj.€fJ.a<jOTa. 375 

[og Oe K avijp fj.evey^apfj.og, eyet oXiyov aaKog oofj.(0, 
yeipovt (pcoTt ^otoj, 6 ^ ev dairi^t ff.€i^ovt '^vTco.y 

'"Of €(f)a&', 01 ^' «^3« Tov fi.dXa fxev kXvov ^'^^ eirtOovTO' 
Tovg S' avTot PaatX^eg eKoafLeov, ovTdfj.evoi irep, 
T^vbettyfg ^O^vaevg re Kai ^ATpei^^y^g ^ Ayafj.ef>.v(ov' 380 

ot')(pfJ.evot § €7ri TrdvTag Apriia Tevye dfj.€t^ov. 
eaSXa /xev eaOXog e^vve, yepyia ^e yeipovt '^oaKev. 
avTap €7ret p eaaavTO Trept yjpoi voopoTra yaXKOV, 
^dv p^ tfxev' yjpye ^ dpa a(f)t Uoaet^^dcov evoaiyQcov, 
^etvov aop TavvvjKeg eycov ev yetpi Trayeiyi, 385 

etKeXov daTepoTryf' Ta ^' ov 9efi.tg eaT) fj.iyy)vat 
€V ^ai XevyaXiyj, dXXd ^eog laydvet dv^pag. 

^66. evxerai] eXmTat Zenodot. 382. U<tk€v Aristarchus. 85- 

376. 377« adeTovvrai, etiam ab K€v alii. 
Zenodoto. 387.8«*] 8aj Ptolemseus As- 

376. €X€J Aristarchus. ejjT} calonita. 
alii. 296 IAIAA02 S. ILIAD. 

Tpaa^ ^' ai/S* eTepcoQev eKoa-[J.€t (paihfxo? E/CTWp. 
^^ pa TOT alvoTatyjv epi^a 7iToKey.oio Tavvaaav 
KvavoyaiTa Worxe^am Ka\ (paihfJiO^^EKTCop, 390 

oyro; fA.€V Tpcoeacriv, V ^Apyeioiaiv apyjjwv. 
€KKva$yj ^e BaXaaaa ttot/ KKiaiag t€ vea^ t€ 
^Apyeim' 01 &e ^vviaav fx.€ydX^ dXaXi^TSi, 
ovT€ BaKdaaYjg KV[j.a Toaov (3oda ttoti '^(epaoVf 
•TrovToQev opvvfxevov Trvotyj ^opea dXeyeivyj' 395 

oyTe Tivpof Toaaog ye TteXet ^pofxog aiGo/xevoto 
Qvpeog €V ^"^aayjg, ot€ t copeTO Kate/xev vAyjV 
cIt' avefxog Toaaov ye ttot; opvatv v\piKOfx,otaiv 
yjTTvei, oaTe fxdXtaTa fj.eya j3pefj.eTai yaKeTiaivm, 
oaayj apa Tpaav Kai ^Ayatviv eirKeTO (pcovyj 400 

^eivov dvadvTiov, qt ctt' dXXrjkoiatv opovaav. 

AtavTog ^e TrpoiTog dKOVTiae <pai^ifj.og"EKTCop 
eyxjEt, €7r€t TeTpaTTTO Trpog i6v 01, ov^^ d<pdfj.apT€V, 
Tyj pa ^vco TeXafj.me Trepi aTviQeaat TeTdaSyjv, 
yjTOt 6 [J.€V adK€0$, ^e cf)aaydvov dypvpoyjkoV 405 

Tw 0/ pvadaQyjv Tepeva y^poa. ycnaaTO ^ "EiKTap, 
OTTt pa ot /3eXog ukv eTCoatov eK(f)vy€ yeipog, 
axp €Tapm etg euvog ey^ai^eTo KT,p akeetvm. 
Tov fiXv enetT dittovTa fj.€yag T€Xafj,mtog Aiag 
y^epfuz^tx, Td pa noXXa, Goam eyjj.aTa vyjav, 410 

TTap Ttoat fj,apvafA,evm eKvXivOeTO' Tm ev deipag 
OTrjOog ^e^K-^Ketv virep dvTvyog, dyyoSt ^etpyjg, 
aTpofi.(3ov ^' cog eaaeve (3aXm, Trept ^' e^pafj.e TravTyj. 
cog ^ W VTTO TrXi^yyjg iraTpog Aiog e^eptTryf ^pvg 
Trpoppt^og, "^etvyj ^e Oeeiov yiyveTat o^fj.y} 415 

389, Tavuo-crav Aristarclius, ut 400. oW^j Zenodotus, Ari- 

videtur. Alii igitur Tdwa-a-ev. stophanes, Aristarchus. ToVo-ij 

394. 395. post 399. trans- alii. 

posuit Zenodotus. 412. ^e^X-^Kitv Aristarchus. 

397, wp€To] Schol. : upope 'iv ^e^k^Kei Zenodotus et Aristo- 
Tttri Tuv xn;o\uv^fua,T<cv. phanes. Quse inversa sunt in 

398. ToWov Aristarchus. toV- scholio. 
coq Zenodotus. XIV* lAIAAOS S. 297 

5J- J ~ N ^,' V V A / r/ »/5. 

€? avTTj^, Tov b ovirep eyei Bpaaog og Kev ibrjTai 

kyyvg eav, yaXeTrog ^e A/of ix.eyaKoio Kepavvog, 

ag eTrea "EiKTopog wKa ')(a.iJ.ai [xevog ev Koviyja-iv. 

%eipos V eK^aKev eyxpg, eir avTcp V aaTrig eacpQi^ 

Kai Kopvg, aix<f)i ^e 0/ ^paye Tevyea TioiKiKa '^(aKKa. 430 

01 Se ^eya layovTeg eTre^^pafJLOv vleg^A-xatav, 

eXTTO[/.evot. epveadai, aKovTi^ov &e 6afji.eiag 

alyji.ag' akk ovTtg e^vvyjaaTO -Trotfxeva Kaoov 

ovTaaat ov^e ^aXetv' Ttptv yap 7rept(3r]aav aptaTOt, 

UovXvdafiag re Kai Aiveiag Kat diog ^Ayi^vap 435 

YiapTiYi^iov T, apyog AvKtcov, Kat TkavKog aft.vfx,m. 

Twv V aXkav ovTig ev aK-fj^eaev, akka TrapotSev 

aaiii^ag evKVKkovg ayeSov avTov. tov ^^ ap eTaipot 

yepatv aetpavTeg <pepov eK ttovov, 0(f)p iKeff iinrovg 

UKeag, ot 01 OTrtcrBe fJi.ayvjg vj^e TtTokeft.oto 430 

eaTaaav Tjvioyov re Kat apfxaTa itoiKtk eypvTeg' 

01 Tovye TrpoTt aaTv (pepov fiapea aTevaypvTa. 

'AAA' OTe 'hyj iropov i^ov evppeTog 7roTaf/.oTo, 
HavBov ^tv^evTog, ov aBavaTog TeKeTO 'Levg, 
evBa fj.tv e^ nnrcov itekaaav yPovi, ko^ §e o\ vt(»>p 435 

y^aV ^' afj.TivvvBY} Kat ave^paKev ocpdakfxoTatv^ 
e^of/ievog ^' ctt/ yovva Kekatvetpeg aifx a.TrefJi.eaaev^ 
avTtg egoTriaco TrkyjTO yBovt, tw de ot oaae 
vv^ eKoikvipe fxekatva' /3ekog ^' eTt Bvfjiov e^afjiva. 

'ApyeTot & ag ovv 't^ov' EKTopa voacf)t KtovTa, 440 

fj.akkov eiti Tpcoeaai Bopov, fj.v^aavTO ^e yapfj.yjg. 
evBa Ttokv TrpooTtaTog ^Otk^og Tayyg Atag 
YiaTVtov ovTaae ^ovpt fj.eTdkfj.evog o^voevTi 
'Hvo7r/&>yv, ov apa vvfj^rj TeKe vvfig dfj.vfj.av 

416. ouTre/) — 05 /cevjouTiv' — oo-ti? editio altera. 
Aristophanes. 437. aitefjita-aev Aristarclius 

418. wKaMassiliensis et Chia. et editiones plerseque. aiieixaa-- 

diKv Aristarclius. «rev Zenodotus. 

427. 8'] t' Zenodotus. 438. tw Aristarchus. /caSZe- 

a/fljSeo-ev] aK-qliaaT^ Aristarchi nodotus. 298 lAIAAOS S. Mvoiri ^ovKokeovTi ita^ oyBag 'EaTVioevro^. 
Tov fx.€V 'Oi*A;a^^$- ^ovpiKXvTog eyyvSev eXdav 
ovTa KaTa AaTiapriv o b aveTpaireT , afMpi ap avTto 
Tpueg Kai Aavaoi crvvayov KpaTepYjv v(T(xivy]V. 
Tw S' €7r/ JJovXv'^a[j.a^ ey^^eairaXog ^A^ev a^vvToip 
TlavBoi^^vig, I3d\e ^e Upodo-^vopa ^e^icv a>[xov, 
viov ApvjiAvKOiOf Oi cofjiov oppifjt^ov eyypg 
eayev, 6 ^ ev Kovirjai Trecrwv eXe yaiav dyoa-Too. 
TlovXv'hdfi.ag V eKTrayXov lirev^aTO [/.aKpov dvaag 
** ov fJMV avT oiQ} fxeyaSvfj-ov UavOoi^ao 
^eipog airo a-Ti^apyjg akiov Ttvj^Yjorai aKOVTa, 
dkXd Tig ^Apyeicov KOfj.iae xpoi, Kai fxiv oico 
avTW crKV}'7rTOft,evov KaTifxev tofXiOV A.'i^og eicrcor 

*€lg e(f>aT, ^Apyeioiai ^' a^os" yeveT ev^afiLevoio' 
AiavTi ^e ftAXiaira ^aicppovi 6vfi.ov opivev, 
Tw TeKaft.covid^yi' tov yap Tveaev ayyj^ fjAXiaTa. 
KapnaXifKcog §' dmovTog dKOVTiae ^ovpi (paeivai. 
TlovXv^dfnag ^' avTog fi.ev dXevaTo Kvjpa fxeXaivav 
XiKpi(f>ig d'i^ag, KOf/.iaev &' AvT^^vopog viog 
^ ApyeKo^j^pg' tc5 yap pa 6eoi (SovXevaav oXeOpov. 
Tov p e^aXev KecpaX^g Te Kai avy^evog ev avveoyjfj.Z, 
veiaTOV daTpdyaXov, dito & dfj/pco Kepae TevovTe' 
Tov ^e TToXv TrpoTepov KecpakYj aTOfux. tc pheg t€ 
ov^e'i irXYjVT vjTrep KVYjfJMi Kai yovva ireaovTog. 
Piiag ^' avT eyeycovev dfj.vfj.ovi UovKv^^dfj.avTi 
" (ppd^eo, UovXv^dfJM, Kai fj.oi vv}f(,epTeg eviaireg, 
^ p' Qv'^ ovTog dvrip UpoBovjvopog dvTi 7re(f)da6ai 
a^iog', ov fj.ev fj.oi Kamg eioeTai ovQe KaKcov e?, 
dWa KaaiyvYjTog ^AvTYjVopog i7nroddfi.oio, 
v} Traig' avTcu yap yevevp ay/iaTa ecoKei»^ 

"^U p ev yiyvaaKcov, Tpaag ^' d^^^pg e\Xa(3e 6vfj.ov. ILIAD. 

445 45° 455 460 4<55 470 475 445. oyfia(\ ixB-qq Zenodotus. Zenodotus. 

469. a[AviAovi IlovKvldiiavTi] a- 474- 7^P ye^^V ayxKTTa euKei] 
[A^lJiAva IIovXvSajtAavTa Zenodotus. ydp pa <pvv]v wy^iVTa eoucev Aristo- 

470. IIouXuSa/Aa] UovXvMiJ.av phanes. XIV. lAIAAOS E. 299 

€v5' ^AKoifxag ripojaaj^ov Boiariov ovTaae ^ovpi, 

afjufu Ka(Tiyvf}r(p jSe/Saw?' o & v^eXKe tto^oIiv. 

Tw S' ^AKd[xa^ eKTrayXov eyrev^aTO fxaKpov dva-a$ 

" ^Apyeiot lOfxsapoi) aneiXdcov aKopifjTOi, 

ov 6yjv otoiaiv ye irovog t eaerai Kai oi^vg 480 

vjfjuv, dXkd TToff w^e KaTaKTevee<x6e Kat i;/>c/ief. 

(ppd^€<r6^ wf vfjitv Ylpofmyog 'he^fj.vjfxevos ev^^ei 

ey^et efxoo, tva fxri t; KaaiyvriTOto ye Troivvj 

^yjpov aTtTog eyj. tco Kai Ke Ttg evyerat dvrjp 

yvarov evi fieydpoto-tv dpyjg dKKTTjpa XtTieaBai.^^ 485 

"■Of e(paT, ^ApyetoKTi V dypg yever ev^afxevoto' 
JJyjveXecp ^e ft,dXtaTa ^aicppovt 6v[xov opivev. 
apfxyj^Yf ^' AKdfxavTog' 6 ^ ovj^ virefxetvev epcovjv 
IJyjveXecoo dvaKTog' S ovTacxev^Wtovrja. 

vlov ^op/SavTog TrokvfJi.Y}Xov, tqv pa fxdXiaTa 490 

'¥ipfxetag Tpcocav ecpiXet Kat KTVjaiv oTtacxa-ev' 
Tca V ap VTTO fxrjTyip fxovvov TeKev ^lKiovyfa. 
Tov T06 VTT ocfypvog ovTa KaT o^pBakfxoh 6efj.e6Ka, 
eK V axxe yXrfvyiV ^opv ^' o<p6akfJioTo "^iairpo 
Kai 'hia Ivtov 'r{k6ev, S' e^ero yeipe TreTao-craf 495 

afJi(f)CO. TJi^veXecog ^e epva-<Tdfi,evog ^icpog o^v 
avyeva fieaaov eXaaaev, dTtrjpa^ev Se '^^afj.a^e 
avTyf avv 7ry]A.v]Ki KapYf eTi opptfKov eyypg 
yfev ev ocp^aXfx,^' 6 §e (fyyj Kco^eiav dvaa^^v 
Trecfypa^e Te Tpcoeaat Kat ev^^ofxevog eitog TjuSa 500 

" enrefxevai fjiot, Tpaeg, dyavov IXiov^og 
TraTpi (f>t\cp Kat fxi^Tpt yoy]fj.evat ev fxeydpotaiv' 
owe yap y) Yipofxdypio '^dfn.ap 'AXeyyjvopt^ao 
dv^pi (fjtkcio eXBovTt yavvaaerat, OTnroTe Kev Vjff 
(K Tpoiyjg avv vyjvai vewfj.e6a Kovpoi 'A;^a/wv." 505 

485. ap^i Zenodotus et Ptole- e^ij) Aristarchus, sublato versu 

mseus Ascalonita. dpea Aristar- proximo. 
chus. 505. a-vv] €v Zenodotus et 

499. ^yi Zenodotus. <^^ (i. e. Aristophanes. 300 lAIAAOS O. ILIAD. 

"^Of (ftaro, Tovg ^' apa iravfag viro Tpofnog eAAa/Je yv7a, 
TraiTTVjvev ^e €Ka<TTog olri^ ^vyoi aiTrvv oXeQpov. 

Eo-7r€T€ vvv 1^01, 'M.ovaai 'OAv^7r;a ^w/x,aT e^^^ovaaif 
oa-Tig dYj TTpaTog (3poToevT av^paypi ^Ayaiav 
yjpar, eirei p eKkive {i-oir^v KXvT^og evvocriyaiog. 510 

Atag pa TrpiaTog TeAa^wv/Of TpTiov ovTa 
VvpTi^viVf Mii<7wv yjyrjTopa KapiepoSvfxav' 
^d\KV]v ^ 'AvTiXoy^pg Kat M.ep[/.epov e^evdpi^eV 
yi.YipiovY}g &e yiopvv Te Kai 'hntoTima KateKTa, 
TevKpog Se TlpoOocovd t ev^paTO Kai TiepKp-^TyjV 515 

ATpeiOv]g ap eiieio iTrepyjvopa, Trotfji.eva Aaav, 
ovTa KaTa XaTrdpyjV, ^ta ^' eVTepa '^aXKog dipvaaev 
^yjcoaag' ^pvy^ ^e KaT ovTafji.evy}v ooTetXyjv 
eaa-vT eTretyofJievv], tov ^e aKOTog ooa-e Kd\v\pev. 
irkeiaTOvg S' A'iag eiKev, 'OiA^of Tayyg vlog' 520 

ov yap ot Ttg of/.ohg eTttaTreaQat Troatv vjev 
dvhpav Tpe<radvT(av, OTe t€ Ttevg ev <f)6[3ov opa-v]. o. 

HaXico^LS irapa rviv vemv. 

AvTap eiret ^td t€ aKokoirag Kat Ta<f>pov e^vjaav 
KJyevyovTeg, iroWot ^e ^dfJiev Aavawv vtto yepatVf 
61 f/.ev ^v] Ttap oyea<ptv epvjTvovTO fi.evovTeg, 
yXapot virai ^eiovg, 7re(f>o^v]fj.evot, eypeTO ^e Tievg 
I^vy? ev Kopv(f>^at icapa yj^vaodpovov^lApvjg. 5 

CTT^ &' dp' dvai^ag, 'tde ^e Tpuag Kat ^Ayaiovg, 
Tovg fxev optvofi.evovg, Tovg ^e KkoveovTag omadev 
'Apyeiovg, ft.eTd ^e a(f)t Tloaet^dava dvaKTa. 
"^KTOpa V ev Tte^if t^e Ketfj.evov, dfjxfjt V eTatpoi 
eia&' 6 &' dpya\ea> eyer aaOfJMTt K-^p dTTivvaaaVf 10 

10. efad' Herodianus. eilaO' amwa-ffuv Aristarchus. amyv' 

Aristarchus. o-kuv Aristophanes* XV. lAIAAOS O. 301 

aiij! efiLeaVf eTrei ov fjiiv a<f)avporarog /3d?C ^Ayaicov. 
rov Se /^cov eXevja^e Traryjp dv^pav re QeSov re, 
^etva S' VTTO^pa /^wv Hpi^v Ttpog fx,v$ov eeiTrev 
"^ fjidXa ^ KaKore^xyog, dfi-^yave, (to^ '^oXo^/ Hpyj, 
"^iKropa Srov eTtavae fxdyyig, e(f>o^v]a-e ^e Xaovg, 15 

ov fmv 0?^' e/ avre KaKoppa^plfig dXeyeiWjg 
Trpwrv} eTravprjai Kai cre TrXyjy^a-iv ifx.da-aa. 
VI ov fj.eff.v'/] ore r eKpefMo vxpoaev, eK oe irooouv 
aKfiLovas yjKa ^yw, Trepi yepa-i Se Oeafxov ii^Xa 
y^pva-eov dppvjKrov ; a-v S' ev aiQepi Kai ve<pe\Yia-iv 20 

eKpefJLCO' yjXdarreov Se 6eoi Kara fiMKpov OXvfj.Tiov, 
Kvaai §' ovK e^vvavro Trapaa-ra^ov' ov ^e kdPoifAt, 
piTrraaKov reraycbv aito ^fikov, o<pp av iKYjrai 
yvjv oXiyrpieAem efj.e ovb cog ovfj.ov aviet 
d^Yiyyjg o^vvv] HpaKX^og deioio, 2^ 

rov ai/ ^vv Booe^ avef/.(p iteTtiGovaa BveXXag 
Trefi.ypag ht drpvyerov ttovtov, KaKa fi.^riocoa-a, 
Kaifj.iv €7reira Kowv^ evvaiofi.evyjv diieveiKag. 
rov fj!ev eycbv ev6ev pva-dft.y]v Kai av^yayov avrtg 
Apyog eg t7r7roj3orov, Kat TfoXXd iiep dOXyjaavra. 30 

Twv cr avrig fj.vy)a-c>>, tv diToXXr]^y}g dTiardcov, 
o(ppa tOf] i]v rot y£aiafj.r] (ptXoryjg re Kat evvy], 
^v efj.iyv]g eXoovaa oecav aiio Kat fJ. aTtaryjaag. 
"■flf (pdrOf ptyy]aev ^e ^ocoTrtg norvta' Hpv], 
Kat fj.tv (pcovyjaaa eirea Ttrepoevra irpoa-qv^a 35 

" 'larco vvv ro^e Ya7a koi Ovpavog evpvg inrepQev 
Kat ro Kar€i/3ofj.evov ^rvyog v^tcop, oare fxeytarog 
opKog ^etvorarog re TieXet fxaKdpeaat deoTatv, 
ay] 6 tepvj K€(f)aXv] Kat vcairepov Xe^^^og avrcav 
Kovpi^tov, ro fj,ev ovk av eya itore fi.a^ of/.oaaifj.i' 40 

18 — 31. SuBtulit Zenodotus. 31. «■n-oXX^lT)?] «TroXijfT)? Ari- 

23. jStjXov] i9i)Xov Crates. starchus. 

24. BviMv Aristarchus. QvfMi; 33. Non legebatur apud Ze- 
alii. nodotum et Aristophanem. 6, 802 IAIAA02 O. ILIAD. 

■7ry][xaiv€i TpZd^ re Kai^KtcTopa, ToTai ^ dp-fjyet^ 

aXXa TTOU avTOV 6v[xog lnoTpvvei Kai dvoiyei, 

TeipofJievov^ &' eTri vyjucriv t^wv eXeriaev '^'^(aiovg. 

avTap TOt Kat Keivf eyw 'TrapafjLvSvjuaifJi.YjV 45 

T^ /jOtev y K€V &>; av, Kekaivecf^eg, yiyefx.ovevYigy 

'"Og' (f)dTO, f/.et^Yja€V ^e TraTVjp dv^pxv re Qeav re, 
Kai [XIV d[xet^o[j.€Vog eirea itTepoevTa Trpoav]v^a 
€1 fJi,€V Oi] av y eneiTa, poantg itOTVia tipvjf 
icrov efxot tppoveovaa fj.€T dSavdTOia-i Ka6i^otf, 50 

Tco K€ Hoa-ei^dcov ye, Kat ei fxdXa (3ovXeTai dWyj, 
ai^pa fJLeTaarpeipeie voov fi.€Ta aov Kat efxov Kvjp. 
aAA ei Oyj p €T€0v ye Kat aTpeKeag ayopevetg, 
epyreo vvv fLeTa (pvXa Beoov, Kat '^evpo Kdkeaaov 
Ipiv T eXSif^evat kcu ^AiroKXma kKvtoto^ov, 55 

Qcjjp vj fxev fLeTa Xaov 'Ap^a/wv yakKo^^^^tTavav 
eXOy], Kat e^tir^at Yloaetbdmt dvaKTi 
iravadfj.evov TtoXefxoto ra d Trpog ^a}fj.a6 iKeadat, 
' EKTopa &' OTpvvvjai fJ.d^yrfv e? ^oi(3og 'AttoAAwv, 
avTtg &' efj.TTvevayjat fJ.evog, KeXd^y] V o^vvdav 60 

ou vvv fj.tv Teipovat KaTa (jjpevag, avTap 'A-^^atovg 
avTtg dTToaTpapyjatv, dvdXKi^a <pv^av evopaag, 
<p€vyovT€g ^' €V VYjvai 7roXvK\^iai Treacoaiv 
Yii^Kei^ea) 'Aj^iAoJof* S dvaTVjaet bv eTaipov 
TLdTpoKXov' Tov ^e KTevel eyyei (f)ai^if/.og EKTap 6^ 

'lA;oy 7rpondpoi6e, TtoKeag oKeaavT at^vjovg 
Tovg aXkovg, /xera 6 vtov efxov liapiryjOova biov. 

44. Teipoi/.evov{\ KTeivofAivov^ Ari- eiKaioTfpaiq. 

stophaneSj Massiliensis et Ar- 53. ye] Sic etiam Aristo- 

golica, phanes. Alii igitur Tf. 

45. Ka* /ce/v^j Aristarchus, «a- 56 — 77. aOerovvTai, etiam ab 
Keiva alii, Aristophane, 

49, jSoSms Aristophanes. jSoS- 64 — 77. Non legit Zenodot, 1« alii, 64. ava-Tviaei %v Aristarch. av- 

50. Ka6»5o<?] OeotiTi fuit ev TaT^ aT^ceiev alii. XV. lAIAAOS O. 303 

Tov &e yQX(aa-a,fA.&)og Kxevei EKTopa ^iog Aj^iAXeuf. 

€K Tov &' av TOi €TreiTa TraXia^iv '^apa v/jwv 

alh eya Tev^oi[xi ^iafXTrepeg, eicroK Piyaioi 70 

IXiov aliri) ekoiev ^AQi^vaivjg ^ia ^ovXag. 

TO Trpiv ovT ap eya Travco j^oAov ovTe tiv «Aaov 

aSavaTav AavaoTcriv afx,vve[j.€V ev9d^^ edcra, 

irpiv ye tq TliqXei^ao TeXevTiqO^S^vai eeX^cop, 

cug 01 VTrea-Tvjv TrpwTOV, efJM § eirevevca KdpyjTif 75 

TJfXaTl TCO OT €fJI.€lO 76« KJeTtg 7jXl>aT0 yovvctiv, 

Ki(rcrofJ.€vri TifjJl^a-ai Ay^iXX^a TrToXiTropdov." 

''Q,g e(f)aT, oy§ aTridi^o-e Sea XevKcoXevog' Hpvj, 
/3^ § e^ ^l^aicov opecov eg ft.aKpov OXvfJ.irov. 

t W f/ » A './.(- /'/ f/''\,,\ O 

cog b OT av aigrj voog avepog, oaT eiri TroXXvjV oo 

yaiav eXiqXovQcbg <ppeai 7revKaXifi.iqai voyjayj 

evO eivjv, vj evoa, fj.evoivv)y]ai re iroXXa, 
wg Kpaiirvcag ff.ef/.avTa 'hieirTaTO iroTVia Hpyj' 
iKeTO §' aiTrvv OXvfj.irov, 6fi.yjyepeeaai ^ eTr^XQev 
dQavdTOiai BeoTai Aiog ^of>.cp' ol ^e IhovTeg 85 

TrdvTeg dvyji^av Kai teiKavocovTO ^eiraaaiv. 
4 ^ dXXovg fj.€V eaae, &efj.iaTi ^e KaXXiTrapyjca 
^€KTO ^eirag' TrpcoTy] yap evavTiyj yjX6e Qeovaa, 
Kai fj.iv (pcov^aacT eirea TrTepoevra 7rpoay]v^a 

""Hpy}, TtTrTe ^ejSyjKag, aTV^ofxev^ ^e eoiKag ; 90 

•y /., 5./ ' ' / //o ir ^ ~ f/ > / » 

7] fj.aXa Ovj a- ecpopyjae ]\.povov Traig, og toi aKonyjg. 

T>/v ^' yjfxeilSeT eirena Oea XevKcoXevog' Hpy} 

" fj.'^ fj.€, Qed @€ft.i, TavTa '^ieipeo' oiaBa Kat avTy], 

olog €K€ivov Bvfj.og vTrepcfiiaXog Kai diryjv^g. 

dXXd av y dpye 6eo7at '^ofxotg evt "^aiTOg eiayjg' 95 

TavTa he Kat fxeTa irdatv dKOvaeat dOavdTOtatv, 

7 1 . al-nx) eXojev] iKiiepa-ua-ui Ari- 8 2 . efijj' — [A,€V0tv^7i(ri Aristarch. 
starchus. cjtj — fjLevoiv^aeie alii. 

72. nravu Aristarchus et He- 86. ^eiKavoavro Uitaa-a-iv Ari- 
rodianus. icavaa alii. starchus. UtKavoavr' eiteevaiv Ze- 

79. 8' ef Zenodotus et Ari- nodotus. 
starchus. Se Kar' alii. 94. iKelvov] Ktivov Aristarchus. 304 lAIAAOS O. ILIAD. 

ola Zev^ KUKa epya Tti^aiKTKeTai' ovte ri (f>vi[^i 
Traciv ofxa^ 6vfji,ov Ke^^aprjcrefJiev, ovTe (SpoToiaiv 
ovre aeoi^, enrep rig eTi vvv oaivvTat evcppav. 

rl [Mev ap cog enrovaa KafiegeTO iroTVia npvj, loo 

(iy)(6yj<Tav S ava ^w^oa AiO$ 6eoi' 17 S' eyeXaaaev 
yeikecrtv, ovbe [MeTCCTrov €7r' ocf^pvart Kvaverjatv 
tdv6ifj' TTaaiv ^e ve[/.eaaiq6e7aa [xeTVjv^a 
" v^-^totf 01 Ziifjvt [xeveaivofxev d<f>poveovTeg. 
"}} eTi [J.IV [j.eft,a[jt,ev KaTa7ravae[i.ev daaov lovTeg 105 

7j eiret ije ptf} Q a<p7j[ji.evog ovk akeyigei 
ovV odeTat' (pYjaiv yap ev adavaTotai deoiaiv 
KapTei re a6evei re ^taKpi^ov eivai dpiaTog. 
tS) ej^efi' OTTt Kev v[j.[/.t KaKOV 7re[j,7rv}atv eKaaTcp. 
vi^Yj yap vvv eATro/^' ^Aprji ye 7r^fj.a TeTvy6at' Tio 

vtog ydp 01 oKaXe [f-^XV ^"^» 4^'^'^^'^'^^ av^^paVf 
^ AaKdXa(f>ogf tov (fyrjatv ov e[J>[J.evat o(3ptfi.og Apyjg. 

^Clg e<f>aT , avTap Apyfg 6aXep(o TreirXTiyeTO [/.yjpco 
yepat KaTaTtpiqveaa , oXo(f)vpo[i.evog & eTrog vjv^^a 
" ^17 vvv [/.ot vtfj.ea'^aeT , OKvfJ.TTta ^(Ofj.aT eypvTeg, 1 15 

Ttaaa6at (povov vtog tovT eirt vijag Ayaim, 
etTtep [J.ot Kai fj.olpa Atog 7rXy)yevTt KepavvS 
KeTa6at ofJ.ov veKveaai fj.e& aifxoTt Kai Kovifiatv^ 

^£lg (f)dTO, Kai p' tTr^rovg KekeTo AeT[t.ov re ^o^ov re 
^evyvvfLev, avTog ^' evre' e^vaeTO 7tafj.(f>avo(ovTa. 1 20 

ev6a K eTt [/.ei^onv re Kat dpyaXecoTepog dXKog 
irap Atog a6avaT0tat ypKog Kat f>.^vig eTv^^jSv], 
ei fJ.v} 'A5^v>7 TToiat Trepi^^heiaaaa 6eoTaiv 
vpTO ^tcK 7rpo6vpoVf XiTre ^e 6povov ev6a 6daaaev, 
Tov S' dito fjXv K€(paX^g Kopvd etXeTo Kai adKog co[j.(ov, 135 

ey/og V eaTvjae aTt/Sapijg aito yetpog eXovaa 
'^dXKeoV vj &' eneeaat Ka6d7tTeT0 6ovpov Apvja 

1 04. a^/)&veovT€?] aippaviiVTa fuit wacraj addit schol.). •jr/)o<njtJ5a allJ. 
Kar' tvia rZv viTO[AVV]iAMruy. 1 23 . 'JtepMeicraa-a'] Simplici S 

114. eito^ vjvia Aristarchus (««« Aristarchus. lAIAAOS O. 305 

" fxaivo[j(.€V€, (f>pevag i^Ae, '^iecpBopag. y} w toi avrcog 

ovar aKovefJiev eoTt, voog aTroAajAe Kai aiQwg. 

ovK aieig a re (f^yjai 6ea XevKakevog Hp>y, I30 

^ ^vj vvv Trap Zvjvog ^OXvfXTriov eiXyjkovQev j 

^ eOeXeig avTog fx.ev avanXffcrag KaKo. iroXXa 

aip ifjiev OyAu/ATTOV&e, Kai a^^vvfxevog Trep, avdjKyi^ 

avTap roig akkoiai KaKOV f/.eya Ttaat (f>vreva-at ; 

avriKa yap Tpcoag f^ev v7repBvfi.ovg Kat Aj^atovg 135 

Xet^et, 6 d 'yjf^eag eiat Kv^^otfLyjcm eg OXvfJi.7rov, 

/ I W ft- / f/ 1 V f/ \ > / 

fJLapil/et egeiyjg og r airtog og re Kat ovKt. 
rw a av vvv Kekofjxnt fxeBefJ.ev '^oXov viog evjog' 
^dyj ydp rtg rovye /J/oyv Kat yetpag dfj.eivav 
y] Trecfjar, yj Kat eiretTa irecfjYiaerat' dpyakeov &e 140 

Tcdvrav dvQpooTrav pvaBai yeveyjv re roKov re. 
"^Of eiTTOva tdpvae Gpovw evt Bovpov Apyja. 
"Hysoy & 'ATToAAwya KaXeaaaro ^afj.arog eKrog 
Ipiv 5', Yire Qeo^tat fxerdyyeXog ddavdroiatV 
Kat a<f>eag (pav^aaa eirea Trrepoevra Trpoayjwa 145 

" Zevg acfjcb eig l^yjv KeXer eXBefJ.ev orrt rdyj.aTa' 
avrap ht\v eXByjre, Atog r elg ujiia tdi^aBe, 
'"^etv orrt Ke KeTvog emrpvvyj koi dvcoyy}.'' trr V V > A > ~ /. / / f/TT 

rl fj.ev ap cog etTrovaa TtaXiv Kte Trorvta tipi^, 
e^ero & eivt Bpovcp' rco §' dt^avre TrereaByjv. I^o 

l^yjv ^ tKavov TroXvjri^aKa, fnyjrepa Byjpcov, 
evpov S' evpvoira K.povioy]v dva Vapydpcp aKpw 
yjfj.evov' dfjxfjt ^e fj.tv Bvoev ve(f>og €are(f>dvcoTO. 
ra ^e irdpotB eXBovre Aiog ve^eXi^yeperao 
ar^^ryjV ov^e a(ftca'iv t^m eyoX^aaro BvfxS) 155 

orrt ot coK eireeaat (fttXyjg dXoyoio TitBeaByjv. 
''Iptv ^e Trporepyjv eTrea Trrepoevra 'Trpoayjv^a 

134. KaKov [Aeya iraa-i Aristo- 139« "^ovje] ToUSe Zenodotus 

phanes. OeoT^ [^eya ir^[Aa Zeno- et Aristophanes. 
dotus. 147. 148. aOerovvTat, etiam ab 

138. €?o$] eo7o Zenodotus. Aristophane. 306 lAIAAOS O. ILIAD. 

" (3a.<JK tSi, ""Ipi ra-xjEia, Tlocret^dcovt avaKTt 

Ttdvxa rwS dyyeikat, fxy^e ^pev^dyy^Ko^ eivai, 

Travadfxevov fxiv avayPt f^y^i y^^ TrToXefxoto 160 

ep^eaQat fj^era (jniXa 6eav ^ e;V oiXa ^Tav. 

€1 ^e fjiot ovK eTreeaa eittitet^rerat, dXK aXoyvja-et, 

(ppa^errQa ^yj eitetra Kara <f)peva Kat Kara 6vft/)v, 

fj.yj fjH ov^e, Kparepog Trep eav, eTrtovra rdkdcraryi 

fLeivat, eiret ev ^^fJ^i j3ty] itoKv cfjeprepog eivat 165 

Kat yeve^ irporepog' rov ^' ovk oBerat <pt\ov '^rop 

laov €fj,oi <f>da6at, rovre arvyeovat Kat dkXot. 

''Oj- e(f)arf ov"^ dTrt6y}<Te Ttodi^vefJi.of u^Kea^lpt^, 
pyj oe Kar loaicov opecov etg LXtov tprjv. 

wg V or av €K vecpecov Trr^rat vtcpa^ y]€ ')(dXa'^a 170 

i^yp^y/ VJTO pm^g al6pyiyeveog Bopeao, 
Wf KpatTTVcog fxefuxvia heTrraro coKea ^lpig. 
dyyfov S' larafj.evy) 7rpocre(f>y] kXvtov evvoatyatov 
" dyyeXiyjv rtvd roi, yatvioye Kvavoyaira) 
y]X6ov ^evpo (fjepovcxa Ttapat Aiog alytoypto. 175 

•navcfdfj.evov cx eKeXevcre fMyyjg ^Se irroXefj.oto 
ep'ye<r6at fj.erd (fJvXa 6eSov yj eig aXa o7av. 
€t be 01 ovK etreecrcT eirnretcreai, aXX aXoyyjaetg, 
yjireiXet Kat Keivog €vavri(3tov iroXefi.t^cav 

€v6d^^ eXevaeaBai' ae &' vTre^aXeaadai dvcayei 180 

yeipag, eirei aeo (pvjai j3tyi TroXv (fjeprepog eivat 
Kat yevey] Trporepog' aov S' ovk o6erat (fjiXov ijrop 
iaov 0/ (f)da6ai, rovre arvyeovai Kat dXXoi." 

T*;v ^e fj.€y oyPyjaag yrpoae^fjy] KXvrog evvoatyaiog 
" a; yroTrot, y] p', dya6og irep eav, vTrepoirXov eetirev, 185 

162. fAOi] fA.ov Ammonius. alio scholio est mX€(A,tiuv dta toS 

166. 167. aBerovvTai. ^, 'Apt<rTapxoq Se 8«a toS ff : quod, 

169. Se Kar''] h' e| Zenodotus. si recte scriptum est, significat 

179. Ka) KeTvoi; Aristarchus. aut mXeixia-ffuv aut, quod in in- 

Alii KaKttvoi;. terpretatione sua posuit scho- 

itoXefAil^av] Zenodotum 8»« tou liasta, -noKeiJi/qao^v. 

^ scripsisse annotat schol. In XV. lAIAAOS O. 307 

€/' jU,' 6fA.oTi[xov eovra pty} aefcovra KaOi^ei. 

Toet^ yap t €k Kpovov etfxh a^eX<f)60t, ovf TeK€TO Pea, 

Zev^ Kcu eya, TphaTog V 'Aflvj^, evepota-tv avdo-a-av. 

Tpiypa te irdvTa ^^aaTai, eKaaTog V efAfxope TtfMjg' 

vjTot €<yav eXaypv ttoXiyjv aXa vaieiJ.ev atet 190 

•TraXXofMVcov, 'Af^^s- S' eAaj^e ^o(f)ov ^epoevTa, 

Tievg ^ eAaj^' ovpavov evpvv ev aiQept Kat ve^f^eXyjcrtv' 

yaia S' €Tt ^vvr} TravTWV Kai fmKpog Okvfi.Ttog. 

Tco pa Kai ovTt Atog /SeofAat cf>p€<riv, aXXa eKVjXog, 

Kat KpaTepog 'nep ecov, fxeveTO) TptTaTrj evt fJ.otprj. 195 

%€p<ji &e fur} Ti fj.e Tidyyy Kamv (ag ^et^ta-aeaOo)' 

BvyaTepea-atv ydp t€ Kat vidat jSiXrepov etv} 

eKirdyKotg eTreeaatv €Vta-aefj.ev, ovg TeKev avTog, 

01 eBev OTpvvovTog aKOvaovTat Kat dvdyKY}.^^ 

Tov V y}pi.€i{3eT eiretra iro'^'^vefJ.og aKea Iptg aoo 

" ovTCO yap &17 Tot, yaiyfo'^ Kvavoyaira, 
Tovde <p€p<i} Att f/.vQov aTrr^vea re KpaTepov re, 
7} Tt fA.eTaaTp€xp€tg ; aTpeTrrai fUv re <f>peveg eadXcov. 
cilaQ ag irpea^vrepotatv 'Kptvveg alev eirovrat.^^ 

Ty/v &' ai»Te TrpoaeeiTre Tloaet^dav evoai^/Bcav 305 

" \pt Bea, fj.d\a rovro eirog Kara fj.oTpav eetTreg' 
eafiAov Kat ro rervKTat, or ayyeKog aiatfj.a etby}. 
aAAa roO atvov ayog KpaQtv}V Kat 6vfj,ov tKavet, 
oiriror av laofjiopov Kat ofj.yj ireTrpcofi.evoy atayj 
v€iK€ietv iBeXyfai ')(pXcor6iaty hreeaatv. aio 

dXX y}TOt vvv fxev k€ vefj.eaay}Qetg viroei^co' 
aXXo &e rot epeca, Kat diretX^^aco roye 6vfj.cp' 
at Kev avev ef/.e6€V Kat ^K6Y}vaiy}g dyeXeiv^g, 
Hpy}g Eipft,eico re Kat ]i<f)ataTOto avaKrog, 
'IXiov aiTretvyjg Tre^f^t^-^aerat, owS' edeX-^aet 315 

187. T €K K/;ovoi' Aristarchus. KaioTepot. 
Te Kpovov alii. 207. e<8^] eiitri Zenodotus. 

192. evpiiv] ahvv Zenodotus. 211. .ueV Ke] /Ae'v ye Aristarch. 

1 gy. ^eKrepQv Aristarch. KaK- 2 1 2 — 2 1 7 . aOeTovvTai. 

Kiov Aristophanes. Kephov ol el- 

X 3 308 lAIAAOS O. ILIAD. 

€icjrepa-ai, ^oZvai ^e fxeya Kparog^ ApyeioKTiv, 
iO"TC(j TOuo, OT/ vwii/ avYjKearog '^oXog earai. 

^£lg eiiroov knte Xaov ^hyauKOV evvoaiyaiog, 
^vve he TTOvrov wv, TroSeaav V ^paeg ^A^xjaioi. 
Kai ror 'ATroAAwva TrpoaecpYj vecj^eXviyepera Tievg 2,2,0 

" epy^eo vvv, (piXe ^oi^e, jw,e6 ^AKropa yakKOKopvarviv' 
7^1^ fjiev yap roi yai^^o^^^pg evvocnyaiog 
o^y^erat elg aka '^Xav, aXeva[/.evog y^oKov aiTrvv 
TjfxerepoV fxaXa yap Ke fMir^g eTcvQovro Kai aKXot, 
oiTcep eveprepoi eiai Beoi, TS.povov afx^tg eovreg. 22^ 

aAAa TOd YjfJ.ev efxot "TtoKv Kepotov ijde ot avrco 
eTrXero, orrt irapotQe vefx.eaariQetg inroet^ev 
%etpag efmg, CTret ov Kev avtbpcort y ereAeadr]. 
dXKa av y ev yeipeo-ai Aa/3 atyt^a Bvaa-avoeaaav, 
ryjv fJM.}^ eirtaaetm (f)0J3eetv rjpcoag ^Ayatovg' 330 

aot V avrS) fxeKerco, eKaryj^oXe, <pat hfLog KKrcop' 
rocppa yap ovv 01 eyetpe fxevog ft-eya, o^p av ^Ayatoi 
(j>evyovreg vfjdg re Kai FiXX^^anovrov tKcovrai. 
KelBev V avrog eyco (ppdaofxat epyov re eitog re, 
ag K€ Kai avrtg Ayaiot dvaTrvevacoat Tiovoto. 335 

"^Of ecpar, oyS' dpa irarpog dvyjKovarvjaev 'AttoAAwv, 

o~ ^v > >t5. / > / V > V 

p^ de Kar ibaicov opecov, ipyiKi eotKcog 
aKei <paaao(f)ovco, oar coKtarog Trerevjvm. 
evp viov Tipidfi.oto ^ai(ppovog,' EKropa ^Tov, 
^fxevov, oiih' ert Kciro, veov ^' eaayeipero BvfMV, 240 

dfxxpt e yiyvcoaKCOV erdpovg' arap da6ft.a Kat i^pag 
Traver , eTret fxiv eyetpe Atog voog aiyto^^io. 
dy^ov ^' lardfxevog Trpoae^pyf CKaepyog 'AttoAAwv 
""E/cTO^, vie Ti.ptdfj.oto, riyj ^e av voa(ptv dii dXKcov 
Tja' o\tyy}iteXecov ; yj irov rt ae Ki^^og iKdvet ;" 345 

Tov ^' oKtyo^pavecov irpoaecpyj KopvBaioKog K^rcop 

22^.iy€pT€poi]v£pTaToiZenodot 232.0^^'] To^p' Aristarchus. 
231 — 235. a.6£TovvTat, etiam 240. iarayeipeTo Aristarchus, 
ab Aristophane. icrayelpaTo ahi. XV. lAIAAOS O. 309 

** t/? §6 0-u ea-a-i, (pepia-re Seav, og f^ eipeai avri^v ; 

ovK aietg [A€ vvjvah eict TrpvfxvTja-iv ''Pi.yaim, 

ovg krapovg oXeKovra, jSorjv ayaBog Pakev A'iag 

yepiM^iw 'Tvpos a-rviBog, eTrauo-e ^e Oovpt^og ahKi^g ; a^o 

Ka) ^v} eywy* ecfjdfxifjv veKvag Kai tcofji ^Ai^^ao 

r^fjiari raih iqeaBat, eiret cpiXov aiov 7}rop. 

Tov S' avre Trpoaeenrev ava^ eKaepyog 'AwoAXwv 
" Bdpaei vvv' roiov roi aoa^avjr^pa ^povim 
e^ l^yjg irpoevjKe 7tapeardfi.evai Kat afjivvetv, 2^5 

^otPov ^ A.itoKKciJVa yjpvadopov, og ae irdpog Trep 
pvofjJ, ofjJSog avrov re Kat aiTreivov •nroKieBpov. 
dXk aye vvv nncevatv eTTorpvvov TroXeeaaiv 
vvjva-tv €7rt yXacpvpvjatv eXavvefAev coKeag iTmovg' 
avrap eya itpoTidpotBe Ktav tintota-t KeXevBov 2,6o 

Traaav Xetavea, rpexpco ^' yjpcoag ^A^^^aiovg." 

'^Qig etTTWV efMtvevae fj.evog fxeya iroifj.evt Xam. 
u>g ore rtg ararog tTrirog, aKoar^^aag eiit (j^drvq, 
'^eafji.ov diropp^^^ag Beiy] Tre^ioio Kpoaivav, 

etaBag XoveaBat evppeiog iiorafj.oh, 2,6^ 

Kv^toaV inpov ^e Kdpv} e^^et, dfj.(f>i ^e '^alrai 
(t>fi.Qtg aiaaovrat' o S' dyXai^v}(f)t iteTtotBojg, 
pifju(f)a € yovva (pepet fJierd r v}Bea Kai vofJ.ov iTtirm' 
wg E/fTwp Xai\py}pa iro^ag koi yovvar €V60fj.a 
orpvvm titTivfag) eitet Beov eKXvev av^Y}V. 2^0 

ot <aar v} eXa(pov Kepaov 7} ayptov aiya 
eaaevavro Kvveg re Kai dvepeg dypotarat' 
rov fj.ev r v}Xt^arog Trerpv} Kat ^daKtog vXv] 
elpvaar, ouS' dpa re a(f)t Kiyvffjievat aiatft.ov y}€V' 
rm ^e B viro layr^g e^dvv} Xig v}vyeveiog 375 

elg ooov, ahpa ^e irdvrag direrpaTre kou fjyefxaarag' 
wg Aavaot etcog fiev off.tXa^ov aiev eTrovro, 

252. ifefffiat Aristarch. 'i^e- 273. eVo-evavTo Aristarchus k«< 
c6ai alll. aicacrai. €<r(T6vovro alii. 

265—268. a$€Tovy7at. 277. e&^] re/ii.'? Zenodotus, 310 lAIAAOS O. ILIAD. 

vvaa-ovTeg ^KJteaiv re Kai eyyeanv afjucf^iyvQicriv' 
avrap e-Trei loov tLKTop eTrQi-^^pfievov dTiyag avbpav, 
Tap(37]craVj Traaiv Se Trapa) irocrt KaTnreae OvfMg, a8o 

Toro-/ V eTreiT ayopeve &oa$, ^ Av^paifMVog vlog, 
AiTCoXav 0% apicTTog, eTria-TafJievog fJLev aKOVTi, 
eadXog S ev aTa^iyf ayopyi &e e icavpoi ^Ar/aim 
viKcoVf oTTTTOTe Kovpoi epiaaeiav Trepi fiuvQm' 
a(ptv €v<f>povea)v ayopvfaaTO kou fAeTeenrev 285 

" 03 TTOTioi, rj fKeya davfi.a toT o^Qakfj.oXaiv opwfAai' 
oiov S' avT e^avTig aveaTVj, KYjpag aXv^ag, 
EKTiop. •}} Ovjv fj.iv fjAka 'eXiteTO dvfj.og eKaaTov 
yepaiv vti A'iavTog Saveeiv T€Kafj.a}via^ao. 
akXa Ttg axne 6euv eppvaaTO Kai eadcoaev 2go 

EiKrop j 07} TToKkav Aavawv vtto yovvaT 'ekvaev, 
(og Kat vvv ea-a-ea-Bai oiofJMt' ov yap aTep ye 
ZYjvog eptytovTTov 7tpofJ.og laTaTai «&€ fj.evoivcav. 
aXK ayeB , oog av eyhv emca, 7r€i6a}f/.e6a irdvTeg. 
TrkfiBvv fj.ev "TTOTt VYfag dvco!^ofj.ev aTroveeadat' 295 

avTOi 0, oaaoi aptaTOi ev) o-Tparco evyofj.eff elvai, 
aTeiofJ.ev, et Kev irpooTOV epv^oft.ev dvTidaavTeg, 
^ovpaT dvaaypft.evot' rov S' oia> Kai fj.efj.acoTa 
Bvfj.^ ^etaeaSai AavaaJv KaTo^vvat Qfj.tXovr 

'^Og- 'e(f)a6\ 0/ S' dpa tov fj.d\a fxev kXvqv ^S' eTriSovTO. 300 
ot fj.ev ap afj.(p AiavTa Kai iQofj.evvja avaKTa, 
T^evKpQV M.if]ptovr]V Te Meyi^v t , aTdXavTOV Apvji, 
vafJ.ivY]v YipTvvov, dpiaT^ag KaXeaavTeg, 
' EiKTopt Kai Tpcoeaatv evavTiov' avTap Qiria-aco 
rf TrXrfBvg em v^ag Ayatcov «TroveovTO. 30JJ 

Tpaeg ^e 7rpo'vTVi\jav doKXeeg, Y\pye & ap Kkto^p 
fjMKpd (3tl3dg' irpoaBev &e /c/* ayroy ^oi^og 'AwoAAwv 

r / V , /. V ^.> > /5. /1 ~ 

etfievog (Ofj.ottv vecpeXvjv, eye atyiba aovptv, 
detvyjv dfj^i^dcretav dptTtpeTrk , ^v 'dpa yaXKevg 

301. AfavTa] AtavTe Zenodo- t^v Ptolemsaus Ascalonita. 

tus et Aristophanes. 307. jStjSa? Aristarchus. ^«- 

302. McTojv Aristarchus. Me- j9?v alii. ^tMv Zenodotus. XV. lAIAAOS O. Sll 

' ll<f)aicrTog A;/ hooKe ^opyjiM.vai I? (pojSov av^pm' 310 

rvjv ao oy h yeipecraiv e)((cv ^yyjrTaro Kaav. 

'ApyeToi d vTrefJLeivav aoWee^, Spro S' auV^ 
o^et* afuf)orepco6ev, aito vevp^i^^i § oiaroi 
6pSo(TKOV' TtoXKa Se "^ovpa 6pa(Teidm diro '/eipav 
aXXa fJiev ev <)q>oi iryjyvvr dpyjWom al^^yim, 315 

TToAAa Se Kai fj.ecrayiyv, •jrdpo? %l°o^ KevKOV eTtavpeh, 
ev yaiyi laravroy XiKaiOfxeva ^(jpoog daai. 
o<j)pa fj.ev aly^a 'xep<nv ej^' drp€fj.a ^ol^og ^AyroKXm, 
roippa fj.d?C dfjxporeptov /SeAe' yjTrrero, TriTTTe Se Aaof. 
avrap eirei Karevaira l^m Aavam ra^^^inruiXm 320 

(rei<T, em d avrog av(Te fiMAa fJ.eya, tokti be (jvfi^ov 
ev (Tryi6€(T(Tiv e6eK^e, Xddovro ^e 6ovpi^og dXKyj^. 
01 5 axTT y]€ pom ayeAyjv yj inov fiey oim 
6yjpe ^yw KXoveaxri fi.eXaivy]g vvKrog dfKokyw, 
eX6ovr e^aTTivyjg cii)fj,dvropog ov irapeovrog, 325 

ag e^ojS-yj^ev 'Aj^a/o/ dvdXKi^eg' ev yap ^AnoKXm 
yjKe <f)o/3ov, Tpcoaiv ^e Kai '^Kropi Kv^og oira^ev, 

Ev6a ^ avyjp eKev av^pa K^aa6ei(TYig vafiivyjg. 
KKTCop fxev Srip^iov re Kai ApKeaiXaov e7re<f)vev, 
rov fj.ev BoiftJTWv yjy^ropa ')(aXKO')(irmm, 330 

rov de Meveafi^of fj,eya6vfj.ov yrtarov eratpov' 
Aiveiag ^e Me^ovra Kai laaov e^evdpt^ev. 
^Tot 6 fJ.€V vo6og viog 'OiX^og 6etoto 
eaKe, Me^wv, Aiavro? d^eK<f)€Og' avrap evaiev 
€V ^vXdKV}, yaiyjg diso itarpt^og^ dv^pa KaraKrag, ^^^ 

yvcorov fj,y]rpvty}g EtpKom^^og, ^v ej^ 'OiAeu^* 
laaog avr dpy(pg fj.€V 'A6y]vaim erervKTo, 
viog Se ^<f)^Koio KaXeaKero Bov/coA/^ao. 
yiyiKtaryj S* eAe IIoyAy^aiaaf, 'Ej^/ov §e Hoktryig 
Trpwry} ev vafxivv}, KAov/ov §' eAe ^?of ^Ayyjvcop. 340 

Ayjio^^ov ^e THdptg ^dXe veiarov <afj.ov 07rta6ev 

320. Kurevama Herodianus et Alexio. kut eVSira Aristarchus. 312 lAIAAOE O. ILIAD. 

^evyovT €V vpofJM^xpia-t, ^iaTrpo &e yaXKOV e^a-trev. 

0<f>p 01 rovg evdpt^ov «tt' evTea, TO(f>pa S ^Ayaioi 
Taxf)p(p kai aKoXoveaaiv eviitXTi^avTeg opvKTyj 
ev9a Kai ev9a <f>el3ovTO, ^vovto ^e Tei^og avdyKV]. 345 

Ektcdp Se Tpueaaiv CKCKXeTO f/iaKpov dvaag 
" vtjvaiv eTFia-a-evea-Qai, eav ^ evapa PporoeVTa' 
ov av eywv dirdvevSe vecav cTepcodi voyja-co, 
avTOv 01 OavaTOV [xrjTia-ofJ/iu, ov^e vv Tovye 
yvcoTOi T€ yvcorai re Trvpog KeXdycoai BavovTa, 350 

aXka Kvveg epvovai Ttpo aareog -^[xeTepoio. ' 

*^Of emav fJMo-Tiyi KaTOOfm^ov ^Xaaev nnrovg, 
KeKXofnevog Tpcoeaa-i Kara cTTvyag. ot &e avv avTco 
TrdvTeg 0fj.0Kkrja-avTeg ey(OV epva-dpfJMrag iiniovg 
VX^ 5eo'we(7/7^* TtpoTidpoiBe &e ^oT^og 'AttoWcov 355 

pei^ ^'^(Qag KaireTOto ^aQetvjg Troa-aiv epeiTTCov 
eg fj.eaa^ov Kare^aXXe, ye<f)vpco<7ev &e KekevBov 
fj.aKpy}v y}b evpetav, oaov t eTTi oovpog epcovj 
ytyveTai, otittot dvrjp aBeveog Treipcofj.evog f}a-iv. 
Tyj p* oiye npoyeovTO (paXayyyj^ov, Tipo &' 'AttoAAwv, 360 

aiyio e)(cov eptTtfj.ov epeiive be reiypg A^^atcov 
pe7a fj.a^, ag ore Ttg ^dfi,a6ov "^aTg ay^i Bakda(yy\g, 
ocTT hret ovv Ttoiyjayi aQvpfJMTa vv}7iteyia-tv, 
axp avTig avvexeve Tioatv Kai yepatv dQvpcov. 
cog pa av, vjie ^oT/Se, noKvv Kdfxarov Kat oii^vv 365 

avyyeag 'Apyeicov, avToiat &e <f)v^av evcopaag. 

"■Of 01 fjXv Tiapa vv}vatv epvjTvovTO fj.evovTeg, 
aKk-fjkota-i re KeKkofJ.evot Kai iraat Seoia-iv 
veipag dvtaypvTeg fieyd\ evyeTOcovTO eKaaTog' 
Nea-Tcop avTe fj.dkiaTa Tepyfvtog, ovpog Ayaim, 370 evyerco, yeip opeycov elg ovpavov aarepoevTa " Zev irdTep, et TroTe Ttg Tot ev Apyei irep Trokvnvpa 
17 l3oog ^ oiog KaTO, mova f^vjpia Kaicov 

347. imaa-€V€<r9at] iirKraevea-Boy Zenodotus, 
356. ■noaah'] xepah Zenodotus. co XV. lAIAAOS O. 313 

^v^ero VQaT^croct, <tv S' yTreo-j^eo Kai Kariv^vaag, 

rav fji.wjaaiy Kai afjjvvov, Okv[Mri€, vvjXeeg y]fJiap, ^tlS 

fj.T/]^^ ovTca Tpmaa-iv ea hafjivaa-dat ^A-^^aiovg" 

*Of €(f)ar evypfJ.evog, fj.k<ya ^ eKrvTre ft.y]riera Zev$, 
apdcov diav ^fjktjid^ao yepovrog. 

Tpaeg S' Sf eTTvBovro Atog Krxmov alyto^^oto, 
fj.aKKov eir' Apyetotcrt Sopov, fj,VYja-avrQ ^e ydpfK^qg. 380 

01 ^, (dare fj,eya Kvfj.a 6a\da-a-vjg evpvnopoto- 
v/jos vTrep rotycov Kara^yjaerat, ottttot eireiyr) 
ig avefJ.ov' yj ydp re ftAKtard ye Kvfiar ocpeWet' 
ftjf Tpaeg fj,eyaKyi tayjq Kara rety^pg e^atvov, 
iinrovg ^ elaeKaaavreg em Trpvfj.vyjat fj,d')(pvro 385 

ey^^eatv afj.<f>iyvQts: avroaye^ov, 01 fj.ev d(f>^ tTnrm, 
01 S' «TTO vi^av vxpt fj.eXatvdm eittfSdvreg 
fjMKpoTat ^varoiat, rd pd a(f> eirt vi^vatv eKetro 
vavfJM^Ya KoXXyjevraf Kara arofj,a elfJ,eva •ypcXKSi. 

TidrpoKXog "^, eiag fj.ev A^^^atoi re TpSoeg re 390 

ref^^eog dfJxf>ef/.d')(Qvro Qodm eKroBt vyjm, 
ro<f>p' oy evt KXtatv] ayaityjvopog KvpvnvXoto 
^aro re Kai rov erepTre Xoyoig, €7rt S' eXKei Xvypw 
<f>dpfJMK dKeafxar enaaae fj.eXatvda3V o^vvdav. 
avrap evet^vj re^ypg e7reaavfj.evQvg evoyjaev 395 

Tpcoagy arap Aavacov yevero layYj re <f>o(3og re, 
QjfJMgev r ap eiretra Kat w iteTrXyjyero f(.y]pca 
Xepat Karatrpy^veacr , oXo<f>vpoft,evQg &' eTrof y]vda 
" EvpvTTvX , ovKert rot '^vvafj.at, ypt.reovri irep efJ.Tf^g, 
hOd^e 7rapfj.evefJ.ev' ^07 yap fj,eya veTKog opcopeV 400 

dXXa ae fj.ev BepdTtcov TrortrepTrerco, avrap eycoye 
aTrevaofiMi etg Ay^iXyja, iv orpvvco TtoXefj.t^^etv. 
rtg otd et Kev ot avv baifxovt ovfj.ov optvco 
TrapeiTTCov ', aya^ &e Tiapai<f>aaig eartv eraipQv." 

377. cKTwre] 6kXv€ Zenodot. 398. S' eTro? ojwSa Aristarchus. 

394. aKia-fx,aT:' Aristarchus. Alii igitur Se Trpoo-^uSa. Conf. ad 
a/f^/Aax' alii. V. 114. 314 lAIAAOS O. ILIAD. 

ov fji.€V ap tog eiTrovra "Trobeg <pepov avrap Ayaioi 405 
Tpuag e7rep^o[Ji.evovg ^evov e(Mi:^ov, ovV e^vvavro, 
'navporepovg irep eovrag, aTraaaaSai itapa vvjav' 
ovoe TTore Tpaes Aavaav e^vvavro <f>dXayyas 
pi^gaixevoi KXi<7iy](ri fJLiyyj[i,evai y^e veeaaiv. 
aAA acrre aro^fJi,')^ ^opv vrfiov e^iBvvei 410 

refcrovo^ ev •ffaXdfA.yai '^arjfx.ovog, og pd re TrdaTjg 
ev el^yj ao(f)iy}g vTroBvjfJLoavvyjaiv ^AByjvyjg, 
ag fxev rav eTri taa jw-aj^^y reraro TtroXefJ.og re' 
dKkoi V dfMJ) akkriai fJM^^v efj.dyovro veeaatv, 

ISiKrap V avr Aiavrog eeicraro Kv'^aXifj.010. 415 

ra oe fj.iyjg irepi vvjog eypv ttovov, ovo ebvvavro 
ovS* 6 rov e^eXdaai Kai evmo^aai irvpi vija 
ovO rov aip coaaaoat, eiret p eTreAaaae ye Oatfjt.av. 
evff vta K.kvrioio K-aX/^ropa <j)ai^tfx.og A'iag, 
Ttvp eg v^a cf>epovra, Kara aryjBog /3dXe ^ovpi' 430 

^QVTryjaev ^e iteaav, ^aAof ^e 01 eKireae '/etpog. 
*'lSiKrci)p S' ag evoyjaev dvexpiov o<j)6aKfx.o7atv 
h Koviyjat Treaovra veog 'npoirdpotQe [xeXatvvjg, 
Tpaai re Kat AvKiotatv eKeKXero fJiMKpov avaag 
" Tpaeg Koti AvKtot kou Adp^avot dy')^tftM.yyirat, 4^5 

jw.^ ty] irco yd^eaQe fJM^/vig ev areivei rcp^e, 
oAA' via KXvrioio aaaaare, fj.yj fj.tv 'A^xaioi 
revyiea avX^ijacaai vewv ev aymi iteaovra.^^ 

^£lg eiirav A'iavrog aKOvriae ^ovpt <f)aeiv^. 
rov fxev afJiapff, 6 S' e-Tretra AvKO<f)pova, Mdaropog vtov, 430 
Aiavrog Qepdirovra KjvQyjptov, og pa irap avra 
vai, hiei dv^pa KareKra K.vBv]potai ^adeoiaiv, 
rov p e^aXev Kecpakvjv viiep ovarog o^ei xaXKw, 
earaor ayy^ Atavrog vitrtog ev Kovtvjatv 
Wjog aTco 'irpvfj.vyjg yafj.d^tg Tteae, Kvvro ^e yvTa. 435 

AHag S' eppiyvjae, Kaaiywjrov ^e Trpoavjv^^a 
" TevKpe 'TieTrQV, S^ vcoiv direKraro irtarog eraHpog 
417. vria Aristarchus. vija? alii. XV. lAIAAOS O. S15 

Ma(TTOpi^yj$i ov vai Kv^vjpoQev h^ov eovra 

lcra (piXoicri roKevatv eriofAev ev fAeyoipoi<riv' 

rov ^' '^KKrap [xeydSvfAog aTreKrave. ttov vv roi loi 440 

ci>KvfJiopoi Kcu ro^ov, rot Tcope ^ot^of AmKXwv ;" 

*0? <f>dfff Se ^vvevjKe, Qem &e ol 'ayyj. •napkcrrvi^ 
ro^QV ey^cov ev yeipi TtaXivrovov ^e ^aperpvjv 
to^oKoV fjjxKa ^ a)Ka (^eXvj Tpcoeacrtv ecpiei, 
Kai p* €(3a\€ KAen-fiV, Yleia^^vopog dyKaov viov, 445 

TlovXv^^afiLavroff eraTpov, dyavov TlavQoi^ao, 
yjvia ^e^cfv eyovra' 6 fuev TreTrovvjro Ka9 iTfnovg' 
T>5 yap ey^ yi pa tcoKv 7rXe7arat Kkoveovro (f)dXayyeg, 
EKropt Kat Tpcoecro-i ')(apt'^ofJ.evog' rd^ya ^ avrSt 
v]X6e KaKOV, ro ol ovrig epvKaKev lefxevcov Trep. 450 

ay^evt yap 01 OTriaSe TioXvcrrovos €fx.7reaev iog' 
vipiTce eg oyecov, vTrepavjaav Oe 01 nncoi 
Ketv oyjca Kporeovreg. dva^ S' evovjcre ray^tara 
Hovhj^afmg, Kot Trparog evavriog vfKvQev iTnrcov. 
rovg fjiev oy 'Aarvvoa, Uportaovog viei, ^coKev, 4^5 

•TToXXa ^' e^jrcorpvve cj^e^ov 'icr^^^etv etcropocovra 
tinrovg' avrog ^' avrtg lav •jrpofji.dyptcxtv efx.t')(Bvj. 

TevKpog ^ aXXov oiarov e(f> ' ^Kropi '^^aXKOKopvarvj 
atvvro, Kat Kev eiravae fJ^d^^^vjv eTrt vvjvatv A^/atav, 
et fj.tv dptarevovra ^aXhv e^etXero 6vfj.ov. 460 

aAA' ov XvjBe Atog vrvKtvov voov, og p ' ecfjvXaaaev 
EiKrop, drap TevKpov TeXafJicovtov evyog dirvivpa, 
og 01 evarpe(f>ea vevpvjv ev dfj.vfJ.ovt ro^u) 
pvf^ etrt rw epvovrt' irapeTrkdy^Yj &e ol aXkvi 
log yaXKo^apvjg, ro^ov ^e ot eKireae yetpog. 465 

TevKpog S' epptyvjae, Kaatywjrov ^e •jrpoaviv^a 

439. lOKewiv^ reK€(r<nv Zeno- 45 '^- omo-Sg^ -npoa-Oe Aristo- 

dotus. phanes. 

449 — 4^1. aBercvvTai. 459. ([<«j(j>jv Aristophanes. lAci- 

450. U[A,€va>v'] U{ji.eva Aristarchi xn^ Zenodotus. 

editio altera. 316 IAIAA02 O. ILIAD. 

^aifJLav vji^Tepyigj o re jOto^ ^Szov eK(3aKe yeipog, 

vevpyjv ^ e^eppyj^e veoaTpocj^ov^ ^v eve^vjo-a 

Tipmov, o^p aveyono Bafui Spcoa-KOVTag oia-TOvg. 470 

Tov ^' ^[xetjSeT eiretTa ixeyag TeXaixwvtog Atag 

» TreTTOV, oAka ptov jmv ea Kai Tapq^eag lovg 
KetaSaty eTcet cvvey^eve 6eog AavaoTa-t [xey^pag' 
avTocp xepatv eAwv ^oKf^^pv ^opv Kat a-aKog co//,» 
fxdpvao T€ Tpweaat Kat aXkovg opvvQi Xaovg. 475 

fji.7] fJMV daTTOv^i ye, dafjiaa-a-dfjievot Trep, eXotev 
v^ag evaaeKfxovg, aXXa [xvr}aoiifi.eBa ydpfirqg?^ 

'■fig- <^a^', o'^ av TQ^ov fuev evi Kkta-ijja-tv eSyjKev, 
avTap oy dfjuf> ojfj.ota^t a-d^og 6eT0 TeTpa6eKvfj.vov, 
KpaTt V hc i(f)6tfJi.a) Kvveyjv evTVKTOV e^^^^Kev 480 

\_t7nr0vptVf ^etvov ^e Xo<j>og Ka6v7rep6ev eveyev]* 
etAeTO b aAjctfJiov eyy^og, aKayj^evov ogei yaAKa, 
(3^ S' tevat, fj.d\a ^ a>Ka 6em A'iavTi ^apeaTy]. 

' EKTCop S' ag et^ev TevKpov ^Xacft^evTa (BeXefKva, 
Tpuat T€ Kai AvKtotatv cKeKXeTO fj.aKpov ajvaag 485 

" Tptaeg Kat AvKtot Kai Adp^avot dyyjfJM^^Tat, 
avepeg eo-Te, ^iXot, fjiv^a-aa-^e &e 6ovpibog dXK^g 
vyjag dva yXacpvpdg' ^yj yap i^ov o(f>6aXfj.oia-tv 
dv^^pog dpiaTVjog Ato6ev (3Xa<f)6evTa ^eXefj.va. 
pela V dpiyviOTog Atog dv^pdat yiyveTat dKKyj, 490 

y]fi.€V OTCOtatv Kv^^og virepTepov eyyvaXi^yj, 
7]^ oTtvag fj.tvv6ri tc kou ovk e^eXyatv dfj.vvetv, 
(og vvv ^Apyet(av fj.ivv6et fJ.ivog, dfj.fj.i S dprffet. 
a)OM fj.dy^(j6 eitt vyjvatv doXXeeg' og ^e Kev v[J.e(ov 
IBXyjfj.evog yje Tvireig 6avaTov Kat 7roTfj,ov eTrtaTrvj, 495 

Te6vaTCD' ov ot detKeg afj.vvofj.eya) irept iraTpiqg 
Te6va[j.ev' aAX' aXoypg t€ (jori Kat iicuheg OTri(T(T(a, 

469. i^eppvj^e V€o<rrpo<pov] yp. i^eppvj^iy iva-Tpo(pov. 

470. •npuiov'] Ttpar/jv Zenodotus. XV. lAIAAOS O. 317 

Koi oiKog Kou Kkripoi aK^^parog, ei Kev 'A^aitoi 
olfvcovTai (7VV vy)v<ri ^iX.yjv eg irarpi^a <ya7av^^ 

^Q>g elithv on-pvve fAevog Kai dvfxov eKaarov. 5*^° 

A'iag V av&' erepcodev eKeKXero olg erapoiariv 
" ai^wg, 'Apyeioi' vvv apKiov ^ aTroXecrdai 
yje aaaS^vat KOt aTTCocraa-Oai KaKa v^wv. 
^ eXTread*, ^v v^ag eAjy Kopv6aio\og EiKrap, 
€fJi,j3a^ov 'i^eaQai ^v Trarpi^a yaTav eKaarog; ^o^ 

^ ovK oTpvvovTog aKovere Kaov aTravra 
"KKTopog, og ^^ vyjag evnrpyjaai fxeveaivet ; 
Qv fmv eg ye yppov Keker eA^e/xev, «AAa fk,aye(j6ai. 
yjfuv §* ovrtg rov^e voog Kat [jJifjTig afAeivav, 
7] avroa-^^^e^iyj fu^at "yeipag re fj.evog re. 5^*^ 

(Sekrepov, vj aTrokeaBat eva y^ovov rje (3ia>vat, 
^ ^vjBa arpevyeaQat ev aivyj ^yjhr^ri 
«^' avrcog Trapa vyjvatv vii av^pdat yeiporepotatv. 

'^Q^g etTTcbv (orpvve fKevog Kat 6vfxov eKaarov. 
ev$^"EKr(op fx,ev eAe S^e^/ov, Yleptfx^^eog viov, 515 

dpyov ^coK^av, A'tag S' eAe Aao^dfjMvra 
yjyefKOva irpvXecov, Avryjvopog dyXaov vtoV 
JJovXv'^dfi.ag S' 'Otov l^vXkyjvtov e^evdpt^ev, 
^vXei^eco erapov, fj.eyaBvfji.cov dpypv 'ETre/wv. 
Tw &e yieyyfg eiropovaev i^coV S' viratBa Xtda6yj ^30 

HovXv^^dfJiag. Kat rov fiev dTr-^fj.^porev' ov ydp 'AttoXXcov 
eta Tidv6ov viov evt yrpofJ.dyptat '^afjJrjvat' 
avrap oye l^poiafj.ov arvjBog fj.eaov ovraae ^ovpi. 
bovTryjaev Qe Treacov air cofxcov rev^^e eavXa. 
rocjypa ^e to5 eiropovae AoXo\p, al^^yjg ev ei^cog, 5^5 

Aafj.irerihyig — 'bv Adfj.irog eyeivaro, (peprarog dv^^pcov, 
AaofAe^ovTtd^yjg, ev et^ora Bovpt^og dXKyjg — 
bf Tore ^vXeitao fxeaov adKog ovraae ^ovp} 
eyyvBev opfj.yiBetg' TrvKtvog &e 01 ^pKeae 6copi^^, 
TQV p €<f>op€i yvdXoiaiv dpyjpora' rov Trore ^vXevg 530 S18 lAIAAOS O. ILIAB. 

vjyayev e^ ^Kcj^vpvjg, Trora^oy «tto SeAAiJevTOf. 

^eivof ydp oi edaKev ava^ mi^pm Evcf^-^TYjg 

e? sroAe/xov ^opeeiv, ^yjim mi^pav aXew/j^v* 

Of 0/ /fa; Tore iraioog airo '^oog 'fipKea oAeupov. 

Tov ^e Meyoyg- KopvBog yaXKyjpeog WTrohacrelvig ^^^ 

KVf^^a-^^pv aKpoTaTov vv^' ey^ei' o^voevTt, 

p^^e ^ a(f> nnreiov Xo(f)OV avTOv' irag &e ')(afx.a^e 

Kaimeaev ev Kovi-j^at, veov (f)otviKt tpaetvog. 

elog 6 T(p TToXefAi^e [Jievav, eTt &* eA^eTO vwf^v, 

T0(f>pa ^e 01 MeveAaof ^hpyfiog vjKBev afAvvTcop, ^40 

<7T^ &' evpa^ (riiv ^ovpi XaSwv, (3dXe ^' «^ov oirtcrOev' 

ai^(jM] ^e (7T€pvoto ^tea(7VT0 fJMtfxcoa^raf 

9r^0(7<rcy lef/.ivvj' &' a^a irpvjvrjg eXidcrd^. 

Tcb fjiev €eia-d(r6v}V '/aXKVjpea Tevy^e dit cofjicov 

(7vXvia-etv' "EKTcop &e Kaaiyv^TOKTt Kekevcrev 545 

5racr; fxAXa, vrpwTov S 'I/feTaov/^^v evevtirev, 

t(f>6tfji.ov MeAav/Tnrov. S' o(f)pa fjiev eikmo^ag /Sovg 

fSo^rK* ev nepKcoTVjf ^vjYcov dirovocriptv eovTcaV 

avTap eirei /^avaav veeg vjKvBov dfj.(f)teKtcraai, 

a^p eig "iKtov vjXde, fAeTeTrpeire &e Tpcoecratv, 550 

vaie de itdp Ilptdfi.ca, 6 Se fx,iv Tiev icra TeKeacrtv' 

Tov p iLKTCop evevtTrev eTtog t €(paT eK t ovofJMgev 

" ovTco &^, MeAav/TrTre, fj.e6vjaofj.ev ; ov^e vv aoi nrep 

evTpeiteTai (ptKov ijTOp dverptov KTafj.evoio ; 

ovy^ opdag olov AoKoTtog Ttept Tevye eTtovatv ; ^^5 

^w^ " . >\v>v > 5^^'a ' 

aAA eirev ov yap eT ecrriv aitoaTaoov Apyetoiatv 

fjApvaadat, itptv y vje KaTaKTd[j.€v v]€ KaT aKpvjg 

IXiov aiTretvvjv eKeetv KTda6at Te TroKiTag. 

Llg eiTTWV fuev ^/>%j b afj. eavteTO taorieog (pcag. 

531. Tjyayev] Schol. : h aKKa iv aKka " ^Xfl' ii:afji.vvra>p" Sic 

" ^ydy€T\" haud dubie Aristarchus. Conf. 

534« Schol. : icepi-rToq (rrlyfii;. ad N, 384. 
540. TikBev aiAvvrupl Schol. : XV. IAIAA02 O. 319 

'Apyeiovg ^ arpvve [JLeyag 'VeXa(j.mtog Aiag 560 

" a> (f)t\ot, avepeg ecrre, Kai ai^S) QeaB^ evi 6vfJi,f, 
aXkrjXovg r ai^e^a-de Kara Kparepag vafxivag. 
at^ofjievcov S' av^pcov irXeoveg aoot T^e Trecpavrai' 
(pevyovrcov b ovr ap KAeog opvvrai ovre rtg aAKyj. 

^Q>g e(paff, ot ^e Kai avrot aXe^aaQai fj.eveaivov, ^6^ 

ev BvfjJo &' e^aXovro eirog, (ppa^avro ^e vyjag 
epKei' yaXKeicp' hrt &e Ttevg Tpaag eyetpev. 
'Avt/Ao%ov V corpvve /3o>/v ayaQog MeveXaog 
" AvT^Aoj^, ovrtg aeio vecorepog aXKog Aj^a/Sv, 
ovre TToaiv Qdaacov ovr a\KifJi.og cog av fKayeaQai' ^'jo 

e^i rtva Trov Tpcocov e^aXfj.evog av^pa (3aKoiaQa. ' 

Llg etTTcov fj.ev avrtg aTreaavro, rov opoavvev 
€K ^' eQope irpofj.ay^cov, Kat aKOvrtae ^ovpt ^aetvco 
afj.(pt e 'naTrrrjvag' vtto Se Tpaeg KeKo^ovro 
av^pog aKovriaaavrog' '^^v')^^ aKiov jSeKog ijKev, 575 

«AA' 'iKeraovog viov viiepQvfj.ov yieXavfjmov, 
vtaaofAevov woAfjOCOv&e, )8aAe arvfiog itapa fux^ov. 
^ovTTi^aev &e Treahv, rov ^e aKorog oaae KaKv\\iev. 

'a'-» W)/ / Al'/))^/!^ 

AvTMOj^of 6 eiropovae kvcov cog, oar eirt veppca 

/3Kvjfj.eva} ai^y}, rovr e^ evvrjcfji Qopovra 580 

Qvjpfjrvjp ervyyjae f3aXm, vireXvae &e yv7a' 

ug eitt aoi^ MeAav/TTTre, Qop "" AvriXoyog fj.ev€')(apfj,y}g 

revyea avX^^acov. dXX ov XaQev^EKropa '^iov, 

og pa ot avrtog rjXQe Qecov dva ^oyioT^Ta. 

AvrtXoy^og &' ov fj.€7v€, Qoog irep ehv TroXefxiarvjg, 585 

).^)f/)y)v /i^ ^f/e > V 

aAA oy ap erpeae Qyjpt KaKOV peqavri eotKcog, 

oare Kvva Kreivag yj PovkoXov dfjxfn ^oeaatv 

(fjevyet, irptv irep Ofj.tXov doXXtaQ-^fj.evat dv^pcov' 

wg rpeae Nearopi^^yjg, ein Se Tpcaeg re Kai' ^Krcop 

VXJi ^^(^'^^(^^IJ (BeXea arovoevra )(€ovro' 590 

ar^ 0€ fJ.€raarp€(f>Qetg, eTrei 'iKero eQvog eraipcov. 

563. 8' omisit Aristarchus. 

587. «jt*^» /SoWffjv] aiA<pl ol avT^ Zenodotus. 320 lAIAAOS O. ILIAD. 

TpSef ^e Ae/oy(7ZV loiKoreg ii}fji.o(f)ayoi<Jiv 
vyjvaiv CTreaaevovTo, Aiog §' ereAe^ov €(f)eTfAag, 
acjytaiv aiev eyeipe [xevof [Jieya, QeXye &e OvfMV 
Apyeiav Kai Kv^^og aTraivvTO, rovg &' opoQvvev. 595 

"RKTopt ydp 01 Sv[Mg e^QvXero Kv^og ope^ai 
T\pia[xiOvj, iva vy}vcri Kopaviat QeaTritaks itvp 
e[/.^aXoi dKdfj.aroVy Seri^og S' e^aiatov dp^v 
iraaav e7riKpv}veie' ro yap [xeve fji,if}riera Zevf, 
VYiog KatofA.evYjg aeXag cxpBaXfj.olatv iMa-dat. 6oo 

€K yap ^v] rov e/AeAAe TraXia^iv Trapa vrjwv 
6ifjaefJ.evat Tpaav, Aavaoia-t de Kv^og ope^at. 
ra (ppoveav vyjecrcrtv em yXa(f>vpyja-tv eyetpev 
RKTOpa TJpiafnt^yjv, fJ.dXa irep fJ.efJM(ara Kai avrov. 
fJMtvero & ag or Aprjg eyye^nraXog oy oXoov Trvp 605 

ovpecrt ftMtvrjratf /^aOevjg ev rdpcfyeatv vKvjg' 
d(f)Xotafj.og Ve Trepi arofi.a yiyvero, Tcb Se 01 oaae 
Xafj.7r€a67]v ^Xoavpyjatv vtt' ocppvatVf dfj.(f>t de Tr^Aoyl 
afj.ep^aXeov Kpord<f)otat rtvdaaero fJMpvafnevoto 
L E/rrooo?* avrog ydp 01 dir alQepog ^ev dfj,vvr(ap 610 

2ievg, og fj.iv nKeoveaai fj,er dv^bpdat fJ.ovvov eovra 
rifJM Kai Kvbatve. fi.ivvv$d^tog yap €fJ.e\Xev 
eaaeaff' ^&^ ydp 01 eTTCopvve fJ.opatft.ov rjft.ap 
ITaAAaf *A6i^vaii^ vtto TJyjXei^ao ^i-^(f>tv2. 
Kai p^ edeXev pvj^at ariyrag dv^bpav, Tretpyjri^cov 615 

7] byj TrAetarov ofi.iA.ov opa Kai rev^e aptara 
aAA' oyS' ag ^vvaro pyj^at, fjAXa Ttep fi.eveaivav' 
layov yap Ttvpyy^ov dpyjporeg, '^yuxe Trerpy) 
7}\i^arog fj.eydXy}, iroKir^g dXog eyyvg eovaa, 
v}re fj.€vet Xtyecov dvefJ.cav Xai\py}pa KeXev6a 60,0 

KVfj.ard re rpo(f>oevra, rdre irpoaepevyerat avryjV 

601. efAeKKe] /xeXXe Aristar- 609. [Aapva(f.evoio'\ yf. fiamiAe- 

chus (male 'Api<rTO(pdc>ii}q ap. voio. 
schoL). 610 — 614. dOeTovvrai, nec le- 

606. rdpcpeaiv'} raptpiaiv Ty- gebantur apud Zenodotum. 
rannio. 62 1 . «vt^v Aristarch. air^ alii. XV, lAIAAOE O. 321 

wg Aavoiot Tpwag fxivov efm^ov ovV l<f)e^ovro. 
avrap o Kafi.Tro^evo^ "^vpi iravTodev evdop^ ofJitXcOj 

5 W V J r r/ ~ /1 ~ ' A. / 

€V cTreo" wf ore KVfxa Oov} ev vvji Treayjaiv 

Xa^pov Imo ve^eav avefJi,OTp€(j>e$' vj ^e re Traa-a 625 

^'■'XyV ^''^^Kpvcpov], avefj^oio oe oemg arjTi^g 

ia-Ttu> efJi.l3pefJi.eTat, Tpoft.eovat Se re (ppeva vavTat 

oet^iOTeg' tvtQov yap vttck GavaTOto (pepovTaf 

cos e^ai^ero 6vfJ.og evt aTVjQeaa-tv ^AyatSov. 

avTap oy wo-re Xem oKoo<ppav ^ovatv eiieXBm, 630 

ai pd T €V €iafj.ev^ eXeog fiLeydXoiQ vefj.ovTai 

fj.vptat, ev &e re Tycrt vofj^vg, ovttco adpa eidag 

6rjpt fj.ay^vjaaa6at eXtKog (Soog dfj.(pt (povyjatV 

^TOt 6 fJ.ev TrpcoTyjai Kai vaTaTtvjat (Boeaatv 

atev ofj.oaTtyaet, ^e t' ev fxeaavjatv opovaag 6^^^ 

fdovv eoet, at Oe re Traaat vireTpeaav cog tot Ayatot 

BeaTceatcog ecf^o/SyjSev vcf) "EKTopi Kat Ati TraTpi 

•ndvTeg, 6 S' oiov eTre^ve MvKTjvaTov IIep;^o^T^v, 

lS.07rpyjog <f>iKov vtov, b? EvpvaQyiog avaKTog 

ayye\ty\g o\yyeaKe ^tyj HpaK\y]€iy}, 640 

Tov yeveT €K TraTpog voXv "/etpovog viog dfj.etvcov 

TtavTolag dperag, yjfj.ev Trodag yj^e fj,d')(€a6at, 

Kat voov ev irpcoTotat M-VKVjvatcov eTeTVKro' 

hg pa T0& ' EiKTQpt Kv^og vTtepTepov eyyvdXt^ev. 

aTpe(f>6etg yap fJ.eTOirtaBev ev aaTrt^og avTvyi 'nakTo, 645 

T^v avT^ig (popeeaKe Ti^otypieKe, epKog aKovTCoV 

T^ oy evt l3Xa<J>9etg Tteaev vnriQg, afi.(f)t ^e tto^Xtj^ 

afj.ep^^aXeov Kovdpyjae irept KpOTd(f>oiat Treaovrog. 

t^KTCop oqv voi^ae, uecov Oe 01 ayyt %apeaTy}, 

622. ui] i^ dxli, ui scholiasta 640- ayye^tij^J a.yyO^lt^v Zeno- 

tv TKrt ypd^ecrOat ait. Hi igitur dotus. 
e/AireSov ejecerunt. 645. a-TpetpOe)!-] a-TpacpOeti alii 

626. axvri] axvri Zenodotus. ap. schol. 

8e»vos a^T>j?] deiVQ/; aijT^ legit ■Ka.KToj akxo, kut evia rav avTi~ 

schol., qui id a quibusdam in jpd^uv, ut ait Schol. 
Seivo? c4rtii mutatum esse ait. 3221 lAIAAOS O. ILIAD. aT^Sei S' ev hopv ir^^e, (f>iX(ov ^e /x<v eyyv$ kraipm 650 

KT€iv' 01 ^' ovK e^vvavTO, 'Kai ayyv^evoi Trep eTaipov, 
'/jpaiaii.eiV avToi yap [xdka '^ei^ia-av' EKTOpa ^Tov. 
lacoTroi eyevovTO veav, Ttepi ecr^^^euov aKpai 
wjeg, oaai TrpaTai eipvaTo' toi S' e^re^uvTO. 
^ApyeTot ^e vem fxev eyccpyjaav Kai dvoiyKri 6^^ 

Tav TTpareaVi avrov de •napa KXia-iyiaiv efxeivav 
dOpoot, ovV eK^aaQev dva arpaToV io-j^e yap aioia^ 
Kai deos' d^i^yeg yap 6[xoKXeov aXhfjXoia-tv. 
Nearcop avre [JMXtara Tepvjvto<:, ovpo$ hyatiov, 
Xiaae&' vrrep roKem yovvov[/.€Vog dv^pa CKaarov 660 

" a (f>iXotj dvepeg eare, Kat ai^S> 6ea9 evt 6v[xa 
aXkm dvdpcoTrm, ent &e [MYjaaaBe eKaarog 
Tratom yjo aXo^^m Kai KTijato<; v)oe roKvjm, 
y][xev orea ^coovat Kat co KavareOvvjKaatV 

Tm vTcep €v9dd eyci} yovvd^o[xat ov Trapeovrm 66^ 

eard^xevat Kparepcog' [Avj^e rpaTraaOe <f)o(3ov^e. ' 

"^Of elTtm cDTpvve [xevog Kat 6v[x.ov eKaarov. 
^Totat S dir 0(j>6a\[i.m vetpog dyXvog aaev 'A^^v^ 
Bea-Trea-ioV [mXa &e crc^; ^oag yever d[t.<poTepa6ev, 
vjixev TTpos vyjm Kai 6[t,otiov TroXefi.oio. 670 

"^KTOpa ^e <ppdaaavTO (Sov^v dya6ov Kai eratpovg, 
yjfxev oaot /xeroTrtaBev d^pearaa-av oi/S' e/Aap^ovro, 
^S' oaaot Tiapa vvjvat [xd^^yjv efxd^^^ovro 6oy]atv.^ 
vQ ap er Atavrt [xeyaXriropt vjvOave avft.a) 
eaTafxev ev6a irep dXXot dcpearaaav vteg ^Ay^aim' 6y^ 

dXX^ oye vrjm tKpt eTrcoj^eTO fJuxKpa I3i(3da6m, 
vafxa &e ^varov fxeya vavfxayov ev iraXdfJ.yia-tv, 
KoXXyjTOV ^Xvfrpotat, ^vaKaietKoatTrvj-^^v. 
wg OT avrjp tTmotai KeXvjTi^etv ev eiOag, 
oar eitei Ik TtoXem Trtavpag avvaeiperat nnrovg, 680 

aevag €K Tre^ioio fxeya Trpori darv '^ivjrat 
Xao(popov Ka^ '^oV iroXeeg re e 6riv]aavro 

668 — 6'] '3,. aBeTOvvTai. XV. IAIAA02 O. 323 

dvepeg yj^e yvvatrces' 6 ^ e^s-e^ov d(Ttf>a\€g ale) 

6paa-K(av aAAor' «Tr «AAo» afxei^iTai, ol ^e TtercvTat' 

«f A'iag €7ri woAAa 6od(ov iKpta viywv 685 

<pQiTa fjLaKpa ^t^ag, <f>avr} &e 0/ oifle^' iKavev, 

aiet ^f aiJLepbvov jSoocov Aavaoicri KeKevev 

vvjvai Te Kat KXKri^^o-tv dpi.vvefJt.ev, ov^e piev "KKTup 

{xtfJLvev evi Tpaav ofj.o^(p irvKa QapTjKTacoV 

aAA' axTT opviOav TieTevjvwv aieTog atduv 690 

eSvof e<f)Opfi.aTat, Trora/Aov Tropa (Boa-KOfxevaaVy 

'^vZv 7] yepdvav yj kvkviov ^ovXf^^o^etpcov, 

cbg E/fTftjp tSvcre veog KvavoTrpapoio 

dvTiog ai^ag' tov Se Zevg dxrev 0Trta6ev 

%etpt fKaXa fJLeyaKyi, UTpvve ^e Aacv afjC avToo. 695 

AvTig ^e tpifxela ft.a'^ Tvapa vyjvcriv ervyQy}. 
<l>atv}g K aKfJLTJTag Kai dTeipeag dkK^Xot(7iv 
avTecrO^ ev •soKefJ.cp' wg ecro-y^evccJf efA.dypyTO. 
ToT(ri ^6 fMi.pvafj.evoi(Ttv oS' ^v voog' ^TOt 'A^/atoi 
ovK e(pa(Tav <f>ev^e(79ai vTreK KaKov, aAA' oKeeaQat, 7*-"^ 

Tpa(Ttv S' eAw€TO 6vfJU)g evi (XTyiBe^rcxiv eKaaTov 
Vffag evtirprjaretv KTeveeiv 6* yfpaag ^ A^^atovg. 
01 fj.ev Ta (fjpoveovTeg e(f>eaTaaav dKK^^Kota-iV 
EKTap &e Trpvfj.vrig veog ^xpaTO irovTOTropoto, 
KaKyjg UKvaKov, yj TlpaTea-iKaov eveiKev 705 

eg TpotTjv, ovS' avTtg dTT^^yaye TraTptda ycCiav. 
TOVTiep §57 %epi vrjog ^A^^toi Te Tpaeg re 
^2joi/v dXKriKovg avTOcry^^ov' ovV apa TOtye 
TO^av atKag afi.(f)ig fj.evov ovbe t dKOVTav, 
aAA' oty eyyv6ev t(TTdfj.evot, eva 6vfj.ov eyovTeg, 710 

ol^eat '^rj TreKeKea-crt kou d^iwiai fJidypvTO 
Kat ^t(f>eatv fj.eydKot(Ti K<xt eyxea-iv dfMf>tyvot(Tiv. 

686. jSjjSass Aristarch. jS«^Sv 698. avreo-e'] avTeo-fl'Tyrannio. 

alii. 712. a^exerTaj. In alio scholio 

694. avT/05 Aristarchus. avTwv prsecedens versus ab Aristarcho 

alii^ ejectus esse dicitur. 

werev Aristarchus. ^faen alii. Y % 324 lAIAAOS O. ILIAD. 

woAAa ^e <f)dcryava Ka>2t. fxeXdv^era Karr^evTa 
akXa [J,€V €K X€ipav yafxdhi Triaov, aKXa ^ aTV cofJMV 
dvopav fJiapvafj.€Vcov' p€€ S' aifjjxri jala fj.€Kaiva. 7^5 

EiKTCop ^e 'jrpvfj.vvjB^v cTret' XdjSev, wyi fj.€6i€i, 
a<f>XaoTQV fJ.€Ta "Xjspaiv ej^wv, Tpacrtv &e KcXevev 

ot(r€T€ TTvp, afJM avToi aoAAee? opvvT avTYfV 
vvv TjfjJiv TrdvTUV Zei/f a^tov vjfJMp €^cok€V, 
v^ag eAerv, oci ^€vpo 6€av deKyjTt fj.oXov(Tat 7^0 

vjfjJtv TryjfJMTa TroAAa 6ea-av, KaKOTi^Ti yepovTCOv, 
01 fj, e^eXovTa fjAy€<j6at €7rt 'TrpvfJ.VYjdt vieacrtv 
avTov T i<Ty(avda<TKov epTjTvovro re Xaov. 
«AA €1 &07 pa TOT€ ySAaTrre (f>p€va^ evpvoTra Zevf 
^fj^T€pag, vvv avTOg €TtOTpvv€t Kat dvayet" 7^5 

""Os- €<pa6^, 01 ^' dpa fj.akXov eir ^Apyeioicj-iv opovaav. 
htag S' ovK€T €fj.tfj.v€' (3td^€T0 yap /SeXeecrcrtv' 
«AA' avej^a^ero tvtSov, QiofJ.€Vog 6av€€<r6at, 
apvjvvv €<p €TrTa7roOy]v, Aiire iKpta vy]0<^ eiaYjg. 

V a» V J r/ J f / ^ ^ / V .. ^j j \ 

evO ap oy ecTTVjKet QeOOKfjfj.evog, ^yx^^ 6 aiei 730 

Tpaag afj.vv€ vewv, ocyTtg <f)€poi aKdfJMTOv 'nvp' 

at€i ^e <jfj.€p^vov ^ooccv J^avaoTat KeXevev 

" w ^;Ao/ if]pct}€g Aavaoi, 6€pd'7tovT€g Api^og, 

dv€p€g eore, <J)tXoi, fxv^aaa^e &e 6ovpt^og dXKVjg. 

i/]€ Tivdg <pafj.€V eivai aoaaYfTvjpag iiitaado, y^^ 

7]€ Tt TeT-^^og dp€tov, k dvbpdat Xoiyov dfjjvvat ; 

ov fj.€V Tt ^'^(jE^ov €aTt TToXtg TTvpyotg dpapvla, 

7] K d7rafj.vvaifj.ea6 erepaXKea ^ijfj.ov e)(pvT€g' 

aAA' ev yap Tpcocov Tre^tw TrvKa 6copY]KTdcav, 

TTOVTcp K€KXifj.€VOt, €Kag Y]fj.€6a TTaTpt^og aiY]g' 740 

ra ev y^pat <j>ocog, ov fj.etXf^iY] 7roX€fj.oto. 

•yTjr ^ / V , j V .. jfc / 

ri Kai fj.aifj.cocov €<p€7r ey^ei ogvoevrt. 

oartg ^e Tpcocov KoiXYjg htt VY]vai <f)€potTo 

716. oux« f*66/e«] oCk ifAeSlei 741. />ie(Xjj,ji7j Aristarchus. /txe<- 

Zenodotus. ^i%«ij Dionysius Thrax. 

737. Ti Aristarchus. t<$ ahi. XVI. IAIAA02 n. 325 

ffvv •jrvpl Kvjkemj 'Xpipiv EKTopog orpvvavTOf, 

rov ^' A/ag- ovraa-Ke ^e^eyfJi^ivof ey^ei' [xaKpS)' 745 

^w&e/fa ^e vpoTrapoiQe veav avToay^Sov ovTa. n. 

TiaTpOKXeLa. 

'^llf o< ^€V TrcjOf vvyog- evaaeXfxoio iJ.ayovTO' 

TiaTpOKKog V 'Ap^^X^i' irapiaTaTOj Troifxevi Xaav, 

^ocKpva 6epfJi.a %ea>v cycrre /^p^vo; fA.€Kavv^pof, 

yjTe Kar avyikntog 'ne.Tp^g ^vocpepov j^ee/ v^ap. 

Tov ^e /^wv cpKretpe -Tro^apKyjg ^7og 'Aj^^AAeuf, 5 

Kai fuiv cf)Ct}v^(xag eirea TrrepoevTa Trpoa-vjv^a 

" TmTe ^e^aKpvaat, UaTpoKXetg, rjvTe Kovpvi 

vvjTTtT], y\^ afiM fArjTpt 6eov(7 ave\e(j6at (xvcoyet, 

etavov (xvTOfJLev/], Kai t eaavfj.evfjv KarepvKei, 

^aKpvoe<r(7a Se fj,iv iioT^epKeTai, ocjjp aveXvjTai' lO 

Tvj tKeKog, TlarpoKXe, repev Kara '^a.Kpvov ei^etg. 

vie Tt MvpfJii^ovecrcri •nt<f>av(TKeat, ^ efj.o\ avT^; 

vje Ttv ayyeXiyjv ^6ii^g e| eKXveg otog ; 

^we/v fJMV €Ti <f)aat MevoiTtov, AKTopog viov, 

^wet S' AiaKt^vjs IT>yAei;? /xera Mvpfj.i^ov6a-(Ttv, 15 

Tav Ke fJM,)^ aftxfjoTepcov aKa'^otfJ.e6a TedvrjcaTCOv. 

yje cru /y' Apyeicov oXo(f)vpeai, cog oXeKovTai 

v/jvaiv ent yka(f)vp^criv vTreppaa^iyjg eveKa acfjyjg l 

e^av^a, fjJij Kevde voco, iva ei^^o/x-ev afj.<f)ca!^ 

Tov ^e ^apv creva^^wv 7rpoae(f)y}g, TlaTpolcXeig nrTtev ao 
w ^Ay^tXev, Ui^Xeog vle, fkeya <f)epTaT A%a/wv, « 2 ' , 5. uKTeipe] 6d[Ji.^'/i<r€ Aristar- 16. TtOvvjurav Aristarch. re6- 

chus. vetcorciiv alii. 

10. itorihifKeTai] vpoa^depKeTat 2 1 . IlojXeof] HijXews Ptoleinseus, 
Zenodotus. 326 lAIAAQS n. ILIAD. 

ix.rj ve[i.ear<x' toTov yap a-^^pg PejSii^Kev ^hyaiovg. 

01 (MV yap S^ 'JToivTegi o(Toi Trapog ri<rav acpio-TOi, 

ev vvjvaiv KeoiTai ^ejSkyjfJLevoi ovTafJievQf re. 

^e^Xi^Tai ixev o Tv^^et^rjg KpaTepog Aiofxvj^vjg, 2^ 

ovTaorai S' *0^va-evg tovpiKKvTOg :^S' 'Aya[Ji,e[xv(t}v, 

Pej3kif]Tai ^e Kai KvpvTrvXog KaTa {Ji/rjpov oi<7T(p. 

Tovg [xev t i^qvpoi 'no'kvi^ap\i.aKOi dfJi,(f>i7revovTat, 

ekKe dKeto[Ji.evot' av S' d^xj/i^^avog eitXev, AyiXKev. 

[xrj €[j.ey ovv ovTog ye \a(3ot XoXog, ov av (fjvKaaaetg, 30 

aivapeTV]. Ti aev aXXog ovrjaeTai o^iyovog Trep, 

at Ke [/."*] Apyeioiatv detKea Xotyov d[j,vvy}g ; 

vyjXeeg, ovk apa aoi ye TraTvjp y]v iitTroTa YiyiKevg, 

oiite QeTtg [J.yjTYjp' yXavKyj &e ae TtKre OaXaaaa 

ireTpat t yjKtj3aT0i, OTt toi voog eaTtv dTrvjv^g, 35 

et ^e Tiva (ppeai a^ai QeoTtpoTtiyjv aXeetveig 

Kai Tiva TOt Ttap Zvjvog eTTe<f>po^e iroTVta fjj^Ti^p,^ 

aXX €fJ!.e Trep Trpoeg ay^, afxa aXXov /mov OTtaaaov 

^vpfx.t^ova)v, yjv ttov Tt <j)o<ag Aavaoiai yeva^fJMi. 

^og ^e [J.ot Q)fi.ottv to, aa Tev^ea dapyj^^^S^vat, 40 

at K e[x,e aot taKovTeg aTtoay^avTat TioXe[J.oto 

TpZeg, dvaTTvevaaai d ^Apyfiot vteg ^Ayatav 

Teip6[J.evot' oXiyyj de t dvaTrvevatg TroXefJ.oio. 

pe7a &e «' dKfj.y}Teg KeKfi.y]OTag av^pag dvT^ 

<aaatfj.ev TipoTt aaTV vecov aito Kat KXtatacDV." 45 

*^Q,g (f)dTO XiaaofJievog fj.eya v^mog' ^ yap €fJ.eXXev 
01 avT<£) QdvaTov re KaKOV Kat KVjpa XtTeaOat. 
Tov Se fxey oyBy^aag 7tpoae(f>y] iro^ag WKvg ^Ay^iXXevg 
" u fJ.ot, hoyeveg TiaTpoKXetg, otov eetTreg' 
ovTe BeoTFpoTtiyfg efjmd^ofJM,t, y]VTtva ol^a, 50 

ovTe T/ fi,ot Ttap 7jy]vog eTte(f)po^e TiOTVta fJ.y}Ty]p' 

25.0 omisit Aristoplianes. 4 1 . iWovTts] ew-Kovre? Aristarch. 

31. alvapeT/] Aristarchus. al- 47. Kire<rBai] ^.tiecrBat Ptole- 

vapervji vel atv aperyji alii. mseus Ascalonita. 

35. oTi] oTi Aristarchus. 50. vjvTiva] e1 nva Aristarch. XVI. lAIAAOS n. 327 

aAAa Tob aivov aj^o? KpaOivjv Kai tlv[Jt.ov iKavet, 
oitTroTe ^y; tov ofxo7ov avyjp eBeXyjaiv aixepcrai 
Kai yepag axp acfyeXiaBai, o re KpaTei Ttpo^elSyjKyf 
aivov ayog to fJ.oi eaT/v, C7re/ 7ra$ov akyea Svfxoo. g^ 

Kovpyjv yjv apa [Jioi yepag e^eAov vkg Ayaiav, 
dovpt ^' e/x,w KTeaTtcraa, iioKtv evTef^^ea Ttepaag, 
T^v axp Ik '/etpm eKeTo Kpetcov 'AyajU.ejavwv 
ATpet^rjg aaet Ttv aTtfK-riTOV fx.eTavdcTTriv. 
aXka Ta fj,ev TrpoTeTV/Qai ed(XOfx.ev' ov^ apa itag 'fjv 6o 

adTtepyeg Ke^/oXaxjBat evi cfipea-iv' vjToe ccfiYjv ye 
ov Tirptv fj.yivi9fj.ov KaTa7rava€fJ.ev, «AA ottot av ^vj 
v^ag efAag dcfiiKyjTai dvT'^ re TCToXefxog t€. 
Tvvri cofj.oiiv fxev efxa KAVTa Tev/ea ovbi, 
ap^^e ^e ^vpfj.t^^oveaa-t (piXoTTToXeaoKrt ff.d-^eaBat, 65 

e/ ^7] Kvdveov Tpcowv vecjiog dfj,(f>t/3e/3y]K€V 
vyjvaiv eTriKpaTeag, 01 ^e pyfffJAVi 6aXd(xcry}s 
K€KXiaTai, ycopyjg oKiyi^v er; fKoXpav 'eyovTeg^ 
Apyehi' Tpwcov ^e •noXtg eitt Tcaaa pe/^yjKev 
Bapavvog. ov yap efJ-yjg KopvBog Kevaaovai fj.eTC07rov 'JO 

eyyvBt Xafj.7iofj.evyjg' Taya Kev <f)€vyovTeg evavXovg 
TtXyjaetav veKvcov, et fj.01 Kpetav Ayafj.efj.vm 
vprta ei^eiy}' vvv ^e aTpaTOV dfj.^tfj.dyovTat. 
ov yap Tv^ei^eco Atofn.^^^eog ev 7raXdft.y]atv 
fjMiveTat eyyeiyi Aavacov aTto Xoiyov dfj.vvat' 75 

ovte TTCo 'ATpeiheco mog eKXvov av^yjaavTog 
eyBp^g eK Ke^f^aXyjg' dXX FiKTopog dv^po(f>oyoto 
Tpcaa^t KeXevovTog ^reptdyvvTai, 01 S' dXaXyjTcp 
Trav 7re^iov KaTeypvat, fJ.ayy} vtKcavTeg ^Ayatovg. 

53. 8»;] lii Aristarclius. [AeravafTTeYv corruptum. 

59. lAeTavda-TVjv Aristarchus. yj. ivaijMvg] Schol. : ovrai 

fieTavd(TTiv (ad Briseidem refe- evavhwq ha toS v. Alii igitur 

rendum) editiones Massiliensis iiravKovi. 

et Rhiani. Nam sic corrigendse y6. ozai] e%og fuit ev tjo-» tSv 

confusse scholiastarum annota- vicoiAv^fAdTcov. 
tiones, in quibus lAeTavda-Tiv in 328 lAIAAOS n. ILIAD, 

aXka Kai wf, UarpoKXe, veav «Tro Xoiyov a^vvtav 80 

€fJ.Trea eTHKparefag, (xv) &y/ Trvpos ai6o[Aevoio 

vrjag eviTrpvjacoat, cf)i\ov &' «Tro vocttov eXmrat. 

TreiOeo S' wj- rof lyw ^vBov teXos ev (ppeai Beio), 

wf av ]M,of ri{XY)V [xeydkyjv Kai kv^o$ apyjai 

irpog Trdvrav A.avacoVf drap ol TrepiKaWea Kovpi^v 85 

ai// aTrovdacraaiv, Trort S' dy\aa ^Sopa iropcocnv. 

eK VTjav ekd(7ag levai TrdXiv' el &e Kev av rot 

dco'^ KvOof. apeaoat epiyoovTrog iroa-ts tipvjf, 

[xyj av y avevQev efJieio XtXaieaOat 7ro\e[Jii^eiv 

Tpccat (f)tXowro\e[xoia-tv' drt[/.orepov "he fJie Ovjcretg. 90 

ixyj^ eTrayaXko[j^vog TroAcjOtco Kai ^^/ot^t/, 

HpSoag evaipo[J.evog, iiport IXtov '^yef/.oveveiVj 

|t>to7 rtg dir OvXvft.Troto 6ewv aietyeverdoov 

efj.^"^' fJMka rovg ye <f)tXeT eKdepyog 'AttoAAwV 

aAAa TroAiV rpcoTraaOat, e^r^v (pdog ev v^eaatv 95 

(/"^yjg, rovg Oe r eav TteOiov Kara OTjptaaaaai. 

[ai ya,p, ZeS tc itarep Kai ^AdYjvaivj Kat AitoKKoVy 

fji^re rig ovv l^pcocov Bdvarov (pvyot, oaaot eaaiv, 

fj.y}re rtg ^Apyeicav, vaiv S eK^vfj.ev oKeBpov, 

0(f)p oiot Tpotvjg lepa KpY)^efJ.va Ayw/xev.]" 100 

*■ ilf 0/ ^ev rotavra Ttpog dkXvjXovg dyopevov, 
Atag S' ovKer efi.tfj.ve' ^td^ero ydp ^ekeeaatv 
^dfj.va fj.iv Zvjvog re voog Kat Tpaeg dyavot 
/3d\Xovreg' ^etvvjv ^e Trep) Kpord(f)otat (f^aeivv} 
•nvjkyi^ PaXXofJ.evv] Kavayvp e^/e, ^dXXero S' atet 105 

Kcm (pdXap^ evnotv^' 6 S' dpiarepov a)fi.ov eKafLvev, 

91. /A^B' iTtayoKXoiA.ivoq] fMj <tv Q^. -naKiv TpuTcatrOai] itaKiVTpo- 
y a.yaX>JfA.€voi; Zenodotus, sub- ncaa^rbai Nicias. 

latis versibus 89. et 90. 97 — 100. «fleTowTa». 

92. ^e/*ovei^e<y] ahtv biea-Qai 105. ^dXKero] Schol. : ypd- 
Zenodotus. <pea-6ai ^a-iv 'ApiffTapxoi; koi 

93 — 96. Pro llis versibus " Tv-nmo S' aU\ Kav^dXap' ev- 

unum substituit Zenodotus, jwij Tiol-^ra" ha. tov it. Aristarchus 

cr' aitoryvfjivaiBivTcr. Xd^ri KopvOaioKo^ igitur Ka) (pdXap' probavit. 
EKTap. XVI. lAIAAOS n. 329 

€fJi>7r€Oov aiev eytov auKog aioKov ovb eOvvavTO 

oifjupi' avT^ "TreXefJic^at epei^ovTeg I3e\eecrcriv. 

alei 8' apyaXeca ej^er acyBfJMTiy ko^ ^e 01 t^pag 

TravToSev eK fji.e\e(ov TcoXvg eppeev, ovM ttv) eiyev IIO 

afx.Tivevaai' "TravTvj ^e kukov KaK^ e<7TyjpiKT0. 

Eo-Trere vvv fj.01, Moyaaf OXvfMria tcofji.aT ^'^(ovaai, 
oinrcog ^v} TrpwTov mjp efKiteae vyjvcnv ^Ayaim. 

'KKTCop A'iavTog ^opv fj.eiXmv ay^^i itapacrTag 
ttA^I aopi fji.eyaKco, ai^^Qhrig itapa Kovkov OTiiaQev, ll^ 

avTiKpv omapa^e' to fiev TeXafncoviog A'iag 
TroyA avTcag ev '/eipi koAov oopv, TiyAe 6 «tt avTov 
aiyjKvi '^aXKeiYi yafjJ^ig (Soft.^yja-e Tteaovaa. 
yvw S' Aiag KaTa 6vfj.QV afj.vfj.ova, piyi^aev re, 
epya decov, pa Ttayyy fJ-ay^vjg eTti fj.Yj^ea KeTpev 130 

Zevg v\pi(3pefi.eTV}g, Tpcoeaat ^e ^ovKeTo viktjv' 
ypu^eTO V eK jSeXewv. Tot V efj.^aXov aKafj.aTOV itvp 
vyii 9o^' T^g ^' aixpa kut aa^eaTVj Ke^/VTO cftXo^. 
cog Tvjv jotev 7tpvfj.vif]v itvp afupCTteV avTap ^A-^iXXevg 
fj.fipcb TtXfi^afj.evog YlaTpoKX-^a Ttpoaeeiitev 125 

" opaeo, ^ioyeveg JJaTpoKXeig, litTtoKeXevQe — 
Xevaaco ^y) Ttapa vy}va) Ttvpog '^yjioio lcayjV — 
fj^fj V/f VYjag eXcoat Kat ovKeTt <f)VKTa. TteXcovTat' 
Ovaeo Tev^ea oaaaov, eyco oe k€ Xaov ayetpco. 

^Qig (fxxTO, YiaTpoKXog ^e KopvaaeTO vcopoTtt yaXK(a. 130 

KVYjfj.Hhag fj.ev TtpcoTa Ttept Kv^f/.y}atv edr}Kev 
KaXag, apyvpeoiatv eTtiacf^vptoig apapvtag' 
tevTepov av Bcopy}Ka Ttep) aTy}Beaatv e^yvev 
TtotKtXov aaTepoevTa Tto^coKeog AiaKidao. 

df/.(f)t S ap* cof/.otatv ^dXeTO ^t<f>og dpyvpoy}XQV 135 

'^(aXKeov, avTap eitetTa aaKog fj.eya Te aTtfSapov Te' 
Kpart eit i<f)Bift.<p Kvvey}V evTVKTOv eBy^Kev 
tTtTtovptv' '^etvov ^e Xo<f)og KaBvitepBev evevev. 

1 20. KeTpe AristarcTi. Keipei alii. KaTao-jSeo-Toj alii. 

123. ffaT ao-|3e<rT»j Aristarch. T27. tw^v] ep^" Massiliensis. 330 lAIAAOE U. ILIAD. 

eiKero ^ a\Kifm dovpe^ to. ol 7ra\dfJiyj(f>iv aprjpei. 

%Y)(pg &' ovy^ eAer' olov afji.vfJi.ovof AlaKi^ao, 140 

/3pi6v fk.eya aTi^apoV to fj^v ov '^vvaT aXKog Ayaiav 

TroKkeiv, aKKa fj.iv olog eTriaTaTO TryjXai 'Aj^/AAeyf, 

Tli^Xia^a fLeXivjv, ttjv naTpi (f>lK^ Ttope l^eipav 

JJyjkiov eK Kopv(l>^g, <f)ovov ef^fj^evat Tjpaecra-iv. 

iTTTTOvg '^^ AvTOfi.e^ovTa Qowg ^evyvvfi.ev avoo^fev, 145 

Tov fj.eT Ay^iXXiija pvj^-^vopa Tie fJ.dXi(TTa, 

itKJTOTaTog te ot e<TKe fJ'(xx,V ^v^ fj.etvat ofj.oKkyjV, 

Tw &e Kat AvTOfj.e^av vitaye l^vyov ooKeag tTnrovg, 

'BidvOov Kai BaKtov, tco afj.a 7rvot^(7t TreTeadrjv, 

Tovf eT€Ke Ze(f)vpa dvefj.a "ApTTVta Uo^dpyyj, 150 

(3o(XKOfj.&>Yi ketfj.a>vt iiapa poov ^ClKeavoTo. 

€V ^e 7rapi^optv}<Ttv dfj.vfJ.ova IIoy^ao"ov ;e/, 

Tov pd "TTOT HeT/ftjvof eAwv ttoA/v fiyay Ay^tWevg, 

bf Kat 6vy}Tog eav eVefl' tiiTrotg oBavdTOtcrtv. 

M.vpf/.t^ovag ^' dp' eTioty(Qfj.evog Bcopvj^ev Aj^/AAevf 1^5 

itdvTag dva KXtaiag (tvv Tevye(Ttv' ot ^e XvKot ag 
a>fj.o(f>dyot, ToTcrtVTe Ttept (f>peatv acTTreTog dkKri, 
otT €Xa(pov Kepaov fj.eyav ovpecTt ^r^aaavTeg 
^ditTovatV Ttacrtv &e Ttapriiov atfJMTt (potvoV 
Kai T dyeXyj^ov tacrtv dito Kpvjvyjg fj.e}<.avv^pov 160 

XdxpovTeg yXcccrcryjcTtv dpatycrtv fxeKav v^cap 
aKpov, epevyofj.evot <f>ovov atfJMTog' h ^e re 6vfj.og 
aTyjdeatv aTpofJxtg eaTt, TteptaTeveTat ^e re yaaTyjp' 
Toht y[vpfj.ibovcov ^yyjTopeg r^e fj.^ovteg 

dfj.(f> dyaSov ^epdnovTa ito^^coKeog AiaKt^ao 16^ 

pcoovT . €v apa roiatv Aprjiog taTaT AyiAAevg, 
OTpvvcov iTtTtovg Te Koi dvepag daTtt^tcoTag. 

TlevT-^KOVT yjaav v^eg 6oat, vjatv 'Aj^/AAeyf 

140. uBeTeT Zenodotus, quat- starcbus. 
tuor proximis versibus non scri- 150. Iloldpyvt] TroSapyo? Zenod. 

ptis. Conf. ad T, 388. 1^6. Travxa?] •jravT») Zenodot. 

143. TTo/ie] 7/). Ta/Ae. 16 1. Aai//ovTe?] Xa»|/avTe5 Ze- 

1 44. e/c Kopv^i;^ iv Kopvcp^^i; Ari- nodotus. XVI. lAIAAOS n. Stl 

€§■ Tpoii^v -^yeiTQ hi(f)iXo^' ev Se eKaa-TV} 

nevTviKQVT ecrav av^peg hri Kkyfiaiv eTOipoi' 170 

Trevre V ap yiy€fji.ovaf iroiiqaraTo, To^ig eTteiiQiBei^ 

ayjfJLatvetV avTog Sf ^eya KpaTecov yjvarrcrev. 

T^f jotev lyjg CTiyog IPX^ MeveaSiog aloXoB<opyi^, 

vlog Yiirep^^emo, ^inreTeog TroTaiAoio' 

ov T€Ke Tli^X^og 6vyaTy}p, KaXyj IIoAu^wp^, 1^5 

^TrepyeiS) aKafx.avTi, yvvy} 6eS evvyjBeiaa, 

avTap €7rtKky](riv Bapo}, Ylepti^peog vtSi, 

og p avacpavbov oitvte, Tcopav aTcepeicrta ebva. 

Tyjg V eTepyjg Kv^copog ^Ap^iog ^yefAovevev, 

TrapBevtog, tov eTtKTe xop^ Ka\yj lLloXvfj.yjkri, 180 

^vXavTog BvydTyjp' Tyjg ^e KpaTvg hpyet<povTy]g 

yjpda-aT, otpBaKfiQia-iv t^av fxeTa fJi.€X7rofJi.€vy]<rtv 

ev %op'f 'ApTefJi.ihog "xjjva-yjXaKdTOv KeXa^etv^g. 

avTtKa ^' etg vTrepQi* dva0ag TrapeXe^aTO KdBpyj 

Epfxetag aKdKyjTa, Tropev Se 01 dyXaov viov 185 

Kv^ct>pov, irepi fuv Beietv Tayyv yjte fiMyyfryjv. 

avTap eTret^y) Tovye f/.oyoaTOKQg KiXeiBvta 

e^dyaye irpo <f)oaa^e Kat yjeKiov 'i^ev avyag, 

T>;v fxev KyeKX^og KpaTepov fxevog ^AjCTopi^hao 

yjydyeTO Trpog ^wfJiaT, eiret irope fxvpia e^va, 190 

Tov V yepm ^vXag ev eTpecf^ev ^S' aTiTaXXev, 

dfJi.cpayaTra^ofK.evog aa-et 6 eov viov eovTa. 

Tyfg &e TptTvjg Uetaav^pog Apyjiog yjyefJi.ovevev 

MatfJLaXt^yjg, og iraat fji.eTeirpeire M.vpfit.t^oveaaiv 

eyyei fj.dpvaa6ai fj.eTa TlyjXetcovog eTaipov. 195 

Tyjg ^e TCTdpTyjg yjpye yepm tTrTryjXaTa ^oivt^, 

TrefmTyjg ^' 'A\Ktfj.elm, AaepKeog viog dfj.vfj.m, 

avTap eTret^yj irdvTag afj.* y;yefJ.QV€aatv ^AyiXkevg 

aT^aev ev Kpivag, KpaTepov S' eir) fj.v6ov eVeXAev 

" MvpfJ.it6v€g, fj.y) Tig fj.01 aTreiXdm XeKaSeaBco, 300 

175. ov Aristophanes et Ari- 188. ir/io ^oWSe Zenodotus. 
starchusxwpJsTouT. AliiigiturTov. ^«uaSe Aristoph. et Aristarch. 332 lAIAAOS n. ILIAD, 

ag eTTi wjvai 6oyja-iv aTreiXeire Tpcoea-a-tv 

TTavS' VTTO fxv]Vi6ixov, Kai f^ •^TidaaQe eKaarog 

' a^erkie Tii^keog vle, %oAgo apa <t erpeepe /Jtoyr^p, 

VTjkeeg, og Ttapa vvjvaiv e^^etg aeKovrag eratpovg' 

oiKo^e Tiep avv viqva) veafji.e6a TTOvroTropoiaiv 205 

avrig, eirei pd rot w&e KaKog yoKog efJLTreae ^vfxio.^ 

rccvra [x ayeipofuevot 6d[j^ e^d^ere' vvv ^e Trecpavrai 

<f>vXo7rtOog fi.eya epyov, erjg ro irpiv y epdaa6e. 

€v6a rtg akKifJiov vjrop eycov Tpcoeaat imyea6a. 

"■Of etirm corpvve [xevog Kat 6v[xov CKdarov. aio 

[m)0^ov &e arf^eg ap6ev, eTrei (SaatX^og aKovaav. 
cog S' ore roi-xov dvyjp dpdprj TtVKtvoHat Kt6oiatv 
'^cofiMrog vipvjXoio, (3tag dve[j.cov dXeetvcov, 
oog dpapov Kopv6eg re Kat daTTt^eg o[t.(f)aXoeaaat. 
aaTTtg ap aaTTtb epetoe, Kopvg Kopvv, avepa 6 avrjp' 2,1^ 

\pavov S' i7nroKO[J,oi KopvBeg Ka[Mrpoiat (f>d\otatv 
vevovrcov ag TTVKVOt ecf>earaaav dXk-^Xotatv. 
Trdvroov &e 7rpQ7rapot6e ^u' dvepe 6cop^aaovro, 
TlarpoKXog re Kat Avro[i.e^cov, eva 6v[i.ov ep^ovTes", 
Trpoa^ev yivp[j.tbovcov 'iroKe[j.t'^e[j.ev. avrap ^Ar^tXkevg 0,0,0 

/5~ t»V ' ./ ,~5.1J\~J>/ 

pyj p t[J.ev eg KAtatTjv, "X/jkov aito %ca[j. aveayyev 

KaX^g ^at^akeyjg, t^v ot Qertg dpyvpoire^a 

6rjK eTtt vvjog ayea6at, ev TrXrjaaaa y^trcovcav 

yXatvoMV r dve[J.oaKe7recov ovXcov re raitrircav. 

€v6a ^e 01 ^eirag eaKe rervy[j.evov, ovM rtg dXXog 225 

ovr dvtpoiv TTtveaKev dir avrov aivoTca oivov, 

ovre reco aTrev^eaKe 6em, ort [i.y] Att Ttarpt. 

ro pa ror eK yriKolo Xa^m eKa^rjpe 6eetco 

TTparov, ejretra ^e v/ip' v^arog KaXriat po^atv, 

viiparo S' avrog y^eipag, d^vaaaro S a't6o7ra oivov. 330 

202. [A ■^TidavQe] (A.VjTida(T6e 223. aye(T6ai] lovri Zenodotus 

Zenodotus. et Aristophanes. 

207. flajt*' ejSa^ere] 6«,«« /Sa- 227. ot< Aristarchus. otc alii. 

^eTe Aristarchus. 228. to' pa Aristarchus. roffa 

211. afBev] ap6ev Aristarchus. alii. XVI. lAIAAOS n. 333 

evp^€T €9re/Ta (rrag ^ecrco ep/fe/, A€<joe oe omv 

ovpavov €i<ravi^av' Aia o' ou XdSe TepTriKepavvoV 

" Zev ava, Aco^covate, JJeAaayiKe, tvjXoBi vaicovj 

Acabcoviqg [xeteav tvc/eiix.epov a}i.(j>i &e SeAAo/ 

<7o) vaiovcT VTrotpyjTai avnrroTro^eg ya^aievvai. 235 

^/xev diy TTOT €jM.ov eitog eKKveg ev^afievoto, 

Tii/.fia-ag f^ev efxe, fieya txpao Aaov A^^^atcov, 

^o €T/ Kai vw fjiot Too eTTtKpriyjvov eeAOcop 

avTog fJLev yap eya fxeveco vy^wv ev dyavt, 

aAX* eTapov Tiefmco irokecrtv fx.eTa Mvpfn.t^^ovecrcrtv 240 

fndpvaadai' tco Kv^og afxa irpoegf evpvoira Zev, 

Qdpcrvvov te 01 viTop evi (ppecrtv, o<f)pa Kai"¥iKrcop 

etcrerat vj pa Kai oiog hricrrvirat TroXefAt^etv 

r]fJ.eTepog Oepd^n-cov, vj 01 rore %e7peg aaiirot 

fmtvovS', OTmoT eyco Ttep tco fkera fncoXov Apiqog. 245 

avrap eTiei k diro vavcpt f^d^^^yjv evoTiyjV re ^iv)Tat, 

acTKyiBrjg f>.ot etietra 6oag eiit vyjag tKotro 

revyecxi re ^vv iracrt Kai o'-y%efi.dyotg erdpotcrtv.^ 

*Of ecpar evypff.evog, rov ^' eKKve fji.^Ttera Tjevg. 

~ «>,» f/ V »/5. \ f/ S>' ' / . ^ -_ 

TOJ d erepov fj.ev ebcoKe iraryip, erepov avevevcxev 350 

VYicov f^ev 01 dTrcoaaaBai 7ToXefJi.ov re /U-aj^oyv Te 

^~ / w j / / '^e ' / /) 

ocoKe, aoov avevevcre fJ.ayyjg eg avoveecroat. 

vjrot fj.ev cTTFeicxag re Kat ev^af/ievQg Att itarpt 

Mp KXtatvjV eiaY)X6e, ^eTrag ^' direQyiK evi "Xp^Xco, 

ary) ^e Trdpotff eXGwv KXtaivjg, ert S' rjGeXe Svfj.(o 255 

etatdeeiv Tpcocov Kat ^ Ayatm (f>vXo7rtv aiv^v. 

O/ S' afKa TlaTpoKXti> fj.eyaX-^ropt dcopyj^^devreg 

eariyov, o(f>p ev Tpcoai fj.eya (ftpoveovreg opovaav. 

233. Aa^avaie] ^viyavaie Zeno- legit Zenodotus. 

dotus. B(»8ca»a?e quidam. 243. eTr/o-T^ra*] eOTffTeaT«; Ze- 

HeXaa-ytKe] yp.TliXapytKe etlle- nodotus. 

Ka<TTiKe. 2^2. <Tooy] yp. irdov. 

234. dv(T%eiiA.epov] mXviri^aKoq 254. aireOTiKe] Schol. : ovtu^ a- 
Zenodotus. miBiiKe ha Tov a. Alii igitur eVe- 

237. a&eTer Aristophanes nec BriKe. 334 IAIAA02 n. ILIAD. 

avTiKa &e <r<fyif]Ke(r(nv eoiKOTe^ e^ep^eovro 

e/vo&zo/f, oi/f "Traideg ept^fJLaivcoariv edovTeg, 2,60 

atei K€pTOfJi€OVT€^, 000} €7n oiKi €ypvTag,\ 
vyjTria^^ot' ^vvov ^e KaKOv TroXeeacri TiBeia-iv. 
Tovg d e/7rep itapa Tig re kkhv avapcoTrog oOiTVjg 
Ktvr]<ry] aeKuv, 01 S' aXKifJiov vjTop eypvTeg 
Trpoa-txca irag ireTeTai Kai afAvvet oi(ti T€K€(T<7tv» 2,6^ 

Twv Tore My/3jM,;&ove? Kpo^ivjv koi dvfjiov ej^ovTef 
€K wjSiv e)(€OVTQ' poyj S' aajSecTTog opcopei. 
YiaTpoKXo^ ^ €Tapoiatv €K€kX€to fJiaKpov avfjag 
" Mvpfjii^oveff cTapoi Tlvjkvfia^eco 'Aj^/A^o^*, 
avepeg ecrre, (f)iKot, fj.v^ara^rde ^e Qovpi^og aXKVjg, 370 

wf av YivjXei^viv Ttfj,7i(T0fj.€v, bf fj.€y apt<TTog 
'Apyeiicv Trapa vv]V(Tt Kat cvy^^fjjaypt QepamovTeg, 
yv(p Se Kat ^ATpeihvj^ evpvKpeicov ^ Ayafj.€fj.va>v 
r]V aTV]V, OT aptaTOV Ayaicav ovOev eTtaev. 

""Of e/TTwv ciDTpvve fJ.€vog Kai Qvfj.ov €k<x.(ttov, 2y^ 

€v V «recrov Tpaeaatv aoAAeef* afj.(f)t ^e v^e? 
afj.eptaX€OV KOvdjSv^aav dvcrdvTcav vtt 'Ap^a;wv. 

Tpweg V wf ei^ovTO MevotTiov akKtfj.ov viov, 
avTOV Kat QepdTTOVTa, (tvv evTeat fj/xpfjjxipovTag, 
iraaiv opivdv] 6vfj.og, €Ktvv]d€v ^e <f>dkayy€i, 280 

€X7rofj.€VQi irapa vav<pt Tco^coKea JJvjXeicova 
fj.v]vt6fj.ov fj.ev diroppixpat, <f>tXoTV]Ta ^ eKecrQat' 
Trdirvvjvev ^e eKaaTog oirq <f>vyot atitvv oKeQpov. 

TldTpoKXog &e 'TrpSoTog aKOVTtae ^ovpt <f)aetv(a 
dvTtKpv KaTa fj.€aaov, 061 irXelaTQt kKqv€qvto, 385 

w]'i irdpa irpvfj.w] f/.€ya6vf/.ov TlpcoTeatXdoVf 
Koii jSdKe YlvpaiyjJ.iqv, bf Ylatovag iTrwoKopvaTag 
^yayev e^ Afj.v^mog dic A^tov evpvpeovTog' 

261. aQeruTai, etiam ab Ari- 272. aficTer Seleucus. 
stophane. 281. eAmfAem^ eKmfAevat Ze- 

exovra? Aristarclius Koi a%a- nodotus. 
«ra». Alii eyfiviec,. XVI. lAIAAOS n. 335 

Tov )SaAe ^e^tov (af/i.ov' o & vTrriog ev Koviyjcriv 

Ka,7nrea-ev olfx.a3^as, erapoi ^e /xiv aix(f)e(po(37j6€v 290 

Tlaioves' ev yap TiarpoKXog <f>o/5ov ijKev aTracriv 

yjyeiKova KTeiva^, og dpicTTevecrKe [xd^^^eadai. 

€K vyjSiv S' eXaa-ev, Kara ^ eajSeaev ai6o[J.evov Trvp. 

^fjii^ay]/; ^ apa Wjvg knrer avTo6i' toi S' e^ol37}6ev 

Towes" 6e<nte<Ti(o ofKo^oa' Aavaot S' eTrey^vvro 395 

vrjag dva yXaupvpdg' opi.adog S' dXiaa-rog eTV^6Yj. 

ag 6 OT acp v^iYiKyjg Kopvcfyrjg opeog fxeyaAoio 

Kivyja-yj TTVKivyjv vecpeXyjv aTepoTryjyepeTa Zevg, 

€K T €(f>avev Traa-ai aKOTriat Kat vpcooveg aKpoi 

Kai vdirai, ovpavoOev &' ap^ inreppdyyj aaTreTog at6vjp, 300 

wg Aavaot vyjwv ft.ev dTrcoa-dfxevoi d-^iov irvp 

tvt6ov dveirvevaav, •jioXefx.ov & ov ytyveT epw^' 

ov ydp TTW Ti TpSoeg dpy}'i<f)iXm vtt Kyaifav 

71 poTpo7rd^ y]y_(f>of3€OVTO f/.eXaivdm dTto vypv, 

aXK er ap avataTavTO, veav viroeiKov avayKyj. 305 

Eiv6a S' dvyjp eXev dv^bpa Ke^acr6eiayig vafKivyjg 
^yefj-ovcov. TrpwTog ^e MevotTtov aKKtfj.og vlog 
avTtK apa (TTpe(p6evTog ^ApviiXvKov /SdXe ftyjpov 
eyx^i o^voevTt, ha^rpo ^e 'xaXKOV eXaa-a-eV 
p^qev oaTeov ey/pg, oe Trpyjvyjg eTrt yatyj 310 

KdTiTrea- . drap MeveXaog ^Ap-ffiog ovTa SoavTa 
arepvov yvfJt,vco6€VTa •nap da-Tii^a, Xvae §e yvta. 
^vXei^yjg S' AfJ.(f>tKXov e^opfAyj^evTa "^OKeva-ag 
e(f>6yi ope^dfx.evog Tipvfiivov (XKeKog, ev6a ttdyj^TTog 
jtxvwv av6poo7rov TrekeTat' irept V eyyeog aiyjfjjfi 315 

vevpa '^tea')(^ta6v]' tov ^e aKOTog oa-ae KdXv^ev. 
NeaTopt^at § fj.€v ovTacr ^ATVfj.vtov o^ei ^ovpt 
AvTtKoypg, Kairdpyjg de ^tyfKaae '^hceov eyypg' 
yjptTre ^e 7rpo7rdpot6e. M.dptg S' avroa^^^e^a ^ovpi 
AvT/Aop^o) €7ropova-e KaatyvyjToto ypKca6eig, 330 

2go. a[A<pi(l>o^v]Oiiv] aiA,(p) (po^fi' 3^3- i<pQpi*'(l6evra'} vcpopiAvidevTa 

Oev Aristarchus. Aristophanes. S36 lAlAAOS n. ILIAD. 

o-Taf vpoa-dev veKvog' tov ^' avrideo^ Qpaavfi.Tjb'^^ 

€<p6y] opegafxevog Trpiv ovTaaai, ovS' a<pafx,apTev, 

afxov a<f>ap' Trpvfxvov ^e (3pa^iova '^ovpog aKcoKy) 

dpmfj aito [Jivavav, airo d oaTeov ay^i(; apa^ev. 

^ovTrvjcrev Se Trecrwv, KaTa de (TKOTog oaae KoiXvxpev. 325 

«f Ta> fJiev ooioicri Kaatyv^Totcri "tafxevTe 

/SvjTi^v etg E^e/3of, Yiapitv^ovog eaBkoi eTaTpoi, 

vieg aKOVTicTTai Afx.i(Tahapov, og pa yiifJMipav 

dpexpev afjiatfjuxKeTvjv, iioXecTtv KaKOV avBpwTtoia-tv. 

Atag &e KAeojSouAov ^OiKta^Yjg eiropova-ag ^y:> 

^coov eXe, (3Xa(f)6evTa KaTO. kXovoV aXka. 01 avQi 

Xvae fJievog, Tukv^ag ^i<^ei avyeva KcoTivjevTt. 

TTav S vTteBepf/.avBri ^icpog aifj.aTt' tov &e KaT oacre 

eAAa^e 7top<f)vpeog BdvaTog Kai fj.olpa KpaTaivj. 

TlyiveXeag ^e AvKav re crvvi^pafj.ov' eyyecrt fCev yap ^35 

7]fi.(3poTov aAAojAwv, fj.eKeov V yjKOVTiaav afj.(f)(a' 

rh V avTtg ^i<f)e€aa-t avv€^pafj.ov. evBa Avkcdv yxev 

l7tTtoKOfj.ov KopvBog (fxxKov yjKaaev, dfj.<f)t ^e KavXov 

i/ ' '/i.<'Sb^'''v »/ /i~ 

(paayavov eppaiafivj vit ovaTog avyeva oeivev 

YivjveKecog, itav & eiaco etv ^i<f)og, eay^eBe S olov 340 

depfJ-a, Ttapi^epBvj ^e Kapv], vTteXvvTO ^e yv7a. 

yivjpiovvjg V ^AKdfiMVTa Kf^^eig itoai Kap7ta\ifj.otaiv 

vxj^ nnt(av htt^Yiaofj.evov Kara ^e^iov cof>.ov' 

vipiTte S' ef oyecovj KaToc &' 0(f)BaKfJMV Keyyr ayXvg. 

^Vhofj.evevg &' 'KpvfiMVTa Kara aTOfJ.a vviKei %aXKw 345 

vy^e* TO ^' dvTiKpv topv ^dXKeov e^eTtepvjaev 

vepBev vit eyKe<f>akoio, Keaaae b ap oaTea KevKa' 

€K §' €Tivay(Bev o^ovTeg, eveTtXi^aBev &e 01 afJ.(f)co 

aifJMTog o(f)Ba\fj.oi' to ^' dva aTOfna Kai Kara pivag 

•jtpvjae vavwV Bavdrov &e fj.€Xav ve<f>og afuf^eKdXvipev. 350 

OiiTOi dp^ vjy€fj.oveg Aavawv eAov av^pa eKaaTog^ 

ag ^e KvKoi dpveaaiv hteyjpaov v} €pi<poiatv 

aivTai, imeK fK-^Kcov alp€Vfi.€VOi, aiT ev opeaaiv 

'TtotfJ.kvog d<ppa^iv]ai heTfi.ayev' 01 he IdovTeg XVI. lAIAAOE n. 337 

al\pa hapvd^ova-iv avaXKi^a dvfxov lyovaag' ^$^ 

vg Aavao) Tpa€<raiv kTtiy^paov' ol ^e <f)0^oio 
^va-KeXo^ov fj.v^a-avTO, kddovro ^e Sovpi^og akKV}g, 

hlag §' [i.iya,g alh k^\*'EKropi. -xaXKOKopvcxT^ 
i€T aKovTia-aai' 6 ^e lop^i^fi voKefMto^ 

aoTTtdt Tavpeiyj K€KaXvfX[ji.€vog €vp€ag cay.ovgi 360 

a-KiiTTCT oiaruv xe poi^ov Kai ^ovttov aKOvrcov, 
^ fx.€V ^yj yiyvaaK€ f^dyyfg €T€paXK€a vikvjV 
«AAa Kai ag dv€fj.tfjju€, adio V €ptv]pag €Taipovg. 

*Q,g &' OT aTT OvXvfA^jTOV v€(f>og hp^^^CTat ovpavov €ia-w 
aiBipos €K ^ivjg, ot€ t€ Zeiig XaiXava T€tvY]^ S^5 

cog Twv €K vif}av y€V€ro lay^ re (f)6^og re, 
ov^€ Kara fJioipav Trepaov iidXtv,. "KKTopa S' iTTTrot 
€K^€pov wKVTio^€g avv T€V)(€a-t, X€i7r€ &e Xaov 
TpaiKOVf ovg d^KOvrag opvKTV] rdtppog €pvK€v. 
•JToXXot S' €v Td(f>pa €pvadpft.aT€g w/feef /ttttoz 370 

a^aVT €V TtpWTCp pVfJ.CU XtTIOV apfJLUT dvdKTCOV. 

YldrpoKXog S' ejreTO acp^avov ^avaoiat K€X€vcav, 

a^pcoat KaKa (ppovicaV 01 ^e /a^"»? t€ <f)o^cp re 

TTaaag TrXija-av oOovg, €ir€i ap Tfi.ay€v vif^t d a€XXa 

a'Ki^va&' viro v€<f>€Cov, ravvovro Se fi.covvy€g iitTtot 375 

aipoppov Ttport aarv vewv ano Kat KXtatacov. 

YldrpoKXog S' y] TrX^Tarov optv6ft.€Vov 'i^€ Xaov, 

Ti; p ej^ 0fJi.0KXv]aag vno agoat (pcar^g €7ri7rrov 

irpr^vi^g e^ o%€«v, ^icftpot ^ dveKVft.^aXia^ov. 

avrtKpv S' apa Td(f>pov vTtepdopov aK€€g nntot 380 

[afji.(BpQTOt, ovg YXiqXvji Beot &ocrav dyXad ^£^9«,] 

Ttpoaaco i€fj.€vct, €7tt '^^'EiKTopt k€kX€to 6vft.og' 

i€TO yap l3aX€€tV TOV S' €K<f>€p0V Q)K€€g tTtltOt. 

ag S v7to XaiXa^Jtt Ttaaa KeXaivv] (Si^ptde ')(6a)v 

y]fJMT OTtcaptvca, ore XajSp^raTOV yeet vtcop 385 

Zeyf, 0T€ &oy p dvbpeaat Koreaadfxevog )(aX€7tv]vr], 

365. Xa/AaTra] KalKam fuit iv 379« aveKV[A^aXia'^oi>'] aiaKVfA.- 

To<? vmfAyqiAaTiv. ^aKtaC,ov Aristarchus. 

Z 338 lAIAAOE n. ILIAD 

01 ^iyj €tv ccyopjj aKoXia^ Kpivacri 6e{Jii(TTa^, 

e/f de 0/Ao^v eKarrtam, aeav oitiv ovk aXeyovreg 

Tuv ^e Te Travreg jxev 7rQTafi.o) 'Trk^Bovcrt peovTeg, 

TToXXag ^e kXitv^ tot a^^OT^Yjyovai yapc^pai, 390 

eg V aXa Tropcf^vpevjv ^eyaXa a-Tevdy^pvcri peov<rai 

e^ opeav eTrt Kap, fJLtvvSet ^e re epy dvSpcoTrcoV 

»$• tmrot Tpcoat fxeydXa crTevd^^VTO deovaai. 

TldTpoKXog §' enei ovv TrpooTag eTreKepae <f)dXayyag, 
aip eirt w^ag eepye 7raXt[j.7reTeg, ov^^e TroXi^og 395 

eia lefJievovg eTrt/Satvefiiev, dXXa fj.e(xy)yv 
vvjwv Kai 7[OTafj.ov Kat Tetyeoq vxpi^XoTo 
KTelve fJi.eTa'iaacov, TtoXecov S' d^reTivvTo Trotvrjv. 
evfi' yiTOi Upovoov TrpcoTOV pdXe ^ovpt <paetvoo, 
aTepvQV yvfj.vcoBevTa irap damta, Xvae ^e yv7a' 400 

"tovTrviaev ^e Treaccv. 6 ^e SeaTopa, HvoTrog viov, 

^ / r f. / e \ 51-/ '^^'i 

oevTepov opfJ.y)ueig — fj.ev evqeaTCp evt Oiq>pcp 

yjaTO dXetg' eK yap TrXYjyri (ppevag, eK ^ dpa •^eipcov 

y]Vta yjiyUi^aav — eyx^f vvqe 7rapaaTag 

yvaQfLOV ^e^tTepov, '^ta S' avTov 7re7pev o^ovtcov, 405 

eXKe de oovpog eXcav VTrep avrvyog, cog ore Tig <pcog 

7reTpy} eTtt 7rpo^XyJTi Kad-^ff.evog lepov lyGvv 

Ik 7rovToto Qvpa^e Xtvcp Kat yjvoTrt ')(aXKS>' 

cog cXk eK dicppoto Ke-yyivoTa ^ovpi (paetvcc, 

Kad &' dp* htt aTOfj! ecoae' 7teaovTa de fj.tv XiTre 6vfj.og. 410 

avTap eTietT KpvXaov e^reaavfievov ^dXe TieTpcip 

fj.eaay}V KaK Ke^j^aXyjv' yj ^' dv^^f^^a Trdaa Kedadvj 

' ' t\ O ~. f^»V VJ\ / 

ev KopvSt pptapyj apa Trpvjvyjg eTTt yaiyj 

KaTnteaev, dfj.<pi &e fj.iv GdvaTog %vto 6vfi.opaiaTi^g. 

avTocp hretT ^¥ipvfx,avTa Kai ^ hfJ.(j)OTepov Kat K^rdXTyjv, 415 

TXi^TToXefJ.ov re Aafj.aaTOpi^y}v 'Ej^/ov Te Tlvptv re, 

^l(f>ea T Kvt7r7rov t€ Kat Apyed^yjv IIoXvft,y}Xov, 

7rdvTag eTtaaavTepQvg 7reXaae ')(6ovt 7rovXv^OTetpr}. 

•^ ^v w <■ "? V^' ' / f / 

z,ap7ry}0(i>v o cog ovv 10 afj.tTpQ')(j,TCovag eratpovg 
406. 409. ehKi. Aristarchus. tll.Kt alii. XVI. lAIAAOE n. 339 

5^6/30-' VTO UccTpoK^oto MevoiTioi^ao dafji,€VTaf, 420 

K€Kk€T af avTiQcoKTt KaBa'nTO(J.€Vog AvKtoiaiv 
*' ai^wg, d AvKioi' ma-e (f>€vy€T€ ', vvv doot eo-re. 
avTVjaco yap €<ya tovO av€pog, ocppa oa€i(o 
oa-Ttg o^€ KpaT€€t Kai hvj KaKa TtoKXa €opyev 
^pxag^, €Tr€t iroKkoiv re Kat €a-9km yovvaT eXvo-ev.' 425 

'H pa Kat e^ oj^eajv avv Tev^eatv «Xto •^afj^a^^, 

XlaTpOKXos ^' €T€pC0d€V, CTF^) 'l^€V, €K8op€ Vt(f>pOV. 

ci ^ , aa-T aiyvmot ya^i^mvy€c, ayKvXoyfiXai 

'n€Tp'i\ €<^ vxj/ifjXyj [Ji.€yd\a K\d^ovT€ /xd-^mTai, 

ft)f ot K€K\i/]yovT€g €71* dXkfjXotatv opovaav. 4^0 

Tovg oe tOav €A€Yja-€ F^povQv Tvatg ayKVAOfji.yjT€0t>, 

"Hpyjv ^e 7rpoa-€€t7r€ Kaatyv^TVjv akor^v re 

" ^ /^ Q^ eya>v, ore |U,o/ "ZapTry^^ova, <jf>/ATaTov dv^puv, 

fA.oTp VTTO TlaTpoKkoio M^votTid^ao "^afjJfivat. 

^f^^&d &e /x,oi Kpa^iv] fj.€{j.ov€ (f>p€a)v opfJ.aivovTi, 435 

yj fj,iv ^ccov eovTa fJ.dyyig aiso '^aKpvoea-ayjt; 

6€tio avapTrdJ^ag AvKivig h movt ^'^fJ.f, 

7] Yj^':^ VTTO X^pa-t M.€VOtTtd^ao dafj,da-a-<o" 

Tov S' yjfJ.€t^€T €Tt€tTa jSowTr/f HQTVta }ipyj 
" aivoTaT€ Kpovt ^yj, ttoTov tov ftZQcv eefTrer. 440 

avSjsa QvyjTOV eovTO, vrdXat 7r€Trpcofj,evov atav], 
axp eSeAe/f davdToto ^va-yjyr^og e^avakvaat ; 
eptl'' aTap ov TOt 7rdvT€g €7iaiV€0fj.€V deoi d?J^ot, 
aXAo ^e TOt epico, a-v ^' kvt (f>p€al (BdXXeo ayjaiV 
ai K€ ^cov 7r€fii.\py]g 'ZapTryj^ova ov^e ^ofj.ov^€f 445 

<f>pd^€0 fj.vj Ttf cTFetTa Secov edeXvjat Koi dXkog 
7r€fJ.7r€tv ov <f>iXov vtov aTTO KpaT€p^g vafj.ivv]g' 
iroXkot yap Trept aaTv fj.€ya IIptdfj.oto fjAypvTat 
vt€€g aSavaTcov, Toiatv kotov alvov ev^aetg. 
aXX €t TOt (f)iKos €aTt, t€OV V oXo(f>vp€Tat ^Top, 450 

430, KeKK-^yovrtq] K€KKrjyuTei A- 445. ^avAristarchus. ^Sv alii. 
ristarchi editio altera. 450. tplXog Aristarchus. (piXo> 

431 — 461. «SeTer Zenodotus. alii. 

z 2 340 IA1AA02 n. ILIAD 

vjTOt [JL€V fj.iv eaaov &fi KpuTCp^ va-fji.ivv] 

Xepcr vTTO TlaTpoKXoto Mevozr/a^ao ^afjiijvai' 

avTap eTT^v ^yj Tovye Amy ^v^"^ re Kai aiav, 

'Trefj.Tretv [xiv ©dvaTOV re cf^epetv Kai v^^^vfj-ov Tttvov, 

etaoKe ^y] AvKiYjg evpetvjg &^|aov tKcavTat, 45^ 

evQa e Tapyyaov(Tt Kaaiyvi^Toi re eTat re 

TvjJi^cp re a-TVjkri re* to yap ykpaq ecTTt davovTcov. 

I2f ecpaTf ovO aTriSvjcre 'TraTVjp avbpav re decov re. 
aifJMToecrcTag ^e xptcx^ag KaTeyevev epa^e 

'TraiOa <f>iXov Tijxav, tov 01 YlaTpoKXog e/x-eXAev 460 

(pStcreiv ev T^potrj ept^coXaKt, TVjXodt TraTpyjg. 

O/ ^' oVe ^»; o^e&ov :^o-«v Itt dXkfjkotatv lovTeg, 
€v6 7]T0t YlaTpoKXog dyaKXeiTov ©paavfxvjXoVj 
og p vivg Bepdirccv 'EapTrvj^ovog vjev dvaKTog, 
Tov j3dXe veiaipav KaTa yaaTepa, Ayce ^e yv7a. 465 

apTr^Qcov b avTQv fJ.€V a7ri]fJ.ppQTe Oovpt (paeivco 
devTcpog opfj.viQetg, ^e Yi-^^aaov ovTaaev tTnrov 
eyyei ^e^/ov w^ov &' e^paye QvfKov aiaOcov, 
/fad 6 eTreo" ev Kovivjat fJMKOiV, airo d eirTaTO ovfj.og. 
Tch &€ &;a(7ToyT^v, Af^/Af€ &€ ^vyov, 'yjvia ^e acptv 470 

avyyvT , eire^ kcTtq Trap^^opog ev Kovivjatv. 
Toto fjJev AvTOfi.€^cov ^ovptKXvTog evpeTO TeKfA,cop' 
airaaadfj.evog TavvvjKeg aop Trayeog irapa fJ.vipov, 
di\ag direKO^^e irapviopov oyS' efj.dTV]aev' 

Tcb S' tdvvd^^TVjv, ev ^e pvT^pat TdvvaQev. 475 

Tw S' avTtg avviTvjv ept^og irept BvfJ.o^opoto. 

EvS' av YiapTrv^hv fj.€v dTrv}fJ.^poTe ^ovpt ^aetvco, 
YlaTpoKXov S' VTrep d>fJiov aptaTepov vjXvd aKCOKVj 
eyyeog, oi)^' e/3aA' avToV ^ vaTepog copvvTO '/aXKcp 
YidTpoKXog' Tov d ov/^ aXiov jSeXog eK(f)vye xetpog, 480 

aAA' e/3aA' evS' dpa Te <f>p€veg epyaTat dfjj^ d^tvov Kvjp. .. 
^pt-Tre h cog otc Ttg opvg vjpfTrev vj ayepcotg, 

463. @faTvy.tihov'\ jp. Spaa-vo-q- 4^4- ot/Tairevj ^Aacrev Philemo- 

{A.OV et &paav^ov\ov. nis editio. XVI. lAIAAOS n. 341 

rje tt/tu? ^X.a$py], tt^vt' ovpea-i t€/<tov€$ av^p($ 

e^eTafMV TreAe/ceo-o"/ veyjKe<Ti v^hv eivai' 

wg 6 TtpocrB'' /Wcov Ka) ^icppov Keho TavvaBeig, 485 

/Se/Spv^c^^, Kovio^ ^SpayiJi.evog alfmToecrafj^. 

v]VTe Tavpov eirecj^ve Xecov ayeXi^cf^i fneTeXdcov, 

aiSava {A€ya6vfMV, ev eiXnro^eaai ^oeaaiv, 

coXeTO T€ aTevdycov vtto yaixcpyjXyjai XeovTog, 

cof VTTO TlaTpoKXK AvKicov dyoq aaiviaTdm 490 

KTemfKevo^ ixeviaive, (f)i\ov S' ovofMivev eToipov 

" TXcttiKe Treirov, •jroXeft.iaTa fxeT dvdpdai, vvv ae fmXa y^ff 

aiyjuqTyp t efAevai Kai dapaaXeov TroXefAiaT^v' 

vvv Toi €eX^ea6(o irokefj.og KUKog, el Boog eaai. 

TrpwTa f/.€V OTpvvov AvKicov vjyyJTopag avopag, 495 

•jrdvTYj eTtof^of^evog, '£ap7nf]^ovo$^ dfj(.(f)ifx.d')(ea9at' 

avTap eitena Kai avTog €fA,ev irepi fA.dpvao ■^aXKa. 

aoi yap eya Kat hretTa KaTiq^peivj Kai ove^og 

eaaofJMt 'iqfJMTa TrdvTa hafvjrepeg, ei Ke fjJ ^A^^^aioi 

Tevyea avXrjawai vecov ev dyavi ireaovTa. S^O 

«Aa eyeo KpaTepcof, OTpvve oe Xaov aitavra. 

"■Os* apa fj.tv etTTOVTa TeXog Qavdroto KdXvrpev 
0(f>BaXfj.ovg pivdg ff. 6 ^e Xa^ ev aTrfQeat (3aivcov 
€K "Xjioog eXKe ^opv, irpoTt ^e ^peyeg avT^ eiiovTO' 
ToHo afJM ipvx^v Te Kai eyyeog e^epva* alyj^riv. 5^5 

^vpfj,t^oveg §' avTov ayeSov tTTTrovg <f>vatocovTag, 
UfuevQvg <f)o(3eea6at, eTiet Xnrov apfJMT dvdKTcov. 

1 XavKca atvov ayog yeveTO q^ooyyvig aiovTi 
copmvj Oe ot ijTop, ot ov OvvaTO irpoaafj.vvat. 
%etpt S' eXcov evie^e ^payiova' Teipe yap avTov 510 

eXKog, ^^ fj.tv TevKpog e^reaavfj.evov ^dXev m 

483. ovfetrt T€(CT0ves3 ovpea-ireK' S^4- ^^^ Aristarchus. cTa/cc 

Toves Nicias. alii. 

488. iv Aristarchus. tV alii. eirovTo] exovro Aristarchus. 

497' '''^P^ lAapvao] Tiepi [Adpvao 507- ^."rov Zenodotus. \iiiev 

. Ptolemwus Ascalonita. •nept[A.d,p- alii. 
vao Aristarchus. 342 lAIAAOE U. ILIAD. 

Te/p^€OS" vxprjXoTo, apvjv kToipoiaiv afAvvav. 

€V')(0fA,€V0<; S" apa eiTrev €ky}P6Xoo 'AttoKXwvi 

" Kkv6i, avaJ^, og ttou Avkiv)? Iv ttiovi SoJ^cd 

€/V ifj €Vt Tpoty}' ^vvacrai Je av itavxoa aKov€tv 515 

av€^; Kvj^ofAevw, ag vvv Ifji Kyj^og iKav€i. 

€kKog [J.€V yap €)^« To^^e Kap-v€pQV, afA(f>i Se fi.01 y(€ip 

o^eiyjg o^vvTja-tv IXyjKarai, ov^i fAOt alfjux, 

r€p(TYivat ^vvarat, (3apvB€t ^e fxoi ^fKog vtt avrov' 

ey^og ^' ov ^vvaf/.ai o-j^erv €fm^ov, ouSe fi.a')(€a6ai 520 

cXOuiv dva-fx,€ve€aatv. avrjp &' coptarog oAojAev, 

'ZapTrrj^MV, Atog viog' &' ov^^ ov Trai^og aft,vv€t. 

«AAa av itep fi.01, ava^, ro^€ Kaprepov eA/co? aKeaaat, 

KOtfj.rjaov odvvag, Oog Oe Kparog, o<pp erapotatv 

K€KX6fi.€Vog AvKtotatv eirorpvva TroXefj.t^eiv, 5^5 

avrog r aft/pt veKvt KarareBvYjwrt fi.aycofUKt. 

'"Og- e^aT €vy(pfx.€vog, rov ^' e/cAye ^oi^og AttoAAcijv. 
avriKa Ttava oOvvag, airo €AK€og apyaMoio 
alfJM. jxeAav repavjve, (J.€Vog Se 01 €[J.(3ak€ 6vfi.w. 
TXavKog ^ eyvco vjatv evt (ppeat, y^Svjaev re, 530 

ott; ol WK yjKOvae fuyag Beog €v^aft.€Voto. 
Ttpoora fJ.ev corpvvev Avkicov viy^ropag av^pag, 
Travrvj e7iot')(pfj.€vog, ^apTrvj^ovog afJxptfjA^^^eaBai' 
aiirap eiretra fLera Tpaag Kie fj/XKpa l3t/3(xadcov, 
IlovXv^6ift,avr eirt ITav5o;S>?v Kai ^Ayrpopa tXov, 535 

/3^ &e fJ.€r Atvetav re Kai^EiKropa '^aXKOKopvarvjv. 
ayy6v iar6ift.€Vog eicea itrepoevra Trpoaiqv^a 
^^"EKrop, vvv ^v] 7t6i.yyy XeXaafi.evog eig eTrtKovpcov, 
6t aeBev etveKa r^ke <ptXcov Kat Ttarpi^og a^ivjg 
Bvfj.ov ocTTOcpBivvBovat' av V ovk iBeKetg eirafj.vveiv. 540 

Ketrat ^apTn^cov, AvKicov oiyog oiaTrtardcov, 

515. TravTOtr' dKOuety Aristarch. 5^3' «'^e""'''»'] aKttraai Ari- 

TcdvT iaoKoveiv Zenodotus. starchus (?). 

522. oS 7ra*8o5 Aristarchus. u ■ ^a^.KaraTeflvijSTj Aristarchus. 

itaibl alii. KaTaTtflytjST* alii. XVI. lAIAAOS n. 343 

OS" Av/(i'/]V eipvTO ^iKyjai re kcci a-divei w' 

Tov ^' vvo VLaTpoKXf ^afxaa ^y%e'i 'xakKeo? ApYj^. 

aXka, (piKoi, irapari^Te, vefxea-a-^dvjTe Se ^v/aw, 

/xy] atto Tevye ekiavrai, aeiKia-a-<a<rt ^e veKpov 545 

Mvp/xi^ove^, Aavaav Ke^xp^^iOfxevoi oaa-oi oXovto, 

Tov^ hn vyjva-} Soyja-iv e^Tretpvofxev ey^eiifjaiv" 

*0? e(f)aTO, Tpaa^ &e KaTa KpvjBev Xaj3e TtevOog 
a(ryeTov, ovk hcieiKTOv, htei a<f)ta-iv epfxa TroXfjog 
ea-Ke, Kai aXKo^aTrog Trep eaV TroXees yap afx avTa 55° 

Aao/ eTTOVT , ev & avTO^ apiaTeveaKe fkayeaQai.. 
^av S' l6v^ Aavawv KeKiYifj.evoi' yjpx^ ^' ^("^ ^i**^ 
KKTcop y(aofJi.evog ^apTiv^ovog. avTap ^Ayaiovg 
copa-e MevotTid^eo} UaTpoKX^o^ Xdatov KTJp' 
Atavre TrpaTco Trpoae^vj, fJi.efmaT€ Kai avTca ^^^ 

" AiavTe, vvv a-(f)aiv afj.vvea6at <j)tkov eaT(o, 
oloi Trep irdpog ^re fJieT dv^pdatv, vj Kai dpeiovg. 
KeiTat dvv]p 0$ ivpaTQg eavjXaro Tel^j^pg ^Ayatav, 
"EapTryj^ttiv. aXX* et fj.iv detKtaaaifj.eff ekovTeg, 
Tevy(ed t a}fx.oiiv d(peXotfi.e6a, Kai Ttv eraipcov 560 

avTOV dfj.vvofJ.ev(cv ^afJMaaifj.eBa vy]Xei yaXKSi. 

'^QiS e^a6\ 01 &e Kat avTOt dXe^aadai fxeveatvov. 
01 ^' ewe; dfn^pOTepcodev eKapTvvavro (pdXayyag, 
Tpaeg Kat Avkioi Kat Mvpfj.i^oveg Kat ^Ayatot, 
avfJ.j3aXov dfjxjjt veKvt KaTaTe6vy]a>Tt fkdyeaBat ^6^ 

tetvov dvaavTes' fj.eya &' e^paye Tevyea (fxaTm, 
Ttevi V ent vvkt oXorjV Tavvae KpaTepy] vafj.ivr}, 
o(j)pa <f)tXa Trept iraitt fJ.dyy]g oXoog irovog eny. 

Q^aav ^e irpoTepot Tpcoeg eXiKccTrag ^Ayatovg' 
f3X^T0 yap ovTt KaKtaTog dvy]p fj.eTd Mvpfj.i^oveaa^tv, ^yo 

vtog 'AyaKX^og fj.eya6vfj.ov, '^'log ^^Tteiyevg, 
og p ev DOvQetoi €vvatofj,€vco r^vaa^aev 
TO TtptV aTap Tore y eadXov dveif/tov e^evapi^ag 

542. etpnTo Aristarchus. ei^STo Tyrannio. 
559. 6»' lAtv] ev [Aiv Khiani editio. 344 lAIAAOS n. ILIAD. 

eg UvjXyj iKereva-e kou eg Seriv apyvpove^av' 

01 a a[j. AyiXXyii prj^-yjvopi 7r€[Ji.7rov eTreaOat 575 

IXiov eig eviraKov, tva Tpuea-ai {XM^^ono. 

rov pa T0&' aTTTOfJi.evov veKvog /3aAe (f)aihfAog' EKTcop 

"Xepixa^tcp Ke<paXyjv' vj ^' av^tya iraaa KeaaBtj 

ev KopvOi (3piap^' ^ apa 'Trpvjvvjg ew; veKpS 

KaTTTreaev, a(jjpi Se [aiv BavaTog ^(vto Bvfxopa^iaT-^g, 580 

TlarpoKXa S' ap a-^og yevero (pdifxevov erapoio, 

tBvaev Qe ^ta Trpofxayav tpyjKt eotKug 

(CKei, oar e(f>o^yjae KoXotovg re ^p^pag re' 

wg iBvg AvKiccv, YlarpoKXetg iTnroKeXevBe, 

eaavo Kat Tpacov, Ke^^oXcaao &e Kvjp erapoto. ^8^ 

Kat p^ e/SaXe 'EBeveXaov, ^lBaifAeveog <f)iXov vlov, 

avyeva yepiJ^ica, pvj^ev V atto to?o revovrag. 

yapriaav ^' viio re 'npofui.yot Kat (pat^tf/.og^KKrcop. 

oaavj ^' aiyavevjg ptTnj ravaoto TervKrat, 

yjv pa r avrjp a(f)eyj Tretpoofj.evog yj ev aeBXca 590 

yje Kai ev TroXefxcp, &^/wv viro Bv[Ji.opaiareav, 

roaaov ey^pr^aav Tpoieg, aaavro &' ^Ayatoi. 

TXavKog &e itpcorog, AvKtav ayog aaTrtardcov, 

erpaTter , cKretvev de BaBvKXyja [j.eydBv[J^ov, 

X.dXKCovog (fjiXov vtov, og 'EXXdh oiKta vaicov ^95 

0X^00 re TtXovTcp re [/.ereTrpeire yLvp[i.i^oveaatv. 

Tov [/.ev apa VXavKog arijBog [Jieaov ovraae ^ovpi, 

aTpe(f)6etg e^aTitvvjg, ore [Ji.iv Kare^JMpTire ^tcoKCoV 

^ovTrvjaev ^e Treacov' itvKivov V ayog eXXa^* 'Ayaioiig, 

cog evtea eaBXog dvYjp' [jAya ^e Tpcoeg Keydpovro, 600 

arav V d[j.(f) avrov lovreg doXXeeg' ovS' dp* ^Ayaio\ 

dXK^g e^eXdBovro, [/.evog & tBvg <pepov avrav. 

evB^ av 'M.vjptovi^g Tpcocov eXev dv^pa Kopvar^v, 

Aaoyovov, Bpaavv viov ^Ovrjropog, og Atog ipevg 

'I&a/oy erervKro, Beog S ag rtero ^oy/^oo. 605 

rov /3dX vTto yvaBft.oTo Kai ovarog' coKa &e Bvfj/)g 

co^^er dito [j,eXecov, arvyepog ^' dpa [j.iv aKorog elXev. XVL lAIAAOSn. 345 

Aiveta^ S' em Myjpiovy] ^opv yaKK^ov ^KeV 

eKireTO yap T€V^€a$at vTraaTrt^ta TrpoPtPavTOf. 

aAA' 6 fJL€V avTa idwv yjXevaTO ')(aKK€QV cyyo^' 6lO 

Trpoaa-Q} yap Kor^KV^e^ to 8' e^OTriOev ^opv fJMKpov 

ov^ei €Vt(JKiiMf)Qr), eitt ^' ovpia-^og TreAe/A/j^^ 

ey^eog' €v6a S eTreiT acptet fxivos o^pifxog Apvjg. 

[a/j^y; ^' Aivetao Kpa^atvofJLewj KaTa yaiv}g 

o^ct', eirei p' aKiov aTtfiapyjg aito yetpog opov^revi] 6\^ 

Alvetag V apa QvfJiov ^'^(CtxraTO <f>uvyja€V t€ 

" Myjptovvjj Taya Kev ae, Kat op^^^o-Toyv Trep eovTa, 

eyxpg efJLOV KaTeitavae hafjLirepeg, ei <r' e^aXov vep. 

Tov S' av Mrjptowjg ^ovptKXvTog avriov yjv^a 
" Atveta, yaXeTtov cre, Kat 't<j)6tfxov Ttep eovra, 60,0 

TravTcov av&pooTrcov (X^ecraat fj^evog, og Ke (xev avTa 
€X6y] afx.vvofj.evog' 6vy)Tog ^e vv Kai <tv TeTv^at. 
€t Kai ey(t> tye ^dXotfj.t tv^v f/.€aov o^ei' y^aXKcc, 
aixpa Ke, Kai KpaTepog Trep ewv Kai %ep(xt "TreTrot^ag, 
€vj(og efjiot ^oivjg, ^v^^vjv &"'Ai"&< KAuTOTrwAoD." 61^5 

^Q,g KpaTO, Tov V eveviTte MevotTtov akKtfKog vlog 
MyjptQvy], Tt av TavTa Kat €(r6Aog eav ayopevetg , 
(0 Tteirov, ov Tot Tpcoeg ovet^etotg eTree^ratv 
veKpov ycopyjaovat' irdpog Tiva yala Ka6e^€t. 
€v yap yepat TeXog TroAe/xou, eTrecov ^' evt PovXyj' 630 

Tco ovTt ')Q}y] fJiZ6ov ocpeXXetv, dXXa fj.dyea^a^. 

\lg etTTOiV fx.€V yjp"/^ , afx. eaneTO taoaeog qxog. 
T<ov , wcTTe opvTOfJ.<av avopcov opvfJMyoog opcopet 
ovpeog ev ^'^aarjg, €Ka6ev ^e tc yiyveT aKOW], 
hg Tm copvvTO ^ovTTog aTro y6Qvog evpvo^^eirjg 6^^ 

yaXKOv Te ptvov t€ /3ocov t evTrotyjTdoov, 
vvaaofx.€v<cv ^icfteatv Te Kat ey^^eaiv dfx^tyvotaiv. 

613, aberat ab Aristarchi edi- 634. ukov^I aSr^ Aristoph. 
tione altera. 636. ^oSv t] t* rectius abesse 

633. opapii Aristarch. opv- judicaverat Aristarchus. 
p€v alii. 346 lAIAAOS n. ILIAD. 

ovd av €Ti (ppaOfMov •Trep avijp Ziapwi^oova biov 

eyvco, eTrei ^eXeeaa-i Koi aifAaTi Koi Koviya-iv 

eK Ke(j)aXrjg eikvTO '^iafMrepeg eg Tro^ag aKpovg. 640 

01 alei Trepi veKpov ofx,iXeov, wg ore /Ay2a< 

a-TaOfx^ evi l3pofJi.eaai -^epiykayeag KaTa TreXXag 

copyj ev eiapivyj, OTe re yXdyog ayyea "^evei' 

oog apa toi Tiepi veKpov ofx-iXeov, ov^e ttotc Tievg 

tpexpev aito KpaTep^g vafxivi^g oaae cpaeivw, 645 

aXAa KaT avTovg aiev opa, Kai (ppd^eTO Bvfj.^ 

iroKka fJMk afj.(f)i <f>6vca HaTpoKXov, fji.epfj.vjpi^av 

vj r^Yj Kai Kemv Ivi KpaTepjj va-f^ivy] 

avTov €7r dvTiQeoa Y,apTr/^ovi cf)ai^ifj,og KKTap 

yaAjico OYjaav], aiio t w/a«v Tevye eXfiTai, 050 

vj €Ti Kai TrXeovea-cnv o(f>eXXeiev ttovov anrvv, 

u)0€ ^e ol <f>poveovTi ^odaaaTO Kepoiov elvai, 

o^pp^ ^uf BepdircDV n^Xvjia^ew ^Ay^iKyjog 

e^avTig Tpadg re Kai EiKTopa y^aKKOKopvaTriv 

(oaaiTO TTpOTi aaTV, •noKemv V diro 6vfJ>ov eAo/TO. 6^^ 

"EKTopi ^e TrpuTiaTa dvd?^i^a Ovfxov evyjKeV 

eg di(f)pov ^' dva^ag ^vya^^ eTpaire, KeKXeTO &' aWoyg 

Tpaag ^evyefj,€vai' yva yap Aiog ipa TakavTa. 

evfl' oy§' i(f)6if/.oi AvKiOi fxevov, aAX' €(f>o/37]6€v 

TrdvTeg, eTrei jSaatKrja i&ov ^e^Xafj.fj.evov •^Top, 660 

KeifJ.evov ev veKvav dyvpei' TroXeeg yap eit avTw 

KdTnreaov, evT epi^a KpaTeprjv eTavvaae Kpoviav. 

ot ap ait afj.ouv ZiapTrrjOovog evTe eKovTO 

ydXKea fxapfJMipovTa, Ta fJ.€V KoiXag eTri vy^ag 

^aK€ (f>€p€tv eTapotai M^votTtov a\Kifj.og viog. 66^ 

Koi TOT ^AirokXma 7rpoae(f)y] ve(f)eKr]yepeTa Zevg 

" et S' dye vvv, (f^ike ^oi^e, KeXatve^eg alfJM KoBr^pov 

ek6av €K ^eXeav Y,ap7r^^ova, Kai fj.iv ejtetTa 

638. 2a/!5rijSoVa Srov] ^apnrjj^ovt 666. ko.) — 2,evi] kcci ror' ap' i^ 

S/a Aristarchus. "iSvj? itpoai^ Zebq %v (pi'AOV viiv Ze- 

648. /fai KeTvov Aristarchus. nodotus, ejecto v.677. Postea 

KUKeTvov sMi. totum loeum 666-683. sustulit. XVI. lAIAAOS n. 347 

TToAAoi/ aTtQTtob (f^epcov Xovaov itOTO.fxoh po^a-tv 
^Tcrov T afJi/3poaiv)f •nep) &' a[xl3p0Ta eifJiMTa ea-a-ov 6yo 

•nefMte ^i fJ-iv TroiMToTa-iv afAa KpatTTVoTa-t «pepeadai, 
"Tttvw /ia) QavdTO) htvfx^doa-tv, oi pd fx.iv ma 
Byjarova-'* Iv AvKtvjg evpef^? Triovt ^'^fii>(p, 
evSa 6 TapyycrovtJt KaatyvfiTOi re €Tat re 
TvfA^a} T€ aTYfXyi T€* TO yap yepag eaTt 6avovTUv. 6*]^ 

''Q.g e<paT , oilh^ apa iraTpog dvy]KovaTviaev AttoAAwv. 
jS^ &6 KaT ^l^atav opeav eg (pvkoTvtv aivyjv, 
avTiKa S' €K ^eXeav HapTrrj^ova ^Tov detpag, 
TFoXXov dmTtpo (f)epa)V, Xova-ev T:oTaf/.oTo poyjatv 
'XpTaev t df/.f3poa-tyj, Ttept S' dfj.^poTa etfiaTa ea-aev' 68o 

Ttefj.Tte ^ fitv Ttofk.TtoTaiv dfi.a KpatitvoTcn (pepea-daif 
TTtvtp Kat ©avaTio ^itvfJ.do(xtv, ot pd fxtv doKa 
KaTBea-av ev AvKiyjg evpetvjg Ttiovt ^y)fj.(p. 

TidTpOKkog &' ntTtoia^t Kai AvTOfieOovTt KeXeva^ag 
Tpoiag Kat AvKiovg fj.eTeKtaBe, Kai fxey adaSyj 685 

vyjTttog' et Se eitog IIi^A^jia&ao cf)v\a^ev, 
V) T av v7teK(f)vye Kyjpa KaKYfv f/.eXavog OavdToio. 
aAA' aiei re A;o$" Kpeta(xm voog yjeTtep dv^^pm' 
\h(TTe Kai dhctfj.ov dv^pa <f>o^eT Kai dcfjeikeTo viKyjv 
pyiihiiog, OTe "b avTog e-JtoTpvvyja-t fj.d')(€a-6at''\ 690 

og 01 Kai TOT€ Bvfxov evi aT-yjBeaa-tv awjKev. 

'KvBa Tiva TtpSoTOV, r/va S' va-TaTov e^evdpt^ag, 
UaTpoKketg, ore ^^ o-e Beot BdvaTov^e Kdkeaa-av ; 
A^pv]a-Tov fj.€V 'JtpaTa Kat Avtovoov KaVK-^eKkov 
Kat Heptfi.ov yieyd^yjv Kai ^ETttaTOpa Kat MekdvfTtTtov, 6g^ 
avTap €TtetT Ekaaov Kai Movktov yj^e TIvkdpTyjV 
Tovg ekeV 01 ^' aAAo; (ffvya^e fKvmvTO eKaaTog. 

EvBa K€V vxptTtvXov Tpoiyjv ekov vieg ^Ay^atm 
YlaTpoKkov vTto %€pai' itepntpo yap eyyei BveV 

668. 2a/!wijSo'i'a] ^apnYJhovi Aristarchus. 
688. Kpei(T<ruv2 KpiltTcru Zenodotus. 
697. eXev] eXe? Zenodotus. 348 lAIAAOS U. ILIAD, 

€1 fMj 'AsroAAwv ^oi^og ev^fAf^rov liri nvpyov 700 

eaTT^, To5 oKoa ^povecoVf Tpma-a-t d apvjyav. 

rpig fX€V eir ayKmog /3^ reiy(€og v^vjXoTo 

HarpoKAog, rpig ^ avrov aTrearv^j^eXi^ev 'AttoXXuv, 

•)(€ipe(7a aOavdrvjai ipaeivvjv daTri^a vvaccov. 

aAX ore Orj ro reraprov hreo-arvro ^aifXovi laog^ 705 

Qeiva V ofXOKk^^a-ag eTrea irrepoevra Trpoa-vjv^a 

" X^^^^^i ^ioyeveg TlarpoKXeig' ov vv rot alaa 

au) V7I0 dovpt TToktv %epQat Tpaav dyepw^av, 

ovO VTT Aj^/AA^og", oaTrep aeo ttoWov df^etvav." 

'^Clg (fidro, HdrpoKXog ^^ dve^xjd^ero iroKXov OTtiaaco, 710 
fMjVtv dKevdfi.evog eKarv](3okov A7roAA»vof. 

EiKrup & ev ^Katyjat Trvkrjg ej^e fj.mv^ag fmrovg' 
&/^e yap ^e fj-d-^^otro Kara kKovov avrtg eXdaaag, 
7] Xaovg eg reiy^og ofKOKXrjaetev dXrjvat. 

ravr dpa 01 <ppoveovri irapiararo ^oi/Sog 'AjroAAftJV, yi^ 

dvept eladfj.evog ai^vja re KparepS) re, 
^Aaiw, og fxyirpag ijv RKropog tinto^dfxoto, 
avroKaaiyvrjrog 'FtKd^vjg, viog ^e ^vfmvrog, 
og ^pvyivf vateaKe povjg eirt Yiayyaptoto' 

rx fj.tv eetadfievog Trpoaecffv} Aiog viog AttoAAwv 720 

" EKrop, riirre fJ.d^^vjg dTTonaveat ; ovM rt ae yjpff. 
a'i&, oaov vjaaav eifit, roaov aeo <j>eprepog etvjv' 
rco K€ rdya arvyeptag noXefkov aTiepavjaetag. 
«AA' dye, YiarpoKX^p ecfteire Kparepwvv)(ag fmrovg, 
at K€V Trag fj.tv eXvjg, Swvy M rot evypg 'ATroAAwv." 725 

*Of e/wwv fjXv avrtg e^v} Beog afj. ttovov av^pwv, 
KejSptow] &' eKeXevae ^at(f)povt <pai^tfJ.og''EKrap 
linrovg eg TroXefj.ov 7ie7cXviy€fJ.€V. avrap A^oAAwv 
tvaeff Qfj.tKov iav, ev Se kKovov 'Apyeiotatv 
^K€ KaKOV, Tpaah ^e Ka) "EKropt Kv^og oira^ev. 730 

'^EKreap S' aKKovg fJ.€V Aavaovg ea ov^' evdpt^eV 
avrdp YlarpoKK(p €(f>e7re Kparepmvyag nnrovg. 

707. To»] ito) Aristarchus. 710. woXXov] tvt&ov Zenodot. XVI. lAIAAOS n. 349 

Ila.TpQKXo$ V krepaQev a<f) iTnrcov aXro ')(a[xa^€ 

(TKaiyj ey)(Q$ e^wv* erepyjcj^i &e Aa^ero Trerpov 

fAapfJiapov oKpioevB\ ov ol Trepi "xeip eKaKw^ev. y^^ 

"ijKe ^' €pet(rafjt.evof, ovTe ^yjv y&C,ero ^coro^, 

ov^ dXiaa-e ^eXog, jSaAe V EKropog yjvio^/y^a, 

KejSpiovvjVf vodov vlov ayaKX^og Y\pta[j.oio, 

nnrav vjvP eypvra, fxerwTriov o^ei kai. 

dfufiorepag V o(f>pvg a-vveXev XiBog, oy&e oi eayev 740 

oareoVf o(f>6ak[j.ot ^e %a[j.ai Treaov ev Koviyjatv 

avrov Tipoaae ttqocdv ap apvevrvjpt eotKcog 

Kainrea aTt evepyeog ^i(f>pov, Kme V oarea 6v[/.og. 

rov V eirtKepro[/.€av 7rpoa-e(f>i^g, TiarpoKXetg iTnrev 

" co Tioirot, y} [Jm\^ eXacfipog dvvjp' a>g peia KvjStara. 745 

et &^ wou Kai TTOvrco ev ly6voevrt yevotro, 

TToAAovg av Kopeaetev avijp obe ryjuea otcpcov, 

vyjog diro^pcocTKm, et Kat '^vcT'7re[t,(f)eXog eiyj, 

ag vvv ev ir^tcp e^ nrircoy pela Kv^tcxra, 

07 pa Kat ev Tpcoeaat Kv^tari^r^peg eaatv. 750 

*^Q,g eiTrav eirt Kepptovyj ^pcoi' ^e^vjKei 
Qi[j.a Xeovrog e^^cov, oare ara6[t,ovg Kepai^cov 
ej3\yjro Trpog ar^6og, e^ re [j.tv coKeaev dKKVjf 
wg eirt Kej3ptovy], JJarpoKKeig, dKao [j.e[J.acog. 
"EtKrcop V avff erepcoBev dcfx iTnrcov dKro '/a^j.a^e. y^^ 

Tw Trept Ke^ptovao KeovB cog ^yjptvB-^ryjv, 
coT opeog Kopvcp^at Trept Kra[j.evvig eKd(f>oto, 
d[j.(f)co Treivdovre, [j.eya (f>poveovTe [j.dyea^ov 
cog Trept Ke/3ptovao ^vco [/.•^arcopeg dijr^g, 
UarpoKKog re Mevotrtd^yjg Kat (f)aih[i.og"EKrcopf 760 

levT aKKyjKcov Ta[i.eeiv ^poa vi^Kei yaKKw. 
EiKrcop [j.ev Ke(f>aK^(f)tv eirei Ka^ev, ovy^ [J.e6tet' 
UdrpoKKog ^' erepcoBev eyev Tro^og' 01 &e ^yj aKKot 
Tpueg Kai Aavaot avvayov Kparepyjv va[t,tvy]v. 

Of § 'Evpog re Norog r ept^aiverov dXKyJKottv y6^ 

740. ^v(nr€fA(peXo<; ctij] ^vff-nefMpe^Koi eiev Zenodotus. 350 lAIAAOS n. ILIAD. ovpeo$ ev ^vja-ty^g jSadivjv 'TreXefj.t^efJ.ev i/A^v, 
(j>7jyov re fxekivjv re Tavv(f>kotov re KpaveiaVj 
aire Trpog aXhjXag epaXov ravvfiKeag o^ovg 
viyy] 6e(77reat7i^ Trarayog &e re ayvyjOtevawv, 
wg Tpaeg Kat ^Ayato) ctt' aXkfikoKxi Gopovreg 77^ 

^jyoyv, ovo erepoi [j.vmvr oXooTo <f>o^oio. 
TToAAa &€ K.€{3ptovYjv a[X(f>^ o^ea '^ovp' eneiTyjyei 
loi re Ttrepoevreg aito vevp^^t dopovreg, 
iioKka &e "xepfjia^ta fieya^J aairitag earvcpeXt^av 
fjiapvafj^vav afj.(p' avrov 6 ^ ev^arpo(j>dXtyyi Kovtyjg 775 

"^ KeTro fJ.eyag fj.eyaX(o<7ri, XeXaa-fj.evog linroavvdm. 1 
0(l>pa fiev HeXiog fj.eaov ovpavov dfj,(f>i/3e(3':^Kei, 
TO(f>pa fj.dX^ afj.(f>orepwv /3eAe riTrrero, •nlTrre ^e Xaog' 
yjfj.og 0' ^HeXtog fj.ereviaaero ^ovXvrovte, 

Kat rore ovj p* vTiep aiaav ^Ay^atoi <f>eprepot riaav. ^^0 

€K fj.ev KePpiowjv /SeAecyv Tjpwa epvaaav 
ipwav eq evoTrYjg, Kat «tt (CfJMV rev^^e eXovro, 
YidrpoKXog Se Tpaat KaKcc (f^povecov evopovaev. 
rpig fj.€V €7reir eiropovae BoZ drdXavrog Apvj't', 
afj.eptaXea tdym, rptg S' evvea (f^arag €7re(f>vev. 7^5 

aAA' ore ^^ ro reraprov eneaavro 'batfj.ovi laog, 
ev5' dpa Toi, UdrpoKXe, (f>dvri /3ioroto reXevrrj' 
vjvrero ydp roi ^o7(3og evi Kpareprj vafj.ivg 
^etvog' 6 fj.ev rov tovra Kara kXovov ovk evovjaeV 
'qept yap TroXXr] KeKaXvfj.fj.evog avrePoXvjaeV 79° 

ar^ & OTFiSe, TrA^^ev ^e fX€rd(f>pevov evpee r (ofj.a 
yeipt KarairpiqveT, aTp€(f>€^ivv}6ev &e 01 oaae. 
rov §' aTfO fj.€V Kparog KvverjV (3dXe ^oT^og A^ttoAAwv* 
7] §€ KvXtv^ofJ.€vri Kavayr^v eye Troaaiv v(f> tintav 
avXvTTtg rpv(f>dXeta, fj.idv6y)aav ^e eOetpai 795 

aifJMTi Kai Kovirjai. Trdpog ye fi.€V ov 6efJ.tg rjev 
i7moKOfj.ov TcrjXriKa fj.taivea6at Kovtrjaiv, 774. ecTTUt^eAifav Aristarchus. i(Trv^e'M^€y alii. 

775. S* €v Aristarchus. U aUi. xvr. lAiAAos n. 351 

«AA* avlpo^ 6eioi6 Kap-q %ct,pUv re [xercovov 

pver, ^Ar/^iKkvjog' rore &e Zevg^EKropi ^aiKev 

^ KecjxxXyi <popeeiv, cr-^^e^oQev ^e ol yjev oXeBpog. 800 

Trav ^e ol ev '^eipea-aiv ayfi '^oKi'^o(tkiov eyxpg, 

^piBv [xeycx, a-ri0apov KeKopvdfJievov' avrap ait ct}(X(ov 

aaTTig avv reXafJt.covi "xafxai ireae repfxioeaaa. 

Xvae ^e 01 6(opY]Ka ava^ Aiog vtog ^ATToXXm. 

rov ^ arvi (ppevag elXe, XvBev ^ vtto (pai^ifxa yvTa, 805 

aryj Be ra(f>a)v' oiriQev ^e fxera^pevov o^ei ^ovpi 

ufJt-av fxeaaviyvg ay^e^oSev ^dXe Adptavog avyjp, 

XIav6oi^y}g Ev(f)opl3og, og tjXikivjv eKeKaaro 

eyyei &' litTtoavvq re Tro^eaai re KapTtaXifj.oiaiv 

Kat yap ^^ rore cparag eeiKoat ^yjaev a(f> tTnrcov, 810 

irpSor eXQwv avv o^yea^pt, tt^aaKOf/.evog itoXefj.oto' 

og roi irparog e(f>^K€ j^eXog, TlarpoKXetg tinrev, 

ov^e ^dfJMaa'' f/!ev avrtg dve^pafjie, fji.iKro &' OfJLiX^, 

€K yjpoog apTrd^ag 'topv fji.eiXivov, ovt vTrefxetvev 

TldrpoKXov, yvfx-vov vep eovr , ev "^vjior-i^ri. 815 

TldrpoKXog &e 6eov TrXi^y^ koi "bovpt '^afxaaBetg 

A|f/ * >ff\ '/v ~J'^/ 

axp erapcov eig eavog e^^^ai^ero Kijp aXeeivcav. 

FiKrcop Q a>g ei^ev YlarpoKX^a ff.eyd6vfjt.ov 
mp ava')(al^ofj.evov, ^ef^Xi^fj.evov o^ei '^faXKw, 
ay/ifj.oXov pd ot vjXBe Kara ari)(ag, ovra Se ^ovpi 820 

veiarov eg Keveava, ^tairpo ^e j^aAicov eXaaaev. 
oouTnjaev oe Treacuv, fj.eya V yjKa^^e Xaov ^A^/aiioy. 
a>g ore avv aKafxavra Xecov ejBtvjaaro '^dpfj.ff, 
MT opeog Kopv(f>yai fxeya (f>poveovre fj.d')(ea6ov 
-TTt^aKog dfX(f> oXiyvjg' eBeXovat Ve irtefj.ev dft.(f>co' 825 

TroXXa Se t da6fJMivovra Xecov e^dft^aae /Si^rjcf^iv' 
cbg iroXeag irecfjvovra M.evotriov dXKifj.ov vlov 
ISiKrcop Tlpiafj.i^v]g crj^e^ov eyxjei 6vfJ.ov diryivpa, 

807. czxeSoflev jSaXe] ayjilh ovratre Zenodotus. 

810. TOTe Aristarchus. TroTe alii. 

827. ireipvovTa Aristarchus. vecpvovra Tyrannio. 352 lAIAAOS U. ILIAD 

Kai 01 €ir€V)(pfJL€Vog «rea •TTTepoevTa Trpoarjv^a 

" YlaTpoKk , iq Ttov €(l>v}a-6a irokiv K€pa'ii^€fx.€V afx.'yjv, 830 

TpQiia^a^ §€ yvvatKaf, eKevS^pov ^f^ap aTtovpag, 

a^€iv €V ^€(7(Ti <f>i\yjv €g TraTpi^a yaiav, 

V7}Tii€' Tacov &e '7rpooS"'EiKTopog aK€€$ mTTOl 

vofraiv opa^p^YaToi 9roAejw,/^e/v* eyj^eif ^' avTog 

^Vpucyi (ptXoTTToX^fj.oitrt fAeTaTrpiTro), a-<f)tv afjjvv^ 835 

ijfJMp avayKoiov' cre &e t €vda^€ 'yuTref 'i^ovTat. 

a d€t\ , ou&e To; ia-dXog ewv ')(j)aia-fJLy]a-€V 'A^^/AAeyf , 

Cf ttov Toi fxaXa itoXka fj-ivav €7reTiXX€T Iovti 

* fj."^ fj/it TTpiv tivai, IlaTpoKXetg linroKiKevBe, 

v^ag €7rt yKa(f)vpaf, Trptv EKTopog av^^pocftovoto 840 

atfJMTO€VTa y(tT(i>va 'nept aT^Seaat &ai^a/.' 

ctfg- TTOi/ cre 'ffpoa-€<pv}, aot de <pp€vag a<ppovt Tteidev. 

Tov S* oXtyo^pav€w 7rpo(Ti<f)yj<;, YlaTpoKXeig tnrn-ev 
" ^^'ifj vvv, ^"StKTop, ft,€y<x,?^ ^v^xjEO' (To). yap '<^coKev 
viKifjV Zevg Kpovi^^yjg Kat 'AWAAwv, ot fj! e^dfKaaa-av 845 

pvjtotcog avTOt yap ait <afj.m T€vy(€ eAovTO. 
TotovTot S' ezTrep fj.ot eeiKoatv dvT€(3oXi^a-av, 
'TtavTeg k avTotf oaovto €fj.a> vttg Oovpt oafj.€VT€g. 
dXXd fj.€ fi.oTp' okorf Kat AvjToSf 'eKTavev vtog, 
dvbpav S lSiV<f)op(3og' av &e ^e TpiTog e^evapt^etg. 850 

oAAo ^e To; epia, a-v §' evi <pp€a-t ^dWeo ayjatV 
ov 6if]v ov^' avTog ^')f}pov ^er}, akkd toi Y}^if] 
ayy(t 'irapiaTifjKev SdvaTog Kat fxotpa Kparair}, 
yepat ^afj.ivT 'Aj^iA^of dfj.vfj.ovog AiaKi^ao." 

'Of apa fj.tv el^TtovTa TeXog 6avdToio Kd\v\pev' S^^ 

4*1^^ S' €K peBicov •TtTafj.ivr} AiSoo-^e ^eP-^Ket, 
ov TtOTfJ.ov yoocaaa, AzTrovo"' aojSOT^Ta Ka\ v}fB'/}v. 
Tov Kat Te6vi^aTa itpoaiqv^a <f)aihft.og"EKTCi}p 
*' TlaTpoKXetg, t/ vv fj.ot fJMVTeveat aiTtvv oXedpov ; 
Tig ^ 0?^' e'/ K ^Ay^tXevg, QiTt^og italg r}VKOfJ.oto, S60 

854. SajiAei/T ] Sajwem plene A- 856. TeBvtjura Aristarchus. 

ristarchus. TeOve^ura alii. lAIAAOE P. 353 

pB^^yj €[xS inro ^ovpl Tvireig cmo 6vfJiOv o\ea-a-ai;" 

^Qf apa (pcov^a-uf ^opv '^aXKeov e^ uTeiX^s 
■ipva-e, Aa^ irpoa-^a^, tov ^' vTrriov aa- aito ^ovpof. 
xvTiKa &€ fvv ^ovp) jUeT* AvTO[ji.e^ovTa (3el3vjKet, 
xvTiQeov QepaTTQVTa Tro^wKeog AiaKiOao' S6^ 

eTO yap (SaXeeiV tov &' eK^epov aiKeeg nnroi 
'i/ji^poTOi, ovf Ti.if]X^i 6eo) toaav ayXaa ^^pa. P. 

Mej/eAaou dpiaTela. 

3v^ eXafl' ATpeog viov, aprjicpiKov MeveAaov, 
n.dTpoK^os Tpaeaai ^a/xe/f ev ^>;wto}t/. 
S^ ^e ^ta Tvpo/tA^^v KeKopv6[j.evos atBoiti yaXKS), 
xfj.(pt ap avTOp paiv (og Tig irept TtopraKt fJ-yjTyjp 

TpOiTOTOKOg KtVVpV}, OV TTptV et^v7a TOKOtO' 5 

»f Trept TIaTpoK\<a (3a7ve ^av6og MeveAaof. 

//\5./f*./ t >f ^» /^ / »5./. 

Kpoaoe oe ot oopv t eay^e Kat aaittOa TtavToa- etavjVy 

Tov jiToifievai fJLefJLawg ocrTtg Tovy dvTtog ekdot. 

5vS' apa JJdvdov viog evfJ.fJ.eXiYig diA,€Xvjarev 

ViaTpoKXoio TteaovTog dfji.vfj.ovog' ayyi S' dp avrov lo 

saryj, Kai Trpoa-eentev dpy]i(f)tXov MeveAaov 

■' 'AT^e/i&nj MeveAae hoTpefjteg, opyafj.e XaZv, 

j^a^eo, AetTte Oe veKpov, ea evapa pporoevra 

ov ydp Tig Ttporepog Tpucav KXeirciov r eTrtKOvpcov 

ndrpoKXov jSaAe ^ovpt Kara Kparepy^v vafLiVYjv' 15 

T^ fj.e ea KXeog eadXov evi l^pcaeaaiv dpeaQou, 

Wfl ae ^dXca, diro ^e fJ.eXtri^ea ^vfjuiv eXcofAat?^ 

Tov Ve fxey 0)(6-^aag Ttpoaecpyi ^av6og MeveXaog 
" Zev TtaTep, ov fx,ev KaXov vTtep^tov ev^^erdaa^ai. 

867. yf' »)/AaTt Tw ot' eyijwe @hiv /.ma^offp-^Se/Avov. 
7. Se oi] Se ol Zenodotus. 

A a 354 IAIAA02 P. ILIAD. 

ovT ovv TraptaXiog roacov [xivos ovTe Aeovro? 550 

ovT€ (Tvog KaTTpov oXoo(ppovog, ovT€ fieyiaTog 

6vfJi,og €vi CTTyjBea-a-t iT€p\ adevei fi^.€fx.€aiv€t, 

oa-a-ov TldvSov vteg €VfifU€kiai (ppoveova-iv. 

ovb€ [X€v ovbe {oiy} iiiepyjvopog iirTrobafJi.oto 

Tjg ri^y}g aTtovfi^, ot€ fx maTo Kai fx vn€fi.€iv€v 25 

Kai fj. ecpaT €v AavaoTa-tv kkkyytcTTOV itoX€^iaT\v 

€fi.fk€vat' ov^€ € (pyjfJit TTO^ecro-/ ye olcrt KtovTa 

€V(f)pyjvai aXoyov t€ cfjiKrjV Ke^vovg re TOK^ag. 

(ag 6yiv Kat aov €ya Xvaco fJ.€Vog, €i K€ fJ.€V avTa 

a-Tyjyjg' akKd a eyooy ava^^QcopyjaavTa k€\€vco 30 

€g •TrAyjuvv levai, fj.vjb avTtog laTaa €fj.€io, 

irpiv Tt KaKov •7ra6€€tv' /Jej^fiev ^e re VYjTrtog eyvco." 

^Qg (f>dTO, Tov ^' ov 7r€i6€v' dft.€t(3ofX€Vog Se Trpoayjv^a 
" vvv fi.€v ^y], MeveAae ^tOTpe^eg, yj fj.dKa rtaeig 
yvcoTov €fj.ov, Tov eirecjjveg, eTrev^^ofxevog S dyopeveig, 35 

yyjpcoaag &e yvvaXKa fJ.vy((p 6aKdfj.oto vkoto, 
dpyjTOv &€ TOKevat yoov Kat Ttkv^og e6rjKag. 
V} /ce a^tv '^etKoTat yoov KaTd7vavfj.a yevoifj.y]V, 
€t K€V eyh K€(f)aXy]v re TC^jyv Kai Tev)(e eveiKag 
Udv6(p €V '^eipeaat PdXco Kai ^povTt^t ^iy). 40 

aAA' ov fj.av eTt ^yjpov aTreipyjTog Trovog earai 
ovbe T abyjptTog yjt aAKyjg oyre cpopoio. 

^m > \ >/ > > /^ / >>./., 

\lg eiTTcov ovTyjae KaT aamba Ttavroa etayjv 
ov^' eppyj^ev '^aXKov, dveyvdfL(f)6y] &e 01 aixff-yj 
daTti'^ evt KpaTepr]' ^e ^evTepog copvvTO %aAKco 45 

^ATpet^y^g MeveAao?, eirev^dfj.evog Att TtaTpt' 
atp &' dva')(a^ofj.kvoio Kara aTOfJ.d')(oio 6kfj.e6Xa 
vv^', eirt S' avTOf epetae, ^apeiyf ^eipt irt^yjaag' 
dvTtKpv V ditaXolo S/ avykvog y\kv& dKcoKyj. 

20. itaftaKioii Aristarch. icop- 41. tri\ eir), Kar^ %vta ruv vm- 

ddXio^ alii. fM/rj(Aa,rav. 

27. ovSeflouSeTeAristarchus. 42. ^t' — ^tc] ^8' — ^Se Ari- 

34. |i*aAa] rd%a fuit ev Tttn starchus. 
t5v inrofji.vvi[A.drav. 44. j^aTiKov^ ^ohKOi Aristarch. XVII. IAIAA02 P. 355 

^owroycrev &e ireawv, apa^yi(7e ^e reyj^c Itt avra. ^o 

aifMtnrl ol 'te^vovro KO[mt "KapiTecra-iv ofAoTai 

ttXo^xjxoi d', oV "XJ^vo-^ T€ Kai apyvpx €a-(f>y}KCt}VTo. 

oTov ^e rpecpei epvog avyjp €pi6YjK€g eXaiTj^ 

•X/^pco €v o/oTToAoi), 0&* aXig ava^ePpv^ev v^oop, 

KaXov T^KeBdoV to &e re itvoiai doveovaiv 55 

iravToiav dyiixav, Kai re ^pvei avBei X€vkS>' 

hXBwv 8' e^aTTtv/jg av€f/.og avv KaiXaTtt 'jroXXvj 

PoBpov T e^ecTjOet^e Kai e^erdvvaa- eitt yuf^' 

Totov TidvQov vtov evfXfi.eXirjv l^vcpopPov 

^ATpei^vj^ MeveAaof €7re/ KTave, Tev^e ecrvXa, 60 

'Of §' 0T€ Ttg T€ Xecov ope(TiTpo<f)0^, dXKt "TreTrotOagj 
(3oa-KOfJiew]g dyeXvjg 0ovv dpitdavi, vjTtg aptaTYj' 
T^f S e^ avyei eo^e Xa^av KpaTepoTatv otovatv 
-TrpZTQV, eiretTa ^e 6' aifx.a Kat eyKara TrdvTa Xacpvaaet 
^7]av' dfx<f>t ^e Tovye Kvveg t av^peg Te vofKVjeg 65 

iroXXa fJidX* iv^ova-tv ditoTtpoBev ovV eQeXova-tv 
dvTiov €X6€f/.€vat' fxAXa yap yXcopov ^kog aipel' 
wg tS)V ovTtvt Bvfxog evi OTv^Beaatv eroXfJM 
dvTtov eXBefJLevat MeveXdov KV^aXifj.oto. 

€v6a K€ peTa (pepot KXvTa Teir/ea TlavBoi^hao 70 

^Arpei^yjg^ et fxyj 0/ drfdaa-aro ^oT(3og 'ATcoXXcoVf 
og pd Qt EKTop' eTtapae 6ow dTdXavTOv" Aprfi, 
avept eiadfA.evog, KiKovm rf^ifcopi MevT>j* 
Kat fj.tv {fjcavvjaag eVea VTepoeVTa Trpoa-^v^a 
" EKTop, vvv av fj.ev w&e 6eetg dKiyrjTa ^iukcov, 75 

nntovg AtaKt^ao ^aicfipovog' 0/ S* dXeyetvo) 
dv^pda-t ye dvyjrotat ^afjjijfxevai ^&' oyeea^ai, 
aAAo) y }fi ^Ayp^it toi> dBavdTV} t€K€ fJ-^^TVjp. 
rocfjpa Se rot MeveXaog, 'Apyfiog 'Arpeog vlog, 
YiarpoKXcp itept^ag Tpcocov rov dpiarov eire^pvev, 80 

Wav^oitriv Ev(f>opf3ov, eiravae Te 6ovpihg aAy^^f." 

5 1 . Xa^iTeaa-iv ofAoTai] XaphetT- 54. ava^e^pvxey'] ava^e^poxev 

crt fiiXaivai Zenodotus. Zenodotus. A a 2 356 lAIAAOE P. ILIAD. "■flf eiTTcbv (Jih avTif e/Sv} Beog afx itovov av^pm, 
RfCTopa O alvov aypg itvKaQe <f)pevag a[x.(f)i[ji.eXaivag' 
TraTrTVjvev ap e-jreiTa Kora <JTV)(ag, avTiKa eyvco 
Tov [xev a7raivvfJi.evov KkvTa Tevyeaf tov § €7ri yaiyj 
Keifj^evoV eppei S' alfJM Ka-v ovTafjievyjv WTe/Xiyv. 
(3yj Se ^ia TrpofjA-^m KeKopvBfj.evog aiOoTTi '^^aXK^, 
o^ea KeKXyjyoog, (f)koyi e^ikeXog^^icpaia-TOio 
acr/Seo-Toi;* ov^^ vlov KaBev ^ATpeog o^v ^ovjaag' 
o^xPyjaag & apa eiTre itpog bv fj.eydk^Topa Bvfj.ov 
" ot) fj.01 eym, ei f/.ev Ke Xittco KocTa Tev^ea KaKa 
aTpoKAOv 6 , og KeiTai efi.'^g eveic evQaOe Tifj.fjg, 
fj.vj Tig fj.01 Aavaav vefJ.eavjaeTai, og Kev 'l^vjTai. 
el M Kev EiKTopi fJ.ovvog eccv Kai Tpcoa-i fj.aycof/.ai 
at^eaBeig, fj.yi Ttcag fj.e TrepiaTvjoocT eva ttoXXoi' 
Tpcoag &' evBd^e TrdvTag ayet KopvdaioXog''KKTCop. 
dXXa Tiif) fj.01 TavTa (f)iXog ^teXe^aTo Bvfj.og\ 
oimoT dvrjp eBeXrf Trpog ^aifAova (pcoTt fi.d^y^errBat 
ov K€ Beog Ttfj.a, Taya oi fj.eya Tt'^fj.a KvXicrBv}. 
Tf fJ. ovTtg Aavacov vefJ.eayj<TeTai, og Kev 'i^byjTat 
"EiKTopt y^pyicravT , eTtei eK 6eo(ptv iroXef/.i^ei. 
€t ^e TTOV A'tavTog ye /3o^v ayaBoTo 7rvBotfj.y]v, 
afJ.(f)co K avTtg tovTeg eittfJ.vyjcxaifj.eBa ydpfj.y]g 
Kat TTpog tatfJiovd Ttep, et 'Trcog €pv(Tatfi.eBa veKpov 
YhflXethyi 'A'/j.Xy]i' KaKcov M Ke (f)€pTaTov e;^." 

Ei&f TavB^ copf/.aive KocTa ^peva Kai KaTa Bvfj.ov, 
TO(ppa &' €7ri Tpcocov (TTiy^eg i^XvBov' ^/?%e ^' ap EiKTCop. 
avTap 6y ego7rt(Tco ave^^aZ^eTO, Xente de veKpov, 
€VTpo7raXt^Ofj.evog co<tt€ Xig yjvyeveiog, 
ov pa Kvveg Te Kat avbpeg d^ro cTTaBfjLoTo ^icovTai 
'eyy^ecTt Kai (jjcovyf tov ^' ev ^pecriv aXKtfj.ov yjTop 
itayyovTat, deKcov ^e t e/3^ aTTO fi.€acravXoto' 85 90 95 100 105 IIO 95. 'HtpiixT^ua' Aristarch. mpi- 
103. UvT((i] lovTe Zenodotus. 1 10. ^iavrai] S evTut apud He- 
rodianum. XVII. [AIAAOS P. 357 

wg arro HaTpoKXoiQ Kie ^avQog Mei/eXaof. 

(TTVj ^e iJLeta<TTp€(j>Beig, eTrez ik€to eQvoe; hTaipm, 

TraitTaivav AiavTa ^iyav^ Tekaixcoviov viov, 1 15 

Tov §e ^aA' a/i^' evdvja-e iMtr/vig eir apKjTepa 7ra<TV]g 

BapavvovG' eTapovg Kai eiroTpvvovTa [xa^^^ea-dat' 

deaireatov ydp (Tcptv cpo^ov e[J.^aXe ^oi/3og ATTokXcov' 

(3^ ^e Beetv, eidap ^e 7rapt(TToifxevo$ eTrog iqv^a 

" PJaVy ^evpo, Treirov, irepi U.aTpoKXoto OavovTog 120 

aTrevcTOfAev, ai Ke veKvv irep ^Ay^iXKyji Trpo^epiOfxev 

yvfMov' aTap Taye Tevye eyet KopvdaioXof' EKTiop*' 

^ O? e^aT, A'iavTt ^e ^a'i(f)povt 6vft,ov optvev. 
(3^ ^e ^ta Trpoft.dy^av, afxa ^e ^avdog MeveAaoj-. 
"KKTCop fxev TiaTpoKkov, eirei kXvto, Tevyi aTrrjvpa, 135 

eAj^, IV air (ofjiotiv KecpaXy^v Tacpot oget ')(aXKco, 
Tov ^e veKvv TpcovjfTtv epv(T(rdfJievog Kvat "^oivj. 
Aiag §' eyyvSev '^Xde, (f>epcov craKog yjVTe irvpyov. 
tjKTCop a^> eg ofJnXov icov ave^^^aged eTatpcov, 
eg "^tcjipov ^' dvopovae' &/&ou V oye Tevyea KaXa X30 

Tpcoat (j^epetv irpoTi aaTv, fJieya KXeog efj.fj.evat avTco. 
A'iag V dfufji MevotTtd^r] ad^og evpv KaXvxpag 
eaT^Ketv cog Ttg re Xecov Trept otat TCKeaatv, 
d) pd T€ v^TTt ayovTi avvavTvjacovTat ev vXyj 
avbpeg eiraKTvjpeg' Se re aQevei l3Xef/.eaivet, 135 

Trdv ^e t' eirtaKvvtov KaTca eXKeTat 'daae KaXwrTcoV 
cog Atag Trepi TlaTpoKXui rjpcoi [3e^y}Ket. 
^ATpei^yjg V CTepcoBev, dpyii^j^tXog MeveXaog, 
eaTyjKet, fj.eya irevBog evi aT^^Beaatv de^cov. 

TXavKog §, iTrTroXo^^oto irtxig, AvKicov dyog dv^pav, 140 
EiKTop vTrobpa tocov '^aXeircp yivtiraire y.vaco 
" "EKTop, ei^og dptaTe, fJMX^^g dpa ttoXXov e^eveo. 
i] a avTCog KXeog eaBXov ej^e/ (f)v^y)Xtv eovTa. 

134 — iS^. non legebantur 139. iar^^Kei Aristarchus, d- 
apud Zenodotum neque erant a-T^Ket alii. 
in editione Chia. 358 lAlAAOS P. ILIAD. 

<j)pa.^eo vvv OTnrag /ce ttoAiv Kai aarv cawcreig 

010$ cri/y ^o7(Tt, roi \Kia> iyyeyaaa-iV 145 

ov yap rig Avkicov ye lAw^aofj.evog AavaoTa-iv 

etcri Trepi TrroKiog, €7rei qvk apa rig '/apig i^ev 

fxdpvaa-6ai ^y]i'oia-tv lir^ dv^pda^i vwAeyxes" aiei. . 

irag Ke av yeipova ^ara a-acoaeiag fj.eS' ofiiKov, 

aryerXi , eirei 'LapTrvj^ov , afux. ^eivov Kai era7poVf 150 

KaKKnreg 'Apyeioiaiv eKcop Kai Kvp[xa yeveaQai, 

og roi TToAA.' o(f>eXog yevero, TrroKei re Kai avrcOf 

^coog ecov vw ov 01 aAaAKefAevai Kvvag erXvig. 

Tw vvv ei rig €(x.oi AvKtcov emTreiaerai dv^bpav, 

oiKo^ 'ifj-ev, Tpoiv} Se irecf^^^cTerai anrvg oKeBpog. 155 

el yap vvv Tpcoeaai fiivog TroKvBapaeg eveir}, 

arpofjLov, olov r av^pag eaep^^erai 01 Trepi irdrpvig 

dv^pdai ^va-fJieveeaai irovov Kai ^rjpiv edevro, 

aixpd Ke TldrpoKKov epvaatfLeSa IXiov eiaco. 

ei S' oi/rog Trport darv fj.eya liJpidfj.010 dvaKrog 160 

e)JBoi reSvvjcbg Kat fxtv epvaatf^eSa •^dpfi.yjg, 

ah^d Kev 'Apyeiot Yiapirv^ovog evrea KaKa 

Kvaetav, Kat k avrov dyoif/.eSa iKtov etaco' 

rotov yap Sepdncov 7re<f)ar avepog, og fj.ey aptarog 

Apyetcov irapa Wjvat Kat ayyefui.'^i Bepdtrovreg. 165 

aAAa av y h^tavrog fj.eyaKyjropog ovk erdKaaaag 

arrjfj.evat dvra, Kar oaae iduv ^yjiav ev dvrvf, 

QvO tdvg fJMy^eaaaaat, eiret aeo <peprepog eartv. 

Tov S' dp viro^pa i^cbv 7rpoae<f>v] KopvSaioKog "EKrcop 
" TKavKe, rirj he av roTog eav virepoTrKov eetireg ; 170 

w Troirot, •)] r e(f)dfi.i^v ae irept <f>pevag efJ.fJ.evat aKKcov, 
rav oaaot AvKtvjv ept^coKaKa vaterdovatV 

144. (rauffetq Aristarchus. aa- dveiaii alii. 
uerrji alii. Jf 7 ^ • 'roTOiJ iiiiiov Zenodotus. 

149. o[AtXov2 of/i.iKov ZenodotUS. 1 72. Schol. : fAeiAtiuKe t*)J' c/a- 

I53- KvvaqJ Kvov Zenodotus. ^acriv Koi ra roiavTa eiuQev aOerelv 

161. Tc^Mjw? Aristarchus. re- 'Apla-Tapxoi. XVII. IAIAA02 P. 359 

vvv te <r€v wvocra/Aiyv irdyxv (ppeva^, olov ee/Tre?, 

ocTTe jU,6 ^ijf AiavTa ireXcopiov ov^^ vTTOfj^eTvai. 

ovToi eyav eppiya fj-oijfvjv oy^e ktvttov nrnaV 175 

aAA' a/e/ t6 ^iog Kpdaam voog aiyioyoio^ 

ocfTe KOii a?^t[Ji.ov av^pa <pol36i Kai acj^eiKeTO vtKyjv 

pYji^iag, OTe V avTos eTtoTpvvet [i.ayeaaffQat. 

aAA aye oevpo, iceTtov, itap e/x. icxTao-o Kai toe epyov, 

v}€ Travyifxeptog KaKog ecraoixat, «5- aryopevetf, 180 

7] Ttva Kat AavaSov, aXi^g, fjioiXa vrep [j.e[xa(aTa, 

<xyy}a-ci3 aiwvefxevat itepi YiaTpoKXoio BavovTog" 

^0,$ eiTTwv Tpooeo-crtv CKeKXeTO [xaKpov avaag 
" T^paeg Kai AvKtoi Kat Aap^avot ay)(^iiJi.a')(yjTai, 
avepeg eaTe, cpiKot, [/.vv^a-aaBe ^e 8ovpi^o$ aKKyjg, 185 

oq>p av eyav Aj^iA^og" a[xvfji.ovog evTea Ovci) 
KaXa, Ta TiaTpoKXoio ^ivjv evapt^a KaTaKTagT 

'■Of apa (pavyjarag aTre/Syj KopvdatoXog' EiKTcap 
^vjiov eK 7roXe[j.oto' Be<av S' cKi-^^avev eTaipovg 
wKa jaaA*, ovtfco T^Ae, wocri KpafTrvoia-t fj^eTaaTrm, 190 

ot irpoTi aaTV (f>epov KXvTa Tev^j^ea XhfiXeiiovog. 
aTag V avdvevde jOtaj^iys" TroXv^^aKpvov evre afj.ei/3ev' 
TjTOi fjiev Ta a OcoKe tpepeiv irpoTt lAtov tpijv 
TpcDo-t <pt\o7rToXefJi.oiatv, V afj.(3poTa Tevyea tvvev 
Thrjkeitei^ ^KyiT^og, a 01 Geoi Ovpavimeg 195 

TraTpi <p;Aco eTTopoV apa o? Tratoi OTraaaev 
yyjpexg' aAA ov^ vtog ev evT€<xt vaTpog eyyjpa. 

Tov V cog ovv aTravevQev 'i^ev vecpeXyjyepeTa Zevg 
Tev^^^eai TLyiXet^ao Kopvaaofxevov Beioto, 

Ktv^aag pa Kapyj irpoTt bv fn.vd-^aaTO dvfAov 200 

" ct ^e<A', ov^e t/ toi BdvaTog KaTaBvfj.iog eaTiv, 
og ^17 TOi ^'^(e^oy eia-i' av ^' dfjt.{3poTa Tevyea %vvetg 

173. c&i\ c€ Zenodotus, ut 178. 0«] Tore Aristoplianes. 
S, 95' ^90- fceT«crir«v] [heta.a-nuy qui- 

174. /Ac ^)5?] /*' i^ti^ Ptole- dam. 

mseus Ascalonita. 202. cTcri Aristarch. la-cl alii. 360 lAIAAOE P. ILIAD. 

av^pog dpiaTrjo^, Tovre Tpo[Ji,€ov<rt Kai aXXoi. 
Tov "^rj cTaipov eirecf^veg hiqea re ftpaTepov t€, 
TVjyea S' ov KaTa KocrfJiov aTro KpaTO? re Kai cofJt.cov 305 

eiKev' ardp Tot vvv ye fJiiya KpaTog lyyvaXt^co, 
Twv iroivrjv Tot ovti /ota^^f €K voaTvjaavTi 
^e^eTat ^Av^pofkdr^ KkvTa Tevyea Y^rqkeidovogr 
H Kai Kvaveyjfxtv eit o(f>pvcrt vevae Kpoviav. 
"EKTopt §' TipfjJicre Tevy^e htt 'Xjpo), ^y ^e fAiv Apvjg 3 10 

"^etvog hvdKtog, TrXTJa-Oev §' dpa 01 [jJXe evTOi 
a?<jC7jg Kai adeveog. (AeTa §e KXetTovg eirtKOvpQvg 
Prj pa i^eya id^^^av' iv^dXXeTO ^e <r<f)i(Tt Traatv 
Tev^ecrt Xa[j.7ro[J^vog [ji.eyaBv[j.o) XiviXetoovt. 
ayrpvvev ^e eKaaTov eTrof^^p^Jievog eTreecra-iv, 315 

MeadXvjV Te TXavKOV Te Me^ovTd t€ ©epatXoypv Te, 
^AaTepoTratov Te Aeta-^vopd ff hnroBoov t€, 

^OpKVV T€ lLpO[X,lOV Te Kat KvVO[J.OV olmtCTTYjV' 

Tovg oy eiroTpvvav evea TTTepoevra Trpocrvjv^a 

" KeKXvTe, [j.vpia (pvXa TreptKTtovcov eTrtKOvpcoV 330 

ov yap eya 7rXr]6vv '^t^r}[j.€Vog ovbe '^(ari^cov 

evfjoQ acp v[j,eT€p(ov TroXtcov rjyeipa eKacrrov, 

dXX^ tva [j.Qt Tpcoccv dXo^/ovg Kai vrprta TCKva 

Trpocfypoveoog pvotaSe <f>tXo7rToX€[j.cov vrr ^Ayatm. 

Ta (f>pov€cov ^copotat KaTaTpv^ Kai e^co^v} 335 

Xaovg, v[J.€T€pov ^e CKdaTov 6v[j.ov de^co. 

Tcp Ttg vvv t6vg T€Tpa[j,[t.€Vog vj aTroXea^co 

Yje aacoBriTiO' rj yap 7roX€[i.ov oaptaTvg. 

og de Ke TLdTpoKXov^Kat Te6vrj(ord Trep, €[J.7rr}g 

Tpiiag eg i7r7rQ'^d[j.Qvg epvavj, el^oy de ot Aiag, 330 

ri[j.tav tZ evdpcov d7rQ^daao[J.at, r}[j,tav V avTOg 

214. lAtyaQvfAf nyjXeiuvi Ari- starchus. Idem dicendum de 

Starchus. [AeyaOviJiQV n-fjXetavoi V. 582. 

habent al Kon/al eKSoVex?. TivjXvfid- 229. teBvriura Aristarchus. 

Sew 'A^iX^o? Zenodotus. TeOveiSra alii. 

2 15- «Tpvev] oTpvvev Zenodo- 23 r. tjJ Aristarchus. tSv alii. 
tus (?) et, ut conjicere licet, Ari- XVII. lAIAAOS P. 361 

€$« eyw TO 06 o< ^Aeof eacreTai otxuQv efjioi Ttep. 

^Q,g 'i(paff, 01 S' i6vf Aacvaav /3pi<ravT6$ e^yjaav, 
^ovpaT ava<7'^o{J^6Voi' [xoika de crepicriv eATrero BvfM^ 
veKpov VTT AiavT0$ epveiv TeAa/xwvza^ao* 235 

v^TTtot' ^ re noXea^nv ctt' ayTw QvfMV aittivpa, 
Koi TOT ap A;af ehte l3oy)v ayaOov MeveKaov 
" co TreVov, oi; MeveAae ^ioTpe(f)€g, ovKeTi vcoi 
eXTTOfxai avTCO Trep VQ(TTif]a€fJi,€V €K TroXeixoio. 
ovTt Tocrov veKvog Ttept^ei^ia TlaTpoKkoto, 340 

of Ke Tctj^a Tpoocov Kopeei Kvvag vj^ oiavovg, 
ocraov eyJiq KecftaXyj ireptoeitta, fA,yj Tt 7ra6y](Ttv, 
Kat ayjf e^ret '^oXefJLoto vecfjog itept ivdvTa KaXvitTet, 
tjKTccp, yjfA.iv avT avaqjaiveTai atitvg oAeOpog. 
aAA' ay dptcTT^ag Aavacov KdXei, yjv Ttg aKovcxy].' 345 

"^Of ecpaT, ov^ dTttQyfcre jSoyjv dyaQog MeveXaog, 
yjvcrev ^e ^taitpva-iov Aavaoiat yeycovcog 
" co <f)tXoi ^Apyeicov yjy^Topeg yj^e ff.€^ovTeg, 
oiT€ Ttap ^ATpei^^g, ^ Ayafx.efLVovt Kat MeveXdco, 
^■qfAta Tttvovcrtv Kat ayjfxaivovcrtv eKaaTog 250 

AaoiV' €K ^e Atog TtfJ^ Kai Kvbog OTryj^eL 
dpyaXeov ^e fi.01 eaTt ^taa-KOTrtaaBai eKaaTOV 
yjy€fJ.ov(ov' Toaay} yap eptg •noXeiJ.oio ^e^yjev. 
dXXd Ttg avTog 'tTCO, vef(.€crt^ea6a} § evi 6vf/.co 
YlaTpoKXov Tpcpyjat Kvatv ft.eX7ryj6pa yevea^ai^ 255 

"^Qf e(f)aT f o^v S aKOvaev 'OiX-^og Tayyg Alag. 
TTpcaTog ^ dvTtog y]X6e Becov dva ^yjiOT^Ta, 
Tov §6 fA€T ^l'^ofJLev€vg Kat oirdcov 'I^o/xev^of, 
Myjptovyjg, aTdXavTog EvyaA/co dv^pet(f>ovTyi. 
tSjv V dXXcov Ttg K€V viat <f>peaiv ovvofkaT emot, 260 

oaaot ^^ fj.eTQTtta^e fJ.dyy\v riyetpav '/\p^a;wv ; 

Tpweg ^e TrpovTvipav doXXeeg' ^pj^e ^' dp "EKTcop. 

234. eXireTo Aristarchus. ?jX- starchus. 
Trero alii. 250. eKaaTof\ sKaara quidail). 

240. trepiMhia'] icepi Idha Ari- 260. 261. aflerer Zenodotus. 362 lAIAAOS P. ILIAD. OT eTTt TTpoyoyia-i 0, wg or eTTt •npoypvia-t dtiTteTeos TroTafJLOio 

^ejSpvxev fxiya. kv[jm "TroT} poov, afji^} de r aKpai 

y^ioveg Pooaa-iv epevyofxevi^g dKog e^a, 26^ 

ro(j(7'fj apa Tpaeg layvi laav. avrap A^^atot 

ecrraaav afA,(f>t M.evoiTtd^y] eva QvfMV e^/pvreg, 

(jypay^Bevreg aaKea-tv ')^aKK'fjpe(rtv. d{x(f>t &' apa crcptv 

XafATrp^atv KopvOe(xat Kpovicav vjepa ttoAX^v 

y^ev, eirei ov^e 'M.evoirto^yiv yjy^Baipe Ttdpog ye, 270 

o(f>pa ^aog eav OepaTrcov i^v AiaKi^ao' 

IJ.i(7rja-ev & apa fJLtv ^vjicov Kvai Kvpfjjx yeveaOat 

Tp(pyjaiv' rw Kat 01 dfx.vvefJi.ev apaev eraipovg. 

^Q^aav Se Trporepot TpZeg eXiKWTrag 'A^^^atovg' 
veKpov &e TrpoXiTTovreg VTrerpeaav, ov^e rtv avrav 2*]^ 

Tpaeg virepQvfKot eXov eyxeatv, iefJ.evoi Trep, 
dXka veKvv epvovro' fj,ivvvQa &e Kai rov ^Ayato) 
fjLeXXov direaaeaQat' fj.dXa ydp acfieag w/c' eXeki^ev 
Aiag, og Tiept fj.ev eiOog, irept epya rervKro 
rav aAAojv Aavawv fj.er dfj.vfj.ova YlifjKetcava. 380 

luvaev Oe Ota TrpofJLayav avt eiKeXog aAKvjv 
Ka7rpi(pf oar ev opeaat Kvvag BaXepovg r al^i^ovg 
p7ji^i(og eKe^aaaev, eXt^dfj.evog "^ta (Byjaaag' 
wg viog TeKafj.mog dyavov, <pat^tfj.og A'iag, 
peia fj.eTetadfj.evog Tpwcov eKe^aaae (pdXayyag, 285 

0/ vepi UarpoKXcp jSePaaav, (ppoveov &e fj.dXiara 
darv •JTori acf^erepov epvetv Kai Kv^og dpeaSat. 

'Yirot rov AyjBoto YieXaayov <f>ai^ifJ.og vlog, 
^lTriroBoog, Tro^^og eXKe Kara Kparepyjv vaff.ivy]v, 
^Yiadfj.evog TeXafiavt Trapd a(f)vpov af/.(f>t revovrag, 390 

KKTopt Kai Tpaeaat '^apt'^6fj.evog' rdya §' avrf 
^XQe KaKov, ro ot ovrtg epvKaKev iefj.evav irep. 

16^. SuweTeo?] hince-zioq Zeno- nodotus. 
dotus. 270. ^jj^&ajpe] €-)(fiatf€ Aristar- 

264. ^i^fvyiEv] ^i^pvxV •^^^" chus. 

stophanes. 292. Ui*.ivav Aristarchus. U- 

265. ^faxBiVTe(\ afBivie^ "L^- (j^iva alii. XVII. lAIAAOS P. 363 

ttA^I' avToa-^^^etiyjV Kvvirjg ^ia, y^aKKOitap^ov* 
vipiKe V hTro^dtreia KO(ivg Trepi '^ovpog aKaKJj, 29^ 

TTkyjyeTa eyxef re ixeyaXa Ka) yeip) 'nayei-^t 
eyKecpaXos ^e 'Trap' avKov ave^pafAev e^ coreiXyjg 
aliJM.Toeig' tov S' avGi KvQyj [xevog, Ik V apa '/eipm 
HarpoKKoio irota fA.eyaX.yjropog rjKe yafia^e 
KeiaSai' ^' ayj^^ avroh Trecre Trpyjvvjg eiri veKpto, 300 

T^A* aito Aapiarvig epi/ScoXaKog, ovhe roKevo-iv 
Qpeitrpa ^iKotg aTre^aKe, fKivvvQo^iog §e ol aicbv 
eTrAefi' ^tt' Aiavrog fj.eya6vfxov dovpi '^afx.evri. 
'EKrap S' avr A'iavrog aKOvria-e ^ovpt (ftaetv^. 
«AA* 6 fuv avra t^av yjkevaro yaKKeov eyyog 305 

tvtQoV ^e Sp^e^;ov, fxeyaQvfj.ov l(f>trov viov, 
^UKyjav 05^ apicrrov, og ev KXeirw YlavoTryji 
oiKta vateraaa-Ke TroAecrcr' av^^pea^aiv avaa^a^cov, 
rov ^aA' vtto KXyj'i^a fjt.ea-yjv' ^ta ^' afMtepeg aKpyj 
af^yj •^aXKeiy] Ttapa veiarov (afj.ov avkayfv. 310 

tovTtyiaev ^e Tteam, dpa0r]a-e le rev-^^e eTt avrco. 
Aiag & ai) ^opKvva, '^ai^ppova ^aivoitog viov, 
litTtoQota Ttepi^dvra fji-ea-yjv Kara yaarepa rv\pev' 
pyj^e te BapyjKog yvaKov, tta S' evrepa y^aXKog 
^(f)va^' ^ ev Koviyja-t Tteawv eAe yaHav dyo(TrS). ^ic^ 

y^pvitrav V vito re TtpofiM.yoi Kat (f)ai^ifjt.og" KKrcDp' 
'Apyetot be fxeya tayov, epva^avro ^e veKpovg, 
^opKvv $* I^jTTtoBoov re, Xvovro Se revye^ «tt' wuojv. 

Kv6a Kev avre Tpaeg apyj'i(f)iXa}v V7t ^Ayatm 
iXiov €ia-avel3yjaav dvaXKeiyjat ^a/AevTef, 320 

'ApyeToi ^e Ke Kv^og eXov kou vTtep Atog aia-av 
Kaprei Kat aSevei a(f>erepa>. aAA' avrog ^TtoXXoov 
Atveiav corpvve, ^efJiag Tlepi(f>avrt eotKag, 
KyjpvK ^HTtvrtoy], og 01 itapa Ttarp) yepovrt 
Kvjpva-acov yyjpaaKe, (pika (fypea) ixyj^ea eihcog' 335 

To3 fitv eeia-dfj.evog Ttpoa-e(f>yi Aiog viog 'AytoXXuv S64 lAIAAOS P. ILIAD. 

" Alveia, TTWf av kui vTrep 6eov eipva-aaiade 

IXiov aliietvvjv ; ug 'hyj 'itcv avepag aXkovg 

KapTei' re cBevei re TreTroiOoTag yjvoperj re 

TtXfjBei re acf^erepa), Kai vTtep^ea ^rjixov ey^pvrag. 330 

vjfuv ^e Tievg f/.ev ttoXv /3ovXerai ^ AavaoTaiv 

viKyjv aAA avroi rpeir acfTterov ovOe fmyeaiie, 

"^Of e(j>ar, Aiveiag S e/faT7j/3oAov 'ATioAAwva 
eyvco eadvra i^wv, fxeya V ' ^KTopa eme ^o^aag 
" E/fTop T TyS' aXXot Tpcoccv dyoi ^S' linKovpm, 335 

aiowg fxev vvv TJOe y , aprjKpiAccv vtt Ayaim 
iXiov eia-ava^^vai dvaXKeiric-i dafxevrag. 
aXX eri yap rig (prjcrt 6eS)V, efi.01 ayy^t itapacrrag, 
ItVjv, vTTarov fjjqarcapa, fJ.dy^vjg eTrirdppodov eivat' 
TW p i6vg Aavawv tofxev, ^oj^' oiye eKYjXot 340 

TldrpoKXov vvjvatv iteXaaataro redvi^ara. 

'^Q.g <f)dro, Kat pa ttoXv TvpofJ.dyoov e^dXfji.evog earrj' 
01 S' eXeKi^^Yiaav Kat evavrioi earav ^Ayaim. 
ev6 avr Atvetag AetcoKptTov ovraae ^ovpt, 
vtov AptafSavrog, AvKOfJ.rj^eog eaBXov eraipov. 345 

rov &e "Treaovr eXerjaev dpvjfcpiXog AvKOfj.vj^^^g, 
arrj §e fjAX eyyug icov, Kai aKOvrtae ^ovpt (paeivw, 
Kai /3dXev 'I-^vraaidvjv ^ATriadova, 7rotft,eva Xam, 
TjTtap VTTO Tipaiitom, eitiap vtto yovvar eXvaev, 
og jo' eK Tlatovtvjg eptPcoXaKog elXfjXovBet, 350 

Kat &e fj.er ^AarepoTraTov dptareveaKe fi.dyea^at. 
rov ^e TreaovT eXevjaev ^Apyfiog ^AarepoTraTog, 
t6vaev ^e Kat 6 7rpo(f)pcov Aavao7at fj.d^^ea^at' 
dXX ov TTcag ert eiy^e' ad^eaat yap ep^aro irdvryi 
earaoreg irept TlarpoKXcp, itpo ^e ^ou^aT' ej^ovTO. ^^^ 

Atag yap f>.dXa ndvrag eTrcp^yero iroXX.a KeXevcov' 
ovre rtv e^OTrtaco veKpov yd^eaBat dvcoyet 
ovre rtva irpofj.d^^ea^at ^Ayatcov e^o^^ov aXXcov, 
dXXa fj,dX dfjxf) avrco (Be^dfj.ev, aye^o6ev &e fj.dyea6ai. 
wg Atag e-TrereXXe TreXcoptog, atfj.art Se ')(6av 360 XVII. lAIAAOE P. 365 

^evero irop^vpeai, toi S' ay^^ia-rivoi eTrnn-ov 

veKao) ofXrOV Tpacov koci vTrepfxevecov e-niKovpm 

Kou AavawV oy^' ol yap avaifxcoTi y e^ar^^pvTO, 

TtavpoTepoi ^e iroXv cf)6tvv9ov' [MefJi.vv}VTO yap alei 

aKkrjKoig Ka^ oikiKov aXe^ejxevai <f)ovov amvv. 365 

*i2f 0/ [J.ev [JidpvavTO MfAag Ttvpofi oiihe Ke (paiyj^ 
ovTe iroT YieKiov am efX[J.evai ovre (yeXrjviqv' 
yjepi yap KaTe^^ovTO fJ^dy^? eiri ocra-oi apiaTOi 
ecxraarav dfxxpi M.evoiTtd^yj KaTaTe6vrjS>Tt, 
01 §' dWoi Tpwe^ Kai €VKV'^fA,t^e$ A-)(aiot 370 

evKVjXoi iroXefi.t^ov vtc aidept^ TreiiTaTo ^ avyy} 
rieXiov o^eia, ve(f>og §' ov (paiveTO 'irdaYig 
yairis ovV opecav fx.eTaTravoft.evot ^' efi.d'^ovTOf 
dXXyjXoiv d\€€tvovTe$ ^ekea CTOvoevTa, 

TToXKov dtpeaTaoTe?. Tot ^' ev fxeo-f dXye eiiacTyov 375 

rjept Kot iroXefj.tp, TeipovTO ^e vriXei %aXKS> 
QcTcxot apiaTOt ecrav. ovo ovirca (pcoTe TreTrvcyoyjv, 
dvepe KvtaXifJM, Qpacrvft.^^y)s 'Avt/Aoj^oV t€, 
UaTpoKkoto BavovTO? afj.vfKOVog, akk er ecpavTO 
^caov evi TrpcaTcp ofJ.d^cp Tpcoeaat fi.d^ea-Qat. 380 

TW S' eTTiocraofj.evca BdvaTov Kai (pv^av eTaipcav 
voacptv efj.apvda-6i/}V, CTret cag eTreTeXKeTO ^ea-Tcap, 
OTpvvcav iroKefj.ovbe fneXatvdcav diro vyjcav. 

To^ig ^e iravyjfj.epioig eptdog fjieya veTKog opapei 
dpyaXerjg'^ KafxdTca ^e Kat l^pca vcaXefj^eg aie\ 385 

yovvard t6 Kv-^fj.ai Te Tro^eg 6' virevepBev eKdaTov 
yeipeg t o<f>6aXfj.ot t€ TraXdcxcreTo fj^pvafj.€voiiv 
dfj^ dyaBov BepdirovTa iro^caKeog AtaKitao. 
ag OT dvyjp raiipoto ^oog fj.eydXoto (Boeirp) 
Xaoicriv ^carj Tavvetv, fj.e6vova-av dXot<f>rf 390 

o€^dfj.evot & dpa Toiye ^iaaTdvTeg Tavvovcriv 

368. jaaj^ij? em] lf.dxf) evi Ari- em o<ro-o<] l-jci Toaaav (?) Zeno- 

stophanes. dotus. eV/ 6^ oaaoi alii. 366 lAIAAOS P. ILIAD- 

kvkXoo-, a<f>ap^€ r€ lK[m$ e^yj^ tvv€i ^e t a\oi(f>^ 

woXXcSv iXKovrav, ToivvTai Se re Traa-a ^iairpo' 

&?? opy ei/&« Kai evSa V€Kvv oKiyvj evt XQ>p>j 

ekKeov afxxjiorepoi' fJidXa yap a-(pi(Tiv €?\.7i:€to Bv^og, 395 

Tpa<riv fJ!.€v €pv€iv 'jrpoTi \Xiov, avrap Kyaiolg 

v^ag €7ri yXa(j)vpdg' -Trepi S' avrov [JLaKog optapet 

aypioq' ov^k K Apvjg hao(7(70og ovbk k ^ h^vfifvi 

Tovye toov(T ovo^rair , ovO €i fji.aAa [ji.iv ypKog iKoi, 

To?ov Zeyg- eTT/ IIaT|9o/fAw dv^bpwv re Kai ivircDV 400 

yjfiMTt Tw erdvvacre KaKOv ttovov, ovh* dpa v(o rt 
if}^€€ TldrpoKXov reSvifjora dtof 'Aj^vAAe^f* 
TToXkov yap airdvevSe veav [tMpvavro dodav, 
retyei vvo Tpcccov. ro [i.tv ovnore eXTieTO 6v[uZ 
r€Svd[t.ev, dXka ^coov, eviyjpi^j/ffQevra TrvXyjatv, 405 

caj/ dTrovo<Tr^(r€tv, esre/ ov^e ro eXirero irdfMrav, 
cKTrepaetv TtToXiefjpov avev eaev, ovoe (rvv avTco' 
voXXdKt yap roye [J.firpog eirevSeTO voa-(f)tv aKovcov, 
7} 01 dirayyeXXeaKe Atos [xeydXoto vovj^t/x. 

5v\/ >vr>/ \ / r/ >//i .^^ 

or} rore y ov ot eenre KaKov roaov oaov ervyuyi 410 

[M)TV}p, orrt pd ot ttoXv (ptXrarog coXeS eraTpog. 

O/ ^' ai€t irept veKpov dKayjJieva ^ovpaT^ e)(OVT€$ 
vcoXe[J.es eyxpi^J-^^ovro Kat dXX^^Xovg evdpt^oV 
«&e &€ rtg eiireaKev Kyatchv j^aA/foj^iTOJVWV 
*' » ^iXot, ov [Jjav Tjfjuv evKXeeg aTroveeadat 415 

vyjag eTct yXa^vpag, dXX avrov yoCia [K&Xatva 
vaat ydvot' ro K€v ^[/.iv a(f>ap iroXv Kep^tov etvj, 
€1 TovTOV Tpcoeaat [J.e6vjao[J.ev t7F7ro^d[Mtatv 
darv Trori a^f^erepov epvaai Kat Kv^og dpeaSat. 

"^flf ^e rtg av Tpwcov [jt.eya8v[x.cov ai^vjaaaKev 4!ZO 

« (fyiXot, ei Kai [xoTpa irap dvept rcpe ^a[Ji.^vat ti s 392. kukXoV] KrjK^oi Aristar- 404 — 425. sustulit Zenodo- 
chus. kvkX^ Zenodotus. Conf. tus, solos versus 420 — 423. 
ad A, 21 2. aOereT Aristarchus. XVII. lAIAAOE P. 367 

iraMTOt.g ofjia^, fx.vj "nta rt? epaenco 'TrcXefxoiQ. 

^Of apa Tig elirecrKe, fJiivog S' opcracrKev eraipov. 
ug 01 fJ.ev fx,apvavTO, ai^vipeiog V opvf^ay^Of 
•)(a\Keov Qvpavov Ik€ ^/ alOepog arpvyeTOio' 425 

JWo/ V AiaKi^ao /xa%^$" airdvevQev eovreg 
KXaloVj eireiVifj Trpara 'TrvQeadvjV ^vioy^oio 
ev Koviviai Treaovrog v(f) "EiKropog dv^tpo^ovoio, 
vj fjidv Avrofj.etiov, Aiapeog aKKifj.og viog, 
TToXXa fjiev ap fj.d<jriyi Qoyj eTrefnaiero deivav^ 430 

TToAAa ^e fj.et\t')(ioicri Trpocxvjv^a, TroAAa ^ dpetvj' 
Tw §' ovT d\p eTri vvjag eTri TrXarvv EAAiyo-TrovTOV 
^QeXery^v levai ovr eg iroKefJ.ov fj.er A^^^atovg, 

>,.></ /, / V Sf" f/>>\//3 

«AA ctfCTTe crrijM} fxevei efj.ireoov, vjt eiri rvf/.p(p 

dvepog ecn^KV] redvvjorog vje yvvatKog, 435 

wg fj.evov dacfjaXetog irepiKaXXea ^i(f>pov ep^ovref, 

ovhet evKTKifj.ipavTe Kap^iara' ^aKpva M crtptv 

Qepfua Kara jSXecjydpav 'yafj.d^ig pee fj.vpofj.evoicytv 

yjvto^^oto TroBip' BaXepv) V efJ.taivero '/airvi 

^evyXvjg e^epnrovcra irapa ^vyov dfj.(f)orepco6ev. 440 

/ W V / >5,\ >» / TT - ' 

fj.vpofj.evca d apa raye tOcav eAei^a-e Kpovtcav, 
KtvYfaag &e KdpYj Trpor) %v fj.vB^^aaro 6vfj,ov 

" d ^e/Awj rt a<j)m '^oft.ev IIi^A^i' avaKrt 

/» ~f~5,>>\>/ >>/)/ 
6vv}ro}, vfj.etg earov ayiipa r aBavaro} re. 

^ iva ovcrryiVQKTt fj.er avOpacriv aXye ^'^(yjrov ; 445 

ov fj.€V ydp Tt •irov eartv oi^vpcarepov dv^pog 

'jrdvrcov, oaara re yaTav eirt irveiei re Kat epTrei. 

aAA' Qv fJMV vfj.iv ye Kat apfj.aa-t ^at^^aXeoiatv 

KKTCop Ylptafxityig eTro^^^yjaerat' ov ydp edaco. 

i] 011% aXtg cog Kai rev^e e/et Kai hrev^^erai avrcag', 450 

a^aiv &' ev yovveaat (3aXco fj.evog y^'' ev) Bvfxa, 

ocfjpa Kai Avrofj.€^ovra aaaaerov eK TroXefJ.oiQ 

vyjag eirt yXa<f)vpdg' ert ydp acptat Kv^og opi^co, 

Kreivetv, eiaoKe vyjag evaaeXfj.ovg dcpiKcovrat 

^vyj T vieXtog Koci ctt} Kve<f)ag tepov eX6y]." 455 368 lAIAAOS P. ILIAD. 

"^Of exwwv nmoKTLV eveirvevaev fA€VO$ ^v. 
T« ^' «77-0 ya.ixa.m jcoviyjv ov^oia^e ^akovre 
pil>jcf> ecjtepov Boov ap[/.a [j.eTa T^pooag Kai 'Ayaiovg. 
TOtai S' ot' AvTo/Ae&ft)v ikayeT^ a.yyv[kevog Trep eraipov, 
nnroii; aiaaav csjctt' aiyvTtiog fxeTa yyjvag' 4^0 

pea fjiev yap <f>evye<TKev vvreK Tpcccov opvfxayQovy 
peia S eTiaii^afTKe ttoAuv Ka^^ o[J.iXov oTrd^cov. 
aAA' oyj^ vjpei <j)u>Tag, ore aevaiTO ^iwKeiV 
ov yap 'ncog ^v otov eovd lepca evi bicppcp 

'ey)(€i €(f>opfm(T6ai Kai eitKTyeiv aKeag ntTrovg. 465 

o\pe oe oij fjt.iv eraipog avijp ibev o(puaAfx,oiaiv 
^ AXKifA,^cov, vlog AaepKeog AifLOvt^ao' 
OT^ S' OTTtOev ^i<f)poio, Koi AvTOfx,e^ovra 7rpo(7Yjv^a 
'* AvTOfj.e^ov, Tig toi vv 6eav vvjKep^^ea fSovXyjv 
ev crT^5eo-(7/v e6r}Ke, Kat e^eXero (f)pevag eadkdg', 470 

otov Trpog Tpuag fxdyeat •npcarcp ev ofj^ikcp 
fJiovvog' d^dp TOt eraipog aTreKTaTO, Tevyea &' "EKTcop 
avTog e^cov cufj.otcrtv ayaXkeTat AtaKtoao. 

Tov t avT AvTOff.e^cov Trpocrecf^rj, Atcopeog viog 
** ^AkKifi,€^ov, Tig ydp TOi ^Ayaicov aXkog OfJ.ohg 475 

iTnrcov ddavdrcov eyefj.ev ^fj.y}(riv re fievog re, 
et fi.y] JJaTpOKXog, 6eo(f>tv fLyjarcop dTdXavrog, 
^coog ecov ', vvv av 6dvaTog Kat fj.oTpa Ktydvet. 
aKKa av fj.€V fj.daTtya Kai yjvta atyaXoevra 
de^at, eya> & nnrcov dito^yjaofJMt, o(f>pa fj.dycofJMi.^^ 480 

'^Q.g e<f>aT ,^ AkKifJ.e^cov Se jBoy}6oov apfj. eiropovaag 
KapTraXifxcog fj.daTtya Kat yjvia Kai^eTO yepaiv, 
AvTOfx^cov V aTTOpovae. vovjae ^e <f>at^tfj.og ' EKTCop, 
avTiKa &' Aiveiav Trpoaetf^coveev eyyvg eovra 
*' Atveia, Tpcocov /3ovX.yj<f)ope yakKoyiTcovcov, 485 

456. l-HTTOia-iv — iju] tiTTrojo-* jtAevoc 465. iitiar^eti Aristarchus et 

mo^KvBapa-ec ev^Kc, j avToq 8' OvKv^a,- Herodianus. e-nicfx,eiv Ptoleitiaeus 

TCo^Se /aieT' aOavdroia-t ^e^yjKe Ze- Ascalonita. 
nodotus. XVII. lAIAAOS P. 369 

iTnrw Tw^' evovjaa iro^ooKeos AiaKiOao 

ef 'TToXefA.ov 7rpo<f>avevre avv ^vioyoicri KaKo^aiv. 

Tw K€V eeXTTOtfJiiijv aipvjo-ejxev, el av ye fly/Aoo 

o-co eOeKet^, eire) ovk ocv e(j)Opfji.y}Bevre ye vm 

rXaTev evavri^iov (rravreg it.aye<Ta<yBat' hpyii^ 490 

^£lg e(f>ar\ oy^' aTrt9y]<7ev evf itais ^ hr^yjaao. 
T« &' \9vg ^Yirvp /Soeyjs e/Ay^otevw (OfAov^ 
avv](7t (yrepeTJat' TroXvg V eTteK^fjXaro yaXKog. 
ro7<Tt ^' afxa l^pofxiog re Kat' Apvjrog Oeoet^vjg 
^i(rav afX(f)OTepot' fxoika ^e a(f>icrtv eX.Trero Qvfxog 495 

avr<a re Kreveeiv eXaav r eptav^evag tintovg' 
v^moi, ovV ap ef^eXXov avatficort ye veeaBat 
avrtg air Avrof/ie^ovTog. 6 ^' evl^dfxevog Att Tiarpt 
dXKVjg Kat a6eveog itkyjro <ppevag df/.(f)tfxe\atvag. 
avriKa S' ' AXKtfxe^ovra "Trpoayjv^a, 'TTtarov eraipov 500 

" AkKifxe^ov, ft,v] &07 fioi dTcoirpoBev layefxev tTTTrovg, 
dWa fxd\^ efMrveiovre f/.era(f>pev(p' ov yap eycoye 
^KKTOpa Ylptafxi^yjv fxeveog cr^iyo-ecfia/ oiiw, 
"Tiptv y eit 'Ap^/AA^of KaWtrptye ^y\fKevat nntca 
vwi' KaraKTetvavra, (f>o/3^(j-ai re <jrtyag dv^p<hv 505 

ApyeKov, yj k avrog evt Trpcorot^Ttv aAotyj. 

""Os" eiTrav Atavre KaXkcrcraTo Kai MeveXaoV 
" Atavr , ^Apyeim yjyyjrope, Kat MeveAae, 
yjTOt fji.\v Tov veKpov eTrtrpaTre^ oiitep dptarot, 
afj.(f> avrS) (3e(3dfi,ev Kai dfj.vvea6at (xri^/ag av^pwv, 510 

v£iv ^e ^(aoHaiv dft,vvere vyjXeeg yjft.ap' 
ry^e yap e^ptcrav 7rokefJ.ov Kara ^aKpvoevra 
EiKTCop Aiveiag 6\ ot Tpcooov elatv dptarot. 
«AA i^rot f/.ev ravra 6eoov ev yovvaat KeTrat' 
yjaco yap Kat eya, ra &e Kev Att irdvra fxeX-^aei." 515 

'H pa Kat afj.TteTtaXhv Trpoiet "^oXtyoaKiov eyxpg, 

Kat jSaXev ^Apyjroto Kar dair^a Trdvrocr eiayjv' 

yj ovK eyj^og epvro, Qtairpo oe etaaro yaAKog, 

vetaipy S ev yaarpt ^ta ^coaryjpog eXaaaev. 

Bb 370 lAIAAOS P. ILIAD. 

wf 6 OT av ogvv e^xcov TreAeKvv ai^yjiog avrip^ ^0,0 

Kox(/as e^OTTidev Kepdm ^oog aypavXoLOf 
ha Toifxy} ^ia 7ra(rav, 6 'Se Trpodopuiv epmi^aiv, 
wf ap oye irpoOopoov Ttea-ev VTTTiog ev Qe oi ey^^pg - 
vrj^vioiai fxd?^ o^v Kpa^aivopievov Xve yvTa. 
' EKTcop &' AvTOfJie^ovTog aKOVTia-e ^ovpi (jyaeivw' ^2^ 

aAA /xev avTa toav rjAevaTO '^aAKeov ey^^og 
Trpoaaa <yap KaTeKvxpey to V e^OTriOev ^opv fJiaKpov 
ov^^ei evi(TKifj.<f>6'ri, eTri §' ovpiayog iteKefkv^ff 
eyyeog' evBa V eTreiT dcjjiei fxevog o^pifi^og 'Aprjg. 
Kai vv Ke '^yj ^i(pee(r<r avTOcr^/e^ov copfuyjSi^Trjv, ^^o 

el firfj (X(fi(a AiavTe ^ieKptvav f/.ef/.a(aTe, 
01 p^ yjkQov Kaff Qfi.tXov eTatpov KtKkijcrKOVTog. 
Tovg v7roTap/3rj-aavT€g eyapri^yav TrdAtv avTig 
EiKTOop Alveiag t rjte 'K.pofutog Qeoei^rjg, 

AprjTov ^e KaT avBt A/ttov ^e^aXyfkevov yjTop, 535 

Keifx,evov' AvTOfj.e^<av ^e, 6oSi aTaAavTog Aprji, 
Tev/ed T e^evdpt^e Kai evynsfxevog hrog riv^a 
" y} Vlrj fi.av oXiyov ye M.evotTid^ao BavovTog 
Krjp ayeog fj.e9erjKa, yepetovd Ttep KaTaTrecpvcov." 

'^Hg eiTTcbv eg dtippov ekwv evapa ^poToevTa 54° 

6r}K, av V avTog e^atve, iro^ag Kat xeTpag VTrepdev 
alfJMToeig (og Tig re Xecov KaTa Tavpov e^r^^cog. 

'Ai|/ ^' €7n YiaTpoKkcp TeraTO KpaTeprj vafiivrj 
dpyaXerf "noAvtaKpvg, eyeipe ^e veiKog AQ-^vrj 
ovpavoBev KaTa^acra' Trpoy^Ke yap evpvoira Zevg 545 

opvvfj.€vat Aavaovg' ^rj ydp voog eTpdiceT ai/TOv. 
y]UT€ 7rop(pvper}V tptv 6vrjTo'icri Tavvcra-'^ 
Zevg e^ ovpavoBev, Tepag ef/,fj.evat ^ TroXefxoto, 
^ Kcu y€ifj.(ovog ^vadaXTreog, og pd t€ epycov 
dvBpcoTTovg dveTravaev €7rt %Bovt, fj.rjXa ^e Krj^et, ^^0 

539. KaTaite(pv(JOV Aristarchus. schol. : T»ve? cv^e ypdcpova-t, quod 
Alii igitur Ka-vazi.(\>vav. de Zenodoto ipso seepissime di- 

545. afleTerZenodotus. Addit citur in seholiis. XVII. lAIAAOE P. 371 

^v<x€T 'Ap^a/wv eSvog, eyeipe ^e (jbSra eKaaTOV. 

irpSiTOV &' ^hrpeog vlov eTTOTpvvovcra Trpocrvjv^ay 

i(p6ifAov MeveAaov — 6 ydp pex 01 eyyvdev rjev — 

eia-afjiev'^ ^otviKi ^efxag koi aTeipea (pcov^v ^^^ 

" cro) fj.h ^rji MeveAae, KaTTj^peiv} Kai oveidof 

eacreTai, e't k 'Aj^^A^oc a.yavov TrtaTOv eTaipov 

retyet vito Tpccav Ta^^^eeg Kvveg eXKvjaovatv. 

aAA ej^eo KpaTepcog, OTpvve oe Kaov aTravTa. 

Tyjv ^' aiiTe irpoaeetne Poyjv ayadog MeveAaof 560 

*' $om^, arra yepate TraXatyeveg, ei yap ^AStjv/j 

^off] KapTog efxot, /3eAe«v S' airepvKot epa-^V 

Tcp Kev eycoy iBeKoif/^t TtapeaTafi.evat Kat afLwetv 

TJaTpoKXcp' fj.aXa ydp fj.e Gavav ea-efJ.da-aaTo BvfLOV. 

aAA' "EiKTap irvpos aivov 'e^^ei ff.evog, oy&' aTrok^yet ^6^ 

'/aXKcp Ovjtocov Tco yap Levg Kvtog OTra^et. 

""Os- <f)dT0, yrfifiaev §e Bea yXavKcimtg ^A6rjvr], 
OTTt pd 01 Trdfj.7rpQ>Ta Beav yjpyjaaTO TrdvTCov. 
ev ^e ^tyiv cofJ.otai Kat ev yovveaatv eQYfKev, 

Kat 01 fJ.vifjg 6dpaog evt aTrjQeaatv evyJKev, 570 

oyre Kat epyofnev/} fj.d\a Tcep yjioog dv^poff.eoto 
iay(avda ^aKeetv, Xapov re ot aifL dvBp^TtoV 
Totov fxtv Bapaevg rrX^ae cppevag dfJ.<f)tfj.eXaivag. 
/3^ &' eTTt YlaTpoKKca, Kat aKOVTiae ^ovp) ^aetvSo. 
eaKe §' evi Tpcoeaat Uo^yjg, vtog 'HeTicovog, 575 

d^vetog r ayaQog re* fux,XtaTa &e ft.tv r/ev "KKTCop 
'^Yjfj.ov, eTret 01 CTaipog evjv (f)iXog elXainvaaTyjg' 
Tov pa KaTa ^coaTVjpa (SaXe ^avQog M.eveXaog 
dt^avTa (po^ovhe, ^tavpo ^e yaXKOV eXaaaeV 
OovTryjaev de ireacov. drap ^Arpeidvjg M.€veXaog 580 

veKpov vireK Tpcocov epvaev fj.eTa edvog eraipcav. 
' EKTopa & eyyvQev laTdfj.evog coTpvvev ^AiroXXcov, 

582. EKTopa — ^"AttoXawv] "EK-ropa Se (jtpeva ^Toq^Aprn OTpvvt [AiTeKOuv 
Zenodotus. 

B b 2 372 lAIAAOE P. ILIAD. 

^aivoTTi ^Aa^ia^T] evakijKiog^ og ol a.ita.vra>v 

^eivav <j)i,ktaroi; 'icrKev, ^K^v^oOi oiKta vaim' 

\rw fJiiv eeiaaixevog 7rpo(je(f>rj eKaepyog 'ATToAAcyy] 585 

" Ekto^, rig K€ a er aXXos Ap^a/wv rapfS-^aeiev ', 

olov Viri MeveAaov VTterpeaagy 0? ro irapog irep 

fJMXSaKog ai^^Qjiyjrvjg' vvv S' oiyerai olog deipag 

veKpov vTreK Tpcooiv, aov ^' eKrave Tnarov eraipov, 

erxBXov evi Ttpo^ayoKXi, IIo&^v, vlov 'Her/wvof. 590 

''£ig (f)OLrOi rov ^' axeog vecfieXi^ eKaXvxpe fxeXaiva, 
/3yj ^e ^ia Trpofxdy^uiv KeKopvdfxevog aiSoTri y^aXK^. 
Kai ror apa sLpoviOyjg eAer aiyioa avdaavoeacrav 
fjiapfi.ap€V}V, l^yjv ^e Kara vetpeea-a-i Kd\vrpev, 
darpdipag ^e fi,d\a fJi.eydX' eKrvTte, t^v S' eriva^ev, 595 

viKV]V ^eTpaeaai ^i^ov, €(po(3y]a€ ^"Aj^a/oyf. 

Ylpoorog n^veAewj- liioiariog yjpxe ^o^oio. 
pX^ro yap wjotov dovpi, 7rpoa<a rerpafj.fj.evog aiei, 
aKpov emXiybriv' ypav^ev oe 01 oareov ay^ig 
al')(p.y) UovXv^^dfJiavrog' ydp p efSaXe crp^eSov eA^wv. 600 
A^iVov aii0' KKroop a-)^e^ov ovraae y^lp eTtt Kapitta, 
vlov ^ AKeKrpvovog fj.eyaBvfj.ov, Ttavae &e ^(dpfj.yjg' 
rpeaae ^e TtaTtrvjvag, eitei ovKeri e^Ttero 6vfj.(a 
eyyrpg eyjcv ev %€ipi fj.ayy}aea6ai Tpweaaiv. 
''EiKropa S' 'l^Ojaeveyg- f/.6ra Avjirov opfJ.y}^evra 6q^ 

(3e^KyjKei OcopyjKa Kara arrfiog itapa fj.a^ov' 

' ^~<M5/ 5>. ^5>/ ^5>''/^' 

ev KavAa eayv) ooAf)(ov Oopv, roi epoyjaav 

TpSoeg. 6 S 'I^o^ev^o? aKovnae AevKaXi^ao 

^t<ppa ecjjearaorog' rov ff.ev p^ atto rvrSov af/.aprev' 

avrdp M.y]piovao oitdovd 9 Tivioypv Te, 610 

Koipavov, og p' €K AvKrov €VKrtfj.€vr]g eiter avr^ — 

Tre^of ydp rd Ttpcora KtTtm veag dfj.(f)iekiaaag 

595. TVjv] y^v Zenodotus. chus, nisi is toi Se ^ovjo-av scri- 

603. e?.7r£To Aristarclius. 5jX- psit, omisso, ut solet, etsi non 

ireTo alii. constanter, augmento. to< S* e- 

607. Tot §' ifSQTjaav Aristar- <po(37i$ev alii. XVII. lAIAAOS P. ' 373 

^At/^e, Kai ue Tpuxj) i^eya Kpa.tag eyyvdXi^ev, 

€1 fjiyj Yioipavog coKoc iio^wKea.g Tjkaa^ev mirovg' 

KOi TOJ (MV (pdog ^XBev, a/xvve ^e v^Aee^- yjfJiap, 615 

avTog &' eoXeae 6v[xov v^j) ' EKXopog dv^pocf^ovoio — 

TQV paK vTto yvad(xoio Kai ovaTog, eK ap oOovTag 

tocre '^opv irpvfAVOV, ^ia §e yXaxxfxav Tafxe fxecravjv. 

vjptTre e^ oxeav, KaTa ijvia %eyev epage. 

Kai Taye Myjpiovrig eXa/Sev '^eipeaai cf^iXyjcriv 620 

Kvxpag Ik Tre^ioio, Kai 'I^Ojaev^a irpoarjv^^a 

" fxdcTTie vvv, eicog Ke 6oag eiti. vyjag iKVjai' 

yiyvaa-Keig ^e Kai avTog ot ovKeTi KdpTog ^AyaiSov. ' 

'^Q.g €(f)aT, 'l^ofn,ev€vg ^' ifuaaev KaXXiTpf^Qxg nnrovg 
vvjag eTTi yXa(f>vpdg' '^yj yap ^eog efxireae QvfhSi. 625 

OvV eKa& A'iavTa fxeyaX^iTopa kou MeveAaov 
Zeyf, ore ^ Tpaea-a-i "^itov eTepaXKea vik^^v. 
TOtai Se fxvdcov ^pj^e fxeyag TeXafJiavtog Aiag 

cc * ' 3/5. / \ i\ /^ / / » 

co •TTomi, vfifi fxev Ke, Kai og fkoka vrpciog eaTtv, 
yvotti OTi Tpweaat Trarv/p Ttevg avTog dpyjyei. 630 

Tcov fj,€V yap irdvTcov ySeAe aTiTeTat, oa-Ttg d^peiYi, 
vj KaKog 7} aya6og' Zevg S efHTrvjg irdvT t6vvet' 
vjfuv avTCog Ttaatv ercoata TriitTet epa^e. 
aAA ayeT, avTOt Trep <f>pa^ooff.e6a f/JrjTtv apia-TYjV, 
vjfxev OTTCog tov veKpov epva-a-ofnev, yj^e Kat avTot 6^^ 

ydpfiM (f>tXotg eTdpota-t yevcofJi€6a voa^TYjo^avTeg, 
ot Ttov oevp opocovTeg aKvjy^eoaT , ovo eTi cpaatv 
EKTopog dv^po<f)ovoto fj^evog Kcci 'xetpag daTiTovg 
rr/vj<jea^, aAA' ev vvjvat fxeXaivvjatv Treaeeadat. 
etv} oaTtg CTaTpog ditayyeiXete TdyiaTa 640 

WvjXetovj, €7ret ov fxtv oiofj.at ov^e 7re7rva6at 
Xvypvfg diyyeXivfg, OTi ot <f>iXog ajXe6'' CTaipog. 
aXX ov TTV] ovvafjiat iMetv TOtovTov ^Ayatcov' 
vjept yap KaTeyovTat ofJMg avToi re Kat tTntot. 

631. a^e/oj] Schol. : t^iitf li- 637. Seu/j' Aristarchus. vvv 
xS«j Koi atpet^. alii. 374 lAIAAOS P. Ltv TtaT^p, aAAa (7v pvcrai vir iiepog viag Ayatm, 
TTOiyjcov S' aidpyjv, Sof S' 0(f)6a\fXQicriv i^eadai' 
«/ de <pa€i Kai oMa-(7ov, enei vv roi evaoev ouTWf. 

"■Of ^«TO, Tov ^e TraTvjp oXo(j>vpaTQ '^aKpvyeovTa' 
avTiKa S lye^a joiev (XKe^aaev Kat aTrSxrev o^/j^Aiyv, 
TjeXiof S eTreXaf/Ape, /Jta%^ S' eTr; Traca (paavdyj' 
Kat TOT ap Kiag e/Tre ;So>;v ayaQov MeveAaov 
" cTKeTrreo vvv, MeveAae ^iorpe(f>eg, ai Kev i^yjai 
^caov €t' 'AvT/Aop(;ov, f/.eyaOvfj.ov '^earopog viov, 
orpvvov &' A^;A^i' ^ai(f)povi 6a(7<Tov lovra 

> ~ r/ t / e ^ ^ / /•» V. /v) t ~ )j 

e/^€/v ott; /sa o/ ttoAi/ (piATarog coAea eraipog. 

*Of €(f)aT, oy^' a7ri67}(7e (3qyjv ayadog MeveAao?, 

^~ ^j j/ f/ / . / j \ /^ 

p^ 6 ;eva/ cuf T/g- re Aecov aito [xecrcravAQiQ, 

r/ j » \ V / / J V ^ ' ' /lA* 

0(TT eTre* ap k€ Kafx.'j^(ri Kvvag r avopag r epeSi^cov, 
oire fx.iv ovK eiaai jSoav eK itHap eXecxQat 
Trdvvv^Qi eyf^(T(xovreg' 6 he Kpetm epari^av 
i$vet, aAA' ovrt vpvicr^ret' Bafx.eeg yap aKOvreg 
dvrtot d'i(T(XQV(ri Spaa-eidcov aTto '/etpm, 
KatOfJ.evat re ^erat, rdcrre rpei €(T(rvfj.evog Ttep' 
vjcoBev S' d7rQvoa(f>tv e/Syj reriYjort Bvfj.(o' 
wg diro TlarpoKXoio /3oy]v aya6og MeveAao? 
^ie TroAA' deKcoV Trept yap 'bie fj.y} fxtv ^A^atol 
dpyaKeov Trpo (po^QiQ eXcop ^t^iotcri XiTrotev. 
TToAAa Se M.y]ptovy] re Kat Atdvrecrcr eTrerekXev 
" AiavT, ^Apyetcov ^y^rope, M.yjptovy] re, 
vvv rtg €vy]€ty]g Y]arpoKX-i^og ^etXoTo 
fLVi^crdcrdca' iracrtv yap eTrtararo ft.etAfyog eivat 
^ajoff €wv* vDv av Bdvarog Kat fj.olpa Kiydvet^^ 
^Q,g dpa (fxovrjaag dire^y] ^avSog MeveXaog, 
7rdvT0(r€ irairraivcov (ocrr aierog, ov pd re (f>a(rtv 
o^vrarQV tepKecrBat vrrovpavtcov Trereyjvcov, 
ovre Ka) v^poff eovra iro^ag ra^^^vg qvk eXa6e irrh^ 
6dfM)co VTT dfJ.(f>tKOfJ.cp KaraKetfJievog, dXXd r eir avrca 
658. K6 Ka/A7)(r«] "y^. KeKcii/.rta-i. ILIAD. 

645 650 655 660 66s 670 675 XVII. lAIAAOS P. 375 

eacrvro^ Kal re {xiy wKa XajSwv e^eikero 6v[xov. 

«j- Tore (To), MeveAae ^toTpecpef, oa-a-e (f)aeiva 

itavToae htveiadvjv TroXeav KaTa e^yog eTatpcov^ 680 

ei TTOv "Nea-Topog viov eTt ^ceovTa /^o;o. 

Tov ^e fJid>C ai\f evovjae fxoexvjg hr dptarepa Trdavjg 

dapa-vvovS' eTapovg Kat eTtOTpvvovTa ixayeaOat. 

dyxov V iaTdfj.evog Trpoae^py} ^avdog MeveXaog 

" ^AvTiXoXi €t ^ dye ^evpo, hoTpecpeg, ocppa TrvQvjai 685 

kvypvjg dyyeXiYig, ^ fxyj acpeXXe yeveaBat. 

v^fl fiev <re Kat avTOv oiofxat eiaopomra 

yiyvooaKeiv ort 'jr^fm 6eog AavaoTat KvKtvQet, 

viKV} &€ 'Tpacav' TrecpaTat ^ ooptaTog Ayatm, 

TldTpoKXog, fX€yd\y] Se ttoSvj AavaoTai rervKrai. 690 

«AAa av y ahij hrxt^i, 6em eTri v^ag Aj^aiwv, 

eiTreiv, at K€ rdxio^Ta veKvv eyri v^a aacoay] 

yvfAVOv' drap rdye revye ep^e; KopvSaiokog ' FiKrcop.' 

'^D>g e^ar, 'AvriXoxpg ^e Karearvye fwQov aKOva-ag. 
Vifiv ^e /x,/v dfx(j>aaty} eTreccv Xd(3e, tw ^e ot oaae 695 

^aKpvo<f>t irkyjaQeVj GaKepyi ^e oi ecrj^eTO (f^cov^. 
dX\ ovh ag MeveAaoy €(f)y]fxoavvyjg dfJLeXyjaev, 
pyj oe oeetv, ra Oe Tewp^e afXvfJi,ovt ocoKev eratpcp, 
AaoooKco, og 01 a^j^hov earpecf^e fi^cavvyag fjnrovg. 

Tov jtxev '^aKpvyeovra Tro^eg <pepov €k noXefKOio, ^oo 

Y[.y\keity\ ^Kyt^i KaKOV emg dyyeXeovra. 
of^' apa aoi, MeveAae ^torpe^feg, yjBeXe Bvft.og 
T€ipof/.evotg erdpotaiv dfj.vvefxev, evdev aTr^A^ev 
^AvrtXoxpg, fneydXy) ^e TTody} TlvXioiatv ervxSri' 
aAA' oye roTatv f/.ev Qpaavf^i^ea ^ibv dvrjKev, 705 

auTOf V avr eiri TlarpoKXcp yjpcoi (Sef^yfKei, 
aryj ^e •jrap' Atdvreaai Becav, eiOap Se Trpoayjv^^a 
" KeTvov f/.ev ^yj vyjvah emTrpoeyjKa doyjatv, 

6Si. t^ojo] Sic ot ocTio T'?? a-yfi- 688, KvKivdet Aristarchus, kv- 
X?s : sed Aristarchus j'8oiTo. Alii KivleT alii, 
Hdoivro. 376 lAIAAOS P. ILIAD. tKBeiv e/f 'Aj^/A^a iio^ag TayvV ovM fAtv oico 

vvv tevai, fxaXa Trep KeyoKaiu&iov^FiKropt ^icp' 710 

ov yap TTCog av yvixvo^ ecov Tpaea-crt fJLo/^^oiTO. 

yjfJieTs &' avTOt Trep (ppa^cofJLeBa fA^riv aptcfTyjV, 

rjfj^v oTtcog rov veKpov epvcy<xofj.ev^ vi^e Kat avrot 

T^pcocov ef evoTrv}g BavaTOV Kat K^pa <f)vyafJi.ev' 

Tov ^' yjfx^t^eT eTcetTa fxeyag TeAa/Awv/og- A\ag 7^5 

" TiavTa KaT aicjav eefTreiT, ayaKkeeg co MeveAae* 
aXAa (Tv fj.ev Kat M.vjptovyjg viro^vVTe jtxaA.' coKa 
veKpov aeipavTeg (pepeT eK ttovoV avrap oTTtaOev 
va>t fn.ayri^cj-ofxeda l^pcoatv re Kat "EKTopt &/w, 
icrov 6vfj.ov eyovTeg ofj.cavvfJ.ot, ot to irapog Trep ^0,0 

fj.ifj.vofj.ev o^vv Apfia itap ak\y]kotcn fJ.evovTeg." 

''Q.g e^afl', 01 S' apa veKpov aito '/Bovog ayKojQovTO 
vipt fj.aXvc fj.eyaXcog' em ^ laye "kaog OTrtcxdev 
TpcotKog, cog ei^ovTO veKvv aipoVTag 'Ay^atovg. 
t9vaav &e KwecrcTtv eoiKOTeg, otT eirt Kaitpcp 725 

[3Xyjfj.evco ai^cocrt Trpo Kovpcov Qyjpy^TVjpcav' 
ectjg fi.ev yap re Seovcrt ^tappaTcrat fj.efxacoTeg, 
aXX' ore ^i^ p' ev To^icrtv eXi^eTat akKi TreTrotBcog, 
a\p T ave^^^copyjcrav &;a t' erpecrav aXkv^^tg aKkog. 
ag Tpmg etcog fxev ofj.tko^ov alev eirovTO, 73° 

vvacrovTeg ^i(f)e<rtv re Kai ey^crtv afjixfjiyvoiaiv' 
akk* OTe &07 p* AtavTe fii.eTaaTpe(f>6evTe KaT avTovg 
aTatyjaav, tcov ^e TpaTreTO Xpcog, ov^e Ttg eTkyj 
TTpoaaco ai^ag Trepi veKpov tyjptaaaBat. 

"^Qig oty efj.fj.efJmaTe vckvv <f>epov eK 7rokefJ.oto y^^ 

vyjag eTri yka<f>vpcxg' eiri &e 7rTokefj.og TexaTO a<f>tv 
aypiog yjvTe irvp, to t e7reaavfJ.evov itokiv av^pciv 
opfj.evov e^^atcfyVYfg <f>keye6et, fj.tvv6ovat ^e oiKot 
ev aekai fj.eyakci> to eirtppefj.et tg avefj.oto. 
ug fj.ev To7g tinrcov re Kai av^pcov ai')Qj.yjToicov 740 

a^oyj^oyf opvfJMybog eTryjiev epyofj.evotatv' 

721. f/i.ivovTe{] [A€uavT€ Aristophanes. XVIII. lAIAAOS S. 377 

01 S', (oaO^ r][Ji.iovot Kparepov [/.evog afx.<f)t^akovT€g 

e\K(0(T If opeog Kara iratTraXoeo-cj-av arapTrov 

^ '^OKQV ^\ hopv fx,eya v^tov' ev ^e re Ov[A.og 

retpeff ofJ^.ov KafxAro) re Kai i^piS (nrev^^ovrea^rtv' 745 

wf oiy €fx,fji.efAa(ore veKvv (f>€pov, avrap oTrt^rBev 

Kiavr \(r/averffv, cocrre Trphv icr^x^dvet v^^cop 

vK^fjetg, 'Tre^ioto ^taTrpv(rtov rerv^vjKag, 

ocrre Kat i(f)6tfx.(ov Trorafj.av aXeyeiva peeOpa 

Kryetf acfjap ^e re ira^Tt poov Tre^/ov^e rt6y}(7tv y^O 

wAa^ctfV ov^e ri fitv aQevei' pvjyvv(rt peovres' 

u)$ atet Atavre fJ.dyrjV dveepyov omcrcra} 

p(0(i)v ot afj. eirovro, ov(o b ev roiai ft.aAt(rra, 
Kivetag r ^A.y^t(Ttd^v]? Kai (ftat ttfxog * EKr(op. 
rav S', (otrre ^papuv vecftog ep^^erat vje KoKotav, 755 

ovKov KeKX^yovreg, ore Trpoi^oiatv lovra 
KtpKov, re (Xfj.iKp^(Tt (f)Ovov (f)€pet opvi6e(T(Ttv, 

AV»f»*5/ \ f/T;i ~ 5 . 

(og ap vir Atvet(X, re Kat EiKropt Kovpot Ayaioiv 

ovXov KeKXviyovreg t(Tav, X-^dovro ^e '/dpfx.fig. 

TroKKa &e revy^ea KaXa ireaov irepi r dft.(f>t re rd(f)pov ^6o 

(fj€vyovr(ov AavaaV 7roXefi.ov ^' ov yiyver epcov]. 2. 

OTrXoTTOua. 

''D.S ot fjiev fxdpvavro tefx^g irvpog aiBofxevoto, 
AvrtXoypg §' ''AyjiXrji Trd^ag rayvg dyyeXog ^Xdev. 
rov evpe irpOTrdpotBe vem op6oKpatpd(ov, 
ra (f>pov€ovr dva QvfMV a 'trj rer€Xecrfj.€va ^ev 
oyPvja-ag o dpa eiTre Trpog ov fj.eyaX'qropa BvfJLOv 
" (0 fx.01 eyco, ri r ap a.vre Kapr]KOfJ.d(ovreg ^Ayato) 
vrjvatv €7rt KXoveovrat drv^dfx.evot ireYtQio ; 

75 i • Tt Aristophanes, zi alii. 378 lAIAAOS S. ILIAD. 

fjJi] S^ fxoi T€Xi<T(oa-i 6eot mKo, K^^ea QvfuSi, 

<ag TTore [xoi jW,^T>j/? ^i€7r€(f>pa^€, Kai fji,oi eeiTrev 

yivp fj.it ovcov Tov apKTTov €Ti ^mvTog kfJieTo lo 

yepcriv vtto Tpcacov keirpeiv <f>dog vjeXiQio. 

rj fAa\a hyj TeBvqKe MevoiTiov a\Kifi.og vlog, 

(xy^eTKiog' rj t eKekevov d7rco(rdf/.€vov &^ibv Trvp 

aip eiri vrjag ifAev, fJLvjS" EKTopi i(pi fxd-^^eaSai. 

Eilog 6 Tavff wpfjiaive KaTO. (ppeva Kai KaTa 6vfJiov, i^ 

TO(f>pa 01 eyyvBev ^A^ev dyavov 'Necrropog vlog, 
^aKpva BepfJia j^ewv, ^dro ^ dyyeXivjv dXeyeiv^v 
" (0 fj.01, Tivjkeog vle ^a'i(f>povog, ij fJi.dXa XvypYjg 
Trevaeai ayyeXifig, rf fjjif] ctxpeXXe yeveaBai. 
K€iTai YidTpoKXog, veKvog §e ^y) dfJ.^pifjAypvTai 30 

yvfj.vov' drap rdye Tev^^e e^ei KopvBaioXog' EKTcopJ'^ 

"^Clg (f>dTo, Tov S' o^eog ve^f^eXvj eKdXvxpe fneXaiva. 
dfj.(f>0TepYi(Ti ^e xep(rtv eXm koviv a}6aXoe(x<yav 
yevaTO KaK Ke^aX^g, yapiev V yjcryvve TrpocrcoTrov' 
veKTapecp ^e yiToovi f/.eXaiv' dfj.(f>t^ave Te^f^pv}. 2^ 

avTog V ev kovivjcxi fJ.eyag ft.eyaXco(TTt Tavvadetg 
KeiTO, (f>iXv]a-i te yepa-t KOfJ.v]v yjayvve tai^cov. 
df^coa) &', ag ^AyiXevg Xvjia-a-aTO TldTpoKXog t€, 
6vfj.ov aKVjyefi.eyat f/.€ydX' laypv, Ik ^e 6vpa^€ 
etpafx/iV dfjj(f> 'AytXvja ^a'i(f>pova, xepa-i ^e iraa^at 30 

(yTVjBea TceTtXvjyovTO, XvBev ^ viro yvla eKdtjTvjg. 
^ AvTiXoyog &' eTepcoBev otvpeTO td^pva Xei/Scov, 
"XeTpag eycov ^AytX^og' S' ec^reve Kv^dXtfj.ov Kvjp' 
tettte yap fj.v] XatfMV ditoTfKvjl^ete at^Yjpcp. 
a-fj.€p^aX€ov ^' cofico^ev' aKovae ^e TroTVta fL^Tvjp 35 

•y]fj.evyj ev (SevBea-atv dXog Tiapa Trarpt yepovrt, 
KWKvaev T dp eireiTa' 6eai ^e fj.iv dfj.(f>ayepovTo, 

10. T I . aberant ab editioni- «»// Uvai editiones nonnullge. 
bus Aristopbanis et Rhiani. 34. a7roT/>f^|e<e Zenodotus. a- 

1 4. aip itii vvjai; if/,€V Aristo- TtaiA-^a-ete Aristarchus, 
phanes et Aristarchus. v^aq eV XVIII. IAIAA02 E. 379 

irao-ect oaoct Kara ^evdo^ aKog l^y}py}'i^es ijaav. 

[evfl' ap^ etjV TXavKvj re QaXeid re Kv[j.o^oKy] re, 

Ni^aai'^ YTreico re Sov] AKirj re (SoaiTri^, 40 

KvfAoSov} T€ Kai 'AKTaii^ Kai AifJJViopeia 

Kai MeXiTyj Kal laipa Kai ^ Afj.(f>iQo'q Kai ^Ayavrf, 

AwTOJ re n^&JTco tc ^epovad Te AvvafJievy] re, 

Ae^afj.evv] t€ Kai AfLt^ivofKvi Kai KaXXidveipa, 

Acopif Kai TiavoTn} Kat dyaKXeiTy] TaXdTeia, 45 

^y]fj.epT'f]g Te Kat 'Atpev^y]^ koi KaXXtdvaaaa' 

evBa V €Y]V KXvfj.evY] 'laveipd t€ koi ^ldvaa-aa, 

yia7pa Kat ^D>pei$via ev^jrXoKafj.o^ r ^Afj.dd€ta 

aXXai 6' dt Kara (3evBog dXog NY]py]i^e$ •}](xav^ 

twv ^e Kai dpyv(f)€OV tcXvjto (T^reof* ai ^ afxa Traaat ^o 

aTyjBea 'TreirXyjyovTO, 0€tz? V hl^yjp^^e yooio 

" ;:AuT€, Ka(rtyvy}Tat Ny]pvj'^eg, 0(f>p eii Tracrat 

€tO€T aKovovcrat ocy efj.<a evt K-^bea Uvfj.(a. 

ft? fj.ot €yu> &€;A^, co fj.01 ^va-aptaTOTOKeta, 

i^T eTre^ ap t€Kov vlov dfj.vfj,ovd re Kparepov tc, 55 

e^oyov y^pcacav' V dve^pafj.ev epvei iaog' 

Tov fj.€V eycb Spexpaaa, (f)VTOv ag yovvw dXcoi^g, 

VY}vatv e7Ft7rpoey}Ka Kopcoviatv IXiov eiaco 

Tpcoat fJM'/v]aofJ.evov' tov ^ ov^y^ vTco^^e^ofj.ai avTtg 

o'iKa^€ voaTV}aaVTa, ^ofJ.ov IToyAoyibv eJcro). 60 

0(f>pa Q€ fxot gcaet Kat opa (paog i]eXioto, 

dyyvTat, ovte t/ 01 '^vvafj.at y^atafjJffaat lovaa. 

dX)C eifj^, o(f>pa t^cofAt (f>tXov T€Kog, y]V er^raKovaco 

OTTi fii.iv iK€TO irevBog dito %ToX€fj.oto fLevovTaV 

"^Of apa (f>covy]aaaa XtTre aneog' a/ ^e avv avTvj 65 

daKpvoeaaat 'taav, Trept ^e a(f>tat KvfJM BaXdaav}g 
pv}yvvT0. Tat S OTe ^^ Tpoiv^v epifScoXov ItKOVTO, 

39 — 49- oiOeTovvrai et, ut 40. 6' omisit Aristarchus. 
schol. annotavit. •npo-^Bhrivra.i Koi 44. Ae^afAiv/i] Ae^^a/^ev^ qui- 

irapoe. Z'/j»'o5ot^, nec legebantur dam. 
in editione Argolica. 53. evt'] Ui Aristophanes, 380 lAIAAOE S. ILIAD. 

a,KTV)V eia-avePaiVQV htKryepa, €v6a 6afji,eiai 

yivpfXii^Qvm eipvvro veeg rayvv afji^ ^AyiKyja. 

Tc3 ^e ^apv urevayovxi irapiaTaTo itOTVia [JiyjTVjp, yo 

o^v de KaKva-aa-a Kdpyj Xd(3e Ttaibog evjog, 

Kai p' o\o(f>vpoft,evYj eitea iiTepoevra Trpoavjv^a 

" reKvov, Ti KXaieig ; t; ^e ae (ppevag iKero 'TtevBog ; 

e^avta, fny) Kev6e' ra fiev ^i$ roi rerekecrrai 

€K A;of, wg- apa ^yj Trpiv <y evyieo xetpag dvaayhv, 7^ 

Trdvrag eTTi 'TrpvfLvyiaiv dXyjfj.evai vlag ^Ayaiav 

aev eiri^evofi.evGvg, 'TraBeeiv r deK^^Xia epya. 

T*^v oe [3apv arevdy^v itpocre^y] Tro^ag wKvg 'Aj^/AAeiis" 
" fi-yjrep efj^yj, ra fx.ev ap fj.01 ^OXvf/JTriog e^ereXeaa-ev' 
aAXot t/ //.oi rav r^og, eTtei (fjikog wAefi' eraTpog, 80 

TldrpoKXog, rov eyw Ttepi Trdvrav riov eraipcov, 
hov efxrrf Ke^fjaXyj' rov d-n^Kecxa, reir/ea V "EKTcop 
^"Yjcoa-ag dire^vae TreXapia, davfia iMaSai, 
KaXd' ra fj.ev Il^X^i' 6eoi ^oaav dyXaa ^iapa, 
vjfjMTi rw ore cre j3por€v avepog €fj.(Ba\ov evvyf. 85 

aiB^ 0(peXeg crv fj.ev avBi fj-er dBavdry\g dXiyja-iv 
vaieiv, UyiXevg ^e Bvyjryjv dyayea-Bai aKOiTtv. 
vvv , iva Kai aot Trevdog evt (ppecn fujoiov etyj 
Trat^og d7ro(f>Bifj.€voio, rov ov^ virote^eai avng 
oiKaOe vo(Tryjaavr , eirei ovo efj.€ avfAog avcoyev 90 

^coeiv ovS' dv^pea-a-i fj.eTef/.fj.evai, ai Ke fj^ "EKrcop 
Trpoorog efJ.S) vtto ^ovpt rvTre^g dito 6vfj.ov oXeaa-yi, 
TlarpoKXoto &' eXcopa M.€VOirid^eco d7roria')^J 

Tov S' auT€ TTpoa-eeiTre Serig Kard ^d^pv yfeovaa 
^^ aKVfj.opog ^17 fj.Oi, reKog, ecraeai, oV dyopeveig' 95 

avriKa ydp rot eTcetra fj.eG' ' KKropa 7tOTfj.og eroifJ.ogi' 

Tyjv he fj.ey oy^B^fjaag 'jrpocre^y} Trohag aKvg ^A^viXXevg 
" avriKa reBvaiyjv^ e^iret ovk ap efj.eWov eraipcp 
KTeivofj.evcp eitafJAJvai' fhev fiAXa ryjXoBt ■yrdrpyjg 

86. ai6''] u; apud Apollonium Dyscolum.. XVIII. lAIAAOS E. 381 

€(f}diTf €fj!.€io ^€ ^^<rev oip^f oiX/iT^pa yeveadai. loo 

vvv V, €Tt€i ov v€0[xai y€ (pikyjv eg- TraTpida yaiav, 

ov^€ Tt YlaTpoKX<p yevofxi^v <f)ao$ oy^' €Tapoi(nv 

Tols aXKoig, o^i ^yj iroXi^g ^dfxev' EKTOpi ^ia, 

dXk ^fmi Trapa vyjva-iv €Tw<tiov ay^og apovprjf, 

TOiog ecbv olog ovTig ^Pir^im yakKoyjTmm 105 

ev TioA^ixia ayop^i de t a[X€ivov€g €iat Kat aAAot. 

ag epig €K T€ aecov €K t avapcoTrwv aiioAoiTO, 

Kat '/pXog, 0(JT ecpi^t^Ke %oXvcf)povd Ttep yakeTr^vai, 

ocrT€ iroXv ykvKim fJi.€kiTog KaTak€t/3ofji.evoio 

dv^pm €V (JTyjBea-atv de^eTai TjvTe KaTTVog' iio 

ag €/*€ vvv eypkwaev dva^ dv^pm 'hyafj.efx.vm. 

dXKa Ta fj^ev TrpoTeTvyOat edaofxevj dyyvfx.evoi Ttep, 

Svfjiov evt (jTyiBe(T(Tt (ptXov ^afj.d(7avT€g dvdyKTj' 

vvv ^ eifj^, o^pa (ptk/jg Ke^aXyjg oXeTyjpa Ktyei(i) 

'FiKTopa' KVfpa §' ey(b totc M^ofj.ai, OTnroTe Kev ^^ II 5 

Tievg eOeky] Tekecrai ^^' dOdvaTOt Qeoi dXkoi. 

ov^e yap ov^e /Siyj HpaKXyjog cfivye Kyjpa, 

ocntep (fjtkTaTog €(tk€ Ait Kpovimt dvaKTt' 

dXkd e yiolp e^dfxacrcre Kai dpyakeog yokog"iipy]g. 

wg Kat eym, ei &^ fi.ot 6fj.oiyi f>.oTpa TeTVKTat, 130 

Kei(TOfj^j eiret K€ ddvco' vvv de Kkeog €(r6kov dpoifj.^^v 

Kat Ttva Tpicii<^m Ka) Aapdavi^m l3a6vKok7rm, 

afj.(f)0Tepyi(7tv %epcrt itapetdm dirakdm 

^dKpv ofJ.op^afj.evy}V, o^ivlv (jTOVay^crat ecf^eiyjV 

yvoTev S' cog &*/ ^yjpov eya iTok€fJ.oto TreTravfj.at. 135 

fxi^U fj.' epvKe fJ.dxn?> (fnkeovcrd Trep' ov^e fxe Treicretg.'" 

Tov § y]fx.eif3€T eireiTa 6ea &€Ttg dpyvpoTre^a 
" vat ^yf TavTa ye, TeKvov, eTy\TVfj.ov' ov KaKov ecjTiv 
Teipofj.ev6tg eTdpoicriv dfj.vvefj.ev al-irvv okedpov. 
akka Tot evTea Kakd fj.eTd Tpaecraiv eypvTat, 130 

yakKea fJMpfj.aipovra' t» fj.\v Kopvdaiokog^EKTCop 

100, up^i; fuit ey Tor? elKaioti- 124. «Sjvov Aristarchus. aSi- 

poti. apeu Aristarchus ut H, 485, va alii. 382 lAIAAOE S. IJilAD. 

avTog ey^m (a^otaiy ovyaXXerai' ovte e (j^yjfJ^i 

^yjpov €7ray}Mi€Ta-6ai, eTre) (f}Ovog eyyv6ev avra. 

aXXa <TV fJLev fxyjTro) Kara^vcreo fx,a?\.ov Apyjogj 

Ttpiv y efj.e Oevp^ eX6ov(rav ev 0(f)6aXf/.o'T(Tiv t^i^ai' 135 

7]a>6ev yap vevfLai, afx, iyeX<w avtovrt, 

rev^ea Kaka (pepovcra Trap }i.(pat(rroto avaKro^. 

""Of apa (jxtiv/j^xatra iraktv rpaiie^ viog eTjog, 
Kat arpe(f)6eT<y dXtyjat Ka(Ttyvyjry}<ri fAeryjv^a 
" vfuTg f/.ev vvv "^vre 6aX(xcray]g evpea koXttov, 140 

0'ipOfi.evat re yepov^ aktov kou t(i>fj.ara irarpog, 
Kai ot Ttavr ayopevcrar ' eya &' I? fJMKpov OXvfmov 
eifxt TTap "H(f)ai(yrov KXvroreyyyjv, ai k e^eXyi^Jtv 
viei efi.S) 'bofj.evat KXvra revyea irafi.^avocoyra.^' 

""Of €(f)a6\ al ^' VTTO KVfXM 6aka(7cry]g avrtK etvaaV 145 
vj & avr OvXvfJ.Ttov^^e ^ea Oertg apyvpoire^a 
rjiev, 0(ppa (f)tXa> Tra^t KXvra rev^e eveiKat. 

T^v fj.€V ap OvXvfj.itov^e iroteg (pepov avrap h^yatot 
6€(X'7te(xiU) aXaXyjr^ v(f) K^ropog av^^po^f^ovoto 
(f)€vyovreg v^dg re Kat KXX^^fXTrovrov tKOvro. 150 

ovbe K€ YldrpoKXov itep evKvyifj.Tteg hyatot 
€K (3eXeci)v epvaavro veKvv, BepaTtovr AyjXvjog' 
avrtg yap &>/ rovye Ktyov Xaog re Kat vmrot 
EKrcop re Tiptdfj.oto Trdig, (f)Xoyi eiKeXog dXKyjv. 
rpig ff.ev fj.iv fj.€roTtta6€ Tro^av XdfSe (pathfj.og KKrcop 155 

eXK€fj.€vat fA€fAawg, fj.eya ^e Tpueaatv ofJ.OKXa' 
rp)g ^e ^v' Atavreg, 6ovptv eirietfjivot dXKVjV, 
veKpov aTrearv^f^eXi^aV ^' efj.ire^ov, dXKi •neiroi^ag, 

138. eTjo?] koio hic vulgo (licet 155. Tf;«/Atv^/v — (j^aldifAOf^EK- 

ivjof; V, 7l.)j ^d quod schol. : iu Ta>,3] o? pj/ rpig — kcu fAey a,vr€t 

aKka e?o; (vel evjo?), quse fortasse Zenodotus. 
Aristarchi scriptura est, ioio vero 1 5 6. eAKeiA.evai — o/AoVXa] iX/ce- 

Zenodoti, qui hoc saspe pro e^o? lAevat (A.e(Aauq, Ke^ay.vjv 8e e BvfAoq 

intulit. avayet ] irvjiai ava aKO^koiieacrt la- 

142. ayofevaar~\ ayopeva-ai Ze- fAov6' aTraXvjt; airo ieip^i Zenodo- 

nodotus. tus, sublatis v. 176. 177. 

154. (pAoy)'] o-t/t Zenodotus. XVIII. lAIAAOS S. 383 

oiXXor €Trai^ct(TK€ Ka.xa ^oBov^ «AAore ^' «yre 

(jracrKe fJieya laycoV omcrco ^ ov yaQero TtdfMrav. i6o 

cyf 6 «TTO (xaiJ.arog ovrt Aeovr aiouva bvvavrai 

7rot[J.€V€$ dypavXoi i^.iya Tretvdovra ^iea^Oai, 

cog pa rov ovk ebvvavro Ov<o Atavre Kopvara 

'KKropa Upiafjii^^vjv airo veKpov '^et^i^aaOat. 

Kai vv K€V etpvcrcrev re Kat aairerov yjparo kv^^os, 165 

€1 fjJyj TlyjXeicovt 'jro^y}V€fj.og uKea ^lptg 

ayyeXog ^A^e deova- ait ^OXvfkivov Oaprja-a-earBai, 

KpvjSda Atog dWcov re BeaV Trpo yap yjKe fA.iv"]Apyj. 

dyyov V larafxevYj CTrea Trrepoevra Trpocryjv^a 

^^ opcreo, YiyjXei^y}, irdvrcov eKTraykorar dv^pcov' 170 

YlarpoKXa eTrdfLvvov, ov eiveKa (f>vKo7rtg aivyj 

earTiKe irpo vecov. 01 ^ dXX^^Xovg oXeKovatv, 

ot f/.€V afxvvofJ.evoi veKvog Trept reOv^corog, 

01 ^e epva-aaaBat TtorVlXtov y]vef/.oea-a-av 

Tpaeg €7rt6vQva-t' fi.d\tara ^e (f>ai'^tfj.og"'EiKr(op 175 

eXK€fj.€vat fj.efK0V€V' Ke(f)a\y]V ^e e 6vf/.og dvayei 

Tryjqat ava aKoXoTrecra^t, rafKOvB ditaXyig aTro '^etp^g. 

«AA' dva, fj.i^V ert Keiao' ae/Sag Se a-e 6vfj.QV iKeaBco 

UarpoKXov Tpa>^at Kvah fxeKiryiOpa yeveaQat. 

a-ot Aw/S^, a'i K€v rt veKvg '^axvfJ-fJ.evog eKQy]." 180 

T^:/ ^' yifj.ei^er eyretra TrotdpKVjg l7og 'A;^/AAeyf 
" 'Ijo; Bea, rig ydp ae Oecov efj.o) dyyeXov yjKev ;" 

Tov t avre Trpoaeefjre Tro^^^vefj.og coKea^^lptc, 

Hpyj fj.€ TrpoeyjKe, Atog Kv^^pyj TrapdKotrtg' 
ov^' o7^€ Kpovi^yjg Ixpi^vyog ovM rtg dXXog 185 

aQavdrav, ot OXvfj.Trov dydvvi(f)ov dfi.(f>tV€fi.Qvrat." 

Tyjv S' dTrafj.etPofj.evog Trpoae^fiy) Tro^ag ooKvg 'A^x^tWevg 
" Trag r dp 'ica fj.erd fj.S)Xov ; e^xpva-t ^e revy^ea Ketvor 

160. fAeya Idxav] (Aeya axeaiv 174. ^ve/^oeo-o-aj-] ahh BeXovm 

Zenodotus. Zenodotus. 

171. UarpiKhu'] UarpiKMv A- 182. ydp] rdp Aristarchi edi- 

ristarchus, tio altera. 384 lAIAAOS S. ILIAD. 

(mJttjp ov jxe (piXfi irfiiv y eia 6<aprj<r(T€cr6ai, 

Trptv <y avTvjv eKBovaav Iv o(f>da\ixoTcriv i^ci}fJi.at' 190 

OTevTO <yap H.(f)aiaTOio "nap oia-efxev evTea KaXa. 

aKkov ov Tev oida rey- av kXvto, Tev^ea ^yw, 

6/ fjjf} KiavTog ye (raKog TeXafJi.avid^ao, 

oKAa Kai avTog ob , eMrof/., evi TrpcoTOicrtv 0fJi,iA€t, 

'^yxei ^vjiocov Tiep) UaTpoKKoto BavovTog." 195 

Tov V avTe irpocxeetiie Tio^YjveiJ.og wKea ''Ipig 
" ev vv Kai TifAeTg i^[x.ev TOt KkvTa Tevye eyovrat' 
aXX avTOog eTti Tacppov icbv Tpaeacxt (p(xvvj6t, 
ai K€ (7 VTTO^^etcravTeg diro^ryjavTat TroKefJioio 
Tpweg-, avanv€v(xct>(rt ^ ^Apyjiot vte$ 'A^a;wv 300 

T€tpofj.evot' oKiyvj ^e t avdTrvevcrtg TrokefJ.oto. 

rl fj.ev ap ag enrova- aireprj TroOag ooKea iptg, 
avTap ^AyjXkevg wpTO ^ti(f>tXog' dft.(f>t S' 'AB-^vvj 
(OfJ.otg i(f)9tfJ.oi<Tt /3aX' aiyi^a QvacravoecxcTav, 
dfjjcfit ^e 0/ K€(pa\Yi V€(f)og eo-re^e ^ia Bedm 205 

y^v^xeov, eK S avTov ^afe (f)Xoya •nafj.^avo^acrav. 

r M r/ \ J\ 5}- V '/1' 5 '■•' 

(log 0T€ Kaitvog tav eg aaTeog aiOep tKrjTai, 

TrjXoSev €K v^(j-ov, tv}V ^"^iot afj.(f)tfj.dyoiVTat, 

<•/ / ~ / >/ . .. 

otTe TravYifJ.eptot (jTvyepoo KpivovTat Apvjt 

acTTeog €K a-(f)€T€pov' afux. ^' ^eXif KaTo^vvTt aio 

itvpaoi T€ (pXeyeBovcjtv e7r^Tptft.oi, v\po(xe S avyy] 

yiyveTai dicr<T0V(7a, 7reptKTiov€(Tcrtv i^e(T6at, 

ai Kev TTOog <tvv VYfvcTtv dp^g aXKT^peg tKcovTat' 

a)g dir ^ AytXy^og Ke^aXi^g (reXag aldep' tKavev. 

<TT7] €7ri Ta(ppov tm a-no Tetyeog, ovo eg hr/aiovg %\^ 

fj.i<Ty€TO' fj.v]Tpog yap irvKtvvjV w7r;^€T €(f)€TfJ.vjV. 

191. itdf' </»o-6/>ce>' Aristarchus, tavit Dionysius Thrax. 
sine anastrophe Chseris. 210. ao-Teo? ck <r<perepov] aaiv 

Iq8. avruq] airoq Zenodotus ttotj (r(perepov Zenodotus, 
et Aristophanes. 211. iitrjrpifMi] eit7jrpi[M) Ptole- 

207. Kanvoq luv ef ao-Tcog] irvp mseus Ascalonita. 
eVt ■jroWoi' a/?<r/?f Tre? Aristarchus ex 213. a/)^?] ape(o Aristarchus 

sua ipsius conjectura, ut anno- ut suprav. ico. XVIII. lAlAAOS S. 385 

€v6a, a-rag vivcr ^ aTrdrepBe tk YiaKkag Ad-^vv} 

(pQey^ar' arap Tpccea-aiv ev ao-Tterov (apae Kv^otix.QV. 

wg V or api^^^Xvj (jxavYj, ore r laye a-aXTny^ 

aarv 7repi7rXo(J.evm '^Yfim vtto 6vfxopa'iarecov, 230 

wg- ror apt^viXri (pcovv} yever AiaKidao. 

01 &' wf oi/v aiov oira '/akKeov AlaKi^ao, 

'Ttaaiv opiv^vj 6v{Ji.6g' arap KaXktrpiyeg iinroi 

axp oyea rponeov' ocra-ovro yap aXyea fiy/AW. 

vivloyoi ^ eKTchfiyev, hiei 'itov aKa[/.arov Trvp 225 

'beivov vTrep Ke<f)a\vjg fJLeya6vfxov TlvjXeicavog 

daiofxevov' ro ^e ^a7e 6ea yKavKaTtig A6vjvv]. 

rpig fi.ev viiep rdcppov fxeyd?C laye "tXog ^ AyjWevg, 

rpig te KVKvfiviaav Tpcoes KXeiroi r emKovpot. 

ev6a ^e Kai ror oKovro ^vco^eKa ^areg dpiaroi 230 

dfji.(f>i acpo^s o^xeeaa-i Kai ey^^eaiv. avrap 'A^/aioi 

acTraaicag WarpoKkov vneK /3eAewv epvaavreg 

Kdr6eaav ev keyeeaai.' (piAoi S dfj.(j)ea-rav eraipoi 

fjjvp6fj.evoi' fj.era ^e a(f)i vo^^coKVjg enrer ^AyiXKevg 

^dKpva 6epfJ.a yecav, eTtei e'ia-i^e Tiia-rov eraHpov 235 

KeifJ.evoy ev (jjeprpca '^e^aiyfx.evov o^ei j^aA/caJ. 

rov p vjroi fxev 'eTrefj.ite avv iTnroiaiv Kai 'oyea-^f^iv 

eg TtoXefxov, ovV avrig e^e^aro voar^^a-avra. 

'Hekiov S' dKdfxavra (SoSjing ■7rorvta"Hpv] 
7refJ.ipev ctt' ^D.Keavo7o poag deKovra veea6at. 240 

vjektog fxev 'edv, Trava-avro §e diot 'A^/atot 
(f)vKo7ti^og Kparepvjg Kat 6fj.otiov vtoKefj.oto. 

Tpcceg S avd" erepcodev dito Kparepvjg vafj.ivvjg 
'^(apvjaavreg 'eKvaav v(f> apff.aatv wKeag titTtovg, 
eg V dyopvpf dyepovro, itdpog dopitoto fj.e^ea6at. 245 

6p6cov earaorcov dyopvj yever, ov^e rtg 'erKv] 
€^ea6at' Ttavrag ydp 'eye rp6fJ.og, ovveK ^ A^/tKKevg 

111. yjxKKk(tv\ yjx\Kitiv ZenO- SuaSeKa ^Sre? apiaToi oTcnv iv) ^e- 
dotus. Xiear<Ti Zenodotus. 

230. Koi — oxiec-a-i] Kovpoi oKovto 247. Tpo/AO?] ^o'j3o? Zenodotus. 

C C 386 lAIAAOS S. ILIAD. 

roiicri Oe TlovXv^dfJUi^ r/reTtvvfj.evog 0^/3%* ayopeveiv 
TlavQoidif]^' yap oiog opa Trpoacrio Kai OTTiaaa. 250 

tiKTopi vjev eraipog, tfj ev vvkti yevovro 
aAA' jM,ev ap f/.v6oi<riv, § ^7%^^ ttqKXov eviKa' 
(j(f)iv ev(f)pove(ov dyop-^caro Kai f/.€T€€i7rev 
" dfupi fLaXa ^pd^eade, <f)i\oi' KeXofi.ai yap eyaye 
acrrvhe vvv levai, fuif) fLifnveiv Hw ^iav 2^^ 

ev Tre^if •napa Yqvcriv' eKag S' «Tro reiy€0(; e\fu,€V. 
0(f)pa fJL€V ovrog dvyjp Ayafii.eff.vovt fj.y)Vte ^i(p, 
T0<f)pa ^e priirepoi TroXefxi^^etv yjaav Ayatoi' 
yaipeaKQV yap eytaye Go^g ezr/ vi^vcrtv tavoov, 
eKirofuevog vrjag aiprjcrefJLev dfJi.(f>teXi(7(rag. Q.60 

vvv ^' alvag deidotKa Tro^wKea HvjXeicova' 
oiog Keivov 8vfj.og virep^iog, ovk edeX-^cret 
fj.ifj.vetv €v 7re^i(p, odt irep Tpaeg kou ^Ay^tot 
ev fj.e(7(£) dfJxf)OT€pot fj.€Vog Apvjog ^areovrat, 
dXka Trept vroXiog re fKayy}(Terai y^e yvvaiKcov. 365 

aAA' tof>.€v Trpori aarv, TriQecrQe fj.ot' w&e yap ecrrai. 
vvv fJ.€V vv^ dTreTrav(je Tro^w/cea HoyAe/wva 
dfJ.^po(jirC €1 S' dfi,fi.e Ktyrfcrerat ev^aS' eovrag 
avpiov opft.r}9eig crvv Tev-)(€(Jtv, ev vv rtg avrov 
yvcoaerai' dcnracrio)g yap dcfji^erat IXiov tprjv ayo 

og Ke <f>vyy], TroXXovg &e Kvveg Kai ymeg e^hovrai 

p(£i(av at yap 6^ fj.ot air ovarog wde yevoiro. 
ei V av efxolg eiree^rat 7rtS(afj.€6a, Ky^ofj.evoi irep, 
vvKra ft,ev eiv dyopyj aSevog e^o/xev, aarv ^e Trvpyot 
vxl/rjXai re irvXat aaviteg r eiri r^g dpapviat 2,'/^ 

fj.aKpat ev^earoi e^evyfj.evai elpvaaovrat' 
-jrpwi ^' v7ry}oiot avv revyeat BcoprjyPevreg 
aryjaofJ.ed' afj. Trvpyovg' rS ^' dXytov, at k eBeXrjaiv 
€X6av €K vvjoov Trepi ref/eog dfj.fj.t fj.d')(€a6ai. 

265. /xa%vj£reTa<] Schol. : iv 266. •ttWeaOe'] Tti9i(r9e Tyran- 

aAXp fA,axeo'<TeTa,t, nio. XVIII. lAIAAOS 2. 387 

aip iraXiv et(T hr) vvjag^ lirei k Ipiavy^evag iinrovi 280 

"jravTOiov ^pofJ^ov aa-Yj vtto ictoXiv rjKaa-Kd^cov, 

€tcr(a V ov fuv dvfMg €(f)opiJ^v]6i^vai edaei, 

ovM •noT eKTrepcrer npiv i^iv Kvveg dpyoi e^ovTai,^' 

Tov S' ao' VTto^pa i^av -Trpoae^fjv] KopvOaioXog FiKTCop 
" TlQvXv^dfJM, av fiev ovKeT efj^oi (piXa TavT ayopeveig, 285 
of KeXeai KaTa daTv dKrjfj.evai avTtg lovTag, 
^ QVTTCO KeKop^i^ade eeXfxevoi ev^odi Trvpycov ; 
Trpiv fJt.€V yap Tlpiaf/.oio ttoXiv fji.epo7res avBpooirci 
irdvTeg fj.vQeaK0VT0 itoXvyr^vaov TtoXvyaXKoV 
vvv §€ ^^ e^aTToXcoXe ^ofjnov K€tfJt.y]Xia KaXa, 290 

TToXXa Se ^yj ^pvyivjv Kai Myjovivjv epaTetvvjv 
KTy]fJ.aTa Trepvdfj.ev tKei^ eirei fJ.eyag w^vaaTO Zevg, 
vvv V OTe itep fiot ehcaKe Kpovov Traig dyKvXofj.y]Te(o 
Kv^og apeaff eiit vr]vat, BaXdaav] t eXaai hyaiovg^ 
v^Trte, fJ.y]KeTt TavTa voy]fx.aTa (paTv evt ^y]fj.(i)' 295 

ov yap Tig Tpcacav eTrtTretaeTai' ov yap eaaco. 
aXX aye&i cog av eywv etirco, ■ireiQcofn.eOa TrdvTeg. 
vvv fj.ev ^opTTOV eXeaBe KaTo, aTpaTOV ev TeXeeaatv, 
Kai (pvXaKVfg fj.vYjaaa6e, Kat eypVjyopBe cKaaTog' 
Tpcocov &' og KTedTeaatv virepcf^idXcog dvtd^et, 300 

avXXe^ag Xaoiat ^otco KaTa^v]fi.ol3opvjaati 
Tcov Ttva (SeXTepov eaTtv €Ttavp€fJ.ev ^irep ^Ayaiovg. 
^pcoi S v7rv]o7ot avv Tevyeat Bcap-^yBevTeg 
vv]vaiv eirt yXa(f>vpy]atv eyetpofLev o^vv Apv]a, 
et S' €T6ov Trapa vavcptv dvearv] ^7og 'A^^/AXevf, 305 

aXytov, ai k e6eXv]ai, tw eaaeTat. ov fj.tv eycoye 
<f>ev^ofJMt eK woXefj.oto "tvavjyeog, dXXa f/.d>^ dvTv^v 
aTvjaofiat, v] Ke (fjepvfai fxeya KpdTog, v] Ke <f>epoifj.y)V. 
^vvog *EvvdXiog, Kai t€ KTaveovTa KaTeKTU." 

D,g EKTCop ayopev, hti &e Tpoieg KeXd^v^aav 3T0 

v^Trioi' €K ydp a<f>ecav (f>pevag eiXeTO IlaXXdg ^AByjW]. 
EKTopt fxev ydp e^njivv^aav KaKo. fx,y]TtmvTt, 

287. KeKtifii(TO{] K€Kopy]a-6oy Zenodotus. 
C C 2 388 lAIAAOE S. ' ILIAD. 

Tlov^v^duMVTi S' ap ovTtg; of eaOXvjv (j)pa^^TO ^ovXyjV. 

'hoprrov €7r€iff eiXovTO KaTct aTpaTov' avTap 'Aj^ato/ 

Ttavvv^m WdTpoKkov dv€<yTe\)dyovTO yoavTeg, 315 

TOicTi Oe i.ly)Xeioyjg aoivov eqijp^e yooio, 

yelpaq Ijt dv^tpocf^ovovg BefMevog aTrjQecraiv eTaipov, 

TTVKva fxdXa aTevdyav axrTe Kig rjvyeveiof, 

i pd 6 VTTO a-KVfJivovg eXacf^yjl^oXog dp7rda'Yj dvTjp 

vKyjg eK •nvKivyjg' ^e t ayyvTai vaTepog eXOav, 320 

TioKAa. oe T ayKe eTriyA&e f/.eT avepog ^j^w epevvcov^ 

€1 iroBev e^evpoi' fxAXa jap dptf/^vg '/oAog alpet' 

ag 6 (3apv (TTevdy^m /^ere^wvee M.vpfx,t^ovea-(rtv 

(0 TTOTTOt, yj p aAtov eTTog eKpaKov yjfxart Keivco, 
Oapavvav yjpaa MevoiTtov ev fJxydpoKXtv' 33^ 

(j^yjv &€ ol elg OrroevTa irepiKKvTQV vlov ditd^etv 
iXtov eKTrepaavTa, Xa^^ovTa re "kyjC^og aia-av. 
«AA' ov Zevg av^peaat voY}f/.aTa irdvTa TekevTa' 
dfufyo} yap TreTrpaTai 6fn.oiy]v yaiav epevaat 
avTov evi Tpoty}, eTrei ouS' e/^e vocxT^^aavTa 330 

M^eTai ev fj.eydpQtai yepm iTTTryjkdTa Yiy]Kevg 
ov^e SeTig ft/^Tyjp, dXk avTOv yaHa KaOe^et. 
vvv ^' eTrez ovv, JJdTpoKke, aev vaTepog eZ/x vtto yaiav, 
ov ae •Trpiv KTepta>, Trptv y s^KTopog evaab eveiKat 
Tevyea Kat Kecpakyjv, fJieyaOvf/.ov aolo (f^owjog' ^'^^ 

^ai^eKa Se 7rpo7rdpot6e 7rvpyjg d^ro^^etpoTOfKyjaca 
Tpwcov dykad TeKva, aeBev KTafj.evoto '^^pkcoSeig. 
TO(f>p« ^e fAOt 7tapa vyjvat Kopcoviat Ketaeai avTCog, 
dfjj(f)t &€ ae Tpaai Kai /^ap^avi^eg ^aSvKok^rot 
KkavaovTat vvKTag re Kai rjfJMTa 'baKpv/eovaat, 340 

Tag avTot Kafj.6fj.ea6a I3tyj(pi re ^ovpt re fi.aKpc6f 
TTteipag TrepBovTe ^roketg fj.epo7rav av6pco7rm.''^ 

*Of emav eTdpotaiv CKeKkeTO ^iog 'A^^ikkevg 
dfj.(f>t 7rvpt aTyjaat TpiTroOa fj.eyav, o(f>pa Tdy[iaTa 

317. avSpo^oW?] Schol. : liu igitur qui avS/)o^oW scriberent. 
rov a- aTraa-ai av^pofpovovi;. Fuerunt 321. tj^v*'] ij^ve' Aristarchus. XVIII. IAIAA02 2. 389 

TldTpoK\ov Kov<T€iotv aTTO ppoTov aifj.aToevTa. 345 

01 ^e Xoerpoypov Tpliro^ laTacrav ev Trvpi KvjXecpf 

ev ^' ap' v^wp e%€av, vtto Se ^vXa ^aiov eAovref. 

ydcrrpvjv fj.ev Tpmo^og Trvp «ja^eTre, 6€pf/.eT0 S' i/^cop. 

avTap eTreioi] ^ea-aev vOcop evi vjvotti "^aAKw, 

Kai TOT€ ^r] Xotxrdv t€ Kai viXeiipav Xitt eXaico, 350 

ev ^' «Te/Aaf iiXyja-av dXeKpaTog evvecopoio' 

€V Aep^€eo-(T; &e devTeg kavia Xm KdXvxpav 

eg TTO^ag e/c Kecf^aK^g, KaSvTrepde ^e (pdpei XevK^. 

Tiavvv^ioi [Aev eireiTa Tro^ag Tayvv dfjjc^ ^Ay^iXvja 

yivp[/.i^ov€g YldTpoKXov dvea-Tevd-^ovTo yocovTeg' ^^^ 

Zevg & ' }ripy]v itpoaeente Kaciyv^Tifjv dXo^^^ov xe 

" eTtpvj^ag Kai eneiTa, ^oSoing TtOTVia Hpy], 

dvaT^^a-aa A^iXvja Tro^^ag TayvV vj pd vv aeio 

e^ avT^g eyevovTO KapvjKOfxocovTeg 'Ap^a/o^." 

Tov S' vjf^eijSeT eTteiTa fSoaTtig TtOTVia' Hipvi 360 

" aivoTaTe K.povi^v), ttoiov tov fwBov eenreg. 
Kai fxev ^"^ TTOv Tig joteAAe; ^poTog dv^^pi TeXeaaai, 
oa-irep 6vv]Tog t' eaTi Kai ov Tocra fxji^ea oltev' 

Tttag ovj eycoy, vj (pvjfJii aeacov €fhfj.ev apicrTV], 

afxcjiOTepov, yeve^ Te Kat ovveKa crv] iiapdKoiTig ^6^ 

KeKkvjf/Mi, av ^e Ttaa-i fj.eT d6avdT0ia-iv dvda-aetg, 

ovK ocpekov Tpcoea-at KOT€aaafj.€vv] KaKa pdrpat ;" 

'"O? ot fj.ev ToiavTU ntpog aKkqkovg dyopevoV 
ti(f>aiaTOv V iKave ^Ofxov QeTtg dpyvpoite^a 

a(f)6tTov aaTepoevTa, ft.eTaitpeite^ d6avdT0taiv, 370 

ya.KKeov, ov p^ avTog Ttotv]aaTQ KvWoTtoSmv. 

Tov W evp' ibpcaovTa €Xtaaofj.€Vov Ttep) tj^vaag, 

aTtevoovTa' Tpntooag ydp eeiKoat TtdvTag eTev^ev 

eaTafj.evat itept Tor^ov evaTaBeog fj.€ydpoto, 

y^vaea oe a<^ vito KvKXa eKdaTcp 7tv6ft.€Vt 6vJK€v, 375 

o(f>pa ot avTOfJ.aToi ^eiov ^vaataT dycova 

364. eywy'] iyuv Zenodotus. 

376. ^va-ataT a.<yuvoC\ h TaTq tlKamefaiq fuit KaTo, laiAa veoivro. 390 JAIAAOE S. ILIAD. 

yj^^ avrig Ttpog Sw^ veoiaTO, Bavfxa l^eadai. 

01 TjToi Toaaov fxev e)(ov TeAof, ovara outtcu 

OaiOaKea Trpo<T€K€iTo ra p ^pTve, KOTtTe Qe Oeaixovf. 

0(pp oye TavT eTroveno lOvf^ai •jrpaTnoecra-iv^ 300 

Tocj^pa 01 eyyvBev yjkSe 6ea SeTig apyvpoTre^a. 

TT^v &€ /^6 TrpofnoKova-a ^dptg KmapoKp^^^e^KVog 

KaKy], TTjv ccTTvie irepiKXvTog d[j(,(piyv^etg' 

6V T a^a 0; <pv xeipi eirog t ecpaT eK t ovo[J.a^ev 

" TiTTTe, ©€T/ TavvTreTrXe, iKdveig yjixeTepov ^co 385 

al^oiv] T€ <f)i?iy] T€ ; Trdpog ye jOfV ovt/ 6afx,i^eig. 

>..>f/ / <■/ ^fc/ />/'> 

aAA ezreo TrpoTepa, iva toi iiap gema dei(o. 

iZs- apa (pa}vyjaa<ra Tvpocrca aye Oia deaav. 

Trp [MV eireiTa KadeTcev eiri 6povov dpyvpoYiXov 

KaXov OaiOaKiov' vtto &e Bpvjvvg iiocnv yjeV 390 

KeKKeTO S ' }i(f)aiaTov KXvTOTe-^Qiyjv e;Ve Te fui6ov 

" HcpaiaTe, TrpofJio^ a^e' QeTig vv t; aero j^aT/^e/." 

Tyjv &' y]f/.eifieT eireiTa "nepiKkvTog df/.(f)iyvy]eig 

" ^ ^oc vv [AOi ^eivyj Te Kai al^oir] 6eog ev^ov, 

Ti fj. ecraaa^, oTe fL aXyog a(f)iKeTo r^Xe TteaovTa 395 

fj.y]Tpog efxyjg loTyjTi KvvaTri^ogj yj fx eBeXrjaev 

Kpvxpai yooAOV eovTa' tot av 7rd6ov dXyea 6vfj.S), 

el fj."^ fj^ l^vpvvofii.y] t€ ©€t/? 6 vire^e^aTo koXttw, 

Evpvvdf/Ly], 6vydTYip dipoppoov ^Q,Keavo7o. 

Tyjai Tvap eivdeTcg '^dXKevov ^ai^aXa TroXXa, 400 

•nopTtag Te yvafj.TrTag 6^ eXiKag KaXvKdg Te Kai opfj.ovg 

ev aitrii yXa(f)vpw' itepi ^e poog 'QjKeavoTo 

d(f)pca [j.opfj.vpci)v peev aaneTog' ovte Tig aXXog 

yj^eev oi;T€ deav ovt€ 6vy]Twv dvdpooTrccv, 

dXXa @€Tig t€ Kai Kvpvvofj.y] 'iaav, ai ft. eadcaaav. 405 

^ vvv y]fj.eT€pov 'tofj.ov iKei' Tth fj.e fj.dXa ')(jpe(i> 

irdvTa SeTi KaXXmXoKdfj,<a ^ojdypia Tiveiv. 

385. et 424. 0€Tt — 85] ©CTJ? et Aristophanes. 
Tan^iteiiXoq, iKdveiq ^jt*6Tepo'v8e Ze- 404- jjSfe»'] yp' ^Sexv. 

nodotus. 407. 5®a7|»a Aristarchus ftera 

400. iioWa] irdvTa Zenodotus ToS I scripsit, i. e. "^adypia. XVIII. lAIAAOS S. 391 

dXXa (Tv /Aev vvv ol trapaQe? ^etv^ia Af«Aa, 
o<pp* av eyu ^vaag aTroOeiofAai OTrXa re •navxa. 

''^H Kai air' aKfJioQiTOio mXcop aiyjrov avear^ 410 

'vaXevav' viro ^e KV^fx,ai pmvro apaiai. 
<f>v<xag [/.iv p aTrdvevBe riOei irvpo^, oirXa t€ Trdvxa 
XdpvaK If dpyvpeqv uvKke^aro^ to7$ eTroveiro' 
amyycp ^' dfji.(f>i TrpoacoTra Kai afji.(f)a '^(eip airofj.opyvv 
av^^va re (STi^apov Kai aTyjBea XayQirjevTa, 415 

hv oe %^Twv, eAe oe aKrjiTTpov itayy, pyj Qe (Jvpage 
yaXevm' viro V df/.^iTroXoi pmvTO avaKTi 
y^va-eiai^ ^ajja-i vevjvicriv eioiKviat. 

~>\/)\ \, \>(\\ \ J^V 

Tyj^ ev fJiev voog ecjTt fj.eTa cppecrtv^ ev 6e Kat avoij 

Kai (xQevog, dSavaTcov &e Secov airo epya laacriv. 420 

aX fuv viraiQa avaKTog eTronrvvoV avTap eppcov 

irXyja-tov, evSa Oer/f Trep, ew/ Bpovov t^e (f)aetvov, 

ev T «jja ot <pv %eipt eirog t e(f>aT eK r ovofji.agev 

" Ti7rT€, SeTi TaviireirXe, iKdvetg TjfKeTepov ^0) 

aiboiifj T€ (f)tXy} re ; irdpog ye fj.ev ovti 6afji.i^etg. 425 

av^a Tt <f>poveeig' TeXeaai Se /xe Svfxog avcoyev, 

e/ tvvafj.at TeKeaat ye Kat el TeTeXecrfj.evoy eaTiv." 

Tov &' 7]fj.et^eT eTretTa QeTtg KaTo, ^d^pv '^eovaa 
" ll(f}ataTj ij dpa &07 Ttg, oa-at Beai eiar' ev 'OXvfj.Trco, 
Toaad^ ev) (fypeatv yjatv dvea^^TO Krj^ea Xvypd, 430 

oaa* efj.01 eK iraa-ecov Kpovt^rfg Zevg dXye e^w/fev; 
eK fj.ev fj^ dkXdcov dXtdcov dvbpi 'tdfi.aaaev, 
AiaKtO'^ \.iYlA7ii, Kat eTAyiv avepog evvrjv 
iroXXa fj.d>^ ovk edeXovaa. fj.ev ^yj yyfpdi Xvyp^ 
Kenat evi fj.eydpoig dpy}fj.evog, dXXa &e fJ.oi vvV 435 

viov evei fj,Qi Sw/ce yeveaBat Te Tpa(f)efj.ev Te, 
ego^^^ov yjpcoav aveopafj.ev epvei taog 
rov fj.ev eyca Opeipaaa <pVTOV w? yovvco dXcoyfg, 
vyjvaiv eTriTrpoeyjKa Kopcoviatv IXiov eia-co 

Tpcoai fiM')(y}aofj.evov' rov &' oy^^ viroM^ofj.at avrig 440 

otKo^e voar-yjaavTa, "^ofxov UrjX^^tov etaca^ 392 IAIAA02 S. ILIAD. 

ocppa de [Mi ^coet Kai opa cfxxoi rieXioio, 

ayvvrai, ovtt ri ol tvvafmt '^aicr^Midai, lovcra. 

Kovpvjv 7]v apa ol yepag .e^eXov vieg ^A-^^atwv, 

Tvjv a\p €K yetpxv eXero Kpeicov 'AyafA.ifJLVcov. 445 

yjTOt 6 TVjg ay^m (ppevag €(f)6tev' avrap ^Ayatovg 

Lpcoeg eiri Trpvfjivyja-ty eetAeov, ovoe ovpage 

eim e^tevat. tov ^e Xiaaovro ykpovreg 

^Apyeim, Kat TtokXa TreptKXvTa ^wp' ovofJM^ov. 

evQ avTog [J.ev e^^etr vjvaiveTo kotyov afwvai, 450 

avrap TlaTpoKXov "Trept fxev Ta a Tevyea eaaev, 

Trefj.Tre ^e [xtv 7roAe|Otov&e, ttoXvv S' aft,a Xaov OTraaaev. 

Trav S y]fi.ap fj.dpvavTO Trept ^Katjjat ntvKriatv' 

Kai vv Kev avTrjfj.ap TtoKtv e7rpa6ov, ei fj.7] ^AiroXXm 

iroKXa KaKa pe^avTa MevotTtov aKKtfj.ov viov 455 

€KTav evi Trpofmypiai Kai tjKTopt Kvoog eOcoKev. 

TovveKa vvv Ta aa yovva^ tKavofJiaif at k edeXyjada 

vtei eft-S ot}KVft.op(p ^ofxev daTri^a Kat Tpv(f)dXetav 

Kai KaXag KVYjfj.H^^ag^ emacpvptotg dpapviag, 

Kat QcopYj')^' yap ^v 01, «TrwAecre TttaTOg eTalpog 460 

Lpooat OafLetg oe Ketrat eirt ypovt avfAOV ayevm. 

T^v &' 7]ft,€t^eT emtra TrepiKXvrog dfj.(f>tyvYjetg 
" Qdpaet' fj.yi rot ravra fxera <f)peat ayjat fxeXovrm. 
ai ydp fj.tv Bavdroto tvarjykog w&e ^vvaifxyjv 
voa(ptv dTTOKpvxpat, ore fxtv fxopog aivog iKdvot, 465 

Sg ot revyea KaXa Trapeaaerat, old rtg avre 
dvBpcoTrm TtoXem 6avfj.daa€Tat, og Kev 'i^vjrat.'^ 

ilg etTtm rijv fj.ev Knrev avrov, py] eirt (f)vaag, 
rdg S eg irvp erpetpe, KeXevae re epyd^eadat. 
(f)vaat V ev yodvotatv eetKoat Trdaat e(f)vam, 470 

Ttavrotr]V evitprjarov dvrfJ.r]V e^avteiaat, 
dXXore fjiev airevtovrt TrapefJ.fi.evat, dWore S' avre, 

444 — '45 ^" oiOeTovvrai. 471- evirpvjcrTov] iimpv^KTOv qui- 

466. 'napea-(Terai\ irape^oiAai Ze- dam. 
nodotus et Aristophanes. XVIII. IAIAA02 S. 393 

oTTTCoos HcpaiffTOs T eOeAoi Kat epyov avoiro. 

yakKov ^' €V 'nvpi paWev areipea Kaa-crirepov re 

Kou y^pvaov riy^^vra Kai apyvpov' avrap eTteira 475 

Qr^Kev ev aKf/.o6er<p {/.eyav aKfKova., yevro Te xeipi 

pata-riqpa Kpare^v^ erepyjcfjt &€ yevro Trvpdyp-yjv. 

ETo/e/ ^e Trpcoriara aaKog fxeya re artjSapov re 
•Jtdvroae ^at^dXXcov, Tcept S avrvya ^dkXe (paetvrjv, 
rptTcXaKa fJi.apfAapev}v, €K ^' dpyvpeov reXafAciva, 480 

Trevre &' ap avrov 'eaav (TaKeog itrvyef avrap ev avrSi 
TTOiei dai^aXa TtoXka i^viy](rt TrpaTtitea-atv. 

'Ev ^aev yaTav erev^, ev S ovpavov, ev &e SdXaa^aav, 
yjeXtov r dKdfj.avra aeX^vvjv re Trk-^Bovaav, 
ev &€ ra retpea Ttdvra, rdr ovpavog eare^dvcorat, 485 

TIXyj't'd^a^ S' 'Td^ag re ro re aQevog ^Q,picovog 
' ApKrov &, ^v Kai afua^av kmKkyjatv KaXeovatv, 
i^T avrov arpe<perat Kat r ilptoiva ooKevet, 
otyj S afufKopog eart XoerpSov ^QiKeavoTo. 

'Ev ^e ^vco TTOtviae TroXeig fiepmcov dvBpumcov 490 

KaXdg. ev tjJ ff,ev pa ydfxot r 'eaav etkanivat re, 
vvfx(f>ag S Ik 6aXdf/.ct)V ^ai^cov viro XafLTrofxevdcov 
yjytveov dva aarv, Trokvg ^' vfLevaiog opcopet' 
Kovpot d opyyiaryjpeg eotveov, ev o apa roiaiv 
avXot ^opfxiyyeg re ^ovjv 'eyov' ai ^e yvvaHKeg 495 

lardfuevai Bavfi.a'^ov eTit TrpoBvpotatv eKdaryj. 
Kaot V eiv dyopyj 'iaav dBpoot' 'evBa ^e veiKog 
copcopei, Ovo avopeg evetKeov etveKa Trotvyjg 
avopog a7ro<f)BifA€vov' ft.€V e^v^ero Tidvr dirohovvat, 
'^YIfACp m^avaKcov, 6 §' dvaivero fx.y]^ev eXeaBat' 500 

477. Kpa.r£priv] Kparepov Zeno- Aristophanes. 

dotUS. 4p2. feV BaXdfiUv'] iq 6a>M[Ji.aVi 

483 — 608. «^eeTe^Zenodotus. Zenodotus. 

485. iffre^dvcorai] ia-r-^ptKrai 499« aitoipBiiA.ivQv] amKrayi.ivov 

Zenodotus, nominativo ovpavli Zenodotus et editiones plerse- 

haud dubie in ovpav^ mutato, ut que. 
monet Ribbeckius. iare^pdvaKev 394 lAIAAOS S. ILIAD. 

afxxfxo §' i€cr6r]V eiri la-ropi irupap eXecrdat. 

Kaot S' a{ji,cf)OT€poi(rtv hf^irvov, dfMfHg dpayot' 

KvjpvKeg V apa Xaov hprjTvoV oi Se yepovTeg 

etar €7rt qeoTQtcri Xtuoti t€pco evi KVKAa), 

crK^Trrpa ^e KvjpvKcov ev Xepcr eyov ^epocf^covaV 505 

Totcrtv eitetT vjta-crov, afjLotpTjOtg be QtKa^ov. 

K€tTO o ap €V fx.eaa-oicrt ova xpvaoto TaAavra, 

" <\f t\ V ~ 5./ J/)/ V 

Tco dojxev of yx€Ta Toicrt OtKTjv t&vvTaTa enrot. 

T^v S' eTepvjV TtoKtv d[Mf>t ^vco arpaTOt etaTO Kam 
T€vy(€at KafMTOfxevot. &/%« ^e acfitatv ^vSave (Sovkyj, 510 

^e ^taTrpadeetv vj dv^^tya TrdvTa ddaaadat, 
KTrjatv oavjv TrroXteOpov eTrvjpaTOV evTog eepyot' 
01 V 01)710} TretdovTOf Koyai V vTteQap^^aaovTO, 
Telr^fpg [xev p^ akoyoi Te <f>t\at Kat vy]7rta TeKva 

J/JJ, f \MJ/ AV .V.. 

pvaT ecpeaTaoTeg, jueTa avepeg ovg eye y^pag <J^5 

ot ^' taaV yjpye V dpa a<f)tv A.pyjg Kat IlaAAaf AS^^vyj, 

afji/pa xpvaetco, ypvaeta de etfiMTa eaQrjv, 

KaXw Kat f/.eydX(o avv Tevyeatv, coare deco irep, 

dfjixf)tg dpt^^YjXa' Xaot S' vtc oXi^oveg ijaav. 

01 &' OTe ^^ p^ tKavov o$t a<ptatv eiKe Xoyyjaat, 520 

ev 7roTafj.S), o9t t dp^ft,og e»jv TrdvTeaat ^oToTatv, 

V /)' V / J <5'i, J J, / Va , ~ 

evd apa Toiy tgovT eiXvfj.evot atUoTrt yaXKW. 

TO/0-; €7re;T a^ravevue Ov(a aKOTrot etaro Xam, 

^€yft,evoi OTTTroTe fxJ^Xa i^otaTO Kat eXiKag ^ovg. 

01 Oe Taya TrpoyevovTO, Ovw 6 afj. e^rovTO vofj.rjeg ^Q,^ 

T€p7rofj,evot avpty^t' '^oXov ^ ovTt Trpovovjaav. 

01 fj.ev Ta TrpotoovTeg e7reOpafj.ov, coKa 6 cTretTa 

TdfM/ovT afj/pt f3ou>v ayeXag Kat ^rcoea KaXa 

dpyevvecov oicov, Kreivov S' e^rt fxvjXo/^OT^pag. 

501. iKeaBat^ apeaOai Zeno- 5 06. a[JiOi^vjb)g] ayi,oi^v0ov Ari- 
dotus. starchus. 

502. a[A(pOTepoi<Tiv] a.fA.<poT€pa)Qev 526. repmyievot] TfpTro/Aexw Ari- 
Zenodotus et Aristophanes. I- stophanes. 

dem et iicoiTivvov (pro iif^iivov) S"^^' '^'^^** KaXaJ iiSv fA.iy oluv 

fuit in editione Massiliensi. Zenodotus. XVIII. ^^ lALAAOS S. 395 

01 S' wf ovv hivQovro iroXvv KeKa^ov Trocpa, /Sovaiv 530 

elpdav TrpoTrdpoi&i KaGYJix,e/Qi, avrtK ecj) nnroiv 

^dvreg depcrim^av fJi€r€Kia9ov, aixpa ^ iKOvro. 

crr'y}a-d[ji.€vot §' cfAd^^^pvro fJ^dyvjV Trorafji.olo Ttap ^'^(Bag, 

l3d\Xov S' aKXrjXovg •/aXKVjpea-iv eyyeiyicriv. 

€V S' "fi^^f, €V ^e Kv^^otfJi.Of ofJiiXeov, ev S' oXovj Krjp, 535 

«AAov ^aov eyovaa veovrarov, aXXov aovrov, 

dXXov reBvrjcora Kara (xoQov eXKe TrodoiiV 

etfia e% afji.(p aifj.oia-i Oacpotveov aifmrt cpcorav. 

u}fji.iX€vv b (oare ^coot pporot ijo €fj.a')^ovro, 

veKpovg r dXX^Xav epvov KarareSvrjoorag. ^40 

'Ev 8' eTtdet vetov fJ,aXaKy]V, Trtetpav dpovpav, 
evpeTav rpiiroXov' itoXXoi V dporrjpeg ev avrrj 
^evyea ^ivevovreg eXdcrrpeov evda Kat evBa. 
01 &' OTiore crrpexpavreg iKoiaro reXaov dpovpyjg, 
roia^i eitetr ev yepcrt oeitag ft.eXti^oeog otvov 545 

docTKev dv7]p €7ttm' ro) ^e arpeipaaKov dv oyfkovg, 
t€f/.evot veioto ^aBetvig reXaov iKeaBat. 
17 6e fJieXaiver OTrtaoev, aprjpofj.ev/} oe ecoKet, 
y^vtTetvi Ttep eovaa' ro §»; itept Oavfxa rervKro. 

Ev § eriBet refLevog PaSvX^^ioV evda S' eptBot 5^0 

Tjfncov o^etag dpeTtdvag ev '/epa-iv ej^pvreg. 
^pdyfjiara S' «AAa fji.er oyfj.ov htYjrptf/.a Tthtrov epa^e, 
aXXa afJMKXc^eryjpeg ev eAAe&avofb-f ^eovro. 
rpetg S' dp* dfJMXXo^eryjpeg €<p€(rraa-av' avrdp oTttaBev 
•^al^eg 'bpayfj.evovreg, ev dyKaXitea-at ^epovreg, kkc 

acTTtepyeg itdpeyov' ^acxtXevg ^ ev rola-t a-tcoTtyj 
a-K^Ttrpov e^ccv ear^ffKet eii oyfxov yyjBoavvog Krjp. 
KiqpvKeg V ditdvevBev vito 'hpvi ^an-a Ttevovro, 
Povv S' lepeva-avreg fj.€yav dfj.<p€7tov' ai ^e yvva^Keg 

537. TeeyjjSra Aristarch, Tfifl- /caTaTe0v6;5Taj alii. 

vetuTa alii. 549. 5«^^« rervKTo Aristarch. 

538. cT/xa S'] eiiAo. r' editio 6avfA irervKTO alii. 
MassiUensis. _ 557. eorTr^ei Aristarch. eiVTf 

540. /caTaTe^vvjSTa? Aristarch. kh alii. 396 lAIAAOS E. ILIAD. 

Oehrvov epiQoiaiv KevK aX(piTa TroAAa TrdXvvov. 560 

'Ev V €Tidei (7Ta(f)v?\.yjat [xeya, ^piSovcrav aKavjv 
KaXyjv "^vaeirjv' fxeXave^ &' dva ^OTpveg ijaav, 
ecTTTiKei &e Koifxa^i ^iafj.itepeg dpyvpeyjcriv. 
d[Ji,(f)i ^e Kvaveyjv KaTreTov, irep) &' epKog eXacraev 
Ka(r<TiT€pov' [xia S' oiv) dTapiTiTog y^ev err' avT-yjv, ^6^ 

Tyj VKTcrovTO (ftopyjeg, qt€ Tpvyocpev aXwi^v. 
TtapQeviKai &e Kai rfiSeoi araAa (f)poveovTeg 
7rXeKTo7g ev TaXdpoiat (f)€pov [i,eXty^€a Kapnov. 
To7(rtv V ev [j.€<r<rot<rt iraig (f>op[xtyyt Xtyetvj 
ifi,epoev Ki6dpt^€, kivov §' vito KaXov aet^ev 570 

AeTzraAe^? (f)Covyj' TOt &e pYj<r<rQVTeg d[t.apTy} 
[MXTryj T ivy[KS) re itocri <rKaipovTeg eirovTO. 

'Ev V dyeXyjv '7roiy]<re I3ocov opdoKpaipdcov' 
al ^e ^oeg ')(£v<rQ7o TeTevy^aTo Kaa<riTepov re, 
[jjvKYjB[j.^ V diro Koirpov eTrecrcrevovTO vo[j,ov^€ 575 

Ttap TtoTa[J.ov KeXd^QVTa, itapa po^avov ^ovaK^a. 
')Q)v<r€iQi &e vo[j.^eg a[C ecTfj^owvro (Soeacrtv 
T€<raapeg, evvea Se <r(f)t Kvveg Tto^ag dpyot eTtovTO. 
a[j.€p^aX€CO ^e XeovTe ^i»' ev TtpcoT^^crt (3oe<r<rtv 
Tavpov €pvyfx,y}Xov h^^erYjV &e [JMKpa [j.€[j.vKag 580 

€Xk€to' tqv &e Kvveg [/.eTeKtadov ^^' ai^yjoi. 
Ta> [xev dvappyjl^ayTe (3oog [xeydXoto poeirjv 

563. apyvpe7i7iv'] apyvpeQta-ivZe- tur in Etyni. M. corruptela ma^ 

nodotus. nifesta, pro pahnov, ut videbatur 

565. eV] iq Zenodotus. Arnaldo. Addit Etym. ypa^eTai 

568. TtKeKToTq ev] ■nXeKToTaiv A- 8e Ka) poBavov. 

ristarchus. ^ovai^a'] hvaK^ev scriptum me- 

fAeKi-^dea Kapnov'] Sic Aristar- morat Dionysius. 

chus. Alii igitur aliter. 579. o-jne/jSaXea] Kvavia Zeno- 

570. A/vov] Aivoq Zenodotus. dotus. 

576. 7ra/)a] ha Zenodotus. W iv'] dvo Aristarchi editio al- 

po^avov] pa^aXov Zenodotus a- tera. 

pud schol. et in Etym. M. p. 581. lA/fero Aristarchus. «fx- 

701, 51. (in duobus scholiorum k€to alii. 

codicibus Kpa^aKov) et Aristopha- tov Se] toiij Se Zenodotus. 
nes. padviXov Aristarcho tribui- XVIII. lAIAAOS S. 397 

eyKara kou f^eXav alfxa ka(f)V(7crerQV' ol ^e voy.^eg^ 

avTOog ev^teaav ra^^eag Kvvag orpvvovreg. 

01 ^' ^roi ^aKeeiv /xev airerpocmSivro Xeovrcov, 585 

laTdfJievoi de fJ.d\' eyyvg vXaKreov eK r aXeovro. 

'Ev &e vofJiQV TTOiyjae irepiKkvTog afxcpiyv^eig, 
ev KaXyj ^-^cra-v}, fxeyav olSov dpyevvdxov, 
ara6ff.ovg re KKia-iag re Karii]pe<peag i^e ai^Kovg. 

'Ev ^e "Xfipov TTOiKiKke TrepiKKvrog dfxcpiyvyjeig, 590 

Tco 'iKeXov olov TTOT €Vi Kvcocrw evpeivi 
Aai^akog vja-Krjcrev KaXXnrXoKdfxtp 'Apiddvi^. 
ev$a f/.ev vjideot Kai TrapBevot aXcf^eat^otai 
a}p-)(€vvr, aXXvfXwv eirt KapTrS) yeXpag ^'^(pvreg. 
rm at fjf.ev Xe^rrag oaovag e^^pv, ot oe y^trmag 595 

eiar evvv^rovg, vjKa ariX(3ovrag eXaico' 
Kai p at fjiev KaXag arecpdvag ep^ov, 01 ^e fxa^^^aipag 
eiypv y^pvaetag ef dpyvpem reXaft.mcov. 
ot ^' ore fiev Ope^acTKOV eirtarafxevoicn Tto^eca-tv 
peia f^aX\ cag ore rtg rpoypv apfLevov ev TraXdfiyjatv 600 

e^ofxevog Kepaff.evg Treipyjaerai, ai Ke Qerjaiv' 
aXXore S' av Bpe^aaKov eirt ariyag dXXi^Xotatv. 
TToXXog S' ifKepoevra 'xppov Tieptiara& ofi.tXog 
repTtOfi.evot' fuera M acptv efJi.€X7rero Getog dot^og 
(ftopfAi^coV doia &e KV^taryjryjpe Kar avrovg 60K 

fj.oXTryjg e^dpypvrog e^ivevov Kard f/.eaaovg. 

Ev S' ertBet irorafi.oHo fKeya aBevog 'D,KeavoYo 
avrvya irap Trvfxdryjv adKeog TrvKa votyjroTo. 

Avrap eTret^yj rev^e adKog fkeya re art^apov re, 
T6i/|' apa ot BcopyjKa <f)aetvorepov yrvpog avyyjg, 610 

rev^e te 01 KopvBa ^ptapyp, Kpord^oig dpapvlav, 
KuXyjv "taibaXeyiv, eir) ^e y^vaeov Xo(f)OV ^Kev, 
rev^e ^e 01 Kv^fj.tbag eavov Kaaatrepoio. 

584. aJ!,Tcc{\ oiTu^ Zenodotus. 597. 598. aBeTovvrai, nec le- 

592. 'Ap;^Sv7)j 'ApjvjSvTj Zeno- gebantur in Aristophanis edi- 
^^' tione. 398 lAIAAOS T. ILIAD. 

Avrap cTrei TravB* oTthx KafJie KkvTog ay^iyv^eig, 
fj.7jTpog Aj^/AX^of 6^/f€ 7rpo7rapoi6ev aeipag. ^^5 

7j V 'ipv]^ wg aX.TO KaT OvXvfmtov vi(f)oevTQg, 
rev^ea fx/xpfJMtpovTa itap Hcpaia-TOio (ftepovaa. T. 

1S/17]vl8o9 anropprjCTLs. 

Hfli>f fKev KpoKOTteTtXog an ^Q.Keavoio podcov 
cnpvvd , IV dSavaTOiai <j)oag ^epoi vj^e (3poTot(Ttv' 
7] eg vyjag iKave oeov itapa Oapa cpepovcTa» 
tvpe &e YlaTpoKX^ iteptKeifj.evov gv (fiikov viov, 
KXaiovTa Kiyeoog' TtoXeeg &' dfji.(f>^ avTOV eTatpot 5 

fj.vpov&. ^ S €V TO^i^Ti 7tapi<7TaT0 ^ia Seduv, 
€V T a^a 0/ ^y X^^^P^ ^'^^S' t e(f>aT ck t ovofJi.agev 
*' TeKvov €f/.ov, TOVTov f(.ev edaofj.ev, d^/yvfj.evoi Ttep, 
Ke7a6aif €7re/&y/ TtpSoTa 6em iotyjti ^aft,da6if]' 
Tvvvj V *}i(f)aiaTOio Ttdpa KXvTa Tevy^ea ^e^o, lO 

Kaha fJ.dK , oV ovTtco Tig dvvjp (afJ.otat (fjoprjaev. 
Qg dpa (ftmrjaaaa 6ea KaTa Tev/e edyjKev 
ttpoa^ev ^ KyriXkyjog' to. V dve^paye ^ai^aXa ttdvTa. 
yivpfj.i^tovag V dpa TtdvTag eAe Tpofx.og, ov^e Tig erAiy 
dvTVjv eiat^eetv, aAA' eTpeaav. avTap A^^^iXXevg i^ 

(ag eiO , cyf fj.iv ^aAAov eov %oAog, ev Oe oi oaae 
^eivov vTto l3\€(f)dpcov aaei aeXag e^e<pdav6ev' 
TepTteTO &' ev yeipeaaiv eytav 6eov dyXaa "^oopa. 
avTap etiei (fjpeaiv yai TeTdpTteTO ^ai^aXa Xevaacov, 
avTiKa f/.yjT€pa y]V eitea itTepoevTa Ttpoayjv^a ao 

fj.rjTep efj.y}, Ta fi-ev OTtAct. aeog Ttopev ot ettietKeg 
epy €fJ.€V d6avdT<i}V, fj.yj^€ (5poToy av^^pa TeXeaaat. 

14. T/)o'/Ao;3 ^o'j3o? Zenodotus. 

I 7. i^e(pdav6ev Aristarch. i^e(padv6v] alH. XIX. lAIAAOS T. 399 

vvv ^' ^roi /Jtev eyw dap^^^oixai' aXXa {J.a>C alvag 

&e/&ft) iM] jxoi rocfypa Mevoiriov aXKtfiov vlov 

fxvTai Kal^^vaat mra ')(akKorvTrovg aretXag 25 

euAaf eyyeivcovrat, aetKta-crcoa-t ^e veKpov — 

eK S* aichv ire^arat — Kara Se yjpoa 'navra a-aTr^jy." 

Tov S' vjfxei^er eTretra 6ea Sertg apyvpoire^a 
" rcKVOV, fJJ^ rot ravra fxera (f)pecrt <7yj<7i fxeXovrcov. 
Tco fiev eya iretpyia-u} aXaXKeh aypta (pvXa, 30 

fjLviag, at pd re ^corag apyficfidrovg Kare^ovatV 
^wep yap K-^rai ye reXeacj^opov elg evtavroVf 
atet Tood eo-Ta; xp(^g efXTreOog, rj Kat apetcov. 
«AAa av y eig dyopvjv KaXecrag rjpcoag hyaiovg, 
fxvjvtv aTtoetirm ^ Ayafi.efj.vovt, itotfj.evt kam, 35 

aitl^a fj.d\ eg 7[oXefj.ov BapTjo-creo, ^ucreo ^' aXKYjV. 

''Q.g apa (pcovvjcracra ftevog TroXvdapcreg evvjKev, 
HarpoKKca S avr dft,j3poartYiv Kat veKrap epv6pov 
crra^e Kara ptvcov, tva ot xp^og ef/.Trebog etv]. 

Avrap 6 /3^ Trapa 6Tva daXdaayjg ^Tog A-^tXkevg 40 

af(,ep^aXea td^/oov, upaev S' yjpooag ^A^^^atovg. 
Kat pi* onrep ro irdpog ye vecov ev dymt fj.eveaKov, 
ot re Kv^epv^rat Kat ej^ov of^^Ta vvjcov 
Kat rafj.tat irapa vrjvatv eaav, airoto '^or^peg, 
Kat fjjiqv 01 rore y eig dyopvjv taav, ovveic 'Ap^;AAevf 45 

e^e^dvyj, ^vjpov &e fJ-^X^g eireTiavr dXeyetvyjg. 
Tw &e 'tvoo a^d^ovre ^dryjv Apeog ^epdirovre, 
Tv^^ei^yjg re fx.eveiiroXefJ.og Koci "^Tog ^Otvaaevg, 
eyyet €pei^ofj.€Vco' ert yap ep^ov eX/cea Xvypd' 
KaO oe fi.era irpcary] ayopy\ iC^ovro Ktovreg. ^o 

avrap "^evrarog i]X6ev dva^ dvlpcov ^Ayafj.€ft.vcov, 
eXKog e^/coV Kat yap rov evt Kparepr] vaft,ivy] 

26. i^^-yeivavrai] iyyivcovrai Ze- 30. aXaKKeTv'] aXaXK€[A€v Ari- 
nodotus. stophanes. 

27. a-aif^ri Aristarch. o-arrenj 41. ^puati] ipitifaq Aristopha- 

alii- ~ nes et Rhianus. 400 lAIAAOS T. ILIAD. 

oiira Koav AvD^vopi^vj^ yaKKyjoei ^ovpi. 

avrap eirei^Y) Travreg do\Xia67}a-av 'A%a/o/, 

ToTcrt a dviaTafxevof fAGTecpyj Tro^^ag cokv$ 'Aj^zAAeug' 55 

ATpei^vj, yj dp Ti T0&' dfj.<f)OTepoi(7iv dpeiov 
eTrXeTO, aoi Kai eiJ.01, OTe vcSi' irep d^^^yvpievct) KVjp 
6vfx.o^opQ) ept^t fji.eveYjvafj.ev etveKa KovpYjg. 
Tvjv o(f)eX^ ev vrieaa-i KaTaKTdfj.ev ApTefxtg tw, 
vffJMTi tSi ot eyav eXofj.^qv Avpvyja-ov oXecrcrag' 60 

T(i K ov Toacyot Ayaiot ota^ ekov dtmeTov ov^ag 
'^vcTfJ.eveav vtto yepalv, €fj.ev dTrofj.vfvicravTOf. 
"FtKTopt fj.ev Kai Tpcoat to Kep^ioV avTap ^Ayatovg 
^yjpov efj.yjg Kat ayjg ept^og fXV^aeaQat oiia. 
dXka Ta fj.ev TtpOTeTvy6at edaofj.ev, dyyvfj.evoi irep, 6^ 

6vfj.ov evt crTyjBeaat cpiXov '^afj.dcravTeg dvdyKvi' 

~ W V \ i \ / /, >5>>/ / \ 

vvv d YiTOt fj.ev eyco Tvava yoMv, ovbe Tt fj.e y£yf 

daKeKeag aiet fj.eveatvefj.ev' aAA' aye Gaaaov 

OTpvvov TroXef/iov^e KapyjKOfnocovTag ^Ayaiovg, 

o(f)p eTt Kai TpcocDV 7reipyjaofj.ai dvTiov eK6m, 70 

J/ 5 5/)/, 1 5 \ \ ) / . >, ^ / » V 

at K ebeAcoa e7n vyjvatv tavetv aAAa Ttv otca 
dairaatcag avTCOv yovv KafJ-ipetv, og K€ (f^vyyfatv 
^yjfiov eK 'noKefJ.oio vn eyyeog y}fj.€T€poto.^^ 

\lg e(pa(i f ot e^^ap^qaav evKvyjfj.tQ€g Ayatoi 
fj.^vtv direiTCOVTog fj.eya6vfJ.ov Tlyfkeicavog. 75 

To7at ^e Kat fj.eTe.eiitev ava^ dv^^pm Ayafj.efJ.vcav 
[avTodev eq ebpyjg, ovo ev fj.eaaotaiv avaaTagj 
" w (ptkot yjpcoeg Aavaoi, depdTrovTeg Apyjog, 
eaTaoTog fj.€v KaXov dKOveiVf ov^e 'eoiKev 

56. ccpeiov} oveiap edltio Chia, 76. To7ai — 'Aya(A4f/.vuv] To7a-t 

afAUvov Massiliensis. 8' avKrra.fAe^oq (A€Te(pv] Kfeloiv 'Aya- 

62. aT:oiM}vi<TavTo{\ 0,7:0 /*5jv*- /Ae/Avav Zenodotus omisso V, 77. 

a-avToq Nicias. cTtt/Aijv/o-ayro? Cha- et editiones Chia et Massilien- 

masleo. sis, quse pro v. 77. hunc habu- 

70.ayT/oyAristarch. avTtb?alii. erunt, fMJviv ava<7Teva.%(iiv k<^i i(p' 

75. airenzovTOi Aristarchus et eXfceos oKyea 'nda^uv. 
editiones plerseque efsr toS 0. 79. aKoveiv Aristarchus. aKot;- 

Alii igitur affoeiTroVTOf. ejweJ' alii. XIX. lAIAAOS T. 401 

v^^aXKeiv' yaKeirov yap eTr/o-Ta/Aevw Trep eovTi. 80 

av^poiv &' €V TToAAftJ 0fJLa^a> iru>g Kev ti? aKovaai 

^ e«ro/ ; ^Xa^eTai ^e Kiyvg Trep ewv ayopYjT^^g. 

JJ-^Xei^vj ftev eywv ev^ei^oixai* avTap 01 a\Xoi 

crvvQeaff ^ApyeTot, [xvdov t' ei» yvuTe eKaa-Tog. 

TToXXaKi ^Yj (Jt.01 TOVTOV ^ hr/o.iot fAvBov eetmv, 85 

Kal T€ fxe vetKeieo-KOV eya) ^ qvk aiTtog eifxt, 

aXXa Zeyf Kat iS/Loipa nat yjepoff^oh-ig 'Eiptvvg, 

otTe [xoi eiv ayopyj (j>pecrtv efx^aXov ayptov aTV)V, 

rjfJMTi tS) ot ^A^^tXXvjog yepag avTog aTryjvpcov. 

aXXa Ti Kev pe^at/xi ; 6eog ha TravTa TeXevTU. 90 

7rpe(T(3a Aiog SvyaTi^p At»;, ^ TraVTag aaTat, 

ovXofji.evrf t^ fxev 6' diraXo] Tto^^eg' ov yap eii ovtet 

TtiXvaTaty dXX apa fiye KaT dvdpcov KpdaTa (Satvet 

[^^XdTTTOva- dv9pa>7rovg' KaTa ^' ovv eTepov ye Tre^yjaev'}. 

Kat yap S^ vv TroTe Zevg aaaTO, Tovirep aptaTOV 95 

dvhpm y^\6em ^aa efXfxevat' dXX^ dpa kou tov 

'VLpyj O^Xvg eovcra ^oXocj^pQO-vvyjg dTraTyjcrev, 

yjfxaTi Tw OT efxeXXe ^ifjv 'HpaKXyjeiyjv 

"^ AXKfxyjvy) Te^eaQat evaT€(f)dv(p evt Qyj^fj. 

yjTOt oy evypfj.evog fx.eTe^yi TrdvTeaa-i deoTatv loo 

* K€kXvt€ fi.ev, TrdvTeg Te 6eot irdaai tc Beatvai, 

0(f>p' eiirfa t» fxe BvfJLOg evi aTyjSeaatv dvayei. 

ayjfiepov av^^pa (pocoa^e fj.oyoaTOKog EiXei6via 

€K(f>ave7, og TrdvTeaat irepiKTtQveaatv dvd^et, 

80. ima-raixevo) iiep Uvxi Ari- Seo? Sia] Qeoaha Hellanicus. 

starcllUS. inKTTdiAevov irep iovra Qeoq 8' "a Lesbocles. 
^l^i- 92. T^ Aristarchus. t^? alii. 

86. veiKeUffKOv'] vetKelova-iv Ari- 94. aOereirai. 

stophanes et editio Chia. 95. Zehi Aristarchus et edi- 

90. Kev'] Ke Aristarchus, tiones omnes. Z^/ fuit ev rta-i 

Beoq 8<a ndvra TeKtUT^] Schol.: ruv etKaiorepuv. 
ypdtperai Kar evia " Beov^ ha -ndv- 96. ^a<r'] (pdiA.ev editio Chia. 

Ta reUvr^" — Iv Se riai " fleov? dWd vv Ka\ rov'] dKK' dpa Ka) 

hd Ttdvra rervKrai." roy Aristophanes. 

Dd 402 lAIAAOS T. ILIAD. 

Tcov avbpcov yeveyjg oitf aifxaTog eg efxev eiaiv. T05 

Tov &6 ^oXocf^poviova-a •jrpocrvjv^a TTorvia^Hpv} 

' i|/eucrTi;<76;$', ozJS' auTe reXog fxvSo) iTriSYjaeig, 

€1 S aye vSv /a.o< Qfx,oa-crov, OXvf^-^te, Kaprepov ookov, 

•rj ftXv Tov Ttdvreacn TrepiKriovea-aiv ava^eiv, 

og Kev Itt' vjfi.ari Tce&e ireari fxera Tcocrai jvvaiKog lio 

ra>v av^^pav 01 ayjq e^ aifxarog elai yeveOKYfg^ 

ag e(f)aro' Tjeiig S' ovri ^oXo^ppoavvi^v evovjcrev, 

aAA' ofJLoaev fxeyav opKov, eTiena &e itoKXov ddaOv}. 

"Hpj; ^' at^aaa Xnrev piov OvKvfxnroLO, 

KapTvaXifxcag V iKer Apyog 'AyauKov^ evl9' dpa yi^v} 1 1^ 

tcpSifJi-i^v dXoyov SfieveAou rTe^ir^ia&ao. 

7j V €Kvet (j>iXov vtov, S' e0^ofxog earYjKet fxeig' 

€K ^' dyaye iipo (pmaoe Kai yjkiroft,y]vov eovra, 

^ AXKf/.YjVYig V aTreTTavae roKOV, cr^e^e S EiiXetQviag. 

avrYj S' dyyeXeovaa Aia ILpovtava 7rpoaY]v^a I20 

' Zev Trdrep dpytKepavve, eTrog rt rot ev (ppeat 5^aw. 

Y]^Y} dvYfp yeyov eaBkog, \>g Apyetotatv dvd^et, 

'KvpvaBevg, "LQeveXoto Ttaig TlepaY^ia^ao, 

aov yevog' ov ot detKeg dvaaaefxev ^Apyeioiaiv. 

wg <j>dro, rov ^ dyog o^v Kard (f>peva rv^pe ^aBeTav. 125 

avriKa ^ etX ArY}V Ke(f)aX^g XfTrapoTrXoKdfi.oio 

yraofKevog (ppeaiv v}at, Kat cof^oae Kaprepov opKOV 

fjjriTior eg OvKvfkitov re Kat ovpavov aarepoevra 

avrig eXevaeadat ArY}v, y] Trdvrag adrat. 

ug eiTTWv eppt\pev air ovpavov aarepoevrog 130 

ye/pi Trepiarpe^ag' rdya t tKero epy dvBpcoTrm. 

T^v aiei arevayea"^ , oa eov (ptAov vtov oparo 

epyov deiKeg e^^ovra vtt KvpvaByjog aeBXm. 

ag Kai eywv, ore ^' aure ft^eyag KopvBaioXog' ^Krcop 

^Apyeiovg oXeKeaKev eitt Ttpvfjjw^ai veeaaiv, 135 

ov lvvdft.Y}v XeXaBeaff ArY}g, j} itparov ddaBvjV, 

105. o"i9'] ot Aristophanes. 117. /!<«<] fA-^i; editio Chia. XIX. lAIAAOS T. 403 

aAA' eTre/ acii.cra[K,Yiv Kai (xev (ppevaf e^Xero Zevg, 

a\p eQeka apeaai, ^ofAevai t cmepeiai aitoiva' 

aX>^ opa-ev -Trokefxov^^e, Koi ak\ovg opvvQi Kaovg. 

^copa S' eyav o% TraVTa 7rapa<7xeiv, ocraa toi e\6<bv 140 

X^i^o^ €v; KXiaiyja-iv inreaxeTO '^iog 'O^^vaaevg. 

el S' iBeXeig, eTri/xeivov, eTteiyofJ.evog Trep^Apvjog' 

"bwpa 'he TOi BepairovTeg efjJyjg irapa vyjog eXovTeg 

oiaova- , o<ppa lOYjai toi fj.evoeiKea Occaco. 

Tov ^ airafji.ei/SafJievog Trpoae^v] Ttohag WKvg Ap^iAXeuf 145 
" 'ArpeZ&^ KvhaTe, ava^ av^pZv Ayaft.efxvov, 
^<apa fji.ev, at k eQeXviaQa, itapaax^f'^'^-) ^? eTTieiKeg, 
^T ex^f^ev •napa aoi. vvv &e fxv/jacoy.eBa x^^Pf^"^? 
ai^pa, fxoiX^' ov yap XPV KKoTOTieveiv evSdd' eovTag 
oy^e tiaTpi(3eiv' eTi yap fxeya epyov apeKToV 150 

cog K€ Tig avT 'Ap^^A^a //.exa TrpcoTOiaiv idy}Tai 
%yxe'i xp^^Keicp Tpcccov oXcKOVTa ^dXayyag. 
6^e Tig vfjieicov fj.efj.VYjfii.evog oalbpi fj.ax^aBc»>. 

Tov S' aTrafj.ei/Sofj.evog irpoaetjyY} TToXvfj.yjTig 'O^^vaaevg 
" fj.y] ^' ovToog, dyaOog iiep eav, BeoeiKe^ 'AxtXXev, 155 

vyjCTTiag OTpvve iipoTi \Xiov viag Ap^aiwv 
Tpcocn fj.ax^aofi.evovg, eitei ovk oKiyov XP^'"^'^ eaTai 
(pvKoTtig, evT av TtpcoTOV 6fJ.iKy]crcccn cfyaXayyeg 
dv^pwv, ev &e Beog Ttvevayf fj.evog dfj.<poTepoiaiv. 
aXXa Ttaaaadai avcinyPi Bo^g eiti vyjvcrtv A^a/oy$" 160 

aiTOV Kai oivoio' to yap ft.evog eaTi Kai dXKVj. 
ov yap dvyjp itpoitav yjfi^ap eg yjeXiov KaTo^vvTa 
aKfLY\vog aiTOio ^vv^aeTai dvTa fj.dx^a6ai' 
eiTtep yap Bvfi.^ ye fj,evoivdq. itoXefj.i^eiv, 

aXXa Te XdQpyj yvHa ^apvveTai, yj^e Kixxvei 165 

'biipa re Ka) Xifxog, j3Xd(3eTai ^e re yovvaT Iovti. 
og Oe K avvjp oivoio Kopea(7afi.evog Kai eOcobyjg 
avopdai Ovafj.eveeaai Ttavvjfj.epiog 7toXefj.i^y], 
BapaaXeov vv 01 yjTop evi cppeaiv, ov^e Ti yvTa 
'Jtpiv KafLvei, Ttpiv TtavTag epcov^aai TtoXefJ.oio. 170 

D d 2 404 lAIAAOE T. ILIAD. aXA' aye kaov fxev GKi^acrov Kai 'bemvov avw^^Qi 
onXeaOai' Ta &e ^apa ava^ av^^pSov 'Aya[xe[j(,vuv 
oiaeTO} €f [xecraryjv ayopvjv, iva irdvTeg ^A.yaioi 
0(f)6a\[xo7(Tiv i^co(ri, a-v ^e <ppeai ayjcriv lavd^g. 
0[j.vveT(o ^e tol opKoVj ev Apyeioia-iv avacxTag, 
[/.yjTTOTe TYjg evvYjg e7r;/3^jaeva; ^^e [j.iyYjvai' 

Y} ae[Ji.ig e(7Tiv, avag, vjt avbpoov tjtc yvvaiKoov J 
Kai be aoi avT(p Ov[X,os evt (ppecriv lAaog €(7T(o. 
avTap e7reiT(x. (re ^aiTi evi KkKrifig dpe(r(X(r6(o 
Trieipyj, iva [/.vj ti ^iKvjg emdeveg eyyi^rQa. 
ATpeioy], (7v b eTreiTa OiKaiOTepog Kai eir aAAa> 
c<7o-eaf* ov [^ev ydp ti ve[/ie(r(7YjT0V ^aaiKTja 
av^p aTrape^ra-aa-Sai, ot€ Tig TrpoTepog yaXeTiYjvy}. 

Tov ^' avTe irpoa-eenrev dva^ dv^^pav ^ Aya[j.i[x,v(ov 
" yaipoo o-ey, AaepTid^yj, tov [oiSov aKOvaag' 
ev [t,oipy] yap TrdvTa ^iiKeo Kai Ka-reXe^ag. 
TavTa &' eyav eBeX(o o[)ioaai, KeXeTai &e [i.e Bv[j.og, 
oiiV eTTiopK^^aco irpog ^ai[i.ovog. avTap Aj^^AAeyf 
[j.i[j.veT(o avQi Tecog, e7reiyo[t.evog Trep Apyjog' 
[j.i[j.veTe S' aKkoi TrdvTeg dokXeeg, o(f>pa Ke dapa 
€K KXiaiyjg eXQyjai Kai opKia TriaTa Td[j.(o[t.ev. 
ao). ^' avT^ TO^ eycov €7riTeXXo[j,ai yj^e KeXevco' 
Kpivd[j.evog Kovpi^Tag dpiaTYjag Ylava^^aiav 
^copa €[j.y]g Trapa vvjog eveiK€[/.ev, ocra-'' 'Ap^;A^i" 
yPi^ov V7t€a-Ty}[xev ^(oaeiv, dye[j.ev re yvvatKag. 
TaXQv^iog ^e [j.01 coKa KaTcc aTpaTOV evpvv 'Ap^a/wv 
Ka7Tpov €Toi[j.aa-aT(o, Ta[/.e€iv A.11 t 'HeA/sD re." 

Tov &' d7ra[t,€i{3o[j.evog 7rpoa€(f)i^ Trobag coKvg 'A-^^tXXevg 
" 'ATpeidyj Kv^iaTe, dva^ dv^pav ^Ayd[/L€[t,vov, 
akXoTe Ttep Kai [j.aXXov ocfjeXXeTe TavTa Tievea-Qai, 
OTtTtOTe Tig [j.eTa7rava-(oXyj ^roXe/xoio yevvjTai 
Kol [j.evog ov Toaov jia-iv evi a-Tyjdea-a-iv e[j,oia-iv. 
vvv 01 [t.ev KeaTai O€0aiy[j,€voi, ovg eoa[i.aa-aev 

189. Te&!?3 '^^^^ ''^P f^^t ^" "^^^^ elKaioTepaii. ^IS t8o 185 190 195 300 XIX. lAIAAOS T. 405 

vixei$ 6 eg (Spwrvv orpvveTOV. y] r av eycoye 205 

vvv fJLev avcoyoifAt TiroKefj.t^etv viag hf^^atm 

VYj(Triag aKfj.rjVovg, afxa ^ YjeXia Kara^vvrt 

rei^eaQat fkeya ^opTrov, eTnjv riaaifxeda XajByiv. 

Tcp^vV ov Ttag av efxoiye cf>tkov Kara Katfxov leiri 

ov TTOcrtg ov^e ^paxng, eraipov reSvyjarog, !ilO 

og fjLOi evt KXicrty} de'^ai'yfi.evog o^ei yaKK(p 

Kelrat, ava irpodvpov rerpafxfAevog, afxcpt S eraTpot 

fxvpovrat' ro fxot ovri fxera (f>pea-i ravra fj.efxr)Kev, 

aWa (povog re Kai atfxa Kal dpyaKeog (rrovog av^pcJov. 

Tov ^' aTrafiei^Oft.evog Trpocrecf)'/} TroKvfxyjrtg 'O^vcro-evg 215 
*' a> ^Aj^tKev, TLyjKeog vte, fJ.eya cpeprar ^As/atav, 
KpetcTcxcav etg efj.e6ev Kat (peprepog ovk oKtyov iiep 
eyyei, eyh ^e Ke aeto voYjfxart ye TrpojSaKoif/.-^qv 
TToKKov, eTre] irporepog yevofj.yiv Koi TrKeiova ol^a. 
rS) rot eTrtrKyjrci} Kpa^iyj fj.v6ot(rtv efj.otcrtv. 2,20 

aixpoi re (pvKoTrt^og TreKerat Kopog dvBpintotcnv, 
yjcrre TrKetcrryjv fjiev KaKdfi.y}v yQovt yaKKog e^evev, 
afxy^rog S' oKiyicrrog, hiyjv KKivyjcrt raKavra 
Zevg, ocrr avSpccTrcov rafi,iy]g TroKefj.oto rervKrai. 
yacrrept ^' ov Ticog ecrrt veKVV TrevQyjcrat 'A^^atovg' 2,2^ 

KtYfv yap TToKKot Kai eiiyjrptfj.ot yjfxara Trdvra 
TrmrovatV irore Kev rtg dvanvevcreie ttovoio ; 
aKKa '^pyf rov fxev KaraSdnretv og Ke Bdvy\crtv, 
vyjKea Qvfxov eyovrag, hr Yifj.art '^aKpvcravrag' 
orrcrot a av TroKefxoio irept crrvyepoio Kiircovrat, 230 

fxefj.vy}cr6at itocrtog Koci e^yjrvog, ocpp' ert fj.aKKov 
avopd(rt dvcTfAeveecrat fj.a'^u>fxe6a vcoKefj.eg alei, 
€crcrdfj.evot y^o^^i x^Kkov dretpea. fx^^U rtg aKKyjv 
Kacov orpvvrvv iTort'^eyft.evog layavadcrda' 

yj^e ydp orpvvrvg KaKOV ecrcrerat, og Ke Kiiryjrat 335 

VYivcrtv eTT ^Apyeicov' aKK' dBpoot opfj.Yj6evreg 
Tpcocrtv e(j> tTrTtotdfKOicriv eyeipofj.ev o^vv" ApYfay 406 rAIAAOS T. ILIAD. 

'H Koi NiaTopoi vlag onda-aaTO KV^akifxoiOf 
^vXei^yjv re Mey^ra SoavTa re ^yjpiovYiv re 
Kat lS.p€iovTiddi^v AvKOfx^^ea Kai yLeXdviTnrov. 240 

(3av S' if/.ev eg- KXia-ivjv 'AyafMefxvovog 'ATpeidao. 
ayT;/f e7re;& a^a fx,vaog eyjv, TeTeAearo de e^yov 
eTTTa fKev Ik KXiairig TpiTio^ag (pepov, ovg 01 VTreaTr}, 
aidcovag ^e ke^vjTag eeiKoai, ^w^e/^a V ntiiovg' 
€K S' ayov aixpa yvva^Kag dfxvfxova epya Itviag 245 

eTTT , aTap oy^oaTrjV ^piayjlta KaKXnrdpfiov . 
yr^vaov t\ aTrfaag 'O^tvaevg '^e.Ka TtdvTa TaAavTa 
r]p'£, afxa V dXXoi dapa cf)€pov KovpvjTeg 'Ap^a;<5i/. 
Kai Ta fCev ev fx.eaari dyopr^ Geaav, av V ' Ayafx.efx,vm 
laTaTO' TaXBv^iog ^e 6eS) evaXiyKiog avVi^v 2^0 

Kdirpov e^/jav ev %epai itapiaTaTO itoifKevi, \aav. 
ATpeiOvjg 0€ epvaadfKevog yeipeaai fKdyaipav, 
rf 01 Trap ^i(f)€og fxeya KovXeov aiev awpTO, 
Kaitpov dito Tpiyag dp^dfkevog, Aii ')(e'ipag dvao^^v 
evyeTO' TOi V apa TtdvTeg eir avT0(f>iv eiaTO aiyyj 255 

^Apyehi, KaTa fj.olpav, aKovovTeg ^aaik^qog, 
€vgafi,evog apa emev ibcov etg ovpavov evpvv 
" la-TCo vvv Zevg TrpooTa, Seav viraTog Kai apiaTog, 
Trj T€ Kat 'HeA/o? Kai 'Epivveg, atd viro yaiav 
avdpaTTOvg Ttvvvrat, OTig k eiitopKOV o^oaarj, 260 

fxrj fxev eya Kovprf Bpiarji^i ye7p eivevelKai, 
QVT evv^g 7rpo(f}aaiv Ke')Q)r]fj.evog ovt€ Tev dXXoV 
aAA' e^aev' dTtpoTifx.aaTog evi KKiairiatv efxriaiv, 
e; Qe ti tcovo eitiopKov, efxot Oeoi aKyea Ootev 
TToAXa ft.dK', oaaa "^t^^ovaiv OTig a(f> aKtTrjTai Ofi.oaaag," 265 

'H Kai aito aTOft.ayov Kdiipov Taf^e vrjKei ')(aKKa. 
Tov fi.ev TaKBvlSiog itoKtrjg dKog eg fieya KalTfxa 
ptxp' €Tri^tvr}aag, jSoaiv l^^Svaiv' avTap A^^^tKKeiig 
dvaTag 'Apyetotat (f}tKo7rToKefi,otat fi.€TV]v^a 

239. Mly/jToi.'] MiyvjV re Zeno- 246. cttt', aTap oySoar^j/] e|, 

dotus. arap f^hfA.<i,T^v Zenodotus. XIX. lAIAAOS T. 407 

" Zey •Tra.rep, v) fX^yoiKa^ aTag av^peacri ^i^oia-$a, 370 

ovK av S^y TTore 6v[MV evi cr^Beacnv €iA,oTcrtv 

'Ar/je/^jys- coptve ^iafJiTrepe^, ovde k€ Kovpvjv 

'^yev €fA.€v a€Kovxog a/jtJ^j^avof aXka iroQi Zevg 

^^eA* ^ A^/aiotcriv Bavarov itoXkecrcn. yeveaBai. 

vvv V 'ip')(€(x6'' €7r; ^e?7rvoy, iva ^vvdycofxev Apvja. 27^ 

^Qi^ ap €(f>uivvj(X€v, Kvcrev V ayopyiv ai^pyjp^^v. 
01 jtAev ap' ecTKihavTO erjv Itt; v^a eKacxrog, 
^cipa Se M.vp{xi8ov€$ fAeyaXf^ropeg afjt.cf>€irevovTO, 
^av S' eTTt v^a cpepovTeg AyjiXXyjog Betoto. 
Kat ra fxev ev KXtcriy}crt Becrav, KdBicTav ^e yvvatKag, 280 

tirjrovg §' e/V dyekyjv eXacxav BepdTcovTeg dyavot. 

Bpiai^^tf ^ dp' eiietT, iKekyj ^pvaeYi Acppo^tryjf 
«f t^e JJdrpoKXov 'b^a'iyfj.evov oi^ei yaXK^, 
dfx.(f) avTco '^vfxevyj Xiy eKccKve, xepcr) §' dfJLVcrarev 
crryiBed r y^ dita^i^v ^etpyjv i^e KaXa TvpocrcaTra. 385 

eme V dpa KXaiovcra yvvyj eiKvTa Beyjcrtv 
" YldrpoKXe fxot ^etXy TrXeHcxrov Key^aptcrf/.eve BvfJiSi,. 
^coov fj.€v cre eXetTrov eyw KXtcriyjBev lovcra, 
vvv &e <re reBvyjooTa KiydvofJ.at, opyafj.e Xacbv, 
OAp dvtovcr' cog fxot ^ej^erai KaKov e/c KaKov aiei. 290 

dv^^pa fj.€V, a e^oadv fxe iraryjp Kat iroTVta fj.y}Ty}p, 
ei^ov Trpo TrroXtog '^e^aiyfxevov o^ei '^(aXKca, 
rpetg re Kacrtyvyirovg, rovg fxot fj.ia yeivaro fjAiryip, 
Kyj^eiovg, 01 Trdvreg oXeBptov vjfxap eTrecnrov. 

>5>.\ \ J^,/ 5V r/>V^5J\ j\>. »,v 

ovoe fj.ev ovOe fj. eacrKeg, or avOp efxov ccKvg ^'^(^tXXevg 395 

€KretV€V, Tripcrev ^e mXtv Beioto Mvvyjrog, 

KXatetv, aXXd fi €(f>acrKeg 'Ay^tXX^^og Beloto 

Kovp^tyfv dXo^j^ov Byfaetv, d^eiv r evi vyjvcriv 

eg ^Biyjv, ^aiaetv ^e ydfJLOv fLerd Mvpfj.itove(Tcrtv. 

rS) (T afj.orov KXaica reBvyjora, fj.eiXtypv alei." 300 

^Llg ecjjaro KXatova , em Se (rrevdyovro yvvaiKeg, 
TlarpoKXov 7rpo<f>acriv, crcf^av §' avrcov K^^^e eKdcrry}. 
avrov & dfj.(f)t yepovreg 'Ayaim yjyepeBovro 408 lAIAAOE T. ILIAD. 

Xi(Ta-ofJ>€Voi oentvyjaai' 6 & yjpveiTO arevw^^^t^cov 

^^ kia-cro[xaif ei rig efxoiye (piKm liTnteiQeB' eraipcov, 305 

jM.77 ^e Trpiv airoio KeXevere /Avj^e 'Trorvjrof 

aaaadai (f)iXov vjrop, e%ei fx! ayog aivov iKavei. 

Ovvra €f TjeAiov ixevea Kai rKyj(70fji.ai cfJiTrifjg. 

""Hf eiTTciiV aXXovg [xev aTreaKe^aaev ^aaiXyjag, 
&0/W S' ^Arpei^a fnevervjv Kai '^Tog 'O&ycrcreyf, 310 

'Necrrcop IdofJLevevg re yepcov & iTnri^kdra ^oTvi^, 
repTTQvreg TrvKivag a.Ka^^fj.evoV ovte ri Bvfxco 
repTrero, irpiv TroXefxov arof/ia ^vfnevai alfj.aroevrog . 
fLVvjcrdfxevog ^' a^ivSog dveveiKaro (fjcovvjaev re 
" 7] pd vv fi.01 TTore Kai av, '^vadfi.fj.ope, <f}iXraB^ eraipcoVf 315 
avrog evi kXictiy} Kapov Trapa deiTrvov edvjKag 
aixpa Kai orpaXecog, oirore airepyoiar ^ hyaioi 
Tpcoaiv ecf) iTrTro^dfiLoiai. (ftepeiv TroXv^aKpvv Apvja. 
vvv &e av fiev Keicrai ^e'^aiyff.evog, avrdp efnov KTJp 
aKfx,Yjvov iroa-iog Kai e^vjrvog, ev^ov eovrcov, 320 

<7^ wo5^. ov fJ.€V ydp ri KaKcorepov aXko TrdSoifKi, 
ovV e'i Kev rov irarpog d'iro(f>Bifj.evoio ■^vOoifi.vjv, 
Qg Trov vvv ^6irj(f)i repev Kard ^dxpvov e'il3ei 
yyireC roiovV vlog' S' aKKodaTr^ evi '^yjfj.cp 
eiveKa piye^av^g 'EKev/jg Tpcoaiv iroXefJ.i^ca' 325 

ije rov og 2.Kvp(p fj.01 evi rpe<perai (piAog viog. 
[^e'i Trov eri ^coei ye N€07rro?\.efJ.og fieoei^oy?.] 
Trpiv fj.ev ydp fi.01 dvfcog evi crryj6ea-aiv euKTrei 
oiov efj,€ (pBicreaOai dir Apyeog i7r7ro(3orQio 
avrov ev) Tpoiyj, ae ^e re ^diyjv^^e veeaBai, 330 

ag av fj.01 rov Trat^a 6oyj evi vyfi fj.eKaivyi 
^KVpoBev eiaydyoig Kai 01 ^ei^eiag eKaara, 
Kryjaiv €fi.y]V ^fi.adg re Kai vxpepecfyeg fj.eya ^oofJM. 
vj^yj yap YlYjXyjd y oiofJ.ai v) Kara irdfj.irav 
re6vafj.€V, 'y\ irov rvr6ov en ^wovt aKayy\a6ai '^'^tS 

327. a0eT6?Taj et TrporjOeTei 333, 8w5a? Aristarchus. Sjwya? 

Aristophanes. alii. XIX. lAIAAOE T. 409 

y^pai' T€ arvyepa, kcu efMjv^oTt^eyixevov aiet 
XvyoYiv ayyekifp, oV a'no<f)6ifJ.aoio irvByjrai. 

*Of €(f)aro K\aim, €7r) ^e a-r€vd)(pvro yepovre^, 
fxwja-dfxevoi ra eKaarog kvi fxeydpoia-iv eKeiirov. 
fjA}pofj.€Vovg ^' apa rovaye l^U)V eKirjae Kpovtav, 340 

al\pa §' ^AB-^vaivjv eirea Trrepoevra Trpoavjv^a 
" T€Kvov efxov, ^yj irdfJMav dTioiyeai dv^pog evjog. 
vf vv roi omeri itdyyy ft.€ra (ppeai fjt,€fii(3ker 'A^iAAeuf ; 
KeTvog oye TtpoTvdpoiQe vecov opBoKpatpdm 

^arat o^vpof^evog erapov (piXov' 01 ^e dyj aXkoi 345 

olypvrat fj.€ra deiTrvov, ^' aKfj,rjVog Kai aitaarog. 
aAA' 'iBt 01 veKrap re Kai dfj.^poa-triv eparetv^v 
ard^ov evt ari^deaa', iva fj.rj fj.iv Xtfxog iKfirat.^^ 

'^Q.g etTihv corpvve Trdpog fj.efj.avTav AByjvyjv' 
yj ^ apTifi eiKvTa ravvTirepvyt Xtyvcf)av(p 350 

ovpavov €K KareTtaXro 'ht alSepog. avrap ^A^^^atoi 
avriKa Bcopvjaaovro Kara arparov' yj ^' 'Ayik'^i 
veKTap evt aryjBeaat Kai dfK^poaiyfV eparetvyjv 
ar-d^ , tva fj.yj fj.tv Kifj.og drepir/ig yovvaB tKOiro, 
avryj ^e "Trpog irarpog epiaBeveog TiVKtvov &w ^^^ 

«5^6TO. rot ^' aTrdvevBe vewv ej^eovTO Bodcav. 
ag S' ore rap(f>eiat vtcf>d^eg Atog eKTroreovrai, 
}pv)(^pa{, VTTO ptityjg aiBpyjyeveog Bopeao, 
tbg rore rap^etai KopvBeg Xafj.7rpov yavocoaat 
vyjav €K(f)opeovro, Kat daTrideg ofj.(f)a\oeaaat 360 

BapyjKeg re KparatyvaXot kat fneiXtva ^ovpa. 
aiyX.Y} S' ovpavov iKe, yeXaaae &e Traaa Trep) ')(B(av 
yaXKov VTto areponyjg' vtto Se KrvTrog copvvro iroaaiv 
dv^poiv' ev ^€ fxeaota-t Kopvaaero 'bTog AyiKXevg. 
[tou Kai o^ovTCov fiev Kavayy\ iieXe, to) ^e 0/ o(t<t€ 365 

\afjnteaBy\v coaei re irvpog aeXag, ev ^e 01 yjrop 

342. 6^0?] ioio Zenodotus. narrat obelos quos priraum ap- 

365 — 368. adirovvract. Ari- posuisset postmodo iterum sus- 
stai-chum Dionvsius Sidonius tulisse. 410 lAlAAOS T. ILIAD. dvv ayo? aTArjTOV' o o apa ipioaiv /xeveatvwv 

^vaeTO dapa 6eov, Ta QV']i{(l>ai(TTog Ka[X,e Tefj^wv,] 

Kvvjfjii^ag fAev TrpwTU 'Trept Kvvjixyia-iv eQfjKev 

KaXag, apyvpeoia-tv ema(j>vpiotg apapviag' 370 

^evTepov aii GapyjKa Trep) aTVjBeaatv etvvev. 

aix<f)t V ap (oixotaiv (3aXeTQ ^t<pog apyvpovjXov 

'^(a^jceov' avTap eTrena aaKog \keya re aTi^apov re 

etXeTO, Tov S' aTravevBe aeXag yeveT ^iire [Mjvvjg. 

wg S'' OT av eK irovTOto aeKag vavTvjat <f)av^y} 375 

KaiQfjLevoiQ TTvpog' to &e KaieTat vxpoS' opeacfitv 

aTaGfJLW ev o/ottoAoo* Tovg &' ovk eSeXovTag aeXXat 

TTOVTOV hr ^'^(BvoevTa <f)tkm airavevQe <f)epovatv' 

ag aic 'Aj^zAA^of aaKeog aekag ai^ep tKavev 

KaXov 'bat^aXeov. Trepi ^e Tpv<f)dXetav aeipag 380 

KpaTi 6eT0 ^ptapYjv' yi V aaTvjp Wf aTrekafJiTrev 

tTnrovpig Tpv<f)dKeia, TrepiaaetovTO S' edetpat 

y(j)vaeat, ag ll<f)ataTog tet Xo<pov a[x<f)i 6afxeidg. 

Treipvjorj eo avTOv ev evTeat btog A^^^^tAAevg, 

et 01 e<f)apfi.oaaeie Kat evTpe^^^ot dyXaa yvia' 385 

Tct) S' ai/Te TTTepa yiyveT, aetpe ^e Tvotfj.eva Xaav. 

eK ^ apa avpiyyog TraTpcoiov eatidaaT ey/pg, 

I3pi6v fj.eya aTt^apoV to fj.ev ov ^vvaT aXKog Ayaiav 

TraKketv, dXkd fj.iv oiog eitiaTaTO TryjXai ^AyiXXevg, 

TlviXtd^a fjt.eXirjv, ttjv TraTpt <f)tA<a Trope ILeipav 390 

UifjXtov €K Kopv<pyjg, <f)ovov efj^fj.evai yipaeaaiv. 

iTnrovg W AvTOfxe^oov t€ Kat AXKtfJLog dfj.<f)ie7T0VTeg 

^evyvvov' dfji.<f>) ^e KaAa Aeiio^v eaav, ev ^e yaXivovg 

376. To Se] To T€ Aristarchus. vavit Zenodotus, qui eosdem 
384. eo avTov] eov avTov Zeno- versus rejecerat 11, 141. dotus. oT aiirov Ptolemaeus Asca- 
lonita. 

386. avre'} evre Aristarchus : 
avTe idem postmodum, quod 
fuit ev ralq aito iSv Tiokem. uare 
Aristophanes. 

388 — 391. aBerovvTai. Ser- 391. Ik Kopu^^s] ev Kopv<p^i 
Aristarchus. 

393' ^evyvvov'] Sic ha rov 
scribi annotat schol. Alii igi- 
tur aliter. Codices plures ^evyw- 
arav. XIX. lAIAAOS T. 411 

<ya.i/.(f>'qK^g el3a\ov, Kara S' ^v/a rervav QTricrao) 

KoKKrirov iror) ^icppov. 6 ^e fj.aa-riya (j^aeivyjv 395 

•Xeipi ka^av apapvTav e(f> iTnrouv dvopov(rev, 

AvrofJiBcov' oiridev ^e Kopv(T(T<x(j.evog /3^ 'Aj^iAXev?, 

rev-xe(Ti irafJi^aiviov ctxrr yjXeKroop TTrepiav. 

o-fxep^aKeov V iirTroKTiv e/ce/cAero irarpog eoh 

" HavSe re Ka) BaXie, rvjXeKX.vra reKva lio^^dpyrn, 400 

dXXcos f^ (ppd^ecrGe (racarrefiev rivioyy]a 

a\p Aavaav If ofJLikov, eirei y^ ect5/A€V TroKefXoio, 

^oyS' (Wj- riaT/JO/fAov XiTTer avro6i redvvjcora. 

Tov S' dp' vTTO ^vyo(f>t irpocre^f}'/) Tro^ag- aioXog itttto^ 
'EdvBog, d(f>ap &' yjfxvcre Kap-^ari' iracra Te yairi] 405 

"QevyXvig e^epnrovcra irapa. ^vyov ov^ag iKaveV 
av^yjevra V eSrjKe 6ea XevKcakevog Hpvj 

Kai AiTjv <r eri vvv ye cracocrofxev, oppifj, Aj^iAAev 
dXXd roi eyyvBev vjfJiap okeBpiov' ovOe roi yjfJ-eig 
a'irtoi, dXXa Qeog re fJ^eyag Kai M-otpa KparatYi. 410 

oiihe yapi yjfuerepyi ^pa^vryjri re vccyeXiri re 
Tpcaeg aTr cofJioitv riarpoKXov revye' eXovro' 
dkXa Qeav capicrrog, ov vivKOfJ.og reKe A^tw, 
(EKrav evt •irpofj.dyptat KaVKKropi Kv^og 'e^coKev. 
vai ^e Kai Kev 'afj.a Trvoiyj Zecpvpoto Qeoifj.ev, 415 

riVTrep eXa^f^pordrvjV (f>dcr 'efi.fx.evai' dXXd <roi avrca 
fx.opatfJ.6v ecrrt 6e2 re Kat dvept icftt '^afx.rjvai. ' 

'^Q.g dpa (fxavrjcravrog ^Kpivveg 'kcryeBov av^^v, 
rov ^e fj.ey oyBricrag 7rpo(re(f>ri iro^ag coKvg 'AytXXevg 
" Havfie, ri fx.ot Qdvarov fx.avreveat ; ovbe ri cre xpy]- 420 

et; vv roi otoa Kai avrog fj.ot fx.opog ev&ad oXecroai, 
vocrcfji (f>iXov Ttarpog Kai fX.rirepog' dXXd KOt '€fJ.Trrjg 
ov Xyj^ca irptv Tpcioag a^>;v eXdcrai TroAe/aofo." 

'H pa Kai ev rrpcaroig Idycov 'eye fj.cavvyag tifnovg. 407. a6sTe7rai. 416. 41 7. aOerovvrai. 412 lAIAAOS T. ILIAD. 

T. 

"■Of 01 [Ji.€V Trapa vv]V(Tt KopavKxi dcopyjcxa-ovTo 
afji.(f>i (7€, n^Aeof vi€, iJ-a^yrig aKopvjTov A^a;o/, 
Tpcoe? ^' aiiS' CTepcoSev €7ri 6pcocr[Ji'2 Tre^ioio' 
Zevg he Q€[j.i(7Ta KeXevae Qeovg ayopvjv^^e Kdkecicrai 
KpaTog air OvXv[j.7roio TtoXvnTV^ov' vj ^' apa TrdvTy) 5 

cf)OiTy]a-aaa KeXeva-e Aio$ irpog diOfj.a veeaQai. 
QVTe Tig ovv 7roTa[j.av aTrevjV, voa-<p' 'D,K€avoTo, 
ovT apa vvfiuf^dcov, aiT aKaea KaXa V€[J.ovTai 
Kai inqyag TTOTa^j.wv Kai Triaea TroiYjevTa. 
eXQovTeg V eg ^co[i.a Aiog vecj^ekYjyepeTao 10 

^ea-Tyjg aiSova-yjcnv evi^avov, ag Aii itaTpi 
Hcfjaia-Tog Troiyjaev i^virja-i TrpaTri^eaa-iv. 

''D^g 01 [>.€V Aiog evoov dyy\y€paT' ovt evoaiyQcov 
vyjKovaTvja-e Beag, dXX e^ dXog ^A^e [t.eT avTovg, 
l^e ^' dp ev [j.eaa-oia-1, Aiog S e^eipeTO (3ov\^v 15 

" TiTTT avT, dpyiKepavve, Geovg dyop^^v^e KaXea-aag ; 
y} Ti TTept Tpucov Kat Ayaicov [t.€p[J.y]pi^€tg ; 
Tav ydp vvv dyytcjTa [J-dy^ 7toX€[J.og re ^e^iyev. 

Tov ^' d7ra[j.eil3o[t.€Vog 7rpoae(f>y] ve^e\y]yep€Ta Zevg 
" eyvcog, evvoatyate, €[t,y]v ev aTVjBeat (SovT^v, 30 

wv €V€Ka ^vvdyetpa' [xeXovat [i.ot o}0\.v[j.evot irep. 
dkX^ y]TOt [i.ev eya [j-eveco 'TtTvyj. OvXv[/i.Troto 
Yj[t.evog, evtj opocov (ppeva T€p\po[j.ai ot be oi] aAAot 
epyeaff o(f)p dv tKvjaBe [x,€Ta Tpcoag Kai ^ hyatovg, 
d[Jxf>OT€potat V dpv]y€& , ottv] voog eaTiv eKaaTOV. 35 

el ydp ^AyiXkevg otog eirt Tpcoeaai [x^ayetTat, 

11. eVt^avov Aristarchus. i<pl- annotavit scholiasta. Est igi- 
tfiLvov Zenodotus. ivibpavov qui- tur hsec Aristarchi scriptura: 
dam. alii ■Koiyjo-' ejSuwjo-*. 

12. mirja-ev Ihvlriai'] Sic SCribi XX. lAIAAOS T. 413 

0U&6 fJt.ivvvG' (i^ovcri Tro^coKea, rioyAe/wva. 

Koi M Te [XIV Kcu TrpQo-Qev vTroTpoixeea-Kov opcovTeg' 

vvv S', 0T6 ^ Kou 6v[Ji.ov €Taipov •yfeTai aivca^, 

Se/Sw [M] Kou Tetyog VTrepfxopov e^aXaTrd^Tj" 30 

'"^Q? e0aTO K/Jov/^^S-, TroXefJLOV ^' aXiaa-TOV eyeipev. 
/3av S' f/x,evaz TroXefJLOvh Qeo), ^/^a fiy/xov exovTeg' 
"Yipr} {jXv [x.eT ajS)va veSiv Kai WaWag ^AByivyj 
yi^e Yiotrei^a.av ya^oyoq ^^' epiovvrig 

'Ep[t.eia$, 0$ eir) <f>pea) 7cevKaXi[xri<n KeKacrTat' '^^ 

"}i(f)aia-TO$ S' a[Jt.a TOia-i Kie a-devei /3Xe[i,€aiV(t>v, 
yaXevcov, vtto ^e Kv^[i,ai pooovTo apatai. 
ef ^e Tpaas "Apyjg KopvBaioXog, avTap a/* avTf 
^oTPog aKep(jeKO[J.'fig ri^^ ' ApTe[J.tg loyeatpa 
A^TW Te Hav^o? tc <ptXo[X[j.€i'^rig t ^A(f>po^tTY}. 40 

E;w? [i.ev p' airdvevde Qeot QvyjTcov ea-av dv^^pcov, 
TO(j>pa S' 'Aj^atoi [t.ev [it.eya Kv^avov, ovveK A^^iXXevg 
e^e^dvvj, trjpov ^e [J.dyyjg eneTiavT aXeyetvvjg' 
Tpaag ^e Tpo[t.og aivog vTtyiXvQe yvla eKaa^TOv, 
"^et^^tOTag, 06' opavTO Tro^w/cea riyjXeioova 45 

Tevyeai Xa[j.7ro[x.€vov, ^poToXotySi laov ApyjT. 
avTap met [J.eff o[j.tXov 'OXv[ii7rtot ^\vdov dv^^pav, 
ipTQ V Eiptg KpaTepyj Xaoaa^oog, ave 0' AQyjvy}, 
a-Taa-' OTe [Jiev Tiapa Td^pov opvKTv^v Tef^^eog eKTog, 
aXXoT eit aKTdccv epthovTrav [i.aKpov dvTei. ^o 

ave V Apyjg cTepcoOev, epe[j.v^ XaiXairt la-og, 
Q^v KaT aKpoTdTrig TioXiog Tpcoea-at KeXevcov, 28. Te] t/ Aristarchus. plerseque. vTvep ixopov alii. 

30. Pro hoc versu a quibus- 35. KeKaciai Aristarchus. k6- 

dam tres scripti fuerunt, ov ftev- Kaaro alii. 

TOi lAoTp' ia-rh eri (vel tV)) "^uov 40. 0tXo/AjM6j8-/j?] yp. A*o? dv- 

'A^iXT,og J 'iXiov iKi:epa-at €^va»o'jwe- 'ydr-qp. 

vov TtroXieBpov, ] ■nepa-ei hvpdreog 6' 42. rocppa 8'] Sic iv aXXo) 

iTTTro? Ka) [A^rii; 'Eiretov. scribi dicit schol. pro vulgato 

vTiepiAopov Aristophanes, Pto- Tewir. 
leraseus Ascalonita et editiones 414 IAIAA02 T. ILIAD. 

aXkoTe nrap 'Eiifj.oevTi Oeav €7ri KaXkiKoXcovvi. 

"^Hf Tovg afX(f)OTepovg fxaKapef Qeoi OTpvvovTeg 
avfJiPaXov, ev ^' avToTg ept^a prjyvvvTO ^apetav. 55 

Oeivov Oe PpovTyjae TraTVjp av^pm re 6eS)V re 
vxpoQeV avTap evepSe Uoaei^acov eTiva^ev 
yaTav aTreipea-ivjv opecov t anreiva Kapyjva. 
TtavTeg h eacreiovTO TroOeg iroAVTnOaKog Id^g- 
Kai Kopv(pai, Tpaav re TroXig Kai v^eg ^Ayaiav. 6o 

ed^eia-ev &' vTrevepQev ava^ evepcov 'A'i^mevg, 
Oeiaag eK bpovov «Ato Kai laye, [J.y] oi vnepoev 
<ya7av avappYj^eie Tloaetodcov evoci^^^Qcov, 
oiKia ^e dv/jTOtai Kai dBavdToiai (paveiyj 

a'iJ.ep^aXe evpcoevTa, T^Te aTvyeovai Beoi Trep. 65 

Toacjog dpa KTvnog copTO Oecov epi^t l^vvtovTCOV. 
vjTOt fxev ydp evavTa Yloa-et^^dxvog dvaKTog 
taTaT AttoAAcov ^oT/3og, ej^wv ta TTTepoevTa, 
dvTa ^' ^EiVvaXioto 9ea yXavKcoTttg AByjvyi' 

Hpy] ^' dvTecTTy} yjpvcjrikdKaTog KeXaOetvy] jo 

ApTefJ.ig loy^eatpa, Kaa-tyv^TV] eKdTOto' 
AyjTol &' dvTeaTyj aS)Kog eptovvtog Epfj.^g, 
dvTa &' dp^ 'll(f)aia-Toto f^eyag iroTafJ-og ^aSv^^tvi^g, 
ov 'BidvBov KaXeovat Qeo), dv^peg &e ^Kdfj.av^pov. 

""iiif 01 fj,ev Beot avTa 6ecov taav' avTap^ A^^tXkevg 75 

"EtKTopog dvTa fxdXtaTa XtXateTO "^vvat ofj.iXov 
JJ ptafLi^^eco' Tov ydp pa fj,dXt(XTd e Svfj,og dvooyet 
atfJ.aTog daat Apyja TaXavptvov 'noXefJ.tcrTyjV. 
Aiveiav ^ iQvg Xaoaaoog apa-ev 'AttoAAwv 

dvTta Tli^Xetcovog, evyjKe &e ol fj.evog ^v' 80 

vle7 &e Tlptdfj.oto AvKdovt etcxaTO (f)covyjv' 

^3. fieai/ Herodicus. fieSv Ari- 62. aAio] «po fuit iv aXKu et 

starchus. in editione Massiliensi. 

57. evepBi] vepGe Aristarchus, 72. auKOi] craKot; Tyrannio. 

59. 2x8. icoXvnila.KOi Aristar- "JT' ^ Aristarchus. ye alii. 
chus. mXvni^dKov alii. XX. lAIAAOS T. 415 

T^ i^tv eeKToiixevo^ Trpoce^pyj Aio^ viog AttoAAojv 

" Aivetoi, Tpdoav ^ovXi^cpope, Ttov roi aireiXa), 

ag Tpcocov /3acriXeva-iv imea-yeo oivoTroTa^cov, 

UyjXei^eco "^ Ay^iXyjog evavTi^tov TroXef^t^etv ; 85 

Tov S' avT Aiveiag aTra[x.et^oix,evog iTpoaeetTrev 
" Tlpia[j.i^v}, t/ /xe TauTa Kai ovk eSeXovra Kekeveig 
avria UvjXeicovog virep$vfji.oio fKa-y^trBat ; 
ov fMV yap vvv Trpwra iroooiKeog avr 'Ap^/A^og- 
arvjCTOfxai, aAA' vi^y} fxe Kat akXore dovpt (f)o/3vj(j-ev 90 

e^''l&7yf, ore j^ovcrtv eif^XvSev rjfxeTepyjcrtv, 
irepcre ^e Avpvvja-aov Kat YJ^^^aa-ov' avrap efjie Zevg 
evpva-a6\ og fnot eirapae fj.evog Xati^pa re yovva. 
yj K ^afj.Yiv vTio '^epaiv 'Ap^/AA^og- Kat ABifjVi^g, 
v} 01 Trpoa-Qev lova-a ri$et <f)dog r}^ eKekevev 95 

eyxei ^(aXKeicp AeXeyag Kat Tpaag evatpetv. 
TctJ oiiK ear ^Ay^tXvjog evavrtov avopa fj.djyea6at' 
aiet yap Trdpa elg ye 6em, bf Xoiyov dfj.vvet. 
Kat §' aXXcog rovy i6v (SeXog Trerer, oy^' d^roX^^yet 
TTptv "X^poog dv^pofj.eoio "^teXQeh. ei ^e Qeog Trep loo 

laov retvetev 7roXefj.ov reXog, ov fj.e fj.dXa pea 
vtKyjaei, oyS' ei trayxdXKeog evyerat eivat." 

Tov ^' aiiTe Trpoa-eenrev ava^ Atog vlog 'AttoXXxv 
" vjpcog, dXX aye Kat av 6eoig aietyeveryja-tv 
ev-xjeo' Kai ^e ae <f>aa-i Atog Kovpvjg ^ A(f)po^irvjg 105 

eKyeydfj.ev, Kemg ^e yepeiovog €k 6eov ea-riv 
V) fj.ev yap Atog ea-6 , yj ^^ e^ dXioto yepovrog. 
aXX i6vg (f>epe xaXKov dretpea, fnvj^e ae irdfj.Trav 
XevyaXeoig eiieecraiv dTrorpeTrerco Kat dpet^." 

Of etircov efJ.Tcvevae fnevog fj.eya itoifj.evi Aawv, iio 

^Yj oe &;a 'npoft.dy^v KeKopv6fj.evog ai^otit yaXK^. 
ovW eXa6 Ay^taao Trdig XevKcoXevov "Hpvjv 
avTta JJvjXetcovog icbv dvd ovXafj.ov dv^patV 

84. inti^T^eo] Schol. ; cv-va hia tov t vitiayio. 416 lAIAAOS T. ILIAD. 

7} & afAv^i^ (TT^^ffacra deovg fJieTo. [Mvdov eenrev 
'* <f)pa^€cy6ov '^yj <x<j)S}'i^ JJocrei^aov Kai KQYjvyi^ II5 

h ^peaiv vfxeTeprjatv, OTrcog ecTai ra^e epya. 
Kiveiag o^ elSyj KeKopvBfj.evog aiQoTti %aA/fo5 
avTia n^Aefftjvog', av^/^e ^e ^o^i^og AttoXXcov. 
aXk aye&g yjfJ^eT^ Tiep fi.iv a7roTpco7rS>fj.ev oTricraw 
avTodev' V] Tig eirena Kai rjfxeioov^ Ay^iXyji I20 

TrapaTaii^, ^oiv] de KpaTog fJ.eya, fXfr^e ti 6vft.w 
bevecrm, iva eiov} y.iv (piXeovaiv apiaToi 
aQavaTOiVf ol V avT avef/.(oXioi oi to Trapog Trep 
Tpaah afj.vvovaiv 7roXefx,ov Kai '^vjioTVjTa. 

TtavTeg V OvXvfj.iroio KaTyjXBofj.ev avTiocovTeg 12^ 

TTJa^e fjidjfyjg, iva fj.y} ti ft,eTa Tpcoeaai 7rd6Y}aiv 
av}fJ.epov' vaTepov avTe ra TteiaeTai aaaa 01 Aiaa 
<ytyvof/.ev!p e^revf^ae Xivo), OTe f/.iv TCKe fj.rfTf^p. 
el ^ 'Ap^iAei/f ov TavTa deoov e/c TrevaeTai ofJ.(l>^g, 
&e;o-eT e7re/5 , ore Kev Tig evavTi/3iov Beog eXBr} 130 

ev 7roXefj.(f yaXeTroi. ^e Qeoi (paiveaSat, evapyeHq^ 
Tv}V &' y}fj.eil3eT eTveiTa Yioaei^doiv evoaiyQcov 
""llpy}f fj^ •^aXe.Ttaive TrapeK voov' ov^e ti ae ^qj^. 
ovK av eycoy e6eXotfj.i Beovg epi^i ^vveXdaaai 
[y}fj.eag Tovg aXXovg, €7rei7} 7roXv cpepTepoi eifj.ev']' 135 

aXX Y}fJ.e7g fj.ev e^reiTa Ka6e^cofi.€a6a KtovTeg 
€K TtdTOv eg aKOTt^v, 7coXefJ.og V dvtpeaai fJ.eX-ffaei. 
€1 ^e K Apv}g apycoai ff-d-^^v^g v} ^ol^og ^A^ioXXtov, 
v} ^Ay^tXr}^ tayuiai Kat ovk etcoai fj.d')(ea6at, 
avTtK €7retTa Kat afj.fj.t Ttap avTOcjji velKog opeirat 140 

(pvXoTTt^og' fj.dXa V co/fa ^taKpty6evTag oioo 
a^ ^fj.€v OvXvfj.7Tov^€, 6ecov fj.e& ofi.y}yvptv dXXcoVy 
y}fj.eTepy}g VTto "/epatv dvayKaty}(f>t ^aft.€VTag." 

114. vj — eemev] Sic Aristar- 138. apx^o-i Aristarchus, me- 

chus. f S' a,[Avhi; Kakeaaoa. Oeovq morata altera scriptura apxya-i, 

pt7a ^Soyrai; Zenodotus quse Zenodoti fuit. 

125 — 128. aBerovvrai. XX; : lAIAAOS T. 417 

^Q.g apa (f)covyj<7ag yjyy}craTO Kvavo^airfig 
retyoq h oi.ix(f>i')(yrov 'Hpa/iXyjog Geioio, 145 

vipvjXov, ro pd 01 Tpcioeg Kai WaKkag A.6y)vvj 
TTOieoVf 0(ppa ro Kyjrog vneKTrpotpvym akeairo, 
OTTTTore fJiiv aevairo cm y\iovoq TreOtovoe. 
evQa Uoa-ei^oiav Kar ap eX^ero Kai 6eoi akXoi, 
afjiff)} S' ap' appyjKrov ve^ekyjv cofJiotcnv ecravro' i^o 

01 ^' erepacre KaGT^ov Itt ocf>pva-i KaXKiKoXcovyjg 
afxcJH o-e, viCe ^6?/3e, Kai Apyja TtroXmopQov. 

^£lg 01 ii.ev 0' €K<x.rep9e KaSeiaro [j.y]riocovreg 
l3ovXag' ap^^efj.evai. ^e ^vayjXeyeog TroXefx,Qio 
coKveov ajji.<porepoi, Zeiig ^' yj[xevog vxpi KeXevev. 155 

Tc5v V aiiav e%Xy](j6y\ ire^iov, Kai Xd[j.7rero '^aXKcio, 
dv^bpcav yjV niircov' KapKaipe ^e yaia irotecrcxiv 
opvv[J.evcov a[J.vOig. Ovo avepeg ego')^^ apiaroi 
eg [xea-ov a[j.(f>orepcov avviryjv [j.e[t.au)re [j.a-yea-Bai, 
Aiveiag t' ^Ay^^^ia-id^yjg Kai '^'iog ^Ay^iXXevg. 160 

Aiveiag oe Trpoorog aTreiXyjo-ag e(Be(3y}Kei, 
vevard^av KopvBi /3piapy]' drap daTvi^a Oovpiv 
Trpoadev e^^e arepvoio, rivaaae ^e ydXKeov eyyog. 
YlyjXei^yig ^' erepcodev evavriov copro, Xecov wf 
aivri^g, ovre Kai av^peg ditoKrdfj.evai iJ.e[J.daaiv 16^ 

aypo[kevoi, irag Oy][j.og' ^e Trpcorov [J.ev dri^cov 
epyerai, aXX ore Kev rig dpyfiQocov ai^y]cov 
oovpi (3dXy}, edXy] re %ava)v, Trepi r d<ppog o^ovrag 
yiyverai, ev ^e re 01 Kpa^iyj arevec dXKi[f.(tV yjrop, 
ovp^ Oe TrXevpdg re kou la^^ia d[j.(porepco6ev 170 

[*.aarierai, ee 0' avrov eTiorpvvei [J,ayiaaa6ai, 
yXavKLOcov ^' l6vg (f>eperai [xevei, y]V riva 7re(f>vy] 
dvlpav, ^ avrog (f>6ierai itparco ev o[t.iXoo' 
cag ^Ay^iXyj' corpvve [nevog Ka\ 6v[Mg dyy]vcop 
avriov eX6e[Kevai [j.eyaXy]ropog Alveiao. i he 

01 ore Oy] ayeOov y]aav eir aXXyjXoiaiv lovreg, 

\ 156. Aa^TreTo Aristarchus. eXa,M7:6To alii. 

\ E e 418 lAlAAOS T. ILIAD. 

Tov "TrpoTepo^ Trpoaeenre TrotapKifig ^hg 'Aj^/XAevf 

" Aiveia, t/ cri) Tocrcrov ofxiXov •noXkov eitekBm 

ecTTyff ; ^ cre ye Bvixos e^oi ^ye^xaa^ai avioyei 

eX7rofJi.evov Tpaea-atv avd^eiv iTtno^a.iJ.OKnv i8o 

TifjJifjg TYi^ Upiafxov ; aTap ei Kev efx e^evapi^yj^y 

ov Toi TovveKa ye Yipiafxog y^pag ev yepi 6v]aei' 

€ia-iv yap 01 Traibeg, efx/rreoog ovb aeaicppm, 

"}} vv t; Toi T^paeg Tefxevog Tdfxov e^o^^^ov aXXcov, 

KaXov (pVTaXivfg Kai dpovpYjg, o(f>pa vejxyjai, 185 

ai Kev e/x.e KTeivvjg ; yaXeitag &e a- eoXTra to pe^eiv. 

vj^vj fxev ae <ye (fiyjfJ^i Kai dXXoTe ^ovpi <po^yia-at. 

^ ov fJ>efi,VYi oTe Ttep ae ^ocov diro, f^ovvov eovTa, 

a-eva KaT 'I^a/cyj/ J^ecyv Tayeeaai Tco^eaa-tv 

Kap7raXifx.<ag \ TOTe ^* ovTt f^.eTaTpoTraXi^eo (pevycov. 190 

evSev ^' eg Avpvrjaaov v7ieK(j)vyeg' avTap ey<b tt^v 

Trepcra ff.e6op[xyjdeig avv ^AQrjvri Kai Ati itaTpt, 

Xfiid^ag ^e yvvatKag, eXev6epov y]fj.ap amvpag, 

ijyov' aTap ae Tuevg eppvaaTO Kat Beot aXXoi. 

dXX^ ov vvv ae pvea6at oiofKat, ag evt 6vfJ.S) 195 

PdXXeat' dXXd a eyooy' dva^apvjaavTa KeXevco 

eg TrXvjavv tevat, f/i.vjO avTtog laTaa €fJ.€to, 

•Trpiv Tt KaKov TraQeetV pe^^^dev ^e Te vvjTrtog eyvco" 

Tov S avT Aiveiag dTtafj.ei^eTo (fxovyjaev t€ 
" Tli^Xei^v}, fj.7} S^ fj! €7reeaa-i ye v/jTcvTtov ag 200 

eATreo ^etYt^ea6at, eTcei a-d<pa oida Kat avTOg 
y]ft.ev KepTOfKiag y}V aiavXa fjJv6Y}aaa6at. 
tofJ.ev T aXXvfXm yeveijv, iOfj.€v oe TOK^ag, 
TrpoKXvT aKOVQVTeg eTiea 6viqTu>v avdpcoTroiv' 
oxj/et ovT ap ttco av €fJ.ovg toeg ovt ap eyca aovg. 205 

^acr; ae fj.€v Tly^Xyjog afxvfiovog eKyovov eivat, \ Vat 180 — 186. aBerovvTai. 19^. o-e pjjeffOai] <r' ipve<r6a 

188. airo] eVt Aristophanes et Aristai'chus. ' '. 

editiones Rhiani et Chia. 205 — 209. aQerovvTai. | 

195 — 198. aBerovvrai. ' \-p. XX, lAIAAOS T. 419 

fXYjTpog ^' €K @€Tih$ KaX^iivKoKcifxov aXocrvbvfi^' 
aiiTap eyav vlo^ fxeyaX^^Topog ^Ayxiaao 
evxofJ^ai €Kyeya[xev, fJ.rjTy)p ^e fxoi ea-T 'A^pohTV]' 
Tav ^T) vvv €T€poi ye (piKov itaita KkavcrovTai aio 

a-yjfxepov' ov yap <f>y)fj! eTreecycri ye vv]7rvTtoia-iv 
w&e haKpivdevTe fuayvjg e^ airoveea-Qai. 
€1 ^' eSeXeig Kat TavTa "^aYff/.evat, o(f>p' ev ei^g 
•^fjLeTepvjV yeveviv, ttoXXoi ^e fJ.tv avOpeg icacnV 
Aap^avov av TrpaiTOV TeKeTO vecf^eXvjyepeTa Zeug-, 2- 15 

KTia-ae ^e Aap&avtTjv, €7re< ovttw IXio? ipy) 
ev we^/co TieTioXiaTO, TtoXtg fj.eponm avdpu>Trwv, 
dXX^ €& vitapeiag ^Keov TtoXvni^^aKog ]^i^g. 
Adp^avog av T€Ke9 viov EiptyOoviov Paa-tX^^a, 
og '^y) d(j)V€tOTaTog yeveTO Svv)tcov avSpcoiruv' 2,20 

Tov Tpta^/tXtat mitot eXog KaTa /SovKoXeovTo 
6v)Xetatf 'TrcoXotaiv ayaXXofAevat aTaXyja-tv. — 
Taav Kat Bopei^g y^pdaaaTO /3oaKOf/.€vdcov, 
iTTTra &' eladfxevog TiapeXe^aTo KvavoyaiTy)' 
ai §' VTroKva-dfjievat eTeKOV tvoKai^eKa TrcoXovg. 225 

ai §' oxe ft,€v (TKtpTcpev eiti ^et^copov apovpav, 
aKpov €Tt dvQeptKcov Kapitov Beov ov^e KaTCKXcoV 
dXX^ OTe ^^ CTKtpTcpev eit evpea vcoTa 6aXdaay)g, 
aKpov eitt piqyfjJivog dXog TtoXioh QeeaKov. — 
Tpcoa ^' 'Ftpf^^Poviog T€Af€TO Tpcoeaaiv dvaKTa' 230 

ipcoog av Tpeig Ttaioeg afx.vf}.ov€g egeyevovTO, 
^lXog T ^AaadpuKog t€ Kat dvTideog Vavvfi,y)^y)g, 
og ^y) KdXXiaTog yeveTO BvyjTcov dvSpcoTtcov' 
Tov Kat avy]p€t\pavTO Seoi Att oho^^oevetv 
KaXXeog etveKa 010, iv ddavaTotat fx,€Teiy). 2^^ 

t 224. irapeXelaTO KvavoxahTf] <yp. a>X ot6 probasse dicuntur. 

ifAiyv] (piXoTviTi Kcci evv^. 234. avrjpeiipavTQ Aristarchus. 

228. aKk' ore 8^] aXX' ore 8e av Tjpei^pavro alii, inter quos A- 

Aristarchus. In alio scholio pollonius tou @ea}voq. 
?* Aristarchus a'A.>.0Te, Herodianus 

I E e 2 420 lAIAAOE T. ILIAD. 

'lAof ^ av T€K€6 vlov afi.vfx.ova Aaofi,€^ovTa, 

Aaofx.€^oov ^' apa TtSavov t€K€to Tlpiaf^ov t€ 

AafMTOv T€ ^XvTiov & 'lK€Tdovd T , o^ov Apvjog' 

^ Aa-adpaKog ^e KaTrvv, 6 ^' dp' 'A-y^/crTyv t€K€ Ttat^a' 

avTap €fJt! 'Ay^^iavjg, Jlpiafj.o$ §' €T€-)(^" EKTopa ^lov. 2140 

/ ^ \ V 3/ "y 

TavTTj^ TOi <y€V€V}g T€ Kai aifx.aTog €vyofKai €ivai. 

Zi€vg & dp€Ty}V dv^^p^crcnv o(f)€X\€i t€ fiLivvQ^i t€, 

OTniag k€V eGeXyjaiv' yap KdpTiaTog ditdvTav. 

aXA' dy€ fJi.yjK€Ti TavTa X€y(afj.€Sa vrjTrvTioi ag, 

€(XTaoT €V fi.€(r<7Vi vcTfx.ivq triioT^i^Tog. 245 

€(TTi ydp df/.<poT€poi<Tiv ov€t^€a fj.v6Yi<raa6at 

TroAAa jaaA ovO av vrjvg €KaTo^vyog a^^^bog apotTO. 

CTToeTrT^ 06 yAcoaa- €aTt ppoTcov, 7roA€€g ev; ^i/c/o; 

iravTo7ot, €7r€cov ^e TroXvg vofxog €vBa Kat evSa. 

oTTTToTov K ei^^YjaSa €7rog, toIqv k eTraKovaaig. 2^0 

dXKa Ttvi epi^ag Kat vetKea vu)iv avayKVj 

vetKeTv dXXYjXoiatv evavTiov, (oaTC yvvoAKag, 

aiT€ ■ypXtaadfx.evat ept^og nept 6vfi.opopoio 

vetKeva^ dKKvjKriai fk.€aiqv eg dyviav lovaat, 

TToAX' erea re Kat ovKt' ^oAof &e re Kai to. KeXevet. 3^5 

dXK^g &' ov fjJ eireeaatv aTTOTpexpetg fj.€fKa<tiTa 

•jrptv ynxXK^ fi.ay€aaaQai evavTtov. dXX dye, Gdaaov 

yevaof^eS dXX-^Xav yaXKyjpeatv eyyeiviaiv. 

H pa Kat €V 0€iV(p aaKei i^Xaaev oppifxov eyyog, 
afJ.€p^aX€(p' fjieya &' dfji.<f>i adKog fxvKe '^ovpog aKcoKyj. 0,60 

IJyjXei^yjg b'e aaKog fjiev <x7ro eo y^^P* '^"%^^'{l 
eayexo Tap^Yjaag' <pdTO ydp ^oXtyoaKtov eyypg 
pea "bteXevaeaSat fxeyaX^^Topog Alveiao, 
vvjTrtQg, ovf evdyjae KaTa (ppeva Kat /cara 6vfj.ov 

251 — 2^^. dOeTovvTai. starchus. 

255. woaX' CTea Te] TcokKa. t 26 1. airo eo] a%o o3 Zenodot. 

eovTa AristarcllUS. 263. pia heXevaeirOat Aristar- 

259. Sejvw] divS Aristarchus. chus. peTa 8' iXev<Te<rOat alii, ut 

(raKet ijXacrey] adKe'i ehacr' Ari- N, 144. XX. lAIAAOS T. 421 

wf Qv pTji^t' ecTTi 6eav epiKv^ea ^apa 2,6^ 

av^pacri <ye BvvjTOia-i 'haix.rjfj.evai ovf viroeiKeiv. 

ov^e TQT Alveiao ^ai</)povos o/SpifMov e^y^og 

py^e (TaKog' ypvaog yap epvKaKe, Oapa Beoh' 

«AAa '^m fxev ekacrae &;« TTTw^af, ai & ap €Tt Tpetg 

'fjaav, eTre) ivevTe itTv^^ag vjXaae KvKkoTroOicov, 2,yo 

Tag '^vo yaXKeiag, ^vo ^' ev^^odi Kaa-criTepoio, 

TV]V ^e fxiav '^pvaevjv, TJj p ecryeTO fxeiXivov eyyog. 

^evTepog avT "" kytKevg Tipoiei ^oXiyocrKiov eyxpg, 
Kou ^aKev Alveiao KaT aaniha itavTQcr^ eicrvjv, 
avTvy VTTO TrpcoTfjv, vj XeTiTOTaTog Bee '^(aXKog, 1^$ 

XeitTOTaTfi t eTteyiv pivog (3oog' vj Qe OiaTtpo 
TlifjKiag rfi^ev fj.eXir}, KaKe V acrTcig vtt avT^g. 
Aiveiag eaATj Kai aito euev aaitiu aveo-p^ev 
Oeiaag' eyyetfi ap vitep vcotov evi yatri 
ecrTY} lefxevYj, ^ta &' aft.<pOTepovg eAe KVKkovg 380 

aaiti^og aff.(f)iPpoTVjg' ^' aKevafxevog ^opv fj.aKpov 
eaTV}, KaO ayog 01 yvTO fkvptov Q(puaKf».ota-tv, 
Tap^yjaag oi ay/j. Ttayv} ^eKog. avTap AyjKKevg 
eff,y.eff.acog eitopova-ev, epvacrdf/.evog ^i^og o^v, 
a-fxep^aKea iixycov' ^e yepfj.d^tov Kd(3e %eipi ^85 

Aiveiag, fneya epyov, o ov Ovo y avOpe cpepotev, 
oioi vvv ^poToi eia-'' 6 M fj.iv pea itdKKe Kat oiog. 
evBa Kev Alveiag fj.ev e7teaa'vfj.evov /SaKe TteTpco 
7} KQpvB , v}€ a-aKog, to 01 v}pKeae Kvypov oKeapov, 
Tov oe Ke Ylv]KeiOvjg a^^e^ov aopi Bvfi.ov ditvjvpa, 290 

e^ ff.v} ap qE,v vov}ae Tloa-ei^^dcov evoaiyBcov. 
avT^Ka ^' dBavdTota-t BeoTg fj.eTd fj.vBov eetitev 
" w •noitot, V] fj.ot ayog fj.eyaKY}TOpog Aiveiao, 
og Tdya IIoyAe/wv; '^afj.e)g "Ai^^oa^^e KdTetatv, 

269 — 272. aBtrdvvTai. potest ex scholio ad *, 169.) 

269. 'iXaiTffe] dKda-a-e quidam. atritl^a vv^' evxaXKOv afAVfAovoi At- 

273. •Ttpoiei, — 6«i7vjv] [^eXtvjv t6v- vetao Zenodotus. 
TiTtcova (imb WvKrlma, ut colligi 422 lAIAAOS T. ILIAD. 

Treidofievo? ^{iSoia-iv ^ATCoXkmog eKaroio, 295 

v^TTfoj", ov^e t/ 01 '^paia-iMjcrei Xvypov okeBpov. 

aXXa, TiY} vvv ovTog avahio^ aXyea •naayrei, 

[xoAp eveK aXXoTpiiov ayem^ Ke')(apia-ix,eva S' alet 

0'2pa Beolai ^{'^coai, toi ovpavov evpvv e)(Ovaiv ; 

aX?C ayeS* vjfJ^etg^ Tep [mv vTreK BavaTov ayayioixev, 300 

lx,Yj Tttag Kai Kpovi^Yjg Ke^^oXaaeTai, ai K€v 'A^xXXeyf 

Tovde KaTaKTetvQ' fx.opifj.ov ^e 01 eaT aXeaaBai, 

0(f)pa ft.7] aa-TrepfJiog yeverj Kai acpavTog oXi^Tai. 

Aap^dvov, ov Kpovi^yjg irepi TrdvTCov (piXaTO Ttaidcov 

0/ e6ev e^eyevovTO yvvaiKav re BvyjTaav. 305 

^^yj yap JJpidfAov yevevjv Tjy^Oyjpe KpovicoV 

vvv ^e ^Yj Alveiao {3iy] Tpcoeaa-iv dvd^ei 

Kai Trai^cov Tial^eg, Toi k€v ff.eT0TnaBe yevcovTai." 

Tov ^' y]fAei/3eT eirena jSocoTrig TioTVia' Hpr) 
" evvoaiyai , avTog av ft.exa <ppeat ay^at vovjaov 3 10 

Aiveiav, vj Kev f/.iv epvaaeai, v} Kev edaetg 
[nTjAeZ&Tj ^A^^tXyii ^afj.'qf/.evai, eaBXov eovToi] . 
vjTQi fi.ev yap vcoC itoXeag aff.Qaa-afii.ev opKovg 
TTaai fneT dOavdToiatv, eyo) Kai TiaXXag ^AByjvv}, 
fA-^TTOT eTTi Tpcoeaa-iv dXe^-fjcretv KaKov vifx.ap, 315 

fj.v^^ moT av Tpoiv] fj.aXep^ nvpi Tiaaa '^dvjrat 
'^atofj.evYj, daicoat ^' Ap^ffiot vieg 'Ap^a;<5v. 

AvTap eTrei Toy aKovae Woae^dcav evoartyBcdv, 
^v) p' 'tfi.ev dv re fi-dy(Vjv Kat dva kXovov eyyetdcov, 
i^e S' o9' Aiveiag vj^ KXvTog vjev 'A^^^iXXevg. 320 

avTtKa To3 fj.ev eiretTa KaT ocf)6aXfj.Siv yeev dyXvv, 
\\.YiXeihYi "" Ay^T^C' ^e fj.€Xiv)v ev^^^aXKOv 
dairitog e^epvaev fj.eyaX^fjTopog Alveiao' 

303. aa-j;epfA,oi — o'K'/jrat] acpav- Schol. : iJi.eraypci(pov<Ti Tjve?, At- 

To; yevev} S/A^j&eVTO? oAijTa* Aristar- veta yeve)) (vel Alveiao "yeyo?) ivdv- 

chus scripsisse dicitur in cod. teo-o-iv. 
quodam Parisino. 308. yevavrai] Xiirayrat editio- 

306. '^%Stjpe'\ ■^■)(j9atpe Al"istoph. nes al S<a rSv itoKeav. 

307. Alveicco ^it) Tow6tr(r<v] 322 — 324. aBerovvrai. . f^i XX. IAIAA02 T. 423 

Kou Trpf /Aev irpoTrdpoiBe tto^^^v 'Aj^/A^of eSyjKev, 

Alvetav S' ea-a-evev a.ito yQovog vxpoa deipag. 325 

TToAXaf ^e <jriycit.g Tjpcocov, TroXXag ^e Koct iTnrm 

Aiveiag vTiepaKro Qeov ano xeipog opova-ag, 

i^e S' €7r ea^^^aTtvjv iroXvdXKog TvoKefxoto, 

€v8a re KavKcoveg TroXe/xov f^era Bapi^a-aovro. 

Tw &e /AaX' eyyvdev ^A^e Hoa-et^^dcov hoaiyBav, 330 

Kui ^Kiv (f>(avY}a-ag eirea irrepoevra Trpoayjv^a 

" Atveia, rig cr' «^e fle<3v areovTa KeXevet 

dvria JJyjXeicovog vTrepdvfxoto fxd-^eaSai, 

og aev afx.a Kpeiaaav Kat (fttXrepog ddavdrotatv ; 

«AA* dvaycapyiaat, ore Kev avfk^Xriaeat avr^, 335 

[J.V] Kai virep [j.oipav ^ofxov Ai'^og eia^acf^iKyjat. 

avTap eirei k A^yiKevg Bdvarov Kat irorfA.ov eTrtaTrvj, 

Qapaviaag &^ eTrezTa jM,eTa Trpcorotai fxd^^eaSat' 

ov f/.€V yap Ttg a- aXkog Aj^atcov egevaptget. 

"^Hg eiTToov XiTrev avTo6\ eirei ^te7recf>pade itdvra. 340 

«/ipa ^ e7re;T' ^A^^tX^og dir 0(f)6aXfj.u)v aKe^aa' dyXvv 
6ea-7reaty]v' 6 &' eitetra fkerf e^t^ev o(f)6aXf/.oTatv, 
oypYjaag V dpa eme irpog ov fj.eyaXyjropa 6vfA.ov 
" <y TTOiToi, 7] f/.eya 6avfj,a roV o(f)6aXfji.oTa-iv opS>fji.ai' 
eyypg fj.ev To&e KeTrat eTti y6ovog, ovbe rt (f)cora 345 

Xevaaco rco €(f>ey]Ka KaraKrdfxevat fkeveaivcov. 
yj pa Kat Atvetag (piXog a6avarota-t 6eoTatv 
yjeV drap fxtv ecf^yjv ff.aip avTcog evyerdaa^at . 
epperco' ov 01 6vfx.og €ff.ev ert itetpyi^Yjvat 

eaaerat, og Kat vvv (f)vyev aafxevog Ik ^avdroto. 350 

«AA' aye 0)] AavaoTai (f)tXo7rroXeff.otat KeXevaag 
rav aXXcov Tpcocov itetprjaofj.ai dvriog eXdcov.'^ 

'H Kat eitt arfy^ag dXro, KeXeve ^e (f^cart eKaarcp 

331. Kal fxiv (pcoy^iraq] Kal jw*v reovTa, quod est in codicibus 

veiKeiuv Zenodotus. TQv KcCi vei- nonnullis. 

Keiav Rhianus. 333. avTla — i*.a,x^(T6ai] Schol. : 

332. aiiavta legi kv irda-at^ eV aXXw " avTt" ' Aj(;tX?;?o? TroXt]!*/ ^ejy 
annotat schol. Alii igitur x»- ■>?§£ y.dxetrOai." 424 lAIAAOS T. ILIAD. 

" [X-i^KeTi vvv Tpacov €Kag earare, 'bhi ^hyaioi, 

aAA ay avrjp avr avbpog ira, fA€fJ.arco be fJia-^ecruai. 355 

apyaXeov ^e fjiot ecrri, Kai l(f>QifJi^ Trep lovri, 

rocraovao avdpccnrovg e<pe7reiv Kai Traai fkouyecrBai' 

ovte K Apvjg, oairep 6eog afj.^porog, ov^e k ^AOyivyi 

roaa-yjcrQ' vafnivvjg e(pe7roi arofJ.a Kai Troveoiro' ' 

«AA' oaaov fiev eyoj ^vvafxai '/epaiv re TToaiv re 360 

Kai aBevei, ov fj.e ri (fjyjfJ.i fJ.e6YiaefJ.ev, ovV vj^aiov, 

aXka fuxKa anyog eifj.i '^iaff.irepeg, ov^e nv^ oia 

Tyjojojv yraipyjaeiv, oang crp^e&ov ey)^eog ekdYj" 

'^Q^g <par eTrorpvvav' Tpooeaai &e (f)ai'^iff.og''FjKro}p 
KeKXeS' ofJ.OKXY]aag, (j>aro ^' 'ifj.fLevai avr ^A^iXYjog ^6^ 

"Tpaeg virepQvfxoi, fj^ ^ei^ire IlYjXeicova. 
Kai Kev eycov eiteeaai Kai dQavdroiai fj.ayoifj.Yiv 
eyyei S' dpyaXeov, eTrei^ ttoXv cfieprepoi elaiv. 
ov^ ^ A^iXevg irdvreaai reXog fxvSoig einQYjaei, 
dXXa ro fxev reXeei, ro ^e Kai fneaaTjyv KoXovei. 370 

Tco &' eycb avnog eifj.i, Kai ei irvpi yeipag eoiKev, 
ei TTvpi yeipag eoiKe, ff.evog aiUcovi aiOYjpcp. 

\lg (par eirorpvvcav, oi avnoi ey^^e aeipav 
Tpcoeg' rwv ^ dfj.v'^ig fJ.ix6Y} u.evog, copro ^' diJrTJ. 
Kai ror ap ' EKropa eine Tiapaarag ^oi^og^ ATtoXXm 375 
" "KKrop, fi.YjKeri Trd.fj.irav A-^tXXrji 7rpofJ.dy(i^e, 
dXXa Kard TrXYjQvv re Kai eK (pXoia[3oio ^ede^o, 

/ / > JV /5 /. )V ^.\ V / I » 

f>.7] TTCog a Yje paXy}, Yje ayeoov aopi rv\pY). 

Llg ecpad , hiKroop avng eovaero ovXafk,QV avopcov 
rap^Yjaag, or aKovae 6eov oira (pciovvjaavrog. 380 

ev S' ^Ay(iXevg Tpcoeaai 6ope, (f)peaiv elff.evog dXKrjv, 
afj.ep'^aXea idy(cov, irpcorov §' eAev ^l(piricova, 
ea6Xov ^Orpvvrei dy)v, iroXecov yjy^ropa Xacov, 
hv vvf/.(pyj reKe vvjtg Orpvvr^i 7rroXi7rop6co 
Tff.coXcp vTTO vi(f)oevri,' T^yjg ev Triovt ^y]fj.co' ^^^ 

rov ^' i6vg fi.eff.acora (3dX^ ^7%^' ^'^f 'A^^AAewf 
ff.eaaYjv KaK KecpaX-^V yj V av^iya ■naaa Keda6y). XX. lATAAOS T. 425 

'^ovTryjcrev ^e Trea-av, 6 T eTtevlaro ^^05- ^A^^iXXevg 

" Ke7(rai, 'OTOVVTei^y], '^rdvTcov eKTrayXoTaT dv^pav' 

evBd^e TOi BdvaTOS, yevey] ^e toi Ictt' eTri Xiixvv} 390 

rvyaivj, odi TOi Tei^evog TraTpcaiov ecrTiv, 

"TAAco e7r' i^xSvdevTi Ka)"EpfX(a hv^evTi." 

^Q,S ecpaT ev^xpixevof, tov de aKOTog ocae KdXvtpev. 
Tov fjiev ^Ayaiav iiTTroi eTTicra-coTpoig oaTeovTO 
TrofCTfi ev vcrfjiivv}' 6 S' eTr avTcp AvjfxoXeoVTa, 395 

eaBXov dXe^vjT^pa fj.dyyjg, 'AvTvjvopog viov, 
vv^e KaTa KpoTacpov, Kvveyjg 'hia yaXKOTiapr^ov. 
ovO apa yaXKeifi Kopvg eayeaev, aXXa 61 avTvjg 
aiy^^yi ie[Ji.ev7] pvjq oaTeov, eyKecpaXog Oe 

ev^ov aTrag TieTrdXaKTO' ^dfjiacra-e ^e fJiiv fJief(.acaTa. 400 

'linro^dfuavTa V eTreiTa KaO^ iimcov di^avTa, 
TTpocrdev eSev (f)evyovTa, fJi.eTd(f>pevov ovTacje ^ovpi. 
avTap Bvfi.ov aicxOe Kai vjpvyev, cog ore Tovpog 
yjpvyev eXKOfxevog 'KXiKcoviov dfjicpi dvaKTa 
Kovpcov eXKOVTCov' ydvvTai M re ToTg evoo-i^yPcoV 405 

cog apa Tovy epvyovTa Xitt ocrTea 6vfLog dy^mp' 
avTap 6 /3-^ crvv dovpi fj.eT dvTiOeov YloXv^copov 
Tlpiafx.i^7]V. Tov ^' ovTi 7raTV]p etacrKe ft.dj^ecrSai, 

<•/ / r V \ / V / 

ovveKa oi f/.eTa Tvaicn vecoTaTog ecrKe yovoio, 

Kai 01 (f)iXTaTog ecrKe, Tto^ecrcn ^e iidvTag evUa' 410 

O^ ToVe VYjTTie^^cri, no^ciov dpeTV]V dvacpaivcov, 

6vve §;a itpofj.dyjov, eicog cpiXov aXecre Bvfxov. 

Tov l3dXe fj.ecrcroy aKovTi Tto^dpKfig 'htog ^AyjXXevg, 

vcoTa TrapaicrcrovTog, o6i ^cocrT^pog oyjqeg 

ypvcreiOi crvveyov Kai ^iirXoog ^VTeTO dcopy]^' 41^ 

avTiKpv ^e diecrye Tvap ofi.(f)aXov eyyeog alyjxv], 

yvv^ d epiTT oifj.co^ag, vecfjeXv] ^e fj.iv dff.<peKdXvrpev 

Kvavev], TcpoTi 01 V eXa(3' evTepa yepcr) Xiacrdetg. 

396- Avj.uoXeovTa Aristarchus. /cara yevtKrjv annotat scholiasta. 
A'/3tA6ovTa quidam. jiapaio-aovra alii. 

414. Trapaiaa-oyroi] Sic scribi 426 lAIAAOS T. ILIAD. 

evTepa y^pcnv 'e^VTO,^ Ma^6iJ.evov TrpoTi yaiyi, 420 

Kap pa 01 0(pvak^m KeyvT ayAvg ovo ap €t €tmi 
"biqpov eKag crTpu}(f>acr& , dkk^ dvTiog r}\6 'Ap^iA^t' 
o^v ^opv Kpa^dccv, <j>Koyi e^iKeXog. avTap 'Ap^/AAei/f 

«• ~5>> A > / . \ > / V 5/5, 

ftjg- eio , cog" aveTraATo, Kai ev)(pfxevog eitog vjvOa 

" eyyvq avrjp og efji.ov ye [xdkiaT eaefJidcrcraTO Svfxov, 44^ 

og fjioi cTaipov eTrecpve TeTifj,evov ovo av €ti otjv 

aWviXovg iiTcocrcroifj.ev dva TCToXefkoio yecj)vpag.^ 

'H Kai vTTo^pa idav Trpoaecpcoveev ''EiKTopa ^iov 
" daarov i6\ cag Kev 6acraov oke6pov •neipa^ iKi^aiV 

Tov V ov TaplSyjcrag Trpocrecf)'/} Kopv6atokog "EiKTCop 430 

" YlviXei^y}, fi.v} ^'^ fj^ eiteeaai ye viq-nvTiov ag 
eXTreo '^ei^i^ea6ai, eTre) a-d<pa oi^a Kai avTog 
r}fj.ev KepTOfAiag v}'^^ aiavXa ft,v6'^aaa6ai. 
oiOa OTt av fj.ev eavAog, eyoi oe aeuev ttoAv yetpm. 
«AA riTOt fxev TavTa 6eav ev yovvaai Kenat, 435 

at Ke ae '^etpoTepog Trep ehv dTro 6vfj.ov eXcofKai 
^ovpt jSaXoiV, e^n-etr} Kat ef^ov (3eXog o^v 7rdpoi6ev. 

'H pa Kat dfj.TreiraXhv •npoiei ^opv, Kat Toy ^A6y}vy} 
'Trvotr} ^AyjXX^og irdXiv eTpaire KvdaXtfj.oto, 
r}Ka fj,dXa \pv^aaa' to &' aip tKe6' ' EKTopa ^Tov, 440 

avTov ^e irpoTrdpot^e Tro^^m Treaev. avTap ^AyjXXevg 
efj.fj.efj,ahg liropovae, KaTaKTdfj.evai fj.eveaivav, 
afj.ep^^aXea tdy^coV tov V e^^rjpira^ev ^A^rroXXcov 
pela fj.dy^ wcTTe 6€og, eKdXvxpe ^' ap ^ept TroXXri. 
Tp)g fjXv eiretT^ eTropovae iro^dpKiqg "thg ^'^(iXXevg 44^5 

ey^fei yaXKefxi, Tptg S' ^epa Tvipe (3a6eTav. 
dXX^ 0T€ ^r} TO TeTapTOV eneaavTO ^aift,ovt laog, 
^etva S' ofj.0KX'^aag eirea irTepoevTa 7rpoar}voa 
" l^ «11 vvv ecfjvyeg 6dyaToy, kvoV r} re toi ay/j. 
r}X6e KaKoV vvv avTe a epvaaaTO ^oTj3og AiroXXcav, 450 

cb fj.eXXetg evyea^at lav eg ^oTnrov aKOVTOiV. 

426. av Aristarchus. ap' alii. XX. lAIAAOS T. 42t 

ri 6vjv <7 e^avva ye, Koi varepov a.vTtl3o>J}(Tag, 
ei Ttov Tig Kou efxoiye 6eav eirtTappoQog eaTtv. 
vvv oo) Tovg aKXovg eTrietaofJiat, ov Ke Kfxeta^ 

*0$- eiTTcbv ApvoTT ovTa KaT av^^eva f/.ecraoy aKOVTt' 455 

yipiTte ^e irpoTrdpotBe iro^tm. ^e tov [/.ev eaaev, 
Ayjixov^^^ov ^e ^iXvjTopi^yjv, y]vv re [xeyav tc, 
Kay yovv '^ovpi (3aXcbv ^pvKaKe. tov [xev CTretTa 
ovTa^cov ^i(pei fji.eyd\a> e^aivvTO 9vfJi.ov' 

avTap Aaoyovov Kai Adp^^avov, vie 3tavT0f, 460 

a/A0« €^opfJt.v]6etg e^ nrTnov cocre ')(afj.a^e, 
Tov fLev dovpi ^aXchv, tov de (y^^e^ov aopt Tvxpag. 
Tpooa ^' ^AkaaTopi^yjy' 6 ^ev dvTtog vjXvBe yovvcov, 
et TTCog ev irecpi^^otTO, KafSav, Kat ^coov a^etvj 
ft,7j^e KaTaKTeiveiev ofx.vjXiKtvjv eKevjaag, 46.5 

vvjTnog, ov^e to vj^vj, ov TretaeaOat ef/.eKXey' 
ov ydp Tt yKvKvQvfjLog dvvjp vjV ow^' ayavocppcov, 
dkXa jOtaA' €ft.fji.€fii.a<t:g. 6 jOtev vjTrTeTo "^eipeat yovvm 
lefLevog XtaaeaB , 6 de (paaydvjo ovTa Ka^ vjTrap' 
Ik ^e 01 ^irap oXtaBev, aTap f>.eXav alfj.a KaT avTOv 470 

koXttov eveTrXvjaev' tov ^e aKOTog oaae KdXvipev 
QvfLov Oevofxevoy' 6 he 'M.ovXiov ovta TrapaaTag 
Oovpt KaT ovg' etdap &e ^t' ovaTog v}X6^ erepoto 
".tyjMf "^aXKeivi. V AyvjvopQg vlov E^e/cAov 
fxeaavjy kuk Ke^aXvjV lgi(pet vjXaae KcoTi^evTt, 475 

TTav V V7re6epfji.av6vj ^i(f)og atfxaTt' tov ^e KaT oaae 
eXXafSe Ttop^pvpeog 6avaTog Kat fx.o'tpa KpaTaf^. 
AevKaXicova ^' eTretS', tva Te ^vveyovat TevovTeg 
ayKcovog, t^ Tovye (f)tXvjg ^id yetpog eTieipev 
(x-^Xf^V %aX/cen9' ^e fKtv fj.€ve yppa (3apvy6eig, 480 

TrpoaO opocov 6avaTov. ^e (paaydvx avyeva 6etvag 
TVjX avTV} TtvfX^qKt Kdpvj pdXe' fxveXog avTe 

47 1 . iviicK-^a-ev] eveirf/jtrev Ari- %»/><? tov 6 : quasi T:po(7u vel 
starchus. iTpoa-a-a, eliso u, voluerit. 

481. Trpoo-fl'] 9rpoV Zenodotus 428 lAIAAOS 4>. ILIAD. 

ar(j>ov^v\i(av eKitoLkB , o & Itt/ '^(Sovi k€ito ravvaQeig. 
avrap o /3^ p ikvai ^er afj.vixova Yleipeco vlov, 
Vijfj.ov, bg- eK SpyjKvjg IpifSiokaKog elkriKovBei' 485 

rov (3aXe {xeacrov aKovrii Trayvj ^ ev TrvevfJLovi ')(jx,\Kog, 
vjpiTre ^' l^ hykm. ^' ^ hpviiBoov depaTrovra, 
ai|/ iTTTTOVf arpe^avra, iJ.era(f)pevov o^ei ^ovpi 
vvg, aico ap\karog wce KVKrp-^cav de 0/ nnioi. 

€ig V dvafji.aifJiaei Pa9e' ayKea GeaTri^aeg Tivp 490 

ovpeog a^aXeoio, ^aBeTa Se Kalerai vXfj, 
Travrv} re KXovem ayefxog <f>KQya elXvcpa^ei, 
ug oye Trdvrv] 6vve avv ey^^ei, ^aif/Lovi icrog, 
KreivofA,evovg ecpeTTCcV pee &' aifj.ari yata fj.eKaiva. 
cag S' ore rig ^ev^v] 0oag apcrevag evpvfxerooTrovg 495 

rpi(Befj,evat Kpi kevKOV evKrtfxevv} ev d\avj, 
ptfj.<pa re KeTrr eyevovro l3oav vtto Trocrcr eptf/LVKcov, 
ug VTT A^^tkkvjog fi.eyaBvff.ov f/.mvyfeg tTnroi 
crreipQV ofj.ov veKvag re Kat aa-Trtoag atfxart a^m 
vepBev airag TteirdkaKro Kat dvrvyeg ai irept di(f>pov, 500 

ag ap a<p tTnretm oirAem pal3afj.tyyeg epaXkov 
ai r air eTttu-aarpm oe lero KvOog apeaaat 
Tlvjkei^vjg, kvBpa> ^e Trakdtjaero "yeipag daTcrovg. M.a-)(}j TrapaTrorafiLoS' 

'AAA' ore Vrf Tropov i^ov evppeiog itorafj.oh, 
advBov 'tivvjevrog, ov dBdvarog reKero T^evg, 
evBa "^tarfj.rj^ag rovg fuev Tr^iov^te ^tcoKev 
Ttpog TTokiv, yprep Ay^atot arv^Ofj,evot (po/Seovro 

484. Uelpeo!] Ueipecfi)^ Zenodo- I . •jro/jov] poov Aristophanes. 
tum afA,erpaiq scripsisse notat 2. aOcxi/aroij oSavarov Zeno- 

schol. Scripserat is haud dubie dotus. 
Ueipeoc ut est in alio schoho. 'A%uio)'] jp. 0* «XXo*. XXI. lAIAAOS $. 429 

^IX(X.TI TCO 7rp0r€p(p, 0T€ fJ.OllV€TO <f>ai^lfXOg ' EKTCOp' 5 

TV] p oiye Tipoy^ovTo TrecpvgoTeg, 7i€pa o tipy] 

mTva, TrpoaSe (SaQe^av epvKefJiev' 7jf/.ia-eeg ^e 

eg TTOTafMV elXevvTO ^aQvppoov apyvpo^ivyjv, 

ev ^' €TT€(jov fjLeyaXcp itaTaya, ^par^^e S' aliia peeQpa, 

oyPai ^' afK^i iTepi fi.eyak ^ia^/ov' oi ^' aXaXyjTcp lo 

evveov evBa kou evda, eXicrcrofxevoi irepi '^ivag. 

cog oO vTio pn:y}g Trvpog aKpioeg vjepeUovTat 

(pevyefJievat 7roTafj.ov^e' to ^e <j>Keyet aKdff.aTOV Trvp 

opf/ievov e^aicpwjg, Tai ^e TrTcocrcrova-t KaO v^cop' 

&g vTT hy^iKkyjog Hdvdov ^aBvbivyjevTog 15 

ttA^to poog KeXa^cov €7riff.i^ tTnrcov Te Kat av^^pccv. 

AvTap oioyevYjg Oopv f/.€V Anrev avrov eir oypyi 
KeKXtfievov ^vpiKyiatv, &' eaBope ^atf/.ovi icrog, 
^dcryayov oiov ej^wv, KaKo. ^e (ppeat fJLyj^eTO epya, 
TVTiTe &' e7riaTpo(j)a^y]V' tcov ^e (XTOVog apvvr detKyjg 20 

dopi 6eivofJ.evcov, epvQaiveTO ^ atfxaTt v^cop. 
ag a vtto 0€X(f)7vog fj.eyaKy}Teog lyBveg dXXot 
(jtevyovTeg 7rtf/,7rXdcrt fj.vypvg XtfJ.€Vog evopfJ.ov, 
'het^tOTeg' fkdXa ydp t€ KaTeaBiet ov K€ Xd(3y}a-tv' 
ag Tpoo€g'7roTafi.o'io KaTa ^etvolo peeBpa 2K 

7iT<oaaoy V7io Kpy)fj.vovg. S' cTre; Kdfxe yeipag evaipcav, 
^coovg eK TroTafxoTo ^vco^^eKa Xe^aTO Kovpovg, 
7rotvy]V UaTpoKXoio MevotTtd^ao BavovTog. 
Tovg ^y\y€ Bvpa^e TeBy}7roTag ^yTe ve(Bpovg, 
oy}ae 07itaa(o yeipag evTfKy^Totc^tv \fj.a.(jtv, 30 

Tovg avTot (popeea-Kov €7ri a-Tpe^TTota-t ytTcoatv, 
o^Ke ^' haipotatv Kardyety miXag hn v^ag. 
avTap dxp eTropovae '^ai^efxevat fxeveaivcov. 

Ev6' vt€7 IIptdfJ.010 avvriVTeTO Aap^avi^^ao 
€K 7tOTafj.ov ^evyovTt, AvKdovt, rov pd ttot avTog 35 

^ye Aa/3wv €k Tiarpog dXco^g ovk eBeXovra, 
evvvytog 7Tpofj.oXav' V eptveov o^el' yaXKco 

II. evveov] vvjxovt' editiones ewa» -ruv Kar» TroXe^. 430 lAIAAOE *. ILIAD. 

Tajxve veovs opitifiKag, iv apixaTQg avTvyeg eieV 
TO) &' ap' avcoia-TCV KaKov ^XvOe ^io$ ^Ayj.KKevg. 
Kai TOTe ^ev fxiv A^fxvov evKTiiJ.evy]v eirepacraev 40 

vyjvcriv aycov, aTap vlog ^^a-ovog mov e^tcKev' 
Ke76ev ^e ^eivog fxiv eXiKxaTO, TroXXa ^ e&coAcev, 
Ifx^piog 'Her/cyv, TrefJi^^^ev S' eg ^"lav Apia-(3r]V' 
evBev v7reK7rpocf)vyhv TraTpcohv iKeTO ^a[xa. 
ev^eKa & ^fj.aTa dvf^ov eTepTteTO olcri cf>ikoicriv 45 

eXOoiv eK Ayifi.voio' "^vcobeKaTy} "^e fi.iv avTig 
yepariv ^AyjXXyjog 6eog efj.^akev, og f/,tv €fJi.eXXev 
TrefJ.xpeiv elg 'Ai'&ao Kai ovk eSeXovra veea6ai. 
Tov cog ovv evovja-e TrobapKyjg oiog A-^^^iAAevg 
yvfxvQv, aTep KopvBog re Kai aa-TTi^og, oii^ ej^ev ey^^og, 50 

aAAa Ta fj.ev p aito iiavTa yaft.ai pahe Teipe yap lopcag 
(pevyovT eK iroTafxov, KdfxaTog S' vtto yovvar ^dfx,va' 
oyr^Yja^ag W apa eirre Trpog ov f/.eyaX.^Topa 6vf/.ov 
" a> TTOTroi, yj ff.eya 6avf/.a toS' o(f)6aXfJ.o7a'iv opcofiuxi' 
^ ^aAa ^y} Tpmg fJ.eyaXyjTopeg, ovaTrep eTre^vov, 55 

avTig dvaaTfidovTai viro ^ocpov yjepoevTog, 
olov Vrf Kai oT ^A^e (f>vyav viro vvjXeeg yjfJLap, 
AyjfKvov eg yiya6erqv ireirepyifj.evog' ovte fj.iv ecj^ev 
irovTog dXog TroXi^g, TroXeag aeKOVTag epvKei. 
aXX aye oyj Kai bovpog aKcoKyjg y}fj.eT€poto 00 

yeva-€Tat, ocppa iocofj.ai evi <ppea-iv yjbe baeico 
yj ap OfJ.cog Kai Keiaev eXevaeTai, vj fx.iv epv^ei 
y^ <f)va-i^oog, yjT€ KaTa KpaTepov irep epvKet^ 

"■Of copfxaive fj.evcov' ^e ol a-y^e^ov vjX6e TedyjTrag, 
yovvcov axl/aadai fj.efj,a<bg, Trepi ^' ^5eAe dvf/.^ 65 

€K(f)vyeeiv 6dvaTov t€ KaKov Kai Kvjpa fj.eXatvav. 
^TOt fj.ev ^opv fiaKpov dveayeTO '^ltog ^AyjXXevg 
ovTdfxevai fj.efj.acbg, & vTre^pafie Kai XdfSe yovvcov 
Kvxpag ey^^etyj ap vnep vcotov evi yaiyj 
ea-Tyj, t€fj.€vy] ^poog dfj.evat dv^pofj.eoto. 70 

62. Kcci KMiv Aristarchus. KaKeiQev alii. XXI. lAIAAOS «». 431 

avTap TYi hepy [Jih eXav eXXia-creTO yovvav, yovvQvimi (t\ *A%/Aeu' crv ^e ^' 
«vt/ to/ €<y iVcTao, hoTpe(j)\g, alhioio' 75 

7ra/3 7«/) o-o; tt/jwto) itatja.it.fiv ^fJiXYiTepog aKTYjv, 
^[xaTi TW ore /x' erAes" evKTiixevy) Iv aXari, 
Kai [X eTrepaa-a-a^ avev6ev aycov TraTpog Te <j)iXav Te 
A^fjivov h yjyaderjv, €KaTO(xl3oiov ^e' to; yjXcpov. 
vvv le Xv[X7iv Tp)i TO<r<ra Tropm' vjwg ^e [xoi euTiv 8o 

^'^e Ivoi^eKdTYi, ot eg^lXiov elXviXovSa 
TroXXa ita^^V vvv av [j.e Teyjg ev xepalv eQyjKev 
[j.o7p oXoyj' [xeXXco ttov direx^ecrBai A;; iraTpi, 
0$ [xe croi OAiTig e^w/ce' [xivvv9dhov ^e [xe [ujTyip 
yeivaTo AaoBoyj, BvydTyjp AXTao yepovTog, 85 

"AXTea, og AeXeyecrcri ^iXoiiToXe[xoi(nv dvdcraei, 
Wy^acrov aiTr^^ea-crav ej/cyv eTri 'EaTVtoevTi. 
Tov y eye BvyaTepa Tipia[t,og, iroXXag Se Kai aXXag' 
T^o"^e ^v<o yevo[x,e<rBa, cv dy.(pa> oeipoTO[Ky}creig. 
^TOi Tov TtptaTOici [KeTa 'TTpvXeeaai oa[f.aa(rag, ^O 

dvTiBeov YJoXv^copov, eirei jSdXeg o^ei "^ovpi' 
vvv be 6>? evdab €[x.oi KaKov ea^aeTai ov yap oio) 
(sdg '/eipag (pev^eaBai, eirei p' eTteXaa-a-e ye '^ai[f.(av. 
dXXo ^e Tot epeoo, a-ii ^' evt cppea-i (3dXXeo a-jja-tv 
[xyj [x.e KTelv, eTtei ovy^ o[xoydcrTptog KKTopog ei[xi, 95 

og Tot eTaTpov We^vev evTjea Te KpaTepov t€. 

'^Q.g dpa [xtv JJpid[(.oto Trpoayjv^a (f)at^t[t,og vtog 
Xt(X(TO[t.evog eTreeara-tv, d[xetXtKTOV &' ott aKOva-ev 
" v^^jTie, [M^ [xot aTrotva Trtcpava-Keo [t,yj^ dyopeve' 

73. Versus non lectus apud o-e alii et eviai rSv Kara, mKeii. 
Aristarchum. 88, mAkai 8e Ka) aXXaii] mX- 

Kai ff.iv ^uvri<Taq\ jp. Kat fMV Xkt- XSy T€ Ka) aKkaiv editio Massi- 

a-ojAevOi et Kai p' oM^vpo(A€voi;. liensis. 

84. eSoJKe] SS/ce Aristarchus. 95. ov^ oixoyda-rpiQi;'] ovk ioyd- 

86. dvda-crei Aristarch. avaa-- arptoi Zenodotus. 4321 IAIAA02 *. ILIAD. 

"Trpiv fJiev yap UaTpoKXov emaTre^v aia-ifxov vjiKap, loo 

Tocppa t; fxoi Tre^pi^ea-Qai kvi (ppecri (piktepov ^ev 

l^pam, Kai "noWovg ^coovg eAov ■^^' mepaaaa' 

vZv 5' ovK 'iaff' ooTTig BavaTov (pvjTj, ov /ce Beog ye 

Ikiov TrpoTtdpoiQev efj^yjg ev y^epat (^dXvjaiv, 

Kai irdvTcav Tpcccov, iiepi & av Ylpidfxoio <ye Ttai^av. 105 

akXa, (f>ikog, 9dve Kai crv' Tif} oXotpvpeat ovTCog', 

KdrBave Kai YldTpoKkog, oirep creo TtoXXov d[j.eiv(i}v. 

ovy^ opdag olog Kat eyh KaXog t€ fJ-ejag t€ \ 

TcaTpog etfJi ayatioio, aea Qe [xe yeivaTO fu/jTi/}p 

«AA,' cTr; To; Kai efj^oi BdvaTog Kai fi.oipa KpaTaf^ — lio 

>/ A > \ >\ 5. /, i\ / r 

eacreTai yj vjwg yj OeiAy} y\ fj.ea-ov yifj.ap — 

OTTTTOTe Ttg Kai efj.eh Apei eK Bvfnov eXyjTat, 

y] cye Oovpt paAcov, yj airo vevpyjcptv ota-Tcp. 

*'Of <f>dTO, Tov ^ avTov KvTO yovvara Kat cptkov ijTop' 

eyyog ft.ev p acpeyjKev, eyeTO %etpe iteTaa-a-ag 115 

dfj.<j)OTepag. 'A^tXevg ^e epva-ardfxevog ^icfiog o^v 

TVJpe KaTa KXyfi^a Trap avykva, irav ^e 0/ etaco 

^,~ fc/f V / . <■ ^' V \ ) V / 

01» gicpog aft.(py]Keg apa Trpyjvyjg eTri yaty\ 

AreiTO TatJetg, e/c atfj.a fxeAav pee, oeve oe yatav. 

Tov ^^^A%t\evg 7roTafj.ov^e Ka(3m Tro^^og ^Ke (pepeaBat, 120 

Kat 01 eTj:evypfj.evog eyrea itTepoevT ayopevev 

" evTavBoi vvv KeHao fj.eT lyBvatv, ot cr wTetX^v 

atfj^ dT:oXtyjj.y](70VTat aKyjMeg' ov^e ae fJ^^ryjp 

evBefJ.evyi Keyeea-at yoYiaeTai, dXka YiKdfj.avtpog 

otaet ^tv^etg etacc dXog evpea koXttov. 125 

BpcaaKOOV Ttg KaTa Kvfut fj.eXatvav (fipty^ vitat^et 

lyBvg, og Ke (ftdyyjat AvKdovog dpyeTa ^yjft.ov. 

106. ovTiei;'] Schol. : oi/T<y? ha 126. <j)p7x imau^ii Aristarch. 

Tov o aitaaai. avruq alii. ^f^K iiiai^ei alii. (pp^X vTca^kv^ei 

110. €7:1 Aristarcll. iiri alii. Philetas. [AeXair^ <ppix vnat^ei 

122. Kero-o] Schol.: iix,ui, Ki7- editio Chia: quod ex dativo 

(To Ka) ^cro. COrruptum iAe'^.alvYi (pp^x ^Taffe*- 

dTfiKvjy] Schol.: ovTui; ha lov v 127. oq\ ai; Aristophanes. 
airacrai. uniMJi alii. XXI. lAIAAOS ^. 433 

<f)$€ip€a&, €l(7QKeV a<7TV Kix^iofxev 'IKiov IpVj?, 

vfxei^ [xh <f)evyovreg, eya t oinBev Kepai^av. 

oy^' v[x,iv TtoTaiJ.og irep evppoog apyvpoVivyjg 130 

apKea-eif a> ^v] tvjSa iroXeag lepevere ravpovg, 

^mvg S' ev ^ivvjai KaQiere fjiwvv^^ag iinnovg. 

aX\a Kou ag oKeeaOe KaKov fxopov, elo-OKe Trdvreg 

Tia-ere UarpoKXoio (povov koI Xoiyov ^Ayaim, 

ovg em v/]vcri Oo^a-iv eTre^tvere voa<j)iv efj.eh. 135 

^Of ap' e0>7, TrorafMg §e y^oXaa-aro KVfpoQt fxaXXov, 

wpfnyjvev S' dva Qvfxov oiroog iravaeie itovoio 

'^lov 'A%/AA^a, l^paeaai ^e Xoiyov dXdXKOi. 

TO^pa Se n^Xeof viog, e^wv '^oXi-)(paKiov ey/og, 

' AarepoTrato} eTraXro KaraKrdfxevai fKeveaivm, 140 

vlei ThqXeyovog' rov ^' 'A^iog evpvpeedpog 

yeivaro Kai JJepijSoia, AK€aaafji.evoto Qvyarpav 

TrpeajSvrdTyj' t-^ ydp pa fi.iyyj Trorafkog (SaSv^iv/jg. 
; Tw &' Aj^/Ae^f eiropovaev, & dvriog €k Trorafxoh 

eary} e-^^cov ^vo ^ovpe' fkevog ^e ol ev <f>p€ai SyjKev 145 

j 'BidvQog, eirei KeypXaro 'haiKrafj.evm al^yjav, 

i ^ 'A \ ^ '5> ''••4' ^ '' '^^' '^ / 

;; Tovg AyiXevg ebai^e Kara poov ovQ eXeaipev. 

I 01 ore oyi ©"j^e^ov yjaav eir dXXyjXoiaiv lovreg, 

% rov TTporepog irpoaeenre TroddpKyjg diog 'Ay^iXXevg 

'"rig TToSev eig dv^pm, fxev erX^/jg dvriog eXSeiv; 150 

ovaryfvm Oe re Tiat^eg €y.co fnevei dvriocoatv." 
I; Tov § ai/ UyjXeyovog Trpoae^pwvee <f)ai^ifj.og viog 

3 "IIiyAe;^^ fj.€ydBvfi.e, riy) yeveyjv epeeiveig; 

;| etfj. €K Ilatovtvjg eptfScaXov, ryjXoB' eovayjgy 

I naiovag dv^pag dyav toXf^^ey/eag' ^^e &e fJ.ot vvv 155 

I y}ag ev^eKdryj, or €g"lXiov elXyiXovBa. 
% avrdp €fj.o\ yeveyf e| 'A^tov evpvpeovrog, 

i|i \_A^tov, )3g KdXXtarov v^cop eTri yatav njcr^v,] 

|| og reKe UyjXeyova kXvtov ey/ei' rov S' l/x,e ^paatv 

130 — »35- «■6eTu Aristopha- 131. itoKeaq Aristarchus. m- 

II nes, non adversante Aristarcho. Xe*^ alii. 

•M F I 434 lAIAAOS $. ILIAD. 

yeivocaBai' vvv cxvre fjt.a')(jifxe6a, (paidifx 'A%;AAei;." i6o 

''Os' (f)aT a7reiXi^<7ag, o §' aveayeTO ^"lot; ^Ay^iXkevg 
ThfjKio^a fxeXiyjv' o V afx,apTr} '^ovpaaiv afj.^]g 
vipag ^AaTepoTra^og, eTrei Trepi^e^iog vjev. 
Kai p eTepip fx.ev bovpi aaKog paAev, ovoe OiaTrpo 
pyj^e aaKog' y_pvaog yap epvKaKe, '^copa SeoTo' i6^ 

tS) V eTepip fi.iv Ttrf/yv eTCiypa^hiqv (3aXe yeipog 
^e^iTep^g, avTO S' alfxa KeXaive(peg' vj S' virep avTOv 
yairj evetXTvjpiKTO, XiXaiofj.evYj ypoog aa-ai. 
^evTepog avT ^AyiXevg /AeA/oyi/ tdvTTTicova 
' AcTTepoTTaKp etp^Ke KaTaKTdfj.evai f/i.eveaivcov. 170 

Kai Tov fxev p acpafmpTev, o vipvjAyjv paAev oyavjv, 
fi,eaa-0Trayeg 6 ap eavjKe KaT oyavjg fj.eiAivov eyypg, 
Llv]Aeiov]g aop oqv epva<rafj.evog Ttapa fj.v]pov 
akT eTii 01 fj.efj.a(og' V apa fxeXivjv ^AyjKvjog 
ov ^vvaT €K KpvjfJ.voh epva-a-ai x^ipi Trayeiv}. i ^^ 

Tpig fj.ev fj.iv TieXefJ.i^ev epva-aeaGai fj.eveaivm, 
Tpig &e ft^eSyJKe /Sivjg' to ^e TeTpaTOv ^fleAe 6vfj.Si 
a^ai e7riyvdft.\pag '^opv fj.eiKivov AlaKi^ao, 
aAAa Trpiv ^Ay^iKevg aye^ov aopi 6vfj.ov aTri^vpa. 
ya<TTepa ydp fj.iv Tvipe irap ofJ.(pakov, Ik V apa itacrai 180 
yyvTO yafj.ai yoKo^eg' tov ^e (TKOTog oa-ce KdXvxpev 
da-6fj.aivovT' Ay^iXevg S' ap^ evi (XTVj^ea-a^iv opovaag 

//''t/f: \j/ V v^ 

Tevyea t egevapige Kat evypfJ.evog €7rog vjvOa 

" K€ia ovTcog' yaXeTfOV Tot eptadeveog Kpovicovog 

"naiaiv epi^efj.evaif TroTafi.oio Ttep eKyeyaS^Tt. 185 

(pvjaQa av fi.ev TtOTafj.ov yevog €fJ.fJ>evai evpvpeovTog, 

avTap eyw yevevjv fxeydXov Atog evyofi.ai eivat. 

TiKT€ fJ^ dvyjp TToXXoiaiv dvdaacov M.vpf/.i^oveaaiV, 

162. df^apTTJ iovpacrtv ai^cpig] 172. jweffo-OTraye;] [AeaaoTiaXiq 

diAapr^ (codex dfAapr^i) dovpacrtv Aristarchus. 
a/*^rc) editio Massiliensis. duap- 1 85 . e/cyeyaSrt Aristarcli. e/c- 

T^ sine iota Aristarchus. •yeyaZra alii. 

169. t%iiriavix] WvKTima Ze- i86. </)^o-5a] (/jijo-fla Tyrannio. 

nodotus. Conf. ad T, 273. (pyitrBa (i. e. t^vj?) ahi. XXI. lAIAAOS $. 435 

IlvjXevg AiocK^yji' o ^' ap' AlaKog Ik iSiog yjev. 

ra Kpeia-aav fxh Zevg TroTa/^ojv aXifjjvprjivroov, 190 

Kpela-aav o&tg Aiog yever] Trorafxoio rervKrai. 

Ka\ yap (xo) Trorafxog <ye Trapa fJ^eyag, el "^vvarai n 

yrpai(X}J^eh' «AA' ovk eari Aii Kpoviccvi fxa-^^eaSai, 

ra ovre Kpeiav ^A^^^eXooiog laocpapi^ei, 

Qvre l3a9vppeirao [xeya aBevog 'Q^KeavoTo, 1 95 

e^ oiiTrep Trdvreg rnoraixoi Kai TtacTa 6aXaa-<ja 

Kou Ttacrai Kpyjvai Kai (f>peiara fxaKpa vaovcTiV 

aXka Kai og ^ei^oiKe Aiog fxeydXoio Kepavvov 

^eiv^v re /3povrv}V, or aTr ovpavoSev dfKapayqar^r 

'H pa Kai Ik Kpyjff.voh epvo-aaro yakKeov \yypg, 20O 

rov %\ Kar avroSi kemev, eTtei (piXov •rjrop aTirjvpa, 
KeifJievov ev \pafJid6cia-i, tiaive ^e /azv fj.eXav v^cop. 
rov ft.ev dp ey^^eXveg re Kai lySveg dfj.(f)eTievovro, 
'^Yjfj.ov epe7irofj.evQi e7rive(f>pi^iov Keipovreg' 

avrap ^yj p levai fj.erd Tiaiovag mitoKopvarag, 205 

0; p eri irap irorafKov ire^po/S^aro "^ivYjevra, 
cog eidov rov dpiarov evi Kparep^ vafJ.ivyj 
yepa vTco TLyjXei^ao Kai aopi i(f)i ^afj,evra. 
evS* eXe ©epaiXoyov re ^vdcovd re 'AarvTivXov re 
Mv^aov re Spaaiov re Ka\ A'iviov ■^S' 0(f)eXearyjv' 2 10 

Kai vv K eri TtXeovag Krdve Xlaiovag coKvg 'AyiXXevg, 
ei /X7J ywadff.evog 7rpoae(f>yj 7rorafj.og PaOv^^ivyjg, 
avepi eiadfj.evog, f3a6ey]g § eK (^Sey^aro ^ivyjg 
" a> 'Ay^iXev, nepi fj.ev Kpareeig, irep) ^' aiavXa pet,eig 
avopaV alei ydp toi dfxvvovaiv Geo) avroi. 215 

€; roi Tpaag e^ccKe Kpovov Traig Ttdvrag oXeaaai, 
e^ efx.e6ev y eXdaag TteViov Kdra fj.epfj.epa pe^e' 
TtX-^Sei yap ^17 fj.01 veKvcov epareivd peedpa, 

190, aA<j!*f/j>]6VT6)v Aristarchus. ovU — o^Se alii. 
dXiiAotf/ievrav quidam. 19^. Non legit Zenodotus. 

i9i.K/;ttW6>vAristarcli. Kpetcr- 2iy. y iKda-aq] Sic scribi an- 

oruv S' alii. notat schoL, ad aham respiciens 

194. ovT€ — ovT€ Aristarchus. scripturam TteAaa-aq. 

l F f 2 436 lAIAAOS ^. ILIAD. 

cvOe Ti TTYj Ovmfxai Trpoy^eeiv poov elg aXa. ^"iav 

areivofxevog veKvea-atf av ^e Kreiveig af^oyAw?. 220 

aAA aye 6>/ Kai eaaov ayvj ju, e^^e;, opy(afx,e Aacov. 

Tov S' d7ra[xei^of^evog Trpoa-etpT] Tro^ag aKvg 'Aj^/AAevf 
" ecrra; ravTa, "ZKafJiav^pe ^ioTpe<f>eg, cog av KeXeveig. 
Tpooag ^' ov Trpiv Xvjl^m virepcjyidXovg evapi^coVy 
Trpiv eXa-ai Kara aarv Kai'KKropi TreipvjO^vai 225 

dvriPii/]Vy •/} Kev fxe ^afA,da-aerai, ^ Kev eyoo rov. ' 

"■Of eiTicovTpcoeaa-iv eTrea-a-vro ^aiff.ovi ia-og. 
Kai ror 'ATroAAwva Trpoae<f)Yi Troraf/.og (3a6v^iw]g 
" 0) TroTTOi, apyvpoTO^e, Aiog reKog, ov av ye j^ovXag 
eipva-ao Kpoviwvog, roi fj.dXa ttoAA' eTrereXXev 230 

Tpcoai 7tape(7rdfj.evai Kai dfi.vveiv, eiaoKev eXdr] 
OeieXog oxye bvcov, a-Kiaav] epipcoXov apovpav. 

'H Kai 'Ay^iXXevg fiiev ^ovpiKXvrog evQope fxeaa-ca 
Kpvjfjivov aTraigag eTiea-avro oibfJMri avcov, 
Trdvra ^' opive peeBpa KVKcofJievog, aae ^e veKpovg 235 

TtoXXovg, 01 pa Kar avrov aXig eaav, ovg Krdv ^KyiXXevg' 
rovg eKJSaXXe dvpa^^e, fi.efiiVKcibg v]VTe ravpog, 
'^epaov'te' ^coovg &e adco Kara KaXa peeBpa, 
KpvTTTCOv ev ^ivyai (3aBeiv]aiv fj.eydXv]aiv. 

deivcv ^' dfji(f> Aj^/A^a KVKcofj.evov lararo Kvfj.a, 240 

caBei ^' ev adKei tt/tztwv poog' ovt\ Trodeaaiv 
eive arv]pi^aa6ai. ^e TvreXev^v eXe yepaiv 
ev(f)vea fj.eydXv]V' r, ^ eK pi^ecov epiirovaa 
Kpvifj.VQV aiiavra ^taaev, eTreaye &e KaXa peeBpa 
o^otatv TtvKtvoiai, ye^vpcoaev ^e fj.iv avrov 245 

V .^15 ~'. rWV5»5i/ > / 

eiaco Traa epnrova ap eK otvvjg avopovaag 

vji^ev Tie^toto Troat Kpanrvoiat irereaBat, 

'^eiaag. ov^e r eXvjye fj.eyag Beog, copro ^' Itt' avrov 

aKpoKeXatvtocov, tva fj.iv Ttavaeie TrOvoio 

'^iov ^A-ytXXvja, Tpcoeaat ^e Xotyov dXdXKOt. 2^0 

246. S/j/Tj? Aristarchus. Etiam 249. womo Aristarchus. (pi- 
yuy.v/11; scribi annotat schol. mo Aristophanes. XXr. lAIAAOS $. 437 

Uvjkei^^vji ^' <x7ropov(T€V oa-ov t Itti ^ovpog epavj, 

aUrov oliJ,a.T e%c»v i^eXavog, rov dTjpyjr^pog, 

oaS' a/xa Kaprtcrrog re Koi UKio-rog TrerevjvaV 

Tw eiKwg yji^ev, eir) aryjBea-a-i Te yoKKog 

(TlKepbakeov Kova^ii^ev' viraiBa te ro7o XiaaBeig 2^^ 

<l>evy, V OTria-Be pecov eirero [j.eyaX(p opvfxay^bS). 

cog V or avvjp oyeryiyog airo Kprjvrig fjieXavvQpov 

afx (pvra Kai K^^vrovg v^art poov yjyefxovevyj, 

%epa-) fxaKeXXav e%a)V, afLapyjg e| e^x/xara ^aXXm' 

rov fxev re Trpopeovrog vno \py](f)7^eg aitafjat l6o 

op^Aevvra/* ro %e r dOKa Kareij^ofxevov KeXapv^ei 

y^^pf evt irpoaXei, (jtBavei ^e re Kat rov ayovra' 

a>g alei 'Ap^;X^a Kty^aaro KVfxa pooio 

Koi Kat^pov eovra' Beoi ^e re <f)eprepot oAitpm. 

oa-aaKi ^' opf/.yjaete "no^apKVjg ^7og 'Aj^^AAeyf 365 

aT^vai evavri^tov, Kat yviofxevat et fxtv aTravreg 

addvarot (f^oj^eovat, roi ovpavov evpvv 'e^^ova^tv, 

roaaaKi fxiv fxeya Kvfxa "httTtereog •norafi.olo 

TrAa^' cofxovg KaSvTrepQeV S' vxpoa-e Troaa-iv eiryiba 

6vfji'2 avid^m' itorafj.og S vTto yovvar ^dfxrja S70 

kd^pog, vitatBa pem, Kovtvjv S' vTrepeiire Tro^boltv. 

riiyAef&Tjf V (pfnio^ev i^m eig ovpavov evpvv 

" Zeu irdrep, dog ovrtg fne 6em eXeeivov vTiearvj 

eK 7torafJ.o7o craSoaai. eTreira Se Kai ri itdBotfKt. 

aXKog S ovrtg fj.01 rocov airiog Ovpavtmm, 375 

aAP*^ (f)iXv} f.yiry)p, ^ fi.e \pev^ea-a-tv eBeXyeV 

77 fj. €(f)aro Tpam vtto ref^^ei dapvjKrdm 

Xatxpvjpoig oXeea-dat 'ATroAAwvof (3eXeea-a-tv. 

cog fJ. Q(f>e)^' RKTiop KreTvai, og evdd^e y erpa(f> dptarog' 

Tw K dr/a&og fxev eice^fiv, dr/aBov Se Kev e^evdpi^ev. 380 

252. oi/Aar'] o[A,[Aa.T' Philetas. 262. (p9dvet Aristarch. ^da- 

(AeKavoq, rov] pi6Xav&? tov Ari- ve'e< Zenodotus. 

starchus. /AeXavoVrou Aristoteles. 265. op/Aojo-cie Aristarch. olfAvj- 

[A.sAavo(ra-ov alii. o-eie alii. 438 lAIAAOS ^. ILIAD. 

vvv 0€ [X€ XevyaXi^ BavaTcp €i[J.apTQ aXmat 
€p-)(6€VT €V fxeyaka 7roTa{Ji.'f, cog irai^^a av(f)op^ov, 
cv poL T €vavXog aTio€pa-vj •)(etfX(ovi TrepavTa. 

"^0,$ (f)a.TO, TO) ^e fxa^ cioKa Tlocrei^^dwv Kat ''ABrjvfj 
aT^^TTjv €yyvg iovt€, ^ijJiag S' av^^peaaiv eiKTYjV^ 385 

X€tpt &e %€'ipa KajSovTeg ema-Tcoa-avT iTrieaaiv. 
Toiat ^e ix,v6m "^py^e Tloaet^acov hoa-iyBcav 
" n^Ae/&^, ijJjT ap Tt kifjv r^ee /x,oyT€ Tt TapjSei' 
Totco yap Tot vco'i dem €7rtTappo6co €t[j.€V, 

Zvjvog €7ratVYjaavTog, eya Kai TlaXXag ^AS^i^W]' 290 

cog ov TOi TTOTafxco y€ dafx-:^fj.€vat aiaifxov eaTiv, 
«aA cde fxev Ta^ya Xcocpyjaet, av 0€ etaeat avTog 
avTap aot TrvKtvcog vTroBvjaoixed ,at K€ ^tdyjat' 
fj.Yj Trpiv Travetv ^eipag ou.oiiov TroKef/.oto, 

TTpiv KaTa IXtocpi KXvTa Tety^ea Xaov eekaat 395 

LpcotKoVf oq K€ (pvyYjat. av tiKTopi dvfx,ov anovpag 
a^/ eTTi vyjag tfnev bt00fj.€v oe TOt evyog apeaaat. 

rr\\ vVjA >/ ''a / ' /D ^ 

ico fj.ev ap cag etTvovTe f/.eT aoavaTovg aTrepyjTvjv, 
avTap (3^ — y.€ya yap pa Oecov coTpvvev €(f)eTf/.r} — 
eg Tre^/ov* to ^e Trav ttA^S' v^aTog eK^^vfKevoto, 300 

TtoKXa §e Tevy^a KaXa 'baiKTafj.evcov ai^yjav 
tfXcoov Kai veKveg. tov ^ vipcae yovvaT eiftpa 
"Kpog poov ataaovTog av tovv, ovoe fntv eayev 
evpvpecov 7roTafj.og' fxeya yap aOevog €f*.PaX^ ^AB^qviq. 
ov^e 'EKoif/.avdpog eXyjye to ov ft.evog, «AA' er; fj,aXXov o^o^ 

yjji€TO TlTjXeiavt, Kopvaae ^e Kvfj.a pooto 
vxpoa aeipofj.evog, TitfnoevTt Se KeKXeT avaag 
" (ptXe Kaaiyvv]T€, adevog avepog aft.(f)OTepot Trep 
ayjeff.ev, eitei Ta^ya aaTV fkeya Tlptafxoto avaKTOg 
eKTrepaei, Tpaeg ^e KaTa fj.o6cv ov fj,ev€ovatv. 310 

«AA €7rdfi.vv€ TayjaTa, Kat efinvtTtXrfit peeQpa 
vduTog eK TTVjyecov, 7idvTag opoSvvov evavXovg, 

282. if/JdetiT'') flfxfiivr editio 290. a0ere7rai. 

Massiliensis. 303. e(7%€)'] 'icryjf.v Ari.=tarch. XXI. lAIAAOS 4>. 439 

'laryi Te \KGya KviA.a, iioKvv. &' opvfxay^ov opive 

(f>iTp<ov Kou Kam, 'iva Trayo-o/xev aypm avtpa, 

og ^^ vvv Kparm, [X€[XQvev ^' oye laa BeoHaiv. 315 

(j)yjiu yap ovre ^iyjv ')(jpai(T[A,yi(xe[/.ev ovre ri eioog, 

ovre ra rev^ea KaXa, ra ttov fxaXa veiodi Xiixwjs 

Keia-eff vtt ikvog KeKaXvix[j.eva' Ka^ ^e [xiv avrov 

eiXvcrco \pa[f.a6oia-iv, aXig yepo^og Tiepiyevag, 

[xvpiov, ovM 01 ocrre eitKjrriaovrai Ayaioi 330 

aXke^ai' roaayjv 01 aaiv KaOvTrepSe KaXvxpco. 

avrov 01 Kai a-y^[xa rerev^erat, ov^e ri [xiv %pea 

ecrrat rv^x^oyp-i^a , ore [xiv QaTrroiaiv Ayaiot." 

'H Ka) eTTwpr 'Aj^A^i' KVKco[/i,evog, vxpo^ae dvuv, 
[x.op[xvpm a(f>pa} re Kai ai[xart Kai veKveo-atv. ^2S 

7rop(pvpeov S' apa Kv[ia ^itTrereog TiorafKoh 
larar aetpo[xevov, Kara &' yjpee H-^^Xeicova. 
' Hpyj ^e [xey avae Trept^^^^eia-acr ^A^tXyji, 
jU,^ [xtv omoepaeie [xeyag Trora[xog j^aQv^^ivyjg. 
avriKa ^' H</)a/c7T0V Tipoae(f)meev, bv (f)tkov vtov 330 

" opaeo, KvkkoTro^iov, e[j.ov reKog' avra aeSev yap 
'BidvSov ^iv^evra [xdyy} y]iaKO[i.ev eivat' 
aXk eTr<x[j.vve rdyiara, 7ri(f)avaKeo ^e <pXoya 'noXXyjv. 
uvrap eyia Ze(f)vpoio Kat dpyearao Noto/o 
etao[xat e^ dXoSev yaXenyjv opaovaa OveXXav, 335 

^ Kev airo Tpam Ke(f)aXag Kai reiiyea K^at, 
(f)Xey[xa kukov (f)opeovaa. av Se HdvSoio Ttap oySag 
oevopea KaT, ev V avrov tei Trvpi' [nyj^e ae irdfxirav 
[xetXt^iotg eTieeaatv aTtorpeTrera Kai dpeiyj' 
[/.yjoe TTph diroTrave reov [t,evog, dX)^ oiror dv ^^ 340 

(pSey^o[x eym tdypvaa, rore ayeiv dKd[mrov TivpJ'' 

"■Of e(f)a6%'H.(f)aiarog ^e rtrvaKero 6eam'baeg Trvp. 
Ttpwra [xev ev Tre^/co Trvp ^aiero, Kate &e veKpovg 

319. elKva-co] yp. Ihjaw. rvfA^oyJvi^; CrateS. 
321. a.K\i^ai} avXi^ai Aristar- 335. opa-ova-a'] opaaaa Zenodo- 

^^^s- tus, et, ut conjicit scholiasta, ?j 

323. TV[A.^o'^o^a' xAiristarchus. /«v pro f k€v in versu proximo. 440 lAIAAOE $. ILIAD. 

TroKkovg, 01 pa kut avTO& aXig eaav, ov^ KTav ^hr^iWev^. 

Trav §' e^yjpavQyj Tre^iov, u^^^eTO V ayKaov v^ap. 345 

a>f OT OTtapivog Bopeifjg veoap^e aXcoYjv 

ah\j ay^iqpavYf '/aipei te fji.iv ocrTtg eOeipyf 

cog e^YipavBYj irSiov irav, Ka^ &' apa veKpovg 

KYjev' o"^ eg 7roTa[j.ov Tpexpe (f)Xoya Traixcf^avoaa-av. 

KatovTo TTTeXeai re Ka) heai vj^e fJivpiKat, 350 

KaieTO Oe awtoj t yjOe upvov yjbe Kviretpov, 

Ta Ttept Ka)^ peeBpa aXtg 7roTa[j.o7o 7r€cf)VKet' 

TetpovT eyyreXveg t€ Kai i^xdveg 01 KaTo. ^ivag, 

01 KaTa KaXa peeQpa KvPtaTCOv evda Kat €v6a 

Tivotyj T€tpoy.evot TtoXvixyjTiog HcpaiaTOto. 355 

KateTO tg TtOTafj.oto eivog t ecpaT eK t ovofJiagev 

" }r{(j)aiaT, ovTtg aoi ye fiewv ^vvaT avTtipepi^etv, 

owS' av eycb aot y ^e itvpt (f^XeyeSovTt fJ.ayoifK,riv. 

Ayjy eptoog, Lpcoag Oe Kat avTiKa Otog Aj^iAAeuf 

aaTeog e^eXdaete' Tt fx.01 ept^og Kat dpayyig ;" 360 

^yj Ttvpi Katoff-evog, dva ^' e<pXv€ KaXa peedpa. 
cog ^e Xe^rjg ^ei ev^ov, €7retyofj.evog Ttvpt ttoAAco, 
Kviayjv fJi,eX^oft.evog ditaXoTpecpeog aidXoto, 
TrdvToGev dfj.PoXd^y}V, vito &e ^vXa KdyKava KeiTat, 
wg Tov KaXa peeQpa Tcvpi (pXeyeTO, ^ee &' v^^cop' 365 

o^S' eSeAe irpopeetv, aAA' layeTO' Tetpe ^ dvTfj.y] 
H<pataTOio I3trj(pt 7roXv(f)povog. avTap oy 'H^o^v 
TtoXXa Xtaaofj.€vog eTtea TtTepoevra ^tpoayjv^a 

CCtlTT ' ^ f\ 5 \ f / V /5» 

Wpyf, TiTtTe aog vtog e^ov poov eyjpae Krjoetv 
e^ dXXccv ; ov fj.€V toi eya Toaov a'tTiog €ifj.i 370 

oaaov ot dXXoi 7tdvTeg, oaoi Tpcoeaaiv apcoyoi. 
aAX' yjToi /xev eywv a7io7tavaofj.at, et av KeXevetg, 
Ttaveaaco be Kai ovTog. eyco eTti Kat too ofi.ovfj.at, 

347. ay^Tjpocvrf] av^vjpaPTj Ari- libris. 

starchus. i^avljvri Aristophanes. 356. Kaiero 8'] kk/ e to'8' Pto- 

351. KVTreipov] Kvitaipov scriptum lemaeus Pindario, 
ev TaHi. Ik twv 'KoKi.uiv. ?>^2)' Kvta-vjv Aristarchus. Kv(- 

355. ■jTvot^] pnrjj in nonnullis ctvj? alii. XXI. lAIAAOS ^. 441 

IJj^ ttot' Itt) TpSeaa-iv aXe^-^cretv kockov yjfxapy 

fxvj^' OTTOT av TpoiTi fmXepSi Trvp) Traa-a '^avfrai 375 

^aio[J,€vy], ^aiaa-t ^' 'Aprjht vieg 'A^xaiav" 

AvTocp €7re/ Toy aKOva-e Bea XevKaXevog H|3i7, 
avTiK ap^^HcfjaiaTOV Trpoa-ecfjcoveev, ov cpiKov vlov 
""H^aiCTTe, <7%eo, TeKvov ayaKXeeg' ov yap eoiKev 
addvaTOV deov w^e jSpoTav eveKa a-TvcpeXi^etv." 380 

"^Oj- €<jia6\^U.<l>ai<7Tog Se KaTea-(3ea-e 6ea-Tti^aeg Ttvp, 
aipoppov ^' apa KvfJia KaTeaavTO KaXa peeSpa. 

AvTap ene) Hdv6oto ddfJLV] fj.evog, 01 fj.ev eTretTa 
•navadaB^^v' Yiprj jap epvKaKe '^ooofj.evYj Trep' 
ev ^' dXXota-t Beolatv eptg iteae I3e^pi6v7a 385 

dpyaXe^, "^iya ^e acptv evt (ppeai 6vfj,og arfco' 
avv S' eTreaov fj.eydK(p TiaTdycpf ^pdye ^' evpeia ypcav, 
afj.(pt Oe a-aATTtygev fJ.eyaq ovpavog. ate Qe Levg 
yjfj.evog OvXvfurcp' eyekaaae oe 01 <pt\ov vjTop 
yvj^oavvj^, o& opaTO 6eovg ept^t ^vvtovTag. 390 

eva oty ovKCTt bvjpov a<peaTaaav yipye yap Apvjg 
ptvoTopog, Kat irpcioTog ^A^vjvatyj eiropovaev 
yakKeov eyyog eycov, Kat ovet^etov <f)dTo fJ.v6ov 
" T^TTT avT, w KvvdfKvta, Beovg epttt ^vveXavvetg 
Oapaog avjTov eypvaa, fxeyag ^e ae 6vfj.og dvvjKev ; 395 

^ ov fJ^eft.v^ oVe Tv^^eidvjv A;o/>t^^e' dvyJKag 
ovTafi.evai, avTV] Se itavo-^tov eyyog eXovaa 
i6vg efj.€v aiaag, dia ^e xpoa KaXov €^a4>ag ; 
Tft) a av vvv oico dTroTtaefj.€V oaaa fj! eopyag!^ 

^£lg evnm ovTyjae KaT aiyt^a 6vaaavo€aaav 400 

ay.ep^aXey]v, ^v ov^e Atog ^dfj.vy]at Kepavvog' 
T^ fj.tv' Apyjg ovTyjae fj.iat^dvog eyyei fLaKpSi. 
y] S' dvayaaaafJLevy] XiBov eiXeTo %€tp) Ttayety] 
K€tfj.evov ev ireotcp, fxeXava, Tpyjyvv Te fj.eyav Te, 
Tov p avopeg TipoTepot 6eaav efXfxevat ovpov dpovpy]g' 405 

Tw jSaXe Bovpov Apv]a KaT avyeva, Xvae ^e yv7a. 

397. Travo^l^ioy Aristarchus, tn:ovo<r(ptov Antimachus. 442 lAIAAOS 4>. ILIAD. 

€7rra &' eTreo-j^e ireK^Bpa Trecrwv, eKOviare &e yairag, 

revyea r a[j.(f)apa(3y](7-e' yeXaa-ae ^e TlaAAaf Ad^vri, 

Kal 01 eTrevyof/.evr) eVea itrepoevra Trpoai^v^a 

" vy]7rvri\ ov^e vv ttco rrep eTrecf^pdaca oaaov dpeiav 410 

evy^pfi. eycbv e^evat, ori fjioi f/^evof laocpapt^et^. 

ovT(a Kev rvjg iJ.y}rpog epivvag e^aTrorivoig, 

>/ roi •)(<ooft.evy] KaKa fx^^eraif ovveK hy(aiovg 

/faAAzTrefj avrap lipcoaiv virepcf^idXoia-iv afAWeig.'^ 

'■jQf dpa cf>(avrjcra<Ta TrdKiv rpeirev otxae tpaetvo). 415 

rov &' dye yetpog eXovaa Atog Qvydrrjp 'A^po^iry) 
TTVKVa [/.dXa tjrevdyovra' [J:.oytg ^' ea-ayeipero SvfJiov. 
TYjv S' ag ovv evoi^ae 6ed XevKcoKevog' Hpy], 
avrtK ^ABiqvairiv evea Tirepoevra 7rpoav]vda 
" u TroTTOi, atyioy^to ^tog reKog, 'Arpvruvy], 420 

Kat &' avS' 7] Kvvdfj.via dyet (3poroXotyov"ApY]a 
^7]'iov eK TtoXefj.oio Kard kXovoV «AAa fj.ereXde." 

'^Clg (f)dT, ^A6YjvaiY] ^e ft.ereaavro, '/aipe te 6vfj.w, 
Kai p emeiaafj.evY] ivpog arYj6ea %eipt Trap^e/oy 
vjXaae' ryjg. S' avrov Kvro yovvara Ka) <f>iXov Y]rop. 425 

To? fj.ev ap aft.(f)co KeTvro eirt '^ovi TrovXvjSoreipy], 
7] ^ dp eitevyofj.evY] eirea Trrepoevr dyopevev 
" Totovrot vvv Trdvreg, oaoi Tpaeaatv dpwyot, 
eiev, OT ^Apyetotai fJxii.yoiaTO 6copY]Kryjatv, 
ude re 6apaaKeot Kat rKYjfj.oveg, wg ^Acf^po^irY] 430 

^^A^ev Ape; eirtKovpog, €fJ.co fKevei dvriocoaa' 
rcp Kev ^Y] TrdKai dfj.fj.eg €7ravadfj.e6a 7TroX€fJ.oto, 
^lKtov eKTrepaavreg €VKrifJ.evov 7rToKte6pov" 

'"Ofi- cfidro, ft.ei^y]aev ^e 6ea kevKcoXevog"HpY]. 
avrap 'ATroAAwva •npoae(f>Y] Kpeicov evoai^^^dcov 435 

" ^oTfSe, riy] ^y] vm '^tearafj.ev ; ov^e eotKev 
ap^dvrcov erepcoV ro fJ.ev aia^^tov, ai k dfj.ayYjr) 
tofj.€v OvKvfi.Tr6v^€, Aiog ttotI "x^aKKoPareg ^co. 

416. Aj5? 6vyurripJ yp.iptMu.i/.tidrii;. 

433. 'Ia(ou] "l?i«»' Aristarchus. XXI. lAIAAOS ^. 443 

apx^' o-v yap yeveyjcpi vearepog' ov yap eix,oiye 

KaXov, eTie) irporepoi yevoi^iqv Kot TrXeiova olla. 440 

v/pivri, w? avoov KpaYiyiv eyeg' ovM vv rmTrep 

fxefxv^ai, oa-a t^ TraOofxev KaKa iXiov a[X(j>i 

fxovvoi vcoi Qem, or ayrjvopi. Aaofxeoovri 

liap A<o? eXQovreg dTjreva-afxev ek eviavrov 

fxiaBio em pYjrf' ^e avjfxaivcov eirereXXev. 445 

viroi eyw Tpwea-cn iroXiv irepi ret^xpg edetfia 

evpv re Kat fxaKa KaXov, tv appyjKroi Troktg etrj' 

$or/3e, (Tv &' elxiito^ag eXiKag (3ovg ^ovKoXeeaKeg 

"i^yjg ev Kvyjfxotcrt TioXviirvypv vKYiea-avjg. 

aAA' ore ^^ fxtaOoto reXog TroXvyvjdeeg 'Q,pat 450 

e^e(f>epov, rore vai (Sf^aaro ff.ia6ov a^ravra 

Aaofxe^uv cKTrayXog, aTtetXvjaag S aTfeTiefMiev . 

ao) fxev oy rpteiXyiae ito "^ag Kat '^(e^pag vitepQev 

tyiaeiv, Ka) Ttepaav v^acov eitt ryjXe^aTtaoiy' 

arevro S' 07' dfi.<f)orepQ>v aTtoXetpefn.ev ovara yaXKci). 455 

vai ^e T arpoppoi Kioft.ev KeKorvjori QvfxSi, 

fXtaQov •^ooofxevot, rov vTtoarag ovk ereXeaaev. 

rov ^yj vvv Xaoiat cfyepetg yapiv, ovVe fxeB y^fxeav 

Ttetpa. Sg Ke Tpcoeg v7rep<piaXoi ditoXcovrat 

Ttpoyyv KaKtag, avv Ttatai Kai ai^oivjg dXoyotaivr 460 

Tov &' ai/re TtpoaeetTtev ava^ eKaepyog 'AttoAAwv 
" evvoatyat , ovk av fxe aao<f>pova fnvBvjaato 
efxfxevai, et ^^ aoi ye (Sporciv eveKa 'JtroXefxi^otv 
^etXcov, ot (pvXXoiatv eotKoreg aXXore fxev re 
^aipXeyeeg reXeQovatv, dpovp'/]g Kapitov e^ovref, 465 

aXXore Se <f)6tvv9ovatv d^^ptot. dXXa rd^ytara 
TtavacafxeaBa fxdyjig' ot ^' avro) ^y]ptada6cov." 

''Of apa (ficovi^aag TtdXtv erpdtter' a^t^^ero ydp pa 
TtarpoKaatyvyjroio fxtyyjfxevat ev itaXdfxy\atv. 
rov Oe Kaatyv^ryj fxdXa vei^eae, Ttdrvta 6y}p(iov 470 

446. TrdXiv] TToXe» Aristoph. B-q\vrepdiQV SCriptum Iv talq aito 

454. TfiKi^aiidwv Aristarchus. t5v woAe&^v. 444. lAIAAOS $. ILIAD. 

[ Apreixis ayporepi^y kou ovei^eiov <paTO [jlv6ov'] 

" <f>evyeig ^^, eKaepye^ Tlocre^amt ^e viKfiv 

•naaav eTrerpeipag, fxeXeov te oi eir^og e^aKag' 

VfjTTVTie, Ti vv To^ov ej^en; avef/^wXiov avTws', 

[fM] aev vvv eTi TraTpog evi [xeyapoi<nv aKovcrco 47^ 

€V)(pfAevov, (og to irpiv ev aBavaTOiai Beoiaiv, 

avTa Tioarei^aavog evavTi/Siov 7roAe/x/^e/v.]" 

'^£lf (fxxTo, T7JV ^' ovTi TTpoae^j^y} eKaepyog ^ AicoKkm, 
aXka y^oXaara[j,evy] Atog ai^oiT} TtapaKoiTig 
vetKea^ev \oyeaipav ove^elotg eTreecrartv 480 

vcog be av vvv fneiJiovag, kvov aobeeg, avTt efueto 
CT^aeaBai ; •yaKeiffi TOt e^yw [Kevog avTtcf^epeadat, 
To^o(f)op(p Ttep eovar}, enei ae Aeovra yvvai^tv 
Zevg BvjKev, Kat etaKe KaTaKToifxev yjv k lOeKfiaBa. 
vjTot ^ekrepov eaTt KaT ovpea 6r}pag evaipetv 48^ 

aypoTepag t eXa(f)ovg tj Kpetaaoatv i(pt fJMr^eaBat. 
ei S eOeketg •noXej/.oto ^a^iJievai, 0(f>p'' ev ei^yjg 
oaaov (fiepTepr) et[x, OTt [t,ct [/.evog avTt<pepi^etg.' 

'H pa Kat d[X(poTepag eirt KapTicp yeipag e^j.apitTev 

~ «N f- ~ <\5 V 5 J » V V /f- 

aKatfj, oegtTepv] ap air ca[JMV aivvTO Toga, 490 

avTotatv ap eaeive Trap ovaTa [JietOiocaaa 

evTpoTtaXt^ofj.ewjV Tayeeg ^ eKitfnTov oiaTOt. 

daKpvoeaaa ^ vTraiBa Bea (pvyev ooaTe •neXeta, 

V} pd 6 vTT tpYjKog Kothqv etaenTaTO TreTpvjv, 

•^vjpa^AOV ov^^ apa Trjye dXa>[j.evat atat[j.ov ijev 49^ 

ag 7) taKpvoeaaa (pvyev, Xme S' avToBt TO^a. 

Ay}Tci} ^e Trpoaeetire ^iaKTopog ^ApyeKpovTvjg 

" AtjtoT, eycb &e Tot ovTt [JM^/r^ao^JMf dpyaXeov ^e 

TrXy^KTi^eaS' dXo^j^ptat Aiog ve(peXv}yepeTao' 

dXXa fjAXa 7tpo(ppaaaa /^er' aBavaTOtat BeoTatv 500 

evyeaBat l/^e viK^aat KpaTepyj(pi f3i7](ptv. 

'^Q.g dp e(pY], Ay}Tch &e avvaivvTo Ka[A,7rvXa TO^a 

471. ccBe^ei-rat. 49^- eJ-TpoTraAj^ojtAevijv] yf. ivrpo' 

475 — 477* a^eToSvTai. TraXi^Ojttevvj. XXI. lAIAAOS $. U5 

TreTtrecor aXkv^ig aXXa fj.era arpo^aXiyyi Kovifi^. 

yj fxh ro^a Xaj3ov(7a, TtaKiv Kie Bvyarepog ^g' 

vj §' ap "OXviMTOV 'iKave, A/of ttot; ')(aXKO^areg ^», 505 

^aKpvoea-a-a ^e Tiarpog e(f>e^ero yovvaai Kovpvj, 

afjt.(f>i ap aiMppocriog eavog rpefxe' t^v Oe Trpori 01 

elXe Trarvjp Kpovi^rjg, koi aveipero vj^v yeXaaaag 

" rig vv ae roia^' epe^e, (f>iXov reKog, Ovpavtcovav 

\jJLaipidi(og, axrei ri KaKOV pe^ovaav evwTr^] ;" 510 

Tov S' avre Trpoaeeiirev evcrre(f)avog KeXo^eivv] 
" (7^ fjt,^ aXoyog (rrv(f)eXi^e, Trdrep, XevKcoXevog ' Hpiy, 
l^ ^g aBavdroiaiv epig Kai veiKog e^fyHjTtrai. 

*Of ol fMV roiavra Trpog dXX^^Xovg ayopevov, 
avrap AttoXXcov ^oT^og e^vaero iXiov ipyjV ^i^ 

f/.efj.^Xero ydp 01 reT^^^og €v^ff,'^roio TtoXrfog, 
fMj Aavaot Trepaeiav V7repfx.opov Yjf/Lan Keivca. 
oi & dXXoi TTpog OXvfj.Ttov iaav 6eoi aiev eovreg, 
01 fjiev ')(coofj.evoi, 01 ^e fj.eya Kv^iocovreg' 

Ka^ §' i^ov Ttapa irarpi KeXaive(f)et. avrdp 'Aj^AAev? 5^0 

TpSoag ofxcog avrovg r oXeKev Kai fxcovv^^ag tTnrovg. 
wg ^' ore KaTtvoc, /wv elg ovpavov evpvv iKvjrai 
dareog aiQofj.evoto, Secov ^e e fjJrjVtg dvvjKev, 
Traat eavjKe ttovov, TioXXotai oe KrjOe eqjYjKev, 
ag A^^iXevg Tpooeaat irovov Kat /c^^e' edvjKev. ^2g 

'Ear^^Ket S' 6 yepav JJpiafj.og 6eiov eTit irvpyov, 
eg evorja^ ^AyiXria TreXcopioV avrdp vii avrov 
TpZeg a<pap KXoveovro 7re(f)v^oreg, ov^e rtg dXKrj 
yiyveS'' S' oifnco^ag dito irvpyov ^atve '/afj.al^e, 
orpvvecov Ttapa ret^^^og dyaKXeirovg iivXacopovg 530 

" TteTirafxevag ev xepai TtvXag eyer, eiaoKe Xao) 
eXdcoat Trpori aarv 7re<f)V^oreg' rj ydp 'Ap^/AAei)? 
eyyvg o^e kXovccov' vvv oHco Xoiyt eaeadat. 
avrap eiret k eg ret^/pg dvairvevacoatv dXevreg, 

513. ve?Ko?] vetKe' Aristarch. 530. oTfvvlav] oTpvvuv Aristar- 

520. 7ra/)« TraTp] yp.nap Ztjw'. chus. M6 lAIAAOS 4>. ILIAD. avTig €7rav9€[/.€vai cravi^ag iivKivag apapviag' 53^ 

OeiOia yap [x.i] ovAo^ avrip eg ref^of aXffcai. 

ilf e<pac/ , of avea-av re TrvAag Kai aTraa-av oyriag' 
al oe TreTaadeTa-ai Tev^av <f)aog. avTap 'AttoXAwv 
avTiog €^e6op€, Tpcocov iva \oiyov aXaXKOi. 
01 S Idvg TioKiog Kol Teiyeog v\I/i^XoTq, 540 

^npT? Kap-^QxXeoi, KeKovi[xevoi €K Tre^/o/o 
(pevyov Oe acpeoavov ecpe-Tr eyyei, Avccra oe oi /c^p 
a/ev €^e KpaTepvj, [x.€veaive ^e /^u&of apeaBai. 

Evda K€V vipiTTvXov Tpotvjv eXov vleg 'A^a/wv, 
e; [j.y} AttoXXcov ^oT^og^ Ayrjvopa "^iov avrjKev, 54^ 

(^ojT AvTrjvopog viov a[x,v[/iova re KpaTepov re. 
€V [j.€v 01 KpaOir] aapcrog paAe, Ttap Oe ot avTog 
ea-TVj, OTTCiig BavaTOio ^apeiag Krjpag aXaXKOif 
(/^'i^y^ K€KXi[j.€Vog' KeKoXvTCTO t ap riepi itoXXri. 
avTap oy cog evovjcrev A^^fiXXrja TtToXmopQov, ^^0 

ecTTrj, TToXXa ^e ot Kpo^iv) iropcf^vpe [jlcvovti' 
^X^W^S' ^' ^P^ ^''^^ "^P^i ^" [J-eyaXrjTopa 6v[j.ov 
" co [n,oi eyccV el [uev Kev vtto KpaTepov A^/A^of 
(pevyci), TrjTiep ol aXXot aTv^o[/i€Voi KXoveovTai, 
alpYja-ei [xe Kai ug, Kat avaXKi^^a '^€ipoTO[j.r)aet. ^^^ 

€1 ^' av eyw TOVTOvg [t.ev v7roKXov€ea6ai eaao) 
Y\.riXei^r) ^Ay^tXrii, Troaiv ^ asro Tef^^eog aXXrj 
(pevyco TTpog %€Otov IXrjtov, ocpp av tKco[t.at 
l^vjg xe Kvri[j.ovg KaTo, re pooitriia 'hvca' 

eaireptog V av areiTa Xoeaaa[i.evog 7roTa[t,olo, 560 

i^pco airoy^JV/Petg TroTt IXiov a7rov€ot[/.rjv. 
aXXa Ttrj [/.ot TavTa <f)tXog '^teXe^aTO 6v[j.og ; 
[ji,rj [j1 a7[a€tpo[x.evov TroXiog Tre^iov^^e vorjar) 
Kai [J.e [J.eTdi^ag [^oip\py] Ta^^eaat Ttoteaatv. 
ovKex €TtetT eaTai BavaTOV Kai Krjpag aXv^at' ^6^ 535. ina^iBiiAemi Aristarchus. 
eTT* ai^ Oefievai alll et Tne^ t5v Kara 538. 539. afieTe? Zenodotus. 
558. h>/qiQv] 'l^iov Crates. XXI. lAIAAOE *. 447 

kiyjv yap KoaTepog irepi TrdvTav eor dvGpayTrcov. 

€t ^e K€V 01 irpoTtdpoiSe iioXiQg KaTevavTiov e\dco' 

Ka\ ydp Qyiv TOVTCp TpaTog '/jpag olei xaXK^, 

ev ^e la xpvyyj, Qv/jtqv ^e e (f)a(r avdpccTFoi 

[efJif^evat' avTap oi Kpovi^^i^g Zevg Kv^^og oVa^€<]." 570 

'■'^0? ehav 'Aj^/A^a dXeU fJ-evev, ev ^e ol ^Top 
dkKtfJiOV a)p[J.aTQ 7rToXe[xi^€iv vj^e jaaj^ecrfiaf. 
yjVT€ Trdp^^aXig eicrt /3a0e«j? U ^vXoxoio 
dv^pog ByjpyiTVjpQg havTiov, ov^^e t/ dvfxa 

Tap^et ovte (f^QJSehai, eyrei Kev vXayiJ.ov aKova-r}' 575 

e«rep ydp (f)Bd[x,ev6g (xiv ^ ovTacrY] vje /3aXYj(7iv, 
dXXd T€ Kat Trept "^ovpt 7reTrap[i,€VYj ovk airoXyjyet 
dXKyjg, irpiv y yje |y/>t/5A^^evaz yje ^afi,yjvai' 
(ji)g ^AvTyjvopog viog dyavov, 'h^og 'Ayy]vu>p, 

ovK eQeXev (pevyetv, Trpiv Ttetp^aatT 'Ap^;A^of, 580 

aAA oy ap aaivtoa [xev irpocyo ecryeTO TravTOcr eicxyjv, 
ey/eiyi S' avTolo TtTV(TK€TO, Kai [kky dvTet 
" ij ^^ TTOV fxdX^ eoXirag evt (ppeat, (f)ai^tfj^ Ayj.XXev, 
y}fji/x,Tt Tw^e nroXtv yrepcretv Tpcacov dyepcoycov, 
vyjTTVTt , yj T eTt TroXXa TeTevgeTat aXye eir avTyj. 505 

ev ydp 01 yroXeeg Te Kat aXKtfAot dvepeg elfJ.ev, 
Qt Kat irpocfBe (f)tXcov TOKecov aXoycov t€ Kat vlcov 
IXtov etpvofj.e(T6a' crv V evdd^e TroTfxov €(f)€\peig, 
d)0 eKirayXog ewv Kai QapcraXeog 7roXef/.i(TT'^g." 

'H pa Kat o^uv aKQVTa jSapeiyjg xetpog d(f>^K€V, 590 

Kai p efSaXe Kyy}fj.y}V viro yovvaTog ovS' d(f)dfJLapTev. 
a[j.(f>t Qe fj.iv Kvy}fj.ig v€ot€vktov KacrcrtTepoto 
ufKepoaXeQV K0vd(3y}(Te' irdXiv V diro x^XKog opovaev 
^Xy}fKevQv, QvV e^rep^^cre, Beov V yjpmaKe "^copa. 

^yo. aGeTUTat. tuv TcoKem. 
. 5 73 •J^«/'Sa^'? Aristarcll. irop- 586. avefie? e/fAev] av^pei; eveiixev 

^aXii alii. editiones plerseque. 

575. K€V vKayiMv'] KvvvkayiMV 587, ot /cai Aristarchus. q'1 ks 

ZrenoQOtus. fuit ev xiat t5v elKaioTepuv. 

5y6. y.iv'] tk; edltiones al ano 448 lAIAAOE X. ILIAD. 

UyjXet^Tj^ ^' up^jJjijaT ^Ay^vopog avriBioio 595 

^evTepog' ov^e r eaarev ' AttoXAwv kv^os apeaSat, 

aXkd [Ji.tv e^yjpTra^e, KaXvxpe d ap yjept TToKXyj, 

Y^cvytov S' apa fxiv TroKefji.ov €K TtefMie veecSat. 

avTap TlyjXetma ^oAco aTtoepyaBe Kaov' 

avT^ yap eKaepyog ^Ay^vopi TtdvTa eotKug 600 

ecrriy Trpoaae TroOcav, eireaavTO -nodQt Ot<oKeiv. 

elog Tov Tre^ioio ^iooKeTO Trvpocf^opoio, 

Tpexpaf TTap TroTafXov jSaOvttvyjevTa YiKdfj.avbpov, 

tvtQov vTteKTTpoQeovTa' SoAoo S' ap eQekyev 'AttoAAwv, 

ag alei eXTTOtTO Kf/yi^TefrBat itodtv oiartV 605 

TO(f>p' aXkot Tpueg 7recf)0^y]iJ.evot "^kGov 6[j.i\m 

dc7rd<Ttot TtpoTi aa-TV, TioXtg S' efJ.irh/jTO aXevTUV. 

owS' apa TOiy' erAav itoKiog Kai Tef^^eog eKTog 

fj,eivat €T aXKyjXovg, Kat yvcofi,evat og re 7[e(f>evyoi 

hg T eBav ev 7roKef/.oo' «AA e(7avfi.€VCog eae^^^vvTO 610 

eg TToXiVf ovTtva Tcovye Tro^^eg Kat yovva aacoaai. X. 

^KTopos aualpeais'. 

' Of 01 fj.€V KaTa aa-TV, 7r€(f)v^0T€g yjvTe vefSpo), 

t^pco aTrexpv^ovTO 7ttov t aKeovTO t€ ^i^av, 

KeKKifuevot Kakyja-tv e^rdX^ea-tv' avrap A-^^aiot 

Tef/eog da-aov laav, ad^e oofj.oiat KXtvavTeg. 

"EKTopa ^' avTov fj.ehai oXoiyj 'Mo^p eite^i^aev, 5 

'lAioy TrpoTrdpoiBe ^rvXdm t€ HKaidoov. 

avTap TlyjXetava Trpoayjv^a ^ot/3og 'AttoXXcov 

600. -ya/) Aristarchus. ydp p' 611. <ra(a<ra; Aristarchus. crd- 

aUi. 6.'<Tav alii. 

607. 773X15 S' ei/.TzXvjTo] •nv'ha.1 S' 2. ccrretpvy^^ovTo'] «v«j^i^;^ovto Ari- 

tu.ic'Kr,vro Antimachi et Rhiani starchus. 
editiones. XXII. [A[AAOS X. 449 

" TwrTe fce, n^Aeof vie, Ttocnv Tayeeaai '^taKeig, 

avTog 6vY}Tog ewv deov afx^pQTOv; ov^e vv ttw ^e 

eyva^ ag 6eos eifJit, crii ^' a^ntepyeg fx,eveaivet^. lo 

7j vv Toi ovTi fJieXet Tpwcov Trovog ovg e^ofSyjaag, 

ot ^ Toi eU oicTTV akev, av Se devpo Xidadyjg. 

ov (JLev fn.e KTeveetg, eTre/ ovTot fx,op(nfx.og etfxt. 

Tov ^e ft^ey oyPyidag 'Trpoa-ecjivj iiohag aKvg "* Ay^tXKevg 
" ejSkaxpdg fjJ, eKaepye, 6eu)v oXowTaTe TrdvTcov, 15 

ev^a^e vvv Tpexpag dm Tet^^og' rj k eTi ttoXXoi 
yaiav o^a^ elXov Trptv iKtov etcra(f)tKecr6at. 
vvv y €fxe fJi€V fxeya Kvtog dcpetkeo, Tovg ^' e<xacocrag 
pvjihicag, eiret ovti tkjiv y eOOeiaag OTrtcra-ca. 
^ 0-' av Ticratfiyiv, e'i fJiot ^vvaf(,ig ye Ttapetyj. Q,o 

^€lg eliTciiV TrpoTi dcTTV fxeya (ppoveccv €/3e(37}Ket, 
aevdfxevog acrS' ntirog dedXocpopog avv o^yeacfytv, 
og pd T€ pe7a 6eyja-i TtTatvofx.evog Tte^toto' 
cbg '^'^(^iXevg Xaixprjpd tto ^ag Kat yovvaT' evcofj^a. 

Tov ^' yepccv Yipiafnog TrpcoTog 'toev ocpdaXft.oTatv, 25 

iraft.cl^aivovff waT daTep , eTreaavfnevov iie^ioto, 

"•/f/5>/ T i /^ . 'i.f ' ' ^ 

og pa T o^TTCopvjg etaiv, apt^YjAoi Oe ot avyat 
(paivovTat TrokXolai fjf.eT daTpdai vvKTog dfj.oXySi' 
ovTe Kvv ^Qpicovog eTriKXfjatv KaXeovaiv. 

Xafi/irpoTaTog fuv o^' ear], KaKOv de t€ a^fxa TeTVKTai, 30 

Kai T€ cpepei 'ttoaXov 'xrvpeTCV ^etXoTat /^poToiatV 
cog Tov yaXKog eXaff.Tte Trepi aT^fjOeaat 6eovTog. 
cofj.co^€v ^' yepcov, KecfiaXYjv S' oye KOipaTO '/epaiv 
v\poa^ dvaaypfj.€Vog, fxeya ^ otfLco^ag eyeycovet 
Xtaaofi.€Vog ^iXov viov' 6 ^e 7rpQ7rdpot6e TivXdcov 3^ 

eaTVjKetv, afj.QTOV fj.efJ.acog 'Ap^f A^i' fj.d-^ea^at' 
Tov 6 yepcov eXeetvd "Trpoavjv^a "yelpag opeyvvg 
FtKTop, fj.fj fiLot fi.tfj.ve, (piXov T€Kog, avepa tovtov 

28. aa-Tpatrt Aristarch. aarpa- nysius Sidonius. 
o-i Philoxenus et Herodianus. 36. eo-T';jKei Aristarch. 6<Vt-^- 

29. Kw 'Vlfiuvoc] Kwa.ipiui/01; Dio- Kit alii. G g 450 lAIAAOS X. ILIAD. 

QiQ^ avevS* aXkiov, iva. ^ raya TroTfXov eTria-Trr}^ 

TlyjXeicovi ^afJietf, eTreiTj ttoXv (pepTepo^ laTiv, 40 

cy/jcTKiog' ai6e deoTcri (j^iXog TOiaovte yevoiTo 

Oddov ef/.ot' Ta^^a Kev e Kvveg Kai yvTteg e^oiev 

K€i[xevov' Tj Ke fJi.01 alvov aito TrpaTri^cov ar^g eXQoi' 

og fjH vicov TToXXav re Kai ea6Xcov eiiviv edrjKev, 

KTeivcov Kai Trepvag VYjacov em TrjXe^^aTracov. 45 

Kai yap vvv dvo Tra^^e, AvKaova Kai TloXv^bcapov, 

Qv ^vvafnai i^eeiv Tpcacov elg acrrv aXevrcov, 

Tovg fxoi AaoQoif) reKeTO, Kpeiovcra yvvaiKcov. 

aAA' ei fcev ^coovcn ft.eTa a-Tparco, v} r av eireiTa 

yaXKOv re y^vcrov r aTroXvaof/.eO ' ea-ri yap ev^ov' ^o 

TToXXa yap caTtaa-e Tvaiti yepcov ovof/.aKXvrog AXrYjg. 

el ^' ^^7} reBvaci Kai etv 'Ai'^ao ^ofxota^tv, 

aXyog efj.c£> Svfkcp Kat fj.y}Tepi, roi TeK0f/.ea6a' 

Xaolatv V aXXotat fJi.ivvv6a^tcoTepov aXyog 

eaaeTat, vjv fLTj Kai av 6avr)g AyiXyji ^afj.a(x6eig. ^^ 

aXX^ eia-epyeo reTyog, efj.ov TeKog, o(f>pa a-acoavjg 

ipcoag Kai ipcoag, fxvjOe fneya KvOog opegrjg 

YlvjXet^rj, avrog ^e (f}iXv]g alcovog afj.ep6vig. 

irpog S' €fie rov Qvarvjvoy €ti (ppoveovr eXevjaov, 

^vafj.opov, ov pa Trarvjp Kpovi^vjg eTri yv]paog ov^ch 60 

aiavi ev apyaXev} <f)6taet, KaKa ttoAA' eirt^ovTa, 

vtdg r oXXvfj.evovg eXKVj^etaag re 6vyarpag, 

Kat 6aXdfJ.ovg Kepa'i^ofJ.evovg, Kat vvjirta reKva 

PaXXofJ.evu Trport yoctv} ev aivvj '^■)^'ior'>^rt, 

eXKOfj,evag re vvovg oXovjg vtto yepaiv AyaicJov. 65 

avTOv V av irvfj.aTOV fj.e Kvveg Trpcorvjat 6vpv}aiv 

wfj.v}aTai epvovatv, eiret Ke rtg o^ei yaXKZ 

■ 

42. 'ihifv Aristarchus. ttoviui am t£v TrcXeaji'. 
alii. Qvo(AdK'AvToq Aristarchus. ivo- 

45. Tqkelavdav Aristarchus. /AafcXuTos alii. 
IffKv^ipciwv alii. Conf. ad $, 454- ^7« wjtA^/jo-Ta;] ^(A^a-rcci Tyran- 

4.8. rodi Aristarchus. ovi; alii. nio. 4.8. rodi Aristarchus. ovi; alii. 
51. yepuv'] ^iKti editiones cx.1 XXII. lAIAAOS X. 451 

Tvxpag y]€ (Bak^v pe$ecov eK dv[j.ov ekrjTaL, 

ovg Tpe(f)ov ev fjieydpoicri TpaTre^ag 6vpacopovg, 

ol K e/xov aifxa TriovTeg, aXvcraovTeg irepi BvfxSi, 'jo 

Keia-QVT ev itpoBvpoKn. veoo ^e re TiavT eTieoiKev, 

dp-^iKTafjieva), deda'iy[Ji.ev(p o^ei ')(a\K^, 

Ke7cr6ai' ttdvTa Te KaXa BavovTi Trep, otti (f>avrj-^' 

aAX' ore ^yj ttoXiov re Kapi^ iroXiov tc yeveiov 

alda T aia-^^^vvcoai Kvveg KTafxevoto yepovTog, 75 

TOVTO ^7] o'iKTiaTov TfeXeTai ^eiXoicrt (3pQT0io-iv. 

'H o' yepcov, iroXiag ^' dp dva Tpiyag eXKeTO ')(ep(nv 
TiXXm €K Ke(f>aX^g' ovVYtKTopi ^vfxov e7rei6ev. 
(x-^^TVjp ^' aiid^ €Tepco6ev o^vpeTO 'haKpvyj.Qvaa, 
koXttov dviefJiew], eTepi^cpi de fia^ov dvea^^eV 8o 

Kai fxiv taKpv^^eova^ e-nea iiTepoevTa Trpoarjv^a 
""EKTop, T€KVov IfKQV, Toc&e t' «i §60 Kai fx eXevjaov 
avTTjv, e; •jroTe TOi Xa^iKf^ea fka^^ov eiteaypv. 
T(hv fxvrja-ai, <j)iXe t€kvov, dfxvve ^e ^o^iov dv^^pa 
Tef^^eog evTog ewv, fnvj^e 7rpof).og iaTaao rovTcp' 85 

ayeTXiog' eiirep ydp ce KaTaKTavy}, ov a' eT eycoye 
KXava-ofJLai ev Xeyeeaa-i, <piXov BdXog, ov tIkov avTr}, 
ovo aXo^^og TroXv^copog' dvevBe ^e ae fj.eya valv 
'Apyeicov irapd vr\vai Kvveg Tayeeg KaTe^ovTai. 

'"flf Tcoye KXaiovTe Trpoa-av^-^Tvjv (piXov viov, 90 

TroXXa Xiaaofxevco' oii^ ' EiKTOpi 6vfxov eirei^ov, 
aXX oye fj.ifx,v Ay^iX^a TreXcopiov dcrdov lovTa. 
cag §e ^pdKcov CTri %eiri opeaTepog dv^^pa fi.evy}aiv, 
^e^pcoKwg KaKa cftdpfJiaK' e^v M t€ fxiv ^(pXog alvog, 
crfxepQaXeov ^e 'hehopKev eXiaaofxevog irep) %e/Y 95 

cbg 'EiKTCop aa^eaTov e^cov fxevog oi)')^ VTreycopei, 

69. Ovpacopovt; Aristarchus. irv- notat schol. Alii igitur <7oL 
/MupQvi alii. 85. eav Aristarchus. ta>v alii. 

73. ^avijTj Aristarchus. (pa,- 93. op4a-repo<; — [Ae-yr,aii''] opearepov 

ViiT] ahi. — hKevri fuit iv ej-taK rav Ka-a 

83. rot] Sic ha. rov r-, ut ail- i^oKen;. 

G g 3 452 lAIAAOS X. ILIAD. 

•jrvpy^ iTTi Trpov^^cvTi (paeivv^v aairLO epeirrag. 

oyQyjcag V apa emt Tvpog ov fj.tyaX^^ropa Bvfxov 

" w fji.01 eywv, el [J.ev Ke irvXag Kai reiyea ^yw, 

T\ovXvhaiJ.ag iJ.oi TrpaTog eXey^^eirjv ava6-^crei, loo 

og fj. eKeXeve 'Tpaxn ttoti tttoXiv yjyria-aa-Gat. 

vv^ VTTO TVjvh oAorjV, OTe T copeTO oiog A.'^iAkevg. 

aXX eyca ov 7ri6ofJ.y]V' tj t av ttoAu Kep^iov -^ev' 

vvv eirei (uKeaa Kaov aTaa-GaXiYicnv efj.yi(riv, 

aiOeofKai Tpaag Kai '^rpwddag eAKeaiTreTrXovg, 105 

fXTi TiOTe Tig eiTrvjcTi KaKUTepog aKXog efj.e7o 

''EKTcop ^(f)i ^ifjcpi TtiSyjcrag coKeae Kaov.^ 

cog epeovaiv eff.oi oe tot av tioav Kepbiov eirj 

avTrjV vj ^^.'^(^iXrja KaTUKTeivavTa veeaBai, 

rje Kev avTOV oKeaSai evKXeiSig Trpo itoXriog. 110 

el ^e Kev aaTnda ft.€V KaTa6eiofi.ai of(.ipaXoeaaav 

Kai Kopv6a l3piapY]v, ^opv &e irpog Tei-)(og epeiaag 

avTog iav A^^^tXyjog af/.vfJ.oyog avTiog ekdo) 

Kai 01 VTioayjafJ.ai 'EXevvjv Kai KTr}fj,a6 afj, avTvj, 

■jTavTa fJ.(xX^ oaaa t ^AXe^av^pog KOiXyjg evi vyjvaiv 115 

rfyayeTO ipoiyjvO , ^t eirXeTO veiKeog apyy], 

^coaefnev ^ ATpei^yjaiv ayeiv, kfj.a ^' afj.(f)ig ^A^yaioHg 

aXX' oLTto^^aaaeaBai, oaa re iTToXig iq^e KeKev6ev' 

Tpcoaiv ^ av f>.eT07ria6e yepovaiov opKov eXcof/!.ai 

fj.rj Ti KaTaKpv^^ieiv, aXX' avdi-^a TrdvTa ^oiaaa6ai' I30 

{jCTyjaiv oayjv •nToXieSpov eirrjpaTOV evTog eepyei'^ 

dXXa Ttrj fj.01 TavToc cf^iXog oieXe^aTO 6vfj.og ', 

fj.rj fKiv eyco fCev iKcofJ.ai ihv, ^e f>. ovk eXerjaet 

'5. //5 55,/ /^/ \'/ 

ovOe Ti fj. aiOeaeTai, KTeveei Oe fj.e yvfxvov eovTa 

avTCog coaTe yvvaiKa, eirei k dno Tevyea "hvca. 125 

108. K€p'^iOii'] KaAKm fuit iv ocnoOa.crcj-acBm alii. 
laic, Ka.ra, avtfoc. 122. tAj /xoj] Schol. ad tIv, 

log. KaTaKrtivavia — av-oi'] yf. (nam sic codex duplici accentu), 

KaTaKTeivavTi — ain^. ovtu ^o^pii t6i! S " aXXsc t/vj [a,oi." 

I i8.«Trc/8«o-c-£(76a< Aristarchus. Alii igitur t/ 8vj /xoi. XXII. lAIAAOS X. 453 

ov ixev Ttag vvv €(Ttiv o.tto opvog ovo airo Trerpyj^ 

tS) oapi^efJi€vai, aT€ TrapBevog vjYQeog re, 

TtapQevog YjfSeog t oapi^eTOV aXhqXoiiv. 

^eXTepov o^T epi^i ^vvekavveixeV otti Tor^iaTa 

e'idofxev oTTTTOTepa) Kev ""OXvfJiTriog ev-^^og ope^vj." 130 

^Q,g wpix,aiv€ fxevcov, ^e 01 a^/^^ov ^XSev 'Ap^iAAeys" 
iaog ^EtVvaXlcp, nopvdaiKi TiToXeff.iaTJj, 
(reicov nvjXid^a fxeXiYjv KaTa ^e^iov cJofxov 
^eiv^V afji.<pi ^e •y^aXKog eXdfKneTO eiKeXog avyyj 
yj Tivpog al6of/.evov ^ fjeXiov aviovTog. 135 

iLKTopa , oog evofjaev, eXe Tpofx.og ovO ap er €tXi^ 
avdi fneveiv, oiiiaca &e 'nvXag XiTre, /3vj ^e (f)o^rjQeig. 
YirjXei^Yjg S eTropovcre noai Kpamvolcri 'TreTrotdcog. 
TjVTe KipKog opecr(f>iv^ eXacppoTaTog 7r€Ter)vcov, 
pYjihicog oifXYiae [J.eTa Tpyjpcova TreXeiav' 140 

^ ^e 5' vTraida (po/SeiTai, ^' eyyvQev o^v XeXyjKoog 
Tap(f>e^ €7tdCa(J€i, eXeeiv re e Bvfj.og dvcoyei' 
cog ap oy efJ.fJ.efJ.acog iUvg TteTeTO, Tpeae iLKTCop 
re/p^of vTTO Tpcocov, Xaiipvjpa ^e yovvaT evcofxa. 
01 ^e Tvapa aKOTrirjv Kai epiveov YjV€fj.O€VTa 145 

Teij/eog- aiev viteK /car' afj.a^iTOV eaaevovTO, 
Kpovvca iKavov KaXXippoco, evda re irfjya) 
^oiai dvdiaaovai YiKafj.dv^^pov ^iv^evTog. 
Tj fxev yap vOaTi Xiapco peei, afxcpi Qe Kaitvog 
yiyveTai e^ avT^g coaei Tivpog alQofj.€VQio' l^o 

7] 0' €T€pY} depei Ttpopeei eiKv7a j(aXd^v], 
Y) yiovi "^vy^pYi, Y] e^ v^aTog KpvaTdXXco. 

" /1 5>' ' ' ' ' - V 5 / J N '/ 

evSa eir avTacov ttavvoi evpeeg eyyvg eaaiv 
KaXoi Xdiveoi, o6i eifLaTa aiyaXoevTa 

irXvveaKov Tpcocov dXoyoi KaXal re 6vyaTpeg 155 

TO TTpiV ezr' €ipYjvv]g, itpiv eX6eTv viag ^ Kyaim. 
TYJ pa irapa^paff.e.TYjv, cjievycoy, 6 S' 0Tria6e '^icokcov 
Ttpoa^e fj.€v ea6Xog €(f>€vy€, "^icoKe ^e fi.iv fj.ey dfj.€ivcov 
129. ott;] Schol. : ev aAAo;« "o^ppa." 454 lAIAAOE X. ILIAD. 

apvvcrQrjv, are Troaaiv aeSXia ytyverai dv^^pav, l6o 

aKXa Trepi i^u)^^? 6eov "EiKropog i7r7ro^afJ.oio. 
ag or de9Xo<popoi Tvepi repfxara {xwvv^^^eg nmoi 
piff.(pa fxdXa rp^ti^^^jioai.' ro ^e ixeya Kelrai aeOKov, 
7j rpmog ^e yvvrj, dv^pog KarareOvi^arog' 

ag Tw rpig YIpidfAOio ttoKiv Trepi '^ivyjQ-^rfjv 165 

Kap7raXifj.oi(7i Tro^ecrcr;* 6eoi ^e re Tvdvreg opmro. 
roHm ^e fj.vOav yipye TrarYjp dv^pwv re Beav re 
" w TroTTOi, 7] (piXov dv^pa diwKOjxevov Tiepl reHypg 
o(f)daXu,o7cnv opS)[j.ai' efJ.ov ^' oXocpvperai vjrop 
''KKropog, og [j.oi TroAAoc ^ouv e7n [xyjpi eKyjev 170 

Idy]g ev Kopvcpvjai TToXvTrrvyov, aKkore ^' avre 
ev TToXei dKpordry]' vvv avre e '^hg Ap^;AAey$' 
ccJrv Trept Tlpid[j.oto Trocrtv rayjieo^cn ^tcoKei. 
dXX dyere <f)pdKea9e, 6eoi, Kat [xyjridavBe 
yje [J.iv eK davdroio aaooao^xev, ^e [J.iv ^Soy I75 

Yly]Kei^yj 'A^/Aiyi' ^a[j.dcraQ[>.ev ea6Xov eovray 

Tov & avre TrpoaeetTre 6ed yKavKWTng 'A6)yv>y 
" d) Ttarep apytKepavve, KeKaive<peg, oiov eenreg' 
dvopa SvTjrov eovra, TtdKat TreTrpcofnevov atayj, 
dxp ISeKetg davdroio ^vayj^yeog e^avaKvaai ; 180 

epo arap ov rot TTxvreg e7tatveoy.ev beot aKKot. 

Tt^v S' d7raff.eil3ofi.evog Tvpoaecprj vecpeKyjyepera T^evg 
" 6dpaei, 'Vptroyeveta, cf)tKov reKog' ov vv ri 6vfi.(a 
7ipocf>povi f/.v6eoft.ai, e6eKco §e rot rj7rtog eivat' 
ep^ov 07ryj ^^ rot voog eTrKero, ft.y]te r epcoei.^^ 1 85 

"^Qf etTTcbv arpvve Ttapog ff.eff.avTav A6rjvriv' 
(3r] &e Kar OvKvfj.7roto Kap-^vcov dit^aaa. 

"^Kropa V daTtepyeg KKovecov e<f)e7i coKvg 'Ap^/AAey^-. 
cog &' ore ve(3pov opeacfyi kvcov eKdcf)Oio ^irjrai, 
opaag e^ evvrjg, ^za r dyKea Kctt ^td (3y]aaa.g' 1 90 

rov t etTrep re Kd6riat Kara7trr]^ag vTto 6dfi.va), 
dKKd r dvtyyevcav 6eei ef>.7re^ov, ocppa Kev evprj' . XXII. lAIAAOE X. 455 

wg"¥iKr(op ov A^(9e Tro^ooKeoc ITo^Ae/wva. 

oa-a-aKi ^' opfJi-^a-eie TivXa.m bMptaviatav 

avTiQV at^acrSai, Iv^i/.yjTOvg viro irvpyovg, 19^ 

ei "TTO^g 01 KaQvTrepQev aXakKOiev /SeXeea-atv, 

ToacrdKi fjiiv 7rpo7rdpoi6ev aTrocxTperpaa-Ke 7rapa<j}6ag 

irpog Tre^ioV avTog ^e ttoti iiToXiog TrereT aiei. 

wg ^' ev oveipoi ov "^vvaTai ^evyovTa '^iwKeiV 

ovT ap Tov OvvaTai viroipevyeiv ovO OicoKeiv 2,00 

ag Tov ov ^vvaTO fxdpxpai Troaiv, ov¥og dXv^ai. 

TTcog ^e Kev'¥iKTCiop K^pag vite^ecpvyev 6avaTOio, 

el ix,ri 01 TTVfxaTov re Kai va^TUTOV 7}VTeT 'AttoWcov 

eyyv6ev, og 01 eTiapae fxevog Xai^yjpa re yovva; 

Aao7a-iv ^' dveveve KapvjaTi '^^og 'Aj^iAAeyf, 2.0^ 

ovO ea lefievai em tjKTopi TriKpa peAefJiva, 
fj.rj Tig Kv^og dpoiTO /^aXcbv, ^e '^evTepog €\6ou 
«AA' OTe ^vj TO TeTapTov Itt; Kpovvovg dcf)iK0VTQ, 
Kai Tore ^vj '^pvcxeia TraTvjp eTiTaive ToXavTa, 
ev t eTi^ei tvo Kyjpe Tavqkeyeog 6avdT0iQ, 210 

Ty\v y.ev A^^^iKX^og, TrjV V^KTopog iTnro^^dfJ.oio, 
eXKe "^e fJLea-aa Xa^coV peire VYiKTopog alcxifx.ov y}fji.apy 
oi^xeTo ^ elg 'Ai'&ao, A/7rev ^e e ^oi/3og 'AiroXXcov. 
ri^Ae;wya ^ iKave 6ed yXavKamg 'A6yjv/], 

dy%ov la-TafLevv] eirea irTepoevTa irpocjvivta 21^ 

" vvv t\ vcoi' y eoXira, 'tii(j>iXe ^a/^i/x' 'A^iAAev, 
oia-ea6ai fj.eya Kvtog AyaioHcn irpoTi vyjag, 
'EKTopa oyjcoa-avTe, f^dyrjg aTOV Trep eovTa. 
ov 01 vvv eTi y' eaTi 7re^vyft.evov dfj.fj.e yevecx6ai, 
Qvo €1 Kev fj.dXa ^roXXd 7rd6oi eKdepyog 'A^roXXcov \ 320 
7rpQ7rpoKvXivoofJ.evog TraTpog Atog alytoypto. 
aXXa av fj.ev vvv a-TYj6t Kat dfj.7rvve, Tovde S' eyco toi 197. aTcorrpe-iPaarKe] Et sic et Aristarchus. 
mapixa^rpeyPxa-Ke legi notat schol. 212. /^ceWa] pS,wa Chrysippus. 

199—201. Sr^rovvTai. 216. ymy2 vaiv Zenodotus. 

202. li:e^e(pv'yev'] vi:e^e<pepev 456 lAIAAOE X. ILIAD. 

clyofji.evr] TreTTidyjaco evavTiPiov ixw^eaacrdai. 

"^ftf ^cct' 'A6Y)vai7], 6 ^' eTreiOero, X<x7pe ^e^6vf/.Si, 
o-ryj ^' ap Itti f^e^ivj^ '^XKoyKi^^^ivog epeiGBei^. 225 

ij apa Tov fJiev eAeiTre, Ki^yYjaaTO iiiKTopa fiiov 
^7]'i(f)oj3(p eiKvia ^efuxg Kai aTeipea cpcov^v 
ayj(ov ^ lcrTafJievr} eTtea TtTepoevTa npoaviv^a 
" yjQe^i , 7] fnaXa ^oy cre (Bia^eTai ooKvg 'Ap^/AAeyf, 
aa-Tv Tiepi Ylpiaf^oio Ttoaiv Ta^^eea-ai ^icoKCov. 330 

aXk aye br] aTeoofj.ev Kai aAegcoft.ecroa fLevovTeg. 

Tt^v & avTe TrpocreeiTre fx,eyag Kopv6aioXog'EiKTCop 
" Ar]i(f)oP , r] fA,€V fMi TO Ttapog itoKv <pi\TaTog 'rj<T6a 
yvcoTav, ovg 'FiKd(3v} vj^^e JJpiy.ff.og TeKe Ttai^^ag' 
vvv ^' eTi Kai fLakXov voeco (ppecn Tiff.vj(Ta(j6ai, 235 

og eTAY]g efx.ev eiveK , eirei iQeg o<pdaAfji.oicriv, 
Tei^^^eog e^eX^eh, aWoi V evToa6e fnevova-iv. 

Tov S' aiiTe TrpocreeiTre 6ea yXavKcoTng ^A6y]vyj 
" Yi6e7 , Y] fj.ev iioXAa 7raTY]p Kai TroTViu fLY]TY]p 
\icrcrov6'' e^eiY]g yovvovf/.evoi, af/icfn ^' eTalpoi, 240 

av6i f/.eveiv' To'iov yap v7roTpof/.eov(riv aTtavTeg' 
aAA' ef/iog ev^^o^i 6vfLog eTeipeTO 7rev6ei Avypoo. 
vvv & l6vg f/.ef!Laa)Te ft.ayiOfj.e6a, f/.Y]^e t; ^ovpcov 
ecTTCo (peidcoXY], iva e'idof/.ev ei Kev 'Ap^/AAeyg- 
vcoi KaTaKTeivag evapa pporoevTa (pepi^Tai 245 

VYjag €711 yAa(pvpag, y] Kev (xco '^ovpi daf/.'^y]." 

"■Of (f)afj.evY} Kai Kep^^ocyvvY] r^yY]craT ^ A6y]vy]. 
Oi OTe 07] ^'^(eoov Y]aav eir aAAY]Aoiaiv iovTeg, 
Tov TtpoTepog TtpoaeeiTre f/.eyag Kopv6aioXog "EKTcop 
*' ov a' eTi, II>jAeof vie, (f)o^Y]aofj.ai, iig to Tidpog Ttep ■ 250 
Tpig Tiepi aaTv fkeya Tipidfj.ov ^iov, oii^e ttot erA^v 
f/.ehai eTtepyofj.evcV vvv avTe f/.e 6vfj.og dvyJKev 
aTY]f/.evai dvTia aeio' eXoifj.i Kev, y] Kev aAoiYjV. 
aAA aye Qevpo 6eovg e7riOcof/.e6a' toi yap dpiaToi 

251. S/ov] lUq habuevnnt al y^a.p:e<TTfpat. XXII. lAlAAOS X. 457 

fjidpTVPQi ea-a-ovrai Kai eTTKTKOTroi apixoviacov. 255 

ov yap eyw cr tKttayXov aeiKm, ai Kev e[/>oi Zev^ 

^coyj KafA,ixoviy]v, crrjv ^e ^'^'X^v a(f)eXco[xMi' 

ccAX' OTez ap Ke ae avXyjato kXvto. reil^e', 'Aj^^^AAey, 

veKpov '^'^(aiQia-tv dooa-a irdKiV w? Se ay pe^eiv. 

Tov ^' dp vTTO^pa Idibv Trpoaec^vi -nolaq coKvg 'h'/^iKkevg %6q 
" "EKTOp, [/.yj ixoi, dXaaTe, a-vvvi[/.oa-vvag dyopeve. 
ag QVK ecrr; Xeovai Ka\ dvbpdaiv opKia itiaTa^ 
oy^e XvKoi re Kai apveg o[j.o(f)pova Bv[x.oy ^'^(ovaiv, 
dXXd KaKa ^poveovai ^ia[X7repeg dXXi^Xoiaiv, 
ag ovK eaT e/Ae Kai ae (f}iX'^[/.evai, ovt€ ti vaiv 2,6^ 

opKia eaaovTai, irptv y vj eTepov ye iteaovTa 
ai[tMTOg daai Aprja, TaXavpivov TToXeff.iaTrjv. 
TtavToiYjg apeTTJg [f.i[A,v'/}aKeo' vvv ae [f.aXa '^pY] 
aly^ft^^/jT/jv t' e[f.evai Kai BapaaXeov iroXe[J.iaTi/jv. 
ov TOt €T eaff vTtdXv^tg, d<f)ap &e ae TlaXXdg hB^qvfj 270 

ey)(€i e[f.co Qa[f.aa vvv b aupoa TtavT aitoTtaeig 
K^de e[xm eTapcov, ovg eKTaveg ey/et avcov. 

'H pa Kat d^xTte^JtaXm itpoiet '^oXiyoaKtov ey/og 
Kat TO [j.ev dvTa idcbv '^XevaTO (f)ai^t[j!.og ' EiKTCop' 
e^eTO ydp Ttpoi^tcov, to ^' vTtepitTaTO •ydXKeov eyy^og, 275 

ev yafr\ S htdyfi' dvd ^' ^pTtaae YlaXXdg^Ad^^vif], 
d\p §' 'A^^/A^i" ^t ^ov, XdSe §' "EiKTopa, itot^j.eva Xam. 
"EKTcop &e TtpoaeetTtev d[j.v[j.Qva JJ^/jXeicova 
" y)[j.^poTeg, ovV dpa Ttco Tt, deoig e-TtieiKeX' 'Ap^;AAei/, 
eK Atog ^e/^^j? tov e[KOv [nopov. vjTOt e^f^^/jg ye' 280 

aAAa Tig apTteity^g Kai eTtiKXoTtQg eitXeo [j.v6iov, 
0(f)pa a vit^etaag [J.eveog dXKYjg re Xd6co[J.at. 
ov [f.ev [xot (f)evyovTt [/.eTa<pp€vc£) ev "^opv Tf^^eig, 
aXX i6vg [t.e[//x.iOTt ^td aT-rjQea^f^iv eXaaaov, 
et TOt eOcoKe Oeog' vvv avT €[>.ov eyyog dXevai 285 

'/aXKeov. cog O'/} [i.iv ax ev '^(po^ Ttdv KO[f.iaato. 

"^66' f^^p^^^pot} [AscpTvpfi; Zenoclotus haud dubie hic quoque ut 
alibi. 458 lAIAAOE X. ILIAD. 

Kai K€V l>M^porepog TroKefMg Tpcoecra-i yevoiro 

a-eio Ka.Ta(f)6ifJ(.evoio' av ydp a<f>icri TryjfJia [xeytaTov. ' 

'H pa Kai a^TreTraXhv irpoiei ^oXiyodKiov ey/pg, 
Koi /3aA€ YirjKeibao [xecrov aaKog ov§ a<f)a[/.apT€v' 290 

T^Ae &' omeTtXayyPfi adKeog ^opv. ytndaTO §' "EKTCop 
OTTi pd 01 ^ekog aKv eTccaiov eKcjyvye yeipog^ 
CT^ Oe KaTVjcprjcrag, ovb aAA ej^e fxeiKivov ey/pg. 
Avj't(f)o/3ov S' eKaXet XevKacnrtOa jxaKpov dvaag, 
T^Tee fJi.tv bopv fJMKpov b ovTt ot eyyvoev vjev. 395 

VjKTcop b eyvco yatv evt <ppe<7t qxavi^aev Te 
*' « TroTTOt, 7} [J.dka '^yj [xe 6eot 6dvaT0vde KdKeaaaV 
A7]'i<f)oPov yap eyccy e(f>d[i.7]v ripcaa itapelvat' 
dyO^ [iXv ev Tetyet, e[),e t e^airdTi^aev ^Ad-^v/]. 
vvv ^e Sy? eyyv6t [1.01 6dvaTog KaKog, ov^^e t avev6ev, 300 

oy^' dXev)' 7] yap pa TtaXat Toye <f>tKTepov yjev 

Zvjvi Te Kat Atog vleT eKiq^oXcp, 01 [i.e Trdpog ye 

7rpo<f>poveg etpvaTO' vvv avTe [ne [j.oTpa Kf/dvet. 

[>.7j [t.av daiiovQt ye Kat aKXeicag aTiokoi^iri^v, 

dXka [keya pe^ag Tt Kat e(xao[i.evotcrt 7rv6ea6at. 305 

^Q,g apa <f)cov7jaag etpvaaaro <f>dayavov o^v, 

ro 01 vTTO KaTidpvjV Teraro [i.eya re artjSapov re, 

oi[Jt.y}aev ^e dXeig coar aierog vy^tTrerTjeig, 

oar etaiv irebtovbe bta ve<pecov epe/oevvcov 

dpird^cov 7j apv a[f,ak7jv 7] TrrooKa XaycooV 310 

wg EiKTCop ot[J.7iae rtvaaacov <pdayavov o^v. 

o)P[j.^6yi V ^AytXevg, [Leveog ^' e^j.irKTjaaro 6v[i.ov 

dypiov, 7rpoa6ev &e adKog arepvoto KdXvipev 

KaXov '^ai^dXeoVj Kopv6t & eTreveve <f)aetv7J 

reTpa<f)dX'j>' Kakat &e Tieptaaeiovro edetpat 31^ 

•ypvaeat, dg }i<f)atarog let Xo<f)ov a[j.(f)t 6a[j.etdg. 

olog & daTTjp eiat y.er aarpaat vvKrog a[/.oKyco 

294. e/caXe»] ejSsa fuit iv raTi; elKaioTepatq pro irdpoiQe ye. 
a-no tZv 'KoKeav. 3^5* «'«^«'J In plerisque li- 

301. Ttahai Toye fuit Iv TaTq bris Sejya» esse ait schol. XXII. lAIAAOS X. 459 

ecTTrepoff Of KaKkiarog ev ovpav^ laraTai a<nyjp, 

wf aiyj^fig «TreAa/xTr evvjKeog, v}v ap A^^QAKevg 

TvaXkev '^e^irepi^ <f>povem KaKov^EKropi ^iw, 330 

eiaopQoov %pQot. KaXov, qtti^ ei^eie fAaki(rra. 

Tov ^e Kou aXko roa-ov [jiev e^/e %poa yakKea revyyi, 

Kaka, ra UarpoKkoio /Sirjv evdpi^e KaraKrdg' 

(j^atvero V yj Kkyji^eg dnr wfj.av av^ev eyovaiv, 

kavKaviriv, iva re "tl/vyyjg coKicrrog okedpog' 325 

rvj p eTTi 01 fJiefA.act>r ekaa ey^^ei oiog A^^iAAevg, 

dvriKpv § aTrakoTo ^i av^evog vjkvd aKccKvj' 

ovS' dp^ dn d(j-(f)dpayov fj.ekirj rdfjie '^akKO^apeia, 

ocppa ri fJt,iv -TrporieiTroi aft.ei^Oft.evog eTceerraiv. 

ripme V ev Kovlfjg' ^' htev^aro "hlog ^Ayjkkevg 330 

" "FiKrop, drdp ttov e(j>y}g HarpOKk^^ e^avapi^cov 

awg ea-aead , efxe ovbev oiri^eo vocrcpiv eovra, 

vfjiiie' roh V dvevQev doaa-y^ryjp fxey dfxeivcov 

vyjvaiv eTTi ykacfyvpyjcnv, eya fj.erc7ncrde kekeifxf)i.y}v, 

og roi yovvar ekvcra. o-e fji.ev Kvveg y}^ oicovoi 335 

ekKyjcrovcT' diKcog, rov he Krepiovcriv A-^^aioi. 

Tov & okiyo^^pavecov irpocrecf^yj Kopv9aiokog' EKrcop 
" kicrcroff.^ vTrep i/^w^^f Kai yovvm crm re roKyjcov, 
ft.y] fxe ea icapa vy}vcri Kvvag Kara^dipai 'A-)(aicov, 
akkd av fjiev yakKOv re akig yjpvaov re M^e^o, 340 

dcopa rd roi 'hooaovcri TraTTjp Kai Trorvta fKyjryjp, 
acoff.a oe oiKab efxov Oofj.evai irakiv, ocppa irvpog ff.e 
Tpaieg Kai Tpcooov dko^^^oi kekd^^^aai Gavovra." 

Tov ^ dp vTto^pa ihhv Trpoa-e(f)V] Tto^ag iiKvg 'Ayjkkevg 
" fj.y) fxe, Kvov, yovvoov yovvd^l^eo /^^^e roKyjcoV 345 

ai yap Trcof avrov fx.e fxevog Kai Bvfxog dveiyj 
oifx a710rafj.VQfj.evov Kpea e^fxevai, oid fjJ eopyag' 
cog QVK ea6 og a^g ye Kvvag Kecpakyjg airakdkKOi, 

324. ^atWro] (paivev fuit h 336. eX/r^o-oi^o-' aiVi??] tKKr^a-OKTi 

TKTi rSv iiTtojw.yvjuaTwv. mk/c£? Antimachus. 

329. aeeTtTrcit. 348. &q] w? AristarcliHS. 460 lAIAAOS X. ILIAD. 

oy^' €1 K€V ^€KaKtg re Koi eiKoa-ivrjpiT aitoiva 

(Xxri<j(a(T ev^a^' ocyovref, inrocryjovTai ^e Kai aXKa' 350 

01^0 €1 K€V (X avTov yovaix) €pvaa<7Sai avwyoi 

AapoaviQvjg T]pia{j,o$' oy^' wf cre ye iroTVia {J^yjTfjp 

€v6€[Ji€VYi X€y€€cro-i yo-^a-^rai, ov t€K€V avTrj, 

akka Kvv€g re Kai oicovoi Kora TrdvTa ^da-ovTai. 

Tov ^e KaTaBvYjaKiov 7rpoa€^yj KopvBaioXog "Kkto^p 355 

" i^ cr' €v yiyvcoa^Kwv TrpoTioa-a-OfKai, ovt' dp' e//,eAAov 
'7r€ia€iv' 7] yap aoi ye ai^rjpeog ev <j)p€ai Svixog. 
(f)pd^€0 vvv [M.irj Toi Ti Beav [/Jjvi^^a yevcofxai, 
vj[x,aTi T'2 0T€ K€V (T€ Yldpig Kai ^oT(3og 'AttoXXcov 
eaOXov €OVT o\€crcaa-iv hvi 'EKaiyja-i Trvkyjo-iv" 360 

'"ilf apa [XLV eiTTOVTa reAof BavdTOio Kdkvifj€v, 
ipv^yj ^' €K peBecov 7rTa[X€vyj ' Ai" ^oV^e l3€^y]K€i, 
ov 7roT[xov yoocaa-a, Xmova d^pOTYjTa Kai ^^yjv. 
Tov Kai T€9vr]coTa. Trpoa-yjv^a ^Tog 'AyiXXevg 
" riQvaQi,' K^pa &' eyw TOre ^€^o[i.ai, ottttot^ K€V ^yj ^6^ 

Zevg eSeATy T^Xicrai c^^' dSdvaToi Seo) aXXoi. 

'H pa Kai €K v€KpoTo epva-a-aTO ydXK€ov '^yyog, 
Kai Toy av€va€V €uriy^ , air (a[f,cov T€vy€ €avXa 
al[/.aTO€VT' dXXoi ^e 7r€pi^pa[JL0V vhg Ayjxiav, 
o'i Kai Qy^yjaavTO <f)vyjv Kai €i^og dyyjTOV 370 

'EKTopog' ouS' apa 01 Tig dvovTyjTi y€ TrapiaTyj. 
(oO€ 0€ Tig €m€a-K€V lOcov €g irXYjo-iov aXXov 
" 0} Trotroi, y] [udXa ^57 [LaXaKcor^pog d[t.(f}a(f)daa6ai 

tlrjl ,\ f/ ~ 5 / \ . / 55 

tjKTCop ri 0T€ vrjag €V€7rpy}a€v 7rvpi KyjX^cxi. 

''Q^g apa Tig €'i7r€aK€ Kai ovT'/]aaaK€ TtapaaTdg. 375 

Tov S' eTrel €^€vdpi^€ 7rotdpKrig ^Tog 'AyiXX^vg, 
ardg h 'AyaioTaiv €7T€oc 7rT€po€VT dyop€vev 
" d; (j^iXoi 'Apyeicov r]yr]Top€g r^e. [X€^ovT€g, 
€7i€iVir] Tov^ av^pa 6eo; ^a[x,daaadai edcoKav, 
og KaKa tioXX €ppeg€v, oa ov av[i.7ravTeg 01 aXXoi, 30O 

378. u — [Aitovrec] 'ATpetS-^ re Kca uAKoi apiaryje^; nava.)(^aiSv Ze- 
nodotus. XXII. lAIAAOS X. 461 

ei §' ayer d[X(f)i tto^iv avv Tev/ecn. Treipyjd^ixev, 

o(f>pa Ke Ti yvoojxev Tpcccov voov, ovriv e-ypvaiv, 

y] KaTakeixpovaiv ttoXiv anpi^v Tov^e TreaovTOf, 

v]€ fxeveiv fJi.e[J.oca(xi Kai FtKTOpog ovKeT eovTog. 

aXXa Tir] [xoi TavTa (f)i\og "^ieXe^aTO dv/xog ; 385 

Ke^Tai Trap v^eaa-i veKvg aKXavTog aQaiiTog 

YlaTpoKKog' tov ^ ovk e'7nXy]ao[J.aL, o(f>p av eycoye 

^cooTcxiv [j.eTeco Kai [j.01 (f>i\a yovvaT opcopv]. 

ei ^e BavovTcciv iiep KaTaXvjSovT elv A.'itao, 

avTocp eycb Kai Ke76i (f>iXov [i.e[i.vr](TO[C eraipov. 390 

vvv S' ay aeidovreg 7raiy]ova, Kovpoi ^A^^aim, 

vrjvcnv ein yXa<pvpyj<7i veco[/Le6a, Tovoe S' ayco[f.ev. 

y]pd[j.eBa [Keya Kv^og' e'ne(ftvo[j.ev ' EdKTopa '^iov, 

co Lpcaeg Kara acrrv oeco cog ev^^erocovTO. 

'H pa Kai' EtKTopa '^'iov deiKea [hy^^ero epya. 395 

d[j.(poTepcov [j.eTOTvi(jSe itobciov rerpyjve revovre 
eg a(f)vpov ck Trrepvyjg, fSoeovg ^ e^y^Tirev i^^dvragf ^ 

€K ^i(f)poio ^' e^yjcre, Kapyj ^' eXKeaOai eacreV 

'^-^J V'0^ 'Z ^^ /55/ 

eg Oi(ppov avapag, ava re KXvra revye aeipag, 

[/.acTTi^ev p^ eXdav, rcb ^' ovk aKOvre 7reT€a6y]v. 400 

Tov 7]v €XKO[i.evoio KoviaaXog, d[L(f>i de yairai 

Kvdveai Tiirvavro, Kapy] &' aTrav ev KoviyjaiV 

Keiro Tvdpog yapiev rore ^e Tievg ^va[i.eveeaaiv 

oaKev deiKiaaaa6ai eri ev Trarpi^i yaiy]. 

cbg rov [Lev KeKoviro Kdpy] airav' y] ^e vv [>.y]Ty]p 405 

TiXXe KO[i,y]v, «tto ^e XiTrapyjv eppiip^ KaXvTrrpyjv 

ry^Xoae, KcoKvaev Oe [j.dXa [keya iicuo' eawovaa. 

cx)[Lco^ev ^' eXeeiva iraTVjp (f)iXog, d[A.(f)] ^e Xao^i 

KcoKvrS) r eiyovro Kai oi[J.coyy] Kara darv. 

Tw oe [j.dXiar dp ey]v evaXiyKiov, cog el aTtaaa 410 

388, ^ft!o~o-<i/ — s/japjj] Schol. mile quid. 
OTt " ^wo? £v 'ApyeiQiat (jnAOTtroXi- 393- 394- a.9eToZi/TCii. 

fAOi<ri y.€Teii}." ubi post oVi exci- 410. wq et] ai; el (i. e. t, quod 

dit ZijvoSoTo? [/.eTa.ypa(bei, vel Ztj- significat ainii) quidam. 
voOoTo? avTt TouTou Trewof/jKe, vel Sl- 462 lAlAAOS X. ILIAD. 

lA;of o(f>pvoeaaa Ttvpi (jfxv^^piro kut aKpyjg. 

Xaoi fJ(,€V pa yepovra (xoyig e;^ov a(x-)(a\oo3VTa, 

e^eX0e7v (/.e^awra irvXaiav Aap^^aviacov. 

Ttavrag § ekXiraveve KvXiv'^0(J.evog Kara KOirpov, 

e^ovofxaKK^^^yjV ovofJia^cov avdpa eKaarov 415 

" rxykfsOe^ <f)iXoi, Kal (C oiov edcxare, Kri^ofx,evoi Trep, 

e^eXSovra 7roXv]og iKedff e%i vyjag 'A^^aiwv, 

Xiaaoofx dvepa rovrov drdaSaXov o(3pi[xoepyov, 

7]v TTCcJf ijAiKiYjv aiOeaaerai yjb eAeyjcrr] 

y^pag. Kai Oe vv Tw^e "^arvjp roiocr^e rervKrai^ 420 

YliqKevg, og [xiv eriKre Kai erpecf^e Tr^/xa yevecrSai 

pcoct fjMAKTra efxoi irepi Travrcov aXye earjKev. 
rocrcrovg yap fxoi itoLihag aiteKrave rvjkeOdovrag' 
rav Trdvrcov ov roaaov o^vpofnai, dyyvfJ.evog Trep, 
(0$ evog, ov fi. a^/og ogv Karoiaerai Aibog eiaco, 425 

EiKropog' cog ocfieXev Baveeiv ev xepaiv efjJfiaiV 
ra Ke Kopeaaafi.e6a Kkaiovre re ft.vpofiievco re, 
fj.yjry}p a , 7] fj.iv eriKre Ovaafx.fj.opog, yjb eyo) avrog. 

^Q^g €(f)aro KXaicov, eTTi ^e arevdyovro •noXlrai' 
'^VpcoyiaiV ^' KKd/3r] d^ivov e^yjp^xe yooio 430 

" reKVov, eyo) ^eiXv] ri vv l3ei0fi.ai, alvd 7ra$ovaa, 
aev diroreQvqarog ; fj.oi vvKrag re Kai y]fJ.ap 
evycoXy] Kara darv ireXeaKeo, irdai r oveiap 

rp / ^ m ~ V /. <■/ /) \ tN 

ipcoat re Kai Lpcoyjai Kara TrroAiv, ot ae oeov cog 

^et^e^^^ar' ^ ydp Ke a^t fndXa fj.eya Kv^og ey]a6a 435 

^coog ecov' vvv av Qdvarog Kai fi.olpa Kiydvet. 

'"Og" €(paro KXatova', aXo^^^og ^' ovttco n Treyrvaro 
'KKropog' ov ydp ot rtg err]rvff.og ayyeXog eXdav 

411. a-f^vxotro Aristarcbus. 431- jSe/o/tat] jSijo/ac» Sja tov vj 

Alii igitur a-iJiuxono, ut colligi scripsisse dicitur Aristarchus, 

potest ex alio scholio, in quo quod significet Pniao[ji,at. Scri- 

hsec scriptura male Aristarcho psit igitur ]3/b,iAaj 8«a t&S JS-ra, 

tribuitur. ut est in alio codice. 

4 i 6. K-qUiJLivoi Aristarchus. r.aQovaa'] riKova-a, Aristarchus. 
K7}loy,€yoy alii. XXII. lAIAAOS X. 463 

^yyeiA otti pd oi Trocfis (ektcQi [xi[Ji,ve TruXawv, 

aXX' ^7' /cTTOv v^aive iMytp "^ofxov ii|/>jXo;o 440 

'^iTrXaKa Trop^vpevjVf ev ^e bpova ttoikiX eTracra-ev. 

KeKXeTO ^' a[X(f)t7ro\oicriv evTrXoKafxoi^ KaTa '^cofji.a 

au.(fH TTvp) (TTVjaai TpiTro^a fj.eyav, o(f>pa •jreXoiTo 

"FiKTopi Gepfxa XoeTpa fJ-a^^^vjg €K voaTVjcravTi, 

V7]7riy]f oy^' evoyjcrev fj.iv fjAXa TyjXe XoeTpcov 44^ 

'vepdiv 'Aj^iXX^of ^afj.aae yXavKonng ^A6-^vv]. 

KcoKVTOv S' YjKova-e Kai olfJ.cayyig aito TrvpyoV 

T^? &' eXeXi')($'^ yvia, ')(afJ.ai ^e ol eKTtecxe KepKig. 

yj S' avTig ^fi.<t>yjcnv ev7[XoKafj.oi(xi fx.eTVjv'^a 

" SeuTe, ^yw fJ.01 eTieaQov, 'i^cofj^ otiv epya TeTVKTai. 450 

aiOoivjg eKvpyjg oiiog eKXvov, ev efj.01 avTyj 

(jTVjBecn TraXXeTai vjTOp ava a-TOf/.a, vepQe ^e yovva 

"TT^^yvvTar eyyvg O^ Tt KaKov Yi.ptafj.oto TeKeaatv. 

at yap air ovaTog etyj eff.ev eTrog aXXa fnaX atvcog 

^ei^co ff.yj ^yj f>.ot Opacrvv ' EKTopa ^iog Aj^/ AAevf , 455 

fLovvov a7roTfj.yi^ag itoXtog, Tre^tovde dti^Tat, 

Kat ^07 fj,tv KaTaTrava-vi ayy]Vopiyig /xXeyeivi^g, 

e/ V 5)\v ))\.A^/ )^~ 

y] ff.iv ey^ea-K , eTre; oyTroT evi TrXyjovi fj.evev avbpcov, 

)..\ «\ /)/ \t\ / )5,\v )) 

aAAa TTOAu Trpoaeea-Ke, to ov fKevog ovOevt etKcov. 

''Of ^afj.evr] fj.eyapoto ttecrcrvTO fLatvo^i "tay], 460 

T[aXXofj.evY] Kpo^tv^V afj.a ^' afj.^iTtoXot Kiov avTV]. 
avTocp erret icvpyov tc Kat a-^pm i^ev ofxtXov, 
eaTV] %aTtTV]va(7 ent Tet^^ei, tov ^ evov^a^ev 
eXKOfj.eyoy itpoaQev noXtog' Tayeeg ^e fj.tv tTnroi 
eXKov aKVfMaTiog KotXag eirt vyjag ^Ayatm. 465 

TV]y ^e KaT o(f}6aXfj.cov epe^evvv] vv^ eKtxXvxpev, 
^^Tre eqoTTta-co, aito de v^vyv^v eKanvdcrev. 
TV]Xe ^' aTro KpaTog ^dXe '^eafj.aTa aiyaXoevTa, 
afJ.TTVKa KeKpv<f>aXov t v]^e TrAe/CT^v dvo^ea-fj.v]v 
Kpv]hefj,vov 6\ pd 01 ^a)K€ ^(jiva-ev] ^A(f)po^iTVj 470 

v]fxaTt TW 0T€ fj.ty KopvBaioXog v]ydyeff "EKTCop 

468. jSaAe Aristarchus. j^jee alii. 464 lAIAAOS X. ILIAD. 

€K ^ofMov 'HeT/wvof, eirei Trope ixvpia ehoc. 

afA(f)i Qe fLiv yaXo(a re Ka) eivarepeg 'aXiq ecTTav, 

ai e [AeTa a(f)icriv eiyfpv aTv^ofxevi^v aiioXeaBai. 

y} b eTrei ovv af/,7rvvro Kai eg (ppeva 6v[j,og ayepdrj, 475 

af/.fSX^^QrjV yooacTa ff.era Tpca7j(Tiv eemev 

EiKTOpf ey(b Ovcrrvjvog' lyj apa yiyvof/.eff a'i(7V] 
afj.(f)orepoi, (xv f/.ev ev Tpor^ Ylpiafxov Kara d^fxa, 
avrap eyoo Srj^Tjcriv vito Y\\aK(o vXyjecrcry} 
ev '^off.o) 'HeT/ctJVos-, fjC erpe^fye rvr6ov ecvcrav, 480 

'bvcTfj.opog alv6ft.opov' <x>g fnvj w^eAAe reKecrdai. 
vvv Oe (xv fj.ev AiOao OofJiovg vtto KevHecri yaivjg 
epyeai, avrap efie arvyepx evi Trevdei Kemeig 
"X^priv ev fj.eyapoi<ji' Troiig S' eri v^iiiog avrag, 
ov reKOfnev dv r eya re ^v(Tafj.fK.opoi' ovre av rovro) 485 

eaaeai, EiKrop, oveiap^ eTiei Baveg, ovre aoi ovrog. 
fivTtep yap TcoXefkov ye (fyvyYj Trokv^aKpvv A^a/wv, 
aiei roi rovrcp ye Ttovog Kai Krj^e OTTiaao) 
ecraovr' akXoi yap 01 aTrovpr^aovcriv apovpag. 
yjfAap §' op(paviKov 7tava(f)y}XiKa Ttat^^a Ti6y](Xiv' 490 

Ttdvra V vitefJ.v^fj.vKe, ^e^dKpvvrai ^e Ttapeiai. 
'^evofnevog ^e t aveiai Ttaig eg Ttarpog eraipovg, 
aXXov fiev yXaivyjg epvav, aXXov Oe yj,r())Vog' 
Tav §' eXey\(jdvr(av KorvXyiv rig rvrBov eiteayev, 
')^ei\ea fj.ev r e^iviv , vTtepcprjv &' ovk l^iyjvev. 49^ 

rov &e Kai dfJi(f)i6aXyjg Ik "^airvog earvcf^eXi^ev, 
•Yepatv TteitXyiyhg Kai ove^eioiaiv eviaacov 
' epp^ ovrcog' ov aog ye Ttaryjp fJi€TaOaivvrai yjfuv^ 
'^aKpVoeig ^e r aveiai itdig eg iJ.yjTepa "X/ipyjv, 
^Aarvdva^, 'og Ttpiv /xev eov eiti yovvaai itarpog 500 

fj.veXov olov e^eaKe Kai olav Ttiova '^yjf/.oV 
avrap 06'' vTtvog eXoi, Ttavaatro re vyfjtia^^vcav, 

47_5, aonrvDTo] eunvvTO Ari- 4^7 — 499« ^^^"^ovvrai. 

starclius. 49i- Tta^i-t^ai^^ -i^cipeia. Aristar- 

478. Katu ^£M.a] £1'* oiKO) ha- cllUS. 
buerunt a.1 Koivorepat. XXiri. IAIAA02 •*•. 465 

€v^€aK ev XeKTpoicriv, ev ayKaXitecxcTi. TiBrjvrjg, 

evVTj evi fxaXaKVj, 6aXeav eiinrXYia-afxevog KYjp' 

vvv V av TfoXXa ■7rd6y]cri, (piXov aTro TtaTpog d^apTiov, ^O^ 

AcrTvdva^, ov Tpcoeg eTriKhfia-iv KaXeovaiv' 

olog ydp cr^iv epvao TrvXag Kai Tei'y.ea [xaKpa. 

vvv ^e ae fxev iiapot. vyjvai Kopooviai, voacpi T0Kr](ov, 

aloXai evXai e^ovTai, eTret Ke Kvveg KopeaoovTai, 

yvfx.vov d^dp tol eifxaT evi fjt.eydpoicri KeovTai 510 

XeTTTd T€ Kai "^apievTa, TeTvyfxeva %epaL yvvaiKoov. 

dXX' TjTOi Ta^e TrdvTa KaTacfiXe^oo irvpi KyjXea, 

ov^ev aot y ocpeXog, CTrei ovk eyKeiaeai avToTg, 

dXXa irpog Tpoocov Kai Tpcoiddcov KXeog eivai." 

"■Of ecfiaTo KXaiova% eTTi ^e aTevdyovTO yvvouKeg. 515 ^ hBXcL hri UarpoKXa). 

""Of 01 [xev aTevd^^^pvTO KaTa tttoXiV avTocp ^A.yaio) 

eTreiQy} vyjdg re Kai EXX^^^airovTOv ikovtq, 

01 fkev dp eaKi^vavTO evjv e7r; v^a cKaaTog, 

'M.vpfxi^ovag Y ovk eia ditoaKitvaaBai 'AviXXeiig, 

aXX oye oig eTdpoiat (f}iXo'7rToX€(ji.oiai fxeTYivda ^ 

" M.vpff.iOoveg TayvTtciiXot, efxoi epiyjpeg €Ta7pot, 

fxyj 0-}] TTCo vit o-^^eafpt Xvoofjt.e6a fncovvj^ag 'iirmvg, 

aXX avTotg tititotat Kat apfKaatv daaov lovreg 

TlaTpoKXov KXatcofxeV b ydp yepag eaT) davovTCov. 

avTap eiret k oXooio TeTap7roofi.eada yooio, 10 

fTTTTOvg Xvaafxevot '^optirjaofj.ev ev6(^€ Travref." 

'"Og' e^a0, ol V cofxco^av doXXeeg, rjpxe ^' ^A^^^^tXXevg. 
01 Qe Tptg irept veKpov evTpf^^ag ^Xaaav inTrovg 
fxvpofxevot' fxeToc ^e acpt QeTig yoov ifxepov uipaev. 
'^evovTO ^dfxadoi, '^evovTO ^e Tev^^^ea <pcoTcov i^ 

H h 4^66 lAIAAOS ^. ILIAD 

^aKpvai' Torov yap itoQeov fi,'^a-Tcopa (po^oio. 
TOiat oe Il^Ae;0>yf aoivov l|^op^e yooio, 
'XjEipag err oivQpo<f)Ovovg SefJievog (TT-^Qecraiv eTaipov 
" Xctipe fj^oi, « IldTpoKXe, Kai elv 'A;&ao 'hofx.oKnV 
TrdvTa yap tj^yj toi TeAea tcc irdpoidev VTretTTvjv, :jo 

'EiKTopa ^evp* epvcag ^ftjcre/v Kv<Tiv afxa tdaaaQai, 
^co^eKa ^e TcpoirdpoiQe Trvp^g aTro^eipoTOfJi.^^creiv 
Tpcaav ayXaa TeKva, aeSev KTafxevoio '^(oKcaSeig. 
JH. pa Kai iLKTQpa oiov aeiKea fx,vjbeTo epya, 
'Tcpiqvea itap Xe^/eecrai Mevo;T/a&ao TavvcTcrag 25 

5 / f M j/ > > , . /o, r/ 

ev Kovivjg. 01 evTe acpuiTiKiC^ovTO eKaaTog 

yakKea fkapfuaipovTa, Kvov V v-^i\yeag iinrovg, 

Kad ^' l^ov irapa viqi Tro^aKeog AlaKidao 

fxvpioi' avTap 6 toTcj-i Td(j>ov fx,evoeiKea ^aivv. 

TToXXot fj.ev j5oeg apyot ope^^Seov dfj.(pi cr^yjp^p 30 

a-(f)a^ofJi.evot, TtoKkoi ^' oieg Kai fAVjKd^eg alyeg' 

•TioKKoi V dpyto^ovTeg veg, SaXeSovTeg dXot(f)^, 

evofi>evot TavvovTo ^ta (pXoyog 'iiipaicTTOio' 

TrdvTV] &' dft,(f>i veKvv KOTvXyipvTov eppeev alfj.a. 

AvTap Tovye dvaKTa Tro^ooKea IIoyAe/wva ^^ 

elg ^ AyaiJ.efj.vova '^iov dyov ^aatXyjeg ^Ayaioov, 
(TTrovdyj TrapTreTTiSovTeg, CTaipov ycoofxevov Kvjp. 
01 S' 0T€ ^7] KXicrtYjv ^ Ayafj.efj.vovog i^ov tovTeg, 
ocvTtKa KVjpvKecrat XiyvcpSoyyotcrt KeXevcrav 
dft,(f>t TTvpi aT^crai Tpnro^a fj.eyav, ei TreTriSoiev 40 

TlyjXei^vjv XovcracrSat airo PpoTov aifJiaToevTa. 
avTap oy yjpveTTO aTepecog, eTrt §' opKov ofj.oaaev 
" ov fj.a Z^v , oo-T;f Te ^ewv vTraTog Kai dpiaTog, 
ov SefJ.ig eaTi KoeTpa Kapr^aTog daaov iKeaSai, 
irplv y evi TldTpoKXov SefJ.evai irvpi ayjfkd Te yevat 45 

KeipaaSat t€ KOfj.Yiv, e^rei ov fj. eTt bevTepov cnbe 
igeT ayrpg Kpabtypj, ocppa ^cooiat fj.eTeici>. 

18. avS//0(/)o'j/sy? Aristai'cli. av- 39. K€A6D(raj/ Aristarchus. ks- 
Ipocpivov alii. Xeva-ev alii. XXIII. lAIAAOS ^. 467 

aAA.' ^TOi vvv fJLev crTvyepfi TiHBafj.&Qa. ^ani' 

•yjadev ^' oTpvvoVf ava^ av^p(av Aya[x,e[xvov, 

vXyjv T a^€y.evai Trapa re o-xeTv oaa eTrieiKeg 50 

veKpov ep^ovra veeaBai vtto ^ocf^ov vjepoevTa, 

0(f)p' ^TOt TovTOV fxev e7ri(f)Xeyyi aKafxaTOV Trvp 

Oaacrov ai: o(f)Sakfj:.oiv, Kaoi S' eTii epya T/JaTrwvra;." 

*0$" €(f)a6\ 01 V apa tov fxaXa fj^ev kXvov tjV eiridovTO. 
€crc-vfji.evcag ^' apa ^opmv e^f^oirXiaaavTeg eKaaToi 55 

^aivvvT, ovM Ti BvfJi.og e^eveTO "hanog eiafjg. 

J\5\/ \3I\/ 55- J/ (•/ 

avTap eirei iroaiog Kai eoi^Tvog eq epov evTo, 

ol fj.€v KaKKCiovTeg e^av KXiaiyjv^^e eKaaTog, 

YlyjXei^hvig ^' eTri 6ivt TroXv(f)Xoia^oto BaXdaayjg 

KeiTo ^apv aTevdycav, itoXeatv fj.eTa MvpfJi.idoveaaiv, 60 

ev KaBapw, odt KVfJMT eir yjhvog KXv^eaKoV 

evT€ Tov vTivog €fJ.ap7iTe, Xvav fj.eX^Yjf/.aTa 6vfj.ov, 

vrjOVfj.og dff.(f>t')(vBeig' fJ.dXa yap Kdfj.e <^athtfj.a yvta 

'EiKTop' eyraiaaav TrpoTt IXtov y]vefj.oeaaav. 

y]XQe V eiri xpv^^v} n.aTpoKX-)]og ^eiXoTo, 6g 

TrdvT avTw, fj.eye6og re Kat ofj.fj.aTa Kd^, eiKvTa, 

Kat (f)a>vy]v, Kai ToTa "Trepi yjio)^' eifJM.Ta eaTO' 

aT^ S ap' viiep Kecf^aXvjg Kai ft.tv Trpog fj.vdov eetizev 

" ev^^etg, avTap €fJ.eTo XeXaafi.evog CTrXev, 'Ap^/AAetJ. 

ov fj.ev fj.ev ^coovTog aK^^etg, dXXa QavovTog' 70 

BdTTTe f>.e OTTt Tdy^taTa, irvXag 'Ai'&ao Trep^^aco. 

T^Ae ff. eepyovai i^vy(ai, €;'&ft)Aa Kaft,ovTm, 

ovoe fj.e TTft) fxiayea6at VTrep TroTafj.oTo ecoatv, 

aXX avTcog aXaXfifj.at dv evpvnvXkg Kitog ^w. 

Kat fj.ot tog Ty\v yeip, oXo^vpofJ.at' ov yap \t avTtg 'J^ 

ytaofj.at e^ 'Aihao, eTryjV fj.€ irvpog XeXdyviTe. 

ov fj.ev yap ^coo; ye <f)iXm dirdvevQev eTaipcov 

/3ovXag e^Ofj.€Voi PovXevaofJiev, aAA' efj.6 fj.ev KYfp 

afj.(f)e')(ave aTvyepyj, yjirep Xdye ytyvofJ.evov Trep' 

Kai ^e aot avTca fj.oTpa, BeoTg e^rteiKeX^ 'A;^;AAei), 80 

77- o"5 f^e" T^pI o^ y^p cTt fuit kv Ticrt tSv hoImtikuv. 

H h 2 468 JAIAAOS -^. ILIAD; 

ref^^ei vtto Tpaav evvjyevecov aTroXeadai. 

akXo oe roi epeco Koi etpvjaoixai, ai Ke •jiiQiqai' 

fXTj efxa crm aTrdvevQe Ti6'^fj.evai o<TTe\ 'Aj^^AAey, 

aAA ofxov, cog erpa^yjv Ttep ev vfxeTepoicxi, ^ofAoiaiv, 

evTe [j.e tvt6ov eovTa Mevomof e^ ^OTroevrog 85 

viyayev vfx.erepov'^^ av^poKTaa-ivjg vtvo Xvypvjg, 

YjfxaTi T'x ore Trat^a KareKTavov ^Aft.(j)i^afii.avTog, 

vvjTTiog, ovK edeXav, afi.(f) aaTpaydXoicri ')(oXco6eig. 

€v9a ff.e ^e^dfxevog ev ^ct}fi.aaiv iinroTa YlyjXevg 

€Tpa(f)e T ev^vKeojg Kai aov BepdTrovT ovofJiYjvey' 90 

ttv ^e Kui ocTTea vcoiv ofnJ/] cropog dfi.<piKaXv7rTQi 

\_yf£V(xeog oi.fj.(f>i<j^opevg, tov toi Ttope TroTVia f/.'^TV]p~\." 

Tov K d'7rafi.ei(3of/.evog TrpoaecpYj Tro^ag cJKvg ^A^^tXXevg 
" TiTTTe f^oi, 7}6eiYj Ke^paXyj, ^evp' eiX-^Xovdag 
Kai f/.oi TOVTa eKacFT eiiiTeXXeai ; avTap eyca TOi 95 

•jrdvra fx.dx CKTeXeco Kai TretaofKai wir o"v KeXeveig. 
dXXd fi.Qi daaov aT^Si' fj.ivvv6d irep dfX(pi^aXovT€ 
dXXyiXovg oXooHo TeTapTrafi.ea6a yooio. 

'^D.g dpa (pcovria-ag ape^aTO %epa-i (piXvjaiV 
oy^' eXa/^e' ^vy^ ^e Kara '^(Qovog Yjvre Kairvog loo 

(£r/eTO TeTpiyvM. Ta(pwv ^' dvopovaev 'Ap^^AAetis- 
yepcri re crvfj.^TrXardyYiaev, eirog oXo(f>vovov eeiTtev 

ca TroTTOi, 'Tj pa Tig eo^Ti Kai eiv AiOao OofJ.oiaiV 
i^vyY] Kou ei^caXov, arap (ppeveg ovk evi irdfi.Trav' 
TravvvyiYi ydp fj.oi TlaTpoKX^og oeiXoh 105 

ipv^^Yj e^peaT-iJKCi yoocoad re ff.vpofi.ev'/j re, 
Kai fj.Qi €KaaT eTrereAAev, ei^ro ^e 6ecrKeXov avTchr 

^£Lg (pdio, TOia^i ^e Trda-iv v(f> ifJ.epov copae yooio' 
fj.vpoff.eyoia-i ^e To^iat (f>dvYj poto^dKTvXog 'Hwf 
dfj.^] veKvv eXeeivov. arap Kpetcov Ayafj.efj.vcov iro 

8r. et'tffev€<i3i/~\ tv'fi(peveuv Ari- iiXtlovi; rZv Kar' avbpa. 
starchus et Rhianus. 92. aOereTTai. 

84. erpd(p'fiv irep] yp. erpa.(p'q[/.ev. 94, '^fife/'/}] w Beiti Chamasleo. 

88. aa-rr,aya/.oi(Ti '/oho:Oel^ a- 106. eipear'/iKei Aristarchus. 

(jrpa,'y(i,'hr)(jiv epicr<Tai; habuerunt al i<pei<TTf,Kei ahi. XXIII. lAIAAOS •*•. 469 

ovpyjag r (arpvve Kai avepag a^ef^ev vXfjv 

irdvToQev eK kXkticov' eiri S dvyjp earSXog opcopei, 

M.yjpiovi^g, OepdTTOiv dyair-^vopog ^l^ofjievyjog. 

01 &' 'icrav vKoro^ovg iteXeKeag ev yepQiv e^^ovreg 

creipdg t evirXeKrovg' Trpo ^' ap' ovp^eg Kiov avrwV 115 

TroKXd ^' dvavra Kdravra Trdpavrd re do^^^jxtd r y]kBov. 

dXk' ore orj KVVjfJiovg TrpoaefSav TroXvTrioaKog ^rjgf 

avriK apa ^pvg vxpiKOfJiovg ravarjKei ^ccXkS) 

rdfxvov eTreiyof/.evoi' rai ^e fKeydXa Krvireovaai 

Trtirrov. rag fLev eiieira 'hiairXyjcra-ovreg h.yaioi I20 

eK^eov yjfJ^tovccV rai ^e j^^ova iroacn '^arevvro 

eXoofJLevai Tr^loto ^td pcoir-^^ia TrvKvd. 

Trdvreg & vXoroixoi (ptrpovg (pepoV wg ydp dvcoyet 

M-Yiptovvjg, Bepd^TTCov dyairrivopog ^ldofji.ev^og. 

Ka^ ^' dp* Itt aKryjg ^dXXov emcry^epib, evl9' dp' ^A^^iXXeiig 125 

(ppacrcraro YlarpoKXca fJLeya vjptov vj^e 01 avr^. 

Avrap eirei irdvrr} TrapaKajS^aXov dcnrerov vXyjv, 
etar ap av6i fxevovreg doXXeeg. avrdp ^A^^tXXevg 
avrtKa ^vpfJLi^ovecrcri (piXoTrroXeff.otcTt KeXevaev 
yaXKOv ^covvvaQat, ^ev^at d vir^ oyea^tv eKaarov 130 

iTTTrovg' 01 V copvvvro Kat ev rev^^eaaiv e^vvov, 
dv ^ e^av ev ^t(f)potat irapai^drat rivtoyol re. 
"irpoade fJ.ev lirTryjeg, fj^era ^e ve(f)og enrero Tre^wv, 
fJAjpiot' ev ^e fJ.eaoiat <pepov YldrpoKXov eraipot. 
&pt^t ^e Trdvra veKvv Karaetvvaav, dg eTre^aXXov- 13-5 

Keipofxevot' oTrtBev Se Kdpiq eye "hhg 'Aj^^AAeuf 
ayyvfx.evog' erapov yap dfj.vfj.ova irefj.Tr Ai^toa^e. 

O/ ^ ore yjijpov tKavov oSt a(f>iai Tre^ppa^^ 'A^;AXeu$-, 
Kdrdeaav, aixpa ^e 01 fj^evoetKea v^eov vXrjv. 
€v9^ avr aXX evor\ae Tro^dpKrjg '^^og 'Ap^/AAeuf* 140 

III. T oxniserant itoXKa. tZv 'biaicAia-aovrei; alii. 
avTiypd^oiv. 135. KaTaelvvua,v Aristarchus. 

117. voKvTri^aKoq Aristarchus. KaTaeiwov alii. Nonnulli Kara- 

voKviriddKOv ahi. etkvov. 

120. SiairXijtrfrovTe? Aristarch. 470 lAIAAOE "*•. ILIAD. 

ara^ airavevde Trvp^g ^avSvjv aTreKeiparo yaiTViv, 

TVjv pa "^iTiepyeiw Trora^a) Tpecpe rvjXeBccoa-av' 

oypr^aag 6 apa enrev lOoov eTri oivcjra Trovrov 

" S7rej95(;ef', aXXcog aoi ye Ttarrip ^p^^craro Tlr]\evg, 

KeTcre y.e voarYja-avra (fyiXyjv eg Trarpiha yaiav 145 

aoi re KOfJiYjv Kepeeiv pe^eiv & lepvjv eKaTOjxfSvjv, 

Trevr^^Kovra V %vopya itap avro^i /a^A' lepevaeiv 

eg TiYjyag, c6i roi refMevog poofjiog re dv^eig. 

A 5 ^fi-> e / \ <s./ r / 3>/, 

cog TjpaO yepav, av Oe 01 voov ovk ereAeaaag. 

vvv S' eirei ov veo[x,ai ye cfyiXrjV eg Trarpi^a yaTav, l^O 

TlarpOKX'j} vipwi KO[J.r]V OTraaaLfxi (pepeaSai. 

''D.g enrcbv ev yj^pai KOfkriv erdpoio cpiXoio 
BrjKev, Totai. t\ Tiaaiv vcf> ifiepov capae yooio. 
Kai vv K o^vpofJievoiaiv e^v (pdog rjeXiOio, 

el fj.v] AyiWevg aixp' ^AyafJLe[J.vovi elire irapaarag 155 

" ^Arpei^v] — aoi ydp re fi.dXi.ard ye Xaog ^Ayaiwv 
Treiaovrai fj.vQoi.ai — yooio fx,ev eari Kai daai, 
vvv V diro TrvpKairjg aKe^aaov Kai ^eiTrvov dvcayQi 
OTrXeadat. rdoe Q dfj.<j)nrovr]aofJ.eff olai fxdXiara 
KVjOeog eari veKvg Trapa 01 r ayoi afj.fj.i fj.evovrcov. loo 

Avrap eirei roy aKovaev dva^ dv^^pav ^ Ayafj.efj.vcav, 
avriKa Xaov fiev aKe^aaev Kard vrjag eiaag, 
Kr^efJ.oveg ^e Trap' avOi fj.evov Kai vrjeov vXr]v, 
Troirjaav ^e Trvprjv eKarofJ.Tro^ov €v$a Kai €v9a, 
ev &e Trvpyj virdrr] veKpov 6eaav dyyvfj.evoi Krjp. 165 

•noXXd &€ 'i^ia fj.y]Xa Kai elXiiro^ag eXiKag (3ovg 
TrpoaSe irvprjg e^epov re Kai dfj.cf^eirov' eK &' dpa Trdvrcov 
^r]fi.ov eXav eKdXvxpe veKvv fj.eyd6vfj.og 'AyiXXevg 
eg Tro^ag eK KecfjaXrjg, Trepi ^e ^pard acofnara vrfei. 
ev V eriBei fJ.eXirog Kai dXei<parog dfj.(f)i^oprjagf 170 

Trpog Xeyea kXivcov' Tnavpag epiavyevag nrTrovg 
eaavfLevcog evefSaXXe Trvpr], fkeydXa arevayiQcnv. 

i6o. K'^Sto?] KijSeo? quidara. 169. S/jara] S/)£t« habuerunt 

0»' t' «"yf/*] 0* TOL^yoi Aristarch. ra TTOAAa tSv vivo[A.y/][JiaTa!V. XXIII. lAIAAOS -^. 471 

evvia rcoye avaKri rpaiie^eg Kvveg yiaav' 

Kot jOtev Twv €V€/3aXk€ TTvpyj ^vo Oeipciro(/.'^(j-a$, 

dcci^€Ka ^e Tpcoav fJieyadvfAav vleag ecrSXovg ly^ 

•)(aXKoo ty]'iocoy' KaKa ^e <f)p€(n ixyj^ero epya' 

€V ^e Tivpog [xevog rjKe ai^yjpeov, o(j)pa vefxoiro. 

cpfjt,(og€V r ap eireira, <piAov b ovofxyjvev eraipov 

" "Xj^Tpe fJ.01, ca YldrpoKXe, Kai elv ^Kitao tofKOKXiV 

•Kavra yap yjQy} roi reXeco ra ndpoiBev vTrearyjv. i8o 

^co^^eKa fAev Tpcocov ft.eya6vfj.cov vieag ecjQKovg, 

\ t/ \ / ~'/l''. »'171 5>' V 

rovg afj.a aoi Tcavrag Trvp ecrUiei ruKropa ovri 
^coaco YIpiafj.i^yjv Trvpi '^aTrrifJ.ev, dXXa Kvveaaiv" 

'■Oj- (f)dr aTieiXyjaag' rov S' ov Kvveg dfj.^e7revovro, 
aXXa Kvvag f/.ev aXaXKe Aiog Svydryjp A^po^iryj 185 

y]fj.ara Kai vvKrag, po^oevri ^e XpTev eXaica 
aft.l3poaica, iva fj.y\ fj.iv diro^^piKf^oi eXKvard^cov. 
ra §' €7ri Kvdveov ve(f)og ^yaye ^oTfSog 'AttoXXcov 
ovpavodev Tre^iov^e, KdXv^pe ^e xcopov emavra, 
oaaov eireHye veKvg, fj.y] Tvpiv fj.evog yjeXioio 190 

aKyjXei aft.(f)i irepi ^poa 'iveaiv yj^e fj.eXeaaiv. 

OvOe TTvpy] TlarpoKXov eKaiero redvy^corog. 
€vQ avr aAA' evor^ae iro^dpK^qg ^hg ^A-^^^iXXevg' 
arag aTravevde Trvpyjg ^oioTg yjpdr dv€fJ.oiaiVf 
^oppy] Kai 7i€(f)vpcp, Kai viiea^/ero lepd KaXd' 195 

TToXXa oe Kai aTrev^cov p^puo-eco ^eTiai Xirdvevev 
€Xd€fj.ev, o(ppa rdyiara iivpi (pXeyeSoiaro veKpoi, 
vXy] re aevairo Ka-^fj.evai. coKea S' Tpig 
apdcov aiovaa fj.€rdyyeXog y]X&' dvefj.oiaiv. 
01 fxev apa Ze(f)vpoto ^vaaeog dOpooi ev^ov 300 

€iXa7rivy]V daivvvro' Qeovaa '^e^^lpig eireary] 
/3i^X^ €111 XiBeca. roi ^' 0$- ;&ov o(f)6aXfj.oiaiv, 
Tfdvreg dv^i^av, KdXeov re fj.iv elg % eKaarog' 
7} V aiiff e^eaSai fiev dv^varo, elire ^e fj.v6ov 
" ov;^ e^og' elfj.i ydp avrig €7t 'Q,Keavoio peeSpa, 205 

198. vKvj Tc arfvaiTo] vKyjv re a-evanno alii. 472 lAlAAOS "*•. ILIAD. 

AlOioTTcov €f ya7aVf odi pe^ova €KaTO[J.^a<; 

aQava.roig, iva Vfj Kai eyh fjieTa^aia-ofxai ipS>v. 

aAA' 'Ap^iAeyf Bo^eoyv vj^e Zecf^vpov KeXo^eivov 

ekOeh apaTai, Kai vTria-y^erai lepa KaXa, 

ocppa TTvpYjV opaYjTe Kay)iJ.evai, j) evi Kenai 210 

YlaTpoKkog, Tov TiavTeg avadTevayovaiv^ Kyaioi. 

M [j.ev ap (ag enrova- aTrepyja-ero, toi opeoVTO 
VX^ GeaTtea-iyi, ve<j>ea KKoveovre 7rapoi6ev. 
aiipa ^e ttovtov ikovov aYjfj.evai, copTo oe Kvfxa 
TTVOirj VTTO Xiyvp^i' Tpoirjv ^' epifScoXov iKeaOyjv, 315 

ev de TTvp^ TreaeTrjv, fj.tya ^' fa^^e QeaTri^aeg Trvp. 
Tiavvv^j^Loi, ^' apa Toiye Ttvpyig afxvoig (jjXoy e^aXKov, 
(pvaavTeg Xiyeoog' te Tra.vvvyrog (OKvg ^A^^QAkevg 
yjpvcreov e/c Kpy]TYjpog, eXav OeTrag aiJ.(f>iKV7reXKov, 
oivov d(f>va-a-dfj.evog yafx.d^ig yee, Oeve Qe yaiav, 220 

;|/i;p^7;v KiKX-^aK^v WaTpoKX^i^og ^eiXoh. 
iog ^e TraTyjp ov Trai^og o^vpeTai OdTea Kaioov, 
vvfj.(j>iov, oare 6avuv ^eiXovg aKdyyjae roKyjag, 
ag 'AyiXeitg erdpoio o^vpero oarea Kaicov, 
ep^^v^cov Tiapa 7rvpKa'iy]v, aoiva arevay^i^cov. 225 

^Hfxog S' 'Ecoa(f)opog eiai (pocog epecov eiri yaiav, 
ovre f^era KpoKOTteirXog vireip aXa Kihvarai yjcog, 
TYjfKog TTvpKairj efj-apaivero, Tiavaaro Ve <pXo^. 
01 aveff,oi itaXiv avrig epav oiKovOe veeauat 
&py]'iKicv Kard tiovtoV V earevev oi^f>.aTi Gvcov. 230 

YlyjXei^yjg d dno TivpKaiyjg erepcoae Xiaadeig 
KXivSyj KeKf/i.r/Cdg, eTTi ^e yXvKvg virvog opovaev. 
01 S' dff.(p ''Arpeicova aoXXeeg y^yepeOovro, 
rav fi.iv eTiepypfJ.evoov ofna^og Kai ^ovTiog eyeipev. 
etero V opQcoOeig Kai a(f)eag irpog fj.v6ov eenrev 235 

" 'Arpeidyj re Kai dXXoi dpiarrjeg Ylavayaicov, 
Ttpaiov f/.ev Kara TTvpKaiyjv afSeaar ai6o7ri oivw 
Trdaav, OTioaaov eTreaye 7rvpog fnevog' avrdp eTreira 

206. fcc youcc/j 6? ¥!j[/.ov habuerunt «< ano ruv nohicoy. XXIII. lAIAAOS ■*•. 473 

oirka TlaTpoKKoio MevoiTiadao Xiyco[Mev 

ev ^iayiyvcocTKQyTeg' dpi(f)pa^ea Se TervKTai' 240 

h fxecravi yap cKetTO Trvpyj, toi ^ aWoi avev6ev 

ea^^^aTiyj KaiovT eTrifu^, nnroi re Kai avOpeg. 

KOLi To, fxev ev y^pvaey} (piaXy] Kai OnrXaKi ^i^/xx 

Oeiofxev, eicroKev avTog eywv Aidi KevUcofxai. 

Tvfn^ov ^' 01) fj.aXa ttoXXov eyca iroveeaBai avcoya, 245 

aAA eTTieiKea toiov eiteiTa Oe Kai tov A^^aioi 

evpvv 5' v-^YiXov Te TiByjfxevai, 01 Kev efxeTo 

^evTepoi ev vyjea-ai TroXvKXyjia-i Xmyja-Oe." 

''Of e(f)ad\ 01 ^' eiridovTQ m^^ooKei IJyjXeicovi. 
TrpaiTOV fxev KaTa TivpKaiyjV a/Seaav aidoTTi oivca, 2^0 

oaaov eiri (ftXo^ yjXde, paQeia ^e KaTnreae Te^pv]' 
KXaiovTeg §' eTapoio evyjiog oaTia XevKa 
aXXeyov eg ypvaiy]V (ptaXyjv Kat ^i^rXaKa hi^ff,ov, 
ev KXtatyjat ^e OivTeg eavS) XtTt KaXvxpav' 

TopvcoaavTO ^e ayjfxa QefxetXta re Ttpo^dXovTO 255 

df>,(f)t Ttvpyjv' eiSap ^e X^tvjv eTr} yaiav 'ey^evav. 
j^emvTef Se to arjfka irdXtv kiov. avTap A^^^^iXXevg 
avTov Xaov epvKe Kat t^avev evpvv dyava, 
wjav ^ eK(f)ep de9Xa, Xi(3yjTdg re Tpiiro^dg re, 
tTTTTOvg &' yjf/.tovovg re (Soav t i(p6iff.a Kapvjva, 260 

yj^e yvvaiKag eij^covovg, noXtov re aidyjpov. 

Imtevatv ft.ev TrpcoTa irohcoKeatv dyXa deGXa 
BvjKe yvvalKa ayeaSat dff.vfi.ova epya idviav 
kat TptTtoV WTaevTa dvcoKaietKoaift.eTpov, 

T^ TipcoTta' aTap av tcS '^evTipx tTnrov edyjKev 265 

e^eTe' d^f/.-^Tyjv, ^pi<pog yjfxtovov Kviovaav' 
avTap Tw TptTaTX aitvpov KaTidi^Ke Xe^yjTa 
KaXov, Teaaapa fi.eTpa Ke-^^av^OTa, XevKov er' avTcog' 
Tw oe TerdpTf QyjKe '^vco y^vaoio TdXavTa, 

244. i^yuv^ Schol. : Iv aKKa 259. adscriptum, Kai -napci 'Api- 

*ii"'- (jTO(pccv€i 'rjyeTYjrtzt tovto. 

259 — 261. obeli appicti in 266. e^eTe' Ptolemaeus Asca- 

cod. Marciano. In alio ad v. lonita. Ilere" alii. 474 lAIAAOE ^. ILIAD. 

Tre^TTTQ) &' aiJ.<f)i6eTOV (f)tdi\v]v aTrvparQV edif]K€V. ayo 

(7TJ7 6 o/j&Oi" /fa/ fJivUov ev ApyeiOKriv eenrev 

"^ATpei^rj Te koli hXkoi evKvr\iK^eq^ Aycuoi^ 

iTnrTjag Tah aeoAa oeOeyfxeva KeiT ev ayavi. 

el fxev vvv Itt; aAXco aeOkevoiixev 'Ap^a/o;, 

:^ t' av eya Ta TrpaTa Ka(3ci)v KXia-ivjv^^e (pepoifxvjv. 275 

laTe yap oaaov efjLoi apeTVj 7repi(BaXXeT0v niTror 

aiiavaTOi t6 ya^ e/cr/, llocreidawv 6 €7rOjO avTOvg 

TraTpi efx.^ n>;A^f, § avT' e{J.oi eyyvaXi^ev. 

aAA' oyTO/ //,ev eyca [xevea Kat fxwvv^^eg iTnroi' 

Toiov yap KXeog eaBXov aita^Xeaav rjvio^^oio, 280 

TjTTtov, a-(f)atv fj.aXa TroXXaKtg vypov eXatov 

yuiTafav KaTeyeve, Xoeacrag v^aTt XevK^. 

Tov Tccy ecTTaoTeg TrevdeieTOVy ov^ei ^e <x<f)tv 

^(ouTat epTjpe^aTat, tw &' eaTaTOV a^^Qivfk.evco K^p. 

aXXot ^e (TTeXXeaQe KaTa aTpaTOV, o<JTtg ^Ayatm 285 

tTnrotatv Te TreTroide Kat apfux<Ti KoXXriTota-tv, 

""Of ^aTo WfiXeioyig^ Tayeeg ^ iTnr^eg ayepBev. 
apTO TroXv '7rpS>T0g ff.ev ava^ av^pZv Kvft.v]Xog, 
'A^^^Toy (f)iXog viog, og tTrTroavvv] eKeKaaTO' 
Tw ^' eirt Tv^eibi^g apTO KpaTepog AtofL^^^r^g, 290 

tirTrovg &e Tpmvg vtraye ^vyov, ovg iroT airyjvpa 
Atvetav, arrap avTOv vire^eaacoaev ^AmXXccv. 
T(5 &' ap eir ^ATpei^iqg copTO ^av6og M.eveXaog 
'bioyevyjg, vTro ^e ^vyov '^yayev ooKeag tirTrovg, 
A'id7]v TV]v ^ Ayafj.efJ.vovey]v tov eov tc Ylo^apyov' 295 

T^v ^ Aya^efj.vovt daK "Ay^tatd^iqg K-^^eTrcoXog 
oo)p , iva fj.y] ot eirotb viro iXtov riVefJ.oeaaav, 
dXX avTOv TepirotTO fj.evoov' fKeya ydp 01 e^coKev 
Z^evg a<pevog, vatev oy ev evpv^op^a Z.tKvcovt 
ry]v oy vtto ^vyov y]ye, fj.eya Opofj.ov la^^^avocoaav. 300 

273. SeSfiy/AeW] Et sic et Se- 6ev alii. In alio scholio eyepOtv 
SexiM.6'va apud Aristarchum. Aristophani tribuitur. 

287. ayepBev Aristarch. eyep- XXIII. lAIAAOE "*". 475 

^AvTiXoypg ^e rerapTog Ivrpi^^^ag a-nKiaaS' nniovg, 

'Nearopog ayXaog vlog, vTrepdvfJioio avaKrog, 

rov '^YjXYiio^ao' UvXoiyeveeg ^e ol iTnroi 

coKVTTO^eg <pepov apy.a. irarYjp ^e ol arf/i Tiapaarag 

[x,vQe'ir eig ayaSa (ftpovecov voeovri Kai avrS) 305 

^^^AvriXo')^^, Yjroi [xev cre, veov irep eovr , ecfiihfjcxav 

Tievg re Y\o(jeitdcov re, Kai iTnroavvag edi^^a^av 

Travroiag' ra Kai ae ^i^aa-Kefxev ovri fjiaXa %ped>* 

oiada yap ev rtepi repfxaB eXi(7aef>.ev' aXXa, roi nmoi 

^dp^^Kjroi BeieiV toj r oico Xoiyi ea-eoBai. 310 

TcSv S' iTnioi fxev eaaiv d(jidprepoiy ov^e fxev avroi 

TrXeiova icraaiv creSev avrov fXfinuaaQai. 

dXX' aye ^r} av, cf>iXog, fiJrjriv efn^dXXeo dvfxw 

TTavroiYjv, iva fjJj cre 7rapeK7rpocf)vyy}(Tiv aeSXa. 

fK,yiTi TQi tpvrofJiog fJiey' dfneivcov 7]e ^irjcpiv' 315 

fi,'^Ti ^' avre KV^epv^rrjg evt ohoTri Trovrcp 

v^a Boi^v iSwei epe^^fSof^evi^v avefnoio-iv 

fj.yjri V rivioyog irepiyiyverai vjvioyoio. 

aXXl og fnev 6 iTnrotcri Kat apf/.aatv oiat TreTrotScbg 

dcf)pa^ea}g eTrt tioXXov eXiaaerat evQa Kat evSa, 320 

tTnrot oe irXavocovTat dvd '^pofj.ov, ov^e Kariayet' 

og oe Ke KepOea etOv] eXawcov rjaaovag tTniovg, 

aiet repff! opocov arpe^ftet eyyvSev, ov^^e e X^^det 

OTnrcog ro Trparov ravvav] fSoeotatv lf).aaiv, 

aXX ep^e; aacf)aXecog Kai rov Tipovyovra "toKevet. 32^ 

arifj.a oe rot epeco fj.d}^ dptcppa^eg, ov^e ae Xvjaet. 

earyjKe ^vXov avov, oaov r opyvi, vTrep airjg, 

y) ^pvog ^ irevKrjg. ro fJih ov KaraiivQerat OfJ,^pco, 

Xae Oe rov eKdrepBev epyipe^arai ^yo XevKU> 

ev ^vvoyriaiv o^ov, Xehg S' iTnro^pofnog dfi.cf>ig' 330 

"^ rev ar]fj.a (Sporoh irdXai KarareBvyjcorog, 

rj roye vvaaa rervKro eTri itporepcov dvBp^ircav, 

307. £b\'5a|ay Zenodotus. ebi- 3 I 7. iptx^oixeivjv] iepyoy.iTf-/iv alii, 

Safev Aristarchas. 332. 333. Pro his duobus 476 lAIAAOS ^. ILIAD. 

Kai vvv T€pfJ.a,T edrjKe Tro^dpKyjg ^io^ ^kyj.XXevg. 

tS) (XV ^aX* eyy(j)i[JApa$ eXdav o-^e^ov apfxa koi mTtovg, 

avTog ^e KXivBYivai evTrXcKTca ev) ^icf^pu) 33^; 

r]K €7r apiaTepa touv aTap tov Oegiov nnrov 

K€V(rai 0[j.0KXyj(Tag, €i^ai re 01 YjVia '^(ep^xiv. 

€v wcrcrvi ^e toi nnrog dpicrTepog ey^^^pifJicpG^^^Tco, 

log av TOi TtKrifi.vyi ye "^oda^xeTai aKpov iKecrBai 

kvkXov itoifftolo' X160V &' dXeacrBai liravpeh, 340 

/X17 TTcag nnrovg re Tpacxyjg Ka^d &* apfJiaTa d^yjg' 

ydpfiM. %€ ToTg aXXoKxiv, IXeyyeiy} ^e co) avTw 

ec^a^eTai. aXXa, (piXog, (ppovecov itecfivXayfj.evog elvai. 

€1 ydp K €V vv(ra-y] ye ■^ape^eXdcryjaSa dicoKcav, 

ovK eo"5' og Ke a' eXyjai fj.eTdXfx.evog ovte TtapeXdyj, 34^ 

oi/'^' €1 Kev fj.€Toma6ev ^Apeiova §/bv eXavvoi, 

^A^p-^aTOv Tayyv nmov, og €K 6eocf)iv yevog rjev, 

y] Tovg Aaoixe^ovTog, 01 ev6dde y 'eTpa^pev ea6Xoi.'' 

''Q,g ei^TTcbv 'NeaTccp NoyAiyioj" d\p evi "Xj^pyj 
e^eT, €7iei ^ ■nat^i cKdaTov TreipaT eenrev. 350 

yLyjpiovrjg S' apa TtefJ-TtTog evTpiyrag u)TtXiaa6 ntTtovg. 
av ^' e(3av eg ^icjypovg, ev ^e KXyjpovg ejSdXovTo' 
ttccAA' Ap^/Aenf, €K &e KXyjpog 6ope l^eaTopi^ao 
'AvTiXoyoV jxeTa tov S eAa^e Kpeicov EvfnyjXog' 
Tu) ^' ap' €7t 'ATpeityig, ^ovpiKXeiTog M.eveXaog, ^^^ 

tS) V eiti M.i^piovYjg Aap^' eXavvefxev' vaTUTog avTe 
vo€ioy]g, 05^ apiaTog eoov, Aap^ eXavvefj-ev ntitovg. 
aTav ^e fj.eTaaToi'^1, ayjfj.y]ve ^e Tepfj.aT 'Ap^^AAev? 
Ty]Xo6€v ev Ae/co ite^iop' itapd &e aKoitov elaev 
dvTi6€ov ^oiviKa, oitdova itaTpog eoTo, 360 

cog fj.€fj.ve(pTo '^pofj.ov Kai dXy]6eiy]v aTtoentoi. 

O/ ^' dfj.a TtdvTeg ecp ntTtotiv fj.daTiyag aeipav, 

versibus Aristarchus legisse di- thium ^ loye aKipoq. 
citur, ^6 (TKipoi; evjv" vvv aii Bero 34^- 'Ape/oi/a] 'Apiova alii. 

lepfji.a-i 'Ax<A^e:J?, ubi metrum 361. 8/)o/«,ov'] 8/3o'/«.oii? Aristarch. 

a-Klpoti postulat. Apud Eusta- XXIir. lAIAAOS ^. 477 

'jieTtXfjyov &* ifji.ao-iv, ofXOKXyjcroiv t eTreecra-tv 

eaavixevcog' ol ^' coko, '^ieTrprjcrGov Tre^ioio, 

vo(7<f>i veccv, raykciig' vtto ^e crrepvoKn koviy} 365 

la-rar aeipoiJ.evy] cocrre vecpog ije aveAAa, 

')(a'irai ^ eppccovro fnera Trvoiyjg avefxoio. 

ap(j.ara V aKkore fjiev ySovi TriXvaro TrovKvjSoreip'/], 

aAAore aiqacxKe fiervjopa. roi 6 eAaryjpec 

earacrav ev "^icppoKri, Traracrae ^e Bvfj.og eKaarov 370 

viKYig lefxevccv KeKkovro ^e olcriv eKacrrog 

iitTtoig, 01 ^' eiterovro Koviovreg Tie^ioio. 

'AAA' ore Vif) Trvff.arov reXeov '^pofj.ov u>Keeg nnroi 
axp ecp a/.og itoAiYjg, rore Qv} aperr) ye eKacrrov 
(ftaiver, acpap ^ nnroiat radvj '^poft.og' cioKa ^' eiteira 37^ 

ai ^yjprirti^ao Tro^coKeeg eKcfyepov nnroi. 
rag de fxer e^ecf^epov Atoft,'^deog apaeveg nncot, 
Tpcoiot, ov^e rt ttoXXov avevB ecrav,-aXXa fJLaX^ eyyvg' 
atet yap Otcfipov eTrtfSricrofj.evotcrtv eiKrTjv, 

irvotvj ^ ^vfj.y]Xoto fj.eracf)pevov evpee r cofj.co 380 

6epf/.er' eir avrS) yap Ke(f>aXag KaraBevre TrerecrByjv. 
Kat vv Kev 7] itapeXacjcj , yj afi.cf>yjptarov eSvjKeVf 
et fj^ ^v^eog vii Korecrcraro ^oiPog 'AttoXAwv, 
og pa ot eK yetpciov. e(3aXev fj.a(rrtya ^aetv^v. 
roio ait ocf)SaXft.60v yyro ^ocKpva ycoofLevoto, 385 

ovveKa rag fj.ev opa ert Kat itoXv fi.aXXov lovcrag, 
ot oe 01 e/3Xa(f)6y]crav avev Kevrpoto Seovreg. 
oy^' ap' 'ASy]vaiy]v eXecpv]poifj.evog Xcxff ^ATtoXXcov 
Ty^e/^oyv, ft.dXa ^' coKa fj.er€aavro itotfx.eva Xacov, 
OooKe M 01 fj.dartya, fj.evog ^' 'tTtitotatv evvjKev. 390 

y] oe fj.er 'A^^ao^Toy vlov Koreova' efSejBrfKeti 
iTtTtetov ^e 01 y]^e Sea ^vyoV ai de 01 'tTtitot 
afj.cf>tg odov 'hpafj.ery]V, pvy.og S' eTr) yatav eXvaSyj. 
avrog eK Otcf)poto itapa rpoyov e^eKvXiaSy], 

374- e^' Aristarch. «(/>' edi- 387. ol Se ot Aristarch. 0» ^ 
tiones pleraeque. io) Ptolemseus Ascalonita. 478 lAIAAOE ■*". ILIAD. 

oryKwmg t€ Trepi^pvcpOr} crTOfm re piva,^ re, 395 

Bpvki')^^'/} ^e ^ircaTTOv ctt' ocppvai' tw ^e o/ 0(rae 

^aKpvo(pi TrXyjadev, Qakepvj ^e ol ea-^^ero ^av^. 

\.voeibv\g de Traparpexpag ep^e [xaivv^^ag iintovg, 

TToKKov Tcov akXm e^ak[x,evQg' ev lyap 'A^^vv; 

iinroig ^Ke ii,evog kcu Itt' avTSi Kv^og eSvjKev. 400 

Tw §' a^' €7r ^Arpei^^Tjg eiye ^avBog MeveAaof. 

^KvTiKoyog V vwnoiaiv eKeKXeTO itaTpog eoio 

'' €f/.^rjTOV Kai acpai' TiTaiveTov otti TaJYjara. 

vjTOi fJLev Keivoiaiv epi^efJiev ovti Kekevco, 

Tv^ei^ea nnroicri ^aicf^povog, olcriv ^AByjvy} 405 

vvv ape^e Tor^og Kai eic avTca Kv^og eByjKev. 

tinrovg ^ Arpei^ao Ki^^aveTe, fj.y^e XiTryja-Bov, 

Kap7raXiff.ci}g, fxrj aipaiv €Xey)(eii^v Kara^^^evy] 

AiBi^ ByjKvg eovaa' tii^ KemeaBe, (peptaTOi ; 

wte yap e^epeco, Kat fi.7jv TeTeKea-fJ.evov earai' 410 

ov acpaiv KOfj.tori irapa "NeaTopt 'jiotfj.evt Kaoov 

eaaeTat, avTtKa ^ vfj^fj.e KaTaKTevet o^ei '/aXKca, 

ai K aTioKy^-rjaavTe <f)€pc»fj.eBa '/eipov aeBXov. 

aXX €(f)Ofj.apTe'iT0v Kai anev^eTov OTTt To/yiaTa. 

ravra V eyav avTog Te')(yy}aofj.ai "rjOe vo^rjaco, 4^5 

aTetvccTrai ev o^o) irapa^vfj.evat, ov^^e fj,e X^ijaet.^^ 

""Of ecpaB', 01 ^e avuKTog viro^^^eiaavTeg ofJi.OKXyjv 
fj.aXXov €7re'^ pafj,eTif]V oXiyov ')(^povov' aiipa V eTietTa 
aTeivog o^ov KoiXyjg tdev AvriXoyog fi.€ve')(apfj.y]g. 
pci}')(jJ.og eyjv yaty\g, y\ yeifj.eptov aXev v^cop 420 

e^eppyj^ev o^oTo, (3dBvve ^e yjiopov aitavTa' 
ryj /9' e/j^ev MeveAaof afJMTpo')(j.ag aXeeivcov. 
^AvriXoyog &e 'iraparperpag €)(€ fj.covv^ag tTiTrovg 

405. 406. aBeroZvrai. 4^0. pap^ioto?] pccyiM; Herodia- 

414. e<po[A,apTi.7rov^ Et sic et nus. 

itpafjiapretrov scribi notat Sch.ol. 42 1 . aicavra] evepOev Aristo- 

417- vito^^ehavreq] viiobtia-avreq phanes. 

ab schol. annotatum Aristarchi 422. t^] ^ Aristarchus. 
scriptura fuit. XXIII. lAIAAOE ■*•. 479 

€KTOs odov, oKiyov te TrapaKXivag ehiccKGV. 

^ATpei^vjg ^' '(^'Seiae Kai 'Avt/Aoj^oo eyeywvei 425 

" ^AvTiXc)^, a<j)po^e(0(; iTnra^eai' aAA' avej^' mTtovg' 

CTeiViOTrog yap o^og, Tor^a 0' evpvTepyj •jrapeKaa-a-etg, 

fuf} 7ra)f a[xcf)OTepovg ^yjk^aeai apfxaTi Kvpcxag^' 

*Of €(f)aT, 'Avt/Aoj^o? ^' eTi Kai woXv fJ.aXXov eXavvev 
KevTpcp eTnairepyav, ag ovk aiovTi eotKcag. 430 

ocraa ^e ^ictkov ovpa KaTcofJiaototo iieXovTat, 
QVT atQf^og acf>rjKev avrjp 7retp(»)[xevog yjlSvjg, 
Tocraov eTre^^pafxeTyjV' ai ^ yjpcoyjcrav OTrtacroo 
'ATpei^eci)' avTog yap eKm [xeQeriKev eXavvetv, 
fjJi irag cTvyKvpcreiay o&ct5 ev^ fi.covv^eg nrTioi, 435 

^t(f)povg T avaTpexpetav eviiXeKeag, KaTa &' avToi 
ev KOViYjCTt Trecrotev eTretyofJievot Trept vtKyjg. 
Tov Kai vetKetcov Trpoa-e^i^ ^avSog MeveXaog 
" AvT^Ao^^, oiiTtg a-eh ^poTcov oXocoTepog aKKog' 

V J > V V 5 3/ /55/, ~ /) ' A ' . .^ 

epp , eiret ov a eTV[j.oy y e(f>a[x.ev Tteitvvabat h.yatoi. 440 

«AA ov [(.av ovb cog aTep opKOv ota-yj aeuAov. 
"■Qs eiTTcbv iTnroia-iv e/ceAcAeTO cfxovyjaev t6 
" /X17 [j.ot epvKeaSov [Lyjd^ eaTaTOV a')(yv[j.evco K^p. 
» (f^Qi^aovTat TovTotat Troheg Kat yovva KafnovTa 

vj v[uv' a[J.<f)CO yap aTey.(3ovTat veoTyjTog. 44^ 

\lg ecpab , 01 be avaKTog vTroOOeta-avTeg o[j.0KAy}v 
[j.aX\ov eTr^pa[j.eTyjV, Taya ^e ar(f)ta-tv ay^t yevovTO. 

Apyelot ^ ev aycovt KaBy][j.evot eia-opocovTO 
iTrirovg' toi Se ireTOVTO KOViovTeg Tre^ioio. 

irpcoTog V ^l^o[j.evevg, KpyjTcov ayog, eippda^a^ 'iirTrovg' 450 

^CTTO yap eKTog aymog virepTaTog ev TreptcoTryj, 
ToTo 0' avevQev eovTog o[j.oKXYjT'ijpog aKova-ag 
eyvc